Sunteți pe pagina 1din 732

E m iliari-lustinian R O M A N

d< L c x u ,W ^

T iltA c e U n H c a jm JllA.

înbrwttiMot bib1i05t*^fic f\
C A tK W ic -k § til^ tiv

T ipărită cu binecuvântarea
înaltpreasfinţitului Părinte T eo fa n ,
M itropolitul M oldovei şi B u co v in ei

Editura Performantica
2008
Editura PERFORMANTICA
Institutul Naţional de Inventică, Iaşi
performantica@inventica.org.ro
Iaşi, Campusul Universitar "Tudor Vladimirescu",
Corp T24, Etaj 1, PO Box 727
Tel/fax: 0232-214763

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

ROMAN, EM ILIAN -IUSTIN IAN


Miscellanea juris - îndrumător bibliografic şi canonic-legislativ/
Emilian-Iustinian ROMAN - Iaşi:
Performantica, 2008, 308 pag, 20 cm
ISBN: 978-973-730-573-2

ÎNV: Ş Ş . f S h ____________
Referenţi ştiinţifici: MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI
Prof.univ.dr.pr. Viorel Sava BIBLIOTECA DUMITRU STÂNILOAE"
Prof.univ.dr.pr. Constantin Rus _____________ Secţia Studium

Consilier editorial:
COTA: 7T2>S· sU lp £
prof. dr. Traian D. Stănciulescu

Secretar de redacţie:
Octav Păuneţ

Tehnoredacta re/coperta;
Valentin Grosu

EDITURĂ ACREDITATĂ DE CNCSIS BUCUREŞTI, 1142/30.06.2003


Copyright © 2008
Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate autorului
CUPRINS

Cuvânt înainte................................................................................... 5
SIGLE ŞI ABREVIERI.............................................................. 7
DREPTUL ŞI DISCIPLINA DREPTULUI BISERICESC...... 9
IZVOARE...................................... 13
TRADIŢIE, OBICEI (CUTUMĂ)...........................................15
DICŢIONARE, MANUALE, TRATATE, COMPENDII ŞI
CURSURI DE DREPT BISERICESC ŞI
ADMINISTRAŢIE BISERICEASCĂ............................19
LEGISLAŢIE BISERICEASCĂ................ 21
BISERICA................................................................................ 45
Autoritate.......................................................................... 51
Autonomie şi autocefalie................................................. 52
Laicii..................................................................................54
Viaţa mănăstirească..........................................................57
Iconomie şi acrivie...........................................................60
Eretici................................................................................61
Bunurile materiale.............................................................61
PUTEREA (AUTORITATEA) BISERICEASCĂ....................63
LUCRAREA ÎNVĂŢĂTOREASCĂ........................... 63
LUCRAREA SFINŢITOARE.................................................. 65
Sfintele Taine - generalităţi............................................. 65
Tainele de iniţiere creştină......................................... 70
Taina Sfântului Botez........................................... 72
Taina Sfintei Mirungeri........................................ 83
Taina Sfintei Euharistii........................................ 85
Taina Sfintei Mărturisiri............................................. 91
Taina Sfintei Preoţii.................................................... 99
Taina Sfintei Cununii............................................... 110
Taina Sfântului Maslu.............................................. 123
Ierurgii.............................................................................124
Sfânta Liturghie...............................................................126
Sfânta Scriptură.............................................................. 127
Rugăciune.......................................................................128
Despre sărbători.............................................................128
Sfintele Paşti................................................................... 129
Postul......................... 129
C ult..................................................................................132
Calendar.......................................................................... 133
Canonizarea sfinţilor......................................................134
Harisme...........................................................................136
Duhovnic........................................................................ 136
Ascultare canonică..........................................................136
Sfânta Cruce................................................................... 137
Icoane........................................... 137
Jurământul...................................................................... 138
Magie, superstiţii.............................................................138
Duminica........................................................................ 139
LUCRAREA CÂRMUITOARE (DE CONDUCERE
SAU JURISDICŢION ALĂ)........................................ 141
Activitatea legiuitoare.....................................................141
Sinodalitate............................................................... 141
Activitatea judecătorească............................................. 147
Epitimii...................................................................... 147
Activitatea executivă......................................................148
Unităţile bisericeşti................................... 149
Personalul bisericesc....................... 157
Caritate............................................................................158
Cimitire............................................................................158
ORTODOXIA.........................................................................159
Biserici surori.............. 161
Diaspora ortodoxă....................................................................163
ECUMENISM........................................................................165
ΚΟΙΝΩΝΙΑ........................ 197
RELAŢIA BISERICĂ-STAT ŞI LIBERTATEA
RELIGIOASĂ...............................................................199
REGLEMENTAREA VIEŢII RELIGIOASE ÎN STATELE
UE - LEGISLAŢIE ŞI DOCTRINĂ............................205
CĂLĂUZĂ CANONICĂ......................................................... 211
METODOLOGIE DE FOLOSIRE...................................... 305
Cuvânt înainte

I* -» "
tmblţios prm care auto 5 Jj rea D reptului bisericesc.
metodologică c o m p fa a in s m i= ea D P de „
Structurată ir. doua ^ r p , luc= ^ ^ ^ ^
parte, intr-un g M b 8 ^ depM tc exhaustiv. Acesta
care autorul nu j - articoleP privind dreptul şi disciplina
include lucrări, studii ş J):· legislaţie bisericeasca,
D reptului bisericesc, izvoare “ 4 Ve·
biserică Sfintele Taine, ierurgn, bunuri materiale relapa

ea

(DRON, C , Canoanele. Tex / & MlLAŞ N ., Canoanele


Sinoadele ecumenice, Bucureşti ·■’ fra,iucere de U roş Kovincici

Şl N icolae Popovici, · Canoanele Sinoadelor


" s u ^ r L ~ k . Arad
Arad 1>%· ’ p . . · u „m m k M o to a re , Arad

s i& î ş s ş " " : .r i = r ; Şi

dom eniu 0 , . £ „ c a„0„ , * r C w ite 1 2·


gie
α ^ ^ i,s
Peresgrecs, R om a 1963).

J
Proiectul reprezintă o contribuţie importantă în disciplina
Dreptului bisericesc ţinând cont de vicisitudinile prin care a
trecut Biserica până în 1989 şi de schimbările permanente care
s-au perindat prin întreaga viaţă bisericească din ţara noastră.
De asemenea, reliefam şi abordarea originală a
metodologiei întocmirii acestei lucrări ce oferă jaloane concise şi
consecvente, devenind astfel un instrument util aflat la
îndemâna specialiştilor şi nu numai.
Remarcându-se prin acurateţe, claritate, concizie şi efort
de sinteză, lucrarea se adresează în egală măsură seminariştilor şi
studenţilor teologi, cât şi persoanelor interesate în aprofundarea
cunoştinţelor în domeniul Dreptului bisericesc, răspunzând
astfel nevoii unui studiu de specialitate.

Prof.univ.dr.pr. Constantin RUS

Facultaţea de Teologie Ortodoxă,


Arad

II
SIGLE ŞI ABREVIERI

TS - Teologie şi Spiritualitate
TR - Telegraful Român
MB — Mitropolia Banatului
RT - Revista Teologică (Sibiu)
BOR — Revista Biserica Ortodoxă Română
MA - Revista Mitropolia Ardealului
MM — Foaie oficială a Arhiepiscopiei Iaşilor
MO - Revista oficială a Arhiepiscopiei Craiovei şi a
Episcopiei Râmnicului
0 - Revista Ortodoxia
OT — Revista Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Oradea
GB — Revista Glasul Bisericii
TV - Revista Teologie şi Viaţă
AB — Altarul Banatului
SC — Sources chretiennes
VO - Vestitorul Ortodoxiei
T - Teologia, Revista Facultăţii de Teologie din Arad
C — Candela, Revista Facultăţii de Teologie din Cernăuţi
R — Renaşterea
NST — Nuovi saggi teologici
1 — Irenikon, Revue des Moines de Chevetogne
Th - Theologos, Revistă de studii teologice, cultură şi
spiritualitate a Episcopiei Romanului
DS - Dictionnaire de spiritualite
CO — Credinţa Ortodoxă, Revista Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Alba Iulia
RL — Raze de lumină

7
DREPTUL ŞI DISCIPLINA DREPTULUI
BISERICESC

Cărţi:
BERECHET, Şt. Gr., 'Legătura dintre Dreptul bizantin fi românesc, I.
1. Izvoarele, Vaslui 1937.
B o r o ia n u , D., Chestiuni de Drept bisericesc, Bucureşti 1905.
CERNEA, E. - MOLCUŢ, E., Istoria statului fi dreptului românesc,
Bucureşti 2002.
CETERCHI, I., Istoria dreptului românesc, Bucureşti 1987.
C h ir v AIU, V., Instituţiuni de drept bisericesc, Oradea 1932.
Colecţiune de Legi, Decrete, Regulamente fi Dispoziţii normative,
Bucureşti 1948.
D'AGOSTINO, Fr., Filosofia del diritto, Recta Ratio. Testi e studi di
filosofia del diritto, Torino 19962.
--------------- , II diritto come problema teologice ed altri saggi di filosofia e
teologia del diritto, Torino 19973.
DEAK, Fr., Tratat de drept succesoral, Bucureşti 1999.
D e l V e c c h io , G ., Lefioni di Filosofica del diritto, M ilano 1965.
FASSO, G., Storia della filosofia del diritto, Collezione di testi e di
studi. Storiografia 3, Bologna 1968-1970.
FlROIU, D.V., Istoria statului fi dreptului românesc, Bucureşti 1976.
HEGEL, G.W.F., Uneamenti di filosofia del diritto : diritto naturale e
srienza dello Stato in compendio, (a cura di Giuliano
Marini), Bari 2004.
IONESCU, R., Drept administrativ, Bucureşti 1970.
IVAN, I., Chestiuni de Drept bisericesc, Bucureşti 1937.
LONGINESCU, Şt.G., Istoria dreptului românesc, Bucureşti 1927.
MARGA, I., Problematica dreptului bisericesc în perioada comunistă (în
periodicele bisericefti), Sibiu 2006.
PLATON, I., Istoria dreptului românesc, Bucureşti 1994.

9
Emilian-Iustinian Roman

RENE, W De la coutume dans le Droit canonique, Paris 1928.


STAN, L., Dreptul în gândirea românească, Braşov 1943.
STOENESCU, I. — ZlLBERSTEIN, S., Tratat de dreptprocesual civil, I,
Bucureşti 1975.
VlLLEY,M., I m formation de la pensee juridique moderne. Cours
d ’histoire de la philosophie du droit, 1961-1966, 1968; (trad.
rom. de L. Stan şi A. Zarea), Formarea gândirii juridice
modeme, GB 3-4 (1971) 294-302.
Voicu, C. - A m u z a , T.I. - STANCIU, B., Istoria statului p
dreptului românesc, Bucureşti 2001.

Studii şi articole:
V., «Contribuţia profesorului Valerian Şesan la
A x in ia ,
dezvoltarea dreptului bisericesc», S T 7-10 (1976) 600-
610.
BERDNIKOV, I.S., «Dreptul bisericesc», (trad. de Silvestru
Bălănescu, episcopul Huşilor), I, B O R 10 (1890-1891)
900-913.
, «Dreptul bisericesc», i(trad. de Silvestru Bălănescu,
episcopul Huşilor), II, B O R 1 (1891) 65-83.
BOROIANU, D., «Din Dreptul bisericesc», B O R 8 (1913) 521-
536.
BRĂTAN, V ., «Preocupări de Drept bisericesc ale Episcopului
Melchisedec», .ST 9-10 (1972) 732-757.
DURĂ, N., «Dreptul şi religia. Normele juridice şi normele
religios-morale», BOR 7-12 (2003) 440-448.
D u r ă , N.V., «Străromânul Dionisie (465-545), şi opera sa
canonică. O evaluare canonică a contribuţiei sale la
dezvoltarea dreptului bisericesc», O 4 (1989) 37-61.
E r b ic e a n u , C., «Câteva cuvinte despre Dreptul bisericesc»
B O R 6 (1907-1908) 642-651.
FLOCA, I.N., «Elemente de drept în opera lui Dimitrie
Cantemir», BOR 5-6 (1976) 595-598.

10
Miscellanea juris

FLOCA, I.N., «Legea românilor (jus valachorum) şi legislaţia de


stat din Transilvania în epoca voievodatului şi
principatului», M A 7-8 (1962) 520-528.
F lorin , B., «Contribuţii la dezvoltarea dreptului bisericesc
român în veacul XIX», S T 9-10 (1959) 556-574.
IACOB, L., «Dreptul bisericesc la facultăţile de drept», S T 7
(1938-1939) 90-114.
IONIŢĂ, A1.M., «Texte juridice tipărite pe pământ românesc în
sec. al XVII-lea», BOR 4-6 (2005) 444-455.
IVAN, I , «Preocupări şi studii de drept canonic», S T 5-6 (1968)
408-422.
IZVORANU, St., «Literatura dreptului bisericesc în veacul al
ΧΙΧ -lea», BOR 5-6 (1960) 468-495.
JOANTĂ, S., «Preocupări de drept bisericesc în Transilvania
secolelor XIX-XX», O T 2 (2001) 191-205.
P lAtică , M., «Contribuţia lui C. Erbiceanu la studiul Dreptului
bisericesc la noi», ST 5-6 (1960) 393-409.
POPA, C., «Contribuţia profesorului D.G. Boroianu în domeniul
dreptului bisericesc», M M S 3-6 (1979) 303-313.
RUS, C., «Concepţia creştină a Dreptului», Akademos 2 (2004)
121-132.
--------------- , «Contribuţii în domeniul Dreptului bisericesc din
Eparhia Aradului în trecut şi astăzi», Facultatea de
Teologie Ortodoxă la %ece ani de existenţă, Arad 2001, 231-
250.
--------------- , «Filosofia Dreptului şi respectul faţă de om», T 2
(2002) 117-132.
--------------- , «Influenţa societăţii musulmane asupra dreptului
bisericesc în Orientul arab», A B 7-9 (1999) 53-63.
STAN, L., «Biserica şi dreptul», MO 8-9 (1956) 482-489.
--------------- , «Biserică şi Cult în Dreptul internaţional», O 4
(1955) 560-592.

11
Γ
Emilian-Iustinian Roman

Sta n , L., «Contribuţii şi poziţii ale teologilor români în


probleme de Drept bisericesc», S T 3-4 (1971) 149-173.
--------------- , «Jus ecclesiasticum. Dreptul în viaţa bisericii», S T Ί-
8 (1960) 467-483.
STÂNCULESCU, I.F., «Chestiuni de Drept bisericesc în opera lui
Alexandru Sturza», 3T3-4 (1963) 190-209.

12
IZVOARE

A cta Apostolicae Sedis, Commentarium officiale, Romae 1909ss.


Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris, 1-9, Bucureşti
1955-1973.
BERECHET, Şt.Gr., Ijegătura dintre Dreptul bizantin şi românesc, I.
1. Izvoarele, Vaslui 1937.
Communicationes, Organo ufficiale della Pontificia Commisio
Codici Iuris Canonici Recognoscendo.
DRON, C., Canoanele. Text şi interpretare. I. Canoanele Apostolice. II.
Sinoadele ecumenice, Bucureşti 1933,1935.
FERME, B.E., Introdufione alia storia dellefonti del Diritto Canonico. I
— II Diritto Antico fino al Decretum di Grafiano, Roma
1998.
FLOCA, I.N., Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, Sibiu
20053.
JOANNOU, P.-P., Fonti, Fascicolo IX, Discipline general antique
(II-IX s.), I. 1. Les Canons des Conciles
Oecumeniques, Rome 1962.
--------------- , Fonti, Fascicolo IX, Discipline general antique (IVe-
IXe s.), I. 2. Les Canons des Synodes Particuliers,
Rome 1962.
--------------- , Fonti, Fascicolo IX, Discipline general antique (TVe-
IXe s.), II. Les Canons des Peres grecs, Rome 1963.
MAI, A., Scriptorum veterum nova Collectio, 1-10, Roma 1825,1838.
MANSI, J., Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, 1-53,
Florentiae-Parisiis 1901-1927.
M lG N E, J.P., Patrologie Cursus completus, Series graeco-latina, 165,
Paris 1857,1886.
--------------- , Patrologie Cursus completus, Series latina, 221, Paris
1844,1864.

13
Emilian-Iustinian Roman

M il a ş , N., Canoanele Bisericii Ortodoxe însoţite de comentarii,


traducere de Uroş Kovincici şi Nicolae Popovici, I. 1.
Introducere, Nomocanonul în X I V Titluri fi Canoanele
Apostolice, Arad 1930; I. 2. Canoanele Sinoadelor
Ecumenice, Arad 1931; II. 1. Canoanele Sinoadelor Locale,
Arad 1934; II. 2. Canoanele Sfinţilor Părinţi fi canoanele
întregitoare, Arad 1936.
Nuntia, Organo ufficiale della „Pontificia Commissio Codiri
Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo”.
Iaşi 1844.
P id a l io n ,
PlTRA, J.B., Juris Ecclesiastici Graecorum Historia et Is/Ionumenta, 2,
Roma 1864,1868.
RALLIS, G. — POTLIS, M., Sintagma fiinţelor canoane, 1-6 Atena
1852-1859.
RĂDULESCU, A., Izvoarele Codului Calimah, Bucureşti 1927.
SALACHAS, D., L a normativa del Concilio Trullano commentata dai
canonisti bizantini del X I I secolo, Zonaras, Balsamone,
Aristenos, Oriente Cristiano 2-3, Palermo (IT) 1991.

14
TRADIŢIE, OBICEI (CUTUMĂ)

Cărţi:
HOLSTEIN, H., T a Tradition dans l ’Eglise, Paris 1960.
PANTEA, N., 1Jgea strămoşească, Bucureşti 1934.
Re n e , W., De la coutume dans le Droit canonique, Paris 1928.

Studii şi articole:
ALEXANDRU, B.A., «Izvoarele Ortodoxiei», GB 3-4 (1960) 203-
207.
fATENAGORA DE E leAS, «Tradiţia şi tradiţiile», (trad. de E.
Branişte), 5T3-4 (1964) 159-171.
BÎRLĂDEANU, M.P., «Obiceiul juridic în pravilele româneşti
tipărite», S T 1-2 (1962) 91-105.
B ria , I., «"Tradiţie” şi „dezvoltare” în teologia ortodoxă», O 1 (1973)
18-38.
--------------- , «Sfânta Scriptură şi Tradiţia. Consideraţii generale», S T 5-
6 (1970) 384-405.
B ria , I, «Tradiţia şi exigenţele ei», TR 11-12 (1982) 1,4.
CARAZA, I., «Sfânta Tradiţie la unit teologi evanghelici actuali şi
punctul de vedere ortodox», O 2 (1980) 331-354.
C hiţescu , N., «Scriptură, Tradiţie şi tradiţii», O 3-4 (1963) 363-
423.
COMAN, I.Gh., « Sfânta Tradiţie în lumina Sfinţilor Părinţi», O 2
(1956) 163-190.
COMAN, P.Gh., «Problema obiceiului de drept în Sfintele
Canoane», S T 5-6 (1969) 399-409.
COMAN, V., «Caracterul tradiţiei în Ortodoxie», M A 9-10
(1972) 708-714.

15
Emilian-Iustinian Roman

CONSTANTINESCU, I., «Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie», GB


5-6 (1972) 533-548.
FLORESCU, I.A1., «Tradiţia istorică păstrată de Biserică», GB 1-3
(1977) 132-138.
---------------, «Tradiţia istorică păstrată la Biserică», GB 3-4 (1970)
363-365.
GHEORGHESCU, C., «Tradiţie şi Biserică», GB 3-4 (1969) 303-
318.
GHOLAM, S., «Obiceiul ca izvor în dreptul romano-bizantin şi în
tradiţia patristico-canonică a Bisericii Ortodoxe», S T 5-
6 (1975) 452-463.
ICĂ, I.I., «Sfanta Tradiţie, Cuvântul lui Dumnezeu nescris
necesar mântuirii», T R 11-12 (1975) 4.
IONESCU, I., «Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie», S T 4 (1991)
57-64.
IONIŢĂ, V., «Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărârile
Sinoadelor ecumenice», O 2 (1980) 263-274.
, «Sfânta Tradiţie văzută de Sfântul Irineu al
Lyonului», S T 7-8 (1971) 534-545.
K lein , C., «Tradiţia şi noua orientare a activităţii bisericeşti»,
M A 11-12 (1970) 839-846.
L ossky , VI., «Tradiţie şi tradiţii», .ST 7-8 (1970) 585-598.
MANOLACHE, A., «Tradiţia dogmatică în Ortodoxie», M B 7-8
(1984) 417-427.
M ihălţan , I., «Tradiţie, Scriptură, Biserică», O 4 (1988) 59-73.
PETRESCU, N., «Sfânta Tradiţie», 7R 25-28 (1996) 6.
POPESCU, T.M., «Sfanta Tradiţie în Biserica Ortodoxă spre
deosebire de celelalte Biserici», S T 7-8 (1952) 401-431.
St a n , L., «Pe drumul tradiţiei şi canoanelor ortodoxe», B O R 5-6
(1958) 420-431.
---------------, «Pe drumul tradiţiei şi canoanelor ortodoxe», BO R
5-6 (1958) 420-431.

16
M iscellanea ju ris

STAN, L., «Tradiţia pravilnică a Bisericii. însemnătatea şi folosul


cunoaşterii legilor după care se conduce Biserica», S T
5-6 (1960) 339-368.
--------------- , «Tradiţia pravilnică a Bisericii. însemnătatea şi
folosul cunoaşterii legilor după care se conduce
Biserica», S T 5-6 (1960) 339-368.
STĂNILOAE, D., «Caracterul permanent şi mobil al Tradiţiei», S T 3-
4 (1973) 149-164.
--------------- , «Concepţia ortodoxă despre tradiţie şi despre
dezvoltarea doctrinei», O 1 (1975) 5-14.
--------------- , «Primirea tradiţiei în timpul de azi, din punct de vedere
ortodox», S T 1-2 (1975) 5-12.
--------------- , «Sfânta Tradiţie. Definirea noţiunii şi întinderea ei», O 1
(1964) 47-109.
--------------- , «Unitate şi diversitate în Tradiţia ortodoxă», O 3 (1970)
333-346.
ŞFICHI, M., «Sfânta Tradiţie în viaţa Bisericii Ortodoxe», M M S 4
(1986) 64-66.
T oD O R A N , I., «Esenţa Sfintei Tradiţii şi sensul ei istoric», M A
4-6 (1976) 294-298.
--------------- , «Sfântă Tradiţie şi tradiţie bisericească», M A 9-12
(1962) 678-685.
TUDOR, Al.I., «Tradiţia în epistolele pauline», O 4 (1972) 557-
567.
fV A SlL E , Episcopul Oradiei, «Caracterul Tradiţiei în
Ortodoxie», M A 9-10 (1972) 708-714.
VEDERNIKOV, A., «Problema tradiţiei în teologia ortodoxă»,
(trad. de I. Serafinceanu, după JM P 9 (1961) 42-49), I,
M M S 3-4 (1963) 200-208.
--------------- , «Problema tradiţiei în teologia ortodoxă», (trad. de
I. Serafinceanu), II, M M S 7-8 (1965) 391-402.

17
DICŢIONARE, MANUALE, TRATATE,
COMPENDII ŞI CURSURI DE DREPT
BISERICESC ŞI ADMINISTRAŢIE
BISERICEASCĂ

B o r o ia n u , D., Dreptul bisericesc, (manual pentru seminariile


teologice), Bucureşti 19334.
--------------- , Dreptul bisericesc. I. Canoanele Sfintei Biserici Ortodoxe de
Răsărit. Chestiuni şi interpretări. II. Principii de Drept.
Organicşaţiunea Bisericii române. Legile ţării şi organitşaţiunea
Bisericilor ortodoxe, Iaşi 1899.
CHIRVAIU, V., Dreptul matrimonial, Oradea 1933.
F l o c a , I.N. — JOANTĂ, S., Drept bisericesc, I, Sibiu 2006.
FLOCA, I.N., Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie
bisericească, I-II, Bucureşti 1990.
GHEORGHIU, P., Drept canonic, Bucureşti 1942.
IACOB, L., Drept bisericesc ortodox, (curs litografiat), Arad 1918.
ICĂ JR., I.I., Canonul Ortodoxiei, I. Canonul Apostolic al primelor
secole, Sibiu 2008.
MlLAŞ, N., Dreptul bisericesc al Bisericii Orientale, Zara 1890,
(traducerea românească de D. Comilescu şi V. Radu),
Bucureşti 1915.
MOLDOVAN, V., Curs elementar de Drept bisericesc comparat, Cluj
1930.
N a z , R., ed., Dictionnaire de Droit canonique, 1-7, Paris 1933-1965.
N i f o n , D.D., M anual depramlă bisericească, Bucureşti 1854.
PHIDAS, V .I ., Droit Canon, une perspective Orthodoxe, Analecta
chambesiana 1, Geneva 1998; (trad. rom. A. Dinu),
Drept Canonic - operspectivă ortodoxă, Iaşi 2008.

19
•f

Emilian-Iustinian Roman

POCITAN, V., Compendiu de Drept bisericesc al Bisericii Ortodoxe,


Bucureşti 1898.
POPESCU-PRAHOVA, N., Curs de Drept bisericesc, I-II, Chişinău
1935.
POPOVICI, C., Curs de Drept bisericesc, I-II, Cernăuţi 1902.
--------------- , Dreptul canonic (curs), 1896.
POPOVICI, N., M anual de Drept bisericesc ortodox oriental cu privire
specială la Dreptulparticular al Bisericii Ortodoxe Rămâne, I
Arad 1925.
R a ţ i u , L., Dreptul bisericesc, Blaj 1877.
--------------- , Instituţiunile dreptului bisericesc, Blaj 1877.
Sta n , I.A., Drept bisericesc, împreună cu Canoanele Apostolice şi ale
Sinoadelor Ecumenice, Târgovişte 2002.
STAN, L., Curs de Drept bisericesc, Bucureşti 1954.
---------------, Ontologiajuris, Sibiu 1943.
ŞAGUNA, A., Compendiu de Drept canonic, Sibiu 1868, 18712, 19133,
(tradus în limba germană - Sibiu, în limba rusă - St.
Petersburg 1872, în limba bulgară parţial la 1871).
, Elementele Dreptului canonic a l Bisericii dreptcredinrioase
răsăritene spre întrebuinţarea Preoţimii, a clerului şi a
credincioşilor, Sibiu 1854, 18552.
ŞESAN, V., Curs de Drept bisericesc universal, Cernăuţi 1942.
VACANT, A . - M a g e n o t , E . - A m a n n , K , ed ., Dictionnaire de
Theologie Catholique, 1-33, Paris 1923-1972.

20
LEGISLAŢIE BISERICEASCĂ

Cărţi:
Berechet, Şt.Gr., Schiţă de istorie a legilor vechi româneşti 1632-
1866, Chişinău 1928.
BHARANIKULANGARA, K., II diritto canonico orientale nell’
ordinamento ecclesiale, Cittâ del Vaticano 1995.
CHIRICESCU, C., Bagele unificării legislative bisericeşti, Bucureşti
1920.
C lU H U R E A N U , Al., Avantajele şi dezavantajele 'Legii şi Statutului
pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române din 6 mai
1925, Bârlad 1938.
Code de Droit Canonique Bilingue etAnnote, Montreal 19992.
Code o f Canons o f the eastem Churches, Washington D.C. 1992.
Codex canonum Ecclesiarum orientalium, Cittâ del Vaticano 1995.
Codice dei canoni delle Chiese orientali, in Enchiridion Vaticanum, voi.
12.
Colecţiune de Legea Organică şi Regulamentele Sfi Sinod al Bisericii
Ortodoxe Autocefale Române, Bucureşti 1876.
Commento al Codice di Diritto Canonico, (a cura di Mons. Pio Vito
Pinto), Studia Urbaniana 21, Roma 1985.
CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Istrufione per
1’applicafione delle prescrizjoni liturgiche del Codice dei Canoni
delle Chiese Orientali, 6 gennaio 1966, C ittâ del Vaticano
1996.
Corpus Iuris Canonici, I, Commento al Codice di Diritto Canonico, (a
cura di Mons. Pio Vito Pinto), Studium Romanae
Rotae, Cittâ del Vaticano 20012.

21
Emilian-Iustinian Roman

Corpus Iuris Canonici, II, Commento al Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali, (a cura di Mons. Pio Vito Pinto), Studium
Romanae Rotae, Cittâ del Vaticano 2001.
COSTESCU, C.S., Colecţiune de legi, Regulamente, Acte, Deriziuni,
Circulari, Instrucţiuni, Formulare ţi Programe, I-III,
Bucureşti 1916-1930.
CRONŢ, G h ., L e droit romano-byzpntin dans Ies p a js roumains,
Bucureşti 1977.
Dezideratele clerului ortodox din România în fa ţa proiectului: „Legea
Cultelor”, Bucureşti 1928.
D r o n , C ., Valoarea actuală a canoanelor, (teză d e d o cto ra t),
B u c u r eşti 1 9 2 8 .
GALLAGHER, CI., The Code o f canons of the oriental churches, Roma
1991.
G h i r l a n d a , G., 11 diritto nella Chiesa. Compendio di diritto ecclesiale,
Milano-Roma 20003.
Hotărâri ale Sfanţului Sinod a l Bisericii Ortodoxe Române referitoare la
activitatea bisericească, Galaţi 2003.
Index Analyticus canonum Ecclesiarum orientalum, Kanonica 2 Roma
1992.
L ’HUILLER, P., Dreptul bisericesc la Sinoadele Ecumenice L IV , (trad.
de pr. prof. dr. Al.I. Stan), Bucureşti 2000.
Legea Organică ţi Regulamentele S f Sinodu 1872-1883, Bucureşti
1883.
Legea ţi Statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române,
Cernica 1925.
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române - extras, B u cu reşti 2003.
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1953.
LONGINESCU, Şt,G., Vechi legi româneţti ţi izvoarele lor. I. Pravila
Moldovei din vremea lui Vasile Lupu, Bucureşti 1912.
LORUSSO, L., Interrelazţone dei due codiri nella Chiesa, Cittâ del
Vaticano 2004.
MORI, G. — SALACHAS, D., Ordinamenti giuridiri delle Chiese
cattoliche orientali, Bologna 2000.

22
M iscellanea juris

M UNTEANU, Al.-A., Compendiu alfabetic şi tematic din hotărârile


Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 1986-2001,
Constanţa 2003.
POPOVICI, N., Opinii asupra proiectului de modificare a Cegii şi
Statutului pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române,
Sibiu 1936.
POSPISHIL, V.J., Eastem catholic Church law. According to the Code of
canons of the eastem Churches, Brooklyn (NY) 1993.
PUJOL, C., Ca vita religiosa orientale, commento a l Codice del diritto
canonico orientale, Roma 1994.
RĂDULESCU, A., L a românite du droit roumain, Bucureşti 1942.
SACHELARIE, N., îndrumarea vieţii şi pravila bisericească, Oradea
1998.
--------------- , Pravila bisericească, Prahova 19962.
SALACHAS, D., Istitufioni de diritto canonico delle Chiese cattoliche
orientali, Bologna 1993.
SlM EON, A., Călăuză canonică: culegere de învăţături ortodoxe, Iaşi
1996.
SOARE, Gh., înapoi la sfintele canoane, Bucureşti i 932.
SPULBER, C.A., Etudes de droit byzantin. VI. îndreptarea Legii. Le
Code Valaque de 1652 . 1 Pârtie. Histoire, Bucarest 1938.
--------------- , Le concept byzantin de la loijuridique, Bucarest 1938.
STAN, Al. — Sta n , M.-W., Regulamentele de procedură al instanţelor
disciplinare şi de judecată din Bisericile Ortodoxe autocefale:
română, greacă şi bulgară. Texte, note şi comentarii,
Bucureşti, Târgovişte 2006.
STAN, L ., Statutul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1949.
Statutul pentm organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;
Regulamentul de procedură al instanţelor disciplinare şi de
judecată ale Bisericii Ortodoxe Române; Regulamentul pentm
organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi
disciplinară a mănăstirilor; Regulamentulpentm organizarea şi

23
Emilian-Iustinian Roman

funcţionarea cimitirelor parohiale ţi mânăstireţti din cuprinsul


eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2003.
Statutul pentru organizarea ţi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti 2008.
Z lJ Z E K , I., A ppunti sulla storia della Codificafone Canonica Orientale,
(corso delTanno accademico 2003-2004), Roma 2004.

Studii şi articole:
A f a n a s i e v , N.N., «Canoanele Bisericii: schimbabile sau
neschimbabile?», (trad. R. Noica), CO 1 (1999) 77-92.
BĂBUŞ, E., «Limitele puterii imperiale bizantine, între diversitate
simbolică şi contestare legitimă», O 1-2 (2005) 215-
232.
BA l ă NESCU, S., «Mijloace spre studierea Canoanelor
Apostolice», I, JBOR 10 (1875) 728-734.
, «Mijloace spre studierea Canoanelor Apostolice» II
B O R 11 (1875) 813-821.
, «Mijloace spre studierea Canoanelor Apostolice»
III, BOR 12 (1875) 887-892.
, «Mijloace spre studierea Canoanelor Apostolice»
IV, B O R 1 (1875) 23-28.
, «Mijloace spre studierea Canoanelor Apostolice» V
B O R 1 (1875) 225-237.
, «Mijloace spre studierea Canoanelor Apostolice»
VI, B O R 5 (1876) 310-314.
, «Mijloace spre studierea Canoanelor Apostolice»
VII, B O R 7 (1876) 457-464. -
, «Mijloace spre studierea Canoanelor Apostolice»
VIII, B O R 12 (1876) 714-720.
B e r e c h e t , Şt., «Biserica ctitoră a vechii legislaţii», B O R 6
(1945)221-241.

24
M isceUanea juris

BOCA, M., «în preajma unificării Codului penal», B O R 6 (1928)


533-535.
BOLŞACOV-GHIMPU, A.A., «Organizarea Bisericii din Scythia
Minor în secolul al Vl-lea», GB 9-10 (1970) 971-977.
BROGI, Μ ., «II n u o v o c o d ic e o r ien ta le e la C h iesa latina»,
Antonianum 66 (1991) 35-61.
--------------- , «Le Chiesa “Sui Iuris” nel Codex canonum
ecclesiarum orientalium», Revista Bspanola de Derecbo
Canonica 48 (1991) 517-544.
— ----------- , «Licenza presunta della Santa Sede per el
cambiamento di Chiesa “sui iuris”», Revista Bspanola de
Derecho Canânico 50 (1993) 667.
B u ZAN, S., «Legea românească: Ortodoxia», TR.7-8 (1996) 1, 3.
--------------- , «Regulamentele Organice şi însemnătatea lor pentru
dezvoltarea organizaţiei Bisericii Ortodoxe Române»,
S T 5-6 (1956) 363-375.
CATRINA, A.I., «Canoanele Sinodului convocat ca al VlII-lea
Ecumenic», O 4 (1965) 536-549.
CHIŢESCU, N., «Deosebirea dintre „oros” şi „canon” şi
însemnătatea ei pentru recepţia Sinodului de la
Calcedon», O 3 (1970) 347-364.
CHIŢU, V., «Norme disciplinare în cărţile de învăţătură pentru
preoţi, din veacurile al XVII-lea — al ΧΙΧ-lea», MO 7-8
(1966) 620-631.
Codex Iuris Canonici: A A S 75 (1983) 1-301.
COLDA, L.D., «între Roma şi Constantinopol. O viaţă, o istorie,
un destin: Patriarhul Fotie al Constantinopolului şi
epoca sa», RT3 (2006) 138-152.
«Colecţiune de Begea Organică şi Regulamentele Sf. Sinod al Bisericii
Ortodoxe Autocefale Române,», B O R 9 (1876) 1-16; B O R
10 (1876) 17-32; BOR 11 (1876) 33-48; B O R 12 (1876)
49-56.

25
Emilian-Iustinian Roman

Co lo te lo , M., «Alcătuirea canoanelor în Biserică» T R 15-16


(1974) 4.
«Importanţa Mărturisirilor ortodoxe pentru studiul
dreptului bisericesc», O 2 (1959) 250-264.
«Importanţa normelor de drept în Biserică» T R 7-8
(1974)2,4.
-------------- ·, «Nomocanonul slav», S T 5-6 (1960) 381-392.
---------------, «Nomocanonul slav», S T 5-6 (1960) 381-392.
COMAN, Gh.P., «Situaţia de drept a Bisericii Ortodoxe Române
de la începuturi până la sfârşitul epocii fanariote» GB
3-4 (1968) 412-427.
- , «Situaţia de drept a Bisericii Ortodoxe Române de la
sfârşitul epocii fanariote până la înălţarea ei la rangul
de patriarhie», GB 7-8 (1968) 830-843.
C o n s t a n t i n e s c u , Al., «Andrei Şaguna canonişi» M B 7-9
(1973) 435-441.
-, «Dreptul canonic în opera lui Andrei Şaguna», BO R
7-8 (1973) 872-876.
CONSTANTINESCU, M.I., «Sfintele canoane în viaţa practică
bisericească», Analele Universităţii din Craiova-seria
Teologie 9 (2002) 161-180.
C o n s t a n t i n e s c u , R., «Un cod canonic bănăţean din secolul
XVIII», M B 3 (1986) 73-87.
CORDUNEANU, I.G., «Autocefalie, ecumenicitate şi naţionalitate
în art. 2 al Statutului pentru Organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române», S T 1 (2006)
152-176. __ '
C o s t a n d a c h e , M., «Măsuri noi de organizare în Biserica
Ortodoxă Română la începutul veacului al XX-lea»
B O R 7-8 (1965) 152-110.
COVERCĂ, I., «Legi bisericeşti cu privire la cler în veacul al XIX-
lea până la Cuza Vodă», B O R 5-6 (1960) 496-509.

26
M iscellanea juris

COVERCĂ, I.V., «„învăţătura celor 12 Apostoli” şi însemnătatea


ei pentru conştiinţa canonică ortodoxă», GB 9-10
(1960) 753-770.
--------------- , «Aplicarea pravilelor», 5T7-8 (1961) 466-488.
--------------- «Legi bisericeşti cu privire la cler, în veacul XIX
până la Cuza-Vod;», B O R 5-6 (1960) 496-509.
.________ţ «Probleme de organizare bisericească în canoanele
vechi arabe», GB : 6 (1961) 405-419.
--------------- , «Reguli canoni e privitoare la chestiuni liturgice în
„Codex juris cam nici”», BOR 9-10 (1974) 1247-1255.
C r is t a c h e -P a n a it , L, «Acelaşi neam, aceeaşi lege», B O R 3-4
(1980) 473-480.
CRONŢ, Gh., «Byzantine juridical influences in the Rumanian
feudal Society», Revue des etudes sud-est europeennes 3-4
(1964) 359-383.
--------------- , «Des conceptions pedagogiques dans l’ancien droit
roumain fondees sur Ies sources romano-byzantines»,
Periodique 39-40 (1972-1973) 247-252.
________ ?«L’Eclogue des Isauriens dans Ies Pays Roumains»,
Balkan Studies 2 (1968) 359-374.
— --------, «La reception des Basiliques dans Ies Pays
Roumains», Nouvelles Etudes d ’H istoire, III, Bucarest
1965.
— --------, «Les Novelles de Leon le Sage dans Ies Pays
Roumains», Revue Roumaine d ’U istoirel (1967) 717-729.
«Decizia Ministerului Cultelor pentru pregătirea personalului
deservent al cultelor religioase», MM 10-12 (1949) 32-
43.
DEMETRESCU, Dr., «Aşezămintele Sfinţilor Apostoli şi scrierile
de origine Apostolică în legătură cu ele», B O R 6 (1909)
663-682.

27
Emilian-Iustinian Roman

DEMETRESCU, Dr., «Aşezămintele Sfinţilor Apostoli şi scrierile


de origine Apostolică în legătură cu ele», BOR 10
(1911) 1049-1060.
---------------, «Disciplina Bisericească în epoca Bizantină», I, BO R
9 (1903-1904) 1049-1057.
--------------- , «Disciplina Bisericească în epoca Bizantină», II,
BOR 10 (1903-1904) 1101-1113.
D rAguşin , C., «Legile bisericeşti ale lui Cuza Vodă şi lupta
pentru canonicitate», S T 1-2 (1957) 86-103.
---------------, «Pravila cea Mare — „îndreptarea legii” — 1652,
Studiu istorico-canonic (I)», B O R 1-6 (2001) 255-368.
---------------, «Pravila cea Mare — „îndreptarea legii” — 1652,
Studiu istorico-canonic (II)», B O R 7-12 (2001) 253-
321.
D ud AŞ, FI., «Vechi pravile româneşti descoperite în vestul
Transilvaniei», BOR 7-8 (1978) 797-811.
DURA, C., «înapoi la canoane», R 9 (2000) 10.
DURA, N., «Colecţii canonice apusene, din primul mileniu»,
BOR 7-12 (2003) 449-458.
---------------, «Regulamentele Bisericii Evanghelice Luterane din
Transilvania (1807-1997)», 7R41-44 (2006) 6.
D ură, N.V., «350 ani de la apariţia Pravilei de la Govora», A B
3-4 (1990) 58-78.
---------------, «Codul de drept canonic (latin). Principiile
ecleziologico-canonice enunţate de Constituţia
Apostolică „Sacrae Disciplinae Leges”», 0 1-2 (2002)
25-40.
---------------, «Dipticele. Studiu istorico-canonic şi liturgic», S T 9-
10 (1977) 636-659.
---------------, «Dreptul şi Religia. Normele juridice şi normele
religios-morale», S T 3-4 (2003) 3-9.

28
M iscellanea juris

D urA N V «Episcopul Romei şi statutul său canonic. Scaunul


apostoEc al Romei şi ptocesul de refacere a unrtaţu
c r eştin e e c u m e n ic e » , 0 1 - 2 (2 0 0 7 ) 7 - .
___________ « N o u l C o d c a n o n ic al B isericii R o m a n o -C a to k ce^
R e fle c ţii ale c a n o n iştilo r şi e c le z io lo g ilo r ca to lici» , O

_______ 1, «Preocupări canonice ale ierarhilor roman,^dm


s e c o le le X V I I - X I X , în lu m in a P ravilioarelor», B O R 3 -4
(1 9 8 4 ) 2 1 7 -2 3 2 . . „ . .
________ _ _ « P reo cu p ă rile c a n o n ic e ale M itr o p o litu lu i V e m a m in
C o sta c h i» , M M S 1 -2 (1 9 7 2 ) 4 9 -6 6 . . ·
_________ « P reo cu p ă rile c a n o n ic e ale M itr o p o litu lu i
C o sta c h i în p a sto ra lele şi c o r e s p o n d e n ţa sa», M M S 7-8

E r b i c e a n U ? C .,^ C a n o a n e le S fin ţilo r şi p rea lău d aţilor A p o s to li


ERBI comernatoul. BOR 8 (1899) 725-752
________ «Canoanele Sfinţilor şi prea laudaplor Aposto
comentate», II, BOR 9 (1 8 9 9 ) 8 4 9 -8 7 4
________ , «Canoanele Sfinţilor şi prea Im p lo r Apostoli
comentate», III, BOR 11 (1900) 988-101*
________ , «Canoanele Sinoadelor Ecumemce», I, BOR 1 (1>
1 9 0 1 ) 1 -3 0 . . „ dad c
___________, « C a n o a n ele S in o a d e lo r E c u m e m c e » , II , BO R
(1 9 0 0 -1 9 0 1 ) 4 1 2 -4 4 3 .
______ .___ , « C a n o a n ele S in o a d e lo r E c u m e m c e » , III, B O R 6
(1900-1901) 505-527.
«(C
t an oan ele S in o a d e lo r E c u m e m c e » ,
(1900-1901) 629-635.
« D e sc r ie r e a M a n u scrisu lu i A r h im . I a c o b Io a m tu l.
S’i n ^ a sa A lfab erică», 1, BOR 1 (1 8 9 3 ) 3 1 4 0 .
« D e sc r ie r e a M a n u scrisu lu i A r h im . I a c o b I o a m tu l
s a l l f a b e r i c ă ,,. II, BOR 2 (1 8 9 2 -1 8 9 3 ) 1 4 0 -

156.

29
Emilian-Iustinian Roman

ERBICEANU, C., «Despre canoanele Sf. Apostoli», BOR 4 (1897-


1898) 379-404.
------------ , «Despre ordinea şi disciplina în interiorul bisericii
noastre», BOR 12 (1906-1907) 1410-1416.
------------ , «Despre relaţia între dreptul bisericesc şi legile civile
ale statului», BOR 6 (1906-1907) 601-612.
------------ , «Enciclica canonică a Episcopului de Râmnic
Filaret», I, BOR 5 (1891) 403-421.
------------ , «Enciclica canonică a Episcopului de Râmnic
Filaret», II, BOR 6 (1891) 507-521.
------------ , «Enciclica canonică a Episcopului de Râmnic
Filaret», III, BOR 7 (1891) 626-647.
------------ , «Grigorie, cu mila lui Dumnezeu Arhiepiscopul
Ţaringradului, noului Ierusalim şi a toată lumea
Patriarh», BOR 9 (1889-1890) 509-513.
------------ , «Legea clerului şi regulamentele», BOR 1 (1902-
1903) 119-127.
------------ , «Manuscrise din Biblioteca mea», BOR 5 (1892-
1893)417-428.
------------ , «Manuscrise din Biblioteca Seminarului Central»,
BOR 6 (1892-1893) 516-529.
------------ , «Manuscrisul grecesc a lui Manuel Malax Notarul.
Forma şi conţinutul manuscrisului», BOR 4 (1892-
1893) 319-334.
------------ , «Nomocanonul lui Neofit Cavsocalivitul», BOR 8
(1892-1893) 705-710.
------------ , «Un nou codice de legislaţiune românească», I, BOR
9 (1902-1903) 1017-1029.
------------ , «Un nou Codice Grecesc civil şi bisericesc din epoca
Fanariotă», II, BOR 11 (1902-1903) 1221-1236.
ERDO, P., «Problemi interrituali (interecclesiali) nell’amminis-
trazione del sacramente della Penitenza», Periodica 90
(2001) 437-453.

30
M iscellanea ju tis

ERDO, P., «Questioni interrituali del diritto dei sacramenti


(Battesimo e Cresima)», Periodica 84 (1995) 315-353.
F l o c a , I.N., «Canoanele Sinodului de la Sardica», ST 9-10
(1971) 720-726.
------------ , «Codex juris canonici», 5T9-10 (1984) 696-708.
------------ , «Forme de organizare statală autonomă a românilor
în Transilvania», M A 4-6 (1978) 231-241.
------------ , «Importanţa canonică - juridică a Pravilei de la
Govora», M A 6-8 (1964) 496-523.
------------ , «Lege, legalitate, responsabilitate, democraţie», R T 3
(1997) 77-84.
------------ , «Legislaţia bisericească una şi aceeaşi de o parte şi de
alta a Carpaţilor», M A 11-12 (1975) 846-864.
------------ , «Misiune, prozelitism şi normă juridică», BOR 5-6
(1990) 54-56.
------------ , «Patru decenii de la elaborarea şi aplicarea actualelor
legiuiri ale Bisericii Ortodoxe Române», BOR 5-6
(1988) 96-101.
------------ , «Pravila de la Govora», BOR 3-4 (1963) 297-319.
------------ , «Pravila lui Vasile Lupu», 5T7-10 (1980) 620-637.
------------ , «Românii în legile de stat transilvane până la 1918»,
BOR 1-2 (1990) 137-149.
------------ , «Românii în legile de stat transilvane până la 1918»,
BOR 1-2 (1990) 137-149.
------------ , «Tehnica elaborării legilor în statele feudale
române», ST 5-8 (1977) 450-455.
------------ , «Unitatea dintre pravilele folosite în Transilvania cu
cele din Ţara Romanească şi Moldova», M A 9-12
(1962) 686-710.
FLOREA, V., «Opera canonică şi nomocanonică a Sfântului Ioan
Scolasticul. Importanţa ei pentru sistematizarea
Dreptului bisericesc ortodox», (teză de doctorat), ST
5-6 (1992) 9-176.

31
Emilian-Iustinian Roman

FLORIN, B., «Contribuţii la dezvoltarea dreptului bisericesc


român în veacul XIX», S T 9-10 (1959) 556-574.
GÂRBOVICEANU, P., «Legea clerului», I, BOR 1 (1906-1907) 57-

------------ , «Legea clerului», II, BOR 2 (1906-1907) 177-187.


------------ , «Legea clerului», III, BOR 5 (1906-1907) 512-520.
------------ , «Legea clerului», IV, BOR 6 (1906-1907) 643-651.
------------ , «Legea clerului», V, BOR 7 (1906-1907) 768-769.
GĂINA, D.I., «Pravila bisericească de la Iaşi (Şapte Taine,
1644)», BOR 5-6 (1963) 558-569.
GEFAELL, P., «II nuovo direttorio ecumenico e la
“Communicatio in sacris”», lus Ecc/esiae 6 (1994) 259-
279. '
-, «L ambito territoriale della giurisdizione dei
patriarchi orientali. Riflessi sulla forma canonica del
matrimonio», lus Ecc/esiae 5 (1993) 245-269.
, «Tribunali delle Chiese sui iuris non Patriarcali», lus
Ecc/esiae 16 (2004) 111-132.
GEORGESCU, V.A1., «Câteva contribuţii la studiul receptării
dreptului bizantin în Ţara Românească şi Moldova
(1711-1821)», Studii 1 (1965) 49-73.
—, «L’application des Novelles byzantines dans Ies
Principautes Roumaines â la fin du XVIII et au debut
du XIX siecles», Actes du I Congres International d’etudes
balkaniques et sud-est europeennes, Sofia 1966; Histoire 4
(1969) 281-288.
GHERASIM, Al.G., «Regard comparaţii sur les sources du droit
de l’Eglise des huit premiers siecles en Occident et en
Orient», Revue de droit canonique 3-4 (2003) 162-176.
GHOLAM, S., «Legea divină şi legea bisericească (Jus divinum e t
jus ecclesiasticum)», 3T9-10 (1975) 750-758.

32
M iscellanea juris

H erlea , Al. - Sotropa , V. - F loca , I.N., «Vechile legislaţii


Transilvane. I. Approbatae Constitutiones 1653», M A
7-9 (1976) 427-615.
IONESCU, B.Gr., «Conciliul II de la Vatican. —Dezbaterile şi
hotărârile primei sesiuni», 0 1 (1964) 3-46.
________ , «Conciliul II de la Vatican. - Dezbaterile şi
hotărârile sesiunii a doua», O 2 (1964) 187-219.
IONESCU, I., «Pravila de la Govora —1640-1641. La 350 de ani
de la tipărire», BOR 1-2 (1990) 67-79.
I o n iţ A, V., «Viaţa religioasă bizantină în sec. VII şi canoanele
Sinodului Quinisext», M A 7-8 (1971) 539-549.
IVAN, I., «Câţiva termeni canonici. înţelesul şi explicarea lor în
dreptul bisericesc ortodox», ST 4 (1989) 78-101.
------------ , «Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române sub Î.P.S.
P a tria rh J u s tin ia n —1948-1953», BOR 1 (1954) 88-110.
— ------ , «Statutele de organizare ale cultelor religioase din
Republica Populară Română», ST 3-4 (1952) 216-240.
— ------ , «Statutul şagunian (O sută de ani de aplicare)», M A
4-6 (1969) 330-334.
IVAN, I.D., « E m b a tic u l (Έ μ β α τ ΐκ ιο ν ) în d re p tu l bisericesc»,
MMS 3-6 (1970) 196-218.
----------- -, «Pravila Mare de-a lungul vremii», ST 9-10 (1952)
580-609.
------------ , «Spiritul canonic ortodox în concepţia şi activitatea
Prea Fericitului Patriarh Iustin», MMS 3-5 (1980) 271-
285.
________ , «ΟΡΟΣ şi ΚΑΝΩΝ în dreptul bisericesc ortodox»,
0 3 (1970) 365-372.
IVAN, I.I., «Organizarea şi administrarea Bisericii Ortodoxe
Române în ultimii 50 de ani (1925-1975)», BOR 11-12
(1975) 1406-1420.
I BIBLIOTECA i
I Mitropolia i«^Co«’si şi B-xnvLsl

33
Emilian-Iustinian Roman

IZVORANU, St., «Elemente de drept bisericesc în legiuirile


veacului XVIII şi XIX până la Regulamentul Organic»,
ST1 (1959) 61-72.
------------ , «Literatura Dreptului bisericesc în veacul XIX»,
BOR 5-6 (1960) 468-495.
JlTARU, V., «Prevederi ale legiuirilor noastre bisericeşti privitoare
la: Biserică, preot şi epitrop», TR 3-4 (1976) 4.
JUAN PABLO II, «Discorso alia presentazione del “Codice dei
canoni delle Chiese orientali”», lus Ecclesiae 3 (1991)
357.
fJUSTINlAN, Patriarhul României, «Valabilitatea actuală a
canonului 28 al Sinodului IV ecumenic de la
Calcedon», O 2-3 (1951) 173-187.
KSHUTASHVILI, J., «Statutul Bisericii Ortodoxe Georgiene.
Studiu canonic», ST 1 (2007) 63-100.
«Lege pentru alegerea Mitropoliţilor şi Episcopilor eparhioţi
cum şi a constituirii Sfântului Sinod al Sfintei Biserici
Autocefale Ortodoxe Române», BOR 2 (1874) 81-86.
«Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul
general al cultelor», Monitorul oficial., P I, nr
11/8.01.2007.
«Legea organică a Bisericii Bulgare», I, BOR 5 (1883) 300-315.
«Legea organică a Bisericii Bulgare», II, BOR 9 (1883) 574-584.
«Legea organică a Bisericii Bulgare», III, BOR 10 (1883) 644-
656.
«Legea pentru organizarea Ministerului Cultelor», MM 10-12
(1949) 23-31.
«Legea pentru regimul general al Cultelor Religioase», MM ΙΟ­
Ι 2 (1949) 12-22.
L ’H u il l i e r , P., «Duhul dreptului canonic», I, R 10 (2001) 8 .
------------ , «Duhul dreptului canonic», II, R 11 (2001) 10.
—“7-------->«Duhul dreptului canonic», III, R 12 (2001) 10.
M iscellanea ju ris

MARGA, I., «De ce un nou Statut al Bisericii Ortodoxe


Române?», R 10 (2001) 8 .
------------ , «Pentru o nouă legislaţie a Bisericii Ortodoxe
Române», R 3 (2001) 9.
------------ , «Preocupările canonice ale Mitropolitului Andrei
Şaguna», 7R 21-24 (2003) 3.
------------ , «Statutul juridic al comunităţilor ortodoxe din
Austria», ST 3 (2005) 34-44.
MARINESCU, St., «Dispoziţiuni de drept laic în Pravila de la
Govora din 1640», BOR 3-4 (1963) 320-346.
------------ , «„învăţătura Bisericească” a lui Antim din 1710»,
GB 5-6 (1976) 555-564.
------------ , «Dispoziţii canonico-juridice în „Capete de
Poruncă” din anul 1714», GB 1-2 (1975) 131-138.
------------ , «Dispoziţiuni de drept laic în Pravila de la Govora
din 1640», BOR 3-4 (1963) 320-346.
------------ , «Pravila de ispravă oamenilor şi de toate păcatele şi
greşalele», BOR 1-2 (1978) 112-126.
------------ , «Prăvilioara de la Iaşi din 1784», BOR 3-4 (1974)
469-475.
------------ , «Redactarea unor acte juridice de către clerici în
trecutul nostru», MO 9-10 (1971) 691-707.
MlRCEA, I., «Organizarea Bisericii şi viaţa primilor creştini, după
„Faptele Apostolilor”», ST 1-2 (1955) 64-92.
MlTU, C., «Din disciplina penitenţială a Bisericii», GB 5-6 (1959)
440-447.
MOISIU, L.-C., «Principii de organizare şi disciplină bisericească
în canoanele Sinodului III ecumenic», ST 9-10 (1984)
656-666.
MOLDOVAN, I., «Canoanele şi raportul lor cu Revelaţia divină»,
0 2(1976) 365-373.
MOLDOVAN, I.D., «Sfintele canoane şi raportul lor cu Revelaţia
divină», MB 1-3 (1977) 101-114.

35
Emili an-Iustinian Roman

Munteanu, A1.-A., «întărirea disciplinei clerului, potrivit


Sfintelor canoane şi legiuirilor actuale ale Bisericii
Ortodoxe Române», GB 6-9 (1980) 535-556.
, «Opera canonică a lui Petru Maior», BOR 9-10
(1960) 791-816.
NAGHIU, I.E., «Statutele capelei române din Leipzig (1858)»
MO 5-6 (1971) 395-398.
N o r o c e l , E ., «Organizarea Bisericii în secolul V în urma
hotărârilor Sinodului de la Calcedon», GB 3-4 (1962)
307-317.
OLTEANU, P., «Reconstrucţia şi editarea ştiinţifică a textului
celor mai vechi pravile româneşti pe baza izvoarelor şi
a versiunilor», BOR 9-10 (1988) 145-155.
PAL, M., «Alcune riflessioni su φακχου άγνοια καί νόμου nei
Basilici», Γ 3 (2006) 153-173.
, «Importanţa izvoarelor juridice în Biserica Ortodoxă
Română», T 3 (2005) 10-31.
, «Izvoarele dreptului bizantin şi influenţa lor în Ţările
Române», T 4 (2006) 152-181.
PALADE, V., «Principii de drept bisericesc în opera lui Mihail
Kogălniceanu», MMS 3-4 (1975) 275-302.
, «Problemele de organizare şi administraţie
bisericească în opera lui Mihail Kogălniceanu» MMS
1-2 (1974) 39-63.
PALADE, V.Gh., «Principii şi instituţii de drept bisericesc în
documentele de vechi drept românesc publicate de
Nicolae Iorga», .ST 9-10 (1974) 759-774.
PÂRVU, C., « Activitatea de revizuire şi amendare a statutului
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române şi a unor regulamente bisericeşti de către
forurile centrale ale Bisericii Ortodoxe Române în
perioada 1990-2006», VO — Supliment 379 (15 mai
2006) 1-32.

36
M iscellanea ju tis

PÂRVU, C., «Dreptul de devoluţiune», ST 7-8 (1954) 386-398.


PLĂTICĂ, M., «Canonicul Clementie Popovici. Contribuţia lui la
dezvoltarea Dreptului bisericesc ortodox», ST 5-6
(1961) 349-363.
-----------—, «Contribuţia lui C. Erbiceanu la studiul Dreptului
bisericesc la noi», ST 5-6 (1960) 393-409.
P o ciT A N , V., «Legislaţia Bisericii Ortodoxe», BOR 4 (1929)
314-326.
POPA, C., «Principii canonice oglindite în „Legiuirea lui Vodă-
Caragea” şi aplicarea lor», ST 1-2 (1980) 226-237.
P opa , I., «Caracterul vasilian al actualului regulament
mănăstiresc», GB 6-7 (1958) 578-584.
------------ , «Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale»,
BOR 11-12 (1953) 1159-1185.
POPESCU, E ., «Ierarhia eclesiastică pe teritoriul României.
Creşterea şi structura ei până în secolul al VH-lea»,
BOR 1-2 (1990) 149-162.
------------ , «Organizarea eclesiastică a provinciei Scythia
Minor», 5T7-10 (1980) 590-605.
POPESCU, V., «Călăuză canonică», BOR 6-7 (1956) 569-623.
P o po v ici , N., «Opinii asupra proiectului de modificare a legii şi
statutului pentru organizarea Bisericii Ortodoxe
Române», RT 2 (1937) 51-55.
«Proiect pentru modificarea mai multor articole din legea
sinodală şi a Consistoriului Superior Bisericesc din
anul 1909», BOR 9 (1911) 976-998............................
«Proiectul de Lege pentru întreţinerea clerului şi a bisericilor din
comunele urbane şi rurale, ce se întreţin de comune în
tot cuprinsul României», BOR 3 (1882) 47-53; BOR 6
(1882) 345-365.

37
Emilian-Iustinian Roman

PUFULETE, S.-P., «Actualitatea operei canonice a mitropolitului


Andrei Şaguna», S T 7-8 (1973) 560-569.
~ , «Contribuţia profesorului Nicolae Gr. Popescu-
Prahova la dezvoltarea dreptului bisericesc», ST 5-6
(1973)399-411.
—, «Principalele probleme de organizare bisericească în
epocalul Cuza Vodă», GB 11-12 (1972) 1215-1225.
, «Situaţia canonică şi juridică a capelelor şi
paracliselor în Biserica Ortodoxă», ST 7-8 (1974) 5 5 7 -
570.
R a d u , D., «Manifestări şi forme ale vieţii creştine pe pământul
românesc, premise ale organizării Bisericii Ortodoxe în
Ţările Româneşti. Contribuţia lor la promovarea
unităţii spirituale a poporului român», GB 1-2 (1976)
139-149.
«Regulament de organizare şi funcţionare a sistemului de
asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română», MO 5 -
8 (2005) 178-184.
«Regulament de organizare1 şi funcţionare a sistemului de
asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română», BOR
7-12 (2005) 121-128.
«Regulament pentru alegerea arhiereilor titulari sau locotenenţi,
prevăzuţi la art. 9 şi 25 din legea pentru alegerea
mitropoliţilor şi episcopilor şi pentru constituirea Sf.
Sinod al Bisericii Române», BOR 10 (1875) 720-723.
«Regulament pentru cercetarea cărţilor scolastice de învăţământ
religios», BOR 10 (1875) 724-727. . -
«Regulament pentru determinarea drepturilor Patriarhului şi de
funcţionare a Sfântului Sinod», BOR 12 (1931) 810-
825.
«Regulament pentru disciplina bisericească», BOR 2 (1874) 87-
98.

38
M iscellanea ju ris

«Regulament pentru disciplina monahală», BOR 3 (1874) 159-


176.
«Regulament pentru organizarea cimitirelor parohiale şi
mănăstireşti din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe
Române», MMS 1-2 (1982) 132-141.
«Regulament pentru organizarea vieţii monahale», BOR 1-2
(1960) 171-183.
«Regulamentul de procedură al instanţelor disciplinare şi de
judecată ale Bisericii Ortodoxe Române», BOR 1
(1950) 23-66.
«Regulamentul de procedură asupra apelului preoţilor şi
diaconilor la Sf. Sinod în caz de caterisire şi pentru
judecarea membrilor aleşi ai Consistoriului Superior
Bisericesc», BOR 10 (1911) 981-997.
«Regulamentul de procedură in materie de judecată
bisericească», BOR 4 (1874) 239-245.
«Regulamentul pentru administrarea averilor bisericeşti», BOR
7-9 (1950) 450-461.
«Regulamentul pentru alegerea, funcţionarea şi dizolvarea
organelor deliberative în parohiile, protopopiatele şi
eparhiile din Patriarhia Română», BOR 7-9 (1950) 356-
395.
«Regulamentul pentru aranjarea arhiereilor locotenenţi pe
eparhii», BOR 5 (1875) 325-326.
«Regulamentul pentru determinarea atribuţiunilor Patriarhului şi
de funcţionarea organelor centrale deliberative», BOR
7-9 (1950) 397-448.
«Regulamentul pentru înmormântări şi pomeniri», BOR 5 (1875)
330-331.
«Regulamentul pentru Jurnalul Bisericesc», BOR 1 (1874) 5-9.
«Regulamentul pentru mijloacele de întreţinere a clerului pe la
bisericile întreţinute de comunele urbane şi rurale»,
BOR 5 (1875) 319-324.

39
Emilian-Iustinian Roman

«Regulamentul pentru numirea şi transferarea clerului din


Parohii, examene de capacitate, definitivare şi
selecţionare pentru capitală, ale diaconilor şi preoţilor
din Biserica Ortodoxă Română», BOR 7-9 (1950) 463-
484.
«Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea administrativă
şi disciplinară a mănăstirilor», BOR 4 (1953) 394-420.
«Regulamentul pentru poziţiunea seminariştilor», BOR 5 (1875)
327-329. '
«Regulamentul pentru relaţiile bisericeşti ale clerului ortodox
român, cu creştinii eterodocşi sau de alt rit şi cu
necredincioşii, care trăiesc în Regatul României» BOR
7 (1882) 385-388.
R o m a n , E .-L , «Legislaţia Bisericii Ortodoxe Române şi Tratatul
instituind o Constituţie pentru Europa» T V 7-12
(2006) 175-190. ’
ROŞESCU, Gh.I., «Principii canonice ortodoxe de organizare
bisericească în opera lui Petru Maior» M A 4 (1986)
32-42. v '
, «Principii canonice ortodoxe de organizare
bisericească în opera lui Petru Maior», M A 4 (1986)
32-42. ;
RUS, C., «Canoanele Bisericii şi funcţia lor eclesioloeică» A B 7-
9 (2000) 37-46. ’
-, «Câteva remarci asupra pluralismului juridic în
Bizanţ», A B 4-6 (1991) 18-33..
— , «Conciliul I Vatican şi oficiul petrin. Poziţia
canonică a Bisericii Ortodoxe», T 3-4 (2002) 146-162
—, «Contribuţii ale canoniştilor români în trecut şi în
prezent în probleme de Drept bisericesc», Anuarul
Facultăţii de Teologie din Arad (1994-1995), 33-60.

40
M iscellanea juris

Rus, C., «Despre autoritatea (δυναστεία) şi protejarea


(προστασία) arhontică şi bisericească în Bizanţ, după
izvoarele notariale şi bisericeşti. Studiu juridic
canonic», T I (2006) 137491.
________ .} «Ghid canonic privind administraţia bisericească»,
MB 114 2 (1985) 753-762.
________ «Opera canonică a Sfinţilor Trei Ierarhi şi
importanţa ei pentru unitatea Bisericii», A B 4-6 (2006)
16-34.
_______ _ 5 «Principii de organizare şi disciplină bisericească în
canoanele Sinodului V II ecumenic de la Niceea din
anul 787», M B 2 (1987) 40-57.
_______ —ţ «Receptarea, consensul şi unitatea din punct de
vedere canonic», T 1-2 (2004) 26-46.
SACHELARIE, O., «Rolul clericilor în formarea diatelor în vechiul
nostru drept», GB 5-6 (1970) 539-554.
SALACHAS, D., «Problematiche interrituali nei due Codici
orientale e latino», Apollinaris 75 (1994) 635-690.
SĂVOIU, E m ., «”Capete de poruncă” ale lui Antim Ivireanul»,
’ BOR 9-10 (1966) 997-1006.
Schema Codici Iuris Canonici Onentalis, N untia 24-25 (1987).
SOARE, Gh., «Legislaţia bisericească (sub patriarhul Justinian)»,
BOR 3-6 (1951) 173-204.
STAN, L., «Codificarea canoanelor», S T 1-2 (1999) 40-59.
------------ -, «Codificarea Canoanelor», S T 9 4 0 (1969) 627-648.
_________, «Concepţia canonică a Sfinţilor Trei Ierarhi», M O 1-
2 (1966) 9-15.
_________, «Despre modul de însuşire a vechilor pravile:
receptare sau asimilare?», S T 1-2 (1973) 12-20.
________ -5 «Expunere şi analiză canonică a unor măsuri de
reorganizare a Bisericii catolice luate de Conciliu! II
Vatican», O 3 (1968) 486-495.

41
Emilian-Iustinian Roman

S t a n , L ., «Im portanţa can on ică şi juridică a Pravilei de la


T ârgovişte (1652)», ST 9-10 (1952) 561-579.
, «Instituţie şi instituţionalizare în viaţa bisericească.
Im portanţa şi actualitatea problem ei», MMS 3-6 (1970)
241-257.
, «îndrum ător canonic», legiuirile Bisericii Ortodoxe
Române, B ucureşti 1953, 4 5 3 -494.
--------------- , «Legea C ultelor în R.P.R.», J T 9 - 1 0 (1949) 838-871.
--------------- , «Legislaţia bisericească a în a lt Prea Sfinţitului
Patriarh Justinian», B O R 5-6 (1953) 503-516.
, «Legislaţia bisericească şi valoarea ei canonică», MO
11-12 (1954) 598-617.
, «Legislaţia B isericii O r to d o x e R om ân e în tim pul
arhipăstoririi Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian», O 2 (1968) 2 7 6 -2 9 6 .
, «Pravila lui A lexandru cel Bătrân şi vech ea
autocefalie a M itropoliei M oldovei», MMS 3 -4 (1960)
170-214.
--------------- , «Pravila Sfântului Calinic. U n veac de la apariţia ei»,
MO 3 - 4 ( 1 9 6 2 )2 0 9 -2 2 3 .
--------------- , «Statutul Bisericii O r to d o x e R om âne», J T 7 - 8 (1949)
638-661.
--------------- , «Tăria nezdruncinată a sfin telor canoane», O 2
(1970) 300-304; O 3 -4 (1979) 300-304.
--------------- , «V echile noastre pravile», MMS 9-10 (1958) 745-
762.
«Statutul pentru organizarea şi funcţionarea "Bisericii O rtod oxe
R om âne», BOR 1-2 (1949) 87-136; MM 1-3 (1949) 19-
66.
S t ă NCIULESCU-BÂRDA, A l., «D reptul can on ic în Biserica
O rtod oxă din B anat (1700-1850)», AB 10-12 (2005)
128-138.

42
M iscellanea juris

STĂNCULESCU, I.F., «C hestiuni d e D r e p t b isericesc în opera lui


A lexandru Sturza», ST 3-4 (1963) 190-209.
--------------- , «R eform e, rânduieli şi stări b isericeşti în ep o ca
fanariotă», B O R 5-6 (1963) 522-545.
STĂNILOAE, D ., « N o u l statut al nunţilor, o reafirmare a
prim atului ab solu tist papal», O 1 (1970) 139-145.
------------ —, «Sinodul extraordinar al ep iscop ilor catolici», O 1
(1970) 45-61.
S T O IA N , I.M ., «Actualitatea can oan elor Sinodului II ecu m en ic în
legislaţia B isericii O rtod oxe», M O 1 0 -1 2 (1981) 584-
590.
STOICESCU, N ., «R egim ul fiscal al preoţilor din Ţara
R om ânească şi M old ova, până la R egulam entul
O rganic», B O R 3 -4 (1971) 335-354.
ŞESAN, M ., «Biserica O rtod oxă d in veacu l X V II până azi», MA
1-2 (1964) 38-55.
--------------- , «Iliricul între R om a şi Bizanţ», MA 3 -4 (1960) 202-
224.
-------------- -, «O rganizaţia bisericească v e c h e carpatică», MA 5-6
(1959) 361-382.
--------------- , «Problem a Iliricului bisericesc», MA 11-12 (1959)
8 6 3-884.
ŞTEFAN, V ., «Pentru o justă interpretare şi aplicare a
regulam entelor bisericeşti», B O R 1-2 (1955) 130-140.
------------ — , «Pentru o justă interpretare şi aplicare a
regulam entelor bisericeşti», B O R 4 (1954) 484-491.
--------------- , «Pentru o justă interpretare şi aplicare a
regulam entelor bisericeşti», B O R 6 (1954) 641-643.
TARANGUL, O ., «M odificarea Legii d e organizare bisericească»,
B O R 11 (1932) 721-728.
TEODORESCU, F., «C hestiuni de organizare bisericească în
veacu l al Χ ΙΧ -lea», B O R 1-2 (1970) 152-174.

43
Emilian-Iustinian Roman

T h a z a t h , A ., «T he superior and th e ordinary tribunals o f a


“sui iuris” eastern cath olic church», Studia Canonica 29
(1995) 375-396.
URRUTIA, F.J., «C anones Prelim inares C odicis (CIC),
com paratio cu m can on ib u s praelim inaribus C odicis
C anon u m E cclesiarum O rientalium (C C E O )», Periodica
81 (1992) 158.
VALDMAN, Tr., «în sem n ătatea Sinodului al V l-le a E cu m en ic
pentru codificarea canoanelor», ST 9-10 (1970) 713-
722.
, «Principalele p rob lem e d e drept bisericesc cuprinse
în V ech ile legiuiri ale Ţării R om âneşti», GB 3 -4 (1974)
2 7 0 -284.
V a l d r i n i , P., «Principii ale organizării B isericii C atolice
(Prelegere academ ică)», BOR 4-6 (2000) 130-143.
VASILE, A ., «Reorganizarea B isericii O r to d o x e R om ân e din
Transilvania în sec. al Χ Ι Χ -lea», BOR 11-12 (1989)
100- 111.
VÎLCU, N ., «Relaţiile rom an o-catolicism u lu i cu Bisericile
O rientale C atolice, după d o cu m en tele C onciliului al II-
lea de la Vatican», O 1 (1969) 71-84.
VLAICU, P., «Actualitatea can oan elor şi tradiţia canonică», R 6
(2000) 10.
VORNICESCU, N ., «Cazaniile noastre», MMS 3 -4 (1961) 181-202.
Z u Z E K , I., «Preserttazione del C od ex C anon u m E cclesiarum
O rientalium », Monitor Bcclesiasticus (1990) 591-544.

44
BISERICA
Cărţi:
BASARAB, M ., Biserica şi neamul în Diaspora, Cluj 2001.
D R O N , C., R olul Bisericii în viaţa noastră naţională, V ălenii d e
M u n te 1911.
IACOB, L., Statul şi Biserica, (C onferinţă), B ucureşti 1942.
YANNARAS, C ., Verită e unită della Chiesa, E cu m en e 5, S o tto il
M o n te - B ergam o (IT) 1995.
------------- , I m fe d e delÎesperienrşa ecclesiale: introducpone a lia teologia
ortodossa, B rescia (IT) 1993.

Studii şi articole:
fA N T O N IE, M itropolitul A rdealului, «Biserica Basarabiei.
P roblem a jurisdicţiei ca n on ice în trecut şi astăzi (II)»,
T R 2 9 -3 2 (1993) 1-2.
fN lC O L A E, M itropolitul A rdealului, «D atoriile faţă de Biserică»,
T R 1 1-12 (1975) 1.
AVRAMESCU, I., «U nitatea lui D u m n e z e u şi unitatea Bisericii», O
4 (1973) 546-552.
--------------- , «învăţătura creştină despre unitatea Bisericii», GB
1 1 -1 2 (1972) 1188-1198.
BASARAB, M ., «Raportul dintre B iserică şi naţiune în
O rtod oxie», R T 4 (1995) 85-94.
B e l , V ., «Biserică şi Euharistie», S T 3 -4 (1982) 230-242.
BORDAŞIU, N ., «Biserica - com u n iu n e. A sp ec te eclezio lo g ice
actuale», O 1 (1973) 121-129.
BRANIŞTE, E ., «Biserică şi Liturghie în opera „M ystagogia” a
Sfântului M axim M ărturisitorul», O 1 (1981) 13-22.

45
Emilian-Iustinian Roman

B r ia , I., «E cleziologia com uniunii», ST 9-10 (1968) 669-681.


--------------- , «Declaraţia „M ysterium E cclesia e” cu privire la
învăţătura catolică d espre Biserică», O 4 (1973) 603-
612.
--------------- , «E cleziologia pastorală», ST 1-4 (1979) 316-323.
--------------- , «Biserica şi Sin od u l E cu m en ic», GB 5-6 (1972) 326-
334.
B u c Al a e , A .G h ., «E cum enicitatea B isericii în sfintele canoane»,
0 3 (1969) 417-430.
B u z e s c u , N .C ., «Puncte d e ved ere asupra „Structurilor
B isericii” în con cep ţia teologu lu i catolic H an s Kiing»,
0 1 (1970) 103-110.
CHIŢESCU, N ., «Sobornicitatea Bisericii», ST 3 -4 (1955) 150-
168.
CoBZARU, D ., «O rganizarea bisericească în lum ina legislaţiei
Sinoadelor locale de la A n tioh ia (341) şi Sardica (343)»,
O 1-2 (2001) 94-105.
COMAN, P .G ., «Situaţia d e drept a B isericii O r to d o x e R om âne
de la începuturi pană la sfârşitul ep o cii fanariote», GB
3 -4 (1 9 6 8 ) 412-427.
COSMA, S., «Biserica şi însuşirile ei», MMB 5-6 (1990) 84-87.
D u r ă , N .V ., «Biserica creştină în prim ele patru secole.
O rganizarea şi bazele ei canonice», O 3 (1982) 451-
469.
--------------- , «Biserica dacorom ân ilor (vlahilor) din sudul şi
nordul D unării, în secolele IV -X IV . Relaţiile can on ice
ale B isericii rom âneşti, n ord -d anu b ien e, cu principalele
Scaune ep iscop ale din sudul Dunării», ST 3 -4 (2002)
57-68.
EGENDER, N ., «Communio Sanctorum, FE glise co m m e
com m u n au te d es saints», Irenikon 4 (2002) 480-536.
ENACHE, M ., «învăţătura despre B iserică după Sfântul Ioan
G ură d e Aur», O 1 (1974) 128-140.

46
M iscellanea juris

E n Ac e a n u , G .I., «D espre Biserică», I, BOR 1 (1874) 11-23.


--------------- , «D espre Biserică», II, BOR 3 (1874) 177-188.
--------------- , « D esp re Biserică», III, BOR 5 (1875) 332-340.
--------------- , «D espre Biserică», IV , BOR 7 (1875) 4 7 9 -484.
--------------- , «D espre Biserică», V , BOR 9 (1875) 639-650.
--------------- , «D espre Biserică», V I, B O R 11 (1875) 799-812.
--------------- , « D esp re Biserică», V II, BOR 12 (1875) 879-886.
ERBICEANU, C., «D esp re în tem eierea Sf. B iserici de Iisus
H ristos şi despre egala autoritate dată de E l sfinţilor
A p o sto li, în fin e despre credinţă, după sf. Ioan
H risostom », BOR 8 (1907-1908) 878-891.
F e r , N ., «Sfânta T reim e şi sobornicitatea Bisericii», ST 7-8
(1971) 520-533.
FERENŢ, I , «Biserica locală în relaţia ei cu B iserica universală»,
OT 4 (2001) 41-77.
FLOCA, I.N ., «C onsideraţii privind începuturile creştinism ului şi
p rob lem a existen ţei u n ei B iserici organizate p e
păm ântul ţării noastre», MA 9 -1 0 (1972) 698-707.
G h e o r g h e s c u , C., «Tradiţie şi Biserică», GB 3 -4 (1969) 303-
318.
GNEDICI, P ., «C oncepţia orto d o x ă despre B iserică şi despre
* unitatea vieţii bisericeşti», (trad. rom . I. Serafinceanu),
Φ MMS 9-12 (1966) 657-673.
GRECU, R ., «R eflecţii asupra eclezio lo g iei ortod oxe», O 1 (1971)
42-56.
IACOB, L., «Biserica şi transform ările sociale» BOR 7-8 (1945)
30 2 -3 18.
--------------- , «Personalitatea juridică a Bisericii», ST 1 (1940) 105-
140.
ICĂ, I.I., «Biserica - aşezăm ânt d u m n ezeiesc pentru m ântuirea
credincioşilor», TR 17-18 (1975) 4.

47
Emilian-Iustinian Roman

ICĂ, I.I., «Enciclica Patriarhiei Ecumenice din ianuarie 1920


către Bisericile lui Hristos de pretutindeni», M A 1-3
(1963) 131-160.
------------ , «Ierarhia bisericească: Episcopii, preoţii şi diaconii»,
T R 33-34 (1975)4.
IVAN, I., «Importanţa principiilor fundamentale canonice de
organizaţie şi administraţie pentru unitatea Bisericii»,
M M S 3-4 (1969) 155-165.
IVAN, I.D., «Importanţa principiilor fundamentale canonice de
organizaţie şi administraţie, pentru unitatea Bisericii»,
M M S 3-4 (1969) 155-165.
, «Abaterile papalităţii de la organizarea canonică a
Bisericii», O 4 (1954) 475-506.
JOIŢA, Al., «Aspecte actuale în ecleziologia ortodoxă şi cea
romano-catolică», S T 5-6 (1981) 398-406.
LEONTE, C., «Semnificaţia liturgico-dogmatică a actului sfinţirii
unei biserici», M M B 4 (1990) 48-56.
M lHOC, V., «Ecleziologia Noului Testament», S T 3-4 (1977)
233-248.
MlRCEA, I., «Biserica şi lucrarea ei după Noul Testament. Har şi
harisme - iconomi ai Tainelor şi harismatici», O 3
(1982) 358-395.
MOISIU, Al., «Unitatea noastră bisericească în lumina
„Apostolatului Social” al P.F. Patriarh Justinian», TR
41-42 (1975) 2-4.
------------ , «Biserica - locaş de închinare», M A 5-6 (972) 413-
419.
M u n t e a n , C., «Biserică şi societate. Profilul eclesiologic al
Legii», T R 1-4 (2004) 6.
NEGOIŢĂ, I.D., «Biserica şi atribuţiile ei», GB 5-6 (1970) 497-
501.
PISTRUI, C., «Despre unitatea şi diversitatea Bisericii în epoca
primară», M O 1-2 (1966) 139-144.

48
M iscellanea juris

POPESCU, D., «Transfigurare şi secularizare. Misiunea Bisericii


într-o lume secularizată», S T 1-3 (1994) 35-42.
POPESCU, D., «Biserica locală şi comunitatea conciliară», O 3-4
(1977) 507-512.
POPESCU, E ., «Biserica şi naţionalitatea în Orientul ortodox
(bizantin) în secolele IV-XV», S T 5-6 (1990) 67-76.
RADU, D.Gh., «învăţătura ortodoxă şi catolică despre Biserică»,
O 4 (1954) 534-572.
RUS, C ., «Schisma şi consecinţele ei pentru unitatea Bisericii (cu
exemplificări din trecut şi prezent)», S T 9-10 (1985)
724-736.
--------------- , «Biserica locală în perspectiva comuniunii», A B ΙΟ­
Ι 2 (1995) 14-23.
--------------- , «Importanţa canoanelor Sinodului II ecumenic
pentru organizarea şi disciplina Bisericii», B O R 3-4
(1983) 272-285.
S a n d u , Şt.N., «Unitatea Bisericii după învăţătura celor trei mari
confesiuni creştine», 0 3 (1971) 403-414.
SANDU, Şt., «Fiinţa Bisericii după doctrina celor trei confesiuni
creştine», 0 4 (1970) 539-552.
SĂSĂUJAN, M., «Biserică greco-neunită sau Biserică greco-
răsăriteană? Consideraţii istorice şi eclesiologice ale
episcopului Andrei Şaguna la mijlocul secolului al
Χ ΙΧ -lea», S T 2 (2005) 27-41.
STAN, L., «Probleme de ecclesiologie», S T 5-6 (1954) 295-315.
--------------- , «Expunere şi analiză canonică a unor măsuri de
reorganizare a Bisericii catolice luate de Conciliul II
Vatican», O 3 (1968) 486-495.
--------------- , «Structura primară a comunităţilor creştine», S T 9-
10 (1972) 674-683.
STĂNILOAE, D., «Autoritatea Bisericii», S T 3-4 (1964) 183-215.
--------------- , «Biserica în sensul de locaş şi de largă comuniune în
Hristos», O 3 (1982) 336-346.

49
Emilian-Iustinian Roman

STĂNILOAE, D., « S in teză e c le sio lo g ic ă » , S T 5-6 (1955) 267-284.


---------------, «Biserica universală şi sobornicească», O 2 (1966)
167-198.
---------------, «Universalitatea şi etnicitatea Bisericii în concepţia
ortodoxă», 0 2 (1977) 143-152.
---------------, «Transparenţa Bisericii în viaţa sacramentală», O 4
(1970) 501-516.
ŞESAN, M., «Biserica Ortodoxă până în veacul al ΧΙ-lea», M A 1-
3 (1963) 93-108.
---------------, «Biserica Ortodoxă în veacurile XV-XVII», M A 11-
12 (1963) 857-876.
---------------, «Biserica Ortodoxă în veacurile XI-XV», M A 4-6
(1963) 310-326.
ŞTEFĂNESCU, D.N., «Biserica e societate juridică», I, BO R 2
(1928) 117-127.
---------------, «Biserica e societate juridică», II, B O R 3 (1928) 206-
210 .
T i m o c e a n u , V., «Despre Biserică», M M S 3-4 (1974) 229-250.
TULCAN, I., «Sobornicitatea Bisericii şi manifestarea acesteia în
viaţa şi sinodalitatea ei», T 4 (2006) 213-227.
---------------, «Infailibilitatea şi autoritatea Bisericii», T 2 (2000)
12-32.
---------------, «Unitatea Bisericii manifestată în unitatea de
credinţă şi în Taine», O 4 (1982) 522-537.
ULICAN, V., «Unitatea Bisericii la Sfântul Ciprian al Cartaginei»,
01-2(2006)94-102.
UNGUREANU, V., «Biserica — locaş, în interpretarea Sfântului
Gherman al Constantinopolului şi a Arhiepiscopului
Simeon al Tesalonicului», M M S 9-12 (1979) 657-668.
VALDMAN, Tr.D., «Vechea organizare a Bisericii şi Sinodul I
Ecumenic», 3T3-4 (1970) 267-277.

50
M iscellanea juns

100- 111.
VERZAN, S., «Cârmuirea Bisericii în epoca apostolica», S 1 5-0
(1955) 337-352.

Autoritate

Studii şi articole: . ,
ERBICEANU, C., « A u to rita tea b ise r ic e a sc ă şi o rg a n ele ei», BUK
(1902-1903) 644-651.

Sta n AL, «Libertate şi autoritate în Ortodoxie, după btinţii


Părinţi», O 4 (1991) 123-147.
BELU D «Autoritatea în Biserică», O 4 (1961) 555-563.
P e c ic s t ai>T,
dt.
A., «L’a u to rite d a n s l’E g lise: u n e a p p r o c h e
orthodoxe», Irenikon 1 (2002) 35 52.

51
Emilian-Iustinian Roman

Autonomie şi autocefalie

Cărţi:
IVAN, I., «Autonomia Bisericii în concepţia I.P.S. Mitropolit
Nicolae Bălan», în Omagiu I.P.S. Mitropolit Nicolae bălan
la cincizeci de ani de arhierie, Sibiu 1956, 155-172.
S t a n , L ., înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Ardealului fi
principiul autonomiei bisericefii, Sibiu 1940.

Studii şi articole:
tA N T O N IE PLAm â DEA l ă , «A doua Comisie pregătitoare a
lucrărilor celei de a IV-a Conferinţe Presinodale.
Autocefalia şi modul proclamării ei», O 1 (1994) 167-
170.
BISERICANUL, «Autochefalie şi autonomie bisericească», R T 1-3
(1921) 33-50.
B o d o g a e , T., «Vechea autonomie bisericească şi centralismul
papal», R T 3-4 (1943) 201-216.
ClOBOTEA, D.-I., «Autocefalia bisericească: unitate de credinţă
şi libertate responsabilă», M B 5-6 (1985) 290-298.
C i u c u r , M., «Dreptul de acordare a autocefaliei în Biserica
Ortodoxă», 5T5-8 (1977) 536-541.
, «Autonomie şi autocefalie în Biserica Ortodoxă
Română», M M S 3-4 (1974) 216-228.
E n e , I , «Autonomie şi autocefalie în -istoria Mitropoliei
Moldovei. Cu prilejul centenarului recunoaşterii
autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885-25
aprilie - 1985)», M M S 4-6 (1985) 360-374.
MAREŞ, I., «Recunoaşterea autocefaliei — act de prestigiu în
istoria Bisericii Ortodoxe Române», BOR 5-6 (1985)
435-439.

52
M iscellanea furiş

RADU, D.Gh., «Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române. La a


90-a aniversare», B O R 3-4 (1976) 390-407.
RĂMUREANU, L, «La a 90-a aniversare a autocefaliei Bisericii
Ortodoxe Române», B O R 11-12 (1975) 1366-1383.
SEREDA, G., «De la Biserica Autocefală la Patriarhia Română»,
0 2 (1950) 325-336.
STAN, L., «Despre autocefalie», O 3 (1956) 369-396.
--------------- , «Obârşia autocefaliei şi autonomiei», M O 1-4 (1961)
80-113.
--------------- , «Autocefalia şi autonomia în Ortodoxie», MO 5-6
(1961) 278-316.
--------------- , «Autocefalia şi autonomia în Biserica Ortodoxă»,
M M S 7-8 (1962) 567-579.
--------------- , «Despre autonomia bisericească», S T 5-6 (1958)
376-393.
--------------- , «Obârşia autocefaliei şi autonomiei. Teze noi», M O
1-4(1961) 80-113.
LUPŞA, Şt., «Autocefalia Bisericii Române», îndrumător bisericesc
(1956), Sibiu, 49-54.
PĂCURARIU, M., «O îndoită aniversare. Autocefalia - 120 şi
Patriarhia - 80», T R 9-12 (2005) 1-2.
PÎRVU, C., «Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române», S T 9-10
(1954) 511-529.
VASILESCU, Gh., «Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române.
Aspecte şi semnificaţii», B O R 5-6 (1985) 474-485.
--------------- , « Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române», V O 349-
350 (2005) 4-6.
IONIŢĂ, Al.M., «Contribuţia Episcopului Melchisedec
Ştefanescu la recunoaşterea autocefaliei Bisericii
noastre», B O R 5-6 (1985) 440-473.
--------------- , «Centenarul Autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Române», B O R 5-6 (1985) 360-383.

53
Emilian-Iustinian Roman

«Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române - un veac de


IVAN, I.,
la recunoaşterea ei», S T 2 (1986) 14-38.
D ură, N.V., «Patriarhia Ecumenică şi autocefalia Bisericii
noastre, de-a lungul secolelor», S T 3 (1986) 52-81.
YESHANEW, H., «Despre autocefalia Bisericii din Etiopia», O 4
(1972) 622-635.
ŞERBĂNESCU, N.I., «Optzeci de ani de la dobândirea
autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române», B O R 3-4
(1965) 247-273.

Laicii
Cărţi:
)
STAN, L ., Mirenii în Biserică. Studiu canonic-istoric, Sibiu 1939.
LORUSSO, L ., L o stato giuridico e la cura pastorale dei "Christifideles
orientales" nel C CEO e CIC: collaboraspone e problematiche
interecclesiali nei due codici, Bari (IT) 1999.
KRAEMER, H., Theologie du laîcat,. (trad. fr. Anneke Musacchio),
Geneve 1958.

Studii şi articole:
ABRUDAN, D., «Laicatul, spaţiu pentru un dialog constructiv în
spiritul valorilor libertăţii, egalităţii şi fraternităţii», T R
9-12 (2005) 5.
BASARAB, M ., «Dimensiunea social-culturală şi importanţa ei
pentru înţelegerea problematicii feminine în Biserica
Ortodoxă», R T 3-4 (2000) 111-129.
Chiţescu, N., «în legătură cu preoţia femeii», O 2 (1979) 349-
370.
«Conferinţa pe ţară a laicilor», A B 7-9 (1992)133-141.
CRISTESCU, D., «îndatoririle cetăţeneşti ale preoţimii şi
credincioşilor», GB 1-2 (1955) 52-59.

54
M iscellanea juris

DURĂ, N.V., «îndatorirea credincioşilor privind viaţa creştină în


lumina Sfintelor Canoane», A B 10-12 (1993) 18-26.
FLOCA, I.N., «Participarea credincioşilor la viaţa bisericească»,
I U I 9-20 (1982) 3.
--------------- , «Ordinea sau buna rânduială în Biserică şi ascultarea
canonică», RT3 (1995) 87-93.
GALERIU, C., «Congresul teologic interortodox privind
problema hirotoniei femeilor», O 1 (1989) 72-108.
G h iţă , I.B., «Comportarea creştinului în biserică», M B 7-9
(1980) 509-515.
--------------- , «Creştinul în Biserică», M B 1-3 (1981) 104-109.
ICĂ, I.jr., «Locul femeii în Biserica Ortodoxă şi chestiunea
hirotoniei femeilor (concluziile consultaţiei
interortodoxe Rhodos 30 octombrie -7 noiembrie
1988)», M A 2 (1989) 121-128.
JOANTĂ, S., «Participarea laicilor la viaţa Bisericii», R T 3 (2001)
25-34.
KLOSTERMANN, F ., «Rolul credincioşilor în Biserică după
Conciliul al Il-lea de la Vatican», S T 3-4 (1973) 207-
218.
MlHOC, V ., «Preoţia generală şi slujirea credinciosului în lume»,
M A 4 (1986) 43-50.
«Participarea mai deplină a elementului laic la viaţa cultică şi de
alt fel a Bisericii», O 2 (1972) 298.
PASCHIA, Gh., «Buna-cuviinţă creştină la Sfintele Taine şi la
ierurgii», BOR 9-12 (1977) 965-970.
--------------- , «Buna-cuviinţă creştină la Sfintele Taine şi la ierurgii
(II)», BOR 9-10 (1978) 1135-1145.
PETRICA, V., «Contribuţia credincioşilor la viaţa Bisericii», T R
47-48 (1972) 4.
POPESCU, A.N., «Laicii şi citirea Sfintei Scripturi în evul mediu,
în Apus», S T 3-4 (1955) 169-181.

55
Emilian-Iustinian Roman

POPESCU, E., «Laicii (mirenii) în Biserica Ortodoxă Română -


Schiţă istorică», TV7-12 (2004) 31-52.
POPESCU, T., «Cler şi popor în primele trei secole», S T 9-10
(1949) 713-738.
POPESCU, T.M., «Colaboratorii preotului», B O R 1 (1955) 627-
641.
PREDA, R., «Laicii şi laicatul», R 4 (2004) 3.
---------------, «Rolul catehetic al laicilor în Biserică», A B 10-12
(2006) 8-26.
RĂŢULEA, Gh., «Comuniunea cu Biserica şi cu obştea parohială,
trăsătură de seamă a credinciosului ortodox», M A 3
(1987) 48-51.
Rus, C., «Condiţia femeii în dreptul bisericesc şi dreptul
românesc», în Studii de antropologie creştină, Arad 2003,
174-192.
---------------, «Instituţia diaconiţelor în Biserica Ortodoxă şi
posibilitatea restaurării ei», T 1-2 (1998) 42-56.
---------------, «Presbiterele sau femeile întâistătătoare. Canonul 11
al Sinodului de la Laodiceea», T 2 (1997) 83-92.
---------------, «Problema hirotoniei femeilor. Studiu canonic», A B
1-3 (2002) 24-46.
SLEVOACĂ, Şt., «Dreptcredincioşii creştini în vremea Sfintei
Liturghii», M M S 7-8 (1973) 479-482.
STAN, L., «Biserica cu sau fără laici? », O 4 (1969) 608-616.
---------------, «Elementul laic în Biserica Ortodoxă», M M S 1-2
(1962) 8-14.
---------------, «Instituţiile de asistenţă socială în-Biserica veche», O
1 (1957) 94-118; 2 (1957) 259-279.
---------------, «Poziţia laicilor în Biserica Ortodoxă», S T 3-4 (1968)
195-203.
---------------, «Societăţile religioase în Biserica veche», S T 1-2
(1956) 109-134.

56
M iscellanea juris

V elţan, I., «Purtarea credincioşilor la Sfintele slujbe»,


îndrumător bisericesc (1956), Sibiu, 117-120.
VÎRLAN, I , «Rolul credincioşilor mireni în Biserica Ortodoxă
Română», M M S 7-9 (1981) 482-492.
VLAD, S., «Decretul Conciliului al II-lea de la Vatican asupra
Apostolatului laicilor», O 4 (1967) 541-549.

Viaţa mănăstirească

Cărţi:
MUNTEAN, V.V., Organizarea mănăstirilor româneşti în comparaţie cu
cele bizantine (până la 1600), Bucureşti 1984.

Studii şi articole:
A r ă PAŞU, T., «Monahismul ortodox în slujba colectivităţii»,
M M 10-12 (1949) 7-14.
BlRDAŞ, E., «Originea istorică a voturilor monahale», GB 9-10
(1954) 511-523.
fCLEMENT LIALINE, «Le „Mystere monastique”», Irenikon 3
(1996) 332-346.
CLEOPA, I., «Viaţa religioasă din unele mănăstiri ale Bisericii
Ortodoxe Române», S T 5-6 (1953) 429-443.
COCORA, G ., « C u m a f o s t p rivită d e p r e o ţim e secu larizarea
11-12 (1963) 1050-
a v erilo r m ă n ă stireşti în ch in a te» , GB
t 1053.
DoGARU, M., «Sigiliile mănăstirilor de la Muntele Athos», M M S
7-9 (1977) 567-571.
DURĂ, N., «Monahii, al treilea element constitutiv al Bisericii»,
B O R 7-12 (2003) 469-483.
Emilian-Iustinian Roman

DURĂ, N., «Monahismul în Dacia Pontică. „Călugării sciţi”


(daco-romani) şi contribuţia lor la afirmarea unităţii
ecumenice şi la dezvoltarea culturii umanist-creştine
europene», B O R 5-8 (2004) 347-357.
FAUR, A., «Monahismul românesc şi reorganizarea lui», S T 3-6
(1950) 295-306.
GALERIU, C., «Semnificaţia tunderii şi a voturilor monahale
după ritualul ortodox», O 4 (1989) 61-83.
G r ĂDINARU, I., « A n u m ite a sp e c te ale v ie ţii m o n a h a le în
M o ld o v a » , M M S 6-7 (1956) 360-381. ’
IONESCU, I., «Vechimea vieţii mănăstireşti la români», BO R 1-6
(1996) 333-335.
IVAN, I., «"Ascultări” călugăreşti în secolul al ΧΙΧ-lea la
Mănăstirea Neamţ», M M S 7-8 (1959) 432-437.
MATEESCU, T., «Date noi despre viaţa monahală românească
din Dobrogea, înainte de 1877», B O R 7-12 (1996) 282-
289.
M UNTEAN, V.V., «Organizarea mănăstirilor româneşti în
comparaţie cu cele bizantine (până la 1600)», (teză de
doctorat), I, S T 1-2 (1984) 14-77.
---------------, «Organizarea mănăstirilor româneşti în comparaţie
cu cele bizantine (până la 1600)», (teză de doctorat), II,
S T 3-4 (1984) 169-232.
N e g r u ţ i -M u n t e a n u , E ., «Moşiile mănăstirilor din Moldova
închinate locurilor sfinte, după o statistică alcătuită la
1848», M M S 7-8 (1967) 497-504.
NlCOLĂESCU, N .I ., «Sinodul al IV-lea ecumenic şi organizarea
vieţii monastice», O 2-3 (1951) 459-479.
NlŞCOVEANU, M., «Contribuţia Sf. Ioan Casian la cunoaşterea
monahismului din sec. IV-V, în lumina ecumenismului
creştin», GB 5-6 (1972) 549-562.
PĂTRULESCU, Gr., «Viaţa monahală şi rolul social al celor dintâi
mănăstiri creştine», S T 1-2 (1980) 211-225.

58
M iscellanea juris

Popa, I., «C aracterul v a silia n al actu alu lu i reg u la m en t


m ă n ă stiresc» , GB 6-7 (1958) 578-584.
--------------- , «Pentru o mai bună orientare a unor mănăstiri de
călugăriţe», S T 5-6 (1953) 407-428.
--------------- , «Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale»,
BOR 11-12 (1953) 1159-1185.
--------------- , «Temeiuri patristice pentru viaţa de obşte», S T 1-2
(1956) 81-108.
RUSU, A., «Dimensiunile duhovniceşti-spirituale ale
monahismului ortodox», BOR 7-12 (1996) 361-381.
S a c h e l a r i e , O ., « M o şten irea m o n a h ilo r în v e c h ile n o a stre
orân d u iri juridice», GB 1-2 (1969) 103-110.
SEVICIU, T., «Reorganizarea vieţii monahale», B O R 6 (1973)
630-640.
«Starea monastirilor», BO R 2 (1882) 90-96.
STĂNILOAE, D., «Temeiuri dogmatice şi duhovniceşti pentru
viaţa monahală de obşte», S T 7-8 (1952) 371-393.
SUPARSCHI, M., «Temeiurile biblice ale vieţii de obşte», GB 3-4
(1955) 203-211.
VELNIC, M ., «Disciplina monahală în mănăstire, între mănăstiri
şi în afara mănăstirii», T V 1-6 (2005) 450-456.
VoiCESCU, M., «Locul şi importanţa monahismului în viaţa
Bisericii, după Sfântul Teodor Studitul», S T 5-6 (1984)
352-364.
ZOTU, «începutul monahismului», I, B O R 4 (1874) 284-289.
--------------- , «începutul monahismului», II, B O R 5 (1875) 367-
377.

59
Emilian-Iustinian Roman

Iconomie şi acrivie

D rAguşin, C., «Primirea eterodocşilor în Biserică», O 2 (1957)


280-295.
GHEORGHESCU, C ., « în v ă ţă tu ra o r to d o x ă d e sp r e ic o n o m ia
d u m n e z e ia sc ă şi ic o n o m ia b isericească», (teză de
d o c to r a t), JT3-6 (1980) 297-516.
, «Despre iconomia divină şi cea bisericească în
Teologia ortodoxă», GB 9-12 (1976) 891-901.
«Iconomia în Biserica Ortodoxă», O 2 (1972) 285-295.
ILIESCU, V .- E ., «Pogorământul ca fapt duhovnicesc», M B 1-4
(1976) 214-219.
MOISIU, L ., «Principii şi pogorăminte canonice referitoare la
primirea ereticilor şi schismaticilor», M A 7-8 (1984)
464-475.
FLOCA, I.N., «Dispensa în dreptul bisericesc», S T 1-2 (1955)
107-121.
TODORAN, I., «Principiul iconomiei din punct de vedere
dogmatic», S T 3-4 (1955) 139-149.
STĂNILOAE, D., «"Iconomia” în Biserica Ortodoxă», O 2 (1963)
152-186.
---------------, «Iconomia dumnezeiască, temei al iconomiei
bisericeşti», O 1 (1969) 3-24.
S t a n , L., «Iconomie şi intercomuniune», O 1 (1970) 5-19.
HlEROMOINE PlERRE, « E c o n o m ie ecc le sia stiq u e e t reiteration
d e s sa crem en ts» , Irenikon 3 (1937) 228=247.

60
M iscellanea juris

Eretici

BULACU, M., «Sfântul Ioan Hrisostom despre erezie, eretici şi


combaterea lor», GB 1-2 (1976) 98-115.
POPESCU, T.M., «Privire istorică asupra schismelor, ereziilor şi
sectelor», JT7-8 (1950) 347-394.
BĂBUŞ, E ., « îm p ă ra ţi b iz a n tin i şi a titu d in ea lo r faţă de
m a n ifestă rile e r e tic e ale u n o r p o p o a r e m igratoare», O
1-2 (2003) 188-198.

Bunurile materiale
Cărţi:
IVAN, I., Bunurile bisericeşti în primele şase secole. Situaţia lorjuridică şi
canonică, (teză de doctorat), Bucureşti 1937.

Studii şi articole:
BELEA,N., «Gânduri despre rolul conştiinţei în chivernisirea
bunurilor Bisericii», M A 7-8 (1965) 580-584.
BODOGAE, T., «Grija Patriarhiei Române pentru locaşurile sale
de cult în ultimii 50 de ani», B O R 11-12 (1975) 1453-
1460.
CĂLUGĂR, D., «Răspunderea preotului în administrarea
bunurilor parohiale, expresie a grijii faţă de bunurile
colectivităţii», M A 1-2 (1973) 45-53.
COMAN, I., « în v ă ţă tu ra creştin ă d e sp r e b u n u rile e c o n o m ic e » , S T
3-4 (1951) 223-240.
LUPŞA, Şt., «învăţătura creştină despre bunurile material»,
îndrumător bisericesc (1957), Sibiu, 168-170.
S a c h e l a r i e , O., «Rolul clericilor în formarea diatelor în vechiul
nostru drept», GB 5-6 (1970) 539-554.

61
PUTEREA (AUTORITATEA)
BISERICEASCĂ

Studii şi articole:
M lRO N, V ., «Aplicarea puterii bisericeşti în Biserica Ortodoxă»,
S T 1-2 (1996)44-61.

LUCRAREA ÎNVĂŢĂTOREASCĂ

Cărţi:
RUS, C., Canonul cărţilor Sfintei Scripturi după canoanele Bisericii
Ortodoxe, Arad 2001.

Studii şi articole:
B u r c ă , Gh., «Rânduieli canonice privitoare la propovăduirea
cuvântului lui Dumnezeu», M M S 3-4 (1974) 197-215.
CĂLUGĂR, D., «Metode şi forme pentru prezentarea învăţăturii
creştine ortodoxe», M A 5-6 (1972) 398-412.
CHIRU, V., «Cărţile de învăţătură pentru preoţi din sec. XVII şi
XVIII», JT9-10 (1961) 586-599.
CONSTANTINESCU, I., «Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii»,
GB 9-10 (1975) 927-945.
D ură, N., «învăţarea dreptei credinţe după canoanele Bisericii
Ortodoxe», B O R 5-6 (1980) 663-670.

63
Emilian-Iustinian Roman

DURA, N .V ., «N orm e c a n o n ic e referito a re la îndatorirea


în v ă ţă to rea scă şi o m ile tic ă a p reo tu lu i» , M B 3-4 (1983)
155-169.

GHERASIM, A l.G ., « P u terea în v ă ţă to rea scă şi exercitarea ei în


B iserică», A nuarul Vacuităţii de Teologie Ortodoxă
„Patriarhul Justinian” — Universitatea din Bucureşti,
2005, 411-428.
B u c u r e şti
IVAN, I.D., «Cine trebuie să predice în Biserică», M O 7-8 (1985)
526-544.
M lCLE, V., «Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în lumina
învăţăturii Bisericii Ortodoxe», MO 1-2 (1975) 35-47.
POPA, I., « N o r m e c a n o n ic e p riv ito a re la d rep tu l şi datoria
p r e o tu lu i d e a p red ica», GB3-4 (1972) 326-334.
Rus, C., «Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de cunoaştere şi
educaţie», Analele Universităţii ,,A u rel Ulaicu”, Teologie,
Arad 2002, 58-65.
---------------, «Consensul în formularea doctrinei», Analele
Universităţii , A urel Vlaicu”, Teologie, Arad 2000, 218-
234.
---------------, «Libertate şi constrângere în răspândirea credinţei»,
A B 10-12 (1999) 56-64.
VERZAN, S., «Sfinţii Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui
Evanghelia la toate neamurile», S T 1-2 (1996) 3-32.

64
M iscellanea furiş

LUCRAREA SFINŢITOARE

Sfintele Taine - generalităţi

Cărţi:
, 9
BESSON, E ., L a dimensionjuridique des sacrements, Roma 2004.
BOBRINSKOY, B., împărtăşirea Sfântului Duh, (trad. de Măriuca şi
Adrian Alexandrescu), Bucureşti 1999.
CLARK, N., A n approach to the Theologş o f the Sacraments, Studies in
Biblical Theology 17, London 1958.
D e MEESTER, PI., Studi sui Sacramenti amministrati secondo il rito
bizantine, Roma 1947.
MACQUARRIE, J., A Guide to the Sacraments, New York 1997.
MANOLACHE, A., Sfintele Taine în viaţa Bisericii, Cluj-Napoca
2004.
M ONTAN, A., L a liturgia e i sacramenti nei codiri orientale e latino :
elementi di confronto, Cittâ del Vaticano 2004.
MORARIU, D., Despre Dumnezeiescul Har, Roman 1999.
REMETE, G ., Sfintele taine în contextul dialogului ortodox-luteran,
Alba-Iulia 1999.
REVEL, J.-F., L a theologie des sacrements, I-II, Paris 2004-2005.
SALACHAS, D., Teologia e disciplina dei sacramenri nei Codiri latino e
orientale, Studio teologico-giuridico comparativo, Bologna
1999.
SAVA, V., Sfintele Taine în tradiţia liturgică romano-catolică —
prezentare şi evaluare din perspectivă ortodoxă, Iaşi 2007.
SCHMEMANN, A., Sacraments and Orthodoxy, New York 1965.
--------------- , The World as Sacrament, London 1966.

65
Emilian-Iustinian Roman

Theologie des sacrements, Lausanne 1978-1979.


VERWEYEN, H., Sacramentiperche?, NST 55, Bologna 2002.
VRIES, W. de, Communicatio in sacris, 1965.
W e i l , L., Sacraments and Uturgy: the outward Signs. A studj in
Uturgical mentaliţy, Oxford 1983.

Studii, articole şi recenzii:


A vra m escu , I., «Fiinţa Bisericii şi Sfintele Taine», O 4 (1972)
535-542.
BANU, E ., «Importanţa sfintelor taine în creştinarea noastră în
Hristos», 1 T 7-10 (1976) 683-695.
B e j u , I., «Sf. Taine», îndrumător bisericesc (1960), Sibiu, 96-99.
BRANIŞTE, E ., «Deosebiri interconfesionale cu privire la Sfintele
Taine», O 4 (1959) 499-517.
B r ia , I., «Despre Sfintele Taine», S T 3-4 (1997) 22-30.
BUZDUGAN, C ., «C aracterul e c le z io lo g ic al Sf. T a in e în c e le trei
9-12 (1972) 734-748.
c o n fe siu n i» , M M S
BUZESCU, N., «Lucrarea Duhului Sfânt în Sfintele Taine», O 3-4
(1979) 562-582. ^,
«Ce ni se dă prin Sf. Taine», îndrumător bisericesc (1955), Sibiu, 85-
88.
C e r n Au ţ e a n u , G., «Frecvenţa săvârşirii Sfintelor Taine», M B
4-6 (1970) 311-322.
CHIRICA, C.Gr., «Lucrarea Sfântului Har în viaţa credincioşilor
după rânduiala Sfintelor Taine şi a Ierurgiilor», T V 9-
12 (1991) 160-166.
CHIŢESCU, N., «Sfintele Taine», .ST 7-8 (1949) 514-534.
CITIRIGĂ, V., «Temeiurile dogmatice ale Sfintelor Taine», O 1-2
(2005) 21-41.
COMAN, I.G., «Sfintele Taine în concepţia vechilor catolici şi
poziţia Bisericii Ortodoxe în acest domeniu», M O 5-6
(1968) 383-402.
COMAN, S.R., «Legătura Tainelor cu jertfa Domnului», GB 3-4
(1956) 141-149.

66
M iscellanea ju tis

CORNIŢESCU, C ., «Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui


Petru Movilă», JT7-10 (1980) 714-719.
D ură, N., «Intercomuniune sau comuniune sacramentală?
Identitatea eclesială şi unitatea în credinţă», O 4 (1988)
15-58.
E r b i c e a n u , C., «Mystirio sau Sacrament sau Taine două din
cele şapte, de Mitropolitul Ungro-vlahiei, Ştefan,
Târgovişte 1651», BOR 8 (1890-1891) 667-678.
--------------- , «Pentru Tainele, tocmealele (1651) Ştefan,
mitropolitul Ungrovlahiei (1648-1686)», BOR 8 (1890)
679-689.
--------------- , «învăţătura preoţilor pe scurt. De şapte taine ale
Bisericii cu drepte dovediri din Pravila Sfinţilor Părinţi,
pe timpul lui Constantin Basarab, de Chir Teodosie
Mitropolitul, Buzău 1702», BOR 8 (1890-1891) 703-
711.
F l o c a , I.N., «Particularităţi şi convergenţe în Mărturisirea
Ortodoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustana
privitor la Sfintele Taine», ĂT7-10 (1980) 720-729.
GEORGESCU, M., «Sfintele Taine, după catehezele Sfântului
Ciril al Ierusalimului», 3T7-8 (1959) 428-442.
ICĂ, I., «Sfintele Taine în viaţa Bisericii după Mărturisirile de
credinţă ortodoxe din sec. XVI - XVII», M A 10-12
(1982) 611-622.
IOANICESCU, I., «Tâlcuirea Sfintelor Taine după opera Sfântului
Simeon al Tesalonicului», M O 1-2 (1995) 16-36.
lOJA, C., «Tainele Bisericii, expresie a relaţiei interioare dintre
apofatic-catafatic, cuvânt şi taină», A B 1-3 (2007) 65-
77.
IORDĂCHESCU, Gh., «Sfânta Liturghie şi Sfintele Taine ca
mijloace de păstorire», 3T7-8 (1958) 485-493.
KLEIN, Ch., «Tainele în Confesiunea Augustană», S T 9-10
(1980) 707-714.

61
Emilian-Iustinian Roman

KSHUTASHVILI, J ., «Legislaţia canonică ortodoxă privind


„Tainele” eterodocşilor», S T 3-4 (2003) 95-122.
LEONTE, L ., «Despre materia Tainelor lui Dumnezeu», M M S 3
(1987) 82-90.
MlCLE, V., «Cuvântul lui Dumnezeu şi Sfintele Taine în Biserica
Ortodoxă», O 4 (1972) 543-556.
MLADIN, N., «Valoarea morală a Sfintelor Taine», M M S 1-2
(1965) 31-42.
N e c u l a , N.D., «Este îngăduit să operăm schimbări sau
prescurtări în rânduiala Sfintelor Taine şi ierurgii?»,
V O 335 (2004) 7.
fN lC O L A E , Mitropolitul Ardealului, «Sfintele Taine - şi viaţa
noastră în Hristos şi în Biserica Sa», T R 9-10 (1973) 1-
2.
POP, V., «Sfintele Taine: temeiuri scripturistice», GB 1-2 (1975)
41-47.
'«.RADU, D.Gh., «Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine şi
problema comuniunii», (teză de doctorat), 0 1-2
(1978) 17-388.
R a d u , D., «Sfintele Taine ale Bisericii după Tradiţia apostolică,
din punct de vedere ortodox», B O R 11-12 (1980)
1129-1140.
---------------, «Sfintele Taine în viaţa Bisericii», S T 3-4 (1981) 172-
194.
S f â n t u l A m b r o z i e a l M i l a n u l u i , De Mysteriis (Despre Sfintele
Taine), (trad. de Ene Branişte şi Gh. Voiusa), S T 5-6
(1965) 286-302.
---------------, De Mysteriis (Despre Sfintele Taine), (trad. şi studii
introd. de Ene Branişte), 3T9-10 (1967) 565-599.
SÎRBU, C., «Sfintele Taine şi Ierurgiile ortodoxe în prezentare
protestantă», M O 7-8 (1966) 706-714.

68
M iscellanea juns

SOTIROPOULOS, H.G., Mistagogia Sfântului M axim Mărturisitorul\


Atena 19932, (prez. de Pr. Petru Sidoreac), T V 1-4
(1998) 229-230.
STAN, L., <dconomie şi intercomuniune», O 1 (1970) 5-19.
STĂNILOAE, D., «Numărul Tainelor, raporturile între ele şi
problema Tainelor din afara Bisericii», O 2 (1956) 191-
215.
--------------- , «Fiinţa Tainelor în cele trei confesiuni», O 1 (1956)
3-28.
--------------- , «Din aspectul sacramental al Bisericii», S T 9-10
(1966) 531-562.
STOICA, I., «Unirea credinciosului cu Hristos prin Sfintele Taine
în Biserică», M M S 3-6 (1979) 278-291.
TERCHILĂ, N., «Ce sunt Sfintele Taine», TR 17-18 (1959) 4.
--------------- , «Ce sunt Sfintele Taine», T R 1-2 (1964) 2-3.
TUDOR, Al., «Viaţa sacramentală a Bisericii în „Faptele
Apostolilor”», 5T1-2 (1980) 192-210.
TURCU, I., «Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire», S T 5-6
(1959) 314-330.
VASILESCU, E ., «Sfintele Taine (Generalităţi şi controverse
interconfesionale)», S T 1-2 (1950) 21-39.
VESA, P., «Sfintele Taine între prescripţiile religioase şi
mentalităţile colective», în Universitatea «Aurel Vlaicu»,
Facultatea de Teologie la 10 ani de existenţă, Arad 2001,
280-308.
ZĂGREAN, L, «Sfintele Taine», M A 3-4 (1971) 275-284.
ZĂGREANU, I., «Desăvârşirea vieţii creştine prin Sfintele Taine»,
M A 1-2 (1964) 73-98.
TRIACCA, A., «La concezione sacramentaria dai Libro IV del
Codice di Diritto Canonico», Rivista liturgica 2 (1984)
233-248.
ZUZEK, I., «Aspetti della legge canonica orientale sui
Sacramenti», Concilium 8 (1968) 167-182.

69
Emilian-Iustinian Roman

Tainele de iniţiere creştină

Cărţi:
ANGELICI, G . — CAPRIOLI, A ., Inifiafione cristiana e immagine di
Chiesa, Leumann (TO) 1982.
AUGE, M., E'inifiafione cristiana : battesimo e confermafione, Roma
2004.
BRANIŞTE, E ., Explicarea Sfintelor Taine de iniţiere (Bote% Mirungere,
Euharistie) în literatura creştină, B u cu reşti 1 9 9 0 .
CAPRIOLI, A ., Battesimo e confermafione: studio storico sulla liturgia e
catechesi di s. Amhrogio, Varese 1977.
COMO, D., Battesimo - Unfione crismale - Eucaristia: tradifione
liturgica e spiritualitâ delle Chiese bizantine, Palermo 1984.
D avis, Ch., Inifiafione cristiana, Torino 1965.
DELMIRANI, M ., Battesimo e Confermafione nel Magistero
Ecclesiastico, Roma 1991.
JOHNSON, E.M., The RJtes of Ghristian initiation, Minnesota 1999.
REPETTO, A., L'inifiafione cristiana, S. Pietro Foce (Ge) 1976.
S a l ACHAS, D., I sacramenti dell’inifiafione cristiana in Oriente e
Occidente, Bologna 1991.
---------------, L'inifiafione cristiana nei Codiri orientale e latino:
battesimo, cresima, eucaristia nel CCEO e nel CIC, Roma
1991.
SAXER, V., Les rites de l ’initiation chritienne du II au V I siecle,
Spoleto 1988.
SCHMEMANN, Al., Sacraments and Orthodoxy, New York 1965.
STREZA, L., Tainele de iniţiere creştină în Bisericile Răsăritene, TS 14,
Iaşi 2002.

70
M iscellanea furiş

Studii şi articole:
BRANIŞTE, E., «Rolul Botezului, Euharistiei şi al Mirungerii în
viaţa creştină, după Nicolae Cabasila», GB 10 (1956)
551-556.^
CHERESCU, P., «învăţătura despre tainele de iniţiere — botez,
mirungere, euharistie - în opera Sfântului Chirii al
Ierusalimului», OT1 (2000) 70-81.
CORUGĂ, Mt., «Convergenţe şi ambiguităţi în textele despre
„Botez, Euharistie şi slujire” ale Documentului de la
Urna», M M S 5 (1986) 6-15.
Dl MOLFETA, F ., «L’inversione dell’ordine dei sacramenti di
iniziazione nella prassi di alcune Chiese latine:
motivazioni teologico-pastorali», Nicolaus 1-2 (1989)
107-125.
D u r ă , N.V., «Consideraţii canonico-eclesiologice asupra
documentului de la Lima (B.E.M.)», O 2 (1986) 119-
147.
--------------- , «Documentul de la Lima (B.E.M.) şi evaluarea sa
teologică», M M S 1-2 (1986) 46-58.
D u ş e , C.-I., «Taina Sfântului Botez la Sfântul Simeon, Noul
Teolog», O T 3 (2000) 164-172.
EN O IU , R., «Taina Botezului şi a Mirungerii în Bisericile Vechi-
Orientale», .ΓΓ3-4 (1999) 90-102.
H a u , M., «Tainele de iniţiere după Catehezele mistagogice ale
Sfântului Chirii al Ierusalimului», O 4 (1986) 126-138.
ICĂ, I.I., «Convergenţa în credinţă după documentul ecumenic
„Botez, Euharistie, Ministeriu”», S T 5-6 (1984) 429-
437.
ONOFREI, Gh., «Ce aşteptăm de la Documentul „Botez,
Euharistie, Ministeriu” (B.E.M.)», M M S 5 (1986) 16-
18.

71
Emilian-Iustinian Roman

PERI, V., «I sacramenti delTiniziazione cristiana. Usi liturgici


propti delle Chiese ed unita della fede», Studi Ecumenici
3-4 (1985) 383-411.
PETCU, S., «Rânduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii,
după Arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului», S T 9-10
(1972) 695-710.
RADU, D., «Tainele iniţierii în mistica sacramentală a lui Nicolae
Cabasila», O 3 (1989) 3-12.
SABĂU, Al.-M., «Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul
şi Mirungerea», S T 5-6 (1982) 358-369.
S a l a c h a s , D., «II ruolo dello Spirito Santo nei sacramenti
dell’iniziazione cristiana secondo il documento di
Bari», Nicolaus 1-2 (1989) 19-29.
---------------, «La regolamentazione canonica dell’iniziazione
cristiana», Nicolaus 1 (1980) 73-85.
---------------, «Les Sacrements de l’initiation chretien dans la
tradition de l’Eglise catholique-romaine et de l’Eglise
orthodoxe», Angelicum 63 (1986) 187-212.
SAUCA, I., «Consideraţii ortodoxe asupra documentului
ecumenic „Botez, Euharistie, Ministeriu” (Lima -
1982)», S T 7-8 (1983) 527-542.
ŞEBU, S., «Botez, Mirungere şi Euharistie: unitatea celor trei
Taine», M A 7-9 (1981) 647-648.

Taina Sfântului Botez _

Cărţi:
ALBERICHE, E . — BlFFI, I. — et alii, î l battesimo: teologia e pastorale,
Torino 1971.
Bapteme. Eucharistie. Ministere: convergence de la fo i , (texte fr. etabli
par M. Thurian), Taize 1982.

72
M iscellanea juris

Baptism, Eucharist & Ministry 1982-1990: Report on the Ptvcess and


Responses, Faith and Order Paper 149, Geneva 1990.
B a s il e DE C e s a r e e , Sur le Bapteme, J. DuCATILLON, ed ., .SC
357, Paris 19897.
Basilius Caesariensis: II battesimo (testo, traduzione, intxoduzione
e commento- U. N eri), Brescia 1976.
Battesimo e battisteri, (a cura di R. Iorio), Firenze 1993.
BATTISTI, D., 11 Battesimo cristiane:pensieri di un exprete, Rieti (IT)
1911.
B e n o i t , A. - MUNIER, Ch., Ee Bapteme dans l ’Eglise ancienne (Tr-
IIP siecles), Paris 1994.
CAMELOT, P.-Th., Spiritualite du Bapteme, Paris 1993.
CARPIN, A ., Agostino e il problema dei bambini morţi senila il
Battesimo, Bologna 2005.
--------------- , II Battesimo in Isidoro di Siviglia, Bologna 1984.
COMŞA, Gr.Gh., Credinţa şi Botegul, Biblioteca creştinului
ortodox 14, Arad 1926.
CORVINO, A., II battesimo in S. Gregorio Napan^eno, Aversa (IT)
1943.
CRAMER, P ., Baptism and change in the early middle ages, c. 200 — c.
1150, New York 1993.
CYRILLE DE JERUSALEM, Catecheses mystagogiques, A. PlEDAGNEL,
ed., S C 126 bis, Paris 1988.
DACQUINO, P ., Battesimo e cresima: la lom teologia e la lom catechesi
alia luce della Bibbia, Torino 1970.
DOGARU, I., M ărturii de bote% ortodox la mmâni, Bucureşti 1997.
ELBERTI, A., Sacramentaria I I - II Battesimo, Roma 2003.
EVDOCHIMOV, P., L o Spirite Santo nella tradispone ortodossa, Roma
1983.
FALSINO, R., E'inipapone cristiana e i suoi sacramenti, M ila n o 1987.
FLORIO, M ., U inipapone cristiana in prospettiva ecumenica: saggi di
teologia e spiritualita ecumenica, Cittâ di Castello (PG)
2001 .

73
Emilian-Iustinian Roman

G â D E, G., Battesimo e confermasgone: teologia dell'inisqacgone cristiana,


Palermo 2002.
GlSEL, P., Pourquoi baptiser: Mystere chretien et rite de passage,
G en eve 1994.
GRAMAGLIA, P.A., II Battesmo dei bambini nei primi quattro secoli,
Brescia 1973.
HERNÂNDEZ, J.-P., Nelgrembo della Trinitâ: l ’immagine come teologia
nel battistero p iu antico di Occidente (Napoli I V secolo),
Milano 2004.
HlPPOLYTE DE Rom e, L a Tradition Apostoliques d ’apres Ies
anciennes versions, B. Botte, ed., S C 116, Paris 19682.
IACONO, V., II Battesimo nella dottrina di san Paolo: teşi per la laurea
in Sacra Scriitura presentata presso il Pontificio Istituto Biblico
in Roma, Roma 1935.
Inispaîyone cristiana e catecumenato: diventare cristiani per essere
battesgati, (a cura di Giuseppe Cavalletto), Bologna
1996.
JANERAS, S., L'Ini^ia^ione cristiana nella tradispone liturgica orientale,
Romae 1968. ,
JEAN CHRYSOSTOME, Trois catecheses baptismales, A . PlEDAGNEL
- L. D o u t r e l e a u , ed., SC 366, P aris 19907.
JOANNES CHRYSOSTOMUS, H u it catecheses Baptismales inedites, SC
50 bis, Paris 19702.
JONGEL, E., II Battesimo nel pensiero di Karl Barth, (trad. di
Eugenio Rivoir), Torino 1971.
KELLY, D.D. - J.N.D., Iniriation a la doctrine des Peres de L ’Eglise,
(trad. de C. Tunmer), Paris 19687.
LAZARETH, W .H ., Growing together in Baptism, Eucharisf and
Ministry, Geneva 1982.
L e TOURNEAU, D., Les mots du christianisme. Catholirisme,
orthodoxie, protestantisme, France 2005.
MARTIMORT, A.G., LE glise enpriere, I. Principes de la Liturgie. II.
LEucharistie. III. Les sacrements. IV. L a Liturgie et le
temps, Belgique 1984.

74
M iscellanea juris

MARUCCI, C ., Batte^pati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santa, L'Aquila (IT) 2000.
M c D o NNELL, K. - M ONTAGNE, T.G., Indpa^one cristiana e
battesimo nello spirito santo: testimoniamţe dei prim i otto secoli,
(traduzione dall'inglese di DonateUa Barbalarga), Roma
1993.
M c D o NNELL, K ., The Baptism o f Jesus in the Jordan: the Trinitarian
and cosmic order o f salvation, Collegeville-Minn. 1996.
M lEG G E, G., II battesimo dei fanriulli nella storia, nella teoria, nella
prassi, Torre Pellice (Torino) 1942.
M o ZZANTI, G., I sacramenti simbolo e teologia. I. Introdufone
generale. II. Eucaristia, Battesimo e Confermasfone, NSTh
42, 45, Bologna 20002, 20033.
NARDI, C., II battesimo in Clemente Alessandrino - Interpretasem di
Eclogae propheticae 1-26, Studia Ephemerides „Augusti-
nianum”, Roma 1984.
ONATIBIA, I., Bautismo y confirmacion: sacramentos de iniciacion,
Madrid 2000.
RUFFINI, E., II battesimo nello spirito: battesimo e confermaSone
nell'inifaSone cristiana, Torino 1975.
SALLES, A., Trois antiques rituels du Bapteme, SC 59, Paris 1958.
SCHMEMANN, Al., D in apă şi din Duh: studiu liturgic al botezului,
(trad. I. Buga), Bucureşti 1992.
STENZEL, A., II battesimo: Genesi ed evoluam della liturgia
battesimale, Collana pastorale. Ministerium 2, Alba (CN)
1962.
TURA, Er.R., II battesimo sacramente pasquale in S. Cirillo di
Gerusalemme, Roma 1990.

75
Emilian-Iustinian Roman

Studii şi articole:
«Bapteme et „economie sacramenteUe”. Declaration commune
de la Consultation theologique nord-americaine
orthodoxe-catholiques», Irenikon 1-2 (1999) 114-130.
fNlCOLAE, Mitropolitul Banatului, «Fundamentarea teologică a
pedobaptismului», M B 10-12 (1979) 576-589.
---------------, «Pedobaptismul (Botezul copiilor) de-a lungul
vremii», B O R 1-2 (1975) 130-149.
fSlLVESTRU B. PlTEŞTEANU, «Misteriul Botezului», I, BO R 2
(1882) 65-72.
-----------— , «Misteriul Botezului», II, B O R 3 (1882) 1-6.
---------------, «Misteriul Botezului», III, B O R 4 (1882) 193-204.
fVENIAM IN POCITAN BÂRLĂDEANU, V ica r al H u şilo r , «Istoria
(1931) 385-396.
m itr o p o lie i P ro ila v iei (Brăilei)», B O R 5
BĂLĂNESCU, S., «Aşezămintele Bisericii relative la misterul
botezului», B O R 3 (1876) 109-114.
---------------, «Desculparea unui preot», B O R 6 (1877) 232-237.
BECKER, K.J., «L’enseignement sur le bapteme au concile
Vatican II. Un stimulant pour la theologie», Vatican II,
bilan et perspectivei, vingt - cinq ans apres (1962-1987),
Recherches nouvelle serie- 16, Montreal 1988, 53-101.
B o d o g a e , T., «Sfântul Grigorie al Nişei împotriva celor care
amână botezul», A B 7-9 (1992) 98-107.
BOTTE, B ., «Le rapport du baptise avec la communaute
chretienne», Questions liturgiques et paroissiales 34 (1953)
115-126.
BRANIŞTE, E., «Explicarea Botezului în „Catehezele baptismale”
ale Sfântului Ioan Gură de Aur», S T 7-8 (1970) 509-
321.
---------------, «Rânduielile Bisericii Ortodoxe cu privire la Taina
Botezului şi Mirungerii şi explicarea lor», M O 3-4
(1969) 187-201.

76
M iscellanea juris

BRIA, I., «Harul Botezului şi viaţa duhovnicească creştină», GB


11-12(1960)935-944.
CARAZA, I., «Botezul în lumina Sfintei Scripturi după mărturiile
Sfinţilor Părinţi şi în teologia reformatorilor», O 4
(1991) 99-123.
C h r y s s o s t o m o u , G., «Atribuirea numelui. Studiu liturgic al
tradiţiei ortodoxe (rezumat)», S T 1-2 (1992) 158-160.
C i u c h e n d e a , D., «Mărturisesc un botez - pentru mântuire»,
îndrumător bisericesc (1955), Sibiu, 89-91.
CORNESCU, C ., «Rânduiala Botezului în diferitele molitfelnice
slave şi româneşti folosite în Biserica Română», S T 9-
10 (1961) 566-585.
COSMA, S., «Efectele Sfântului Botez din punct de vedere
dogmatic», M B 9-10 (1964) 513-530.
--------------- , «Raportul între Taina Sfântului Botez şi cea a
Pocăinţei», T R 1-4 (1996) 6.
COTOS, N., «Un document contemporan privitor la teoria şi
practica botezului, euharistiei şi serbării Duminecii la
creştini în jumătatea întâia a secolului al doilea era
noastră», M A 3-4 (1956) 264-267.
DAVEY, C., «La signification ecclesiale du bapteme selon des
documents oecumeniques anglicans», Irenikon 1-2
(1999) 94-112.
D e h e l e a n u , P., «Botezul ortodox (Documentare biblică)»,
M M S 3-4 (1971) 215-246.
D i a c o n u , A., «Catehezele baptismale ale Sfântului Ioan Gură
de Aur», BOR 5-6 (1990) 71-78.
DURĂ, N.V., «Dispoziţii şi norme canonice privind
administrarea Sfintei Taine a Botezului», O 3-4 (1979)
593-612.
EFTIMIE, A .I ., «Taina Sfântului Botez, un obicei?», BOR 1
(1931) 45-48.

77
Emilian-Iustinian Roman

FAMEREE, J., «La communion dans le bapteme. Point de vue


catholique, questions oecumeniques», Irenikon 4 (1998)
435-460.
F e r i c i t u l I e r o n i m G r e c u l , «Despre efectele Botezului şi
semnul distinctiv al creştinului», (trad. şi prez. Ică 1.1),
Μ Λ 4 (1989) 59-63.
G h e o r g h e , I.D., «Cufundare, nu stropire», B O R 9 (1931) 522-
527.
H e l l e r , D., «Le bapteme — fondement de Tunite des Eglises?
Foi et Constitution et la question du bapteme»,
Irenikon 1-2 (1999) 73-93.
KlRKOS, G.W., «Rânduielile Bisericii Etiopiene privitoare la
slujba Botezului, a Mirungerii şi a împărtăşirii», S T 1-2
(1976) 140-161.
LEONTE, C ., «Taina Sfântului Botez şi importanţa lui pentru
primirea eterodocşilor în biserică», Th 1-6 (2007) 137-
150.
LIŢIU, Gh., «Câteva numiri biblice ale Sf. Botez şi semnificaţia
lor», T R 19-20 (1980) 1, 3.
---------------, «între Botez şi mântuire», TR 27-28 (1980) 1, 4.
MANOLACHE, A., «Botez, euharistie, slujire», (trad. doc. Lima -
Peru 3-15 ianuarie 1982), M B 1-2 (1983) 21-57.
---------------, «Opinii asupra documentului „Botez, Euharistie,
Slujire”», M B 5-6 (1983) 294-317.
---------------, «Sfânta Taină a Botezului», GB 5-6 (1978) 542-551.
MARCU, Gr.T., «Botezat-a pruncii Biserica primară?», M O 4-5
(1956) 177-186.
MlHAIL, P., «Nume de botez, însemnări din parohie», M M S 1-2
(1956) 13-17.
MlHĂLŢAN, I., «Restaurarea chipului lui Dumnezeu în om prin
Taina Sfântului Botez», MB 11-12 (1985) 724-732.
MlRCEA, I., «Taina Botezului», O 3-4 (1979) 461-476.
M o i s e , V., «Botezul pruncilor», M M S 7-8 (1970) 406-422.

78
M iscellanea ju tis

MOISIU, AL, «îndatoriri ale naşilor de Botez şi de Cununie», T R


19-20(1974) 1.
--------------- , «Sfânta Taină a Botezului», T R 33-34 (1962) 4.
MOLDOVAN, L, «Botezul ca chemare la asemănarea cu Hristos.
Consecinţele Botezului asupra vieţii ecleziale şi morale
(implicaţii catehetice şi misionare», R T 3 (1992) 3-17.
MOSER, F ., « S p len d eu rs e t m ise r e s d e s p ra tiq u es r e fo r m e e s d u
4 (1998) 461-483.
b a p te m e » , Irenikon
MOŞOIU, N., «“Botezul în Duhul Sfânt” în învăţătura Sfântului
Simeon Noul Teolog», R T 3 (1995) 55-71.
MUNTEANU, A l.-A ., «R ânduiala şi ex p lica rea B o te z u lu i şi a
M iru n gerii, d u p ă scrierile literaturii patristice», GB 11-
12 (1960) 952-971.
NECULA, N . D . , «Ce se cuvine să ştim în legătură cu Taina
Botezului şi săvârşirea ei?», I, V O 373 (2006) 7.
--------------- , «Ce se cuvine să ştim în legătură cu Taina Botezului
şi săvârşirea ei?», II, V O 374 (2006) 7.
--------------- , «Ce şi câte nume punem copiilor noştri la botez?»,
V O 261 (2001) 7; 262-263 (2001) 15.
--------------- , «Ritualul Botezului creştin şi al Mirungerii în riturile
liturgice răsăritene», GB 9-10 (1971) 828-846.
PARMENTIER, E ., «La c o m m u n io n dans le b a p tem e:
p e r sp e c tiv e s lu th e r ie n n e s» , Irenikon 4 (1998) 484-505.
P lT C U , S., «Rânduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii,
după Arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului», S T 9-10
(1972) 695-710.
PETRARU, Gh., «Botezul în Biserica ortodoxă şi eroarea
neoprotestantă despre botez», T V 1-6 (2000) 41-56.
PETRICĂ, V., «împărtăşirea noului botezat», M B 1-3 (1968) 76-
78.
P o p a , C.A., «Botezul şi unitatea creştină în lumina sfintelor
canoane», O 3 (1974) 486-497.
Emilian-Iustinian Roman

POPA, I., «Omiliile baptizmale ale Sfântului Maxim de Turin»,


S T 1-2 (1972) 103-113.
POPESCU, D., «Doctrina despre Taina Botezului în primele
secole creştine», O 3 (1961) 393-404.
POPESCU, M., «Câteva cuvinte asupra Catecumenatului», I, BO R
1 (1906-1907) 48-56.
-------------- , «Câteva cuvinte asupra Catecumenatului», II, BO R 5
(1906-1907) 550-557.
--------------- , «Câteva cuvinte asupra Catecumenatului», III, BO R
10(1906-1907) 1148-1154.
---------------, «Câteva cuvinte asupra Catecumenatului», IV, BO R
1 (1907-1908) 82-88.
--------------- , «Câteva cuvinte asupra Catecumenatului», V, BO R 2
(1907-1908) 213-219.
---------------, «Câteva cuvinte asupra Catecumenatului», VI, BO R
5 (1907-1908) 551-560.
PORCESCU, Sc., «Cateheză la Sfânta Taină a Botezului», M M S 1-
3 (1983) 56-59.
---------------, «Cuvânt de învăţătură la Sfânta Taină a Botezului
(II)», M M S 1-3 (1984) 130-133.
PREDA, C., «Doctrina şi practica botezului după Faptele
Apostolilor», O 3-4 (1997) 36-65.
RADU, D., «Botezul ca încorporare în Noul Legământ şi
problema sinergismului», O 1 (1994) 3-27.
RADU, D.Gh., «Semnificaţia soteriologică a Botezului
Domnului», O 4 (1955) 513-53L
RADU, S., «Deosebirea dintre botezul Sfântului Ioan şi Taina
Sfântului Botez», TR. 25-26 (1975) 2, 4.
---------------, «Despre darurile Sfântului Botez», T R 1-2 (1976) 2.
---------------, «Taina Sf. Botez», T R 3-4 (1975) 1-2.
---------------, «Taina Sfântului Botez», T R 3-4 (1975) 1-2.
SAUCA, I., «Taina Sfântului Botez de-a lungul vremii (I)», M B 5-
6 (1984) 285-306.

80
M iscellanea juris

SAUCA, I., «Taina Sfântului Botez de-a lungul vremii (II)», M B


7-8 (1984) 428-441.
S A V A , V., «Taina Sfântului Botez în Biserica Romano-Catolică -

tradiţie şi înnoire», în volumul omagial: Priveghind şi


lucrând pentru mântuire, editat cu ocazia aniversării a 10
ani de arhipăstorire a I.P.S. Daniel, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, 1 iulie 1990 — 1 iulie 2000, Iaşi
2000, 337-346.
S C A M P I N I , J., «Nous reconnaissons un seul bapteme pour le

pardon des peches. De la confession de foi de l’Eglise


au defi de nous accepter mutuellement comme le
Christ nous a acceptes», Irenikon 1 (2006) 5-23.
ŞCHIOPU, I.A., «Rânduiala şi explicarea slujbei Botezului şi a
Mirungerii la Sfântul Ambrozie al Milanului şi la
Teodor de Mopsuestia», .ST 7-8 (1968) 543-557.
S E B E Ş A N , N., «Obligaţii pastorale legate de Sfânta Taină a

Botezului», MB 4-6 (1981) 339-341.


S f â n ix j l A m b r o z ie A l M il a n u l u i , Despre binefacerea Botezului,
(trad. de Prof. Dan Negrescu), A B 10-12 (1991) 115-
116.
S f â n t u l I o a n G u r ă d e A u r , «Omilie la Botezul şi Epifania
Domnului nostru Iisus Elristos», (trad. rom. Gh.
Badea), M M S 1-3 (1983) 77-83.
Sima , Gh., «Implicaţiile eclesiologice ale Tainei Sfântului
Botez», O 4 (1994) 17-31.
SÎRBU, C., «Sfânta Taină a Botezului», I, TR 43-44 (1972) 1, 4.
--------------- , «Sfânta Taină a Botezului», II, T R 45-46 (1972) 1-2.
SOLCAN, Gh., «Ce nume purtăm?», M M S 1-3 (1983) 63-64.
S T R E Z A , L . , «Botezul în diferite rituri liturgice creştine», (teza de

doctorat), I, O 1 (1985) 17-186.


--------------- , «Botezul în diferite rituri liturgice creştine», (teza de
doctorat), II, O 2 (1985) 239-344.

81
Emilian-Iustinian Roman

STREZA, L., «Slujba Botezului în ritul liturgic ortodox şi în cel


catolic — studiu comparativ», S T 9-10 (1973) 685-697.
TARAZI, N., «Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa
credinciosului după Epistola către Romani», S T 1-2
(1974) 60-65.
TERCHILĂ, N., «Sfânta Taină a Botezului», TR 31-32 (1960) 2-3.
T eşu, I.-C., «Câteva accente duhovniceşti privind Taina
Sfântului Botez», Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al- I·
Cu^a” din Iaşi, Teologie 6 (2001) 137-148.
TODORAN, I., «Botezul ereticilor», M A 4-6 (1961) 242-268.
UNGUREANU, V., «Dispoziţiuni canonice ortodoxe referitoare la
săvârşitorul şi locul săvârşirii tainei Sf. Botez», GB 7-9
(1977) 695-700.
VlEZUIANU, D., «Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa
creştină după Noul Testament», S T 1-2 (1980) 37-49.
VoiCU, C., «Botezul de la Hristos în lumina Sfinţilor Părinţi»,
O T 2 (2001) 3-12.
---------------, «Taina Sfântului Botez, în lumina harului, după
Sfinţii Părinţi», OT1 (2001) 3-15.
VoiCU, S.J., «Textes peu connus concernant l’onction
prebaptismale», Irenikon 4 (1991) 468-482.
WOLDE-KlRKOS, G., «Slujba (rânduiala) Botezului în Biserica
Ortodoxă Etiopiană şi în Bisericile Ortodoxe de rit
bizantin — studiu comparativ», 3T9-10 (1972) 711-722.
ZĂGREAN, I., «O practică greşită la săvârşirea Sfântului Botez»,
M B 4-6 (1966) 289-293.
---------------, «Taina sfântului Botez», îndrumător bisericesc (1981),
Sibiu, 246-253.
ZOTU, «Despre naşii la botez», B O R 5 (1882) 300-304.

82
M iscellanea juris

Taina Sfintei Mimngeri

Cărţi:
POPESCU-FlNTESTI, D., Taina ungerii cu Sfântul M ir, Ploieşti 1904.
L . , T a confirmation: sens et conjoncture oecumenique hier et
L lG I E R ,

aujourd'hui, Theologie historique 23, Paris 1973.

Studii şi articole:
BACIU, I., «Sfânta Taină a Mirangerii», îndrumător bisericesc
(1981), Cluj-Napoca, 112-115.
BRANIŞTE, E., «Despre Sfântul şi Marele Mir», îndrumător
bisericesc (1982), Sibiu, 279-284.
--------------- , «Sfinţirea Sfântului şi Marelui Min>, B O R 3-4 (1965)
220-225.
--------------- , «Despre Sfântul şi Marele Mir şi Taina Mirangerii»,
B O R 5-6 (1978) 530-535.
CLEOPA, I , «Despre Taina Sfântului Mir», M M S 10-12 (1982)
762-764.
■[DANIEL, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, «Sfântul şi
Marele Mir — înţelesul şi folosul lui», I V 1-6 (1996)
15-20.
DURĂ, I., «Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir în Biserica
Ortodoxă Română (secolele XVI-XIX)», B O R 7-8
A (1985) 549-561.
--------------- , «Tomosurile sinodale de autonomie şi autocefalie
emise de Patriarhia Ecumenică, în secolele XIX şi XX
şi prevederile incluse în acestea cu privire la sfinţirea
Sfântului şi Marelui Mir», B O R 1-6 (1996) 269-272.

83
Emilian-Iustinian Roman

DURĂ, N.V., «Dispoziţii şi norme canonice privind


administrarea Sfântului şi Marelui Mir. Sfinţirea
Sfântului şi Marelui Mir pe teritoriul ţării noastre,
expresie elocventă a autocefaliei Bisericii Române de-a
lungul secolelor», M M S 1-3 (1981) 39-57.
GlBĂ, Gh.D., «Taina Mirungerii — studiu canonic
interconfesional», 0 4 (1988) 100-112.
IVAN, I., «Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir», M A 7-8 (1966)
525-534.
KlRKOS, G.W., «Slujba Mirungerii în ritul liturgic etiopian şi în
cel bizantin», O 4 (1972) 568-577.
MANOLACHE, A., «Sfânta Taină a Mirungerii», GB 9-12 (1978)
1029-1043.
--------------- , «Taina Eleoungerii», A B 3-4 (1990) 39-51.
MlRCEA, I , «Taina Mirungerii», O 3-4 (1979) 477-484.
Moisiu, Al., «Prima sfinţire a Sfântului şi Marelui Mir în
Catedrala din Bucureşti», TR 15-16 (1982) 2, 4.
NECULA, D .N ., «Ce trebuie să ştim despre Sfântul şi Marele
Mir? (I)», V O 289 (2002) 7.
---------------, «Ce trebuie să ştim despre Sfântul şi Marele Mir?
(II) », V O 290-291 (2002) 15.
--------------- , «Ceea ce trebuie să ştim despre Sfântul şi Marele Mir
(III) », V O 292-293 (2002) 15.
PÂRVU, C., «Sfinţirea Marelui Mir la Patriarhia Română», B O R
5-6 (1983) 329-334.
PORCESCU, Sc., «Sfinţirea Marelui Mir», M M S 3-4 (1978) 413-
422.
PRICOP, I., «Sfintele Taine: a Mirului, a Cununiei şi a Maslului»,
M M S 1-3 (1977) 125-139.
S a b ă U, M.A1, «Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul
şi Mirungerea», S T 5-6 (1982) 358-370.

84
M iscellanea ju ds

SAVA, V., «Taina Mirungerii (Confirmarea) în tradiţia liturgică


romano-catolică», Cronica Episcopiei Huşilor 6 (2000)
107-118.
«Sfinţirea Marelui Mir», B O R 3-5 (1968) 260-261.
«Sfinţirea Marelui Mir, la Mănăstirea Cernica», B O R 5-6 (1978)
448-450.
«Sfinţirea Marelui Mir la Patriarhia Română», B O R 3-5 (1973)
289-290.
«Sfinţirea Marelui Mir la Catedrala patriarhală», B O R 3-4 (1988)
21-29.
«Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir», B O R 3-6 (1950) 241-246.
■[■Sil v e s t r u B. P i t e ş t e a n u , «Misteriul Mirungerii», I, B O R 5
(1882) 257-279.
--------------- , «Misteriul Mirungerii», II, B O R 6 (1882) 329-333.
SÎRBU, C., «Sfânta Taină a Mirului», T R 5-6 (1973) 2.
STREZA, L., «Taina Mirungerii în Biserica Ortodoxă şi în
Bisericile Vechi-Orientale», O 2 (1987) 62-83.
VASILESCU, Gh., «Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir la Patriarhia
Română», BOR 4-6 (1993) 7-20.
--------------- , «Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir la Catedrala
patriarhală», B O R 1-6 (2002) 117-127.
TERCHILĂ, N., «Sfânta Taină a Mirului», TR 9-10 (1962) 4.

Taina Sfintei Euharistii

Cărţi:
BULUGEA, H., Spovedania şi împărtăşirea copiilor: mic îndrumar,
Bucureşti 1999.
GAVRILĂ, V., Despre Sfânta împărtăşanie, Bucureşti 1999.
HAMMAN, A., E ’E ucharistie dans l ’antiquite chretienne, Paris 1981.

85
Emilian-Iustinian Roman

LAZARETH, W.H., Gromng together in Baptism, Eucharist and


Ministry, Geneva 1982.
LlGIER, L., îlsacramento dell'eucaristia, Romae 1971.
PERIANU, I.I., Despre Sfânta Euharistie, Bucureşti 1901.
SCHMEMANN, Al., Euharistia: Taina împărăţiei, (trad. de B.
Răduleanu), Bucureşti 2003.

Studii şi articole:
f A n t o n i e , M it r o p o l it u l A r d e a l u l u i, «Taina Euharistiei -
Taina bucuriei», T K 13-16 (2003) 1-2.
fN ic o L A E , M i t r o p o l i t u l B a n a t u l u i , «Sfânta împărtăşanie
şi pietatea creştină», TR 43-44 (1975) 1-2.
■{■SILVESTRU B. P i t e ş t e a n u , «Misteriul Eucharistiei», I, B O R 7
(1882) 389-397.
---------------, «Misteriul Eucharistiei», II, B O R 8 (1882) 449-464.
---------------, «Misteriul Eucharistiei», III, B O R 5 (1883) 265-277.
-------------- , «Misteriul Eucharistiei», IV, B O R 8 (1883) 465-474.
---------------, «Misteriul Eucharistiei», V, BOR 9 (1883) 529-533.
---------------, «Misteriul Eucharistiei», VI, BOR 12 (1883) 721-733.
---------------, «Misteriul Eucharistiei», I, BOR 2 (1884) 81-88.
---------------, «Misteriul Eucharistiei», II, BOR 3 (1884) 177-184.
fTlT SlMEDREA, «însemnări despre împărtăşanie şi duhovnic»,
MO 7-9 (1955) 399-409.
fVASILE, E p is c o p u l O r a d i e i , «Sf. Euharistie, Taina unităţii
creştinilor», M A 1-3 (1981) 15-20.
ARSENIEW, N., «Notes sur FEucharistie dans le mouvement
oecumenique», Irenikon 3 (1937) 248--252.
Bapteme. Eucharistie. Ministere: convergence de la fo i , (texte fr. etabli
par M. Thurian), Taize 1982.
Baptism, Eucharist & Ministry 1982-1990: Report on the Process and
Responses, Faith and Order Paper 149, Geneva 1990.
BĂRBIERU, E., «Sfânta Euharistie ca Taină după învăţătura
ortodoxă», M M S 1-3 (1990) 126-140.

86
M iscellanea juris

B e l , V.,
«Biserică şi Euharistie», S T 3-4 (1982) 230-242.
BlNDIU, O., «Despre Sfânta împărtăşanie şi valoarea ei actuală»,
M O 4-6 (1990) 47-53.
BORRAS, A., «L’Eglise catholique et la communicatio in sacris
appliquee â l’eucharistie», Irenikon 3-4 (1999) 365-434.
BOURGINE, M., «„Vers une seul Communaute eucharistique”.
Eucharistie et communion des Eglises. Presentation
du colloque oecumenique de Chevetogne 1999»,
Irenikon 3-4 (1999) 307-334.
BOUTENEFF, r> <(pa Koinonia et l’unite eucharistique: un point
de vue orthodoxe», Irenikon 3-4 (1999) 614-630.
BRIA, I., «Aspectul comunitar al dumnezeieştii Euharistii», S T 7 -
8 (1959) 417-427.
BUNEA, I., «Sfânta împărtăşanie în viaţa creştină», M O 3-4
(1967) 182-187.
BUZDUGAN, C., «Dumnezeiasca Euharistie, taină a unităţii
Bisericii la Fericitul Augustin», M M S 1-2 (1973) 47-61.
CARAZA, I., «La doctrine eucharistique de Saint Cyrille
d Alexandrie», S T 7-8 (1968) 528-543.
CĂTA, P., «Taina Sfintei împărtăşanii, hrana duhovnicească a
credincioşilor», M B 1 (1989) 8-11.
ClTlRlGĂ, V., «Taina Sfintei Spovedanii şi Taina Sfintei
Euharistii în lucrarea mântuirii omului», M A 4 (1986)
20-31.
CLEOPA, I., «Despre felurile de împărtăşire în Biserica
Ortodoxă Română», M M S 7-9 (1985) 612-617.
COMAN, I.G., «Sensul ecumenic al Sfintei Euharistii la Sfântul
Ioan Gură de Aur», O 4 (1965) 520-535.
--------------- , «Sfânta Euharistie ca jertfă ispăşitoare în Biserica
Veche Catolică şi Biserica Ortodoxă», O 3 (1971) 483-
487.

87
Emilian-Iustinian Roman

COMAN, I.G., «Sfânta Euharistie în concepţia yechilor-catolici şi


poziţia Bisericii Ortodoxe în această problemă», O 3
(1967) 321-349.
COSMA, S., «Sfânta împărtăşanie în viaţa credincioşilor», M B 4-6
(1981) 327-330.
--------------- , «Valoarea morală creştină a dumnezeieştii
Euharistii», S T 3-4 (1964) 216-229.
COTOS, N., «Un document contemporan privitor la teoria şi
practica botezului, euharistiei şi serbării Duminecii la
creştini în jumătatea întâia a secolului al doilea era
noastră», M A 3-4 (1956) 264-267.
CRICOVEAN, M., «învăţătura despre Sfânta Euharistie în omiliile
hrisostomice», T 3 (2005) 93-103.
D amşa , T.V., «Sfânta Euharistie», M B 4-6 (1981) 231-245.
D ră GULIN, Gh.I., «Simpozionul „Euharistia, izvor de
civilizaţie”, Milano — Italia, 7 mai 2005», B O R 4-6
(2005) 59-66.
DURĂ, N., «Rânduieli şi norme canonice privind administrarea
Sf. Euharistii», GB 7-8, (1979) 790-804.
FULEA, I., «Despre Sfânta împărtăşanie», TR 17-18 (1972) 4.
GANEA, I., «Taina Sfintei Euharistii, mijloc de mântuire», M M S
5 (1988) 66-70.
GHEORGHESCU, C., «Sfânta Euharistie — Paharul vieţii, Paharul
comuniunii», GB 3-4 (1973) 307-313.
G objilă, E.V., «Meditaţiuni asupra esenţei Sfintei Euharistii»,
M M S 1-2 (1956) 18-22.
HELLER, D., «Convergences oecumeniques sur la doctrine
eucharistique», Îrenikon 3-4 (1999) 542-561.
JOIŢA, Al., «Sfânta taină a Euharistiei - taină a iubirii
jertfelnice», 5T9-10 (1975) 737-741.
LANNE, E ., «Quelques questions posees â FEglise orthodoxe
concernant la „communicatio in sacris” dans
l’eucharistie», îrenikon 3-4 (1999) 435-452.

88
M iscellanea juns

LANNE, E., «Unite et Eucharistie, don de l’Esprit», îrenikon 1


(1998) 42-61.
M an , S., «Sfânta Taină a împărtăşaniei», îndrumător bisericesc
(1981), Cluj, 120-123.
MANOLACHE, A., «Dumnezeiasca Euharistie», GB 7-8 (1979)
773-790.
MEHEDINŢU, V., «Sfânta Euharistie ca taină a unităţii Bisericii»,
M O 5-6 (1965) 351-370.
MoiSIU, Al., «Obligaţia postului şi spovedaniei înainte de
împărtăşire», B O R 7-8 (1976) 704-710.
--------------- , «Sfânta Taină a Euharistiei», TE. 21-22 (1962) 3.
MOLDOVAN, I., «Semnificaţiile împărtăşirii credincioşilor în
Ziua învierii», T E 13-16 (2004) 4.
NEGOIŢĂ, I.D., «Efectele Sfintei Euharistii (studiu patristic-
liturgic)», GB 11-12 (1968) 1189-1192.
PETCU, S., «Ritualul împărtăşirii în riturile liturgice orientale»,
S T 1-2 (1973) 82-96.
PETCU, S.I., «Ritualul împărtăşirii în riturile liturgice apusene»,
JT9-10 (1973) 698-713.
PETRARU, Gh., «Euharistia — Taina unităţii Bisericii şi a
mântuirii în Hristos», M M S 10-11 (1983) 627-642.
POGAN, D., «Semnificaţia ecleziologică a Sfintei Euharistii», S T
7-8 (1973) 534-545.
PRICOP, I., «Sfânta Euharistie, taina unităţii creştine», îndrumător
bisericesc (1986), Roman, 42-46.
RADU, T., «Sfânta Cuminecătură», TE 1-2 (1971) 1-2.
--------------- , «Sfânta împărtăşanie», T E 27-28 (1961) 2-3.
RUS, C., «Euharistie şi Catolicitate», A B 1-3 (1996) 39-57.
SÂRBU, C., «Sfânta Euharistie şi unitatea creştină», O 1 (1967)
49-64.
SAVA, Gh., «Aspectul comunitar al Sfintei Euharistii», O 4
(1987) 137-148.

89
Emilian-Iustinian Roman

SAVA, Gh., «Sfânta Euharistie, ca jertfă şi Taină, în faţa


obiecţiunilor sectare», O 2 (1986) 76-89.
SEVRIN, J.-M., «Observations sur Ies rapports entre Feucharistie
et la communion ecclesiale dans la premiere lettre de
Paul aux Corinthiens», Irenikon 3-4 (1999) 335-345.
SFÂNTUL N icodim A ghioritul , «Despre Sfânta Taină a
Cuminecăturii», (trad. de Arhim. Serafim Popescu),
M M S 11-12 (1964) 591-596.
SÎRBU, C., «Sfânta Taină a Cuminecăturii», I, T R 17-18 (1973) 1-
2.
---------------, «Sfânta Taină a Cuminecăturii», II, TR 25-26 (1973)
4.
St Anilo a e , D., «Dumnezeiasca Euharistie în cele trei
Confesiuni», O 1 (1953) 46-115.
---------------, «Legătura între Euharistie şi iubirea creştină», S T 1-2
(1965) 3-32.
---------------, «Teologia Euharistiei», O 3 (1969) 343-363.
STĂNULEŢ, C., «Doctrina euharistică în operele Sfântului Chirii
al Ierusalimului», O 2 (1971) 210-218.
TlLEA, Gh., «Evlavia euharistică după Sfântul Ioan Gură de
Aur», S T 9-10 (1957) 632-648.
TODORAN, S., «Sfânta Euharistie — studiu exegetic», B O R 9-10
(1982) 834-843.
TOMA, C., «Teologia euharistiei la Alexander Schmemann», A B
7-9 (1998) 12-37.
TULCAN, I., «Legătura dintre Euharistie şi Biserică la Nicolae
Cabasila», A B 11-12 (1990) 14-26. ....
VlNTILESCU, P., «Capitolul împărtăşirii în cadrul Sfintei
Liturghii», B O R 3-4 (1963) 265-296.
---------------, «Sfânta împărtăşanie în spiritualitatea creştină.
Deasă ori rară împărtăşire?», S T 5-6 (1953) 382-406.
VLAD, I., «Sfânta împărtăşanie», Îndrumător bisericesc (1955),
Sibiu, 98-101.

90
M iscellanea juris

ZĂGREAN, I., «împărtăşirea credincioşilor la Sfânta Liturghie»,


M B 1-3 (1969) 72-84.
------------ , «însemnătatea şi locul ecleziologiei euharistice în
teologia Bisericii Ortodoxe Române», O 3 (1982) 396-
407.
------------ , «Un document ecumenist asupra Sf. Euharistii», ALA
7-8 (1970) 451-462.
ZENKOWSKY, V.V., «Sfânta Euharistie şi problemele morale în
viaţa omului modern», B O R 5-6 (1935) 241-254.

Taina Sfintei Mărturisiri

Cărţi:
fAndrei A n d r e i c u ţ , Spovedanie şi comuniune, Alba-Iulia
1998.
ALEXIEV, S., Leacul uitat: Sfânta Taină a Spovedaniei, (trad. rom.
Gh. Ciocioi —P.V. Lica), Bucureşti 2003.
ARRANZ, Μ., I Penitenfiali Bizantini. II Protokanonarion o
Kanonarion Primitivo di Giovanni Monaco e Diacono e il
Oeuterokanonarion o “Secondo Kanonarion” di Basilio
Monaco, Kanonika 3, Roma 1993.
BARGELLINI, E., Confessarsi: perche?, Quaderni di vita monastica
23, Camaldoli (IT) 1980.
BĂLAN, I., Rânduiala Sfintei Spovedanii şi a Sfintei împărtăşanii, Iaşi
2002.
BLANCHETTE, CI., Penitence et Eucharistie : leur rapport et
complementarite dans la theologie contemporaine: dossier d'une
question controversee, Roma 1986.
ClPROTTI, P., Penitenfiali anteriori al sec. V II, Milano (IT) 1966.
ClUHANDU, Gh., Rânduiala sfintei Mărturisiri la români: însemnări
rituale cu două anexe: ritualul sârbesc (1524) şi ritualul
românesc (1681), Cernăuţi 1933.

91
Emilian-Iustinian Roman

CLEOPA, I., Despre cunoaşterea de sine şi despre spovedanie, Iaşi 2002.


---------------, îndreptar de spovedanie generalăpentru mireni, Iaşi 2002.
---------------, îndreptar de spovedanie pentru mireni, preoţi de mir şi
monahi, (ed. îngrijită de Fabian Anton), Cluj-Napoca
2003.
---------------, îndreptar de spovedaniepentru monahi, Iaşi 2001.
DANION, V., Copilul pe calea spovedaniei, (trad. Prof. P. Bălan),
Galaţi 2003.
DELUMEAU, J., Mărturisirea şi iertarea: dificultăţile confesiunii, secolele
X llI-X V m , (trad. de Ingrid Ilinca), Iaşi 1998.
FELEA, I., Pocăinţa, Bucureşti 2000.
GAVRILĂ, V., Despre spovedanie, Bucureşti 1999.
îndemnuri şi rugăciunipentru Spovedanie şi împărtăşanie, Iaşi 2003.
JURCA, E., Chestionar despre spovedanie: pentru adulţi, adolescenţi şi
copii, Timişoara 2002.
KARPP, H., I m penitenta: fonti sull'origine della penitenta nella Chiesa
antica, (a cura di Domenico Devoti), Torino (IT) 1975.
LlGIER, L., Penitence et Eucharistie en Orient : theologie sur une
interference de prieres et de rites, Orientalia Christiana
Periodica 29, Roma 1963.
MANDIŢA, N., Calea pocăinţei: Spovedania, canonul şi Sfânta
împărtăşanie, Bucureşti 1999.
---------------, îndreptar pentru spovedanie: Ce să facem şi ce nu trebuie să
facem în Sfânta Biserică, Bucureşti 1995.
MERLE, R., L a penitence et la peine : theologie, droit canonique, droit
penal, Paris 1985.
P a l ADE, S., Taina Sfintei Spovedanii, mijloc de pastoraţie individuală,
Iaşi 2002.
PÂRVULESCU, I., Sfânta Taină a spovedaniei pe înţelesul tuturor,
Bucureşti 1998.
PETRA, B., L a penitenta nelle chiese ortodosse: aspetti storiri e
sacramentali, Bologna 2005.

92
M iscellanea ju ds

RAHNER, K., I m penitenta della Chiesa: saggi teologia e storici, Roma


1968.
SAVA, V., Taina Mărturisirii în riturile liturgice actuale, Iaşi 1999,
20042.
SFÂNTUL N ectarie DIN EGHINA, Despre pocăinţă ţi spovedanie,
(trad. Fr.Şt. Voronca), Galaţi 2004.
TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens, De poenitentia,
Franceză şi latină, 1984, (traduction et commentaire
par Charles Munier), Ta penitence, SC 316, Paris 1984.
THURIAN, M., I m Confession, Neuchâtel 1953.
VlNTILESCU, P., Spovedania ţi Duhovnicia, Bucureşti 1939.
VOSSEL, V. van, I m penitence: un baptem e renouvele?, Antelias
(Liban) 1997.

Studii, articole şi recenzii:


fNlCOLAE BĂLAN, «Mărturisirea preoţilor», RT 14-18 (1911)
470-475.
fSlLVESTRU B. PlTEŞTEANU, «Misteriul Penitentei», I, BOR 5
(1884) 335-343.
------------ , «Misteriul Penitenţei», II, BOR 1 (1884) 465-474.
------------ , «Misteriul Penitenţei», III, BOR 9 (1884) 643-670.
-J-Te o f i l , E p is c o p u l R o m a n u l u i , «Spovedania clericilor»,
MMS 10-11 (1955) 698-702.
ANDREI, Al., «Obligaţia preoţilor de a se spovedi», I, TR 25-28
(1996) 6.
------------ , «Obligaţia preoţilor de a se spovedi», II, TR 29-30
(1996) 2-3.
------------ , «Obligaţia preoţilor de a se spovedi», III, TR 31-32
(1996) 2-3.
------------ , «Obligaţia preoţilor de a se spovedi», MMS 9-10
(1958) 770-781.
B a l c a , N., «Etapele psihologice ale Mărturisirii», ST 1-2 (1955)
25-38.

93
Emilian-Iustinian Roman

BĂNESCU, M., «Funcţionalitatea “dezlegării” în Sfânta Taină a


Pocăinţei», MB 7-9 (1981) 537-544.
------------ , «Simţul pastoral şi bun-simţul duhovnicului», MB 1-
3 (1981) 100-104.
BELEA, N., «Condiţiile premergătoare secretului mărturisirii»,
MB 5 (1986) 22-26.
------------ , «Funcţiunea soteriologică şi educativă a Tainei
Spovedaniei», BOR 5-6 (1982) 479-493.
------------ , «îndatoririle duhovnicului după Sf. canoane», ST 9-
10 (1951) 481-498.
------------ , «Psihologia Spovedaniei», R T 5-6 (1947) 200-218.
BRANIŞTE, E., «Din înţelepciunea şi experienţa duhovnicilor de
odinioară», BOR 1-2 (1960) 141-161.
------------ , «Sfaturi şi îndrumări pentru duhovnici în vechile
cărţi româneşti de învăţătură pentru preoţi», MO 10-12
(1956) 616-627.
BUCEVSCHI, O., «Despre duhovnicie», MO 5-6 (1957) 313-317.
------------ , «Despre Sfânta Taină a Mărturisirii», ST 3-4 (1959)
131-137.
B u n e a , I., «Cum să spovedim», BOR 3-4 (1986) 47-59.
«Cazuri pastorale: tratarea scrupuloşilor în scaunul mărturisirii»,
C3-4 (1923) 170-173.
CÂNDEA, Sp., «Examenul de conştiinţă —element important în
pregătirea penitentului pentru Sfânta Mărturisire», M A
9-12 (1962) 711-716.
------------ , «Mărturisirea păcatelor», MO 9-10 (1954) 456-477.
CHILEA, S., «Eroare, păcat, iertare», ST 5-6 (1974) 364-383.
CHIŢU, V.I., «Rânduiala Mărturisirii în Molitfelnicele româneşti
şi slave», O 3 (1960) 431-447.
CIOARĂ, E., «Asemănări şi deosebiri ale ritualului tainei
spovedaniei în bisericile ortodoxe autocefale», OT 3-4
(2004) 88-94.

94
M iscellanea juris

C IO A R Ă , E ., «Rânduiala Tainei Mărturisirii în Biserica


Ortodoxă», OT 3 (2001) 45-64.
------------ , «Rânduiala Tainei Mărturisirii în Biserica Romano-
Catolică în comparaţie cu rânduiala ortodoxă», OT 2
(2001) 90-113.
------------ , «Taina Spovedaniei —Evoluţia ritualului în diferitele
ediţii ale Molitfelnicului românesc», OT 2 (2004) 59-78.
C lT I R IG Ă , V ., «Taina Sfintei Spovedanii şi Taina Sfintei
Euharistii în lucrarea mântuirii omului», M A 4 (1986)
20-31.
CÎNDEA, Sp., «Taina Sfintei Mărturisiri ca mijloc de pastoraţie
individuală», MO 6-7 (1956) 315-323.
CONSTANTINESCU, M.I., «Mărturisire şi duhovnicie în dreptul
canonic ortodox. Sensul ortodox al epitimiei», Analele
Universităţii din Craiova-seria Teologie 7 (2001) 149-159.
------------ , «Temeiuri canonico-juridice privind administrarea
Sfintei Taine a Pocăinţei», MO 5-8 (2002) 67-80.
C O S M A , S., «Pocăinţa ca virtute şi Sfântă Taină», MMS 2 (1989)

82-86.
------------ , «Taina Sf. Mărturisiri», MO 3-4 (1962) 191-208.
Cră CIUNAŞ, I., «învăţătura ortodoxă despre pocăinţă», O 3
(1960) 389-404.
D ură , N ., «Taina Sfintei Mărturisiri în lumina dispoziţiilor şi
normelor canonice ale Bisericii Ortodoxe», MMS 4-6
(1983) 248-270.
DUŞE, C.-I., «Taina Sfintei spovedanii la Sfântul Simeon Noul
Teolog», OT1 (2001) 104-115.
fFlRMlLlAN, Mitropolitul Olteniei, «Duhovnicul», MO 1-3
(1956) 3-4.
GALERIU, C., «Sensul creştin al pocăinţei», ST 9-10 (1967) 674-
690.
------------ , «Taina Mărturisirii», O 3-4 (1979) 485-498.

95
Emilian-Iustinian Roman

HANZUj L, «Taina Pocăinţei», RT 1 (1911) 4-12; RT 2 (1911)


37-48; R T 3 (1911) 71-78.
IOSU, M., «întreita slujire a duhovnicului», I, TR 5-8 (2003) 5, 7.
------------ , «întreita slujire a duhovnicului», II, TR 9-12 (2003)
5-6.
IRIMIA, I., «însemnări cu privire la Sfânta Taină a Spovedaniei»,
GB 5-6 (1960) 458-464.
JURCĂ, C.-E., «Taina Mărturisirii», ST 5 (1986) 99-114.
LlGIER, L., «Le sacrament de penitence selon la tradition
orientale», Nouvelle Revue Theologique 89 (1967) 9.
LlŢIU, Gh., «Pocăinţă şi mărturisire», TR 9-10 (1981) 1-2.
M aior , Gh., «Cum să spovedim», R T 9-10 (1929) 257-268.
MANOLACHE, A., «Sfânta Taină a Mărturisirii», GB 3-4 (1979)
297-310.
MlHAI, C., «Importanţa Tainei Mărturisirii în pastoraţie», TR
33-36 (1996) 5-6.
MlRON, V., «Importanţa Tainei Sfintei Spovedanii în activitatea
pastoral-misionară a preotului ortodox», O 3-4 (1995)
29-54.
------------ , «Taina Sfintei Spovedanii, mijloc de pastoraţie
individuală şi piatră de hotar în îndreptarea sufletească
a credinciosului», ST 3-4 (2004) 63-83.
«Misteriul Penitenţei», BOR 5 (1884) 335-343.
MOCA, D., «Instituţia duhovniciei în tradiţia răsăriteană», MB 4
(1988) 37-48.
MOISIU, AL, «Cu privire la pocăinţă», TR.3-4 (1977) 2.
------------ , «Despre spovedanie», M A 3-4 (197.1) 285-288.
------------ , «Sfânta taină a Pocăinţei», TR 47-48 (1962) 2-3.
------------ , «Sfânta Taină a Pocăinţei», TR 9-10 (1963) 3.
MOLDOVAN, I., «Preotul duhovnic şi darul iertării păcatelor», O
4 (1982) 570-585.
MOROZANU, S.F., «Taina Pocăinţei la Sf. Ioan Gură de Aur»,
MO 8-9 (1956) 490-507.

96
M iscellanea juris

MORUŞCA, P., «Duhovnicii actuali», RT 1-12 (1910) 286.


NEAGU, I., «Duhovnicia şi iertarea păcatelor în Taina
Spovedaniei», MMS 6 (1987) 79-82.
NECULA, N .D ., «Ce practici nepotrivite întâlnim la
administrarea Tainei Spovedaniei?», VO 324 (2003) 7.
POPESCU, D., «Pocăinţa ca refacere a legăturilor credincioşilor
cu Dumnezeu şi cu semenii», BOR 9-10 (1971) 1022-
1028.
P opescu -D obriceni , N., «La Sfânta Spovedanie», TR 47-48
(1960) 4.
------------ , «Mărturisirea păcatelor», TR 41-42 (1960) 4.
POPESCU-ŢÎNŢĂRENI, Gh., «Sfânta Taină a Spovedaniei», MO
1-3 (1978) 93-97.
PRICOP, I., «Sfânta Taină a Mărturisirii», MMS 3-4 (1976) 265-
271.
------------ , «Sfânta Taină a Mărturisirii», MMS 5-6 (1977) 450-
457.
PROCOPOVICIU, P., «Spovedania —mijloc de educaţie religioasă-
morală», M A 7-8 (1958) 560-564.
R A D U , D., «Preotul ca săvârşitor al tainei Spovedaniei şi puterea

lui de a dezlega păcatele după învăţătura ortodoxă»,


BOR 9-10 (1982) 817-833.
RADU, S., «Despre sensul ortodox al canonului în Sf. Taină a
Pocăinţei», M A 4-6 (1963) 392-401.
-------------, «Despre sensul ortodox al canonului în Taina Sfintei
Pocăinţe», MO 7-8 (1974) 629-634.
------------ , «Despre sensul ortodox al canonului în Taina Sfintei
Pocăinţe», M A 4-6 (1963) 392-401.
R A D U , T., «Sfânta Taină a Pocăinţei», TR 7-8 (1965) 3.

ROUILLARD, Ph., Hisioire de lapenitence des origines a nosjours, Paris


1996, (recenzie de C. Rus), T 3 -4 (1998) 187-188.
SAVA, V., «Funcţia educativă a Tainei Mărturisirii», în voi.
Educaţie ţi Valori, Iaşi 1997,148-156.
Emilian-Iustinian Roman

SAVA, V., «Preotul duhovnic şi Taina Spovedaniei», T V 1-3


(1993) 25-38.
------------ , «Sfânta Taină a Mărturisirii în Biserica Siriană
Iacobită», I V 1-6 (2000) 57-68.
SEMEN, P., «Un pas spre Dumnezeu —Sfânta Mărturisire», T V
1-3 (1991) 74-95.
SIMA, Gh., «Lucrarea Sfântului Duh în Taina Pocăinţei, după
Sfântul Simeon Noul Teolog», ST 3 (1990) 46-61.
SÎRBU, C., «Sfânta Taină a Mărturisirii», I, TR 39-40 (1973) 2.
------------ .«Sfânta Taină a Mărturisirii», II, TR 11-12 (1974) 2.
STĂNILOAE, D., «înnoirea şi sfinţirea credincioşilor în Taina
Mărturisirii, după învăţătura Bisericii Ortodoxe», O 3
(1986) 10-18.
------------ , «Mărturisirea păcatelor şi pocăinţa în trecutul
Bisericii», BOR 3-4 (1955) 218-250.
------------ , «Mărturisirea, mijloc de creştere duhovnicească»,
MO 4-5 (1956) 168-176.
------------ , «Taina Pocăinţei ca fapt duhovnicesc», O 1 (1972) 5-
13.
STEFANOU, E.A., Pocăinţa, cheia renaşterii ortodoxe, (trad. rom. de
Romulus Radu), A B 10-12 (1993) 6-17.
STOLERU, N .N ., «Rolul pocăinţei pentru promovarea moralităţii
credinciosului», ST 1-2 (1973) 58-68.
STREZA, L., «Despre rânduiala şi semnificaţia Sfintei Taine a
Mărturisirii în Biserica Ortodoxă», MO 4 (1989) 24-32.
ŞESAN, M., «Despre mărturisirea păcatelor», MB 1-2 (1960) 60-
68 .
------------ , «Mărturisirea păcatelor», TR 29-30 (1960) 4.
Ş f i c h i , M., «Sfânta Taină a Mărturisirii, mijloc de păstrare şi
promovare a unităţii spirituale a credincioşilor», MMS
1-3 (1984) 141-142.
TERCHILĂ, N., «Sfânta Taină a Pocăinţei», TR 27-28 (1959) 2.
TlMUŞ, G., «Misteriul Penitenţei», III, BOR 10 (1884) 733-744.

98
M iscellanea / uns

TlMUŞ, G., «Misterul Penitenţei», BOR 10 (1884) 733-744.


TlŢA, M., «Temeiurile doctrinare ale Tainei Pocăinţei», O 3
(1986) 105-120.
TULBURE, Gh., «Spovedania feţelor bisericeşti», R T 3 (1909)
165.
TULCAN, I., «Iisus Hristos propovăduitorul adevăratei
pocăinţe», A B 4-6 (1993) 28-30.
------------ , «Sfânta Taină a Pocăinţei (sau Spovedanie) şi
înnoirea sufletească a credinciosului», A B 10-12 (1993)
44-51.
VlNTILESCU, P., «Spovedania, prilej de pastoraţie individuală»,
ST 9-10 (1949) 695-712.

Taina Sfintei Preoţii


>

Cărţi:

fATHANASIE, Mitropolit Primat, Sfaturi către preoţi: date după


diferiţi autori, Bucureşti 1909.
flOAN MlHĂLŢAN, Preoţia Mântuitorului Hristos p preoţia
bisericească, Oradea 1993.
Anglican —Roman Catholic Consultation on the Ordination ofWomen to
the Priesthood, London 1975.
Bapteme. Eucharistie. Ministere: convergence de la foi, (texte fr. etabli
par M. Thurian), Taize 1982.
Baptism, Eucharist & Ministry 1982-1990: Report on the Process and
Responses, Faith and Order Paper 149, Geneva 1990.
CHARLEY, J.W., Agreement on the Doctrine of the Ministry, London
1973.

99
Emilian-Iustinian Roman

CLARK, A.C., Ministry and Ordination: an agreed Statement of the


Anglican - Roman Catholic International Commission,
London 1973.
EVANS, G.R., Ministry', Talking about unity 4, Cambridge 1986.
GlBESCU, G.I., Preoţia ca ierarhie tratată din punct de vedere istoric,
dogmatic, canonic şipastoral, Bucureşti 1892.
IACOB, L., Căsătoria a doua a preoţilor. Chestiune de Drept canonic,
Arad 1911.
IONESCU, C., Preoţia adevărată în Biserica lui Hristos, Bacău 1995.
IVAN, I., Demisia dinpreoţie, Bucureşti 1937.
------------ , Vârsta hirotonieipreoţilor, Bucureşti 1937.
JOANNES CHRYSOSTOMUS, Sur le sacerdoce: dialogue et homelie,
(trad. Fr. et notes par Anne-Marie Malingrey), SC 272,
Paris 1980.
La z A R E T H , W .H ., Gromng together in Baptism, Eucharist and
Ministry, Geneva 1982.
LECUYER, J., Le sacerdoce dans le mystere du Christ, Paris 1957.
LlGIER, L , IIsacerdofo nella rivelafione divina, Roma 1975-1976.
LORUSSO, L., Gli orientali cattolici e i pastori latini, Prohlematiche e
norme canoniche, Kanonika 11, Roma 2003.
MAGIERU, C., Ceripreoţia? Sfânta Taină a Preoţiei, Oradea 1929.
MARGA, I., Mărturii canonicopatristice privind ierarhia sacramentală,
Sibiu 2005.
M A R M IO Nj C., Le Christ: ideal dupretre, Paris 1958.
POPESCU, Gr.N., Preoţimea română şi întregirea neamului, Bucureşti
1940.
RUS, C., Condiţiile intrării în cler în Biserica Ortodoxă. Studiu istoric
canonic, (teză de doctorat), Arad 1999.
------------ , Diaconatul. Rolul şi importanţa lui în Biserică. Studiu
istoric-canonic, Arad 2004.
SALACHAS, D. —SABBARESE, L., Chierici e ministere sacro nel Codice
latino e orientale, Prospettive interecclesiali, Studia canonica
48, Roma 2004.

100
M iscellanea furiş

Ş A G U N A , A., Rînduiala hirotonirei noului episcop / din manuscrise


compusă şi tipărită ... prin Andreiu baron de Şaguna, Sibiiu
1865.
The Priesthood of the Ordained Ministry: boardfor mission and uniţy,
London 1986.
T h urian , M., Sacerdoce et ministere: recherche oecumenique, Taize
1970.
V A N H O Y E , A., Pretres anciens pretre nouveau: selon le Nouveau
Testament, Paris 1980.
Vârsta ca impediment la alegerea în episcopat, Bucureşti 1911.

Studii, articole şi recenzii:


A lexe , Şt., «Actualitatea gândirii Sfinţilor Trei Ierarhi despre
preoţie», ST 1-2 (1984) 93-102.
B A SA R A B , M., «Sfânta Taină a Hirotoniei», Îndrumător bisericesc
(1981), Cluj, 124-127.
B elea , N., «Chemarea către preoţie», M A 3-4 (1985) 195-208.
------------ , «Preotul şi viaţa de obşte», GB 6-7 (1954) 339-343.
B R A N I Ş T E , E . , «Preotul şi preoţia creştină în gândirea şi trăirea

Prea Fericitului Patriarh Tustinian», BOR 5-6 (1958)


443-464.
------------ , «Preoţia şi chipul preotului după Sfânta Scriptură»,
BOR 5-6 (1965) 483-502.
------------ , «Vocaţia pentru preoţie», O 2 (1979) 313-332.
------------ , «Câteva din virtuţile necesare preotului ca păstor şi
om», GB 8-9 (1956) 473-483.
B ria , I., «Preoţie şi Biserică», O 4 (1972) 523-534.
B R O S C Ă R E A N U , R., «Preoţia în dialogurile ecumenice», O 1
(1988) 47-63.
B u C E V S C H l , O., «Preotul în condiţiile vremii», BOR 5 (1957)

466-472.
------------ , «Preotul faţă de preot», GB 8-9 (1956) 454-462.

101
Emilian-Iustinian Roman

BUTA, I., «Demnitatea preotului în parohie», M A 7-8 (1970)


467-471.
BUZAN, S., «Hirotonie şi hirotesie», O 4 (1957) 586-613.
BUZDUGAN, C., «Puterea simţitoare a Preoţiei», MMS 5-6
(1974) 368-381.
BUZESCU, N.C., «îndatoriri ale preotului», BOR 2 (1959) 194-
210 .
CÂNDEA, Sp., «Preoţi căsătoriţi sau celibatari?», M A 9-10 (1961)
580-599.
------------ , «Preoţia creştină în concepţia şi preţuirea sfinţilor
părinţi ai răsăritului», A B 7-9 (1992) 26-32.
------------ , «Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi», ST 3-6 (1950)
190-197.
«Chestiunea împărtăşirii preoţilor la slujbele în sobor», A B 5-6
(1944) 229-230.
C hifă R, N., «Preoţia în concepţia Sfinţilor Trei Ierarhi», T V 8-
10 (1994) 9-17.
ClOBOTEA, I.-D., «Chemare preoţească», M A 1-2 (1973) 63-72.
CITIRIGĂ, V., «Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană
şi învăţătura ortodoxă despre Preoţie», ST 7-8 (1983)
490-502.
COCORA, G., «Atitudinea preoţimii ortodoxe faţă de unele
Reforme ale lui Cuza Vodă», GB 1-2 (1976) 149-156.
CojOCARU, C., «Sfânta Taină a Preoţiei. Consideraţii pastoral-
misionare», MMS 3-4 (1982) 319-325.
COLOTELO, D.M., «Hirotonia preotului în ritul liturgic bizantin
(Studiu istorico-liturgic)», ST 7-8 (1975) 573-582; O 7-
8 (1975) 573-582.
------------ , «Hirotonia preotului în riturile liturgice orientale»,
3T7-10 (1976) 646-656.
COMAN, I., «Sensul preoţiei la Sf. Părinţi», ST 9-10 (1949) 739-
762.

102
M iscellanea juris

COMAN, I.Gh., «Vocaţia şi pregătirea pentru preoţie», ST 5-6


(1954) 239-268.
CORNEANU, N., «Chipul preotului adevărat după Fericitul
Ieronim», MO 1-2 (1959) 24-31.
Cosma , A.C., «Despre ierarhie», RT 3 (1937) 96-101.
COSMA, S., «Cuvânt de învăţătură despre Taina Preoţiei», MB 1-
2 (1984) 54-59.
CRISTESCU, D., «îndatoririle cetăţeneşti ale preoţimiî şi
credincioşilor», GB 1-2 (1955) 52-59.
D a v id , I., «Implicaţiile misiunii preoţeşti», MB 1-3 (1992) 22-
25.
DEHELEANU, P., «Preotul este “părinte” duhovnicesc», TR 31-
32 (1971) 1-2.
------------ , «Preoţia ortodoxă. Documentare biblică», BOR 3-5
(1973) 379-389.
D emetrescu , Dr., «Hirotonia şi Hirotesia», I, BOR 4 (1916)
325-333.
------------ , «Hirotonia şi Hirotesia», II, BOR 5-6 (1916) 392.
------------ , «Sacerdoţiul după Sf. Părinţi ai Bisericii», BOR 8
(1903-1904) 860-881.
D răGULIN, Gh.I., «Chipul preotului ortodox contemporan,
slujitor evanghelic al lui Dumnezeu si al oamenilor», O
3 (1973) 419-425.
------------ , «Chemări minunate la slujirea în diferite trepte ale
preoţiei creştine», BOR 1-6 (2003) 417-430.
E N Ă C E A N U , G., «Chor-episcopii sau Biserica românească faţă

cu canoanele», BOR 6 (1877) 223-231.


E N N E S C U , C., «Tunderea clericală», BOR 1 (1896-1897) 79-88.

------------ , «Tunderea clericală», BOR 12 (1895-1896) 797-803.


------------ , «Despre îmbrăcămintea civilă a clericilor în bis.
Occidentală», BOR 2 (1896-1897) 121-128.
------------ , «Despre îmbrăcămintea civilă a clericilor în Orient»,
BOR 4 (1896-1897) 266-278.

103
Emilian-Iustinian Roman

ENNESCU, C., «Despre Horepiscopi», BOR 6 (1896-1897) 525-


533.
------------ , «Sfinţii părinţi despre episcopat ca plenitudinea şi
suveranitatea preoţiei», BOR 8 (1896-1897) 797-803.
ERBICEANU, C., «Câteva teorii de drept Bisericesc Ortodox»,
BOR 9 (1909) 987-998.
------------ , «Despre Horepiscopi», BOR 1 (1910) 20-29.
------------ , «Despre Ierarhie în Biserica Ortodoxă», BOR 9
(1904-1905) 1020-1028.
FARAHAT, K., «Arhieria Mântuitorului Hristos şi preoţia
sacramentală», ST 5 (1987) 57-72.
------------ , «Taina Preoţiei, în structura sacramentală a Bisericii,
sub aspectul succesiunii apostolice», O 1 (1988) 31-46.
FECIORU, D., «Sf. Grigorie de Nazianz: Despre preoţie», BOR
1-2 (1968) 127-164.
------------ , «Sf. Ioan Gură de Aur: Despre preoţie», BOR 10
(1957) 928-1011.
FRENŢIU, V., «Preoţia creştină», MB 1-3 (1974) 6-14.
GALERIU, C., «Preoţia, taină şi slujire în viaţa Bisericii», O 4
(1982) 538-549.
GALERIU, C.N., «Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi
Sfânta Tradiţie», ĂT1-2 (1977) 5-14.
GĂINĂ, D.I., «Unele rânduieli canonice privitoare la episcopi»,
GB 9-10 (1965) 815-824.
GHEORGHE, C., «Ierarhia bisericească după Epistolele Sfântului
Apostol Pavel», ĂT 7-8 (1971) 497-505.
GÎRBU, V., «Taina Preoţiei», îndrumător bisericesc (1956), Sibiu,
128-130.
G rosu , P., «Preoţia —lucrare cerească», ST 9-10 (1951) 499-
513.
ICĂ, I.I., «Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta
Tradiţie, ierarhia bisericească şi puterea disciplinară»,
MO 1-2 (1975) 6-16.

104
M iscellanea juris

IE L C IU , I .M ., «învăţătura despre ierarhie la Nichita Stithatul»,


R T 3 (1995) 33-54.
I on , C., «Instituţia horepiscopilor în Biserica veche», ST 5-6
(1962) 300-327.
Ι ν Α Ν , I , «Vârsta hirotoniei clericilor», BOR 1-2 (1937) 36-59.

IZVORANU, St., «Sfaturi şi orânduiri pentru duhovnici în


pravilele manuscrise slavo-române şi româneşti», GB
1-2 (1959) 48-65.
J O A N T Ă , V., «Preoţia - har şi dar de la Dumnezeu. Pregătirea

teologică şi moral-duhovnicească pentru preoţie», AB


7-9 (2001) 127-136.
J U R C Ă , C.-E., «Explicarea Sfintei Taine a Preoţiei», MB 5-6

(1985) 313-322.
LlŢIU, Gh., «Preoţie slujitoare şi preoţie obştească în Biserica
creştină», TR 29-30 (1981) 3-4.
M A R IN A , E.C., «Despre preoţi şi diaconi după Sfintele
canoane», BOR 11-12 (1965) 1063-1076.
------------ , «Episcopii ajutători şi episcopii vicari», ST 7-8
(1965) 418-440.
M a v r i c h i , I., «Cheirotonia - Cheirothesia. Perspective», Tb 1-6

(2007) 203-210.
M l H Ă L C E S C U , I., «Sfânta taină a preoţiei», BOR 6 (1928) 493-

508.
M l H O C , V., «Preoţia după Noul Testament», M A 4-6 (1974)

250-262.
------------ , «Preoţia generală şi slujirea credinciosului în lume»,
M A 4 (1986) 43-50.
------------ , «Preoţia sacramentală», M A 1-2 (1983) 37-43.
M lR C E A , I., «Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi
problema ierarhiei bisericeşti», ST 9-10 (1968) 682-
705.
------------ , «Preoţia harică şi preoţia obştească», O 2 (1979) 232-
254.

105
Emilian-Iustinian Roman

MlRCEA, I., «Preoţia lui Hristos şi Preoţia sacramentală şi


slujirea creştină», O 2 (1990) 5-20.
MlRON, D., «Principii şi rânduieli morale privitoare la cler în
canoanele Sinoadelor Ecumenice», ST 9-10 (1970)
689-703.
MOISESCU, ]., «Ierarhia bisericească în epoca apostolică», MO 1-
3 (1954) 52-74.
MoiSIU, Al., «Formarea preotului în concepţia Prea fericitului
Patriarh Justinian», M A 7-8 (1971) 550-555.
------------ , «Scaunul arhieresc în tradiţia creştină», TR 37-38
(1982) 2.
------------ , «Vocaţia sau chemarea la preoţie», TR 37-38 (1982)
1.
MOLDOVAN, I., «Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii
preoţeşti, după Sfântul Apostol Pavel», O 2 (1979)
268-293.
MUNTEAN, C., «Locul şi rostul preotului în context
contemporan», BOR 1-6 (2003) 431-438.
MUNTEANU, Al.-A., «Exarhii în Biserica veche», ST 9-10 (1962)
549-569.
NAZARIE, C., «Horepiscopii», BOR 11 (1910) 1260-1265.
fNlCOLAE BĂLAN, «E obligată căsătoria pentru preoţi?», R T 10-
11 (1911) 303-306.
fNlCOLAE BĂLAN, «Mărturisirea preoţilor», R T 14-18 (1911)
470-475.
fNlCOLAE, Mitropolitul Ardealului, «Sfânta Taină a Hirotoniei
(sau Preoţiei)», TR 27-28 (1973) 1-2.
PAPUC, Gh., «Despre preoţie», TR 19-20 (1988) 4.
------------ , «Pastor şi păstorire», îndrumător bisericesc (1982),
Sibiu, 173-176.
PĂCURARIU, M., «Cancelaria Mitropoliei Ungrovlahiei şi
slujitorii ei, din 1831 până azi», GB 5-6 (1959) 350-364.

106
M iscellanea ju ds

P etrescu , N., «învăţătura despre preoţie după Sfântul Grigorie


de Nazianz şi chipul de preot al lui însuşi», MO 5-6
(1966) 391-399.
PlNTEA, D., «Câteva consideraţii cu privire la ierarhia
bisericească în veacul apostolic», MB 3 (1986) 11-17.
POPESCU, D., «Sfânta Taină a Preoţiei - ierarhia sacramentală
după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Preoţia
obştească», O 1 (1989) 7-13.
POPESCU, T.M., «Sfinţenia şi răspunderile preoţiei», ST 3-4
(1952) 157-174.
POPESCU, V., «Hirotonia şi consacrarea în Biserica Anglicană»,
GB 3-4 (1961) 352-357.
------------ , «învăţătura diferitelor Biserici creştine despre
preoţie», GB 5-6 (1961) 428-435.
Ra d u , D., «Taina Preoţiei», O 3-4 (1979) 532-552.
RADU, D.M., «Hirotonirea episcopului în ritul liturgic ortodox şi
în cel armean. Studiu comparativ», ST 5-8 (1977) 542-
551.
RAŞCAN, Gb., «Chemarea divină la darul preoţiei», BOR 5
(1878) 313-317.
RĂUŢESCU, I., «Formalităţile ce se îndeplineau la hirotonii şi
cununii la jumătatea secolului al ΧΙΧ-lea», GB 7-8
(1962) 779-784.
REZUŞ, P., «Duhovnicie şi Psihologie», GB 1-2 (1959) 42-48.
ROŞCA, T., «împărtăşirea preoţilor la liturghia celor mai înainte
sfinţite», A B 5-6 (1944) 229.
RUS, C., «Chipul preotului după Sfinţii Trei Ierarhi», MB 2
(1987) 32-39.
-----------—, «Continuitatea şi succesiunea apostolică. Studiu
canonic», A B 7-9 (2004) 24-44.
------------ , «Preoţie şi comuniune», T 2 (2001) 47-71.

107
Emilian-Iustinian Roman

RUS, C., «Teoria perpetuării efectelor hirotoniei: revenirea


clericilor hirotoniţi la starea de laici», ST 1 (2005) 36-
48.
------------ , «Treptele de instituire divină, poziţia şi rolul lor în
Biserică după dreptul canonic al Bisericii Romano-
Catolice», T3-4 (2001) 100-114.
R U SIN , J., «Sfânta Taină a Hirotoniei şi validitatea ei în
raporturile interconfesionale», O 3 (1973) 373-381.
------------ , «Starea civilă a preoţilor şi diaconilor după sfintele
canoane», ST 5-6 (1973) 387-398.
SAVA, Gh., «Preoţia Mântuitorului Hristos —izvorul şi puterea
preoţiei sacramentale», ST 5-6 (1989) 40-50.
SAVA, V., «Taina Hirotoniei în ritul liturgic ortodox şi în cel
catolic», Analele Ştiinţifice ale Universităţii >yALl.Cu%a”
laţi, Teologie, 4 (1997-1998) 203-216.
SÎRBU, C., «Sfânta Taină a Preoţiei», I, TR 15-16 (1974) 3-4.
------------ , «Sfânta Taină a Preoţiei», II, IR 17-18 (1974) 1, 4.
SLEVOACĂ, Şt., «Preoţia de hirotonie şi „preoţia”
credincioşilor», O 2 (1979) 255-267.
STAN, Al.I., «Preoţia în Ortodoxie», O 1 (1988) 64-91.
STAN, L., «Succesiunea apostolică», ST 5-6 (1955) 305-323.
STĂNCULESCU, I.F., «Arhiepiscopii», 3T9-10 (1962) 598-617.
STĂNILOAE, D., «Temeiurile teologice ale ierarhiei şi ale
sinodalităţii ei», ST 3-4 (1970) 165-178.
STREZA, L., «Preotul în scaunul spovedaniei», îndrumător bisericesc
(1982), Sibiu, 178-183.
STREZA, N., «Vocaţia spre preoţie astăzi», HB.10-12 (2001) 98-
104.
Şerbănescu , N., «Mitropoliţii Ungrovlahiei», BOR 7-10 (1959)
722-826.
------------ , «Titulatura mitropoliţilor, jurisdicţia, hotarele şi
reşedinţele Mitropoliei Ungrovlahiei», BOR 7-10
(1959) 698-721.

108
M iscellanea juris

TELEA, M., «Preoţia şi duhovnicia în viziunea Sfântului Simeon


Noul Teolog», OT 3 (2003) 83-95.
TEŞU, I.C., «Preoţia^ creştină - „artă a artelor” şi „ştiinţă a
ştiinţelor”. însemnări pe marginea Tratatului despre
preoţie al Sfântului Grigorie de Nazianz», T V 1-7
(2001) 109-122.
TlŢA, M., «Preoţia în preocupările ecumenice actuale şi punctul
de vedere ortodox», O 4 (1986) 78-94.
TODORAN, I., «Har şi dar», M A 11-12 (1964) 864-876.
VASILE, «Slujitori ai lui Hristos şi iconomi ai tainelor lui
Dumnezeu», TE. 37-38 (1975) 1-2.
VASILESCU, E., «îndatoriri preoţeşti», GB 8-9 (1956) 463-468.
VERZAN, S., «Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici
întemeiate în lumea păgână», I, ST 5-6 (1990) 3-50.
------------ , «Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici
întemeiate în lumea păgână», II, ST 1 (1991) 3-50.
------------ , «Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici
întemeiate în lumea păgână», III, O 1 (1991) 7-124.
------------ , «Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii
apostolice. Diaconii», O 3 (1991) 105-184.
------------ , «Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii
apostolice. Preoţii (Presbiterii)», O 2 (1991) 5-116.
------------ , «Slujirea preotului după epistolele Sf. Ap. Pavel»,
MO 5-6 (1955) 277-294.
ZAREA, A., «Concepţia ortodoxă despre lucrarea sfinţitoare a
preoţiei», GB 5-6 (1973) 566-576.
ZĂGREAN, I., «Sfânta Taină a Hirotoniei», M A 9-10 (1971) 664-
674.
ZÂGREANU, I., «Viaţa interioară a preotului şi importanţa ei
pentru apostolatul preoţiei», M A 5-6 (1960) 392-412.

109
Emilian-Iustinian Roman

Taina Sfintei Cununii

Cărţi:
AlBU, I., Căsătoria în Dreptul român, Cluj 1988.
Alonso SCHOKEL, L., I nomi dell’amore, Asti 19971.
AviS, P., Eros and the sacred, London 1989.
BASIL ZlON, W., Eros şi transfigurare. Sexualitate şi căsătorie. O
perspectivă ortodoxă răsăriteană de W. Basil Zion, (trad. de
I.O. Bobăilă), Alba Iulia 2001.
BERGER, S. K., L o sviluppo dellapersona, Bologna 1996.
BOCA, A., Ridicarea căsătoriei la înălţimea de Taină: îndrumător
duhovnicesc, Făgăraş 2002.
Bovet, Th.,LeMariage, cegrand mjstere, Neuchâtel 19612.
BURDEA, Gr., Delicte contra fiamiliei. Bigamia, adulterul, incestul şi
abandonul defamilie, Iaşi 1937.
CAHILL, D., Intermarriages in International Contexts, N ew York
1990.
CAMPICHE, R.I., Liberte et responsabilite dans le couple et la familie:
pour une ethique du couple et de lafamilie, Lausanne 1984.
CHAPELLE, A., Sexualite et saintete, Bruxelles 1977.
CHELARU, I., Căsătoria şi divorţul: aspectejuridice civile, religiose şi de
drept comparat, Iaşi.
CODRESCU, R., Teologia sexelor şi taina nunţii: o introducere ortodoxă
în antropologia conjugală urmată de Acatistul Sfântului
Arhanghel Rafail, Bucureşti 2002.
CONSTANTINESCU, M.I., «Le Mariage comme sacrement de
l’Eglise et comme institution de Droit civil», Analele
Universităţii din Craiova-seria Teologie, 12 (2004) 298-319.
------------ , «Les mariages mixtes dans l’Orthodoxie et dans le
contexte de l’cecumenisme actuel», Analele Universităţii
din Craiova-seria Teologie, 14 (2005) 280-297.

110
M iscellanea ju ds

CRESPY, G. - EVDOCHIMOV, P. - DUQUOC, C., Le mariage,


Eglises en dialogue 4, Paris 1966.
CROUZEL, H., L ’Eglise primitive face au divorce, Theologie
historique 13, Paris 1971.
DANION, V., Cartea nuntii: cum să-ţi întemeieri ofamilie?, Bucureşti
2003.
DAVIDSON, J.K. — M o ORE, N.B., Marriage and Family: Change
and Continuity, Boston 1996.
D e PURY, R., Liberte a deux: le couple et l’Evangile, Geneve 1967.
DELCROIX, C. —GUYAUX, A., Doiible mixte. La rencontre de deux
cultures dans le mariage, Paris 1992.
D e LOCHT, P., (coord.), Mariage et sacrement de mariage, Paris
1970.
D l CANIO, M., The Encyclopaedia of Marriage, divorce and thefamilj,
New York 1989.
DUHAMEL, B., Spiritualite de lafamilie, Rencontres 8, Lyon 1942.
DUVALL, E v .M., Why Walt TUI Mariage?, New York 1965.
D'EMILIA, A., I responsi del canonista bi^antim Demetrio Comarjano
in materia d'impedimento matrimoniale da affinită, Milano
1955.
E lef TERESCU, E., Despre relele concubinajului în poporul nostru,
Bucureşti 1904.
EVDOCHIMOV, P., Taina iubirii: sfinţenia unirii conjugale în lumina
tradiţiei ortodoxe, (trad. G. Moldoveanu), Bucureşti
1994,19992.
------------ , The Sacrament ofLove: the nupţial mystery in the light of the
orthodox tradition, Crestwood 1985.
FlLIPESCU, I.P., Tratat de dreptulfamiliei, Bucureşti 1989.
FlNOCCHLARO, Fr., II matrimonio nel diritto canonice : Profili
sostanfiali eprocessuali, Bologna 1989.
FORD, D . — F o r d , M., Căsătoria, cale spre sfinţenie: vieţile sfinţilor
căsătoriţi, Bucureşti 2001.
G avrilă , V., Cununia —viaţa întru împărăţie, Bucureşti 2004.
Emilian-Iustinian Roman

GAlNĂ, V., Admisibilitatea căsătoriei a doua a preoţilor: din punct de


vedere dogmatic, canonic şipractic, Cernăuţi 1907.
GlOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo cred. Catechesi sull’amore
umano, Cittâ del Vaticano 19923.
GRELOT, P., L î couple humain dans l’Ecriture, Foi Vivante, Poitiers
1969.
GULOTTA, G., Comedies et drames du mariage: psycho-guide Mustre de
lajungle conjugale, Paris 1976.
HABRA, G., Iubire şi senzualitate, (trad. D . Mezdrea), Bucureşti
1994.
IACOB, L., Căsătoria a doua a preoţilor. Chestiune de Drept canonic,
Arad 1911.
ILUŢ, P., Familia-cunoaştere şi asistenţă, Cluj-Napoca 1995.
IOANNES Chrysostomus , A unejeune veuve sur le mariage unique,
SC 138, Paris 1968.
IVAN, D.I., II Codice civile della Famiglia nella Chiesa Ortodossa
Romena, Bucureşti 1958.
------------ , Recăsătorirea soţilor despărţiţi —studiu de drept canonic,
Bucureşti 1937.
KlERKEGAARD, S., legitimitatea estetică a căsătoriei, (trad. de Kjeld
Jensen şi Elena Dan), Bucureşti 1998.
LAHAYE, T., H ow to be happy though married, Wheaton 1968.
LAROCHE, M.Ph., Un singur trup: Aventura mistică a cuplului, (trad.
C. Jinga), Timişoara 1995.
LlGIER, L., II matrimonio: questioni teologiche epastorali, Roma 1988.
MANDIŢĂ, N., Fecioria, căsătoria, curăţia şi călugăria: patru feluri de
vieţuire creştinească, Bucureşti 2001.
MARIAN, S.F1., Nunta la români: studiu istorico-etnografic comparativ,
Bucureşti 1995.
MARUCCI, C , L i parole di Gesu sul divorgio, Napoli 1982.
MEYENDORFF, J., L i mariage dans la perspective orthodoxe, Paris
1986.

112
M iscellanea ju ris

MlGLIETTA, C., Im famiglia secondo la Bibbia: I fondamenti biblia


della mtafamiliare, Milano 2000.
M lHOC, C ., Taina căsătoriei şi familia creştină în învăţăturile marilor
Părinţi ai Bisericii din secolul IV , Sibiu 2002.
M ONTAN, A., IImatrimonio nella dimensione statuale e nella dimensione
ecclesiale dai I al V I secolo dopo Cristo : ricerca storico-giuridica
sull'intervento dello Stato e della Chiesa nel matrimonio nei
prim i secoli delhra cristiana, Roma 1981.
MOUSSA, P., Youth andfam ilj life, Cairo 1992.
MUNIER, Ch., Matrimonio e verginită nella chiesa antica, (a cura di
Giovanni Ramella), Traditio Christiana IV, Torino
1990.
PETRA, B., II matrimonio pud morire?, Bologna 1996.
P e t r e SCU-P r o v i A N, T h ., Logodna în Dreptul vechi, în dreptul actual
şi în noul cod avii\ Ploieşti 1942.
f MOVILĂ, P., Mitropolit al Chievului, Despre taina cununiei,
Chişinău 1996.
Pontificio Consiglio per la famiglia, «I figli: Famiglia e societâ
nel Nuovo Millennio, in A tti del Congresso Internationale
Teologico-Pastoraleffaticano 11-13 ottobre 2000, Cittâ
del Vaticano 2001.
Pontificio Consiglio per la famiglia, «La Famiglia: Dono e
impegno. Speranza dell’umanitâ” in A tti del Congresso
Internationale, Rio de Janeiro 1-3 ottobre 1997, Cittâ del
Vaticano 1998.
PRADER, J., II matrimonio in Oriente e Occidente, Kanonika 1, Roma
1992.
--------------- , T a Vegislatjone matrimoniale latina e orientale, Roma
1992.
RO NDET, H., Introduction a l ’etude de la theologie du mariage, Paris
1960.
SALACHAS, D., II sacramente del matrimonio nel Nuovo Diritto
Canonice delle Chiese orientali, Bologna 2003.

113
Emilian-Iustinian Roman

SH EDD,Ch.W., Scrisori Caterinci: sfaturi unei tinere căsătorite, (trad.


C. Şi G. Coman), Bucureşti 1998.
SOARE, G., Impedimentele la căsătorie ţi motivele de divorţ, Bucureşti
1943.
STEININGER, V., D ivorfo anche per chi accetta il Vangelol, Roma
1969.
STREIFF — FENART, J ., Les couples franco-mauritaniennes en France,
Paris 1989.
ŞERBĂNESCU, S.C., Codul familiei comentat ţi adnotat, Bucureşti
1963.
ŞESAN, M.V., Obligativitatea căsătoriei bisericepi după canonistul dr.
Valerian Şesan, Bucureşti 1941.
T e r t u l l l a n u s , Q.S.F., A son epouse, (trad. Et notes de Ch.
Munier), SC 273, Paris 1980.
TOCANEL, P., «I matrimoni mişti», Buna-Vestire 1-2 (VII),
Roma.
TOCCI, Μ ., II diritto del matrimonio e della filiaspone nell'antica Borna,
Civitavecchia 2003.
TOSATO, A., II matrimonio israelitico. Una teoria generale, Roma
1982.
TRUJILLO, Lopez Alfonso (a cura di), Sgreccia Elio, «Famiglia:
Cuore della civiltâ dell’amore» in A tti del Congresso
Internationale, Roma 6-8 ottobre 1994, Cittâ del
Vaticano 1995.
UGLIONE, R. (a cura di), «Q.S.F. Tertulliano — Le uniche
nozze», in Corona Patrum, Torino 1993.
V o iN E A , M., Familia contemporană. Microenciclopedie, Bucureşti
2006.
V o iN E A , M., Familia ţi evoluţia sa istorică, Bucureşti 1978.
---------------, Psihosociologiafamiliei, Bucureşti 1996.
---------------, Sociologiafamiliei, Bucureşti 1993.
WlERCINSKI, F., Căsătoriile mixte, Biblioteca „Presa Bună” -
Seria religioasă 5, Iaşi 1928.

114
M iscellanea juris

Studii şi articole:
ACHIMESCU, N., «Familia creştină între tradiţie şi modernitate.
Consideraţii teologico-sociologice», T V 5-7 (1994)
111-130.
ARION, L., «Familia în Sfânta Scriptură», B O R 1-6 (1995) 2?i-
243.
«Impedimente la căsătorie», O 2 (1972) 295-297.
BOLOCAN, C.M., «Taina nunţii în perspectiva biblică», Analele
Ştiinţifice ale Universităţii ,μ lll.C u ^a ” laţi, Teologie, 2
(1993-1994) 57-62.
BOLOVAN, S.P., «Legislaţia c u carac sr matrimonial la românii
din Transilvania în a doua j mătate a sec. al XIX-lea»,
Familia în satul românesc din Transilvania, Cluj-Napoca
1999.
BRANIŞTE, M., «Concepţia Sfântului lo a n Gură de Aur despre
familie», 3T1-2 (1957) 125- 151.
B r o SCĂr e a n u , R., «Despre Taina ' tintei Cununii», O 4 (1986)
104-116.
BUSUIOC, Gh., «Din învăţăturile S i. Ioan Gură de Aur în
legătură cu familia creştină», M M S 1-2 (1970) 37-43.
BUZAN, S., «Starea civilă după Dreptul Român de stat şi cel
bisericesc», BOR 3-4 (1957) 310-326.
CÂNDEA, Sp., «Familia şi viaţa modernă», M A 10-12 (1967)
843-858.
CHIFĂR, N., «Taina nunţii după învăţătura Sfinţilor Părinţi», T V
5-7 (1994) 97-110.
CHIRVASIE, Gh. I., «Slujitorul Tainei nunţii în cele trei
confesiuni creştine», O 2 (1959) 218-233.
CIUCUR, M., «Problema căsătoriilor mixte în lumina
documentelor oficiale şi a propunerilor comisiilor
interconfesionale în ultimul deceniu», M M S 1-2 (1975)
61-73.

115
Emilian-Iustinian Roman

COMAN, V., «Familia în lumina Sfintei Scripturi», M B 1-3 (1967)


15-22.
COSMA, S., «Indisolubilitatea căsătoriei şi divorţul», A B 4-6
(2003) 64-73.
---------------, «Indisolubilitatea căsătoriei şi divorţul», B O R 1-6
(2003) 454-464.
---------------, «înţelesul tainic al Sfintei Cununii», îndrumător
bisericesc (1983), Timişoara, 53-60.
CoSMUŢĂ, Şt., «Sfânta Taină a Cununiei», îndrumător bisericesc
(1981), Cluj, 128-130.
fD A N IE L , Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, «Sfântul şi
Marele Mir — înţelesul şi folosul lui», T V 1-6 (1996)
15-20.
DASCĂL, C ., « A sp e c te n e g a tiv e care p o t in terv en i în viaţa tinerei
fam ilii creştin e» , R T4 (1991) 24-39.
---------------, «Pregătirea mirilor pentru Sfânta Taină a Cununiei şi
pentru familie», M A 3-4 (1984) 186-195.
«Despre căsătorie», I, B O R 7 (1891) 616-625.
«Despre căsătorie», II, B O R 8 (1891) 709-720.
«Despre căsătorie», III, BOR 11 (1892) 811-829.
«Despre căsătorie», IV, BOR 1 (1892-1893) 91-94.
«Despre căsătorie», V, BOR 2 (1892-1893) 180-185.
DlVCEV, S., «Reglementarea căsătoriei în Biserica Ortodoxă
Bulgară», 5T7-10 (1980) 659-668.
D ură, L., «Familia în lumina Noului Testament», (teză de
doctorat), S T 1-2 (2003) 89-222.
---------------, «Starea de comuniune, element esenţial al unităţii
familiei», O 1-2 (2005) 84-91.
DURĂ, V.N., «Căsătoriile mixte în lumina învăţăturii şi practicii
canonice ortodoxe», O 1 (1988) 92-113.
---------------, «Impedimentele la căsătorie în lumina hotărârilor
c e le i d e a d o u a c o n fe r in ţe p a n o r to d o x e p resin od ale»,
MB 7-8 (1984) 404-416.

116
M iscellanea juris

ENNESCU, C., «Despre rudenie în dreptul canonic şi în dreptul


civil», I, B O R 7 (1896-1897) 661-674.
--------------- , «Despre rudenie în dreptul canonic şi în dreptul
civil», II, B O R 8 (1896-1897) 761-769.
ERBICEANU, C., «Despre căsătorie», B O R 12 (1898-1899) 1081-
1135.
FECIORU, D., «Căsătoria la Clement Alexandrinul», Ra^e de
lumină 1 (1930) 20.
F e r , V.D., «Concepţia despre căsătorie şi familie în cărţile
Vechiului şi ale Noului Testament», O T 1-2 (2005) 55-
68 .
Floca, I.N., «Căsătoriile mixte în lumina învăţăturii şi practicii
ortodoxe», M A 5 (1989) 30-36.
--------------- , «Impedimente la căsătorie şi cununie», T R 19-20
(1989) 2.
---------------, «încetarea şi desfacerea căsătoriei civile şi a cununiei
religioase sau divorţul în lumina învăţăturii creştine»,
M A 10-12 (1974) 572-579.
--------------- , «Rudenia ca piedică (impediment) la căsătorie şi
cununie», S T 1-2 (1992) 17-32.
G a l e r i u , C., «Taina nunţii», S T 7-8 (1960) 484-499.
GHERASIM, Al.G., «Condiţii şi impedimente la încheierea
căsătoriei, prevăzute de actuala legislaţie a statului
român şi de cea a Bisericii Ortodoxe», A nuarul
Facuităţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” —
Universitatea din Bucureşti, Bucureşti 2006, 385-424.
IONESCU, I., «Colăceria sau oraţia de iertăciune la nuntă», M O 7-
8 (1971) 535-538.
IONESCU, Ş., «Codul civil şi problema divorţului», BO R 1-3
(1944) 19-41.
I v a n , D.I., «Codul Familiei», B O R 4 (1954) 469-483.
--------------- , «Biserica şi instituţia căsătoriei», S T 2 (1940) 127-
165.

117
Emilian-Iustinian Roman

IVAN, I., «Biserica creştină sprijină şi binecuvintează orice


acţiune menită să întărească familia», S T 7-8 (1953)
513-525.
--------------- , «întărirea familiei, datorie patriotică şi poruncă
divină», M A 6-7 (1967) 516-532.
---------------, «Noi propuneri pentru uşurarea încheierii
căsătoriilor mixte între Anglicani şi Romano-catolici»,
GB 7-9 (1977) 690-694.
--------------- , «Norme canonice şi legale pentru întocmirea şi
păstrarea actelor şi registrelor mitricale», GB 6 (1989)
33-47.
IVAN, I .D ., «Căsătoria - Sfântă Taină a Bisericii şi instituţie
juridică a Statului», BOR 9-10 (1983) 732-755.
IVANCIUC, Gh.I., «Gânduri la Sfânta Taină a Cununiei», TR 45-
46 (1927) 4.
fK O N O N , Mitropolit Primat, «Concubinajul», B O R 2 (1915)
123-141.
LA S o u j e o l e , B.-D., «Le ministre du mariage - Aspects
oecumeniques de la question», in Revue Thomiste 4
(2001), 565-580.
L lŢ lU , Gh., «Cununi de pietre scumpe...», T R 5-6 (1982) 2, 4.
LUNGU, M., «Pentru reducerea divorţurilor», RT 2-3 (1929) 95-
102.
MANGÂRU, B., «în chestiunea căsătoriei preoţilor văduvi», BO R
2 (1911) 198-203.
M a n o l a c h e , A., «Consideraţii despre Taina Cununiei în cadrul
misteriologiei ortodoxe», M B 4-6 (1981).308-321.
MANOLACHE, T.N., «Iar femeia să se teamă de bărbat», Raţe de
lumină 1-12 (1932) 236.
M a r i a n , B., «Căsătorie şi viaţă familială după „Constituţiile
Apostolice”», OT2 (2001) 239-260.
M a7.tt.kscu, Gr., «învăţătura despre familie în epistolele
pauline», M O 3-4 (1974) 279-287.

118;
M iscellanea juris

MAZILESCU, Gr., «Divorţul în lumina Sfintei Scripturi», O 3-4


(2000) 39-49.
MlHĂLCESCU, I., «Sfânta taină a nunţii sau a căsătoriei», B O R 4
(1928) 292-305.
M i h o c , C., «Păcate împotrivitoare Tainei Căsătoriei după Sfinţii
Părinţi ai veacului al IV-lea», O 3-4 (2001) 76-94.
M lH U Ţ, M ., «Legislaţia română cu privire la căsătorie şi familie
în ultimii douăzeci de ani», B O R 1-2 (1967) 210-230.
--------------- , «Legislaţia română cu privire la căsătorie şi familie în
ultimii douăzeci de ani», B O R 1-2 (1967) 210-230.
M o i s i u , Al., «îndatoriri ale naşilor de Botez şi de Cununie», T R
19-20 (1974) 1.
M o c a , D., «Originea, evoluţia şi semnificaţia slujbei Sfintei
Cununii», A B 1-2 (1990) 59-69.
MOLDOVAN, I., «Taina nunţii», O 3-4 (1979) 511-531.
M u n t e a n , C., «Familia în viziunea Episcopului Vasile Coman
al Oradiei (1970-1992)», B O R 1-3 (2006) 451-461.
NECHITA, V., «Sfânta Taină a Cununiei», M M S 5 (1986) 38-60.
NECULA, N . D . , «Implicaţiile pastorale şi ecumenice ale
căsătoriilor mixte (I)», V O 277 (2001) 7.
--------------- , «Implicaţiile pastorale şi ecumenice ale căsătoriilor
mixte (II)», V O 278-279 (2001) 15.
, «Se poate săvârşi slujba Cununiei mai multor perechi
de miri deodată? (II)», V O 242 (2000) 7.
, «Se poate săvârşi slujba cununiei mai multor perechi
deodată?», V O 241 (2000) 7.* 3
1
, «Ce este căsătoria albă şi dacă este îngăduită de
Biserică?», V O 159-160 (1996) 7.
---------------, «Ce este divorţul religios şi ce importanţă are el în
administrarea Tainei Cununiei?», V O 318-319 (2003)
13.
Emilian-Iustinian Roman

NECULA, N.D., «Există o formulă de jurământ în ritualul


ortodox al Tainei Cununiei?», V O 333-334 (2004) 15.
---------------, «Se poate vorbi de o „căsătorie” între parteneri de
acelaşi sex?», V O 338 (2004) 6-7.
fN lC O L A E BĂLAN, «E obligată căsătoria pentru preoţi?», R T 10-
11 (1911) 303-306.
fN lC O L A E , Mitropolitul Ardealului, «Sfânta Taină a Căsătoriei
(Cununiei)», TR 29-30 (1973) 1-2.
PAPUC, Gh., «Despre familie în Vechiul Testament», M A 11-12
(1960) 821-835.
PASCHIA, Gh., «Familia şi raporturile dintre membrii ei», BO R
1-2 (1985) 100-109.
PAVEL, C., «Probleme morale cu privire la căsătorie şi familie»,
B O R 1-2 (1967) 126-144.
PAŞCALĂU, G.M., «Familia — importanţa şi rolul ei în lumina
revelaţiei biblice vechi testamentare», R T 3 (2006) 104-
137.
PETRARU, Gh., «Familia creştină — perspective misionare şi
ecumeniste», TK5-7 (1994) 76-88.
POPA, G h ., «Familia creştină: o perspectivă teologică şi
spirituală», TK5-7 (1994) 143-154.
POPESCU, D., «Familia în cultura secularizată», 0 1-2 (2002) 7-
13.
Popovici, P., «Regimul matrimonial al bunurilor soţilor în
lumina pravilelor secolului al XVII-lea», T 3 (2000)
111- 122.
PRICOP, I., «Sfintele Taine: a Mirului, a Cununiei şi a Maslului»,
M M S 1-3 (1977) 125-139.
RĂDUCĂ, V., «Căsătoria - Taină a dăruirii şi a desăvârşirii
persoanei», S T 3-4 (1992) 130-138.
---------------, «Familia — factor de educaţie religios-morală», O 3-4
(1997) 79-90.

120
M iscellanea ju ris

RĂDUCĂ, V ., «Familia şi împărăţia lui Dumnezeu după Sfânta


Scriptură», T V X - l (2001) 81-94.
R e m e t e , G., «Familia în concepţia creştină», CO 1 (1996) 90-
116.
R e s c e a n u , I., «Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament», M O
1-6 (1998) 141-163.
RUS, C., «Căsătoriile mixte şi tradiţia canonică a Bisericii
Ortodoxe», T 4 (2004) 115-141.
SALACHAS, D., «Mariage civil et mariage religieux en Grece»,
Apollinaris 58 (1985) 701-718.
Sa m u r e a n u , G.P., «Despre căsătoriile mixte», B O R 8 (1889-
1890) 487-489.
SAVA, V., «Taina Nunţii — aspecte liturgice, duhovniceşti şi
pastoral-misionare», T V 11-12 (1994) 44-51.
SEMEN, P., «Familia şi importanţa ei în perioada Vechiului
Testament», T V 5 -7 (1994) 7-24.
fSlLVESTRU B. PlTEŞTEANU, «Căsătoria după Constituţia din
1866 şi legile existente faţă cu Biserica», B O R 11
(1881) 742-749.
SFÂNTUL I o AN G u r ă D E A u r , «Lauda lui Maxim. Cu ce femei
trebuie să ne căsătorim», (trad. D. Fecioru), M M S 3-5
(1980) 353-364.
SÎRBU, C ., «F am ilia în cad ru l în văţătu rii creştin e», M M S 3 -4
(1968) 150-162.
--------------- , «Sfânta Taină a Cununiei», I, T R 27-28 (1974) 1-2.
--------------- , «Sfânta Taină a Cununiei», II, 7R 29-30 (1974) 1-2.
SLEVOACĂ, Şt., «Biserica creştină şi întărirea vieţii de familie»,
MMS 5-6 (1967) 367-381.
--------------- , «Căsătoria creştină», M M S 9-10 (1967) 612-615.
--------------- , «Scopul familiei», M M S 1-2 (1969) 65-69.
---------------, «Pregătirea pentru căsătorie», M M S 1-2 (1967) 175-
178.
Emilian-Iustinian Roman

SOARE, Gh., «Impedimente la căsătorie: Necesitatea asigurării


unei practici uniforme în toată Biserica Ortodoxă», O 4
(1961) 576-589.
SOARE, G h .I ., « I m p e d im e n te la că să to rie şi m o tiv e le d e d ivorţ»,
BOR 4-6 (1943) 230-264.
STAN, L., «Căsătoriile mixte şi ultimele măsuri luate de Vatican în
privinţa lor», JT7-8 (1968) 487-497.
---------------, «Noul Cod a familiei», M O 4-6 (1954) 162-172.
STOICA, C., «Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin
(Congresul internaţional organizat de Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Catolică din România, Bucureşti,
25-27 septembrie 2001)», BOR 7-12 (2001) 97-109.
STOLERU, N ., «V iaţa m orală a so ţilo r în cadrul unirii con ju gale
creştine», JT7-8 (1974) 533-547.
ŞESAN, M., «Obligativitatea căsătoriei bisericeşti după canonistul
Dr. Valerian Şesan», BOR 9-10 (1941) 518-535.
ŞESAN, V., «Căsătoria bisericească obligatorie», în Omagiu I.P.S.
Sale Dr. Nicolae Bălan mitropolitul Ardealului la douăzeci de
ani de arhipăstorie, Sibiu 1940, 731-739.
M., «Concepţia Sfântului Ioan Hrisostom despre
T e l e A,
căsătoria creştină şi viaţa de familie după omiliile sale la
epistolele pauline», T 1 (2001) 88-102.
TEŞU, I.-C, «Sensul familiei, în concepţia Sfântului Ioan Gură de
Aur», ΓΚ5-7 (1994) 40-59.
URSĂCESCU, V., «Vechi nume româneşti de botez», BOR 11-12
(1939) 657-668.
VAIDA, V., «Familia creştină», M M S 4 (1988) 24-31.
VANCA, D., «Cununia în secolul XVII în Transilvania,
consideraţii pe marginea Molitfelnicului de Bălgrad
1689», CO 3-4 (1998)104-115.
VERZAN, S., «Familia în lumina învăţăturii Noului Testament»,
MO 9-10 (1954) 511-525.

122
M iscellanea ju tis

VlNTILESCU, P ., «Căsătoria religioasă şi modificarea Constituţiei»,


Păstorul Ortodox 1-12 (1914) 77.
M., «Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor
VIZITIU,
Apostoli», T V 5 -7 (1994) 25-39.
ZĂGREAN, I., «învăţături cu privire la căsătorie», 7'R 17-18 (1972)
2,4.

Taina Sfântului Maslu

Studii şi articole:
BĂNESCU, M., «Maslu de obşte. întrelăsări şi abateri», M B 4-6
(1980) 296-300.
CÂNDEA, Sp., «Taina Sf. Maslu», M A 9-10 (1964) 655-662.
C l e o p a , I., «Despre Taina Sfântului Maslu», M M S 10-12 (1982)
764-765.
CORNESCU, C., «Rânduiala Sf. Taine a Cununiei, Mărturisirii şi
Maslului în diferitele ediţii ale Molitfelnicului slav şi
român folosit în Biserica Română», M O 10-12 (1962)
602-623.
DlA C O N U , N., «Câţi preoţi oficiază Sfântul Maslu?», M B 1-3
(1956) 95-96.
GROSU, N., «Taina Sfântului Maslu», O 3-4 (1979) 553-561.
LlŢIU, Gh., «Taina vindecării bolnavilor», T’R 7-10 (1982) 5.
MANOLACHE, A., «Taina Sfântului Maslu (Eleoungerea)», GB 6
(1988) 73-85.
MlHĂLCESCU, I., «Sfânta taină a sfântului maslu», B O R 5 (1928)
388-394.
P e t l a , M., «Sfântul Maslu: Taină a comuniunii şi a iubirii», R T 3
(1997) 185-187.
PRICOP, I., «Sfintele Taine: a Mirului, a Cununiei şi a Maslului»,
M M S 1-3 (1977) 125-139.

123
Emilian-Iustinian Roman

RĂDUCĂ, V., «Taina Sfântului Maslu în viaţa creştinului», BO R


7-10 (1989) 175-189.
RlZESCU, I., «Taina Sfântului Maslu», Adevărul Bisericesc 5-6
(1912) 26.
SAVA, V., «Taina Sfântului Maslu în Romano-Catolicism după
Conciliu! II Vatican», ΓΚ1-6 (2000) 69-84.
SÎRBU, C., «Sfânta Taină a Maslului», TR 35-36 (1974) 1, 4.

Ierargii

Cărţi:
flA CO V ANTONOVICI BÂRLAd e a n U, R ânduiala sfinţirii steagului
unei şcoli, Bucureşti 1921.
BELDIE, I.C., Sfinţirea apei: contribuţii liturgice, Galaţi 1937.
PROCOPOVICIU, P ., Rânduiala slujbei sfinţirii cimitirului, C h işin ău
1942.
VASILESCU, C ., Practici religioase sau Rânduiala ridicării Panaghiei la
mireni, Huşi 1909.

Studii şi articole:
fN lCO LA E, Mitropolitul Ardealului, «Ierurgiile», T R 43-44
(1973) 1.
CHIRICA, C.Gr., «Lucrarea Sfântului Har în viaţa credincioşilor
după rânduiala Sfintelor Taine şi a Ierurgiilor», T V 9-
12 (1991) 160-166.
C oSTEA , Tr., «Creştinismul şi arderea morţilor», BO R 2 (1932)
136-138.
DURĂ, N.V., «Lucrarea Bisericii pentru sfinţirea firii
înconjurătoare», S T 2 (1987) 81-89.
E n A c e a n u , G., «Aghiazma sau sfinţirea apei», BOR 12 (1875)
893-903.

124
M iscellanea ju ris

GORDON, V., «Rolul catehetic-misionar al ierurgiilor», S T 5


(1986) 114-125.
MANGÂRU, B., «Cremaţiunea», I, BOR 4 (1913) 354-361.
--------------- , «Cremaţiunea», II, B O R 8 (1913) 543-553.
--------------- , «Cremaţiunea», III, B O R 10 (1914) 729-733.
M lHOC, V., «Ierurgiile în biserica epocii apostolice - indicii
neotestamentare», O 3 (1985) 496-507.
NA G H IU , I.E., «Aghiazma», B O R 11-12 (1940) 817-820.
NAZARIE, C., «Aghiazma», BOR 11 (1912) 1294-1298.
NEA G A , N ., «Incinerarea şi înmormântarea în lumina Sfintei
Scripturi», I V 4-8 (1991) 81-92.
N e c h i t a , V ., «Ierurgiile, lucrare a Sfântului Duh în Biserică»,
M M S 1 (1987) 42-61.
PRELIPCEANU, VI., «Incinerarea morţilor şi teologia ortodoxă»,
S T 7-8 (1962) 414-428.
REMETE, Gh., «Raportul dintre Sfintele Taine şi ierurgii», M A
7-8 (1985) 422-434.
SCRIBAN, I , «Păcatul arderii morţilor», B O R 1-2 (1936) 42-50.
STAN, AII., «Temeiuri doctrinare ale rugăciunilor pentru cei
răposaţi», S T 4 (1987) 79-84.
STĂNILOAE, D., « S fin tele T a in e şi ieru rgiile b isericeşti», O 3
(1985) 450-454.
TEODOR, D.Gh., «Rituri şi ritualuri funerare la est de Carpaţi în
secolele V-XI (I)», M M S 3 (1988) 70-82.
--------------- , «Rituri şi ritualuri funerare la est de Carpaţi în
secolele V-XI (II)», M M S 5 (1988) 46-58.
VASILESCU, E., «Riturile de înmormântare în diferite religii»,
M M S 1-2 (1961) 48-70.
ZAGREAN, I., «Ierurgiile şi importanţa lor în viaţa morală a
creştinilor», M A 1-2 (1986) 20-35.
--------------- , «Ierurgiile şi semnificaţia lor pentru viaţa creştină»,
TR 27-28 (1982) 3-4.
Emilian-Iustinian Roman

Ζ οτυ, «înmormântările în biserica veche», B O R 9 (1882) 513-


517.

Sfânta Liturghie
Cărţi:
DRON, C. - VUIESCU, C., Sf. liturghie lămurită pe înţelesul tuturor,
Bucureşti 1942, 19432.
M ONTAN, A., I m liturgia e i sacramenti nei codiri orientale e latino :
elementi di confronto, Cittâ del Vaticano 2004.

Studii şi articole:
BUZESCU, N.C., «Liturghia — centrul cultului ortodox», O 1
(1981) 41-57.
«Comunicatul Sfântului Sinod, privitor la „binarea” Liturghiei»,
BOR 7-9 (1950) 486.
COSMA, S., «Despre Sfânta Liturghie», M M S 2 (1987) 45-51.
CRISTESCU, V., «Rolul şi importanţa Sfintei Liturghii în viaţa
credincioşilor», T V 1-6 (2000) 85-98.
DRAGOMIR, N., «Liturghiile Bisericii Copte şi ale Bisericii
Etiopiene (ritul alexandrin) în comparaţie cu cele
ortodoxe», S T 3-4 (1984) 233-247.
DURĂ, N .V ., « D is p o z iţii şi n o r m e c a n o n ic e p riv in d săvârşirea
S fin tei L iturghii», O 1 (1 9 8 1 ) 7 3 -9 4 .
GALERIU, C ., «M ărturisirea d rep tei cred in ţe p rin Sfânta
L iturghie», O 1 (1 9 8 1 ) 2 3 -4 0 .
IORDĂCHESCU, Gh., «Sfânta Liturghie şi Sfintele Taine ca
mijloace de păstorire», S T 7-8 (1958) 485-493.
JURAVLE, V., «Liturghia creştină descrisă în Constituţiile
Apostolice, în comparaţie cu Liturghiile ortodoxe de
azi», BOR 8-10 (1984) 690-701.

126
M iscellanea ju ris

MOISIU, L ., «Dispoziţii canonice ale mitropolitului Şaguna cu


privire la săvârşirea Sfintei Liturghii», T R 19-22 (1997)
5.
MOLDOVAN, I., «Sfânta Liturghie ca icoană a împărăţiei lui
Dumnezeu şi însemnătatea ei în viaţa religios-morală a
creştinului ortodox», O 1 (1982) 99-120.
STOICA, S., «Liturghia creştină din secolul II, descrisă de Sfântul
Justin Martirul şi Filozoful, în raport cu Liturghia
ortodoxă de astăzi», O 1 (1960) 74-95.
VlNTlLESCU, P., «Funcţiunea eclesiologică sau comunitară a
Liturghiei», BOR 1-3 (1946) 1-28.
ZĂGREAN, I., «Sfânta Liturghie privită sub aspect istoric», M M S
1-2 (1964) 24-42.

Sfânta Scriptură

Cărţi:
RUS, C ., Canonul cărţilor Sfintei Scripturi după canoanele Bisericii
Ortodoxe, Arad 2001.

Studii şi articole:
BASARAB, M., «Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica
Ortodoxă», O 2 (1980) 221-241.
CHIALDA, M., «Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile Vechi-
Catolice», O 1 (1972) 14-25.
C h i r i c a , C.Gr., «Despre Sfânta Scriptură», M M S 6 (1987) 88-
96.
fV A SlL E COMAN, «însemnătatea Scripturii şi a Tradiţiei în
Cultul Bisericii Ortodoxe», O 4 (1980) 582-600.
CONSTANTINESCU, I., «Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie», GB
5-6 (1972) 533-548.

127
Emilian-Iustinian Roman

Io n iţ V., «Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărârile


A,
Sinoadelor ecumenice», O 2 (1980) 263-274.
M ihoc , V., «Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din
punct de vedere ortodox», O 3 (1989) 20-30.
---------------, «Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi, văzute din
punct de vedere ortodox», 01-2 (1997) 23-33.

Rugăciune

D ură, N.V., «Mărturii ale tradiţiei liturgico-canonice apostolice


despre rugăciune», S T 7-8 (1983) 481-489.
---------------, «Pravila rugăciunii în lumina tradiţiei liturgice şi
canonice a Bisericii Ortodoxe», O 3 (1983) 431-457.
--------------- , «Mărturii ale tradiţiei ortodoxe, biblice şi patristice,
despre rugăciune», M M S 1-3 (1984) 81-103.
G ANEA, I , «Despre rugăciune», B O R 11-12 (1989) 72-88.
STAN, A1.I., «Rugăciunea în creştinism şi în alte mari religii», O 4
(1983) 509-527.
ZOTU, «Despre originea şi caracterul rugăciunilor bisericeşti»,
B O R 2 (1874) 99-115.

Despre sărbători

Două hotărâri ale Sfântului Sinod cu privire la sărbători şi posturi,


Bucureşti 1907.
NiCOLESCU-LEORDENI, N ., «Contribuţii la clarificarea originii
sărbătorii Crăciunului», (teză de doctorat), I, S T 3
(1987) 19-103.
--------------- , «Contribuţii la clarificarea originii sărbătorii
Crăciunului», (teză de doctorat), II, S T 4 (1987) 9-78.

128
M iscellanea juris

COSMA, S., «Despre sărbătorile Bisericii Ortodoxe», M M S 4


(1988) 47-53.

Sfintele Paşti

«Calendarul - Pascalia», BOR 3-4 (1972) 388-389.


DRAGOMIR, N ., « D is p o z iţii c a n o n ic e referitoare b
datei serbării Paştelui (cu referire ia calendarul
îndreptat)», MMS 1-3 (1981) 74-81.
DURĂ, N.V., «Data serbării Paştilor în lumina tradiţiei canonice
a Bisericii Ortodoxe», MMS 4 1987) 36-68.
MOISIU, L.-C., «Hotărâri canonice referitoare la data serbăm
Sfintelor Paşti», S T 7-8 (1984) 521-533.
POPESCU, T .M ., «Problema stabilizării datei Paştilor. - Privire
istorică asupra divergenţelor si computurilor pascale,
încercări de îndreptare. Greutatea şi necesitatea unui
acord. Propuneri şi posibilităţi actuale», O 3 (1964)
334-444.
STAN, L., «Pentru serbarea Sfintelor Paşti la aceeaşi dată de
întreaga creştinătate», S T 5-6 (1970) 368-383.

Postul
Cărţi:
BO NNET, G ., Le Mjstere de la Crolx dans le Careme orthodoxe,
Chevetogne 1979.
Două hotărâri ale Sfântului Sinod cu privire la sărbători şi posturi,
Bucureşti 1907.
•j-lNOCHENTlE,Arhiepiscop al Odesei, Cuvântări la Sfântul şi
M anie Post, Comorile pustiei 24, Bucureşti 1998.
MOISESCU, Gh., Postul: studiu liturgic, Bucureşti 1909.

129
Emilian-Iustinian Roman

Patriarhul României, Cuvântul Patriarhului pentru post,


fN lC O D IM ,
pentru oştire, pentru ogor, Bucureşti 1942.
SCARNERA, A., II digiuno cristiane dalie origini al I V secolo : contributo
per una rivalutacşione teologica, Roma 1990.
SCHMEMANN, Al., Postul cel Mare, (trad. rom. A. şi L.
Constantin), Bucureşti 19982.

Studii şi articole:
BALĂNESCU, S., «Despre Sf. şi Marele Post», BOR 6 (1876) 393-
403.
-------------- , «Noţiuni despre post în genere», B O R 2 (1875) 145-
154.
BRANIŞTE, E., «Posturile din cursul anului bisericesc», B O R 1-2
(1964) 120-138.
CĂLUGĂR, D., «Postul şi foloasele lui», T R 11-12 (Γ·.;82) 1-2.
ClUBOTARU, I., «Şaguna - despre dezlegarea postului la oamenii
bolnavi», T R 13-14 (1993) 1.
CORNIŢESCU, E., «Sensul postului după Sfânta Scriptură», BO R
4-6 (1991) 83-94.
COSMA, S., «Postul ca rugăciune a trupului şi unealtă a virtuţii»,
B O R 1-6 (2003) 439-453.
DAMŞA, T .V ., «T radiţie şi „ read ap tare” în aplicarea p rescrip ţiilor
b ise r ic e şti c u p rivire la p o st» , M B 1(1987) 22-29.
D ură,I., «Canoanele Sinodului al Vl-lea ecumenic (Penthekti
sau Quinisext sau Trulan) privitoare la Post şi aplicarea
acestora în viaţa credincioşilor Bisericii Ortodoxe de
astăzi», 0 2-3 (1994) 131-141.
DURĂ, N., «Postul prilej de creştere duhovnicească», T R 45-46
(1985) 4.
ERBICEANU, C., «Despre post din punct de vedere moral şi
canonic», B O R 10 (1890-1891) 853-868.
GROSU, P., «Rostul postului», S T 3-4 (1951) 214-222.

130
M iscellanea ju tis

«Lucrările Sfântului Sinod al BOR în sesiunea ordinară din


februarie 1956», (Patriarhul Justinian obligativitatea
posturilor pentru copii şi bolnavi), B O R 3-4 (1956)
307.
M lTU, C., «Din disciplina penitenţială a Bisericii (Postul)», GB 5-
6 (1959) 442-447.
M l a d i n , N., «Despre post», M M S 1-2 (1959) 77-79.
MOISIU, A l., «Obligaţia postului şi Spovedaniei înainte de
împărtăşire (după Sf. Scriptura, Sf. Tradiţie şi Rânduieli
bisericeşti)», B O R 7-8 (1976) 704-710.
MOISIU, L ., «Rânduieli canonice cu privire la post, în lucrările
mitropolitului Andrei Şaguna», T R 41-42; 43-44 (1987)
6; 7 ΊΙ23-24 (1997) 2.
--------------- , «Rânduieli canonice cu privire lâ post, în lucrările
mitropolitului Andrei Şaguna», TR 41-42; 43-44 (1987)
5-6.
M UNTEANU, A.C., «Chestiuni de cult în Sfintele Canoane
(Postul)», BOR 3-4 (1960) 279-282.
NECULA, N.D., «învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă»,
S T 7-8 (1984) 514-520.
OANCEA, C., «Despre post la Fericitul Augustin», T R 9-10
(1999) 1-2.
P a l a d e , V., «Postul (act de cult)», M M S 1-2 (1972) 67-77.
PAVEL, C.C., «Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în
condiţiile de viaţă actuale ale credincioşilor», S T 5-8
(1977) 421-435.
PĂCURARU, D., «Rostul mântuitor al Postului», GB 3-4 (1974)
294-301.
PÎRVU, C., «Orânduiri canonice cu privire la Postul Mare», GB 3
(1958) 228-235.
«Readaptarea dispoziţiilor bisericeşti cu privire la post, în
conformitate cu cerinţele epocii contemporane», BOR
3-4 (1972) 390-394.

131
Emilian-Iustinian Roman

SÂRBU, C ., « S en su l spiritual al p o stu lu i» , R T 7 - 8 (1 9 4 5 ) 2 7 5 -2 8 3 .


SCRIBAN, I., « în se m n ă ta te a p o stu lu i» , B O R 2 (1 9 3 0 ) 188.
SERAFINCEANU, I., «Mântuitorul despre post», M M S 3-4 (1971)
254-259.
Sf . V a s il e CEL M a r e , «Despre post», (trad. D. Fecioru), M O 9-
10 (1973) 775-783.
STOIA, N., «Postul — eliberare si transfigurare», T R 43-44 (1996)
1- 2.
--------------- , «Postul — nevoinţă spre mântuire», T R 29-32 (1993)
1.
VALDMAN, Tr., «Reguli bisericeşti privitoare la sărbători şi
posturi, în sfintele canoane», GB 7-8 (1971) 673-685.
ZĂGREAN, I. — NECULA, N ., «Sensul spiritual al postului în viaţa
creştină şi timpul nostru», O 1 (1979) 182-194.
ZĂGREAN, I., «C âteva p recizări în legătu ra cu p o stu l» , T R 4 3 -4 4
(1980) 1.
---------------, «Sfântul Post al Patruzecimii», TR 11-12 (1975) 1-2.

Cult

Cărţi:
DRON, C., Originea şiformele mitului creştin, Bucureşti 1937.

Studii şi articole:
CÎNDEA, Sp., «Cultul creştin şi unitatea Bisericii lui Iisus
Hristos», O 3-4 (1963) 473-488.
DEMETRESCU, Dr., «Cultul în genere şi cultul creştin», I, B O R 8
(1912) 804-813.
---------------, «Cultul în genere şi cultul creştin», II, B O R 4 (1913)
385-396.
M UNTEANU, A.C., «Chestiuni de cult în Sfintele Canoane», BO R
3-4 (1960) 258-285.

132
M iscellanea juris

PUFULETE, S.-P.N., «Hotărâri privitoare la cult în Canoanele


apostolice», M M S 9-12 (1975) 705-716.
STĂNILOAE, D., «Viaţa bisericească şi religioasă a credincioşilor,
inclusiv canonizarea de sfinţi români», B O R 11-12
(1975) 1401-1405.
STREZA, L., «Păstrarea unităţii în săvârşirea cultului divin şi
importanţa ei pentru unitatea Bisericii Ortodoxe
Române. Combaterea inovaţiilor şi practicilor liturgice
necanonice», M A 2 (1989) 29-36.
SĂSĂUJAN, S., «Cultul divin, mijloc de apărare a dreptei credinţe,
de promovare a vieţii morale şi de slujire a năzuinţelor
omenirii contemporane», M A 10-12 (1976) 710-718.
STĂNILOAE, D., «Cultul Bisericii Ortodoxe, mediu al lucrărilor
Sfântului Duh asupra credincioşilor», O 1 (1981) 5-12.
--------------- , «Cântarea liturgică comună, mijloc de întărire a
unităţii dreptei credinţe», O 1 (1981) 58-72.

Calendar

BRANIŞTE, E ., «Problema unificării calendarului liturgic în


Bisericile Ortodoxe», 0 2 (1955) 181-216.
«Diferite chestiuni privind calendarul Bisericii Ortodoxe», M M S
8-9 (1957) 551-568.
DURĂ, I., «Calendarul îndreptat, în Biserica Ortodoxă Română
astăzi», S T 1 (1990) 144-146.
FLOCA, I.N., «Calendarul bisericesc», M A 7-8 (1959) 562-567.
ISTRATI, I.V., «Calendarul şi înfiinţarea sărbătorilor în canoanele
Bisericii Ortodoxe», T V 1-6 (2005) 101-126.
IVAN, I., «Calendarul îndreptat şi Pidalionul», M M S 9-12 (1979)
698-708.
«îndreptarea calendarului, hotărâre întemeiată a Bisericii
Ortodoxe», M M S 7-9 (1982) 588-614.
Emilian-Iustinian Roman

fMELCHISEDEC, Episcop de Roman, «Biserica ortodoxă şi


calendarul», B O R 9 (1881) 561-604.
PALADE, V., «Calendarul», M M S 9-12 (1976) 711-724.
PÂTULEANU, C., «întrunirea panortodoxă de la Constantinopol
din 1923 şi problema Calendarului în Ortodoxie azi»,
M O 1-6 (1994) 80-88.
ŞESAN, M., «în problema unificării calendarului», M A 9-10
(1969) 671-674.
--------------- , «îndreptarea şi uniformizarea calendarului şi poziţia
ortodoxă română», M M S 3-6 (1970) 230-240.
VERGHESE, P., «Data Paştilor şi revizuirea calendarului în
Bisericile Ortodoxe», M B 1-3 (1970) 20-37.

Canonizarea sfinţilor
y

Cărţi:
STAN, L., Sfinţii români, Sibiu 1945.

Studii şi articole:
«Act sinodal privind canonizarea unor sfinţi români», A B 10-12
(1992) 8-18.
«Canonizarea Sfinţilor», îndrumător bisericesc (1957), Sibiu, 69-87.
CĂCIULA, O.N., «Canonizarea Sfântului Nicodim Aghioritul»,
BOR 5 (1956) 424-430.
DlACONESCU, M., «Canonizarea unor sfinţi români», B O R 10-
12(1991) 110-123.
GOREANU, V., «Canonizarea sfinţilor în Biserica Ortodoxă», O
1-2 (2007) 106-122.
IONIŢĂ, A1.M., «Cincizeci de ani de la primele canonizări în
Biserica Ortodoxă Română (1955-2005). Sfântul
Calinic de la Cernica», B O R 1-3 (2006) 442-450.

134
M iscellanea ju ris

MARCU, T.Gr., «Proclamarea canonizării Sfinţilor Ierarhi şi


Mărturisitori Iorest şi Sava, a Cuvioşilor Mărturisitori
Visarion Sarai şi Sofronie de la Cioara şi a Sfântului
Mucenic Oprea din Săliştea Sibiului», BOR 11-12
(1955) 1121-1136.
NECULA, N .D ., «Ce este canonizarea şi care sunt condiţiile
proclamării ei?», V O 380-381 (2006) 15.
fN E ST O R , Mitropolitul Olteniei, «Sfinţi români canonizaţi în
anul 1992», BOR 7-10 (1992) 23-28.
POPESCU, T.M., «însemnătatea canonizării Sfinţilor Români»,
B O R 5-6 (1953) 493-502.
STAN, L., «Canonizarea sfinţilor după învăţătura şi după
rânduielile Ortodoxiei», M O 5-6 (1968) 360-368.
--------------- , «Canonizarea Sfinţilor români», BOR 6 (1968) 725-
735.
--------------- , «Despre canonizarea sfinţilor în Biserica Ortodoxă»,
O 2 (1950) 260-278.
--------------- , «Despre rânduiala canonizării solemne a sfinţilor în
Ortodoxie», MO 7-9 (1955) 416-428.
STĂNILOAE, D., «Viaţa bisericească şi religioasă a credincioşilor,
inclusiv canonizarea de sfinţi români», B O R 11-12
(1975) 1401-1405.
fSERAFlM FĂGĂRĂŞANUL, «Canonizări de sfinţi români», TR
25-26 (1992) 1, 3.
ŞERBĂNESCU, N., «Canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la
Cernica», BOR 11-12 (1955) 1137-1185.
fTEOCTIST, Patriarhul BOR., «Tomos sinodal al Bisericii
Ortodoxe autocefale Române privind canonizarea
Sfântului Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Ţării
Româneşti», TR 25-28 (2006) 1, 6.
TODORAN, I., « în legătu ră c u c a n o n iza rea sfin ţilo r rom ân i»,
BOR 5-6 (1958) 465-472.

135
Emilian-Iustinian Roman

VASILESCU, Gh., «Proclamarea canonizării Sfântului Cuvios


Gheorghe de la Cernica, 3 decembrie 2005», B O R 1-3
(2006) 330-346.
---------------, «Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Dosoftei,
Mitropolitul Moldovei, Iaşi, 13-14 octombrie 2005»,
B O R 1-3 (2006) 300-314.

Harisme

D., «Harismele şi rolul lor în viaţa Bisericii primare»,


A lLlN C Ă l,
M M S 10-12 (1981) 737-748.
SLEVOACĂ, Şt., «Harismele în Biserica primară», M M S 9-10
(1958) 698-721.

Duhovnic
Cărţi:
D r ă GOI, E., îndrumătorul duhovnicului, Galaţi 2000.

Studii şi articole:
BELEA, N ., « în d a to ririle d u h o v n ic u lu i d u p ă S fin te le C an oan e»,
JT9-10 (1951) 481-498.
MOLDOVAN, I., « P reo tu l d u h o v n ic şi darul iertării p ăcatelor», O
4(1982) 570-585.

Ascultare canonică

fA N T O N IE PLĂMĂDEALĂ, « A scu ltare şi lib ertate în viaţa


m o n a h a lă şi c e a laică», T R 21-22; 23-24 (1989) 1, 6.

136
M iscellanea ju n s

FLOCA, I.N., «Ordinea sau buna rânduială în Biserică şi


ascultarea canonică», R T 3 (1995) 87-93.
PAVEL, C.C., «Temeiurile şi rostul ascultării în viaţa morală a
creştinului», S T 7-8 (1966) 387-407.
St An c u l e s c u , I.F ., «Ascultarea canonică», S T 1-8 (1962) 471-
488.

Sfânta Cruce

DURĂ, N.V., «Crucea în lumina tradiţiei dogmatice, canonice şi


liturgice a Bisericii Ortodoxe», O 2 (1982) 299-328.
GALERIU, C., «învăţătura creştină despre sfânta cruce şi
cinstirea ei», O 3 (1978) 497-511.
MACSIM, N., «Crucea în teologia ortodoxă», M M S 2 (1989) 42-
54.
ZAMFIR, M., «Temeiuri biblice şi patristice pentru Cinstirea
sfintei Cruci», O 2 (1982) 255-265.

Icoane

E., «Teologia icoanelor», S T 3-4 (1952) 175-201.


B r a n iş t e ,
BUZESCU, N.C., «Sensul icoanei în concepţia lui Paul
Evdochimov», O 1 (1982) 121-133.
DURĂ, N.V., «Teologia icoanelor în lumina tradiţiei dogmatice
şi canonice ortodoxe», O 1 (1982) 55-83.
D ură, I., «Icoană şi liturghie», O 1 (1982) 84-89.
FECIORU, D., «Teologia icoanelor la Sfântul Ioan Damaschin»,
O 1 (1982) 28-40.
G ANEA, I., «Despre sfintele icoane (Icoana ortodoxă)», O 1
(1982) 90-98.

137
Emilian-Iustinian Roman

ICHIM,D., «învăţătura ortodoxă despre sfintele icoane», S T 5-6


(1970) 444-451.
fMELCHISEDEC, Episcopul Romanului, «Tratat despre cinstirea
şi închinarea icoanelor în Biserica Ortodoxă de
Răsărit», BOR 1 (1890-1891) 18-58.
RĂMUREANU, I.I., «Cinstirea sfintelor icoane în primele trei
secole», S T 9-10 (1971) 621-671.
STĂNILOAE, D., «Icoanele în cultul ortodox», O 3 (1978) 475-
487.

Jurământul

CONSTANTINESCU, A l., «Jurământul judiciar în vechiul drept


bisericesc», BOR 9-10 (1974) 1261-1265.
D r ă GHICESCU, T ., «Despre Jurământ şi urmările lui», B O R 11
(1902-1903) 1298-1307.
M oC A N U , M ., «Despre jurământ», M M S 3-6 (1979) 341-348.
PÂSLARU, M ., «Chestiunea jurământului», I, B O R 10 (1914) 797-
808.
---------------, «Chestiunea jurământului», II, B O R 11 (1914) 891-
901.

Magie, superstiţii

CojOCARU, H., «Legislaţia Canonică a Bisericii' Ortodoxe faţă


de superstiţii, magie, vrăjitorie şi obscurantism», S T 5-
6 (1949) 333-344.
DALEA, J., «Scrieri omiletice împotriva superstiţiilor în Biserica
Ortodoxă Română», 3T7-8 (1963) 461-476.

138
M iscellanea ju ris

Duminica
Cărţi:
SCRIBAN, I., Originea Duminidi, Bucureşti 1921.

Studii şi articole:
BĂLĂNESCU, S., «Serbarea Duminicii la creştinii antici sau
vechi», I, B O R 1 (1874) 23-32.
--------------- , «Serbarea Duminicii la creştinii antici sau vechi», II,
BOR 12 (1875) 936-941.
CORNIŢESCU, E ., «Sabat şi Duminică», O 2 (1981) 199-209.
D ură, N.V., «Dispoziţii şi norme canonice privind cinstirea
Duminicii», O 2 (1981) 210-223.
GÂRBOVICEANU, P., «Serbarea Duminicii. Istoricul ei», I, B O R 1
(1897-1898) 3-18.
--------------- , «Serbarea Duminicii. Istoricul ei», II, B O R 2 (1897-
1898) 151-166.
--------------- , «Serbarea Duminicii. Istoricul ei», III, B O R 10
(1897-1898) 1027-1037.
MOLDOVAN, I., «Semnificaţia sărbătorii Duminicii», O 2 (1981)
136-155.

jgp

139
LUCRAREA CARMUITOARE
(DE CONDUCERE SAU JURISDICŢIONALĂ)

Activitatea legiuitoare

Sinodalitate

Cărţi:
y „
DOBRESCU, N ., în chestia modificării Legii Sinodului. Lămuriri
canonice-istorice asupra sinodului şi asupra organiişaţiunii
bisericeşti din Biserica Ortodoxă, Bucureşti 1909.
D u p r e y , P ., L a structure synodale de l ’Eglise dans la theologie orientale,
1970.
DURĂ, N ., Le regime de la synodalite seIon la legislation canonique
conciliaire oecumenique du 1er millenaire, Bucharest 1999.
LUPU, Şt., L a sinodalită e/o condliaritâ, espressione delîunită e della
cattolicitâ della Chiesa in Dumitru Stăniloae (1903-1993),
(teşi universitarie-Pontificia Universitâ Gregoriană,
Teologia), Roma 1999.
RUS, C., Organizarea sinodală a Bisericii Ortodoxe în primele patru
secole, Arad 2001.

141
Emilian-Iustinian Roman

Studii şi articole:
A l e x e , Şt., «Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe
Române la cea de-a treia Conferinţă panortodoxă
preconciliară», BOR 9-10 (1986) 44-52.
--------------- , «Sinodul de la Ferrara — Florenţa (1438-1439) şi
participarea Bisericii Ortodoxe Române», O 4 (1989)
19-36.
--------------- , «Pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii
Ortodoxe», O 1 (1989) 108-127.
BĂBUŞ, E., «Sinodul al VH-lea Ecumenic (1200 de ani)», GB 6
(1987) 86-94.
C h if â R, N., «Sinodul al VH-lea ecumenic. Moment marcant al
încheierii disputelor hristologice», A B 7-9 (2000) 12-
22 .
---------------, «Sinodalitatea ca mijloc de combatere a fenomenului
sectar», Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cusţa” din
laţi, Teologie 6 (2001) 47-57.
ClOBOTEA, D.I., «înţelesurile conciliarităţii Ortodoxe şi
participarea credincioşilor la ea astăzi», O 4 (1988) 113-
125.
ClUHANDU, Gh., «în legătură cu sinodul de la Florenţa (1439)»,
R T 7-8 (1939) 281-294.
COMAN, I.G., «Sinoadele ecumenice şi importanţa lor pentru
viaţa Bisericii», O 3 (1962) 291-325.
---------------, «Sinoadele ecumenice ca expresie a universalităţii
Bisericii», S T 1-2 (1967) 3-22.
COMAN, I., «Organizarea Sinodală a Bisericii Ortodoxe
Române, în paralelă cu cezaro-papismul catolic», S T 1-
2 (1950) 40-64.
COMAN, P., «Problema Sinodului ecumenic în discuţiile
interortodoxe din veacul al ΧΙΧ-lea», O 1 (1970) 77-
86.
«Cu privire la un viitor Sinod Ecumenic», O 3-4 (1952) 583-603.

142
M iscellanea ju ris

DUMITRESCU, D ., «Bisericile creştine şi sinodul ecumenic», O 3


(1974) 498-503.
DURĂ, I., «Câteva precizări privind data şi denumirea celei de a
doua sesiuni a Sinodului VI ecumenic», B O R 1-3
(1992) 158-162.
--------------- , «Conferinţă teologică internaţională <
Sinodului al Vl-lea ecumenic», B O R 1-3 (1992) 32-4· i.
D u r ă , N., «Sinod şi sinodalitate în Biserici. Colocviul
internaţional de la Bruges, 12-14 septembrie 2003», S T
3-4 (2003) 180-184.
DURĂ, N.V., «Sfântul şi Marele Sinod Ecumenic. Consideraţii
eclesiologice privind textele redactate de Comisia
Pregătitoare a celei de a 111-a Conferinţe Panortodoxe
Presinodale», M M S 5 (1988) 33-45.
--------------- , «Canoanele Sinodului II ecumenic şi obligativitatea
mărturisirii şi păstrării neschimbate a credinţei niceo-
constantinopolitane», O 3 (1981) 442-459.
«Etapă nouă în pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al întregii
Ortodoxii», MB 7-9 (1982,; 407-410.
FLOCA, I.N., «Autoritatea şi actualitatea Sinodului II ecumenic»,
M A 7-9 (1981) 492-508.
--------------- , «Sinoade în Mitropolia Moldovei. Hotărâri privind
unitatea credinţei ortodoxe şi disciplina bisericească»,
T V 8-10 (1993) 192-212.
^ FLOCA, I.N., «Sobornicitatca (sinodalitatea, universalitatea sau
catolicitatea, ecumcnicitatea) Bisericii», O 3 (1982) 408-
414.
ICĂ, I , «Definiţia de credinţă a Sinodului VII Ecumenic
(Niceea, 787)», T R 41-42; 43-44 (1989) 6.
IONESCU, I., «Sinodul de la iaşi, 1642», B O R 11-12 (1992) 126-
135.
IONIŢĂ, V., «Conciliul I de 'a Vatican şi consecinţele lui pentru
Biserica Romano-C atolică», M A 7-8 (1972) 560 571.

143
Emilian-Iustinian Roman

I o n iţ ă , V., «Sinodul de la Constantinopol din 879-880 şi


actualitatea hotărârilor sale», S T 3-4 (1982) 174-185.
IVAN, I.D., «Hotărârile canonice ale Sinodului II ecumenic şi
aplicarea lor de-a lungul veacurilor», BOR 7-8 (1981)
821-866.
IZVORANU, St., «Sinoadele de sub regimul legilor lui Cuza»,
fc* BOR 7-8 (1960) 658-682.
\ M a n e a , C.M., «Tipuri de sinoade prevăzute de Sfintele
Canoane», S T 7-8 (1963) 426-443.
MÂNU, D., «Importanţa sinoadelor răsăritene din secolul al
XVII-lea pentru unitatea Ortodoxiei», (teză de
doctorat), I, O 3 (1987) 25-104.
---------------, «Importanţa sinoadelor răsăritene din secolul al
XVII-lea pentru unitatea Ortodoxiei», (teză de
doctorat), II, O 4 (1987) 31-99.
MARCTJ, Gr., «Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în
Noul Testament», 5T7-8 (1974) 522-532.
________ 5 «Mărturii documentare de procedură sinodală în
Cartea Faptele Apostolilor», O 3 (1957) 429-437.
M a r i n a , E ., « T em eiu ri isto ric e şi c a n o n ic e ale sin o d u lu i
p e rm a n e n t» , S T 3-4 (1966) 190-214.
MARINA, E.C., «Organizarea Sinoadelor Permanente în
Bisericile autocefale», S T 5-6 (1966) 337-354.

MAZILESCU, Gr., «Mărturii neotestamentare despre întâietatea


apostolică şi despre sinodalitate», GB 3-4 (1975) 294-
304. . .. /
M EHEDINŢU, V., «Sobornicitatea Bisericii în ecumenismul
contemporan», O 3 (1966) 387-402.
-{-MELCHISEDEC, Episcop de Roman, «Sinodul Constantino-
politan din anul 1593, sub Patriarhul ecumenic
Ieremia», BOR 12 (1881) 785-796.

144
M iscellanea juris

MlRCEA, I., «Cinstirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel în


Ortodoxie, în lumina apostolicităţii şi sobornicităţii
Bisericii», GB 5-6 (1967) 466-486.
«Modificarea Legii Sinodale», BOR 10 (1912) 1081-1083.
NlCOLAESCU, N .I., «Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în lumina
sobornicităţii Bisericii», GB 5-6 (1967) 452-465.
fN ESTO R VORNICESCU, «Principiul sinodalităţii în viaţa Bisericii
Ortodoxe Române», S T 5-6 (1973) 309-317.
f PLĂMĂDEALA, A ., «A treia Conferinţă panortodoxă
preconciliară (28 oct. - 6 nov. Geneva — Elveţia)»,
BOR 9-10 (1986) 38-43.
--------------- , «Opinii asupra pregătirii „Sfântului şi Marelui
Sinod” al Bisericii Ortodoxe», O 2 (1977) 232-257.
— j ------- , «Sfântul şi Marele Sinod ortodox», T R 17-18 (1982)
( '·
--------------- , «Opinu asupra pregătirii „Sfântului şi Marelui
Sinod” al Bisericii Ortodoxe», O 2 (1977) 232-257.
POPESCU, A.M., «Colegialitatea episcopală şi primatul papal»,
GB 11-12(1969) 1202-1210.
POPESCU, T.M., «Importanţa istorică a Sinodului al IV-lea
ecumenic», 0 2-3 (1951) 188-294.
REZUŞ, P., «Convocarea si tematica unui Sinod Ecumenic», T R
25-26 (1992) 1,3.
ROŞESCU, I.-Gh., «Principii şi dispoziţii de organizare şi
disciplină în canoanele Sinodului VI ecumenic», S T 1-2
(1983) 64-78.
SAVU, T., «însemnătatea ecumenistă a Sinodului de la Iaşi
(1642)», M B 6 (1987) 46-52.
STAN, L., «Despre „Recepţia” de către Biserică a hotărârilor
sinoadelor ecumenice», S T 7-8 (1965) 395-401.
---------------, «Despre sinodalitate», S T 3-4 (1969) 155-163.
---------------, «Importanţa canonico-juridică a Sinodului al IV-lea
ecumenic», O 2-3 (1951) 441-458,

145
Emilian-Iustinian Roman

STAN, L ., «Importanţa vechilor sinoade ecumenice şi problema


unui viitor sinod ecumenic», S T 3-4 (1972) 190-211.
--------------- , «împăratul Justinian. Sinodul V ecumenic şi
^ papalitatea», S T 5-6 (1953) 347-364.
--------------- , «Problema unui viitor sinod ecumenic şi poziţia
Bisericii Ortodoxe Române faţă de el», O 2 (1968) 331-
337.
---------------, «Cu privire la un viitor Sinod ecumenic», O 3-4
(1952) 583-603.
STÂNILOAE, D., «H ristologia Sinoadelor», O 4 (1974) 573-579.
---------------, «Natura sinodicităţii», S T 9-10 (1977) 605-614.
--------------- , «Organizarea sinodală a Bisericii Ortodoxe, în
paralelă cu cezaro-papismul catolic», S T 9-10 (1950)
541-555.
---------------, «Opinii în legătură cu viitorul sfânt şi mare Sinod
ortodox», O 3 (1973) 425-440.
SUTTNER, C., «Noi date şi precizări în legătură cu Sinodul de la
Iaşi din anul 1642», BOR 9-10 (1975) 1107-1113.
ŞESAN, M., «Sfintele soboare ecumenice», îndrumător bisericesc
(1956), Sibiu, 63- 68.
---------------, «în pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod
Panortodox», MB 1-3 (1975) 6-19.
---------------, «Pentru sfântul şi mare Sinod panortodox», M A 1-3
(1978) 44-51.
---------------, «Sinodalitatea ortodoxă în veacurile XIX şi XX»,
M A 1-3 (1966) 38-55.
---------------, «Sinodalitatea ortodoxă în veacurile XVII-XVIII»,
M A 9-10 (1965) 660-677.
---------------, «Sinodalitatea ortodoxă în veacurile XV-XVII», M A
4-6 (1965) 306-328.
---------------, «Sinodalitatea ortodoxă postecumenică în veacurile
IX-XII», M A 3-5 (1964) 210-229.

146
M iscellanea ju tis

T e o DORESCU^ F.R., «Sinoadele ecumenice şi sinoadele din


Răsărit şi Apus — expresie a unităţii în varietate a
Bisericii din veacul al IV-lea», M M S 1-2 (1969) 36-46.
VÎLCU, V ., «Convocarea Sinoadelor ecumenice», M M S 7-8
(1979) 478-491.
VALDMAN, T., «Problema sinodului ecumenic în Sfintele
canoane», S T 1-2 (1969) 36-46.
--------------- , «Problema sinodului ecumenic în sfintele canoane»,
S T 7-8 (1973) 546-559.
YESHANEW, H ., «Sinodalitatea în lucrarea Sfinţilor Apostoli»,
S T 7-8 (1971) 506-519.
ZABOLOTSK3, N., «Sinoadele din Biserica Veche şi Mişcarea
ecumenică», (trad. rom. de Ion Paraschiv), GB 5-6
(1966) 410-422.
STAVROU, M ., «L ineam ents d ’u n e th eo lo g ie o rth o d o x e d e la
conciliarite», Irenikon 4 (2003) 470-505.

Activitatea judecătorească

Epitimii

MUNTEANU, Al.-A., «Aplicarea epitimiilor în lumina Sfintelor


Canoane», JT7-8 (1961) 446-464.
PĂTRULESCU, G r., «E pitim iile can on ice şi ascetice în general»,
S T 3-6 (1980) 535-550.

147
Emilian-Iustinian Roman

Activitatea executivă

Cărţi:
POP, O ., Jurisdicţia în Oreptul bisericesc (parohialăepiscopală,
mitropolitană), Timişoara 2004.
SOARE, Gh., Forma de conducere în Biserică în primele trei veacuri,
(teză de doctorat), Bucureşti 1938.

Studii şi articole:

BODOGAE, T., «Parohia şi organele parohiale», îndrumător


bisericesc (1961), Sibiu, 157-163.
CĂLUGĂR, D., «Cu privire la Consiliul şi Comitetul parohial»,
T R 17-18 (1972) 3.
FLOCA, I., «Organele de conducere ale parohiei», îndrumător
bisericesc (1981), Sibiu, 161-165.
FLOCA, I.N., «Atribuţiile organelor de conducere ale Bisericii
Ortodoxe Române prevăzute în Statut, cu
amendamentele înaintate Sfântului Sinod, în vederea
îmbunătăţirii legislaţiei», R T 1 (2004) 7-24.
RUS, C., «Autoritatea sacramentală şi puterea de conducere
după Dreptul canonic al Bisericii Romano-Catolice»,
A B 1-3 (2007) 23-49.
---------------, «Ghid canonic privind administraţia bisericească»,
MB 11-12 (1985) 753-762.
St a n , L., «Har şi jurisdicţie», S T 1-2 (1970) 5-28,
ŞESAN, M., «Jurisdicţia bisericească în părţile româneşti în
secolele XI şi XIII», M A 1-3 (1981) 35-42.
VASILE, A., «Rânduieli canonice şi acte normative privind
exercitarea puterii executive în parohie», BOR 7-9
(1991) 205-211.

148
M iscellanea juris

Unităţile bisericeşti
Cărţi:
SOARE, Gh., Mitropolia în Dreptul canonic ortodox, Bucureşti 1939.
--------------- , Temeiuri scripturistice ale distincţiei dintre episcop şi
presşbiter, Buzău 1939.

Studii şi articole:
«încercări, posibilităţi
fN ESTO R, V o r n ic e s c u -S e v e r i n e a n u l ,
şi propuneri în vederea înfiinţării patriarhatului înainte
de 1925», BOR 11-12 (1975) 1342-1365.
A l e x ă -U ţ ă , M., «Ridicarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
pentru Europa occidentală şi meridională la rangul de
Mitropolie», B O R 7-12 (2001) 136-139.
ANUICHI, S., «Patriarhia de Peci (Ipek) între anii 1557-1766», S T
7-8 (1962) 429-440.
--------------- , «Raporturile dintre Patriarhia de Ypek şi cea de
Ohrida între sec. XIV-XVIII», S T 9-10 (1962) 570-
581. λ
AxiNIA, V., «îndatoririle didactice, liturgice şi morale ale celor
trei trepte ierarhice (episcop, preot, diacon) după
Constituţiile Sfinţilor Apostoli», GB 3-4 (1975) 321-
330.
BASARAB, M., «Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania
şi Europa Centrală - Scurt istoric», B O R 1-6 (1999)
290-299; T V 5-8 (2002) 148-159.
BĂLĂNESCU, S., «Formele administrative antice în Bisericile
locale», I, BOR 4 (1874) 246-260.
--------------- , «Formele administrative antice în Bisericile 1ocale»,
II, BOR 5 (1875) 341-350.
--------------- , «Formele administrative antice în Bisericile locr.ie»,
III, BOR 8 (1875) 565-566.

149
Emilian-Iustinian Roman

BĂLĂNESCU, S., «Instituirea ierarhiei bisericeşti», I, B O R 6


(1875) 399-408.
--------------- , «Instituirea ierarhiei bisericeşti», II, B O R 7 (1875)
485-496.
--------------- , «Instituirea ierarhiei bisericeşti», III, B O R 8 (1875)
559-564.
BlRDAŞ, E., «Stavropighia în Dreptul Bisericesc», GB 3-4 (1955)
186-198.
BOGDAN, M., «Reorganizarea Comitetelor parohiale», O T 3
(2003) 142-157.
BRANIŞTE, M ., «Alegerea şi aşezarea preoţilor în slujbă, sub
Regulamentul Organic, în Ţara Românească, după
documentele argeşene», M O 7-9 (1961) 619-634.
B r u m ă RAŞU, V., «Ierarhia bisericească», M M S 7-8 (1976) 519-
532.
B u n e a , I., «Distracţiile preotului», M A 4-6 (1976) 318-321.
CÂNDEA, Sp., «Organele ajutătoare ale preotului în activitatea
pastorală din parohie», M A 5-6 (1958) 423-427.
CHERCIU, V ., «înfiinţarea şi organizarea Episcopiei
Caransebeşului», A B 7-9 (1998) 168-199.
CIUCUR, M., «Principiul adaptării unităţilor teritoriale bisericeşti
la împărţirea administrativ-politică de stat în secolele I-
VI», M M S 7-9 (1977) 555-566.
ClUDIN, N., «Temeiurile biblice şi patristice ale ierarhiei
bisericeşti», S T 3-6 (1950) 198-217.
CoSTANDACHE, M., «Patriarhia şi demnitatea de patriarh în
Biserica Ortodoxă», O 2 (1965) 225-249.
COTOŞMAN, Gh., «Raporturile ierarhice între Biserica Banatului
şi Mitropolia Ardealului în sec. XVII», M A 9-12 (1962)
666-677.
COVERCĂ, I.V., «Protopopii în trecutul Bisericii Ortodoxe
Române», GB 7-8 (1962) 756-778.

150
M iscellanea juris

«Delimitarea şi denumirea eparhiilor ortodoxe», (Decret), M M


I - 3 (1949) 16-17.
MANEA, C.M., «Ierarhia principalelor scaune episcopale în
Biserica veche», S T 5-6 (1963) 328-346.
--------------- , «Titulatura de „Primat” în Biserică», S T 1-2 (1965)
45-87.
DlMITRESCU, D r., «Arhiepiscopiile autocefale la începutul
secolului al XVIII», BO R 7 (1895-1896) 418-433.
DOGARU, D ., «Aprobarea noii delimitări teritoriale a Eparhiilor
Bisericii Ortodoxe Române», B O R 1-2 (1968) 232.
DURĂ, I., «Vicariatul ortodox român din Vîrşeţ — R.S.F.
Iugoslavia şi Vicariatul ortodox român din Gyula —
Ungaria şi necesitatea idicării acestora la treapta de
episcopii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române», A T I (1991) 120-124.
--------------- , «Vicariatul ortodox român din Vîrşeţ (Iugoslavia) şi
Vicariatul ortodox român din Gyula (Ungaria).
Necesitatea ridicării lor la treapta de episcopii», B O R
I I - 12 (1990) 53-57.
D ură, N.V., «întâistătătorul în Biserica Ortodoxă», S ’f 1 (1988)
15-50.
EFTIMIE, A., «A u existat episcopi canonici în Transilvania, în
veacul al XVI-lea?», S T 1-2 (1955) 93-106.
ENĂCEANU, G., «Drepturile Patriarhiei de Constantinopol», I,
BOR 10 (1884) 771-793.
--------------- , «Drepturile Patriarhiei de Constantinopol», II, B O R
12 (1884) 965-988.
--------------- , «Metropolia Ungro-Vlahiei. Titulatura
Metropoliţilor», B O R 3 (1880) 135-149.
ENNESCU, C., «Despre ridurile de Mitropolit, Arhiep >p,
Exarh, Patriarh şi Papă», B O R 5 (1896-1897) 398-410.
--------------- , «Despre alegerile bisericeşti înainte de Con anrin
cel Mare», B O R 7 (1896-1897) 618-626.

151
Emilian-Iustinian Roman

E r b ic e a n u , C., «Ordinea scaunelor Patriarhatelor», I, B O R 11


(1907-1908) 1220-1231.
--------------- , «Ordinea scaunelor Patriarhatelor», II, BOR 12
(1907-1908) 1339-1354.
---------------, «Traducerea şi adnotarea Actelor privitoare la
înfiinţarea Mitropoliei Ungro-Vlahiei», B O R 1 (1906-
1907) 16-32.
---------------, «Despre originea şi întinderea tronurilor patriarhale
în Biserica creştină şi în special la care tron am făcut
parte noi românii», B O R 7 (1890-1891) 569-600.
F l o c a , I.N., «Canonicitatea Patriarhiei Române», M B 9-10
(1985) 568-574.
---------------, «întâietate onorifică, întâietate jurisdicţională şi
primat de jurisdicţie universală», S T 5-6 (1989) 6-16.
GĂINĂ, D.I., «Din activitatea canonică a patriarhului Fotie», S T
5-6 (1963) 347-364.
---------------, «Sfinţii Apostoli şi episcopii», S T 9-10 (1962) 582-
597.
GONŢA, A1.L, «Mitropolia şi Episcopiile ortodoxe moldoveneşti
în sec. XV», M M S 1-2 (1958) 21-36.
GOROVEI, Şt.S., «întemeierea Mitropoliei Moldovei în contextul
relaţiilor moldo-bizantine», T V 8-10 (1993) 28-52.
ICĂ, I.I. jr., «Papa renunţă la titlul de „Patriarh al Occidentului”.
Semnificaţiile posibile ale omiterii unui titlu pontifical
vechi de 1500 de ani», S T 4 (2006) 178-185.
ION, C., «Instituţia horepiscopilor în Biserica veche», S T 5-6
(1962) 300-327.
IONESCU, I., «Circumstanţele istorico-politice ale întemeierii
Mitropoliei Ţării Româneşti în 1359», B O R 1-6 (1996)
317-329.
---------------, «Circumstanţele istorico-politice ale întemeierii
Mitropoliei Ţării Româneşti în 1359», BOR 1-6 (1995)
254-266.

152
M iscellanea ju tis

IONESCU, I , «Vechimea Episcopatului la români», B O R 1-6


(1996) 330-331.
IONIŢĂ, Al.M., «Episcopia Constanţei», 3T7-10 (1976) 623-632.
ΙνΑΝ, I., «Aspecte canonice în discuţia a doi mari ierarhi
ortodocşi români», GB 3-4 (1975) 278-290.
--------------- , «Patriarhi ortodocşi în Moldova», M M S 9-12 (1975)
668-698; TF8-10 (1993) 129-138.
IVAN, I.D., «Raporturile Bisericilor Ortodoxe Autocefale locale
între ele şi faţă de Patriarhia Ecumenică, după canoane
şi istorie», M M S 7-8 (1973) 465-478.
IVAN, I., «Vechimea şi formele raporturilor Bisericii Ortodoxe
Române cu celelalte Biserici ortodoxe», GB 10-12
(1980) 772-796.
IvANESCU, D., «Documente privind Mitropolia Moldovei», T V
8-10 (1993) 111-120.
IZVORANU, St., «Ierarhia bisericească după scrierile bărbaţilor
apostolici», M M S 8-9 (1957) 615-630.
«înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa
Centrală şi de Nord. Alegerea şi înscăunarea Î.P.S.
Mitropolit Serafim», BOR 7-12 (1994) 198-213.
JlVl, A., «Biserica Ortodoxă din Cipru şi situaţia ei actuală», S T
1-2 (1970) 118-128.
--------------- , «Patriarhia Ortodoxă Sîrbă de la 1920 până în
prezent», S T 5-6 (1970) 452-460.
LEGRAND, H., «Un seul eveque par viile. Pourquoi et comment
redevenir fidele au 8ecanon de Nicee? Un enjeu pour
la catholicite de l’Eglise», Irenikon 1 (2004) 5-43.
LUPŞA, Şt., «Armonizarea parohiilor», R T 5-6 (1934) 191-195.
MÂNU, D., «Activitatea patriarhului ecumenic Ieremia al II-lea
pentru întărirea Ortodoxiei», GB 3-4 (1973) 328-338.
MARCU, Gr., «Prolegomena la refacerea Episcopiei ortodoxe
române de Alba Iulia», M A 1-3 (1976) 15-23.

153
Emilian-Iustinian Roman

MARGA, I., «Instituţia patriarhatului în Biserică», A IA 6 (1990)


50-60.
---------------, «Principiul jurisdicţional în Biserica Ortodoxă. I.
Definiţia şi sensul teologic al principiului
jurisdicţional», R T 2 (2004) 171-181.
---------------, «Principiul jurisdicţional în Biserica Ortodoxă. II.
Probleme canonice actuale legate de principiul
jurisdicţional», R T 3 (2004) 55-67.
MOISESCU, I., «Ierarhia bisericească în ep o ca ap ostolică (II)»,
M O 4-6 (1954) 209-233.
M u n t e a n , C., «Preot şi parohie azi», BOR 4-6 (2005) 163-169.
MUNTEANU, Al.-A., «Arhiepiscopia Justiniana-Prima şi
jurisdicţia ei», S T 7-8 (1962) 441-470.
---------------, «Exarhii în Biserica veche», S T 9-10 (1962) 549-569.
NECULA, N .D ., «Care sunt semnele distinctive ale clerului şi ce
importanţă au ele în viaţa bisericească?», V O 327-328
(2004) 14-15.
NEMOIANU, Al., «Episcopia ortodoxă română din America
(1984-1995)», MB 7-9 (1996) 72-75.
NlCULCEA, A., «Parohia ortodoxă şi implicarea ei în nevoile
comunităţii», BOR 9-12 (2004) 502-512.
NlŞCOVEANU, M., «Biserica Ortodoxă din Moldova şi Patriarhia
Ecumenică în prima jumătate a veacului al XIX-lea»,
M M I 9-12 (1976) 662-676.
PALADE, V ., «Mitropolia Moldovei şi încercările de a o ridica la
treapta de Patriarhie», BOR 1-2 (1978) 86-98.
PÂSLARU, I., «Rostul şi importanţa Comitetului parohial», GB 4-
5 (1950) 49-53.
P e r i , V ., «La d en o m in a tio n d e patriarche dans la titulature
ecclesiastique du IV e au X V T siecle», Irenikon 3 (1991)
359-364.
P h il ip p i , P., «Structura diaconică a Bisericii - hristologie,
koinonie-diaconie», M A 10-12 (1980) 878-889.

154
M iscellanea juris

POPESCU, A.M., «Colegialitatea episcopală şi primatul papal»,


GB 11-12 (1969) 1202-1210.
PORCESCU, Sc., «Organizarea Bisericii din Moldova pe vremea
Domniei lui Mi hai Viteazul», M M S 5-8 (1975) 398-
406.
--------------- , «Patriarhia Antiohiei», M M S 7-8 (1959) 519-524.
--------------- , «Titulatura şi teritoriul de jurisdicţie al mitropoliţilor
Moldovei până la 1500», TT '8-10 (1993) 95-110.
PULPEA-RĂMUREANU, I., «Ghenadie II Scholarios, primul
patriarh ecumenic sub turci», O 1 (1956) 72-109.
RĂDUCĂ, V., «Parohia - spaţiu misionar», O 3-4 (1996) 86-96.
«Refacerea Episcopiei Alba luliei», B O R 11-12 (1975) 1513-
1514.
«Reînfiinţarea Arhiepiscopiei Tonusului şi Dunării de Jos», B O R
11-12 (1975) 1482-1512.
«Ridicarea Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului la rangul de
Arhiepiscopie», BOR 7-8 (1973) 726-732.
«Ridicarea Episcopiei vadului, Feleacului şi Clujului la rangul de
Arhiepiscopie», BOR 7-8 (1973) 726-732.
SAVA, V., « Parohul în lumina Canoanelor Bisericii Ortodoxe şi
a Noului Cod Canonic al Bisericii Romano-Catolice»,
Cronica Romanului şi Muşilor 5 (1993) 108-117.
SlLlVESTRU, «Funcţionarea organismelor ierarhice în Biserica
ortodoxă», BOR 4 (1883) 205-216.
S o a r e , Gh., «Sistemul mitropolitan în Dreptul canonic
ortodox», RL 1-4 (1938) 104-143.
--------------- , «Titiul de „Locţiitor al Cezareei Capadochiei” purtat
de mitropolitul Ungrovlahiei», S T 5-6 (1960) 369-380.
S o a r e , Gh.I., «Temeiurile canonice pentru prerogativele
Patriarhului», B O R 11-12 (1949) 6-15.
STAN, L., «Societăţile religioase în Biserica Veche», S T 1-2
(1956) 109-134.
STĂNCULESCU, I.F., «Arhiepiscopii», S T 9-10 (1962) 598-617.

155
Emilian-Iustinian Roman

S t An i l o a e , D., «Slujirile bisericeşti şi atribuţiile lor», O 3 (1970)


462-469.
ŞERBĂNESCU, N., «Despre episcopia Strehaiei», M O 9-10 (1954)
488-510.
--------------- , «înfiinţarea Patriarhiei Române (1925)», B O R 11-12
(1975) 1384-1401.
---------------, «Mitropolia din Târgovişte. Contribuţia la
cunoaşterea trecutului ei», GB 7-12 (1959) 527-541.
ŞESAN, M., «Din istoricul Arhiepiscopiei Tomisului», M A 1-3
(1976) 125-134.
---------------, «Patriarhul Fotie şi Roma», M A 7-8 (1960) 535-559.
TEODORESCU, F.R., «Episcopii eparhioţi în biserica veche»,
M M S 7-8 (1968) 373-387.
ŢUŢUIANU, C., «Raporturile între Patriarhia ue Constantinopol
şi Patriarhatele apostolice orientale în secolele IX-XI»,
GB 3-4 (1973) 314-327.
V a sil ESCU, Gh., «înfiinţarea Mitropoliei Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului şi ridicarea l.P.S.
Arhiepiscop Bartolortieu Anania la rangul de
Mitropolit», B O R 1-3 (2006) 275-299.
fVENIAMIN POCITAN BÂRLĂDEANU, «Vechea Episcopie a
Florinului», B O R 2 (1932) 106-118.
VERZAN, S., «Eveniment istoric la Patriarhia Română:
Reactivarea Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi de stil
vechi», BOR 11-12 (1992) 8-61.
VINTILESCU, P., «Clopotniţe», B O R 1-2 (1968) 199-208.
ZOTU, G., «Organismul Mitropoliei sau Patriarhatului de la
Carlovăţ», B O R 3 (1880) 167-173.
ZUBA, G.D., «Parohia ortodoxă în dinamica socio-culturală
contemporană», T V 5-8 (2002) 181-190.

156
M iscellanea jm is

Personalul bisericesc

BĂDIUŢEANU, M ., «Reglementarea drepturilor de asigurări


sociale ale personalului clerical al cultelor, al
membrilor asociaţiilor religioase şi al salariaţilor
acestora», GB 9-10 (1974) 961-965.
--------------- , «Salarizarea personalului clerical şi asigurările sociale
în cadrul Bisericii Ortodoxe Române», GB 7-8 (1974)
761-763.
BOROIANU, D., «Ocuparea oficiilor bisericeşti», B O R 7 (1913)
487-497.
CORNOIU, «Clericii rom âni faţă d e drepturile lor la funcţiunile
publice», B O R 5 (1906-1907) 481-489.
E n ă CEANU, G ., «Diaconesele creştine», B O R 5 (1882) 286-299.
--------------- , «Diaconesele creştine», B O R 6 (1882) 334-344.
FLOCA, I.N., «Drepturile şi obligaţiile clericilor de instituire
divină prevăzute de sfintele canoane», R T 2 (2005) 39-
53.
STAN, F., «Cuvântul ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ în concepţia paulină şi
raportarea modernităţii la acesta», S T 1-2 (2004) 201-
220 .
STAN, L., «Despre apocrisiari sau soli bisericeşti», O 1 (1954)
81-113.
ZOTU, «Funcţiunea cântăreţilor», B O R 10 (1883) 601-603.
---------------, «Oficiele bisericesci», I, B O R 2 (1882) 73-78.
---------------, «Oficiele bisericesci», II, B O R 3 (1882) 38-43.
--------------- , «Oficiele bisericesci», III, B O R 4 (1882) 216-224.
--------------- , «Oficiele bisericesci», IV, BOR 5 (1882) 280-285.

157
Emilian-Iustinian Roman

Caritate

Cărţi:
SOARE, G h ., biserica şi asistenţa socială în primele şase secole,
Bucureşti 1949.

Studii şi articole:
STAN, L., «Instituţiile de asistenţă socială în Biserica veche», I, O
1 (1957) 94-118.
---------------, «Instituţiile de asistenţă socială în Biserica veche», II,
0 2(1957) 259-278.

Cimitire

CHEŞCU, V., «Cimitirele şi îngrijirea lor», îndrumător bisericesc


(1960), Sibiu, 132-135.
GANEA, I., «Cimitirul parohial», M M S 7-9 (1981) 534-539.
MlHĂILESCU, I , «Despre cimitirele parohiale săteşti. Metode de
urmat în sistematizarea şi înfrumuseţarea lor, GB 11-12
(1970) 1163-1171.
RADU, S., «Pentru o creştinească îngrijire a cimitirelor şi
mormintelor», M B 6 (1986) 74-77.

158
ORTODOXIA

A ng h elesc u , Gh.F., «Ortodoxia în contextul social-istoric al


Europei de astăzi. Succinte aprecieri şi înţelesuri», M O
5-8 (2004) 39-45.
B r ia , I., «Conduita ecumenică a Ortodoxiei», O 3-4 (1995) 15-
18.
BRIA, I.I., «Enciclica patriarhilor ortodocşi de la 1848 şi
apărarea ortodoxiei», M M S 1-2 (1961) 71-76.
B r u s a n o w s k i , P., «Polemica dintre episcopii Hacman şi
Şaguna cu privire la organizarea canonică a Bisericii
Ortodoxe din Imperiul austriac», R T 4 (2006) 91-129.
CHIŢESCU, N., «Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe
Române», O 2 (1968) 195-208.
D e HALLEUX, A., «Orthodoxes orientaux en dialogue», Irenikon
3 (1991) 332-358.
D r ă GULIN, Gh., «Ortodoxia în teologia contemporană», O 1
(1959) 145-158.
D u r ă , I., «Ortodoxia în Finlanda de la începuturile sale şi până
în anul 1992», O 4 (1994) 103-110.
D u r ă , N .V ., «Hotărârile celei de a IlI-a Conferinţe
Panortodoxe Presinodale (Chambesy - Geneva, 28
octombrie - 6 noiembrie 1986). O evaluare
eclesiologico-canonică», 0 2 (1988) 75-102.
E r b ic e a n u , C., «Situaţia Bisericii Ortodoxe de Răsărit în
Imperiul Roman şi Bizantin. De la întinderea
creştinismului în Imperiul Roman, până la căderea lui
1453», I, B O R 5 (1903-1904) 481-495; II, B O R 6
(1903-1904) 629-641.

159
Emilian-Iustinian Roman

ERBICEANU, C., «Biserica Ortodoxă şi Constituţia ei», B O R 12


(1900) 1081-1105.
IcA, I., «Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la unitatea
Ortodoxiei ecumenice», O 2 (1973) 176-192.
ION, P.V., «Biserica Ortodoxă şi lumea», M O 9-10 (1967) 773-
781.
IONIŢĂ, V ., «Unitatea Bisericilor Ortodoxe în abordarea
problematicii ecumenice de azi. Contribuţii
româneşti», T V 1-3 (1991) 17-26.
Mânu , D.I., «Sinodul din Ierusalim (1672). Importanţa lui
pentru întărirea Ortodoxiei secolului al XVIII-lea», GB
5-6 (1974) 445-453.
POPESCU, T.M., «Duhul comunitar al Ortodoxiei», O 1 (1956)
144-159.
RĂMUREANU, I., «Specificul Ortodoxiei în comparaţie cu
Biserica Romano-Catolică şi Protestantismul», M M S
10 (1956) 578-600.
RUNCAN, N., «Ortodoxia în Japonia», O 1 (1991) 139-155.
SAUCA, I., «Vocaţia ecumenică a Ortodoxiei», M O 5-8 (2004)
29-38.
SÎRBU, C., «Unitatea ortodoxă oglindită în Scrisorile Irenice», O
1 (1961) 81-89.
STAN, L., «A patra Conferinţă Panortodoxă (Geneva —
Chambesy, 8-16 iunie 1968)», BOR 7-8 (1968) 870-881.
STĂNILOAE, D., «De ce suntem ortodocşi?», T V 4-8 (1991) 15-
27.
ŞESAN, M., «"Ortodoxia” — Istoricul noţiunii», M O 11-12 (1966)
956-959.
--------------- , «Ortodoxia noastră», M M S 7-8 (1955) 374-380.
--------------- , «Ortodoxie sau Ortodoxism», M M S 10 (1956) 601-
604.

160
M iscellânea juris

Biserici surori

Cărţi:
KAZIMIROVICI, R., Situaţia actuală de drept bisericesc a Bisericilor
ortodoxe răsăritene, (trad. rom. de N. Popovici şi Uroş
Kovincici), Arad 1927.

Studii şi articole:
fANTIM N ic a -TÂRGOVIŞTEANUL, «înfiinţarea Episcopiei
Ortodoxe Autonome din China», B O R 5 (1956) 431-
433.
f ANTONIE P l ă m ă d e a l ă , «Dialogul dintre Biserica Ortodoxă şi
Biserica Ortodoxă Vechi-Orientală», O 1 (1994) 139-
147.
BERECHET, Şt., «Reorganizarea Bisericii Ortodoxe Ruse şi
alegerea noului Patriarh», BOR 4-5 (1945) 163-175.
«Biserica Ortodoxă Română şi problema Sfântului Munte
Athos», O 2 (1953) 178-205.
CRONŢ, Gh., «Legislaţia bisericească din Grecia», B O R 1-2
(1936) 67-84.
C r ă CIUNAŞ, I., «Patriarhia Bulgară», M M S 3-4 (1960) 274-286.
DEMETRESCU, Dr., «Noua organizaţie administrativă a Bisericii
din Grecia», B O R 9 (1915) 930-939.
--------------- , «Actuala organizare a Bisericii Regatului Serbiei»,
BOR 7 (1915) 714-730.
---------------, «Legile organice ale Bisericii Regatului Greciei»,
BOR 12 (1916) 1262-1272.
DEMETRESCU, D r., «Legile organice ale Bisericii Regatului
Greciei», BOR 1 (1916) 35-41.
--------------- , «Legile organice din Grecia», BOR 10 (1916) 1081-
1089.
Emilian-Iustinian Roman

D e m e TRESCU, Dr., «Legea organică a Sfântului Sinod al


Bisericii Greciei», B O R 3 (1916) 202-209.
---------------, «Patriarhia de Constantinopol», I, B O R 11 (1900)
961-973; II, B O R 12 (1900) 1106-1117; III, B O R 1
(1900-1901) 31-41; IV, B O R 2 (1900-1901) 154-161;
V, B O R 3 (1900-1901) 271-282.
DURĂ, N.V., «Organizarea Bisericii Etiopiene şi bazele ei
canonice», (teză de doctorat), I, O 1 (1990) 94-135.
ENĂCEANU, G., «Biserica Ortodoxă a Serbiei libere», I, B O R 6
(1875) 452-457.
---------------, «Biserica Ortodoxă a Serbiei libere», II, B O R 10
(1875) 772-782.
GEORGESCU, I.V., «Perspective ale Dialogului între Bisericile
Ortodoxe Răsăritene şi Bisericile Ortodoxe Orientale»,
MO 7-8 (1965) 664-680.
IONIŢĂ, V., «Patriarhia de Alexandria, din 1920 până astăzi»,
B O R 5-6 (1972) 631-646.
LEFTER, A., «Biserica Ortodoxă a Ciprului», MO 9-10 (1964)
785-787.
NECULA, N .D ., «Este posibilă coliturghisirea între Biserica
Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe Vechi-Orientale?»
V O 197 (1998) 7.
NlCONOV, V., «La a 35-a aniversare a restabilirii Patriarhatului
Bisericii Ortodoxe Ruse (1917-1952)», (trad. rom. Iufu
I.), 0 2 (1953) 328-336.
fN o V A K , M., «Biserica cehoslovacă», (trad. de M. Şesan), M M S
5-6 (1963) 255-258.
PULPEA, I., «Configuraţia actuală a Creştinismului», S T 3-4
(1949) 119-144.
---------------, «Două noi Biserici Ortodoxe Autocefale: Biserica
Ortodoxă Polonă şi Biserica Ortodoxă Cehoslovacă»,
O 3 (1953) 477-500.

162
M iscellanea /uns

«Reînfiinţarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Bulgare», O 2


(1953) 325-327.
S o a r e , D., «Precizările Comisiei interortodoxe cu privire la
temele Sfântului şi Marelui Sinod», O 1 (1972) 144-
149.
Sta n , L., «Noul Statut de organizare al Bisericii Ortodoxe din
Grecia», O 2 (1970) 197-204.
--------------- , «O nouă Patriarhie: Biserica din Etiopia», O 1 (1960)
34-73.
STATOV, P., «Biserica Ortodoxă Rusă în U.R.S.S.», O 1 (1950)
56-87.
ŞERBĂNESCU, N., «In legătură cu biserica bulgară din
Bucureşti», BOR 3-4 (1955) 364-371.
ŞESAN, M., «Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia», B O R 1
(1953) 92-94.
--------------- , «Mitropolia Ortodoxă a Albaniei», M M S 1-2 (1961)
129-132.
--------------- , «Proclamarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe din
Cehoslovacia», B O R 10-12 (1951) 423-434.
URSU, Gh., «Biserica Ortodoxă naţională din Etiopia», M O 11-
12 (1964) 958.
VERZAN, S., «Preoţia ierarhică sacramentală în Biserica
Ierusalimului», O 1 (1990) 15-93.
VORNICESCU, N., «Biserica Ortodoxă din Grecia», M M S 7-8
(1961) 586-593.
Z o T U , «Biserica autocefală din Elada», B O R 1 (1883) 11-20.

Diaspora ortodoxă
Cărţi:
BASARAB, M ., Biserica şi neamul în diaspora, Cluj 2001.
GLODEANU, G h ., Incursiuni în literatura diasporei şi a disidentei,
B ucureşti 1999.

163
Emilian-Iustinian Roman

Studii şi articole:
f ANTONIE P l ă m ă d e a l ă , «A doua Comisie pregătitoare a celei
de a IV-a Conferinţe preconciliare. Diaspora ortodoxă
şi organizarea ei canonică», O 1 (1994) 148-161.
DURĂ, I., «Biserica Ortodoxă Română şi exercitarea autorităţii
sale canonice asupra diasporei ortodoxe române, din
anul 1948 până astăzi», BOR 11-12 (1992) 136-143.
DURĂ, N.V., «Comunităţile ortodoxe române de peste hotare, o
preocupare permanentă a Bisericii Ortodoxe Române»,
S T 1 (1986) 8-23.
GĂINĂ, D., «Consideraţii generale şi situaţii speciale cu privire la
comunităţile, unităţile sau grupările diasporale ce
aparţin Bisericilor ortodoxe autocefale din Australia.
Comunităţi ce aparţin de Patriarhia Română», O 1
(1994) 116-131.
--------------- , «De ce sub jurisdicţia Patriarhiei Române?», V O 154
(1996) 4, 8.
MOLDOVAN, V., «Probleme actuale ale diasporei ortodoxe»,
BOR 4-6 (1991) 44-47.
RADU, D.Gh., «Grija Bisericii Ortodoxe Române faţă de
comunităţile ortodoxe române de peste hotare», BO R
11-12(1975) 1461-1472.
S l e v o ACĂ, Şt., «Biserica Ortodoxă Română în America de
Nord», BOR 7-8 (1972) 856-861.
STAN, L., «Diaspora ortodoxă», BOR 11-12 (1950) 603-617.
---------------, «Ortodoxia şi diaspora. Situaţia actuală şi poziţia
canonică a diasporei ortodoxe», O 1 (1963) 3-38.

164
ECUMENISM

Cărţi:
«Documente internaţionale referitoare la prozelitism», Colecţia
Ortodoxie şi Ecumenism, 1. laşi 1998.
BENGA, D ., M arii reformatori luterani şi biserica Ortodoxă. Contribuţii
la tipologia relaţiilor luterano-o, odoxe din secolul al X V I-lea,
B ucureşti 2003.
yl

MARGA, I., In dragoste şi ader .r: dialogi, teologic oficial ortodoxo-catolic,


de la Rodos la Balan and, Piteş i 2000.
ZlELINSKY, V., Dincolo de ecumenism, E tcureşti 1998.

Studii şi articole:
«A 28-a conferinţă teologică interconfesională de la Sibiu», B O R
9-12 (1976) 864-869.
«A 33-a Conferinţă teologică interconfesională (Cluj-Napoca,
29-30 mai 1979)», 3T5-10 (1979) 717-752.
«A 35-a Conferinţă teologică interconfesională (Bucureşti, 28-29
mai 1980)», 5T7-10 (1980) 685-707.
«A cincea întâlnire a Comisiei mixte de dialog ortodoxo -
greco-catolic. Comunicat, (Mănăstirea Brâncoveanu,
Sâmbăta de Sus, jud. Braşov, 28 septembrie 2000)», T R
33-36 (2000) 4.
«A patra Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor
(Upsala, 4-19 iulie 1968)», O 3 (1968) 481-485.
«A V-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor
(Nairobi — Kenya, 03 noiembrie—10 decembrie 1975)»,
M M S 9-12 (1975) 806-810.

165
Emilian-Iustinian Roman

«A Vil-a întâlnire a Comisiei mixte de dialog ortodox - greco-


catolic, (Arad, 1 octombrie 2002)», 7X 35-38 (2002) 1.
«A VlII-a întâlnire a Comisiei mixte de dialog ortodox - greco-
catolic, (Baia Mare, 23 septembrie 2003)», 7X 33-36
(2003) 1, 5.
«A XVlI-a Adunare generală Syndesmos, Durres (Albania), 14-
22 iulie 2003», 7X37-40 (2003) 5.
«Biserica Ortodoxă Română şi mişcarea ecumenică», B O R 1-6
(1997) 51-57.
«Comunicat Declaraţie a participanţilor la Conferinţa
Internaţională „Bisericile şi Valorile Euro-Atlantice” -
3 iunie 2002», T R 23-26 (2002) 1-2.
«Comuniunea Bisericilor», M B 4-6 (1974) 206-211.
«Conferinţa teologică interconfesională de la Sibiu, din 18-19
mai 1978», 5T5-8 (1978) 525-588.
«Continuarea dialogului Teologic dintre Bisericile Ortodoxe şi
Biserica Romano-Catolică», T R 23-24 (1981) 4.
«Declaraţia comună a Papei Ioan Paul al II-lea şi a Patriarhului
ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului», T R 29-
30(2004) 1-2.
«Declaraţia separată a delegaţiilor ortodoxe la a X-a Adunare
Generală a Conferinţei Bisericilor Europene», T R 37-
38 (1992) 4.
«Dialogul teologic dintre Bisericile Ortodoxe şi Romano-
Catolică», 7X23-24 (1980) 1.
«Dialogul teologic general dintre Bisericile Ortodoxe şi
Bisericile Luterane», TX 35-36 (1981) 4,
«Dialogul teologic general dintre Bisericile Ortodoxe şi
Bisericile Luterane», jBOX9-10 (1981) 960-961.
«Dialogul teologic oficial ortodoxo - vechi-catolic. Texte
adoptate de Comisia teologică mixtă ortodoxă-vechi-
catolică la întrunirea de la Bonn între 20-24 august
1979», (trad. de Şt.C. Alexe), O 3 (1980) 566-569.

166
M iscellaaea furiş

«Directtorio per l’aplicazione dei principi e delle norme sull


ecumenismo, del Pontificio Consejo para la
promocion de la unidad de los cristianos», en II Regno-
documenti 39 (1994/1) 7-35; version original en lengua
francesa e n A A S 85 (1993) 1039-1119.
«întâlnire de dialog teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Evanghelică din Germania (Selbiz
- Bavaria, 27 nov. - 5 dec. 1995)», (trad. de Ioan
Tulcan), BOR 1-6 (1996) 79-86.
«întâlnire de lucru în domeniul ecumenic», T R 5-8 (2003) 6.
«Participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la lucrările
celei de a doua Adunări ecumenice europene de la
Graz (Austria)», B O R 1-6 (1997) 44-51.
«Seminarul „Rugăciunea ecumenică - realităţi si perspective”
(Bucureşti, 28-29 noiembrie 2002)», T R 43-46 (2002)
2.
fANTO Nffi P l ă m ă d e a l ă , «A 5-a sesiune plenară a Comisiei
internaţionale mixte de dialog teologic dintre Biserica
Ortodoxă şi cea Romano-Catolică», B O R 7-8 (1988)
26-34.
--------------- , «A treia întâlnire dintre Conferinţa Bisericilor
Europene şi Consiliul Conferinţelor Episcopale
Europene Romano-Catolice», BOR 11-12 (1984) 721-
727.
--------------- , «A treia întâlnire între Conferinţa Bisericilor
Europene şi Consiliul Conferinţelor Episcopale
Europene Romano-catolice», A IA 9-10 (1984) 711-
716.
---------------,«Chantilly II. A doua întâlnirea a Conferinţei
Bisericilor Europene cu Consiliul Conferinţelor
Episcopale Europene Romano-Catolice (16-20
noiembrie 1981)», B O R 11-12 (1981) 1207-1215.

167
Emilian-Iustinian Roman

f A n t o n i e P l ă m ă d e a l ă , «Comitetul central al Consiliului


Ecumenic al Bisericilor în sesiune anuală (Hanovra
1988)», BOR 7-8 (1988) 35-43.
---------------, «Dialogul dintre Bisericile Ortodoxă şi Romano-
Catolică. Stadiul lui în sesiunea plenară din 1987 (Bari
- Italia, 9-16 iunie 1987)», BOR 5-6 (1987) 68-74.
---------------, «Patriarhia Ecumenică şi dialogul cu romano-
catolicii», O 1 (1974) 157-163.
---------------, «Sesiunea 1987 a Comitetului executiv şi a
Comitetului central al Consiliului Ecumenic al
Bisericilor», BOR 1-2 (1987) 59-74.
fDANIEL ClOBOTEA, «La Chiesa e la Societâ. Al doilea colocviu
ecumenic internaţional. Comunicat», TR 37-40 (2003)
2.
flRINEU CRĂCIUNAŞ, «în legătură cu dialogul între Ortodoxie şi
Anglicanism. A IV-a întrunire a Comisiei Teologice
mixte, Geneva, 8-11 septembrie 1972)», M M S 9-12
(1972) 706-708.
fJusTiN iA N, P a t r ia r h u l R o m â n ie i , «Raporturile anglicano-
ortodoxe, preludiu al unirii Bisericilor», O 2 (1958)
171-176.
fNlCA-TÂRGOVIŞTEANUL, A., «A doua Conferinţă panortodoxă
de la Rodos», BOR 9-10 (1963) 898-915.
fN lF O N PLOIEŞTEANUL, «Despre dialogul ortodoxo-anglican»,
IR 39-40 (1989) 1-2.
fSTREZA, L., «România, Biserica ei şi Europa. Aşteptări,
speranţe şi temeri — o mărturie ortodoxă», TR 9-12
(2006) 1,4.
fT lT SlMEDREA, «Cum arată azi Anglicanismul», O 2 (1958)
322-334.

168
M iscellanea furiş

fVASILE al ORADIEI, «Al III-lea dialog general ecumenic dintre


Biserica ortodoxă şi Federaţia Luterană Mondială
(AUentown - S.U.A., 23-31 mai 1985)», B O R 5-6
(1985) 403-406.
fVlSARION RĂŞINĂREANU, «Colocviu Ecumenic la Padova», T R
37-40 (2003) 2.
ABRUDAN, D., «A 50-a Conferinţă Teologică Interconfe-
sională», TR 41-42; 43-44 (1987) 1, 4.
--------------- , «A treia Adunare Ecumenică Europeană (AEE 3),
(Sibiu, 4-9 sept. 2007)», T R 5-8 (2006) 1, 5.
---------------, «Biserica Ortodoxă în Dialogul ecumenic», T R 29-
32 (2005) 6.
--------------- , «Biserica roman* catolică şi Ecumenismul», T R 37-
40 (2005) 6.
--------------- , «Deschiderea dialogului teologic oficial între
Bisericile Ortodoxe şi Biserica Romano-Catolică», T R
21-22 (1980) 4.
--------------- , «Dialogul teologic ortodox-catolic. Comunicatul
Comisiei mixte internaţionale», TR 29-32 (2000) 1-2.
--------------- , «Dimensiunea teologică reflectată în lucrările
Adunării Generale a C.E.B. de la Nairobi (1975)», M A
4-6 (1976) 299-303.
--------------- , «întrunirea Comisiei pentru Educaţie şi Formare
Ecumenică (E.E.F.) a Consiliului Ecumenic al
Bisericilor», TR 1-4 (2005) 5.
---------------, «Prima etapă a derulării procesului către cea de a III-
a Adunare Ecumenică Europeană: întâlnirea
delegaţilor naţionali pentru Ecumenism ai Bisericilor
membre ale Conferinţei Bisericilor Europene şi ai
Conferinţelor Episcopale Catolice din Europa (Roma,
23-27 ianuarie 2006)», TR 5-8 (2006) 4-5.
Emilian-Iustinian Roman

ABRUDAN, D., «Spiritul ecumenist — realitate vădită în relaţiile


dintre cultele din ţara noastră», îndrumător bisericesc
(1981), Sibiu, 80-82.
ACHIMESCU, N., «Atitudini mai noi ale Consiliului Ecumenic al
Bisericilor faţă de religiile necreştine», S T 4 (1991) 84-
m
ALEXANDRU, B.A., «Ortodocşi şi anglicani despre unirea
Bisericilor», GB 5-6 (1959) 433-439.
ALEXANDRU, P.F., «Acţiuni ale Bisericii Ortodoxe Române
pentru promovarea ecumenismului creştin şi a păcii în
lume», GB 11-12 (1972) 1160-1164.
--------------- , «Conferinţa interconfesională a slujitorilor cultelor
din capitală», GB 3-4 (1959) 307-311.
A l e x e , Gh., «Dialog teologic între ortodocşi şi anglicani în
S . U . A . » , MO 7-8 (1964) 627.
A L E X E , Şt., «A IV-a Adunare generală a Comisiei teologice
mixte pentru dialogul oficial ortodoxo-vechi-catolic
(Zagorsk-Moscova, 15-22 septembrie, 1981)», B O R 9-
10 (1981) 958-960.
---------------, «A treia întrunire a Comisiei teologice mixte pentru
dialogul oficial dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica
Vechi-Catolică (Bonn, 20-24 august 1979)», O 3 (1980)
565-566.
---------------, «Aspecte noi ale ecumenismului şi contribuţia
Bisericii Ortodoxe Române», O 3 (1973) 363-372.
---------------, «Dialogul teologic oficial ortodoxo - vechi-catolic. A
şasea Adunare generală a Comisiei- teologice mixte
pentru dialogul ortodoxo - vechi-catolic», O 2 (1986)
63-76.
---------------, «Dialogul teologic oficial ortodoxo - vechi-catolic. A
cincea Adunare generală a Comisiei teologice mixte
pentru dialogul ortodoxo - vechi-catolic (Chambesy -
Elveţia, 3-10 octombrie 1983)», O 2 (1984) 296-302.

170
M iscellanea juris

Alexe, Şt., «Dialogul teologic oficial ortodoxo-vechi-catolic. A


şasea Adunare generală a Comisiei teologice mixte
pentru dialogul ortodoxo-vechi-catolic», O 2 (1986)
63-76.
--------------- , «Dialogul teologic oficial ortodoxo-vechi-catolic.
Textele adoptate de Comisia teologică mixtă la cea de-
a Vll-a Adunare generală de la Cavala - Grecia», O 1
(1988) 15-30.
, «Dialogul teologic ortodox-vechi-catolic. Noi texte
comune ale comisiei teologice mixte ortodoxo-vechi-
catolice», 0 2 (1979) 371-376.
, «Relaţiile actuale ale Bisericii Ortodoxe cu Biserica
Romano-Catolică. Dialogul teologic», O 3 (1988) 11-
28.
--------------- , «Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte
culte religioase din ţara noastră», O 2 (1973) 193-209.
A l e x e , Şt.C., «Dialogul teologic dintre ortodocşi şi vechii-
catolici. Stadiul actual al pregătirii şi perspectivele
acestui dialog», O 2 (1975) 260-287.
, «începutul dialogului teologic oficial dintre Biserica
Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică», O 1 (1981)
106-111.
, «Probleme actuale ale ecumenismului creştin», O 4
(1971) 640-649.
A n u i c h i , S., «Implicaţii şi complicaţii în receptarea
„Documentului de la Lima”», M B 7-8 (1984) 487-489.
AVRAMESCU, I., «Dialogul ecumenist din punct de vedere
dogmatic», O 1 (1974) 119-127.
BARNAS, Th., «L Assemblee du COE (Conseil oecumenique des
Eglises)», Irenikon 1 (2006) 24-67.
B a s a r a b , M ., «Ortodoxia şi Europa de mâine», T R 45-48
(1991) 4.
Emilian-Iustinian Roman

BASARAB, M., «Uniatismul - o problemă actuală a relaţiilor


dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica
Ortodoxă», T R 17-18 (1991) 1,3.
BĂRBULESCU, L., «Problema coresponsabilităţii în Bisericile
creştine contemporane», O 4 (1973) 613-621.
--------------- , «Problema unităţii în diversitate în Ecumenismul
contemporan», GB 11-12 (1973) 1234-1245.
BELU, D., «Ecleziologia ortodoxă şi ecumenismul creştin», O 4
(1965) 493-519.
BODOGAE, T., «De ce nu s-a putut face unirea Bisericilor la
Florenţa?», R T 7-8 (1939) 295-322.
BOURGINE, B., «La reception de la Declaration de Balamand»,
Irenikon 4 (2001) 538-560.
Bria, I., «Atitudini ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române în
anul 1968», O 1 (1969) 137-155.
---------------, «Biserica - Una Sancta în lumina tradiţiei Ortodoxe.
De la convergenţe teologice ecumenice spre
„comunitatea conciliară”», R T 3 (1997) 3-68.
---------------, «Biserica Ortodoxă Română şi Consiliul Ecumenic
al Bisericilor (1961-1991)», BOR 1042 (1991) 66-82.
---------------, «Conferinţa Federaţiei Mondiale Luterane pentru
Bisericile Minoritare Europene cu tema: „Comunitatea
şi păstorul într-o lume matură”», O 3 (1970) 469-474.
— --------, «Consiliul Ecumenic al Bisericilor (1948-1988)», IR
47-48 (1988) 2.
— --------, «Contribuţia teologiei ortodoxe române la studierea
anglicanismului», O 2 (1970) 304-310. -
---------------, «Contribuţii ortodoxe la teologia ecumenică de azi»,
J T 5-10 (1979) 357-366.
---------------, «Creştinismul românesc în Europa de azi», BOR 4-6
(1991) 40-43.

172
M iscellanea juris

B r ia , I , «Discuţii teologice între teologi ortodocşi români şi


teologi necalcedonieni», O 2 (1970) 205-225.
--------------- , «Ortodoxia în perspectiva ecumenică», O 2-3 (1994)
3-11.
--------------- , «Rolul şi responsabilitatea Ortodoxiei în dialogul
ecumenic», O 2 (1980) 366-377.
--------------- , «Sensul activ al iubirii creştine. Conferinţa teologică
interconfesională de la Sibiu (decembrie 1969)», O 1
(1970) 62-76.
--------------- , «Un ecumenism mai exigent», B O R 10-12 (1993) 59-
65.
--------------- , «Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul
confesional», BOR 9-10 (1970) 1053-1063.
B u c e v s c h i , O., «Despre „discuţiile ecumenice”», M M S 9-12
(1962) 675-679.
--------------- , «Discuţie interconfesională», M M S 9-10 (1965) 503-
512.
B u c h iu , Şt., «Contribuţii ale dialogului teologic dintre romano-
catolici şi luterani la ecumenismul creştin», S T 1-2
(1980) 238-249.
---------------, «Contribuţii ale dialogului teologic dintre romano-
catolici şi anglicani la ecumenismul creştin», S T 3-6
(1980) 551-564.
BUDA, D., «A IV-a întâlnire a Comitetului de Planificare pentru
organizarea celei de-a IlI-a Adunări Ecumenice
Europene (AEE 3)», TR 13-16 (2006) 7.
---------------, «A V-a întrunire a Comitetului de Planificare pentru
organizarea celei de-a IlI-a Adunări Ecumenice
Europene (AEE 3)», 7R41-44 (2006) 4.
BUZAN, S., «Relaţiile dintre Biserica Anglicană şi Biserica
Ortodoxă Română», O 3 (1956) 472-487.

173
Emilian-Iustinian Roman

C.-RĂDULESCU, A., «Lucrările Sesiunii de la Bucureşti a


Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene», B O R 9-
10 (1965) 827-840.
CÂNDEA, Sp., «Ecumenismul şi viaţa cultelor în Republica
Socialistă România», M A 4-6 (1966) 258-266.
CARABĂ, V.A., «întâlnirea ecumenică europeană de la
Strasbourg, 17-22 aprilie 2001 — Adoptarea Chartei
Ecumenice», B O R 1-6 (2001) 140-153.
CARAZA, I. - RUS, R., «A 44-a Conferinţă teologică
interconfesională (Bucureşti, 27-28 noiembrie 1984)»,
JT1-2 (1985) 113-127.
CAREBIA, A., «Noi direcţii ale ecumenismului secolului XXI»,
A B 7-9 (2002) 113-116.
CĂCIULĂ, O.N., «Conferinţa de la Addis Abeba a Bisericilor
Ortodoxe Orientale», BOR 3-4 (1965) 237-246.
---------------, «Contribuţii la cunoaşterea şi apropierea dintre
Biserici. Din documentele sesiunii Comisiei Centrale a
Consiliului Mondial al Bisericilor (Rhodos, 1959)», GB
11-12 (1961) 992-1014.
---------------, «în slujba Ortodoxiei ecumenice», BOR 5-6 (1958)
524-547.
CHIALDA, M ., «încercările de apropiere între Biserica Ortodoxă
şi Biserica vechilor-catolici», O 3 (1966) 319-356.
CHIFĂR, N., «Ortodoxia românească în cadrul ortodoxiei
ecumenice», Analele Ştiinţifice ale Vniversităţii „ A l I-
Cu%a” din Iaşi, Teologie, 7 (2002) 171-184.
CHIŢESCU, N., «Biserica Ortodoxă faţă de celelalte biserici
creştine văzută de un teolog grec», O 3 (1958) 339-351.
---------------, «Biserica şi Bisericile», O 3 (1982) 347-357.
--------------- , «Dialogul ortodoxo-anglican (Chambesy-Geneva,
20-27 iulie 1981)», O 3 (1981) 474-479.
---------------, «Dialogul ortodoxo-anglican de la Llandaff-Cardiff
(Anglia, 14-21 iulie 1980)», O 1 (1981) 112-115.

174
M iscellanea jutis

CHIŢESCU, N., «Ecumenism şi unitate creştină în concepţia Prea


Fericitului Patriarh Dr. Iustin Moisescu», M M S 3-5
(1980) 257-270.
--------------- , «Mişcarea Ecumenică», 01-2 (1962) 3-59.
--------------- , «Prezenţa şi contribuţia Prea Fericitului Părinte
Patriarh Iustin în dialogul ecumenic», B O R 3-4 (1985)
285-299.
--------------- , «Prima sesiune a dialogului ortodoxo-anglican
(Oxford, 6-13 iulie 1973)», B O R 7-8 (1973) 803-808.
--------------- , «Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu celelalte culte», M M S
1-2 (1978) 21-60.
--------------- , «Tematica şi rezultatul convorbirilor ortodoxo-
protestante după 1961. Importanţa acestor convorbiri
pentru ecumenismul local», M A 10-12 (1974) 558-571.
ClOBOTEA, D., «înţelesurile conciliarităţii ortodoxe şi
participarea credincioşilor la ea astăzi», O 4 (1988) 1Ο ­
Ι 25.
--------------- , «Mărturia ortodoxă în Mişcarea ecumenică», O 1
(1989) 127-135.
---------------, «Unitate şi misiune. O perspectivă ortodoxă», O 4
(1989) 106-112.
COMAN, C., «Participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române
la a şaptea Adunare generală a Consiliului Ecumenic al
Bisericilor», B O R 1-3 (1991) 8-21.
COMAN, I.G., «C ontactul între anglicani şi o rto d o cşi în cadrul
v m işcării ecum enice», O 2 (1958) 195-216.
--------------- , «Contribuţia scriitorilor patristici din Scythia Minor-
Dobrogea la patrimoniul ecumenismului creştin în
secolele al IV-lea - al VI-lea», O 1 (1968) 3-25.
--------------- , «Elemente ecumenice în orizontul istoric al
Sfântului Ambrozie», O 2 (1975) 245-259.
--------------- , «Ortodoxia şi Mişcarea Ecumenică», 0 1-2 (1962)
60-106.

175
Emilian-Iustinian Roman

COMAN, I.G., «Participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe


Române la sesiunea Prezidiului şi a Comitetului
consultativ al Conferinţei Bisericilor Europene», BO R
3-4 (1966) 310-316.
---------------, «Participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române
la lucrările Comisiei mixte ortodoxo-vetero-catolice de
la Atena (6-14 iulie 1973)», B O R 7-8 (1973) 808-813.
---------------, «Pregătirea dialogului cu vechii catolici», O 4 (1973)
497-508.
--------------- , «Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu
organizaţiile ecumenice», O 2 (1968) 235-250.
---------------, «Rolul Sfinţilor Părinţi în elaborarea ecumenismului
creştin», JT9-10 (1963) 511-525.
---------------, «Sesiunea a IV-a de la Nyborg a Conferinţei
Bisericilor europene», B O R 11-12 (1964) 1019-1034.
---------------, «Temeiurile atitudinii Bisericii Ortodoxe Române
faţă de dialogul ecumenic cu celelalte Biserici creştine»,
O 1 (1970) 20-44.
— ----------- , «Unitatea Bisericii şi problema refacerii ei în lumina
Sfinţilor Părinţi», O 2-3 (1954) 430-466.
CONSTANTINESCU, Al.N., «Contribuţii la istoricul Mişcării
Ecumenice», GB 9-10 (1962) 982-984.
COSTACHE, D . - COSTACHE, M . - COSTACHE, Br., «Problema
evreiască în România modernă. Atitudinea Bisericii
Ortodoxe Române», O 3-4 (2005) 257-269.
CRONŢ, C., «Relaţiile culturale ale popoarelor din sud-estul
Europei în Evul Mediu», GB 11-12 (1974) 1071-1074.
DAMIAN, Th., «Secularizare şi criză religioasă», T R 1-4 (1996) 5.
DAMŞA, T.V., «Problema autorităţii în Biserică în contextul
dialogului ortodoxo-romano-catolic», M B 1 (1988) 36-
42.
DAVID, P.I., «Aspecte noi în legătură cu „Intercomuniunea”», O
3 (1967) 391-409.

176
M iscellanea furiş

D A V ID , P.I., «Colaborarea şi încrederea reciprocă între cultele


din România, coordonate ale ecumenismului local», O
1 (1985) 210-215.
------------ , «Ecumenismul local al cultelor religioase din
România, contribuţie la unitatea poporului român», S T
3-4 (1982) 266-272.
-------------, «Premise ale dialogului anglicano-ortodox: Aspectul
Revelaţiei divine. Contribuţia culturii teologice
româneşti» (teză de doctorat), S T 3-6 (1976) 213-498.
------------ , «Preocupări ecumeniste ale profesorilor din
învăţământul teologic superior din Bucureşti», O 4
(1981) 501-531.
DlNCĂ, T., «Dialogul interreligios în teologia ortodoxă română
contemporană», S T 1 (1991) 96-106.
D r ă G U L I N , Gh.I., «Gala Galaction despre relaţiile dintre culte»,
G B 5-6 (1961) 454-464.
------------ , «Apropiere umană şi ecumenism religios», B O R 5-6
(1990) 58-60.
------------ , «Eclesiologia Tratatelor Areopagitice şi importanţa
ei pentru ecumenismul contemporan», (teză de
doctorat), J T 1-4 (1979) 54-300.
D r ă G U Ş I N , C.N., «Ca toţi să fie una», O 2 (1956) 262-276.
D u m i t r u , R.I., «Conceptul de conciliaritate în preocupările
ecumeniste. Actualitatea problemei», O 3-4 (1997) 66-
78.
D u m i t r u , R.I., «Ortodoxia şi integrarea europeană», O 3-4
(2006) 245-250.
D ură, N., «A 48-a Conferinţă teologică interconfesională
(Sibiu, 2-3 decembrie 1986)», Μ Α 1 (1987) 103-113.
------------ , «A 50-a Conferinţă Teologică interconfesională»,
M A 6 (1987) 133-137.

177
Emilian-Iustinian Roman

D ură, N.V., «„Regula de credinţă” şi rugăciunea pentru


unitatea creştină. O evaluare ecleziologico-canonică»,
O 3-4 (2004) 7-25.
------------ , «A 42-a Conferinţă teologică interconfesională
(Sibiu, 24-25 noiembrie 1983)», S T 9-10 (1983) 754-
760.
------------ , «Bisericile Europei şi „Uniunea Europeană”,
ecumenism, reconciliere creştină şi unitate europeană»,
S T 3-4 (2001) 102-117.
------------ , «Consideraţii canonico-eclesiologice asupra
documentului de la Lima (B.E.M.)», O 2 (1986) 119-
147.
------------ , «Dialogul teologic ortodoxo-romano-catolic şi
implicaţiile sale eclesiologice», M B 1 (1986) 24-32.
------------ , «Intercomuniune sau comuniune sacramentală?
Identitatea eclesială şi unitatea în credinţă», O 4 (1988)
15-58.
------------ , «Primatul papal în perspectiva dialogului ortodoxo-
romano-catolic. Consideraţii eclesiologice», M B 5
(1987) 23-30.
------------ , «Receptarea textelor rezultate din dialogurile
teologice ecumeniste. Consideraţii eclesiologice», M B
11-12 (1984) 692-706.
------------ , «Sensul receptării textelor rezultate din dialogurile
teologice ecumenice», O 3 (1984) 379-390.
------------ , «Teologia ortodoxă şi teologiile confesionale în
ecumenismul contemporan», O 3 (1986) 61-88.
E l i a n , Al., «Atitudinea Bisericii Vechi-Catolice faţă de
Sinoadele Ecumenice», O 3 (1970) 373-381.
E n a c h e , M., «Poziţia Bisericii Ortodoxe în problema dialogului
şi a intercomuniunii cu Biserica Romano-Catolică», S T
1-2 (1975) 64-73.

178
M iscellanea juris

F l OCA, I.N., «Misiune, prozelitism şi normă canonică», B O R 5-


6 (1990) 54-56.
G A L E R I U , C., «Ortodoxia şi mişcarea ecumenică — Aspecte
teologice actuale», 5T9-10 (1978) 611-635.
G Ă N C E A N U , Şt., «A 39-a Conferinţă teologică interconfesională
(Sibiu, 15 iunie 1982)», S T 1 -2 (1983) 94-103.
G E O R G E S C U , I., «Declaraţii recente ale S. Sale Dimitrios I,
patriarhul ecumenic al Constantinopolului», G B 1
(1988) 80-83.
G E O R G E S C U , I.V., «Din problemele dialogului între ortodocşi şi
protestanţi», M O 1-2 (1965) 72-82.
------------ , «Perspectivele ecumenismului în Bisericile Vechi-
Orientale», M O 3-4 (1967) 279-290.
G hia, Gh.I., «Problema unirii Bisericilor creştine din punct de
vedere ortodox», I, BOR 2-3 (1931) 179-185.
------------ , «Problema unirii Bisericilor creştine din punct de
vedere ortodox», II, BOR 4 (1931) 336-344.
------------ , «Problema unirii Bisericilor creştine din punct de
vedere ortodox», III, BOR 5 (1931) 415-421.
G l ă JA R , I., «A XXXI-a Conferinţă teologică interconfesională»,
M A 1-3 (1978) 90-96.
------------ , «Cea de-a 43-a Conferinţă Teologică Intercon-
fesională (Cluj, 17-18 mai 1984)», M A 5-6 (1984) 395-
411.
G r ă J D E A N , V., «A doua Reuniune Ecumenică Europeană de la
Graz-Austria», T R 29-32 (1997) 4.
IC Ă , I . , «Catolicism şi Protestantism. Consens ecumenic şi
diferenţă fundamentală», (trad. şi prez.), M A 6 (1989)
115-124.

179
Emilian-Iustinian Roman

ICĂ, I.I. jr., «Raport cu privire la lucrările celei de-a IX-a sesiuni
plenare a comisiei mixte internaţionale pentru dialog
teologic între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-
Catolică, Belgrad, 18-25 septembrie 2006», S T 3 (2006)
153-168.
IC Ă , I.I., «Contactele din ultima vreme dintre Bisericile
Ortodoxe şi Bisericile Protestante», O 1 (1973) 135-
146.
------------ , «Contactele din ultima vreme dintre Bisericile
Ortodoxe şi Bisericile protestante şi stadiul actual al
dialogului teologic dintre ele», M M S 5-6 (1974) 340-
352.
------------ , «In legătură cu dialogul dintre ortodocşi şi anglicani
după lucrările comisiei interortodoxe de la Belgrad»,
G B 3-4 (1970) 291-314.
------------ , «Necesitatea intensificării acţiunilor ecumeniste pe
plan parohial», M A 9-10 (1969) 675-695.
------------ , «Tematica şi rezultatele întâlnirilor ortodoxe-
protestante după 1961. —Importanţa acestor întâlniri
pentru ecumenismul local», M A 7-8 (1972) 522-532.
IO N A Ş C U , I ., « C r iz a c o n ş t i i n ţ e i e u r o p e n e ş i c r iz a a m b ie n ta lă » ,
TR 33-36 (1996) 5-6.
IO N E S C U , Al., «Bisericile membre ale Consiliului Ecumenic», ş
GB 9-10 (1962) 985-992.
------------ , «Lucrările celei de a IlI-a Adunări Generale a
Consiliului Ecumenic al Bisericilor»^ B O R 3-4 (1962)
270-310.
I O N E S C U , B.Gr., «A treia sesiune a Conciliului al Il-lea de la
Vatican», O 4 (1964) 471-502.
I O N I Ţ Ă , Al.M., «A 37-a Conferinţă teologică interconfesională

(Sibiu, 10-11 iunie 1981)», 5T7-10 (1981) 601-605.

180
M iscellanea ju ris

IO N IŢ Ă ,Al.M., «A 40-a Conferinţă teologică interconfesională


(Cluj-Napoca, 9-10 noiembrie 1982)», S T 1-2 (1983)
108-114.
------------ , «A 43-a Conferinţă teologică interconfesională
(Cluj-Napoca, 17-18 mai 1984)», S T 5-6 (1984) 423-
429.
------------ , «A 45-a Conferinţă teologică interconfesională
(Sibiu, 5-6 iunie 1985)», S T 7 -8 (1985) 554-559.
------------ , «A 46-a Conferinţă teologică interconfesională
(Cluj-Napoca, 12-13 noiembrie 1986)», S T 1 (1986)
91-96.
------------ , «A 49-a Conferinţă teologică interconfesională
(Cluj-Napoca, 2-3 iunie 1987)», S T 5 (1987) 91-97.
IONIŢĂ, V., « A 47-a Conferinţă teologică interconfesională
(Bucureşti 22-23 mai 1986)», M A 4 (1986) 103-110.
------------ , «A IV-a întrunire de dialog între Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Evanghelică din Germania
(Techirghiol, 6-11 mai 1985)», B O R 5-6 (1985) 388-
397.
------------ , «A V-a întrunire de Dialog între Bisericile Ortodoxe
şi Federaţia Luterană Mondială», BOR 7-10 (1989) 49-
52.
------------ , «A VUI-a Adunare generală a Conferinţei Bisericilor
Europene Chania-Creta, 18-25 octombrie 1979», BOR
9-12 (1979) 1092-1106.
------------ , «A ΧΙΙ-a întrunire a Comisiei Mixte de Dialog
Ortodox-Luteran. Durău, România, 6-15 octombrie
2004», BOR 9-12 (2004) 406-412.
------------ , «Cea de a 5-a întrunire de dialog dintre Bisericile
Ortodoxe şi Federaţia Luterană Mondială (Bad-
Segeberg - R.F. Germania, 2-7 septembrie 1989)», T R
41-42; 43-44 (1989) 7.

181
Kmilian-Iustinian Roman

IO N IŢ Ă , V., «Cel de al II-lea dialog doctrinal dintre Biserica


Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din
Germania», M M S 9-12 (1980) 725-732.
------------ , «Dialogul teologic între Biserica Evanghelică din
Germania şi Biserica Ortodoxă Română», A B 3-4
(1990) 52-57.
------------ , «La Reconciliation: theme du ΙΓ Rassemblement
oecumenique europeen», Irenikon 4 (1995) 486-500.
------------ , «Le point de vue de la Conference des Eglises
europeennes (KEK) sur la Mission en Europe
aujourd’hui et Ies relations entre Ies Eglises
europeennes», Irenikon 1 (1995) 26-42.
— -------- , «Participarea profesorilor români la congrese,
consfătuiri şi întruniri interortodoxe», O 4 (1981) 556-
564.
------------ , «Relaţiile actuale ale Bisericilor Ortodoxe cu
Bisericile Protestante. Dialogul cu acestea. Contribuţii
ale Bisericii Ortodoxe Române», M M S 4-6 (1984) 298-
306.
------------ , «Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea lui pentru
ecumenismul actual», (teză de doctorat), S T 5-8 (1978)
357-485.
Jrvi, A., «A 34-a Conferinţă teologică interconfesională, (Sibiu,
28-29 nov. 1979)», S T 1 -2 (1980) 250-261.
------------ , «Contribuţii la istoria relaţiilor ecumenice româno-
anglicane», S T 7 -8 (1984) 482-493.
------------ , «Traducători şi traduceri în relaţiile dintre Răsărit şi
Apus (secolele XI-XVI)», R T 3 (1995) 22-33.
J o a n t A , V., «întrunire ecumenică», T R 33-36 (2006) 7.
J U H Â S Z , I., «Unitate în pluralitate», O 1 (1971) 139-148.
J U R C A N , E., «Dialogul inter-religios în lumea contemporană»,
OT 2 (2002) 84-91.

182
M iscellanea ju ris

K A SPER , W., «Situaţia ecumenică în Europa», (trad. rom. de D.


Buda), R T 1 (2006) 202-208.
K L E I N , C . , «Aspecte noi ale ecumenismului şi contribuţia
Bisericilor din ţara noastră», M A 1-3 (1974) 65-70.
L A N N E , E. — V a n P a r y s , M., «Le dialogue orthodoxe-
catholique de Baltimore-Emmitsburg», Irenikon 3-4
(2000) 405-418.
L A N N E , E . , «Le quarantieme anniversaire de la promulgation du
Decret sur rcecumenisme „Unitatis Redintegratio”»,
Irenikon 4 (2004) 548-566.
Leb, I .- V ., «Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu Bisericile
Necalcedoniene în vederea pregătirii dialogului
teologic pentru unitatea creştină», S T 5-6 (1982) 423-
438.
L e e s c u - P o p a , G., «Declaraţia Comună a întâistătătorilor
Bisericilor Ortodoxe Orientale - 21 octombrie 2004,
Cairo, Egipt», B O R 9-12 (2004) 396-399.
L E F T E R , A., «Biserica vechilor-catolici şi Biserica ortodoxă»,
M A 9-10 (1966) 604-629.
M A N T Z A R I D I S , G.I., «Ecumenicitatea Părinţilor Bisericii şi
ecumenismul contemporan», (trad. rom. Măricel
Popa), V O 303-304 (2002) 4-5.
M a r c u , Gr., «Ecumenismul practic local», S T 3-4 (1982) 277-
283.
------------ , «Unitate şi diversitate în Noul Testament şi în
Biserica primară», M A 7-9 (1979) 584-588.
M E L I N T E , L., «Principiile dialogului ecumenic», A B 10-12
(1998) 37-51.
M lH U Ţ , M.V., «Aspectul canonic al raporturilor Bisericii
Ortodoxe cu Biserica Veche-Catolică», O 3 (1967) 366-
390.
M i r c e a , I., «Comentariu la Documentul „Botez, Euharistie,
Ministeriu” (Lima, 1982)», O 3 (1984) 436-452.

183
Emilian-Iustinian Roman

M L A D IN , N., «Pe calea unităţii Bisericii lui Hristos», O 3-4


(1963) 456-472.
M O L N A R , V., «Premise şi perspective ale dialogului dintre
Biserica Ortodoxă şi Alianţa Reformată Mondială», O
3 (1989) 62-81.
M O L N A R , V., «Premise şi perspective ale dialogului dintre
Biserica Ortodoxă şi Federaţia Luterană Mondială. La
împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea Federaţiei
Luterane Mondiale», O 3 (1988) 29-48.
M O R A R U , Al., «Biserica Angliei şi ecumenismul. Legăturile ei cu
Biserica Ortodoxă Română», O 2 (1986) 90-111.
------------ , «Biserica Angliei şi ecumenismul. Legăturile ei cu
Biserica Ortodoxă Română», (rezumat), O 2 (1986) 90-
111.
------------ , «Biserica Angliei şi ecumenismul. Legăturile ei cu
Biserica Ortodoxă Română», (teză de doctorat), I, O 4
(1985) 549-634.
------------ , «Biserica Angliei şi ecumenismul. Legăturile ei cu
Biserica Ortodoxă Română», (teză de doctorat), II, O 1
(1986) 8-157.
------------ , «Dialogul teologic anglicano-ortodox. Realizări şi
perspective», O 3 (1989) 31-41.
------------ , «Minoritate şi majoritate în Europa. Lucrările
„Consultaţiei ecumenice” de la Trondheim -
Norvegia, 27-31 martie 1996», B O R 1-6 (1996) 86-88.
M O Ş O I U , N., «Charta Oecumenica şi Bisericile din România,
Braşov, 3-4 februarie 2003», T R 5-8 (2003) 5.
------------ , «Conferinţa Mondială de Misiune şi Evanghelizare —
Atena, 9-16 mai 2005», TR 21-24 (2005) 5.
------------ , «Consultaţia internaţională având ca temă
reconfigurarea mişcării ecumenice” (Beirut, Liban, 16-
21 noiembrie 2003)», TR 47-48 (2003) 2-3.

184
M iscellanea ju ris

Moşoiu, N., «Lucrările Comitetului Central al Consiliului


Ecumenic al Bisericilor», T R 13-16 (2005) 5.
------------ , «Lucrările Comitetului Central al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor», T R 33-36 (2003) 6, 8.
------------ , «Raportul final al Comisiei Speciale pentru
Participarea Ortodoxă la Consiliul Ecumenic al
Bisericilor», (trad.), RT 4 (2003) 110-126.
------------ , «Raportul final al Comisiei Speciale pentru
Participarea Ortodoxă la Consiliul Ecumenic al
Bisericilor», (trad.)', RT1 (2004) 122-154.
------------ , «Unitatea şi catolicitatea Bisericii - consideraţii
preliminare cu privire la declaraţia despre ecclesiologie
de la cea de a IX-a Adunare Generală a Consiliului
Ecumenic al Bisericilor, Porto Alegre, februarie 2006»,
RT1 (2007) 229-253.
N E C U L A , N . D . , « A Vl-a întrunire de dialog teologic bilateral
dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
Evanghelică din Germania», B O R 7-9 (1991) 58-62.
------------ , « A 38-a Conferinţă teologică interconfesională,
Bucureşti, 23-24 nov. 1981)», JT3-4 (1982) 258-266.
N lC O L Ă E S C U , N .I ., «Decretul romano-catolic asupra
ecumenismului şi problema unităţii creştine», O 2
(1967) 293-301.
------------ , « A treia Conferinţă panortodoxă de la Rodos», B O R
11-12 (1964) 1005-1018.
NlCULCEA, A., «Scriptură, Tradiţie şi Mărturisire în dialogul
teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R.F.
Germania şi Biserica Ortodoxă Română», S T 5-6
(1982) 398-408.
N O V A C O V S C H I , R., «Participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Române la a zecea Adunare generală a Conferinţei
Bisericilor Europene, Praga, 1-11 sept. 1992», B O R 11-
12(1992) 102-116.

185
Emilian-Iustinian Roman

O ancea, D. - Leb, V.-I., «A 42-a conferinţă teologică


interconfesională», M A 1-2 (1984) 115-123.
O A N C E A , D., «A cincea întrunire a dialogului teologic bilateral
dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
Evanghelică din R.F. Germania», IU 25-26 (1988) 4.
------------ , «Cea de a 8-a sesiune a Comisiei mixte de dialog
teologic între Bisericile Ortodoxe şi Alianţa Mondială
Reformată», IU 41-44 (2003) 7.
------------ , «Cea de-a şaptea întrunire din cadrul dialogului
teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi
Biserica Evanghelică din Germania», R T 4 (1995) 1Μ­
Ι 22.
O A N C E A , Z., «Contribuţie la fundamentarea ecumenismului», 0
3 (1965) 400-418.
P.V.I., «Perspectivele stadiului actual în pregătirea dialogului
între Biserica Ortodoxă şi Bisericile Vechi Orientale»,
O l (1972) 103-113.
P A R A S C H IV , I.V., «Confesionalism şi ecumenism», G B 1-2
(1969) 74-91.
P A R I S , Fr., «L’union des Figlises», Irenikon 2 (1928) 1-36.
P Ă T U L E A N U , C., «A X-a întrunire de dialog dintre B.O.R. şi
Biserica Evanghelică din Germania (Cluj, 14-20 nov.
2002)», B O R 10-12 (2002) 174-185.
P E T R A R U , G h . , «Dialogul ecumenic dintre Ortodoxie şi Roma

în perspectiva concepţiei catolice actuale despre


primatul papal», T V 1-6 (2004) 51-62; T 3 (2004) 97-
110.
------------ , «L’Eglise Othodoxe et TOecumenisme. Dialogue
avec Rome», A n alele Ştiinţifice ale Universităţii )rA l I .
C u ^a” din la ţi, Teologie, 9 (2004) 311-328.
P lT T E R S , H., «Contribuţia teologilor din România la
promovarea ecumenismului contemporan», S T 3-4
(1982) 272-277.

186
M iscellanea furiş

PLĂM ĂDEALĂ, A., «Bilanţ şi perspective ecumenice. 50 de


conferinţe teologice interconfesionale ale cultelor
creştine din România, în 25 de ani», TR 41-42; 43-44
(1987) 1-2.
------------ , «Bisericile din Europa şi problemele lumii
contemporane», TR 23-24 (1982) 1.
------------ , «Consiliul Ecumenic al Bisericilor — Preocupări
actuale», TR 9-10 (1989) 3.
------------ , «Ecumenism şi relaţii externe bisericeşti 1944-1979»,
T R 31-34 (1979) 5.
------------ , «Ecumenism şi relaţii externe bisericeşti 1944-1979»,
O 1 (1980) 159-170.
------------ , «Ecumenismul la sfârşit de veac şi de mileniu», TR
9-10 (1997) 1.
------------ , «Eforturi spre unitatea creştină prin mişcarea
ecumenică», TR 33-34; 35-36 (1988) 1-4.
------------ , «O nouă etapă în dialogul teologic dintre Biserica
Ortodoxă şi cea Romano-catolică», TR 27-28 (1988) 1-
2.
------------ , «Ortodoxia şi Mişcarea ecumenică. Speranţe şi
dificultăţi», MB 2 (1987) 105-106.
------------ , «Ortodoxie, Catolicism şi Catolicism de rit bizantin,
la o recentă consfătuire la Geneva», TR 31-34 (1992)
5-6.
------------ , «Semne de colaborare între Bisericile din Europa»,
TR 33-34; 35-36 (1987) 8.
------------ , «Sesiune ecumenică la Hannover», TR 37-38; 39-40
(1988) 1-2, 4.
P O P , V . , «Dialogul Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte
Biserici creştine (istoric)», BOR 7-12 (2001) 173-252.
P O P E S C U , D., «Are mişcarea ecumenică un viitor», O 1 (1988) 7-
15.

187
Emilian-Iustinian Roman

PO PESC U , D., «Biserica Ortodoxă Română şi valorile euro-


atlantice», 01-2 (2007) 3-6.
------------ , «Ortodoxie şi globalizare. Cultură globală şi culturi
particulare», 01-2 (2006) 3-8.
------------ , «Relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi
Biserica Romano-Catolică», S T 5-10 (1979) 367-390.
------------ , «Tendinţe noi ecumeniste», O 2 (1976) 417-423.
POPESCU, I. - Glăjar, I. - Streza, L., «Cea de a XXXVII-a
Conferinţă teologică interconfesională (10-11 iunie
1981)», M A 7-9 (1981) 636-645.
P O P E S C U , T., «Ortodoxie şi Catolicism», O 3-4 (1952) 462-487.
P O P E S C U , T.M., «Atitudini şi raporturi interconfesionale.
Consideraţiuni istorice asupra problemei unirii
Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică», O 3 (1957)
371-405.
------------ , «Din lucrările mişcării ecumenice», O 1 (1958) 143-
149.
------------ , «Poziţia ortodoxă în ecumenism», O 2 (1963) 187-
215.
---- ------- , «Raporturile dintre ortodocşi şi anglicani din secolul
XVI până la anul 1920», O 2 (1958) 177-194.
------------ , «Unirea Bisericilor ca problemă creştină actuală», O
4 (1956) 499-537.
P O P E S C U , V., «Atitudinea teologilor anglicani faţă de adausul
„Filioque” şi problema reunirii creştinilor într-o
singură Biserică», O 2 (1958) 302-316.
P O U S T O O U T O V , J ., « P o in t d e v u e o r t h o d o x s u r p r o s e ly t is m e e t
1 (1995) 64-78.
u n ite c h r e tie n n e » , Irenikon
P R E D A , R., «Ortodoxie şi europenism», 01-2 (1996) 61-62.
RADU, D., «Dialogul teologic între Biserica Ortodoxă Română
şi Biserica Evanghelică din R.F. Germania», B O R 11-
12 (1980) 1098-1106.

188
M iscellanea juris

R a d u , D., «Inaugurarea dialogului teologic oficial între Biserica


Ortodoxă şi Bisericile Vechi-Orientale», B O R 1-2
(1986) 46-51.
Ra d u , D.Gh., «Conferinţa teologică interconfesională de la

Institutul teologic universitar din Bucureşti», S T 3-4


(1974) 283-288.
Ra d u , S., «Despre ecumenismul creştin, importanţa şi realizarea

lui în istorie», M A 9-10 (1970) 637-654.


R Ă M U R E A N U , I., «Atitudinea Bisericii Romano-Catolice faţă de

Mişcarea Ecumenică», 01-2 (1962) 153-180.


------------ , «Specificul Ortodoxiei în comparaţie cu Biserica
Romano-Catolică şi Protestantismul», M M S 10 (1956)
578-600.
R E Ş C E A N U , Şt., «Temeiuri pentru dialogul interreligios», M O 1-2

(1974) 25-35.
Re z u ş , P., «Aspecte noi ale ecumenismului contemporan»,
M M S 7-8 (1973) 448-454.
------------ , «Premisele ortodoxe ale dialogului interconfesional
şi interreligios», M M S 3-4 (1972) 159-165.
------------ , «Premisele ortodoxe ale dialogului interconfesional
şi interreligios», M M S 3-4 (1972) 159-165.
------------ , «Problema cooperării Bisericilor creştine şi a
credincioşilor tuturor religiilor pentru sprijinirea şi
înfăptuirea marilor probleme ale vieţii contemporane»,
O l (1973) 102-114.
------------ , «Sensul şi importanţa ecumenismului practic», S T 9-
10 (1974) 649-653.
Ro ş c a , F ., « A doua întrunire a Comisiei interortodoxe pentru
pregătirea dialogului cu Bisericile Luterane», B O R 9-12
(1979) 1088.
R U S , C., «Aspecte teologice, canonice şi istorice ale
conciliarităţii: câteva propuneri pentru discuţie», T 1
(2003) 98-116.

189
Emilian-Iustinian Roman

RUS, C., «Dezbinarea creştinătăţii şi posibilităţi de reunire. O


abordare canonică», T 3 (2004) 142-160.
------------ , «Dreptul canonic şi dialogul ecumenic după
învăţătura romano-catolică», T 3-4 (1999) 76-93.
------------ , «Viitorul ecumenismului. O abordare ortodoxă», T
3-4 (1998) 122-148.
RUS, R., «A 47-a Conferinţă teologică interconfesională
(Bucureşti, 22-23 mai 1986)», S T 4 (1986) 79-96.
Samureanu, G.P., «Ecumenicitatea ortodoxiei», BOR 11
(1889-1890) 627-632.
S A U C A , I., «Consideraţii ortodoxe asupra conceptelor actuale de

unitate a Bisericii susţinute In cadrul Mişcării


Ecumenice», M A 5-6 (1984) 340-349.
S A V I N , I.Gh., «Ce este Ortodoxia?», O 1-2 (1996) 3-15.

S E M E N , P., «A Vil-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic

al Bisericilor», T V 1-3 (1991) 6-16.


S E V E R I N , Al., «în legătură cu unitatea creştină. — Răspunsul

Patriarhului din Moscova către cardinalul Augustin


Bea, Secretarul Comisiei pentru Unitatea Creştină», G B
9-10 (1961) 937-939.
SÎRBU, C., «Aspecte ale ecumenismului practic», M M S 1-2
(1973) 39-46.
------------ , «Despre „Teologia Ecumenică”», M O 3-4 (1963)
163-177.
------------, «Duhul ecumenicităţii ortodoxe», M M S 10 (1956)
605-612.
------------ , «Ecumenismul religios şi unitatea lumii», 0 3 (1973)
470-483.
------------ , «Ecumenismul şi problemele lumii contemporane»,
M O 1-2 (1964) 3-17.
------------ , «Orizontul ecumenic al Ortodoxiei», M M S 9-10
(1970) 521-531.

190
M iscellanea ju d s

S ÎR B U j C., «Pentru un dialog interreligios rodnic», O 2 (1975)


1 373-383.
------------ , «Poziţii principale ale Ortodoxiei faţă de celelalte
religii», O 4 (1969) 507-523.
------------ , «Preocupările ecumenismului contemporan», M O 7-
8 (1974) 573-587.
------------ , «Prezenţa activă a Bisericii Ortodoxe Române în
cadrul ecumenismului», M M S 3-4 (1975) 200-220.
------------ , «Slujirea lumii — mijloc de apropiere pentru
Bisericile creştine», O 1 (1966) 150-159.
S O A R E , D. - V
a s i l i u, C., «Participarea unei delegaţii a Bisericii

Ortodoxe Române la cea de-a Vl-a Adunare generală a


Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Vancouver -
Canada, 24 iulie —10 august 1983)», BOR 7-8 (1983)
460-491.
S O A R E , D., «Activitatea ecumenică externă a Bisericii Ortodoxe

Române în anul 1981», B O R 1-2 (1982) 93-100.


------------ , «Aspecte actuale ale ecumenismului», O 4 (1964)
537-547.
S T A M O U L I S , H., «Teologia Ortodoxă şi Dialogul Ecumenic»,

(trad. română), 7R 29-32 (2003) 1-2.


S T A N , A1.L, «Biserica Ortodoxă Română şi Islamismul», S T 3-4

(1981) 195-206.
------------ , «Biserica Ortodoxă şi religiile necreştine», (teză de
doctorat), I, O 2 (1984) 151-281.
------------ , «Biserica Ortodoxă şi religiile necreştine», (teză de
doctorat), II, O 3 (1984) 323-378.
------------ , «Douăzeci de ani de la intrarea Bisericii Ortodoxe
Române în Consiliul Ecumenic al Bisericilor», B O R 9-
10 (1981) 965-966.
------------ , «Noile orientări ale apostolatului ortodox printre
necreştini», O 3 (1970) 400-410.
Emilian-Iustinian Roman

S T A N , Al.I., «Ortodoxia şi celelalte confesiuni creştine în


dialogul interreligios contemporan», 0 3 (1989) 82-
106.
xÎSTAN, L., «Ecumenicitate şi Ortodoxie ecumenică», M O 5-6
(1955) 261-276.
------------ , «Mişcarea Ecumenică sau Consiliul Ecumenic al
Bisericilor (=C.E.B>, M O 5-6 (1962) 404-410.
------------ , «Mişcarea Ecumenică. A treia Adunare Generală a
Consiliului Ecumenic al Bisericilor (New-Delhi, 19
noiembrie —5 decembrie 1961)», M O 1-2 (1962) 102-
118.
------------ , «Ortodoxia în zările ecumenismului. Perspective
ecumenice», M O 7-8 (1970) 743-777.
------------ , «Ortodoxia şi vetero-catolicismul», M O 7-9 v1961)
635-644.
- ------------ ^«Pentru o teologie ecumenică», O 3 (1965) 447-452.
------------ , «Perspectiva canonică a relaţiilor dintre Ortodoxie şi
Anglicanism», O 2 (1958) 287-301.
------------ , «Perspectiva canonică a relaţiilor dintre Ortodoxie şi
Anglicanism», O 2 (1958) 287-301.
------------ , «Premise şi perspective pentru unirea Bisericilor», O
3-4 (1963) 621-629.
------------ , «Un nou „sobor ecumenist”», M O 4-6 (1954) 243-
245.
S T Ă N I L O A E , D., «Acţiuni şi poziţii noi în eforturile de apropiere

între Bisericile Ortodoxe şi Bisericile Vechi Orientale»,


0 1 (1972) 113-119.
------------ , «Coordonatele ecumenismului din punct de vedere
ortodox», O 4 (1967) 494-540.
------------ , «Dezbaterile şi hotărârile sesiunii a patra a
Conciliului al II-lea de la Vatican», O 1 (1966) 8-34.
------------ , «Mişcarea Ecumenică şi problemele lumii
contemporane», G B 3-4 (1963) 305-326.

192
M iscellanea ju ris

S T Ă N IL O A E , D., «Mişcarea ecumenică şi unitatea creştină în


stadiul actual», O 3-4 (1963) 544-589.
------------ , «Perspectivele intrării Bisericii Romano-Catolice în
Consiliul Ecumenic al Bisericilor privită din punct de
vedere ortodox», O 1 (1969) 127-136.
------------ , «Posibilitatea reconcilierii dogmatice între Biserica
Ortodoxă şi Vechile Biserici Orientale», O 1 (1965) 5-,
27.
------------ , «Problematica ecumenică actuală», O 2 (1970) 296-
299.
------------ , «Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Bisericile
Vechi Orientale, cu Biserica Romano-Catolică şi cu
Protestantismul», O 2 (1968) 209-224.
------------ , «Relaţiile ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române
în ultimul sfert de veac», O 2(1973) 166-175.
S T E R E A , T., « S e c u l a r i z a r e a ş i c r i z e l e c o n t e m p o r a n e » , S T 3-4
(2003) 18-27.
S T O E N E S C U , I., « U n mare ecumenist al secolului al XIX-lea»,
G B 7-8 (1966) 597-604.
S T O I C A , I. - B u t e , S . , «Existenţa, sensul şi importanţa
conlucrării religiilor la începutul Mileniului al III-lea în
contextul extinderii Uniunii Europene», 0 1-2 (2007)
193-209.
Ş E R B Ă N E S C U , N.I., «Biserica Ortodoxă Română şi Mişcarea
Ecumenică», O 1-2 (1962) 107-152.
Ş E S A N , M., «Conferinţa Bisericilor Europene», M M S 11-12
(1964) 568-573.
------------ , «Despre Ortodoxie şi Catolicitate. Cercetări
istorice», O 2 (1961) 155-167.
------------ , «Din relaţiile Anglicano-Ortodoxe», M M S 5-6
(1973) 313-321.
------------ , «Din relaţiile interortodoxe recente», A I A 4-6 (1976)
286-293.

193
Emilian-Iustinian Roman

ŞESAN, M., «Mişcarea ecumenistă şi poziţia Ortodoxiei în


ecumenism», îndrumător bisericesc (1964), Sibiu, 122-127.
------------ , «Ortodoxia şi Catolicitatea», 0 1 (1951) 115-131.
------------ , «Ortodoxia şi Mişcarea Ecumenistă», M A 7-8 (1962)
416-422.
------------ , «Pe drumul ecumenismului în sec. XX», M A 9-10
(1972) 683-697.
ŞTEFAN, S., «Sobornicitatea Bisericii în teologia ortodoxă şi
luterană actuală. Importanţa sobornicităţii Bisericii în
dialogul ortodoxo-luteran», GB 6 (1987) 94-115.
ŞURUBARU, I.N., «Tratativele şi acordurile anglicano-ortodoxe
române din 1935 în perspectiva dialogului între
Biserica Ortodoxă şi Biserica Anglicană», O 1 (1968)
74-89.
TĂMAŞ, O., «Problema raportului dintre Biserica locală şi
Biserica universală — implicaţii ecumenice», S T 5-6
(1991) 90-105.
TlLLARD, J.M.R., «L’Esprit Saint et la question oecumenique de
l’institution ecclesiale. Point de vue de l’Occident
latin», Irenikon 1 (1998) 17-41.
TlŢA, M., «Dialogul ortodox-anglican», A B 10-12 (1993) 52-57.
ToDORAN, I., «Ecumenism teoretic şi ecumenism practic», O 3
(1974) 440-450.
------------ , «Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica
Anglicană şi cu Biserica Veche-Catolică», O 2 (1968)
225-234.
------------ , «Unitatea Bisericii în perspectivă ecumenistă», 0 3
(1973) 337-346.
TOMA, C., «Teologia ortodoxă şi dialogul ecumenic (probleme
şi perspective)», A B 7-9 (2003) 85-89.

194
M iscellanea ju ris

TOMA, Şt., «Locul Bisericii Ortodoxe într-o Europă unită.


Aspecte legate de fenomenul secularizării şi al
globalizării. Definirea sensului participării ortodoxe la
ecumenismul contemporan», R T 2 (2007) 277-291.
T uD O R , Al.I., «Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor», S T
1-2 (1973) 45-57.
TUDORIE, I.A1., «A IX-a Adunare Generală a Consiliului
Mondial al Bisericilor (Porto Alegre - Brazilia, 13-23
februarie 2006)», B O R 1-3 (2006) 411-441.
^TU LC A N , I., «Dialogurile teologice ale Bisericii Ortodoxe cu
celelalte Biserici», M B 1 (1988) 26-35.
------------ , «Dialogurile teologice ale Bisericii Ortodoxe cu
celelalte Biserici (II)», M B 2 (1988) 25-35.
VAN PARYS, M., «Les Eglises orientales catholiques et
Foecumenisme», Irenikon 3 (1991) 323-331.
fVASILE, Episcopul Oradiei, «însemnătatea Simbolului niceo-
constantinopolitan în dialogul ecumenic
contemporan», îndrumător bisericesc (1982), Sibiu, 46-56.
VASILESCU, E., «Cadrul şi perspectivele dialogului interreligios»,
O 1 (1971) 133-139.
------------ , «Deosebirile esenţiale dintre creştinism şi celelalte
religii», M M S 3-4 (1968) 163-173.
VASILIU, C., «Conferinţa teologică interconfesională de la Cluj-
Napoca», GB 7-8 (1975) 744-748.
------------ , «Conferinţa teologică interconfesională de la Sibiu»,
GB 1-2 (1973) 37-38.
------------ , «Participarea şi activitatea profesorilor români de
teologie la dialogurile interconfesionale», O 4 (1981)
532-555.
------------ , «Perspective de dialog între Biserica Romano-
Catolică şi Biserica Ortodoxă», O 1 (1972) 139-144.

195
Emilian-Iustinian Roman

Vasiliu, C., «Pregătirea, începerea şi perspectivele dialogului


teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-
Catolică», S T 5-6 (1981) 376-397.
------------ , «Relaţiile dintre Biserica Romano-Catolică şi
Biserica Ortodoxă de la anunţarea Conciliului Vatican
II (ianuarie 1959) până în decembrie 1970», (teză de
doctorat), O 1 (1976) 51-235.
VÎLCU, V., «Ortodoxia în Mişcarea ecumenică», M M S 1-2
(1980) 66-76.
WADE, A., «Rolul Bisericii Ortodoxe în mişcarea ecumenică»,
(trad. I. Nistea), CO 1-2 (1998) 48-63.
WRIGHT, J.R., «La signification des quatre adverbes
chalcedoniens dans Ies accords oecumeniques
recents», Irenikon 1 (1998) 5-16.
ZABOLOTSKI, N., «Sinoadele din Biserica Veche şi Mişcarea
ecumenică», (trad. de Paraschiv I.V.), GB 5-6 (1966)
410-422.
ZĂGREANU, I., «Poziţii ecumeniste în teologia ortodoxă din
Apus», M A 6-7 (1967) 499-515.

196
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Cărţi:
Bori, P.C., Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ , Brescia 1972.
CONGAR, Y., Diversity and Communion, London 1984.
HAMMAN, A., I m vie quotidienne despremiers chretiens (95-197), Paris
1971.
HERTLING, L., Communio. Chiesa e papato nell’antichită cristiana,
Rome 1961.
Koinonia and Justice, Peace and Creation: Costlj Uniţy, Geneva 1993.
PAPANDREOU DAMASKINOSj Sfântul şi Marele sinod a l Ortodoxiei:
Tematica şi ÎMcrăripregătitoare, Iaşi 1998.
SALACHAS, D., II magistero e l 'evangeli^papione dei popoli nei codiri
latino e orientale, Bologna 2001.

Studii şi articole:
BUZDUGAN, C., «Mărturisirea de credinţă şi comuniunea în cele
sfinte», M M S 3-4 (1974) 166-179.
CHIŞCĂ, Gh., «Ideea de comuniune în Ortodoxie», O 3 (1969)
404-416.
CONGAR, Y., «Communion ecclesiale», în Catholirisme, II, Paris
1949, c. 1375.
Dl Berardino, A., «Percorsi di koindnîa nei premi secoli
cristiani», Concilium (2001), pp. 427-445.
D rumm, J., «Communio», în Texikon fur Theologie und Kirche, 2,
Freiburgim Breisgau 1994, cc. 1280-1282.
DUBLANCHY, E., «Communion dans la foi», în Dictionnaire de
theologie catholique, III, Paris 1923, cc. 419-429.

197
Emilian-Iustinian Roman

GALITIS, G., «L’unitâ della fede e la diversitâ delle espressioni di


fede», Nicolaus 1-2 (1989) 9-18.
HAMMAN, A., «Comunione», în Dicponario patristice e di antichită
cristiane, Casale Monferrato (IT) 1983, c. 750.
I g n A t e s c u , V., «Principiul comuniunii în Ortodoxie», O 3
(1956) 358-368.
LAMPE, G.W.H., « κ ο ι ν ω ν ί α » , în A Patristic Greek Lexicon,
Oxford 1961, pp. 762-764.
LANNE, E., «Foi, Sacrements et Unite de rEglise: (document de
Bari 1987)», Irenikon 6 (1987) 348.
------------ , «Foi, Sacrements et unite. Reflexion
complementaires sur le document de Bari», Irenikon 61
(1988) 187-206.
L a w l o r , F.X., «Communion of Saints», în The New Catholic
Encyclopaedia, IV, Washington D.C. 1967, pp. 41-43.
MARA, M.G., «Koinonia», în Dicponario patristice e di antichită
cristiana, Casale Monferrato (IT) 1983, cc. 1887-1888.
M c D e r m o t t , J.M., «Koinonia - Nouveau Testament - Ecrits
pauliniens», în O S, VIII, Paris 1978, 1745-1747.
MlHĂLŢAN, L, «Comuniunea în cultul Bisericii Ortodoxe», O 1
(1985) 187-201.
SlEBEN, H.J., «Koinonia chez Ies Peres: sens sacramentel et
ecclesiologique», în O S, VIII, Paris 1978, pp. 1750-
1754.
------------ , «Koinonia chez Platon et Aristote», în O S, VOI,
Paris 1978, pp. 1743-1745.
StAniloae, D., «în problema intercomuniunii», O 4 (1971)
561-584.
STREZA, N., «Aspecte ale teologiei comuniunii», O 3 (1975) 465-
475.
TlLLARD, J.M.R., «Du BEM â la Koinonia», Irenikon 3 (1996)
325-331.
RELAŢIA BISERICĂ-STAT
ŞI LIBERTATEA RELIGIOASĂ

Cărţi:
BlZĂU, I., V iaţa în Hristos ţ i maladia secularizării, Cluj-Napoca
2002.3
FLONTA, M. - KEUL, H-K - ROSEN, J., (ed.), Religia şi societatea
civilă, Piteşti 2005.
GABOR, A., Biserica şi Statul în primele patru secole, Bucureşti 2003.
------------ , Biserică şi S tat în timpul lui Teodosie cel M are (379-395),
Bucureşti.
IACOB, L., Biserica dominantă şi egala îndreptăţire a cultelor, Arad
1936.
------------ , N atura juridică a patronatului suprem şi drepturile suverane
ale statului român, Cluj 1938.
------------ , Regimul cultelor în România întregită, Craiova 1931.
------------ , Situaţia de drept a ordinelor şi congregaţiunilor religioase din
România, Sibiu 1940.
------------ , Statul şi Biserica, (Conferinţă), Bucureşti 1942.
JlNGA, I. —POPESCU, A., Dicţionar de termeni comunitari, Bucureşti
2000 .
LEMENI, A. - Frunză, FI. - D ima, V., (ed.), Ubertatea religioasă
în context românesc şi european, Bucureşti 2005.
Secretariatul de stat pentru culte, V iaţa religioasă din
România, Bucureşti 1999.
ŞESAN, V., Contribuţii privitoare la raportul dintre S tat şi Biserica
Ortodoxă în Constituţia cea nouă a României întregite,
Cernăuţi 1923.

199
Emilian-Iustinian Roman

TffiLS, G., Droits de Ihomme etperspectivei chretiennes, în Cahiets de


la Revue Theologique de Louvain, 2, Louvain - la -
Neuve, Belgique 1981.
Vedinaş, V., libertatea credinţelor religioase, Bucureşti 2003.
VlDA, I., Drepturile omului în reglementări internaţionale, Bucureşti
1999. ?

Studii şi articole:
BAlan, N., «Ortodoxia în mijlocul frământărilor de azi» T R 35-
36(1992) 1-2.
Boroianu, D., «Câte ceva din învăţătura despre Biserică şi
Stat», B O R 12 (1913) 965-984.
— ---------, «Creştinii şi Statul», B O R 4 (1913) 337-354.
Brânzea, M., «Drepturile şi libertăţile fundamentale ale
omului, după învăţătura creştină ortodoxă», S T 1-3
(1994) 113-119.
CÂNDEA, I.-C ., «Rolul Bisericii în integrarea europeană a
României. Exigenţe, probleme şi perspective», T R 25-
28 (2006) 3-4.
CHIRA, V., «Religia în era globalizării», T R 9-12 (2005) 3, 7.
«Conferinţa despre „Libertatea religioasă” ţinută la’ Bossey
(Elveţia), în cadrul Consiliului Ecumenic al
Bisericilor», B O R 7-8 (1963) 733-736.
Cricovean, M., «Aspecte din viaţa Bisericii şi a Statului în
timpul Sfântului Ambrozie al Milanului», M O 5-8
(2005) 50-57.
D ură, N.V., «Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului
şi protecţia lor juridică. Dreptul la religie şi libertatea
religioasă», O 3-4 (2005) 7-55.
ENĂCEANU, G., «Biserica şi societatea. Rolul Bisericii în Stat»
BOR 11 (1877) 487-501.

200
M iscellanea furiş

FĂTU, V., «Globalizare şi Ortodoxie - Sesiunea celei de a IX-a


Adunări Generale Interparlamentare europene a
Ortodoxiei, Bucureşti, Palatul Patriarhiei (27-30 iunie
2002)», B O R 1-6 (2002) 160-165.
FONTA, I., «Comisia pentru drepturile omului despre
respectarea drepturilor şi libertăţilor religioase,
însemnări pe marginea unui raport O.N.U.», B O R 4-6
(1992) 201-208.
------------ , «Constituţiile democratice despre Biserici şi
principiile desfăşurării vieţii religioase», B O R 1-3
(1991) 152-157.
------------ , «Dezbateri privind libertatea religioasă», O 4 (1994)
110- 112.
------------ , «Eliminarea tuturor formelor de intoleranţă şi de
discriminare ca urmare a convingerilor sau religiei», S T
5-6 (1991) 150-164.
------------ , «Statutul juridic al denominaţiunilor religioase din
unele ţări europene. Trăsături ale asociaţiilor şi
organizaţiilor religioase», B O R 1-6 (1997) 277-293.
------------ , «Studiu privind drepturile persoanelor care aparţin
minorităţilor etnice, religioase şi lingvistice», B O R 4-6
(1993) 164-176.
------------ , «Unele aspecte privind relaţiile Stat - Biserică în
ţările occidentale», BOR 4-6 (1991) 166-170.
GlORDANO, A., «Secularizarea, o provocate pentru Europa»,
R T 2 (2007) 269-276.
Gomboş, S., «Dinamica relaţiilor Stat-Biserică, între tradiţie şi
actualitate, în contextul aderării României la Uniunea
Europeană», TR 37-40 (2006) 6.
GUIAŞ, F., «Perspectiva românească asupra raporturilor dintre
Biserică, naţiune şi stat», ALB 4-6 (2003) 24-35.
IVAN, I., «Statutele de organizare ale cultelor religioase din
România», S T 3-4 (1952) 216-240.

201
Emilian-Iustmian Roman

Ijustjnlan, Patriarhul României, «Cuvântul Bisericii Ortodoxe


Române în chestiunea libertăţii religioase», M M 1-3
(1949) 7-15.
MARGA, I., «Libertatea religioasă şi statul de drept», R 5 (2002)
4-5.
------------ , «Simpozion internaţional despre viitoarea Lege a
Cultelor», T R 45-46 (2005) 4.
------------ , «Simpozionul „Biserică, stat, societate” (Sibiu, 10-12
octombrie 2003)», TR 41-44 (2003) 6.
PANAITE, O., «Perioada constantiniană ca model al coexistentei
Stat-Biserică —excurs asupra autorităţii», R T 3 (2006)
49-80.
PANŢURU, C., «Relaţiile dintre Stat şi Biserică oglindite în opera
Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca», RT 2 (2003) 39-49.
PETRARU, Gh., «Biserica Ortodoxă şi fenomenul secularizării»,
Analele Ştiinţifice ale Universităţii «A/J.Cu^a» Iaşi,
Teologie, 2 (1993-1994) 189-212/
POPESCU, B., «Relaţia Stat-Biserică în concepţia lui Martin
Luther», O T 2 (2001) 26L274.
POPESCU, B.I., «Relaţia dintre Stat şi Biserică în tradiţia
reformată şi câteva reflecţii ortodoxe», O 1-2 (2006)
114-131.
POPESCU, M., «Viaţa religioasă a Românilor şi amestecul
Statului în afacerile cultului», I, B O R 11 (1906-1907)
1260-1266.
------------ , «Viaţa religioasă a Românilor şi amestecul Statului în
afacerile cultului», II, BO R 4 (1907-1908) 415-423.
POPESCU, V., «Libertatea Cultelor religioase în Republica
Populară Română», O 1 (1953) 159-168.
RUS, C., «Fenomenul secularizării», T 4 (2000) 62-70.
------------ , «Tineretul creştin şi lumea seculară: Omilia Sfântului
Vasile cel Mare despre literatura păgână», T 2 (2003)
116-134.

202
M iscellanea ju tis

«Semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea


Europeană, Luxemburg, 23-25 aprilie 2005», BOR 4-6
(2005) 44-46.
STAN, L., «Relaţiile dintre Biserică şi Stat. Studiu istorico-
juridic», O 3-4 (1952) 353-461.
STĂNILOAE, D., «Dezbaterile şi hotărârile sesiunii a patra a
Conciliului al II-lea de la Vatican», O 1 (1966) 8-34.
•fSTREZA, L., «Biserica Ortodoxă Română şi Uniunea
Europeană. Aşteptări, speranţe şi temeri», R T 1 (2006)
7-12.
ŞERBĂNESCU, N., «Argumentări istorice cu privire la necesitatea
prezenţei reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe în
Parlamentul României», B O R 10-12 (1993) 117-139.
TOMA, Şt., «Locul Bisericii Ortodoxe într-o Europă unită.
Aspecte legate de fenomenul secularizării şi al
globalizarii. Definirea sensului participării ortodoxe la
ecumenismul contemporan», R T 2 (2007) 277-291.
VASILESCU, E., «O nouă orientare în relaţiile dintre Cultele
religioase», O 3-4 (1952) 604-614.

203
REGLEMENTAREA VIEŢII
RELIGIOASE ÎN STATELE UE -
LEGISLAŢIE ŞI DOCTRINĂ

Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale: libertâ religiosa e processo di


democrati^pa^ione, (a cura di Antonio G. Chizzoniti), in
Diritto Ricerche (Testi in italiano e in inglese), Milano
2004.
Church, State and Religious Minorities, (a cura di Modood T.),
Londra 2000.
Commission des Episcopats de la Communaute Europeenne. E a
construction europeenne et Ies institutions religieuses, Bruxelles
1997.
European Consortium for Church and State
RESEARCH, Church State Studies in the European Union,
Milano 2003.
European Consortium for Church and State
RESEARCH, N ew religious movements and the law in the
European Union, proceeding of the meeting, Usbona 8-9
novembre 1997, Milano 1997.
European Consortium for Church and State
RESEARCH, Religion and Eaw in dialogue, Milano 2004.
E uropean Consortium for Church and State
RESEARCH, The status o f religions confessions of the States
appljing fo r membership to the European Union, Milano
2002 .
European Consortium for Church-State Research, Les
religions dans les droit communautaire, ades du colloque, 21-22
novembre, Luxembourg/Treves 1996.

205
Emilian-Iustinian Roman

L a construction europeenne et les institutions religieuses, Louvain-la-


Neuve 1997.
Lm libertad religiosa. Memoria del I X congrese intemacional de derecho
canonice, Cittâ del Messico 1997.
I m liberte religieuse da n s le m onde. A n a ly se , doctrine e t p o litiq u e,
Campin 1991.
I m liberte religieuse et la Convention europeenne des droits de l ’homme, (a
cura di Massis T. - Pettiti C.), Bruxelles 2004.
L as minoritas etnicas, religiosas y culturales en el derecho intemacional
contemporaneo, Rioja 1998.
Law and religion, (a cura di Sadurski Wojciech), Dartmouth 1992.
L e droit de religion en France, Parigi 1993.
Legislation on church-state relations in Hungary, (a cura di Schanda
B.), Budapest 2002.
Les religions dans le droit communitaire, Bruxelles 2000.
L'etendue et les limites du principe di liberte d'organisation des cultes ă
travers la jurisprudence recente, Strasbourg 1999.
libertatea religioasă în context românesc şi european -Simpozion
internaţional, Bucureşti, 12-13 septembrie 2005. A cta,
(coord. A. Lemeni —FI. Frunză —V. Dima), Bucureşti
2005.
Liberte religieuse et regimes des cultes en droit franţais. Textes, pratique
administrative, jurisprudence, Paris 2005.
Nouvelles libertes et relations Eglises -E tat en Europe, Bruxelles 2000.
Religia şi societatea civilă, (coord. M. Flonta —H.-K. Keul —J.
Rusen), Piteşti 2005.
Religion, droit et societes dans le Europe communitaire; Aix-Marselle
2000.
Religious human rights in global perspective. Legal perspective, The
Hague 1996.
Un suflet pentru Europa - Dimensiunea religioasă a unui proiect politic,
(coord. R. Carp), Bucureşti 2005.
V iaţa religioasă din România, (coord. A. Lemeni), Bucureşti 20052.

206
M iscellanea furiş

Which relationship between churches an European Union? Thoughts for


thefuture, Leuven 1995.
ADORACION CASTRO JOVER, Iglesias, confeciones j comunidades
religiosas en la Union Europea:San Sebastian 25 y 26
septiembre de 1998, Bilbao 1999.
AHDAR, R., Religious Freedom in the Liberal State, Oxford 2005.
Alix, C., Le Saint-Siege et le nationalisme en Europe(1870-1960),
Parigi 1960.
ALLIEVI, S., Les convertis ă / islam. Les nouveaux musulmans
d'Europe, Paris 1998.
B A U B E R O T , J., Religion et laicite dans L'Europe des Douge, Parigi
1994.
BlSTOLFl, R. —Zabbal, F., Islams d'Europe. Integration ou insertion
communautaire?, Parigi 1995.
BOYER, A., Le droit de religion en France, Parigi 1993.
BRADNEY, A., Religions, rights and laws, Leicester 1993.
BRETHERTON, C. —VoGLER, J., The European Union as a global
actor, Londra 1999.
C A P P A R O S , C . , La religion en droit compare ă l'aube du 21 e siecle,
Bruxelles 2000.
C A S A N O V A , J., Public religion in the modem world, Chicago 1994.
CASEY, J., Costitutional law in Ireland, Londra 1992.
CELADOR, A., O estatuto juridico de las confesiones religiosas en el
ordenameientojuridico estadounidense, Lisbona 1998.
D e D E C K K E R , P. —F A B E R O N , J.-Y., L ’Etatpluriculturel et le droits
aux differences, Bruxelles 2003.
D e la Hera, A. - Martinez de Codes, R.M., Spanish
legislation on religious affairs, Madrid 1998.
D E R M O T , A.L., Religion, education and the constitution, D u b l i n o
1992.
DlERKENS, A., Pluralisme religieux et laicite dans l'Union Europeenne,
Bruxelles 1994.
DURÂND, J.P., Les congregations et Îetat, Parigi 1992.

207
Emilian-Iustinian Roman

EVANS, M.D., Religious liberţy and internaţional law in Europe,


Cambridge 1997.
FERRARI, S. —IRAN, I.C., Diritto e religione in Europa Occidentale,
Saggi, Bologna (IT) 1997.
FlTZPATRICK, P. - Bergeron, J.H., Europe's other. european law
between modemiţy andpostmodemiţy, Aldershot 1998.
F l e d e l i u s , N . - B r i g i T T E , J . , Freedom of religion in Denmark,
Copenhagen 1992.
GlLL, S. - D'COSTA, G. - KlNG, U., Religion in Europe.
Contemporaryperspectivei, Leuven 1994.
GREWE, C. - RUIZ FABRI, H., Droits constitutionnels europeens,
Parigi 1995.
JANIS, M.W. - EVANS, C.A., Religion and internaţional law, The
Hague 1999.
KlDERLEN, H.J. - TEMPEL, H. - TORFS, R., Wich relationships
between churches and European Union? Fhoughts for the
future, Leuven 1995.
Le TOURNEAU, D., L ’Eglise et l'Etat en France, Paris 2000.
M e s s n e r , F . , Ee statut des confessions religieuses des Etats candidats ă
l’Union europeenne, Milano 2002.
REMOND, R., Religion et societe en Europe, Parigi 1998.
VlNCENT, G. - WlLLAIME, J.P., Religions et transformations de
l'Europe, Strasbourg 1993.

Studii şi articole:
«Unitatea creştină a Europei», A B 4-6 (2003) 3-6.
fBARTOLOMEU al CONSTANTINOPOLULUI, «Biserica Ortodoxă
şi Europa contemporană», A B 7-9 (1999) 7-13.
BASARAB, M., «Unificarea europeană şi Biserica Ortodoxă», CO
2 (1996) 73-88.
D răGULIN, Gh.I., «Europenizare fără reîncreştinare?», BOR 5-6
(1990) 57-58.

208
Miscellanea juris

D ură, N.V., «"Privilegii” şi "discriminări” în politica religioasă


a unor State ale Uniunii Europene», B O R 1-3 (2006)
491-510.
------------ , «Valorile religios-creştine şi „moştenirea culturală,
religioasă şi umanistă a Europei”», B O R 4-6 (2005)
136-148.
F o n t a , I., «Statutul juridic al denominaţiunilor religioase din
unele ţări europene. Trăsături ale asociaţiilor şi
organizaţiilor religioase», B O R 1-6 (1997) 277-293.
GABOR, A., «Biserica Ortodoxă Română şi integrarea
europeană. Exigenţe, probleme şi perspective», S T 1
(2007) 9-26.
G o m b o ş , St., „Despre folosul, participarea şi impactul
creştinilor ortodocşi în Uniunea Europeană», A B 1-3
(2007) 180-184.
MARGA, I., «Simpozionul internaţional: „Bisericile şi Uniunea
Europeană. Consecinţele juridice ale lărgirii UE pentru
Biserici” (Viena, 22-24 aprilie 2002)», T R 23-26 (2002)
2.
P o pescu, D., «Ortodoxia şi Europa», O 3-4 (2005) 3-6.
ŞERBĂNESCU, F., «Valorile creştine şi integrarea europeană»,
BOR 7-12 (2003) 374-402.
ŞESAN, M ., «Ortodoxia în trecutul Europei Centrale», S T 1-2
(1950) 80-97.

209
CĂLĂUZĂ CANONICĂ

A BSTIN EN ŢĂ (A BŢIN ERE, INFRÂNARE)


► de la nuntă, came, vin din îngreţoşare: cleric -
caterisire (+afurisire, dacă nu încetează);
mirean - afurisire 51 A p .

► de la soţii a celor care „stau sau slujesc la altar” 1 3 T r u la n ,

4 C a r t.

► făţarnică de la carne - anatemă 2 G an gra

► de la căsătorie din îngreţoşare - anatemă 9 G an gra

► a celor trei trepte consacrate „să fie întru toate” 3 C a r t.

► a clerului superior de la soţiile lor la un anumit


timp determinat 7 0 C a r t.

► a soţilor de la relaţii intime prin consimţământ


pentru rugăciune - obligatorie 3 D io n is ie al

A le x .

► d e la c a r n e a d e p o r c e s te a b s u r d ă 2 8 V a s ile c e l

M are

► a soţilor de la relaţii intime pentru a se putea


împărtăşi 5 T im . al

A le x .

► a soţilor sâmbăta şi duminica, zile în care se


aduce jertfa euharistică 1 3 T im . al

A le x .

A C U ZA ŢII
► acuzator al episcopului nu poate fi un eretic şi
niciun singur credincios, ci 2 sau 3 7 5 A p .

► calitatea de acuzator în chestiuni particulare o


are orice persoană, indiferent de religie sau
moralitate, în chestiuni bisericeşti însă, aceştia
se cercetează 6 II E c .,
2 1 IV E c .

211
Emilian-Iustinian Roman

A C U ZA ŢII
► în chestiuni bisericeşti, aduse episcopilor din
partea ereticilor, excomunicaţilor (clerici sau
mireni), învinuiţilor (nejudecaţi încă), să nu fie
admise înainte de a da scris că sunt de acord
să fie pedepsiţi cu aceeaşi pedeapsă dacă
acuzaţiile nu se confirmă după judecata
sinodului 6 II E c.
► aduse episcopilor din partea unui om
compromis nu sunt admise 8 C a r t.

► aduse episcopului se înaintează mitropolitului 19 C a r t.

► despre acuzatori şi acuzaţi 3 0 C a r t.

► acuzatori nu pot fi cei excomunicaţi 1 2 8 C a r t.

► lista celor ce nu pot deveni acuzatori (sclavi,


liberi, persoanele neadmise de legile civile,
eretici, păgâni, evrei etc.) 129 C a r t.

► aduse clericului nu se admit dacă prima


acuzaţie, fiind dezbătută, nu se dovedeşte 1 3 0 C a r t.

A D U LTER
► cel/cea care îl comite - 7 ani penitenţă 2 0 A n d ra

► preacurvie —definiţie, osândă 9, 21 V a s ile

cel M are,

8 7 T r u la n

► adulterina care mărturiseşte din evlavie se


pedepseşte, dar nu se face public adulterul 3 4 V a s ile c e l

M are

► pedeapsă: - 15 ani oprire de la Sfânta


împărtăşanie 5 8 V a s ile c e l

M are

► definirea şi epitimia 4 G r ig . d e

N y ssa

► e p itim ie - 3 a n i, o p r ir e d e la S f. îm p ă r tă ş a n ie ,

mâncând uscat şi 250 de metanii zilnic 20 Ioan


P o st.

212
Miscellanea furiş

A F U R IS IT

► r u g ă c iu n e c u e l c in e fa c e - a fu r is ir e 10 A p .

► c le r ic sau m ir e a n care ar fi p r im it în a ltă c e ta te

fă ră s c r is o a r e d e reco m a n d a re (şi c e l p r im it şi

c e l c a r e l-a p r im it) 1 2 A p .

► c le r ic u l, r e p r im ir e a lu i o p o a te fa ce n u m a i

e p is c o p u l să u sau a ltu l, în ca z d e m o a rte a

a c e s tu ia 3 2 A p .

► c le r ic sau m ir e a n să n u se p r im e a s c ă d e a lt

e p isc o p d acă n u s -a r p r im i d e în s u ş i e p is c o p u l

s ă u s a u d u p ă h o tă r â r e a S in o d u lu i 6 A n tio h ia
► c le r ic u lu i e x c o m u n ic a t ş i r e fu g ia t la a lt e p is c o p ,

c u n o sc â n d u -i ju d e c a ta n u tr e b u ie să -i a co rd e

c o m u n iu n e a 1 3 S a r d ic a

A G A P Ă

► şi a şte r n u tu r i în b is e r ic ă să în c e te z e - ori

a f u r is ir e 7 4 T r u la n

► d in a c e a s ta n u s e p o t lu a p ă r ţi p e n tr u a c a s ă 2 7 L aod .

► în b is e r ic i şi c a s e d o m n e ş ti - o p r ită 2 8 L a o d .,

4 9 C a r t.

► c in e o d e fa im ă - a n a te m ă 11 G an gra

A L E G E R E

► a e p is c o p u lu i se fa ce d e to ţi sa u d e 3 e p is c o p i

+ m itr o p o litu l 4 I E c .,

12 L a o d .

► a e p is c o p u lu i s e fa c e c u v o t u l m a jo r ită ţii 6 I E c.
► a e p is c o p u lu i şi în tr o n iz a r e a lu i să n u d u reze

m a i m u lt d e 3 lu n i 2 5 IV E c.

► a e p is c o p u lu i să se fa că fă ră a m este c u l

„ d r e g ă to r ilo r lu m e ş t i” 3 V I I E c .,

8 9 V a s ile c e l

M are

► a c le r u lu i n u e ste f ă c u tă c u p a r t ic ip a r e a m a s e lo r 13 L a o d .
A L T A R

► je r tfa p r im ită 3 A p ., 5 7

T r u la n

213
Emilian-Iustinian Roman

A L T A R

► in tr a r e a m ir e n ilo r o p r ită , e x c e p ţie : d o m n sau

îm p ă r a t 6 9 T r u la n

► n u m a i p r e o ţii p o t in tr a ş i s e p o t îm p ă r tă ş i 19 L aod .

► in tr a r e a f e m e ilo r - o p r ită 4 4 L aod .

► in tr a r e a p r e o ţilo r să se fa că d u p ă cea a

e p is c o p u lu i 5 6 L aod .

► p r e o tu l o s â n d it care r id ic ă a lta r e co n tra

B is e r ic ii ş i e p is c o p u lu i s ă n u sc a p e n e p e d e p s it 1 0 C a r t.

► in tr a r e a m o n a h ilo r şi m o n a h iilo r p e r m is ă ca să

a p r in d ă c a n d e lă ş i lu m â n ă r i 1 N ic . al

C o n s t .,

1 5 N ic h ifo r

M ă r t.

A M V O N

► le c tu r i d e la a m v o n se fa c n u m a i d e c e i r â n d u iţi

— c it e ţi 1 4 V II E c.

A N A F O R Ă

► s e p o a t e tr im ite c e lo r d in a fa r a B is e r ic ii 1 4 L aod .

► o p o t p r im i c ă lu g ă r ii s u p u ş i e p ît im iilo r 19 N ic h ifo r

M ă r t.

► n u o p o a te p r im i cel o p r it d e la S f. îm p ă r tă ­

ş a n ie 1 0 N ic . al

C o n st.

A N IV E R S A R E

► a z ile i d e n a ş te r e în P ă r e s im i - o p r ită 5 2 L aod .

A N T IM IS

► s p ă la t d in n e ş tiin ţă n u - ş i p ie r d e s fin ţe n ia 1 N ic h ifo r

M ă r t.

A P E L

► la s in o d în c a z u l c e lo r e x c o m u n ic a ţi 5 I E c .,

6 A n tio h ia ,
11 C a r t .,

4 T e o fil al

A le x .

► în c a z u l e p is c o p u lu i t r e b u ie c e r c e t a t la R o m a 3 , 5 S a r d ic a

214
Miscellanca juris

A P E L

► la M itr o p o lit sau lo c ţiito r u l său , d acă a c e sta

lip s e ş te , c o n tra h o tă r â r ii d e c a te r is ir e a

p r e o ţilo r şi d ia c o n ilo r d e e p is c o p ii lo c u lu i 1 4 S a r d ic a
► fă cu t d e u n p r e o t sau d ia c o n d in T r ip o li s ă fie

s o lu ţio n a t d e 5 e p is c o p i p e n tr u p r e o t şi

r e s p e c t iv 3 p e n tr u d ia c o n , d in ca u za s ă r ă c ie i

p r o v in c ie i ( e x c e p ţie la c a n o n u l 12) 1 4 C a r t.
► in te r z is la in s ta n ţe le ju d e c ă to r e şti c iv ile cân d

su n t d e c o m p ete n ţa c e lo r b is e r ic e ş ti 1 5 C a r t.
► fă c u t la u n f o r s u p e r io r 15 C a r t .,

4 T e o fil al

A le x .
► fă cu t la ju d e c ă to r ii a le ş i in te r z ic e a p e lu l la

s in o d u l g e n e r a l 15, 9 6 ,

1 2 2 C a r t.
► al c le r ic ilo r a fr ic a n i să se in tr o d u c ă n u m a i la

s in o a d e le d in A fr ic a sau la p r im a ţ ii e p a r h iilo r

lo r 1 2 5 C a r t.
A P O S T A Ţ I

► f iin d m u r ib u n z i, s e îm p ă r tă ş e s c 1 3 1 E c .,

7 3 V a s ile c e l

M are, 1 Io a n

P o st.
► care au je r t f it p r in c o n str â n g e r e sa u au

p a r tic ip a t la o s p e ţe le id o le ş ti fă ră p ărere d e

rău - 6 an i e p itim ie (1 - a s c u lt a r e ,

3 - u m ilin ţă , 2 - r u g ă c iu n e ) 4 A n c ir a
► cei care au p a r t ic ip a t c u m â h n ir e (lă c r im â n d şi

cu h a in e d e d o liu ) , tim p u l d e p e n ite n ţă p o a te

fi s c u r ta t s a u p r e lu n g it d e e p is c o p 5 A n c ir a
► cei care au j e r tfit id o lilo r s u b a m e n in ţ a r e a lu ă r ii

a v e r ilo r s a u e x ilă r ii - e p itim ie 6 a n i 6 A n c ir a


► cei care s-a u o sp ă ta t la serb area p ă g â n ilo r -

r e p r im iţ i d u p ă s o c o tin ţa e p is c o p u lu i, n u m ai

rep ed e d e 2 ani 7 A n c ir a

215
Emilian-Iustinian Roman

A P O S T A Ţ I

► c e i s iliţi s ă j e r t f e a s c ă i d o lilo r d e m a i m u lte o r i —

e p itim ie 6 a n i 8 A n c ir a
► cei care s-a u le p ă d a t d e c r e d in ţă şi au s ilit şi p e

a lţi fr a ţi - e p itim ie 10 an i 9 A n c ir a

► cei care au j e r tfit id o lilo r în a in te d e b o te z p o t

să în a in te z e în c le r 1 2 A n c ir a

► fiin d , să n u li se r e fu z e h aru l şi îm p ă c a r e a cu

B is e r ic a 4 5 C a r t.

► în r o la ţi d e b a r b a r i, d e v e n iţi u n e lte a le lo r şi

tră d ă to r i d e n e a m , s e p e d e p s e s c 7 G r ig . a l

N e o c e z .

► p e n ite n ţa c e lo r care au că zu t în tim p u l

p r ig o a n e lo r 1, 2, 3, 5,

8 P etru al
A le x .

► o s â n d a c e lo r n e în d r e p ta ţi 4 P e tru al

A le x .

► r e p r im ir e a a p o s ta ţilo r şi tr e p te le p e n ite n ţe i

p r e s c r is e 81 V a s ile c e l

M are

► e p it im iile p r e s c r is e d e s in o d u l d e la A n c ir a şi d e

S f. P ă r in ţi (P e tr u al A le x a n d r ie i, V a s ile cel

M a r e , G r ig o r ie d e N y s s a ) tr e b u ie r e s p e c t a t e 1 Io a n P o st.

A P O S T A Z IE (le p ă d a r e a d e c r e d in ţă )

► c le r ic c e le a p ă d ă n u m e le lu i H r is t o s - a n a te m ă ;

care le a p ă d ă n u m e le d e c le r ic - c a te r isir e ;

p o c ă in d u -s e s ă f ie p r im it c a la ic 6 2 A p .

► r e p r im ir e a c e lo r c ă z u ţi d e la c r e d in ţă în tim p u l

s tă p â n ir ii lu i L ic in iu - p ro ced u ra fiin d : 3 an i

cu a s c u ltă to r ii, 7 an i cu în g e n u n c h e t o r ii, ia r 2

an i v o r lu a p a r te la r u g ă c iu n i fă ră a se p u tea

îm p ă r tă ş i 11 I E c .

216
Miscellanea juris

A P O S T A Z IE (le p ă d a r e a d e c r e d in ţă )

► r e p r im ir e a c e lo r d in s e r v ic iu l p u b lic m ilit a r ,

care d u p ă ce au p ă r ă s it s is te m u l, s-a u în to r s

p r in d iv e r s e m ijlo a c e la v e c h iu l s e r v ic iu ,

je r tfin d id o lilo r - p e n ite n ţa v a dura: 3 an i cu

a s c u ltă to r ii şi 10 ani cu în g e n u n c h e to r ii,

e p is c o p u l a vân d d rep tu l d e a m ic ş o r a a c e a stă

p e r io a d ă 1 2 I E c.

► p ed ea p sa - o p r ir e d e la S f. îm p ă r tă ş a n ie p ân ă

la m o a r t e 7 3 V a s ile c e l

M are

► cel m ai m are p ă ca t care d e r iv ă d in p a rtea

r a ţio n a lă a s u fle tu lu i, e p itim ie to a tă v ia ţ a , ia r

c o m u n iu n e a să o a ib ă n u m a i la s fâ r ş itu l v ie ţii 2 G r ig . d e

N y ssa

A R IE N I

► cei care au fo st s iliţi să trea că tr e b u ie să fie

ie r ta ţi, ia r c o n d u c ă t o r ii lo r p o t fi r e p r im iţ i, d a r

îş i p ie r d tr e p te le ie r a r h ic e 3 A ta n a s ie

cel M are

► p r im ir e a c le r ic ilo r a r ie n i 2 T e o fil al

A le x .

A S C E Z A

► a d e v ă r a tă e s te c e a p r a c tic a tă d e B is e r ic ă 21 G an gra

A S IS T E N Ţ Ă S O C IA L Ă

► a ju to r a r e a c le r ic ilo r săraci d in a verea B is e r ic ii

o b lig a to r ie su b p ed ea p sa a fu r is ir ii şi a p o i a

. c a te r is ir ii 59 A p .

► a ju to r a r e a s ă r a c ilo r să n u se a co rd e d ecâ t d u p ă

c e rceta re şi n u m a i c u s c r is o r i d e p a c e 11 IV E c.

A U D I E N Ţ Ă

► c le r ic ilo r la îm p ă r a t tr e b u ie să u rm eze m ai

m u lţi p a ş i 1 0 6 C a r t.

A U T O C E F A L IE

► a B is e r ic ii d in C ip r u 8 I I I E c .,
3 9 T r u la n

► fie c a r e p r o v in c ie s ă a ib ă în tâ is tă t ă t o r 1 7 C a r t.

217
Emilian-Iustinian Roman

A U T O C E F A L IE

► a B is e r ic ii d in A f r ic a 2 8 ,1 2 5 C a r t.

A U T O N O M IE

► e p a r h ia lă 3 4 A p ,

9 A n tio h ia ,

1 5 S a r d ic a

A V E R E

A B IS E R IC II

► d r e p tu l s ă s e a d m in is tr e z e d e e p is c o p 3 8 A p ,

2 5 A n tio h ia

► se p a r a r e a e i d e c e a a e p is c o p u lu i 4 0 A p ,

2 4 A n tio h ia

► s e a d m in is tr e a z ă d e e p is c o p p r in e c o n o m 2 6 IV E c.

► să n u s e în s tr ă in e z e 12 V II E c.

► b u n u r ile B is e r ic ii v â n d u te d e p r e o ţi în tim p u l

v a c a n ţe i e p is c o p a le s e p o t r e v e n d ic a 1 5 A n c ir a

► să n u se d e la p id e z e (b u n u r ile B is e r ic ii s ă n u se

v â n d ă d e c â t în ca z d e n e c e s ita te şi c u a cord u l

m it r o p o lit u lu i ş i a c e lo r la lţi e p is c o p i) 2 6 C a r t.

A M Ă N Ă S T IR II

► tr e b u ie să răm ân ă in ta c te , tiu p o t trece în

p r o p r ie ta te p r iv a tă 1 I-II C -p o l

A V O C A T (S IN D IC , A P Ă R Ă T O R , D E F E N S O R )

► in s titu ţia a p ă r ă to r ilo r 7 5 , 9 7 C a r t.

A V O R T

► c in e fa c e , s e c a n o n is e ş t e c a şi u c ig a ş ii 91 T r u la n

► fe m e ile d e sfr â n a te c a r e-şi p r o v o a c ă a v o r tu l sa u

se în d e le t n ic e s c cu p r e g ă tir e a m ijlo a c e lo r d e

a v o rt - 10 a n i p e n ite n ţă 21 A n c ir a

► p ro v o ca t p r in o r ic e m ijlo a c e se p e d e p se şte la

fe l c a şi u c ig a ş u l, c u 10 a n i d e p e n ite n ţă 2 V a s ile c e l

M are

► c u v o ie , 5 / 3 an i - o p r ir e d e la îm p ă r t ă ş ir e 3 3 Io a n

P o st.

► fă r ă v o i e , 1 a n o p r ir e d e la îm p ă r t ă ş ir e 3 4 Io a n

P o st.

218
Miscellanea furiş

A Z IM E

► c r e ş tin ii s ă n u m ă n â n ce 3 8 L a o d .

B A T J O C O R IR E

► a c e lo r cu d e fec te fiz ic e d e c le r ic sau m ir e a n —

a fu r is ir e 5 7 A p .

► a c le r ic ilo r — in te r z is ă 5 V II E c.

B Ă I O B Ş T E Ş T I

► b ă r b a ţ ii s ă n u f a c ă b a ie la u n l o c cu fe m e ile 7 7 T r u la n ,

3 0 L a o d .

B Ă R B A T

► c a str â n d u -se p e s in e în s u ş i - a fu r is ir e 3 a n i 2 4 A p .

► o r to d o x n u se p o a te c ă să to r i cu o fe m e ie

e r e tic ă 7 2 T r u la n

► care se c ă să to r e şte c u o fe m e ie lo g o d ită d e ja c u

a ltu l, ia r a c e s t a t r ă ie ş te , s ă v â r ş e ş t e a d u lt e r 9 8 T r u la n

► care ţ in e o fe c io a r ă , p e care a se d u s-o , ca p e

s o ţia sa, se su p u n e p e d e p se i n e c in s tir ii dar

p o a te să se c ă să to r e a sc ă c u a cea sta 2 5 V a s ile c e l

M are

► p ă r ă s it fă r ă m o t i v d e s o ţie n u se p e d e p se şte 3 5 V a s ile c e l

M are

► care a c o n v ie ţu it ile g a l cu o f e m e ie c ă s ă to r ită ,

d u p ă ca re s-a d e s p ă r ţit ş i a tr ă it c u a ltă fe m e ie

lib e r ă , fa ţă d e p r im a să se p e d e p se a scă ca u n

a d u lte r in 3 7 V a s ile c e l

M are

► c a re-şi la să s o ţia şi se a lă tu r ă a lte ia să v â r şe şte

a d u lte r , s u p u n â n d u - s e u n e i e p itim ii d e 7 a n i 7 7 V a s ile c e l

M are

► în s u r a t cu o fe m e ie şi ca d e în d e sfr â u , se

p e d e p se şte m ai m u lt d ecâ t c e l ce n u tr ă ie ş te

cu o fe m e ie , d a r c a d e în a c e a s ta p a tim ă 15 Io a n

P o st.

219
Emilian-Iustinian Roman

B Ă U T U R I

► că zâ n d cev a n ecu ra t în ap a d in fâ n tâ n ă ,

u n td e le m n , v in , c e l c a r e b ea - e p itim ie 7 z ile

s ă n u s e îm p ă r tă ş e a s c ă ş i 3 z ile s ă n u m ă n â n c e

ca rn e şi b râ n ză 4 7 Io a n

P o st.

B IS E R IC Ă

► să n u c ir c u le c ă r ţi e r e t ic e şi a p o c r if e 6 0 A p .

► a fla tă în tr e p o p o a r e le b a r b a r e - r e g le m e n ta r e în

ceea c e p r iv e ş t e a d m in is tr a r e a e i c f. o b ic e iu lu i

ţin u t d e S f. P ă r in ţi 2 II E c.

► n u p o a te fi p r iv a tă d e e p isc o p m ai m u lt d e 3

lu n i 2 5 IV E c.

► în b is e r ic ă s u n t in te r z is e a g a p e le şi c u lc u ş u r ile

p e n tr u d r u m e ţi 74 Trulan
► în c u r te a e i s e o p r e ş te n e g o ţu l 76 Trulan
► să n u s e a d ă p o s te a sc ă d o b ito a c e 88 Trulan
► tr e b u ie să a ib ă s fin te m o a şte , a c o lo u n d e n u

su n t, se d e p u n şi se r e s fin ţe ş te , c in e s fin ţe ş te

b is e r ic ă fă ră m o a ş t e — c a te r isir e 7 V II E c.

► c o n s tr u c ţia d e b is e r ic ă şi m ă n ă s tir e să se fa că

n u m a i d acă e x is tă b in e c u v â n ta r e a e p is c o p u lu i

şi e x is tă m ij lo a c e le m a te r ia le n e c e s a r e 17 V II E c.

► cel ce o d is p r e ţu ie şte şi n e so c o te şte r u g ă c iu n ile

d in e a - a n a te m ă 5 G an gra

► e ste d e fă im a tă p r in s ă v â r ş ir e a s lu jb e lo r

b is e r ic e ş ti în a fa ra ei şi lu c r â n d c e le a le

B is e r ic ii in t e n ţ io n a t îm p o t r iv a a c e s te ia 6 G angra

► s e in te r z ic o s p e ţ e le în B is e r ic ă 4 2 C a r t.

► b is e r ic a d in H ip p o n u tr e b u ie n e g lija tă şi de'

a ceea tr e b u ie h ir o to n it u n n o u e p isc o p şi

r e s t a b ilit ă p a cea d u p ă c a te r is ir e a e p is c o p u lu i

E q u itiu s 7 8 C a r t.

► d in R o m a şi cea d in A le x a n d r ia să p ă zea scă

p a c e a d u p ă d is e n s iu n e a c e a a v u t lo c în tr e e le 101 C a r t.

220
Miscellanea jutis

B IS E R IC Ă

► ju r is d ic ţia b is e r ic ilo r r e v e n it e d e la d o n a t iş t i 117 Cart.


► a se a d ă p o s ti m u lt t im p în p r id v o r u l b is e r ic ii -

o p r it 3 Nichifor
Mărt.
B IS E R IC I

► lu a te în s tă p â n ir e d e e r e tic i s ă s e in tr e c a în ca se

s im p le , ia r în a lta r s ă n u s e in tr e 46 Nichifor
Mărt.
► a R o m e i şi cea a C o n s t a n t in o p o lu lu i îşi v o r

r e c u n o a ş te h o tă r â r ile r e c ip r o c 1 Const.
(879)
B O B O T E A Z Ă

► d acă a ju n u l s ă r b ă to r ii c a d e d u m in ic a , p o s t u l se

în d u lc e ş te , g u s tâ n d p u ţin e m ă slin e 1 Teofil al


Alex.
B O G A Ţ I

► sau s c o la s tic i d in fo r, să trea că p r in to a te

tr e p te le p â n ă a fi e p is c o p 10 Sardica
B O L N A V I

► s u n t d is p e n s a ţi d e la p o s t 10 Tim. al
Alex.
B O T E Z

► al c a te h u m e n u lu i (c o p il ~ 7 ani sau a d u lt)

îm p ă r tă ş it d in g r e ş e a lă - a d m is 1 Tim. al
Alex.
► al c a te h u m e n u lu i în d r ă c it - o p r it, a fa ră d e

s fâ r ş itu l v ie ţii 2 Tim. al


Alex.
► al c a te h u m e n u lu i b o ln a v , fă ră c u n o ş tin ţă -

a d m is 4 Tim. al
Alex.
► al c a te h u m e n e i la m e n s tr u a ţie - să se a m â n e

p â n ă s e v a c u r ă ţi 6 Tim. al
Alex.

221
Emilian-Iustinian Roman

B O T E Z

► cel care v in e la b o te z să ş tie m ă r tu r isir e a d e

c r e d in ţă p e d e r o s t 78 Trulan,
46 Laod.
► a d m in is tr a t su b c o n d iţie la c o p iii b ă n u iţi că

n -a r fi b o te z a ţi - p e r m is 84 Trulan,
72 Cart.
► al c a te h u m e n ilo r a n u n ţa t d u p ă p r im e le d o u ă

s ă p tă m â n i d in P ă r e s im i, n u se m a i a d m in is tr a

în sâ m b ă ta m a re 45 Laod.
► a fe m e ii în s ă r c in a te n u d is p e n s e a z ă p e c o p il d e

b o te z ( e s t e in d iv id u a l) 6 Neocez.
► s ă v â r ş it v a lid n u se r e p e tă 47 Ap.,
48 Cart.
► a l e r e tic ilo r n u e ste r e c u n o sc u t 46, 47 Ap.,
1 Ciprian al
Cart.
► s ă v â r ş it în n u m e le S fin te i T r e im i 49 Ap.
► s ă v â r şit p r in tre i a fu n d ă r i 50 Ap.
► îl p o a te a d m in is tr a d ia c o n u l sau m o n a h u l în

s it u a ţ ii e x c e p ţ io n a le 44 Nichifor
Mărt.
► în ca z d e m o a rte , se fa c e d e o r ic e c r e ş tin 45 Nichifor
Mărt.
► al b o ln a v ilo r care n u -şi p o t m ă r tu r isi s in g u r i

c r e d in ţ a s e fa ce n u m a i c u g ir a n t 45 Cart.
► al p r u n c u lu i a f la t în p r im e jd ie d e m o a rte se

f a c e la 3 s a u 5 z ile 38 Nichifor
Mărt.
► în p a r a c lis e se să v â r şe şte cu ap rob area

e p is c o p u lu i 31 Trulan
► r u d e n ia n ă ş ie i 53 Trulan
► se să v â r şe şte n u m a i în B is e r ic ă 59 Trulan,
1 Ciprian al
Cart.

222
Miscellanea juris

BOTEZ
► a d m in is tr a t sp re ie r ta r e a p ă c a te lo r şi v ia ţă

v e ş n ic ă 1 Ciprian al
Cart.
► m a te r ia e s t e a p a c u r a tă , s fin ţ it ă d e p r e o t 1 Ciprian al
Cart.
► a l m o r ţilo r - in te r z is 18 Cart.
► su b c o n d iţie , a l c o p iilo r d esp re care n u se ş tie

s ig u r d a c ă a u f o s t s a u n u b o t e z a ţ i 72 Cart.
► p r u n c ilo r d e cu rân d n ă s c u ţi, tă g ă d u it p e m o tiv

că n u se b o te a ză în tr u ie r ta r e a p ă c a te lo r -

a n a te m ă 110 Cart.
► c o p ilu l m o a r e n e b o t e z a t d in v in a p ă r in ţilo r - 3

a n i e x c lu d e r e d e la S fâ n ta îm p ă r tă ş a n ie 37 Ioan
Post.
► a d m in is tr a t u n ei p erso a n e b o ln a v e e ste v a lid ,

dar a c e a sta n u p o a te d ev en i p r e o t d e c â t în 2
c a z u r i: în u r m a z e lu lu i şi c r e d in ţe i s a le sau d in

lip s ă d e c a n d id a ţi 12 Neocez.
► a d m in is tr a t u n u i b o ln a v , d u p ă în s ă n ă to ş ir e , să

în v e ţe c r e d in ţa p e d e r o s t 47 Laod.
► d u p ă a d m in is t r a r e a a c e stu ia , să se u n g ă cu

S f â n t u l M ir 48 Laod.,
1 Ciprian al
Cart.
► cel de curând botezat nu poate fi cleric 3 Laod.
► obligatoriu pentru ereticii frigieni 8 Laod.
► şi împărtăşire a catehumenilor aflaţi sub
epitimie şi în pericol de moarte 5 Chirii al
Alex.
BUNA-VESTIRE
► în Joia sau Vinerea Mare - dezlegare la peşte şi
vin 5 Nichifor
Mărt.

223
Emilian-Iustinian Roman

CAMĂTĂ
► clericii care iau - ori să înceteze, ori caterisire 44 Ap.,
17 I Ec.,
lOTrulan,
4 Laod.
► excluderea femeii Kiradia din comuniunea
bisericească pentru cămătărie 14 Teofil al
Alex.
► cei care iau, nu se cuvine să se împărtăşească 32 Nichifor
Mărt.
CANOANE
► enumerate şi consfinţite 2 Trulan
► întărite 1 II Ec.,
1 IV Ec.,
1 VII Ec.
► a le s in o d u lu i d e la S a r d ic a - în tă r ite 20 Sardica
► a le S in o d u lu i I — în tă r ite 1 Cart.
C A N O N I C O N

► al lu i Io a n A ju n ă to r u l să n u se r e sp ec te

d e o a r e c e e s te p r e a b lâ n d 11 Nicolae
al Const.
C A R N E

► în sâ n g e, d e a n im a l m u şca t d e fia r e sa u d e

m o r tă c iu n e , c le r ic u l c e m ă n â n că - c a te r is ir e ;

la ic u l - a f u r is ir e 63 Ap.
► n u n tă , v in , c in e se a b ţin e d e la e le n u d in

în fr â n a te ci d in în g r e ţo ş a r e - c a te r is ir e a şi

a p o i a fu r is ir e a d a c ă n u s e în d r e a p tă 51 Ap.
► d e a n im a le s u g r u m a te n u se m ă n ân că 67 Trulan
► c le r ic u l care se a b ţin e d e la carn e şi d e la"

le g u m e le c e s u n t p u s e lâ n g ă e a - c a te r isir e 14 Ancira
► d e p o r c , a b ţin e r e a d e la e a e a b s u r d ă 28 Vasile cel
Mare
► c a o f r a n d ă la a lta r d e v a p r im i - a f u r is ir e 99 Trulan
► c in e n u m ă n â n că (e x c e p ţie : sâ n g e, jertfa

id o le a s c ă , su g r u m a t), d e fă im â n d p e cei ce

m ăn ân că cu e v la v ie - a n a tem ă 2 Gangra

224
Miscellanea /uns

C A R T E c a n o n ic ă

► o b lig a to r ie în c a z u l tr a n s fe r u lu i 17 Trulan
C A S T IT A T E

► o b lig a to r ie p e n tr u c le r ic i 3 Cart.
C A S T R A T

► cu ş tiin ţă - n u s e p o a te h ir o to n i 22 Ap.
► fă ră v o ia lu i, p o a te să răm ân ă în c le r sa u să

d e v in ă c le r ic 1 IEc.
► c le r ic fiin d - să s e în d e p ă r te z e 1 IEc.
► fă ră m o tiv e m e d ic a le , c le r ic - c a te r is ir e , la ic -

a fu r is ir e 8 I II C-pol
C A T A R I

► p r im ir e a lo r în B is e r ic ă 8 IEc.
C A T E H U M E N I

► c ă z u ţi d in c r e d in ţă şi r e v e n iţi - 3 ani

a s c u ltă to r i, d u p ă c a r e s e p o t r u g a îm p r e u n ă c u

c e ila lţi 14 IEc.


► care au j e r tfit id o lilo r în a in te d e B o te z ,

p r i m i n d u - 1, s e c o n s i d e r ă s p ă la ţi d e p ă c a t 12 Ancira
► tr e b u ie să în v e ţe C r e z u l şi s ă -l r e c ite în fie c a r e

jo i în fa ţa e p is c o p u lu i s a u p r e o tu lu i 78 Trulan,
46 Laod.
► b o teza ţi în ca z d e b o a lă , fă ră tim p u l p r e s c r is

p e n tr u a c e sta , d u p ă în s ă n ă to ş ir e să în v e ţe

c r e d in ţa 47 Laod.
► care p ă c ă tu ie s c , d e s u n t d in tr e în g e n u n c h e to r i,

să r e tr o g r a d e z e în tr e a s c u lt ă t o r i, ia r d a c ă su n t

a s c u ltă to r i, s ă fie e x c lu ş i 5 Neocez.


► su p u şi e p itim iilo r , d a că su n t p e m o a rte , se

b o tea ză ş i s e îm p ă r tă ş e s c 5 Chirii al
Alex.
► p e n tr u b o te z n u se m ai p r im e s c d u p ă a 2 -a
s ă p tă m â n ă d in P a tr u z e c im e 45 Laod.
► c o p il ( ~ 7 a n i) s a u a d u lt c a r e s e îm p ă r t ă ş e ş t e d in

g r e ş e a lă tr e b u ie s ă s e b o t e z e 1 Tim. al
Alex.

225
Emilian-Iustinian Roman

CATEHUMENI
► în d r ă c itu l s e b o t e a z ă n u m a i p e p a tu l d e m o a rte

sa u d a c ă s e c u r ă ţă 2 T im . al

A le x .

► b o ln a v u l, fă ră c u n o ş tin ţă n e p u tâ n d u -şi m ă rtu ­

r is i c r e d in ţ a - se b o te a ză 4 T im . al

A le x .

► c a te h u m e n ă a fla tă la m e n s tr u a ţie se b o te a ză

d u p ă c e s e v a c u r ă ţi 6 T im . al
A le x .

C A T E R IS IR E - v e z i C L E R IC (I)

C A T E R IS IŢ I

► c le r ic i f ă c â n d r u g ă c iu n e c u a c e ş t ia - c a te r is ir e 11 A p .

► litu r g h is in d - e x c o m u n ic a r e (a fu r is ir e ) 2 8 A p .

► în d r e p ta ţi, au d r e p tu l să p o a r te p ăru l tu n s în

c h ip u l c le r u lu i 21 T r u la n

C Ă L U G Ă R - v e z i M O N A H

C Ă L U G Ă R IE - v e z i M O N A H IS M

C Ă L U G Ă R IŢ Ă - v e z i M O N A H IE

C Ă R Ţ I

► a p o c r ife ş i e r e tic e să n u s e c ite a s c ă în b is e r ic ă 6 0 A p .

► c a n o n ic e a le V e c h iu lu i ş i N o u lu i T e s t a m e n t 85 A p .

► a le S f in t e i S c r ip tu r i ş i s c r ie r ile S f. P ă r in ţi n u se

d is tr u g , m p , s tr ic ă , v â n d su b p ed ea p sa

a fu r is ir ii 1 a n 6 8 T r u la n
► n e c a n o n ic e să n u s e c ite a s c ă în B is e r ic ă 5 9 L aod .

► c a n o n ic e să se c ite a s c ă în B is e r ic ă ( a le S f.

S c r ip tu r i) 2 4 C a r t.

► A p o c a lip s u l lu i P a v e l, B r o n t o lo g ia , S e lîn o -

d r o m ia şi C a la n d o lo g ia - r e s p in s e ca

n e c a n o n ic e 4 0 N ic h ifo r

M ă r t.

► A p o c a lip s u l lu i E zd ra şi Z o s im a , c e le d o u ă

m a r tir o lo g ii a le S f. G h e o rg h e şi a le s fin ţilo r

m a r tir i K ir ic ş i I u lia , c a r te a lu i M a r c u ş i a lu i

D ia d o h - r e s p in s e c a fiin d n e c a n o n ic e 41 N ic h ifo r

M ă r t.

226
Miscellanea juris

CĂSĂTORIE
► a c le r ic ilo r d u p ă h ir o t o n ie - c a te r isir e 26 Ap.,
1 Neocez.,
6 Trulan
► a u n u i d iv o r ţa t c u f e m e ie d iv o r ţa t ă — a fu r is ir e 48 Ap.
► a c le r u lu i in fe r io r c u e te r o d o c ş ii sa u n e c r e ş tin ii

in te r z is ă 14 IV Ec.
► cu vara s a , ta tă ş i fiu cu m a m ă ş i fiic ă , s a u c u 2
s u r o r i, m a m ă ş i f iic ă cu 2 fr a ţi, sau 2 fra ţi c u
2 s u r o r i, d iv o r ţ ş i 7 a n i p e n it e n ţ ă 54 Trulan
► cu e r e tic i s a u n e c r e ş tin i - in te r z is ă 72 Trulan,
10, 31 Laod.
► m ix tă : a u n u i s o ţ c r e d in c io s c u u n u l e r e tic 72 Trulan,
23 Ioan
Post.
► a f e m e ii în lip s a b ă r b a tu lu i n e în to r s d in răzb oi 93 Trulan,
36 Vasile cel
Mare
► c u lo g o d n ic a a ltu ia - in te r z is ă 98 Trulan,
22 Ioan
Post.
► a u n ei p erso a n e (b ă r b a t s a u fe m e ie ) c u 2 s u r o r i,

r e s p e c t iv 2 fra ţi - in te r z is ă 2 Neocez.
► a u n ei p erso a n e d e m ai m u lte o ri şi tim p u l d e

p e n ite n ţă 3 Neocez.
► a Π -a cere p e n ite n ţă , ia r p r e o tu lu i îi e ste

in te r z is să m ă n â n c e la o a s tfe l d e n u n tă 7 Neocez.
► a Π -a e ste a c c e p ta tă d acă se în c h e ie lib e r şi

le g a l, in d ic â n d şi e p itim ia - u n tim p scu rt cu

p o s t şi r u g ă c iu n e 1 Laod.
► în p o s t - in te r z is ă 52 Laod.
► le g itim ă , d a r d e fă im a tă — a n a te m ă 1 Gangra
► a p r e o ţilo r - a p ă ra tă 4 Gangra
► f e m e ie în g r e ţo ş â n d u -s e d e c ă s ă to r ie ş i- a r p ă r ă s i

so ţu l - a n a te m ă 14 Gangra

227
Emllian-Iustinian Roman

CĂSĂTORIE
► calea căsătoriei este admisă, dar fecioria este
recomandată 1 Atanasie
cel Mare
► a 3-a este ilegală, dar tolerată şi de preferat
desfrâului 4 Vasile cel
Mare,
19 Ioan
Post.
► s u c c e s iv ă a u n u i b ărb at cu 2 s u r o r i, cu o

c u m n a tă sau a u n ei fem ei cu 2 fra ţi sau

c u m n a t s u n t n e le g iu ite şi tr e b u ie d e s fă c u t e 23, 76, 78,


87 Vasile cel
Mare
► în c h e ia te d e cei lip s iţi d e c a p a c ita te a d e

e x e r c iţiu : m in o r i, s c la v i, fă ră c o n s im ţă m â n tu l

p ă r in ţilo r , tu to r ilo r , s tă p â n ilo r su n t

c o n s id e r a te in v a lid e , f iin d s a n c ţio n a te ca şi

d e sfr â n ă r i 42 Vasile cel


Mare
► a tr e ia e s t e p o lig a m ie , e p it im ie 3 sa u c h ia r 4 an i

( o b ic e iu l e r a d e 5 ani - Io a n P o s tito r u l) o p r ir e

d e la S f. îm p ă r t ă ş a n ie 50 Vasile cel
Mare
► a I l-a a s c la v e i, p r e fa c â n d u -se r ă p ită , n u se

în v in o v ă ţ e ş te , ci se su p u n e e p itim ie i n u n ţii a

d o u a 53 Vasile cel
Mare
► în tr e r u d e s e p e d e p s e ş t e c a a d u lte r u l 68 Vasile cel
Mare
► cu o c u m n a tă , e p itim ie 11 a n i 76 Vasile cel
Mare
► n e le g iu ită (cu o m ă tu şă , cu sora c e le i m o a rte)

să n u o fic ie z e 11 Tim. al
Alex.
► n e le g iu ită - se d e sfa c e 13 Teofil al
Alex.

228
Miscellanea furiş

CĂSĂTORIE
► cel ce se căsătoreşte a Π-a şi a IlI-a oară nu se
cunună, epitimie 2, respectiv 5 ani oprire de la
împărtăşanie 2 N ic h ifo r

M ă r t.

CÂNTARE
► silind firea spre răcnire —oprită 7 5 T r u la n

CÂNTĂREŢI (bisericeşti)
► şi citeţi se pot căsători şi după alegerea lor 2 6 A p .

► numai aceştia cântă de la amvon 15 L a o d .

► şi citeţi - nu pot purta o i ar 2 3 L a o d .

CÂRCIUMĂ
► clericii care mănâncă în cârciumă (excepţie -
călătorii) - afurisire 5 4 A p .

CELIBAT
► acesta nu este impus preoţilor, diaconilor şi
ipodiaconilor, în pofida faptului că în Biserica
Romei existau astfel de cazuri 1 3 T r u la n

CERCETARE
► canonică înainte de a intra în cler 9 I E c.

CERERI
► către împărat trebuie duse de un diacon 8 S a r d ic a

► ale episcopului către împărat trebuie să fie


însoţite de scrisori de recomandare ale
mitropolitului către episcopul locului unde
este situată curtea sau către episcopul Romei 9 S a r d ic a

CITEŢI
► şi psalţi se pot căsători după alegerea lor 2 6 A p .

► şi psalţi nu pot purta orar 2 3 L a o d .

► fiind, la vârsta pubertăţii sunt obligaţi ori să se


căsătorească ori să păstreze castitatea 1 6 C a r t.

► sa nu se închine către credincioşi 16 C a r t.

► care au fost şi numai o singură dată nu pot


deveni clerici intr-o altă eparhie 9 0 C a r t.

229
Emilian-Iustinian Roman

CITEŢI
► care au în t r e ţ in u t r e la ţii s e x u a le cu lo g o d n ic e le

în a in te d e c ă s ă to r ie , 1 a n e p id m ie şi fă ră a m a i

putea fi înaintaţi 69 Vasile cel


Mare
► cercetarea citeţului Iacov, hirotonit şi mai apoi
acuzat de desfrânare, dacă se dovedeşte -
caterisire 6 Teofil al
Alex.
CLĂDIRI BISERICEŞTI
► să se locuiască în mod cuviincios 97 Trulan
CLERIC®
► să nu divorţeze pe motiv de evlavie 5 Ap.
► să nu se ocupe de treburi lumeşti (afaceri)
incompatibile cu slujirea preoţească 6 Ap.
► care serbează Sf. Paşti cu evreii înaintea
echinocţiului de primăvară să se caterisească 7 Ap.
► să se împărtăşească la săvârşirea Sf. Liturghii, în
caz contrar să se afurisească 8 Ap.
► dacă s-ar ruga cu un cleric caterisit - caterisite 11 Ap.
► care părăsesc parohia fără voia Episcopului şi
trec în alta - caterisire 15 A p,
3 Antiohia
► nu pot fi cei legaţi cu două căsătorii după botez
sau cei care au ţiitoare (concubină) 17 A p,
3 Trulan
► nu pot deveni cei căsătoriţi cu văduve,
divorţate, desfrânate, sclave, actriţe 18 A p,
3 Trulan
► nu poate fi cel căsătorit cu 2 surori sau cu
nepoata sa 19 Ap.
► fiind, le este interzis a da gir sau garanţie 20 Ap.
► care se castrează cu ştiinţă - caterisire 23 A p,
8 I II C-pol

230
Miscellanea juns

CLERIC®
► fiin d , a u fă c u t a d u lte r , s p e r ju r s a u fu r t se d e p u n

d in tre a p tă , d a r n u se e x c o m u n ic ă , li s e a p lic ă

o s in g u r ă p e d e a p s ă 2 5 A p .,

51 V a s ile c e l

M are

► care b a t p e c r e d in c io ş ii p ă c ă to şi sau

n e c r e d in c io ş i - c a te r is ir e 2 7 A p .

► c a te r is iţi d u p ă d r e p ta te , care ar c o n tin u a să

să v â rşea scă c e le s fin te — a fu r is ir e

(e x c o m u n ic a r e ) 2 8 A p .

► a ju n ş i la a c e a stă d e m n ita te cu b an i - c a te r is ir e

şi a n a te m ă 2 9 A p .

► e x c o m u n ic a t d e e p is c o p , să n u se p r im e a s c ă d e

a lt e p is c o p d ecâ t d e cel care l-a p e d e p s it sau

d a c ă s in o d u l h o tă r ă ş te a ltfe l 3 2 A p .,

6 A n tio h ia ,
1 3 S a r d ic a

► străini să nu se primească fără scrisori de


recomandare şi cercetare 3 3 A p .,

1 7 T r u la n

► să fie afurisiţi în cazul în care poporul nu -1


primeşte pe episcop 3 6 A p .

► „petrecând cu zaruri şi beţii” —ori să înceteze,


ori caterisire 4 2 , 4 3 A p .

► să nu împrumute cu dobândă 4 4 A p .

► fiind, dacă numai s-ar ruga împreună cu ereticii


- afurisire, iar dacă ar săvârşi cele sfinte -
caterisire 4 5 A p .

► care se abţin de la nuntă, cărnuri, vin nu pentru


înfrânare, ci din scârbă - caterisire şi afurisire 51 A p .

► care nu mănâncă în zilele de sărbători carne şi


vin nu din înfrânare, ci din scârbă —caterisire 5 3 A p .

► fiind, nu poate să mănânce în localuri rău


famate 5 4 A p .

► care „ocărăsc” pe episcop - caterisire 5 5 A p .

231
Emilian-Iustinian Roman

CLERIC (I)
► care aduc atingere demnităţii preotului sau
diaconului - afurisire 56 Ap.
► dacă ar batjocori pe şchiop, surd, orb -
a fu r is ir e 57 A p

► fiind, să-şi exercite puterea învăţătorească 58 Ap.,


19Trulan
► fiind, dacă ar refuza ajutorarea clericilor săraci
- afurisire şi apoi caterisire 59 A p.
► care consumă carne în sânge, de animal muşcat
de fiare, de mortăciune - caterisire 63 Ap.
► care postesc în zi de duminică sau sâmbătă
(afară de sâmbăta Paştelui) - caterisire 64 Ap.
► care intră în adunările iudeilor sau ereticilor
pentru a se ruga - caterisire 65 Ap.
► care în timpul unei dispute a omorât pe cineva
dintr-o lovitură, să fie caterisit, iar dacă este
laic să fie afurisit 66 Ap.
► care vor primi a doua hirotonie de la altcineva
- caterisire 68 Ap.
► care vor posti, serba şi primi daruri de la iudei
- c a te r is ir e 70 A p.
► fiind şi ar fura din biserică ceară şi untdelemn,
să se afurisească şi să returneze încincit 72 Ap.
► nu pot fi demonizaţii 79 A p.
► pot deveni sclavii eliberaţi de stăpâni 82 Ap.
► fiind, nu poate ocupa şi o funcţie militară (în
timpul Imperiului Roman) 83 Ap.
► fiind, ar insulta pe împărat sau pe un - -
funcţionar public - caterisire 84 Ap.
► nu pot deveni neofiţii 2 I Ec.
► necăsătoriţi fiind, pot ţine în casele lor numai
f e m e i lip s it e d e o r ic e b ă n u ia lă 3 I E C-

88 Vasile cel
Mare

232
Miscellanea juris

CLERIC®
► fiind, nu pot părăsi o eparhie pentru alta 1 5 I E c .,

5 IV E c.

► fiind, nu-şi pot părăsi bisericile lor pentru altele


—excomunicare 1 6 1 E c.

► fiind, nu pot lua dobândă sau camătă -


caterisire 17 I E c.

► depus de Nestorie sau partizanii lui pentru


sentimentul ortodox să fie reintegrat în
treapta sa iniţială 3 III E c.

► trecuţi la erezia lui Nestorie sau Celestin -


caterisire 4 III E c.

► condamnaţi de Sinodul ecumenic sau de


propriul episcop şi reprimiţi cu drepturi
depline de Nestorie, rămân aşa şi pe viitor -
caterisiţi 5 III E c.

► fiind, nu trebuie să se ocupe de afaceri străine


vocaţiei lui (pământ în arendă, administrator,
etc.) 3 IV E c .

► fiind, să nu ia „purtări de grijă lumeşti”


incompatibile cu vocaţia sacerdotală 7 IV E c.

► ai aşezămintelor sociale, ai mănăstirilor şi ai


sanctuarelor martirilor sunt sub jurisdicţia
episcopului locului 8 IV E c.

► fiind, nu pot face apel la un tribunal civil într-o


cauză care priveşte 2 clerici, făcând abstracţie
de forurile bisericeşti 9 IV E c .

► fiind, să nu aparţină de 2 eparhii în acelaşi timp 1 0 IV E c.

► străini fără scrisori de recomandare din partea


episcopului lor nu pot sluji 13 IV E c .

► inferiori nu se pot căsători cu femei eretice 1 4 IV E c.

► nu poate face parte dintr-o asociaţie secretă 18 IV E c.

► nu pot lua bunurile episcopului lor după


moartea acestuia 2 2 IV E c.

► care stau mult timp la Constantinopol fără rost,


tulburând liniştea şi ordinea - să se alunge 2 3 IV E c.

233
Emilian-Iustinian Roman

CLERIC(I)
► reglementarea situaţiei clericilor recăsătoriţi,
căsătoriţi cu o văduvă, divorţată, actriţă,
servitoare, sclavă 3 Trulan
► care păcătuiesc cu femei închinate lui
Dumnezeu să se caterisească 4 Trulan
► să nu-şi ia femeie sau slujitoare, în afară de cele
trecute în canon, lipsite de orice bănuială 5 Trulan
► să nu aibă cabaret, cârciumă, bar etc. 9 Trulan
► fiind, pot părăsi Biserica numai din motive de
forţă majoră (ex: năvălirea barbarilor), dar
după încetarea pericolului să se reîntoarcă 18 Trulan
► pedepsiţi cu depunerea, pocăindu-se de păcate
sunt reprimiţi în cler 21 Trulan
► şi monahi să nu participe la spectacole
incompatibile cu starea lor 24,
51 Trulan,
54 Laod.
► fiind, să nu poarte haine necuviincioase, ci pe
cele rânduite pentru clerici ' 27 Trulan
► din ţinuturile barbare care de comun acord au
făgăduit să păstreze curăţia să nu locuiască
împreună cu soţiile lor 30 Trulan
► poate deveni oricine este vrednic şi nu numai
cei de neam preoţesc, arătându-se că este un
obicei iudaic, condamnându-se această
practică 33 Trulan
► fiind, să nu participe la conjuraţie sau uneltire
împotriva episcopului sau a unui alt cleric 34 Trulan
► fiind, să nu joace jocuri de noroc 50 Trulan
► să nu facă baie în băile publice împreună cu
femeile sub pedeapsa caterisirii 77 Trulan
► osânda celor care nu merg regulat la biserică -
caterisire 80 Trulan
► să nu deţină case de toleranţă spre pierderea
sufletelor sub pedeapsa caterisirii 86 Trulan

234
Miscellanea jurîs

C L E R IC ®

► alegerea lor de dregători lumeşti să rămână fără


tărie 3 VII Ec.
► nu poate părăsi eparhia sa pentru a merge în
alta împotriva voinţei episcopului său 10 VII Ec.
► să slujească la o singură biserică 15 VII Ec.
► sunt condamnate hainele luxoase ale clerului 16 VII Ec.
► clericii şi mirenii fugari din cauza prigonitorilor
sau trădaţi de ai lor, au fost prinşi şi au
suportat consecinţele - mărturisind neîncetat
că sunt creştini - să nu se oprească de la Sf.
împărtăşanie 3 Ancira
► fiind, nu pot fi în comuniune cu cei
excomunicaţi 2 Antiohia
► care-şi părăseşte parohia şi se stabileşte în altă
eparhie fără binecuvântarea episcopului lor -
caterisire 3 Antiohia
► caterisiţi dacă vor continua să săvârşească cele
bisericeşti să nu mai aibă dreptul la
reintegrare la un alt sinod şi nici dreptul la
apărare 4 Antiohia
► care ar îndrăzni să meargă la împărat fără
scrisori de recomandare din partea
episcopului sau şi a episcopului capitalei -
caterisire 11 Antiohia
► depuşi care ar apela la împărat pierd dreptul de
a se apăra şi a fi reintegraţi de un alt sinod 12 Antiohia
► care se abţin de la cărnuri şi legumele ce sunt
puse lângă ele —depunerea din treaptă 14 Ancira
► excomunicat să nu fie primit de un alt episcop 13 Sardica
► depus poate face apel la mitropolitul sau ori la
cel vecin 14 Sardica
► să nu rămână mai mult de 3 săptămâni într-un
oraş străin 16 Sardica
► rânduiţi de Museu şi Eutihie primiţi 18 Sardica
► care nu-si îndeplineşte atribuţiile nu trebuie
primit la Sfânta împărtăşanie 19 Sardica

235
Emilian-Iustinian Roman

CLERIC(I)
► nu poate deveni cel de curând botezat 3 L aod .

► alegerea lor nu se face cu participarea maselor 1 3 L aod .

► nu pot intra în cârciumi 2 4 L a o d .,

4 0 C a r t.

► nu pot fi vrăjitori, descântători, matimatici,


astrologi; nu pot face incantaţii şi filacterii -
excluşi din Biserică 3 6 L aod .

► nu pot călători fără scrisori canonice


(recomandare) 41 L aod .

► nu pot călători fără binecuvântarea episcopului


lor 4 2 L aod .

► să nu facă ospeţe din contribuţii 5 5 L aod .

► să respecte înfrânarea 3 C a r t.

► care slujesc sau stau la altar să se reţină de la


soţii la anumite momente determinate 4 , 7 0 C a r t.

► să nu contracteze dregătorii lumeşti 16 C a r t.

► fiind, să nu împrumute bani cu dobândă 1 6 C a r t.

► la hirotonie trebuie atenţionaţi să respecte


canoanele că Sfânta împărtăşanie şi Botezul
nu trebuie administrate morţilor 1 8 C a r t.

► fiind, să nu-şi lase averea prin testament


ereticilor, chiar dacă sunt rudenii 2 2 C a r t.

► fiind, în momentul în care se apropie de Sf.


Taine, să se abţină de la soţii 2 5 C a r t.

► să respecte forurile judecătoreşti din interiorul


eparhiei (provinciei) respective şi să nu facă
apel la Roma sub pedeapsa excluderii de la Sf.
împărtăşanie în toată Africa 2 8 C a r t.

► excomunicat să nu se împărtăşească înainte de


a fi judecat 2 9 C a r t.

► care refuză promovarea, neascultând de


episcopul lor, să nu mai slujească nici în
treapta pe care nu au vrut s-o părăsească 31 C a r t.

► care adună bunuri pentru Biserică, acestea


trebuie să rămână la dispoziţia episcopului 3 2 C a r t.

236
Miscellanea juris

CLERIC®
► fiind, să supravegheze conduita copiilor lor
până la maturitate ca nu cumva sub pretextul
emancipării să devină independenţi şi astfel
expuşi păcatelor 3 5 C a r t.

► pot fi hirotoniţi numai dacă toţi membrii


familiei lor sunt creştini 3 6 C a r t.

► şi monah nu pot intra în casele văduvelor şi


fecioarelor fără acordul episcopului sau
preotului şi numai însoţiţi fiind de alţi clerici 3 8 C a r t.

► dacă a judecat o cauză după dreptul bisericesc


sau a asistat la instrumentarea ei, nu poate să
compară în faţa instanţelor civile de apel ca
martor şi nicio altă persoană clericală nu
trebuie ţinută la obligaţia de a fi martor
într-un astfel de proces 5 9 C a r t.

► condamnat prin sentinţa episcopală, nu poate fi


absolvit nici de Biserica unde a slujit şi nici de
o altă persoană sub pedeapsa plăţii unei
amenzi şi a destituirii 6 2 C a r t.

► acuzaţi, care vor să-şi apere cauza şi neglijează


a se apăra în timpul excomunicării lor de un
an, pierd dreptul de a face apel 7 9 C a r t.

► excomunicat în Africa, de ar trece în părţile de


peste mare, va fi caterisit 1 05 C a r t.

► fiind, nu pot primi dregătorii lumeşti 11 I II C -p o l

► care liturghisesc sau botează în paraclise situate


în case fără învoirea episcopului să se
caterisească 1 2 I II C -p o l

► fiind, trebuie să se supună patriarhului chiar


dacă acesta este judecat de sinod; sub
pedeapsa caterisirii, aceştia trebuie să-i
pomenească numele la slujbele bisericeşti
până la finalizarea judecăţii 15 I II C -p o l

237
Emilian-Iustinian Roman

CLERIC®
► c a te r isiţi d e e p is c o p u l R o m e i să fie r e c u n o sc u ţi

ca a ta re şi d e e p is c o p u l C o n s t a n t in o p o lu lu i şi

in v e r s 1 C o n st.

(8 7 9 )

► c ă z u ţi, să n u s e p r im e a s c ă în s lu jb a b is e r ic e a s c ă 1 0 P e tru al

A le x .

► c ă s ă t o r iţ i a 2 - a o a r ă s u n t o p r iţ i d e la s lu jir e 1 2 V a s ile c e l

M are

► d ep u şi d in tre a p tă p e n tr u p ă c a te g r e le , n u se

o p r e s c d e la S fâ n ta îm p ă r t ă ş a n ie 3 2 V a s ile c e l

M are,

18 Io a n

P o st.

► care comit o infracţiune se pedepsesc o singură


dată cu depunerea din treaptă 5 1 V a s ile c e l

M are

► fiind, dacă luptă împotriva tâlharilor vor fi


caterisiţi: „Tot cel ce scoate sabia de sabie va
muri”, iar mirenii - opriţi de la Sfânta
Împărtăşanie 5 5 V a s ile c e l

M are

► care au desfrânat se caterisesc 7 0 V a s ile c e l

M are

► fiind, dacă după hirotonie se dovedesc


nevrednici (adulterini) —caterisire 3 , 9 T e o fil al

A le x .

► cazând în patima malahiei, suspendare 1 an,


pedepsindu-se cu epitimiile obişnuite, să se
întoarcă la preoţie, iar dacă este prins a 2 -a şl
a 3-a retrogradat în treapta de citeţ 12 Io a n

P o st.

238
Miscellanea juris

COMPLICE
► al unei persoane logodite cu o fecioară, care a
necinstit-o mai înainte pe sora ei, rămânând
gravidă, după care s-a cununat cu cea
logodită, iar cea necinstită s-a sinucis, se
sancţionează cu 10 ani de penitenţă 2 5 A n c ir a

► se pedepseşte ca autorul 71 V a s ile c e l

M are

CONCUBINĂ (ŢIITOARE)
► nu li se permite clericilor 3 I E c ,

5 T r u la n

CONCUBINAJ
► se pedepseşte ca desfrâul, nu se acceptă,
preferându-se despărţirea sau căsătoria legală 2 6 V a s ile c e l

M are

► celui care trăieşte în el - să nu i se primească


darurile la biserică 3 4 N ic h ifo r

M ă r t.

CONJURAŢIE
► a clericului sau a monahului contra episcopului
sau clericilor - depunere din treaptă 18 IV E c .,

3 4 T r u la n

CONSIMŢĂMÂNT
► cauză şi început al epitimiilor 7 Io a n P o st.
COPII
► rezultaţi dintr-o căsătorie a unui citeţ sau psalt
cu o femeie de altă confesiune, care au fost
deja botezaţi la eretici, vor fi trecuţi la
ortodocşi, iar dacă nu au fost botezaţi se vor
boteza ortodox; la maturitate aceşti copii nu
se pot căsători cu eterodocşi 1 4 I V .E c .

► al căror botez nu se poate stabili cu certitudine


se botează sub condiţie 8 4 T r u la n

► care nu-şi cinstesc părinţii sub pretextul


evlaviei - anatemă 16 ngra

► de preoţi fiind, să nu frecventeze locurile unde


se huleşte numele lui Dumnezeu . 5 C

239
Emilian-Iustinian Roman

COPII
► de preoţi fiind, să nu încheie căsătorie cu
ereticii 21 Cart.
► ai clericilor să nu fie independenţi sub pretextul
emancipării şi astfel să fie expuşi păcatelor, ci
să fie supravegheată conduita lor până la
maturitate 3 5 C a r t.

► ai donatiştilor botezaţi de mici de aceştia, dacă


se întorc în sânul Bisericii, pot intra în cler
numai dacă recunosc şi condamnă rătăcirea
părinţilor lor 4 7 , 5 7 C a r t.

► pângăriţi nu pot intra în cler 3 0 Io a n

P o st.

► morţi şi nebotezaţi din neglijenţa părinţilor,


epitimie 3 ani, iar dacă au doar 7 zile epitimia
vor fi de 7 ani, mâncând uscat şi 40 de
metanii 3 7 Io a n

P o st.

► născuţi din ţiitoare, căsătoria a doua sau a treia,


dacă simt vrednici —se hirotonesc 8 N ic h ifo r
M ă r t.

CREDINCIOŞI
► care intră în biserică şi ascultă Scriptura, dar nu
rămân la slujbă până la sfârşit şi la Sf.
împărtăşanie - afurisire 9 A p .,

2 A n tio h ia

► nu trebuie să se roage sau să fie în comuniune


cu cei excomunicaţi 1 0 A p .,

2 A n tio h ia

► care se abţin de la nuntă, carne, vin nu din


înfrânare, ci din scârbă —afurisire 51 A p .

► care ar batjocori pe şchiop, orb, surd - afurisire 5 7 A p .

► care consumă carne în sânge, de animal muşcat


de fiare, mortăciune - afurisire 6 3 A p .

► care intră în adunările iudeilor şi ale ereticilor


pentru a se ruga —afurisire 6 4 A p .

240
M iscellanea juris

C R E D IN C IO Ş I

► care p o ste sc în zi d e d u m in ic ă sau sâ m b ă tă

a fa r ă d e s â m b ă ta P a ş t e lu i — a fu r is ir e 66 A p .
► care p o ste sc , serb ea ză şi p r im e s c daruri d e la

iu d e i - a fu r is ir e 7 0 A p .

► c a re-şi m a n ife s tă c u ltic c o m u n iu n e a r e lig io a s ă

c u p ă g â n ii s a u iu d e ii — a fu r is ir e 71 A p .

► n u tr e b u ie s ă s e r o a g e la m o r m in t e le e r e tic ilo r 9 L a o d .

► p o s e d a ţi, d acă n u tră d ea ză T a in a sau n u o

h u le ş te în n ic iu n fe l, n u se îm p ă r tă ş e s c în

fie c a r e z i, c i n u m a i d u m in ic a 3 T im . al

A le x .

► care au a ju n a t, d a r s p ă lâ n d u -ş i d in ţii a u în g h iţ it

a p a , s e p o t îm p ă r tă ş i 1 6 T im . al

A le x .

C R E D IN Ţ Ă

► ca n o n p e n t r u p ă s tr a r e a n e s c h im b a t ă a c r e d in ţe i 1 T r u la n

C R E Ş T IN I

► să n u p a r tic ip e la s p e c ta c o le cu m im i, lu p te d e

a n im a le , d an su ri in d e c e n te , su b p ed ea p sa

a fu r is ir ii 51 T r u la n

► fu g a r i d in cau za p r ig o n ito r ilo r sau tr ă d a ţi d e ai

lo r , a u f o s t p r in ş i ş i a u s u p o r ta t c o n s e c in ţe le -

m ă r tu r isin d n e în c e ta t c ă s u n t c r e ş tin i - să n u

s e o p r e a s c ă d e la S f. îm p ă r t ă ş a n ie (a c e ş tia p o t

fi h ir o to n iţi) 3 A n c ir a

► s ă n u ţin ă o b ic e iu r ile iu d a ic e şi n ic i s a b a tu l 2 9 L aod .

► să n u p r im e a s c ă p â in e sau p r o sfo r e

b in e c u v â n t a te d e la e r e tic i 3 2 L a o d .

► să n u s e r o a g e la fa lş ii m a r tir i a i e r e t ic ilo r 3 4 L a o d .

► să n u ţ in ă s ă r b ă to r ile p ă g â n e 3 9 L a o d .

► s ă fie c u v iin c io ş i la n u n ţi 5 3 L a o d .

► care au s u fe r it d e p e u rm a m ă r tu r is ir ii lo r d e

creştini - sfaturi pentru cei care caută ispita 9, 11 Petru


al Alex.

241
Emilian-Iustinian Roman

C R E Ş T IN I

► care au d at b a n i p e n tr u a scăp a d e o r ic e

p r im e jd ie şi a a v e a . lin iş te s u fle te a s c ă să n u se

în v in o v ă ţe a s c ă 12 Petru al
Alex.
► c a r e s -a u r e tr a s d in fa ţa v r ă jm a ş ilo r p e n t r u a n u

s m in ti sa u a n u fi în v in o v ă ţiţi d e cev a

n ead evărat 13 Petru al


Alex.
► care h u le s c p e H r is to s n u au n ic iu n fo lo s d in

n u m ir e 45 Vasile cel
Mare
C R U C E

► s e m n u l c r u c ii s ă n u s e f a c ă p e p ă m â n t (în lo c u r i

b a tjo c o r ito a r e ) s u b p e d e a p s a a fu r is e n ie i 73 Trulan


C U L T

► p a r tic ip a r e a la c u ltu l p ă g â n ilo r şi iu d e ilo r -

in te r z is 71 Ap.
► a l în g e r ilo r (e r e z ia a n g e lic ilo r ) s ă n u -1 p r a c t i c ă m 35 Laod.
C U T U M Ă (O B IC E I)

► c o n fo rm a c e s te ia , i se r e c tin o s c o n o r u r ile

c u v e n ite e p is c o p u lu i I e r u sa lim u lu i 7 I Ec.


► d e s p r e o b ic e i şi p r e d a n ia b is e r ic e a s c ă 87, 91,
92 Vasile cel
Mare
D A N S

► o p r it în p o s t 53 Laod.
D A R U R I

► la a lta r n u m ai u n td e le m n p e n tr u c a n d e lă şi

tă m â ie 3 Ap.
► la b is e r ic ă se m ai a d u c str u g u r i şi s p ic e d e grâu

d in r o d p e n tr u a s e b in e c u v â n ta 3 Ap.
► a lte daruri se d u c acasă la e p isc o p sau p reo t

p e n tr u în tr e ţin e r e a lo r şi a c e lo r la lţi c le r ic i 4 Ap.


► să n u se d u că la s in a g o g ă su b p ed ea p sa

a fu r is ir ii 71 Ap.

242
M iscellanea juris

D A R U R I

► d e la iu d e i sau e r e tic i c u o c a z ia s ă r b ă to r ilo r să

n u se p r im e a s c ă şi n ic i să -şi p e tre a c ă

s ă r b ă to r ile c u ei 37 Laod.
► a d u se la B is e r ic ă şi c h iv e r n is ite fă ră ş tir e a

e p is c o p u lu i sa u a p erso a n ei r e s p o n s a b ile cu

a c e ste a — a n a tem ă 7, 8 Gangra


D E F Ă IM A R E

► a c o n d u c ă to r ilo r ţă r ii p e n ed rep t — c a te r isir e ,

a fu r is ite 84 Ap.
D E F E N S O R I - v e z i A V O C A T

D E L E G A Ţ I

► a i S in o d u lu i d in C a r ta g in a la c u r te să ceară to t

ceea ce e ste în a v a n ta ju l lo r îm p o tr iv a

d o n a t iş t ilo r ş i p ă g â n ilo r 106 Cart.


D E M IS IE

► a e p is c o p u lu i o p r ită — c a te r is ir e 8 (9) III Ec.,


3 Chirii al
Alex.
D E S C Â N T Ă T O R I

► p e d e p s iţi c u e x c o m u n ic a r e a 61 Trulan
► p e d e p s iţi c a ş i a p o s ta ţii 3 Grig. de
Nyssa
D E S F R Â N A R E

► c e i c a r e în tr e ţin d e sfr â n a te : c le r ic i - a fu r is ir e +

c a te r is ir e , la ic i - a fu r is ir e 86 Trulan
► p e d e a p s a : 7 a n i o p r ir e d e la S f. îm p ă r t ă ş a n ie 59 Vasile cel
Mare
► d e fin ir e a ş i e p itim ia 4 Grig. de
Nyssa,
14 Ioan
Post.
► cu logodnica, epitimie 2 ani, mâncând uscat
după ceasul al 9-lea şi 300 de metanii zilnic 25 Ioan
Post.
► cu soacra, epitimie 6 ani 26 Ioan
Post.

243
Emilian-Iustinian Roman

DESFRÂNARE
► cel care a desfrânat măcar o dată, nu se
hirotoneşte 36 Nichifor
Mărt.
► interdicţia de a mânca cu cei desfrânaţi 37 Nichifor
Mărt.
DIACON(I)
► să nu-şi alunge soţia pe motiv de evlavie 5 Ap.
► prins în desfrânare, jurământ strâmb sau furt -
caterisire 25 Ap.,
3 Vasile cel
Mare
► s ă a s c u lte d e e p isc o p şi să n u să v â r şe a sc ă n im ic

fă r ă în c u v iin ţa r e a a c e s tu ia 39 Ap.
► să n u d ea S fâ n ta îm p ă r tă ş a n ie p r e o ţilo r , să n u

se îm p ă r tă ş e a s c ă în a in te a e p is c o p ilo r , să n u

s te a în tr e p r e o ţi, c i în u r m a lo r şi în p ic io a r e 18 I Ec.
► să n u s e c ă s ă to r e a s c ă d u p ă h ir o t o n ie , c i în a in te 6 Trulan
► în o r ic e fu n c ţie a d m in is tr a tiv ă , să re sp ec te

r a p o r tu r ile d in tr e m e m b r ii p r e o ţie i s a c r a m e n ­

ta le , s ă n u s te a în a in te a p r e o tu lu i 7 Tmlan,
20 Laod.
► fiin d , îş i p ă s tr e a z ă s o ţia , c e lib a tu l r e s p in s 13 Trulan
► să n u s e h ir o to n e a s c ă în a in te d e 2 5 d e ani 14 Trulan,
16 Cart.
► in te r p r e ta r e a can . 15 N e o c e z ., cei 7 d ia c o n i n u

tr e b u ie id e n tific a ţi cu trea p ta s a c r a m e n ta lă -

ci cu s lu jito r i r â n d u iţi în o p e r a fila n tr o p ic ă 16 Trulan


► a p o s ta z ia t, „ să în c e te z e d e la o r ic e s lu jb ă

sfâ n tă ” , cu e x c e p ţia p r e v e d e r ii că e p is c o p u l,

d e la ca z la ca z, p o a te a p lic a o s a n c ţiu n e m ai

grea sau p o a te s ă -l ie r te 2 Ancira


► p o s ib ilita te a a c e sto r a d e a se c ă să to r i d u p ă

h ir o to n ie (cu d e c la r a ţie că n u p o t răm ân e

n e c ă s ă to r iţi) 10 A ncira
► n u p o a te fi h ir o to n it d e h o r e p is c o p fă ră

a c o r d u l s c r is a l e p is c o p u lu i lo c u lu i 13 A ncira

244
M iscellanea ju d s

DIACON (Γ)
► care se a b ţin d e la cărn u ri şi le g u m e le ce su n t

p u s e lâ n g ă e le — d e p u n e r e a d in tre a p tă 14 Ancira
► fiin d , care m ă r tu r is e ş te p ă c ă t u ir e a în tru p

în a in te d e h ir o to n ie , o p r it d e la c e le

d ia c o n e şti 10 Neocez.
► în tr -o c e ta te p o t fi m a x im u m 7 15 Neocez.
► d e fă im â n d p e e p is c o p u l său şi n erecu n o s-

c â n d u -i a u t o r it a te a , să fie c a te r isit, ia r d acă

p ro d u ce r ă z v r ă tir e în B is e r ic ă , să fie p red a t

a u to r ită ţii c iv ile p e n t r u ju d e c a tă 5 Antiohia


► d u c e c e r e r ile e p is c o p u lu i la îm p ă r a t 8 Sardica
► a c u z a ţi - p ro ced u ra 20 Cart.
► o d a t ă c a te r is it ş i t r im is în r â n d u l la ic ilo r , n u m ai

p o a te fi h ir o te s it p e n tr u a p r im i v r e o s lu jb a şi

n ic i să li se p e r m ită r e b o te z a r e a p e n tr u a

p u te a p r o m o v a d in n o u în c le r 27 Cart.
► fiin d , tr e b u ie să a s c u lte şi să se su p u n ă

e p is c o p u lu i, c h ia r d a că a c e sta e ste a cu zat

p â n ă la f in a liz a r e a p r o c e s u lu i d e ju d e c a tă 13 I II C-pol
► care a p ă c ă tu it cu b u z e le se o p r e şte d e la

s lu jb e le p r e o ţe ş t i 70 Vasile cel
Mare
► cerc e ta r ea d ia c o n u lu i P a n u f d in L ic o c e în a in te

d e b o te z a fo st c ă s ă to r it cu n ep o a ta sa d e

fra te 5 Teofil al
Alex.
► tr e b u ie să d iv o r ţe z e d e s o ţia a d u lte r in ă d acă

d o r e şte s ă s lu je a s c ă în c o n tin u a r e 62 Ioan


Post.
► p o a te b o te z a în c a z u r i e x c e p ţio n a le 44 Nichifor
Mărt.
DIACONIŢĂ
► d u p ă 4 0 d e an i şi d u p ă o ce rc e ta r e a te n tă , c e a

care în s ă se m ă r ită se a n a te m a tiz e a z ă cu

b ărb at cu to t 15 IV Ec.
► n u m a i d u p ă 4 0 d e ani 14 Trulan

245
Emilian-Iustinian Roman

D IA C O N IŢ Ă

► care a d e sfr â n a t c u u n b ărb at p ăg â n , p ed ea p sa

cu e x c lu d e r e a şi 7 an i o p r ir e d e la S f.

îm p ă r tă ş a n ie 4 4 V a s ile c e l

M are

D IV O R Ţ

► d in e v la v ie al c le r ic ilo r — a f u r is ir e , ia r d acă

s tă r u ie — c a te r is ir e 5 A p .

► a l m ir e a n u lu i şi r e c ă s ă to r ir e a lu i - a fu r is ir e sau

e x c o m u n ic a r e 4 8 A p .

► a l c le r ic ilo r d in ţin u tu r ile b a rb a re p e n tr u m o tiv

d e e v la v ie — a c c e p ta t c a u n p o g o r ă m â n t 3 0 T r u la n

► a l e p is c o p ilo r d e fe m e ile lo r , o b lig a to r iu d u p ă

h ir o to n ie 4 8 T r u la n

► a l p r e o tu lu i în c a z u l în care s o ţia a c e s tu ia e ste

d o v e d ită c a f iin d a d u lte r ă 8 N e o c e z .,


6 2 Io a n

P o st.

► p e r m is în c a z d e a d u lte r 9, 21 V a s ile

cel M are

► al fe m e ii fă r ă m o tiv d e c u r v ie , să n u se m ai

r e că să to rea scă 4 8 V a s ile c e l

M are

► p e m o tiv c ă fe m e ia e în d r ă c it ă — in te r z is 1 5 T im . a l

A le x .

D O B Â N D Ă - V e z i C A M Ă T Ă

D O N A T IŞ T I

► să se tra teze c u b lâ n d e ţe şi p a c e 6 6 C a r t.
► p r im ir e a c le r ic ilo r h ir o to n iţi d e d o n a tişti în

B is e r ic ă 6 8 C a r t.
► t r im it e r e a u n ei d e le g a ţii la a c e ş tia p e n tr u a

r e s ta b ili p a ce şi u n ir e p e n tr u m â n tu ir e a

c r e ş tin ilo r 6 9 C a r t.

► d esp re în tr u n ir i f ix a te d e e p is c o p i în fie c a r e

oraş cu ş e fii d o n a tiş tilo r su b d ir e c ta

s u p r a v e g h e r e a g u v e r n a t o r u lu i s a u a u n u i în a lt

fu n c ţio n a r 91 C a r t.

246
M iscellanea juris

D O N A T IŞ T I

► d esp re fe lu l c u m să s e d is c u te c u a c e ştia 92 Cart.


► d esp re d e le g a ţii s in o d u lu i şi s c r is o a r e a t r im is ă

c e lo r tr e i îm p ă r a ţi c u p r iv ir e la d o n a t iş t i 93 Cart.
► d esp re îm p ă c a r e a d e la C a r ta g in a cu d o n a tiştii

ş i h o tă r â r ile s in o d u lu i 94 Cart.
► d e s p r e r e în to a r c e r e a d o n a t iş t ilo r la c r e d in ţă 99 Cart.
► s in o d îm p o tr iv a a c e sto r a , în u rm a c ă r u ia o b ţin

lib e r ta te a 108 Cart.


D U H O V N I C

► im p o r t a n ţ a , m ă ie s tr ia ş i r ă s p u n d e r e a a c e s tu ia 102 Trulan,
84, 85 Vasile
cel Mare
► fiin d , p o a t e m ic ş o r a e p itim iile 74 Vasile cel
Mare,
3 Ioan Post.
► p o a t e m ă r i s a u m ic ş o r a e p itim iile 27 Ioan
Post.
► o b lig a tiv ita te a p ă s tr ă r ii s e c r e tu lu i m ă r tu r is ir ii,

p o a te o p ri d e la îm p ă r tă ş a n ie , d ar n u d e la

in tr a r e a în b is e r ic ă 28 Nichifor
Mărt.
► are lib e r ta te a să p r o c e d e ze fa ţă d e la ic i d u p ă

c h ib z u in ţă sa 30 Nichifor
Mărt.
► în d r u m ă r i, c u m să p r o c e d e z e în cazu ri c o n c r ete 29 Nichifor
Mărt.
D U M IN IC A

► n u se în g e n u n c h e a z ă 90 Trulan
► s e c in s t e ş te p r in o d ih n ă 29 Laod.
► n u s e a ju n e a z ă s u b p r e te x tu l e v la v ie i 18 Gangra
► să o serb ă m cu d e o s e b ită c in s te 1 Teofil al
/Vlex.
► să n u se c ă lă to r e a s c ă d ecâ t în cazu ri d e m are

n e v o ie 39 Ni. ni fi
A! ■

247
Emilian-Iustinian Roman

ECONOM
► să a ib ă fie c a r e e p isc o p , cu a ju to r u l c ă r u ia să

a d m in is t r e z e b u n u r ile B is e r ic ii 26 IV E c.
► tr e b u ie să e x is te la e p a r h ii, m itr o p o lii şi

m ă n ă s tir i, ia r în ca z co n tra r, în v ir tu te a

d r e p tu lu i d e d e v o lu ţiu n e , a u to r ită ţile

s u p e r io a r e îl p o t in s titu i 11 V II Ec.
► a le g e r e a lu i să se fa că d e p r e o ţi cu acord u l

e p is c o p u lu i 10 Teofil al
Alex.
EGUMEN
► să n u v â n d ă - p r o p r ie t ă ţ ile r u r a le a le B is e r ic ii 12 VII Ec.
► să -şi c a u te c ă lu g ă r ii f u g iţ i, s ă -i p r im e a s c ă şi să -i

r e in te g r e z e în m ă n ă s tir e su b p ed ea p sa

a fu r is im 3 I II C-pol
► (h ir o te s it) şi ie r o m o n a h f iin d , p o a te h ir o te s i

c it e ţ şi ip o d ia c o n p e n tr u m ă n ă s tir e a s a 6 Nichifor
Mărt.
► să n u sc o a tă c u lio n u l u c e n ic u lu i şi să -l a lu n g e

d in m ă n ă s tir e 24 Nichifor
Mărt.
► fiin d , n u p o a te lă sa m o ş te n ir e s tă r e ţ ia u n ei

p e r s o a n e d o v e d it ă in c a p a b ilă 7 Nicolae al
Const.
ENC RAT1ŢI
► c o n d a m n a ţi d eo a rece a cu za u c r e ş tin ii că

p r a c tic a u în fr â n a r e a 86 Vasile cel


Mare
EPA RH IE
► r â n d u ia la b is e r ic e a s c ă in t e r z ic e fu n c ţio n a r e a a 2

e p is c o p i în tr -o e p a r h ie 8 I Ec.
► m o d ific a r e a te r ito r ia lă p r in h o tă r â r i îm p ă r ă te ş ti

(d e sta t) - in te r z is ă 12 IV Ec.
► litig iile în m a te r ie d e s tă p â n ir e a t e r ito r iilo r

d in tr e e p a r h ii s e p r e s c r iu d u p ă 3 0 d e an i 17 IV E c.
► v a c a n tă s e o c u p ă în tr e i lu n i 25 IV E c.

248
M iscellanea juris

EPA RH IE
► o b lig a t iv it a te a d e a avea u n e c o n o m sau

a d m in is tr a to r 26 IV E c.
► e p is c o p ii care n u ş i-a u p r im it e p a r h ia p e n tr u

care au fo st n u m iţi şi in te n ţio n e a z ă să o c u p e

p r in v i o le n ţ ă e p a r h ia a ltu i e p i s c o p — a f u r is ir e 1 8 A n c ir a

► n o u ă să n u se în fiin ţe z e fă r ă c o n se n su l

e p is c o p u lu i su b j u r is d ic ţia c ă r u ia era ţin u tu l

r e s p e c tiv 53 Cart.
► n o u ă să n u se în fiin ţe z e fă ră a cord u l s in o d u lu i

p r o v in c ia l ş i a l p r im a tu lu i în j u r is d ic ţia c ă r u ia

s e a flă b is e r ic a r e s p e c t iv ă 98 Cart.
► o n o u ă r e îm p ă r ţir e a e p a r h iilo r d u p ă r e v e n ir e a

d e la d o n a t iş t i 118 Cart.
EPISCOP(I)
► h ir o to n ia lu i s ă s e fa c ă d e 2 sa u 3 e p is c o p i 1 Ap.
► fiin d , s ă n u - ş i a lu n g e s o ţia p e m o t iv d e e v la v ie 5 Ap.
► tra n sfe r a r e n u m ai cu h o tă râ rea m ai m u lto r

e p is c o p i şi în in te r e s e b is e r ic e ş ti m a jo r e 14 Ap.
► c a r e v o r p r im i c le r ic i o p r iţi d in a ltă e p a r h ie fă ră

s ă ţ in ă s e a m a d e s u s p e n d a r e - a fu r is ir e 16 Ap.
► p r in s în d e sfr â n a r e sau ju r ă m â n t str â m b -

c a te r isir e 25 Ap.
► c in e se fa ce p r in „ d r e g ă to r i lu m e ş ti” -

c a te r is ir e ş i a f u r is ir e , la f e l ş i c o m p lic ii 30 Ap.,
3 V II Ec.
► fiin d , s ă r e c u n o a s c ă a u to r ita te a în tâ is tă tă to r u lu i 34 Ap.
► fiin d , să n u h ir o to n e a s c ă în a ltă e p a r h ie -

c a te r isir e 35 Ap.
► h ir o t o n it fiin d , n u a r p r im i s lu jb a şi p u rta rea d e

g r ij ă a p o p o r u l u i î n c r e d i n ţ a t - a fu r is ir e 36 Ap.,
1 7 A n tio h ia

► e s t e a d m in is t r a t o r ( e c o n o m ) a l a v e r ii b is e r ic e ş t i 38, 41 Ap.,
2 C h ir ii a l

A le x .

► a v e r e a e p is c o p u lu i s e p a r a tă d e c e a a B is e r ic ii 40 Ap.

249
Emilian-Iustinian Roman

E P IS C O P ®

► d is p u n e d e b u n u r ile b is e r ic ii p e n t r u în tr e ţin e r e a

a c e s te ia , a s lu jito r ilo r , a s ă r a c ilo r , e tc . 41 A p.


► fiin d , care ar r e c u n o a şte v a lid e b o te zu l şi

e u h a r istia e r e tic ilo r - c a te r isir e 46 Ap.


► fiin d , d a c ă r e p e tă b o t e z u l v a lid sau n u b o te a ză

e r e tic ii - c a te r is ir e 47 Ap.
► fiin d , c a r e n u a d m in is tr e a z ă b o te z u l în n u m e le

S fin te i T r e im i - c a te r is ir e 49 Ap.
► fiin d , d acă n u să v â r şe şte b o te zu l p r in trei

a fu n d ă r i - c a te r is ir e 50 Ap.
► fiin d , d acă n u p r im e ş te p e ce l în d r e p ta t -

c a te r isir e 52 Ap.
► fiin d , tr e b u ie să -şi e x e r c ite p u te r ea în v ă ţă to -

rea scă 58 Ap.


► p r o c e d u r a ş i ju d e c a r e a lu i 74 Ap.
► d e m n ita te a e p is c o p a lă n u se m o şte n e şte 76 Ap.
► p o a te d ev en i cel cu o c h iu l v ă tă m a t sau cu

p ic io r u l r ă n it 77 Ap.
► n u p o a te d ev en i cel su rd sau o rb 78 Ap.
► n u p o a te fi u n n e o fit sâ u u n u l care se

r e în to a r c e d e la o v ia ţă p ă c ă to a s ă 80 Ap.
► fiin d , n u p o a te a v ea şi a lte fu n c ţii p u b lic e

in c o m p a tib ile c u v o c a ţia sa 81 Ap.


► a le g e r e a + h ir o to n ia d e to ţi e p is c o p ii, d a c ă ar fi

g r e u , d e 3 e p is c o p i (+ m itr o p o litu l) 4, 6 I Ec.,


3 V II Ec.,
6 Sardica,^
49 Cart.
► fără încuviinţarea mitropolitului - nu se cade 6 I Ec.
► amestecul lui în altă eparhie - oprit 2 II Ec.
► al Constantinopolului să aibă primatul de
onoare după episcopul Romei 3 II Ec.
► trecut formal la nestorianism sau după ce a
semnat condamnarea lui Nestorie sau reîntors
la eretici - caterisire 2 I II E c.

250
M iscellanea furiş

E P IS C O P ®

► nu poate demisiona 8 , (9 ) III


E c ., 3 C h ir ii

a l A le x .

► să nu hirotonească pentru bani 2 IV E c ,

9 0 V a s ile c e l

M are
► să nu se transfere 5 IV E c ,

21 A n tio h ia
► nu poate ridica scaunul său la rang de
mitropolie prin scrisori împărăteşti 1 2 IV E c.

► fiind, nu poate primi un cleric din jurisdicţia


altui episcop sub pedeapsa excomunicării
până când respectivul cleric se întoarce în
biserica sa 2 0 IV E c.

► bunurile acestuia după moarte nu se


înstrăinează 2 2 IV E c.

► să administreze bunurile bisericii prin econom 2 6 IV E c.

► după hirotonie, nu p ot vieţui cu soţiile lor 1 2 T r u la n

► fiind, să-şi exercite puterea învăţătorească 1 9 T r u la n

► în altă eparhie, să nu înveţe în public 2 0 T r u la n

► care d in m o tiv d e fo rţă m a jo r ă n u ş i- a p u tu t

o c u p a sca u n u l să i se recu n o a scă c a p a c ita te a

d e e x e r c iţiu 3 7 T r u la n

► care u rm ea ză să fie h ir o to n it tr e b u ie să

cu n o a scă S f. S c r ip tu r ă , P s a ltir e a , s fin te le

ca n o a n e şi n u m a i în u rm a u n ei e x a m in ă r i

a te n te d in p a rtea m itr o p o litu lu i p o a te fi

h ir o to n it 2 V II E c.

► fiin d , să n u fie iu b ito r d e a r g in ţi şi n ic i

s im o n ia c 4 V II E c.

► s ă n u v â n d ă p r o p r ie t ă ţ ile r u r a le a le B is e r ic ii 12 V II E c.

► d r e p tu l a c e s tu ia d e a a p lic a s a n c ţiu n i 2 A n c ir a

251
Emilian-Iustinian Roman

E PISC O P©
► care n u ş i-a p r im it e p a r h ia , răm ân ân d în

p a r o h ia u n d e s lu je a ca p r e o t şi p ro d u ce

t u lb u r ă r i î m p o t r iv a e p is c o p u lu i lo c u lu i, să se

e x c lu d ă d in B is e r ic ă 18 A ncira
► care p r im e ş te u n c le r ic d ep u s d in tre a p tă ,

p e n tr u p ă r ă s ir e a p a r o h ie i fă ră b in e c u v â n ta r e a

e p is c o p u lu i său , să p r im e a s c ă e p itim ie d in

p a r te a s in o d u lu i 3 Antiohia
► sa n u p r im e a s c ă p r e o t s tr ă in fă ră s c r is o a r e d e

r e c o m a n d a r e d in p a r te a e p is c o p u lu i să u 7 Antiohia
► să h ir o to n e a s c ă n u m a i în p a r o h ia (e p a r h ia ) s a 9 Antiohia
► să n u h ir o to n e a s c ă în a ltă e p a r h ie d ecâ t cu

b in e c u v â n ta r e a m itr o p o litu lu i sau cu acord u l

e p is c o p u lu i lo c u lu i 13 Antiohia
► ju d e c a t d e s in o d u l m itr o p o lita n ş i g ă s it v in o v a t

în u n a n im ita te d e e p is c o p ii p r o v in c ie i n u m ai

p o a te co m p ă rea în fa ţa a ltu i fo r d e ju d e c a tă ,

s e n tin ţa r ă m â n â n d ir e v o c a b ilă 15 Antiohia


► fă ră e p a r h ie ar o c u p a u n sca u n e p isc o p a l

v a ca n t fă ră a co rd u l s in o d u lu i c o m p le t (şi cu

p r e z e n ţa m itr o p o litu lu i c a p ita le i), a c e la să f ie

le p ă d a t, c h ia r d a c ă a r fi f o s t a le s d e p o p o r 16 Antiohia
► h ir o to n it, n u p o a te o c u p a s c a u n u l e p isc o p a l n u

d in v in a sa, ci d in m o tiv e in d e p e n d e n te d e

v o in ţa sa (ex : r e fu z u l p o p o r u lu i d e a -1 p r i m i ,

e tc .) - să a şte p te h o tă râ rea s in o d u lu i c o m p le t

(c u p r e z e n ţa m it r o p o lit u lu i p r o v in c ie i) 18 Antiohia
► p r o c e d u r a a le g e r ii ş i a h ir o to n ie i a c e s tu ia 19 Antiohia
► să n u -şi n u m e a sc ă u rm aş 23 Antiohia
► d rep tu l a c e stu ia d e a d is p u n e cu m d o r e şte d e

b u n u r ile s a le p r o p r ii 24 Antiohia
► a r e d r e p tu l d e a d m in is tr a r e a b u n u r ilo r B is e r ic ii

s a le 25 Antiohia
► in v it a t la s in o d , s ă n u b â rfea scă , ci să m ea rg ă 40 Laod.
► p e n tr u sa te să n u s e h ir o to n e a s c ă 57 Laod.
► să n u s e tr a n sfe r e d in tr -o c e t a t e în tr -a lta 1 Sardica

252
M iscellanea furiş

EPISCOP(I)
► fiin d , să n u se tra n sfere su b p r e te x t că

m u lţ im e a îl c e r e , s u b p e d e a p s a c a te r is ir ii 2 Sardica
► n u p o a te m erg e în a ltă e p a r h ie fă r ă să fi fo st

in v ita t 3 Sardica
► d ep u s d e 2 ori se p o a te ad resa e p is c o p u lu i

R o m e i p e n t r u r e v iz u ir e 5 Sardica
► să n u s e h ir o to n e a s c ă p e n tr u u n s a t m ic 6 Sardica
► fiin d , n u tr e b u ie s ă m e a r g ă la îm p ă r a t 7 Sardica
► n u p o a te să a ju n g ă b o g a tu l sau s c o la s tic u l d in

fo r d e c â t tr e c â n d p r in t o a te tr e p te le 10 Sardica
► fiin d , s ă n u răm ân ă m a i m u lt d e tre i să p tă m â n i

în t r - o a ltă e p a r h ie ş i s ă n u p r e d ic e p e n tr u a n u

în jo s i p e e p is c o p u l lo c u lu i 11 Sardica
► a v â n d m o ş ii în a lte e p a r h ii, s ă ste a c e l m u lt tr e i

să p tă m â n i p e n tr u c u le s u l r o a d e lo r , n e p u tâ n d

s lu ji în oraşu l e p is c o p a l, ci d o a r a s is ta la

b is e r ic a c e a m a i a p r o p ia tă 12 Sardica
► care ar d o ri să p u n ă v reu n s lu jito r d in a ltă

e p a r h ie în tr -o trea p tă oarecare fă r ă a cord u l

e p is c o p u lu i său , a c e a stă n u m ir e să se

c o n s id e r e n u lă 15 Sardica
► a lu n g a t p e n e d r e p t, d in d iv e r s e m o tiv e , să f ie

p r im it în a ltă c e t a t e p â n ă la f in a liz a r e a c a u z e i 17 Sardica


► m erg â n d la îm p ă r a t n ech em a t, să fie c e rta t d e

c e ila lţi e p is c o p i, d in o r a ş e le d e lâ n g ă c a n a l 21 Sardica


► c a te r isit n u m a i d e s in o d u l p r o v in c ie i în fr u n te

cu m it r o p o lit u l, c o n fo r m c a n o a n e lo r

a p o s t o lic e 1 Const.
(394)
► f iin d , n u p o a te fi a cu za t d e o p erso a n ă

c o m p r o m isă 8 Cart.
► c a r e a r p r im i u n c le r ic e x c lu s d e e p is c o p u l să u ,

v a r ă s p u n d e la f e l c a ş i c e l a c u z a t 9 Cart.
► f iin d , să n u -şi la se averea p r in testa m en t

e r e tic ilo r , c h ia r d a c ă s u n t r u d e n ii 22 Cart.


Emilian-Iustinian Roman

E P IS C O P ®

► să n u p le c e p e ste m ări ( la R o m a sau la c u r te a

im p e r ia lă ) fă ră s c r is o r i d e d e m ite r e

(p e r m isiu n e s c r is ă ) sau d e reco m a n d a re d in

p a r te a m itr o p o litu lu i 23 Cart.


► fiin d , în m o m e n tu l în care se a p r o p ie d e S f.

T a in e , s ă s e a b ţ in ă d e la f e m e ie 25 Cart.
► fiin d , să n u fo lo s e a s c ă b u n u r ile B is e r ic ii în

in te r e s p r o p r iu 33 Cart.
► a l s c a u n u lu i c e lu i d in tâ i (m itr o p o litu l) să n u se

n u m ea scă exarh al p r e o ţilo r , c i n u m a i e p is c o p

a l s c a u n u lu i c e lu i d in tâ i 39 Cart.
► are d r e p tu l d e a fix a tim p u l p e n ite n ţ e i c e lo r ce

se p o c ă ie s c 43 Cart.
► d acă a le g e r e a lu i e ste co n testa tă , n u m ăru l

e p is c o p ilo r c r eşte cu 1 sau 2, după care v o r

c e rc e ta m ai în tâ i p e r s o a n e le care c o n testă

a le g e r e a în p r e z e n ţa c r e d in c io ş ilo r , ia r m ai

a p o i v o r h ir o to n i c a n d id a tu l 50 Cart.
► n u p o a te p r im i c le r ic s tr ă in fă ră acord u l

e p is c o p u lu i să u 54 Cart.
► a l C a r t a g in e i p o a t e h ir o to n i e p is c o p i, p r e o ţi în

o r ic e e p a r h ie 55 Cart.
► h ir o to n it p e n tr u o p a r o h ie d e ţa ră să n u ceară

şi a lte te r ito r ii 56 Cart.


► co n d a m n a rea e p is c o p u lu i E q u itiu s să se

m e n ţ in ă o r iu n d e a c e s t a s -a r a fla 65 Cart.
► fiin d , n u -şi p o a te p ărăsi e p a r h ia şi r e ş e d in ţa

p e n tr u a se o c u p a d e o a ltă b is e r ic ă d in a ltă

e p a r h ie sa u să se o c u p e tim p în d e lu n g a t d e

in te r e s e le s a le p r o p r ii 71 Cart.
► a d m in is tr a to r în tr -o e p a r h ie v a c a n tă să n u

în c e r c e să r ă m â n ă a c o lo 74 Cart.
► o b lig a t iv it a t e a p a r t ic ip ă r ii la s in o a d e 76 Cart.

254
M iscellanea juris

E P IS C O P ®

► d e V illa -R e g is , C r e s c o n iu s , tr e b u ie a n u n ţa t d e

p r im a tu l N u m id ie i p r in tr -o s c r is o a r e

p e r s o n a lă că tr e b u ie să p a r tic ip e la v iito r u l

s in o d a l B is e r ic ii A fr ic ii, în caz c o n tra r v a fi

s a n c ţio n a t 77 Cart.
► fiin d , să n u -şi la se averea m o ş te n ir e e r e tic ilo r

sa u p ă g â n ilo r , c h ia r r u d e n ii, ci d e p r e fe r a t

B is e r ic ii, d e o a r e c e fa câ n d u -se e p isc o p tr e b u ie

s ă d is p u n ă c u v iin c io s d e a v e r e a sa 81 Cart.
► p r e r o g a tiv a e p is c o p u lu i C a r t a g in e i d e a s c r ie şi

s e m n a s c r is o r ile în n u m e le tu tu r o r e p is c o p ilo r 85,106 Cart.


► în tâ ie ta te a e p is c o p ilo r se s ta b ile ş te d u p ă

v e c h im e a h ir o to n ie i 86 Cart.
► d e C e n tu r ia , Q u o d v u ltd e u s a fo st su sp en d a t

p â n ă la t e r m in a r e a p r o c e s u lu i in te n ta t d e

ad versaru l să u , în s ă fă ră să fie în c o m u n iu n e

cu c e ila lţi ş i fă r ă s ă i s e ia e p is c o p a t u l 87 Cart.


► r e tr a g e r e a d in f u n c ţie a e p is c o p u lu i M a x im ia n 88 Cart.
► s in g u r n u p o a t e s a j u d e c e p r o p r iile c a u z e 107 Cart.
► să n u p r e tin d ă u n te r ito r iu care defado a p a r ţin e

u n u i a lt e p is c o p 120 Cart.
► c a r e-şi n e g lije a z ă m is iu n e a p a s to r a lă

(r e s ta b ilir e a u n ită ţii) să se p e d e p se a scă d e

e p is c o p ii v e c in i 121 Cart.
► c a r e -ş i n e g lije a z ă e p a r h ia s ă fie e x c o m u n ic a t 123 Cart.
► fiin d , m in te că a p r im it p e d o n a tiş ti în

c o m u n iu n e şi se d o v e d e şte c o n tr a r iu l, îş i

p ie r d e e p is c o p ia 124 Cart.
► n u p o a te ju d eca şi e x c o m u n ic a p e n im e n i în

u rm a r e c u n o a ş t e r ii f a p t e i s a le , n u m a i lu i, p r in

T a in a S p o v e d a n ie i 132 Cart.
► să n u a cu ze fă ră d o v e z i şi s ă n u o p rea scă d e la

c o m u n iu n e (S fâ n ta îm p ă r tă ş a n ie ) fă r ă m o t iv e 133 Cart.

255
Emilian-Iustinian Roman

E P IS C O P ®

► să n u z id e a s c ă m ă n ă s tir i (p a tr o n a le ) în

d e tr im e n tu l e p a r h ie i 7 I II C-pol
► fiin d , n u p o a te ru p e c o m u n iu n e a cu

m itr o p o litu l ş i s ă n u -i p o m e n e a sc ă n u m e le la

S fâ n ta L itu r g h ie , în a in te d e ce rc e ta r ea

s in o d u lu i s u b p r e t e x t c ă -1 a c u z ă , s u b p ed ea p sa

c a te r is ir ii 14 I-II C-pol
► n u m it în lo c u l a ltu ia , care e ste în v ia ţă ,

n e c a te r is it - in te r z is 16 I-II C-pol
► care p ă r ă se şte e p a r h ia m a i m u lt d e 6 lu n i fă ră
m o tiv e în te m e ia te p ie r d e d e m n ita te a

e p isc o p a lă 16 I-II C-pol


► a fla ţi su b p ed ea p să d in p a rtea e p is c o p u lu i

R o m ei v o r fi şi d in p a r tea e p is c o p u lu i d e

C o n s ta n d n o p o l şi in v e r s 1 Const.
(879)
► d e v e n it c ă lu g ă r , n u - ş i p ă s t r e a z ă r a n g u l 2 Const.
(879)
► fiin d , p o a t e ju d e c a şi a p lic a p e d e p s e c le r ic ilo r 4 Teofil al
Alex.
E P IS C O P IE - v e z i E P A R H IE

E P IT IM IE

► fe lu r ile ş i s c u r ta r e a lo r — a r g u m e n ta r e 3 Ioan Post.


► m ic ă - p erso a n a e ste lip s ită d e b in e c u v â n ta r e a

c a r e s e d ă în b is e r ic ă 9 Nicolae al
Const.

256
M iscellanea juris

E R E T IC I

► c le r ic ii c a r e s-a u ru gat cu ei - a fu r is ir e , ia r d a c ă

le -a u p e r m is să să v â rşea scă cev a în c a lit a te d e

c le r ic - c a te r is ir e 4 5 A p .,

3 3 L aod .

► e p is c o p u l sa u p r e o tu l c a r e p r im e ş te b o t e z u l sa u

je r tfa d e la e r e tic i - c a te r is ir e 4 6 A p .

► fiin d , n u p o t fi m a r to r i îm p o t r iv a e p is c o p u lu i 7 5 A p .

► p a v lic h ie n i ( p a u lia n iş ti) - se r e b o te a z ă 1 9 1 E c.

► c o n d a m n a ţi su n t: e u n o m ie in ii (e u d o x ie n ii),

p n e v m a to m a h ii, s a b e lie n ii, m a r c e lin ii,

f o t in ie n ii ş i a p o lin a r iş tii 1 II E c.

► M a x im C in ic u l - h ir o to n ia lu i şi a c e lo r

h ir o to n iţi d e e l s u n t n u le 4 II E c.

► p r im ir e a a r ie n ilo r d in A n t io h ia în B is e r ic ă 5 II E c.

► d e fin iţia lo r 6 II E c.
► f i i n d , n u -1 p o t r e c l a m a p e e p i s c o p 6 II E c.
► r e v e n iţ i, s e p r im e s c d u p ă r â n d u ia lă ş i o b ic e i 7 I I E c .,

4 7 V a s ile c e l

M are

► cu m s e f a c e r â n d u ia la r e p r im ir ii lo r 9 5 T r u la n

► fiin d , să n u in tr e în b is e r ic ă sau c a p e lă d acă

s tă r u ie în e r e z ie 6 L aod.
► n o v a ţie n i, fo tin ie n i, q u a r to d e c im a n i,

c a te h u m e n i s a u c r e d in c io ş i - p r im ir e a lo r 7 L aod .

► fr ig ie n i - p r im ir e a lo r se fa ce p r in

a d m in is t r a r e a t a in e i b o t e z u lu i 8 L aod.
► c ă s ă to r ia c r e ş tin ilo r c u e r e tic i — in te r z is ă 10, 31 L aod .

► b in e c u v â n tă r i d e la e r e tic i n u s e c u v in e a p r im i 3 2 L aod .

► c r e ş tin ilo r n u le e ste în g ă d u it să m eargă la

c im itir e le sau lo c u r ile m u c e n ic e ş ti e r e tic e su b

p ed ea p sa e x c o m u n ic ă r ii 9, 3 4 L aod .

► p o c ă iţi, s e p r im e s c la m o a r t e d a c ă d o v e d e sc că

p o c ă i n ţ a l o r e s t e r e a lă 5 V a s ile c e l
M a re
Emilian-Iustinian Roman

ERETICI
► v o tu r ile lo r n u s u n t v a la b ile în B is e r ic ă 2 0 V a s ile c e l

M are

► fiin d , n u li se c u v in e a fi d e fa ţă la jertfa

e u h a r is tic ă 9 T im . al

A le x .

► n o v a ţ ie n i (c a ta r i) s e p o t h i r o t o n i 1 2 T e o fil al

A le x .

EREZIE
► to a te se p e d e p s e s c c u a n a tem ă 1 II E c .

► d e fin iţia e i 1 V a s ile c e l

M are

EVANGHELIE
► c itir e a e i ş i s â m b ă ta 16 L aod .

EVLAVIE
► c a c e a a e u s ta ţie n ilo r , fă ţa r n ic ă , c o n d a m n a tă 12,
21 G an gra

EVREI
► s u n t in t e r z is e o r ic e f e l d e r e la ţii c u a c e ş tia 1 1 T r u la n

► m o d u l d e p r im ir e a l e v r e ilo r c a r e se c o n v e r te sc

la c r e d in ţ a c r e ş t in ă 8 V II E c.
► d e la e i n u s e p r im e s c a z im e 3 8 L a o d .,

11 T r u la n

EXCOMUNICAT (I)
► c e lo r e x c o m u n ic a ţi care au fo st r e p r im iş i p r in

în ş e lă c iu n e li se p r e lu n g e ş te a f u r is ir e a p e n tr u

c ă a u m in ţit B is e r ic a lu i D u m n e z e u 13 A p .

► c le r ic sau m ir e a n , să n u fie p r im it d e a lt

e p i s c o p , ia r a s t f e l d e p r ic in i să se c e r c e t e z e în

s in o a d e lo c a le d e d o u ă o r i p e a n 5 I E c.

EXORCIST
► tr e b u ie în a in ta t d e e p is c o p c a să p o a tă e x o r c iz a

în b is e r ic i ş i în ca se 2 6 L aod .

FAMEN
► fă ră v o ie , d in s ila o a m e n ilo r , în p e r s e c u ţie sau

d in n a ş te r e , s e h ir o to n e ş t e 21 A p .

► c u v o ia lu i, n u s e p o a te h ir o to n i 2 2 A p .

258
M iscellanea juris

FAMEN
► c le r ic fiin d , c a r e s e f a c e p e s in e - c a te r is ir e 2 3 A p .

► m ir e a n u l c a r e s e c a s tr e a z ă , a fu r is ir e - 3 ani 2 4 A p .

► fă r ă v o i e , c le r ic fiin d , p o a t e r ă m â n e în c le r 1 I E c .

FECIOARĂ(E)
► cel care p ă c ă tu ie ş te c u fe c io a r ă n e lo g o d ită -

a fu r is ir e ş i s ă s e c ă s ă t o r e a s c ă c u a cea sta 6 7 A p .

► a fie r o s ite n u p o t în c h e ia c ă s ă to r ie - a fu r is ir e

(e x c o m u n ic a r e ) 16 IV E c.

► c ă lc a r e a v o t u lu i f e c io r ie i s e p e d e p s e ş t e ca cei ce

s e c ă s ă to r e s c a 2 -a o a r ă 1 9 A n c ir a

► v ie ţu ir e a fe c io a r e lo r c u b ă r b a ţi c a fra ţi şi su r o r i

- in te r z is ă 1 9 A n c ir a

► d in în g r e ţo ş a r e d e c ă s ă to r ie - a n a tem ă 9 , 1 0 G an gra

► să n u fie h ir o te s ită în a in te d e 2 5 d e ani 1 6 C a r t.

► a fie r o s ite câ n d se d esp a rt d e p ă r in ţi să f ie

în c r e d in ţa te u n o r fe m e i c in s tite su b

su p ra v eg h erea e p is c o p u lu i sau , în lip s a

a c e s tu ia , a p r e o tu lu i 4 4 C a r t.

► să fie c ă lu g ă r iţă la 2 5 d e an i ş i, în ca z d e

n e c e sita te , s u b a c e a stă v â r stă 1 2 6 C a r t.

► r e c o m a n d a r e a c ă ii f e c io r ie i 1 A ta n a s ie

cel M are

► a fie r o s ită d acă d e b u n ă v o ie s-a ad u s p e s in e

D o m n u lu i, a re n u n ţa t la n u n tă , p r e fe r ă v ia ţa

în tr u s fin ţe n ie şi n u m a i d u p ă îm p lin ir e a

v â r ste i d e 16 sau 17 an i 1 8 V a s ile c e l

M are

► a fie r o s ită , d acă d e sfr â n e a z ă , se o p r e şte d e la

îm p ă r tă ş a n ie 15 a n i, la f e l c a s o ţ ia a d u lt e r ă 1 8 V a s ile c e l

M are

► m ă r ita tă fă ră v o ia p ă r in ţilo r , n u e ste c ă s ă to r ie ,

c i d e sfr â u , îm p ă c â n d u -s e cu p ă r in ţii, e p it im ie

3 ani 3 8 V a s ile c e l
M a re

259
Emilian-Iustinian Roman

FECIOARÂ(E)
► care a d ep u s v o t d e f e c io r ie şi a c ă z u t, p e n i­

te n ţă c a p e n tr u a d u lte r — 1 5 a n i 6 0 V a s ile c e l

M are

FEMEIE
► n u p o a te să lo c u ia s c ă cu u n c le r ic în a fa ră d e

m a m ă , so r ă , m ă tu şă sau o p erso a n ă lip s ită d e

o r ic e b ă n u ia lă 3 I E c.

► cel c e r ă p e şte , su b p r e te x tu l c ă s ă to r ie i, d acă

e ste c le r ic - d e p u n e r e d in tre a p tă , m o n a h i sa u

la ic i - a n a te m a td z a ţi; se p e d e p se sc şi

c o m p lic ii, tă in u ito r ii 2 7 IV E c.

► a fie r o s ită , p ă c ă t u ir e a cu ea, c le r ic - c a te r is ir e ,

la ic - a fu r is ir e 4 T r u la n

► a in tr a în a lta r - in te r z is 4 4 L aod .

► s o ţie a e p is c o p u lu i, d iv o r ţa tă , să in tr e în tr -o

m ă n ă s tir e d e p a r te d e r e ş e d in ţa e p is c o p a lă 4 8 T r u la n

► să ta c ă în t im p u l S f in t e i L it u r g h ii 7 0 T r u la n

► o r to d o x ă să n u se c ă să to r e a sc ă cu u n b ărb at

e r e tic 7 2 T r u la n

► care ia o tră v u ri p e n tr u a a v o r ta se p e d e p se şte

c a u c ig a şii 91 T r u la n

► care se c ă să to r e şte cu u n a lt b ărb at n e fiin d

s ig u r ă că s o ţu l p le c a t, d is p ă r u t s a u s o ld a t e s te

m o r t s ă v â r ş e ş te a d u lte r 9 3 T r u la n

► îm p le tin d u -ş i sau îm p o d o b in d u -ş i p ăru l ca să

is p it e a s c ă — a fu r is ir e 9 6 T r u la n

► ş e d e r e a f e m e ilo r la e p is c o p ii ş i în m ă n ă s tir ile d e

c ă lu g ă r i - in te r z is ă 18 V II E c.

► p r e a c u r v in d , 7 a n i o p r ir e d e la îm p ă r tă ş a n ie 2 0 A n c ir a

► d e sfr â n â n d u -se şi a v o r tâ n d - 10 a n i o p r ir e d e
la îm p ă r tă ş a n ie 21 A n c ir a

► în s ă r c in a tă s e b o t e a z ă c â n d v r e a e a 6 N eo cez.
► care „ d in a sceză p ă r u tă ” se îm b r a c ă b ă r b ă te şte

— a n a te m ă 1 3 G an gra

260
M iscellahea juris

F E M E IE

► în g r e ţo ş â n d u -s e d e c ă s ă to r ie ş i- a r p ă r ă s i s o ţ u l —

a n a te m ă 14 G an gra

► tu n z â n d u -şi p ăru l „ d in a sceză p ă r u tă ” -

a n a tem ă 17 G an gra

► în fr â n a r e a c le r ic u lu i d e la f e m e ie , d a că a

fă g ă d u it, e s te o b lig a to r ie 3 C a r t.

► a fla tă în sta r e a d e c u r ă ţir e lu n a r ă ( c ic lu l

m e n str u a l) n u se p o a te a p r o p ia d e c e le s fin te

(S f. A lta r şi S fâ n ta îm p ă r tă ş a n ie ) 2 D io n is ie al

A le x .,

2 8 Io a n

P o st.

► r o b ită a b u za tă , n e c in s tită d e barbari se

p e d e p se şte n u m a i în c a z u l în c a r e s e s ta b ile ş te

c ă e a e r a d e s fr â n a tă ş i în a in te 1 G r ig . a l

N e o c e z .

► m ă r itâ n d u -s e fă ră a se în c r e d in ţa că b ă r b a tu l

d is p ă r u t e m o r t — e a d u lte r ă 31 V a s ile c e l

M are

► care a n ă scu t în c ă lă to r ie şi n -a a v u t g r ijă d e

p ru n c (l-a a b a n d o n a t), ia r a c e sta a m u r it, se

p e d e p s e ş t e c a u c ig a ş u l 3 3 , 5 2 V a s ile

cel M are, 3 6

Io a n P o st.

► care m ă r tu r is e ş te a d u lte r u l se p e d e p se şte , dar

n u s e d iv u lg ă 3 4 V a s ile c e l

M are

► m ă r itâ n d u -s e fă ră a se în c r e d in ţa că b ă r b a tu l

s o ld a t e m o r t, a r e o a r e c a r e ie r ta r e 3 6 V a s ile c e l

M are

► care c o n v ie ţu ie şte cu c e l ca re a c o m is a d u lte r u l

„ e ste a d u lte r ă to t tim p u l câ t v ie ţu ie ş te cu

a c e la ” 3 9 V a s ile c e l
M a re

261
Emilian-Iustinian Roman

F E M E IE

► m ă r ita tă d in n e ş tiin ţă cu cel p e care l-a p ă r ă s it

s o ţia p e u n t im p , a p o i l-a lă s a t, fiin d c ă s-a

în to r s p r im a s o ţie , a d e sfr â n a t, dar se p o a te

r e că să to r i 4 6 V a s ile c e l

M are

► f iin d v io la tă , n u se p e d e p se şte 4 9 V a s ile c e l

M are,

17 Io a n

P o st.

► n u s e îm p ă r tă ş e ş te la m e n s tr u a ţie 7 T im . al

A le x .

► c a r e n a ş t e la P a ş ti n u tr e b u ie s ă p o s t e a s c ă 8 T im . al
A le x .

► care c o n fe c ţio n e a z ă a m u le te sau se

în d e le tn ic e s c cu g h ic itu l, e p itim ie 3 a n i, cu

p o s t z iln ic c â t m a i m u lt, m â n c a r e u s c a tă d u p ă

cea su l al 9 -le a , tr ă ir e d e s ă v â r şită şi 2 5 0 d e

m e ta n ii 2 Io a n P o st.

► care s-a să r u ta t, p ip ă it c u u n b ă r b a t, fă ră să f ie

s tr ic a tă — v a p r im i e p itim ie c a p e n t r u m a la h ie 13 Io a n

P o st.

► să n u se d e sp a r tă d e b is e r ic ă , ci n u m a i o p r ir e

d e la S f. îm p ă r t ă ş a n ie 4 6 Io a n

P o st.

► d acă p ă c ă tu ie ş te cu 2 fr a ţi, e p itim ie 3 a n i,

m â n câ n d u sca t d u p ă al 9 -le a cea s şi 2 0 0 d e

m e ta n ii z iln ic 6 3 Io a n

P o st.

► d acă p ă c ă tu ie ş te c u u n fa m e n , e p itim ie 3 a n i,

m â n câ n d u sca t d u p ă al 9 -le a cea s şi 3 0 0 d e

m e ta n ii z iln ic 6 4 Io a n

P o st.

262
M iscellanea juris

F O C U R I

► la lu n ă n o u ă - să în c e te z e , şi to to d a tă d a tin a d e

a să ri p e ste e le , c le r ic - c a te r isir e , la ic -

a fu r is ir e 6 5 T r u la n
F U R T

► c le r ic u l c a r e a fu r a t - c a te r is ir e 2 5 A p .,

4 2 Io a n

P o st.

► c le r ic sau la ic fu r â n d d in S fâ n ta B is e r ic ă ceară

sau u n td e le m n - a fu r is ir e + r e s titu ir e a

în c in c it îm p r e u n ă c u ce a u lu a t 7 2 A p .

► cei d o v e d iţi că au p răd at „ n u se în v r e d n ic e s c

n ic i d e a s c u lt a r e ” , ia r d a c ă m ă r tu r is e s c şi d a u

în a p o i, „ se u m ile s c în rân d u l c e lo r c e se

c o n v e r te sc ” 8 G r ig . al
N e o c e z .

► d acă h o ţu l m ă r tu r is e ş te fa p ta d e b u n ă v o ie -

o p r ir e d e la îm p ă r tă ş a n ie 1 an , ia r d a că se

d o v e d e şte - 2 a n i; ( 4 0 z ile , r e s p e c t iv 6 lu n i +
m â n care u sc a tă şi 1 0 0 m e ta n ii d u p ă c e a s u l al
9 -le a ) 61 V a s ile c e l

M are,

41 Io a n

P o st.

► c o n s id e r a t p a tim ă şi c o n d a m n a t c a a ta r e 6 G r ig . d e

N y ssa
G IR

► d at d e c le r ic i - in te r z is , s u b p e d e a p s a c a te r is ir ii 2 0 A p .
H A I N E

► c le r ic a le , r â n d u ite p e n tr u cei d in c le r —

o b lig a to r ii, su b p ed ea p sa a fu r is ir ii p e o

să p tă m â n ă 2 7 T r u la n

► d e filo s o f c in e p o a r tă , n u tr e b u ie să

d is p r e ţu ia s c ă p e c e i c e p o a r tă m a n tia r o m a n ă 12 G an gra

263
Emilian-Iustinian Roman

H A R

► fer e şte d e p ă ca t 4 N e o c e z .

► H aru l lu i D u m n e z e u n u d ă n u m a i ie r ta r e a

p ă c a te lo r , c i şi a ju to r u l d e a n u m a i p ă c ă tu i 111 C a r t.

► H aru l lu i D u m n e z e u n u o fer ă n u m ai

c u n o a şter e a a ceea c e va treb u i fă c u t, ci m ai

m u lt, n e o fer ă d r a g o ste a p â n ă câ n d v o m

îm p lin i c e e a c e cu n o a ştem 1 1 2 C a r t.

► fă ră H aru l lu i D u m n e z e u n u p u tem în fă p tu i

n ic io fa p tă b u n ă 113 C a r t.

H IR O T E S IE

► a „ c e lo r la lţ i c le r ic i" - ip o d ia c o n , c ite ţ, c â n tă r e ţ,

e x o r c is t, o s tia r , d ia c o n iţe , fe c io a r e e tc . - d e

u n e p is c o p 2 A p .

► o b lig a to r ie a p e r s o a n e i c a r e în d e p lin e ş te fu n c ţia

d e c ite ţ şi d r e p tu l e g u m e n u lu i d e a h ir o te s i

p e n tr u m ă n ă s tir e a sa 14 V II E c.

► a c ite ţu lu i şi a ip o d ia c o n u lu i d e c ă tr e eg u m en ,

ie r o m o n a h fiin d , p e n t r u m ă n ă s tir e a sa 6 N ic h ifo r

M ă r t.

H IR O T O N IE

► a e p is c o p u lu i s ă v â r şită d e c ă tr e 2 sa u 3 e p is c o p i 1 A p .

► a p r e o tu lu i, d ia c o n u lu i şi a c e lo r la lţi c le r ic i d e

u n e p isc o p 2 A p .

► a d o u a oară asu p ra a c e le ia ş i p erso a n e, c a te r i­

s ir e a şi p e n tr u c e l ca re a d a t-o şi p e n tr u cel ce

a p r im it-o , cu e x c e p ţia h ir o to n ie i e r e tic e

( v a lid ă s ă n u s e r e p e te ) 6 8 A p .,
4 8 C a r t.

► a e p is c o p u lu i s ă se fa că d e to ţi e p is c o p ii, d acă

ar fi g r e u , d e 3 e p is c o p i + m itr o p o litu l 4 I E c.

► în a in te d e a c e a s ta , c a n d id a tu l e s te c e r c e t a t 9 I E c.

► c e i c ă z u ţ i ( la p s i) d in n e ş t iin ţ ă sau c u ş tir e a c e lo r

care i-a u h ir o to n it n u ie s d e su b c a n o n şi se

c a te r is e s c 10 I E c.

► s e fa c e c u d e s tin a ţie 1 5 1 E c.

► fă c u tă fă ră a c o r d u l e p is c o p u lu i p r o p r iu - n u lă 16 I E c.

264
M iscellanea juris

H IR O T O N IE

► a lu i M a x im C in ic u l a fo st n e c a n o n ic ă şi to a te

h ir o to n iile s ă v â r ş ite d e e l s u n t n u le 4 II E c.

► fă ră d e s tin a ţie e s te n u lă 6 IV E c.

► p e b a n i, c a te r is ir e a a m b e lo r p ă r ţi 2 2 T r u la n

► p o t fi h ir o to n iţi c r e ş tin ii fu g a r i d in cau za

p r ig o n ito r ilo r s a u tr ă d a ţi d e a i lo r , c a r e a u fo st

p r in ş i şi au su p o r ta t c o n s e c in ţe le —

m ă r tu r is in d n e în c e t a t c ă s u n t c r e ş tin i 3 A n c ir a

► a p r e o ţilo r s ă s e fa c ă la 3 0 d e an i 11 N e o c e z .

► în e p a r h ie s tr ă in ă e ste n u lă , ia r e p is c o p u l să

p r im e a s c ă e p itim ie d e la s in o d 2 2 A n tio h ia
► a t in e r ilo r d in a ltă e p a r h ie fă ră a co rd u l

e p is c o p u lu i lo r e s te n u lă 1 5 S a r d ic a

► fă c u tă d e E u tih ie ş i M u s e u s ă r ă m â n ă v a lid ă 1 8 S a r d ic a

► s ă v â r şită n u m a i d e e p is c o p 1 9 S a r d ic a

► n u se p o a te a d m in is tr a în p r e z e n ţa

a s c u ltă to r ilo r 5 L a o d .

► d e e p isc o p să se fa că cu h o tă r â re a

m itr o p o litu lu i şi a e p is c o p ilo r v e c in i 12 L aod .

► a e p is c o p u lu i să se fa că d e cât m ai m u lţi

e p is c o p i sau în ca z d e n e v o ie şi n u m a i d e 3,

cu b in e c u v â n ta r e a m itr o p o litu lu i 13, 49 Cart.


► fie c a r e h ir o to n ie să fie în s o ţită d e o g r a m a tă

care să c o n ţin ă n u m e le c o n s u lu lu i şi z iu a

h ir o to n ie i 89 Cart.
► să se a d m in is tr e z e n u m a i d u p ă o c e rceta re

a te n tă a v ie ţ ii c a n d id a tu lu i 4 C h ir ii a l

A le x .

► p roced u ra: a le g e r e a c a n d id a tu lu i d e c le r ic i,

reco m a n d a rea lu i d e e p is c o p , e x a m in a r e a

c a n o n ic ă , h ir o to n ia lu i în p u b lic şi n u

c la n d e s t in 7 T e o fil al

A le x .

H O M O S E X U A L I

► e p itim ie 15 ani 7 , 6 2 V a s ile


c e l M a re

265
E m ilia n -I u s tin ia n R o m a n

H O M O S E X U A L I

► e p itim ie 3 a n i, m â n c â n d u sca t şi 2 0 0 d e m e ta n ii

z iln ic , d a c ă n u r e s p e c tă , s ă p ă z e a s c ă 15 an i 2 9 Io a n

P o st.
H O R E P IS C O P I

► n u p o t h ir o to n i p r e o ţi sau d ia c o n i fă ră

d e le g a ţie s c r is ă d in p a r te a e p is c o p u lu i lo c u lu i 1 3 A n c ir a ,

1 0 A n tio h ia

► su n t d u p ă c h ip u l c e lo r 7 0 d e u c e n ic i, îm p r e u n ă

litu r g h is ito r i cu e p is c o p u l e p a r h io t şi p o t

s ă v â r şi S fâ n ta L itu r g h ie în b is e r ic a d in c e ta te 14 N e o c e z .
► n e p r ih ă n iţi p o t d a s c r is o r i d e p a c e 8 A n tio h ia
► d r e p t u r ile ş i o b lig a ţ iile a c e s t o r a 1 0 A n tio h ia
► p o t r e cr u ta v iito r i c le r ic i d u p ă o e x a m in a r e

a te n tă d u p ă c a r e v o r f a c e r a p o r t e p is c o p u lu i 8 9 V a s ile c e l

M are
H O T Ă R Â R I

► a le s in o d u lu i d e la N i c e e a r ă m â n v a la b ile 1 II E c.

► a le S in o d u lu i d in E fe s răm ân n e s c h im b a te su b

p ed ea p sa d e p u n e r ii d in tre a p tă p e n tr u c le r ic i

şi e x c o m u n ic a r e a p e n t r u m ir e n i 6 III E c.
► a le s in o d u lu i d e la S a r d ic a s e în tă r e s c şi n u p o t

fi în c ă lc a t e 2 0 S a r d ic a
► a le s in o d u lu i d e la H ip p o n u tr e b u ie c o r ec ta te

d o a r c ă d a ta S f. P a şti să fie a n u n ţa tă în tim p u l

s in o d u lu i 3 4 C a r t.

► a le B is e r ic ilo r d in R o m a şi C o n s ta n tin o p o l să

s e r e c u n o a s c ă r e c ip r o c 1 C o n st.

(8 7 9 )
IC O A N E

► s c r ie r ile e r e z ie i ic o n o c la s te să fie p r e d a te

e p is c o p u lu i C o n s ta n tin o p o lu lu i p e n tr u a fi

s c o a s e d in u z 9 V II E c.
ID O L I

► şi te m p le p ă g â n e r ă m a se - să se d ă râ m e 5 8 C a r t.
► răm aşi - să se d ărâm e 8 4 C a r t.

266
M iscellanea juris

IE R A R H IE

► a p r in c ip a le lo r sca u n e e p is c o p a le : 1) R o m a , 2)

C o n s t a n t in o p o l, 3 ) A le x a n d r ia , 4 ) A n tio h ia , 5)

I e r u s a lim 3 6 T r u la n

IE R O S IL IE

► să v â r şe şte c le r ic u l sau la ic u l care fu r ă d in

b is e r ic ă ceară sau u n td e le m n şi se p e d e p se şte

cu a fu r is ir e a ş i r e s titu ir e a în c in c it a ceea ce a

lu a t 7 2 A p .

► să v â r şe şte p erso a n a care fo lo s e ş te în in te r e s

p r o p r iu v a se s fin ţite şi / sau a co p eră m â n t şi

se p e d e p se şte cu a fu r is ir e a 7 3 A p .

IM P E D IM E N T E la h ir o to n ie :

► cei c ă s ă to r iţi a d o u a oară şi cei cu ţ iito a r e

(c o n c u b in ă ) n u p o t in tr a în c le r 1 7 A p .,

3 T r u la n

► cel c ă s ă to r it cu v ă d u v ă , a lu n g a tă (d iv o r ţ a tă ) ,

d e s fr â n a tă , s c la v ă , a c tr iţă , n u p o a t e fi c le r ic 18 A p .

► cel c ă s ă to r it cu d o u ă su rori sau n e p o a tă (d e

soră sau fra te ) n u p o a te fi c le r ic 19 A p .

► c e l în v in u it d e d e s fr â n a te , a d u lte r s a u o r ic e a ltă

fa p tă o p r ită şi s-a r d o v e d i, n u p o a te in tr a în

c le r 61 A p ., 7 ,

3 6 N ic h ifo r

M ă r t.

► cel su rd sa u o rb n u p o a te d e v e n i e p is c o p 7 8 A p .

► d e m o n iz a ţii n u p o t in tr a în c le r 7 9 A p .

► p ă c a te le d o v e d ite u lte r io r 9 I E c.

► c e i c ă z u ţ i d e la c r e d in ţ ă ş i h ir o t o n iţ i - c a te r isir e 1 0 I E c.

► a d u lt e r u l s o ţ ie i la ic u lu i 8 N e o c e z .,
21 Io a n
P o st.

► c o p il p â n g ă r it n u p o a t e d e v e n i c le r ic 3 0 Io a n

P o st.

► cel care a fu r a t d in averea o b ştea scă n u p o a te

in tr a în c le r 4 2 Io a n

P o st.

267
Emilian-Iustinian Roman

IN C E S T

► s e p e d e p s e ş t e c a ş i o m o r u l (2 0 d e a n i) 6 7 V a s ile c e l

M are

► cu sora v itr e g ă (d e ta tă şi d e m a m ă ), e p id m ie

11 a n i, t r e c â n d p r in t o a te tr e p t e le p r e s c r is e 7 5 V a s ile c e l

M are

► cu m a m a v itr e g ă se p e d e p se şte ca şi în cazu l

in c e s tu lu i c u sora 7 9 V a s ile c e l

M are

► cu sora, e p itim ie 3 a n i, p o s tin d p ân ă seara,

m â n câ n d u sc a t şi 5 0 0 d e m e ta n ii z iln ic 2 4 Io a n

P o st.

IN C O M P A T IB IL IT Ă Ţ I

► e p is c o p u l, p r e o tu l sa u d ia c o n u l „ să n u ia

p u r t ă r i d e g r ijă l u m e ş t i ” , c o n t r a r - c a te r is ir e 6 , 8 1 A p ., 3 ,
7 IV E c .,

11 I II C -p o l

► p reo t - fu n c ţia m ilit a r ă , d a că n u re n u n ţă -

c a te r isir e 8 3 A p .

► c r e ş tin - fu n c ţie m ilit a r ă , u n d e t r e b u ia să

s a c r ific e z e ilo r 1 2 I E c.

I P O D IA C O N I

► n u p o t fi h ir o to n iţ i în a in te d e v â r s ta d e 2 5 ani 1 5 T r u la n

► n u p o t sta în d ia c o n ic o n şi n u p o t a tin g e v a s e le

s fin te 21 L aod .

► n u p o t p u r ta oraru l p e u m ăr şi n u p o t să

p ă r ă s e a s c ă u ş ile 2 2 , 4 3 L aod .

► n u p o a t e b in e c u v â n t a s a u îm p ă r ţi a n a fu r ă 2 5 L aod .

ÎM P Ă R T Ă Ş A N IE (S F Â N T A )

► a a p o s ta ţilo r în p e r ic o l d e m o a rte , a d m is ă lă

cerere şi d u p ă o c e r c e ta r e a e p is c o p u lu i 1 3 1 E c.

► a d a p e b a n i — c a te r isir e 2 3 T r u la n

► n u s e d ă m o r ţilo r 8 3 T r u la n

► r â n d u ia la p r im ir ii S f in t e i îm p ă r t ă ş a n ii 101 T r u la n

► d e la p r e o t c ă s ă to r it r e fu z a tă - a n a te m ă 4 G an gra
M iscellanea jim s

ÎM P Ă R T Ă Ş A N IE (S F Â N T A )

► a c r e d in c io s u lu i p o se d a t p e r m is ă n u m ai

d u m in ic a 3 T im . al

A le x .

► n u se d ă c e lo r c e s -a u îm p r e u n a t n o a p te a şi v o r

s ă s e îm p ă r tă ş e a s c ă a d o u a z i la S f. L itu r g h ie 5 T im . al

A le x .

► n u se d ă f e m e ii a f la t e la m e n s t r u a ţ ie 7 T im . al

A le x .

► p e r m is ă c e lo r care s p ă lâ n d u -s e p e d in ţi au

în g h iţit a p ă fă ră v o ie 1 6 T im . al

A le x .

► p e r m is ă d u p ă m ân care, c e lo r în p e r ic o l d e

m o a rte 9 N ic h ifo r

M ă r t.

► cel o p r it d e la S f. îm p ă r tă ş a n ie n u p o a te lu a

n ic i a n a fu r ă 1 0 N ic o la e

al C o n st.

ÎN F R Â N A R E - v e z i A B S T IN E N Ţ Ă

ÎN G E N U N C H E R E

► D u m in ic a şi în C in c iz e c im e - o p r ită ,

r u g ă c iu n ile s e r o s te s c în p ic io a r e 2 0 I E c.

► o p r ită d e la v e c e r n ia d e sâ m b ă tă seară şi p â n ă

d u m in ic a la v e c e r n ie 9 0 T r u la n

► D u m in ic a şi în C in c iz e c im e - p e r m is ă n u m ai

p e n tr u să r u ta r e a ic o a n e lo r 1 0 N ic h ifo r

M ă r t.
ÎN T R O N IZ A R E

► a M it r o p o lit u lu i şi cu p r e z e n ţa e p is c o p ilo r

e p a r h ie i în v e c in a te 6 S a r d ic a
J E R T F Ă

► la a lta r , c e s ă s e a d u c ă 3 A p .

► la a lta r , m ie r e , u n t , r a c h iu , v it e şi o r ic e a fa ră d e

r â n d u ia lă n u s e a d m ite 4 A p .,

2 8 T r u la n
► la a lta r , m ie l ş i la p t e s ă n u se ad u că 5 7 T r u la n
► d e carn e să n u s e a d u c ă la B is e r ic ă 9 9 T r u la n

269
Emilian-Iustinian Roman

J E R T F Ă

► îm p ă r ţir e a e i 8 T e o fil al

A le x .
J O C

► d e n o r o c , în c e ta r e ori c a te r isir e p e n tr u c le r ic ii

s u p e r io r i 4 2 A p .

► d e n o r o c , în c e ta r e o r i c a te r isir e p e n tr u c le r ic i şi

a f u r is ir e p e n t r u la ic i 4 3 A p .,

5 0 T r u la n
J U D E C A T A

► e p is c o p u lu i - p ro ced u ră 7 4 A p .,

1 C h ir ii a l

A le x .

► e p is c o p ilo r s e fa c e d e s in o d 6 II E c.
► d in n o u a e p is c o p ilo r , d e c ă tr e a lţi e p i s c o p i d in

v e c in ă ta te ch e m a ţi d e m it r o p o lit , în cazu l în

care n u su n t d e a co rd cu s e n tin ţa şi se

fo r m e a z ă 2 ta b ere 1 4 A n tio h ia

► e p is c o p u lu i c u u n a n im ita te r ă m â n e d e fin itiv ă şi

ir e v o c a b ilă 1 5 A n tio h ia

► e p is c o p ilo r , d in n o u , să n u o fa că e p is c o p ii

v e c in i c a ju d e c ă to r i 3 S a r d ic a

► e p is c o p ilo r , a c u z a ţi în p e r io a d a d in tr e ş e d in ţe le

s in o d u lu i B is e r ic ii, s ă se fa că d e 12 e p is c o p i, a

p r e o tu lu i d e 6 e p is c o p i (+ al său ) şi a

d ia c o n u lu i d e tr e i 12 C a r t.

► la in s ta n ţe lu m e ş ti, r e fu z â n d ju d e c a ta b is e r i­

c e a s c ă îş i r is c ă lo c u l în B is e r ic ă 15 C a r t.
► e p is c o p u lu i - p ro ced u ră 19 C a r t.
► e p is c o p u lu i M a u r e n tiu s 1 0 0 C a r t.

► c iv ilă c in e o cere d e la îm p ă r a t îş i p ie r d e

d e m n ita te a 1 0 4 C a r t.
J U D E C Ă T O R I

► a le ş i c â te 3 d in fie c a r e p r o v in c ie p e n t r u a n u se

m ai r e ţin e e p is c o p ii m u lt tim p la s in o d şi a

n e g lija e p a r h iile 127 C a r t.

270
M iscellanea juris

J U R Ă M Â N T

► p ă g â n o p r it s u b p e d e a p s a a fu r is iţii 9 4 T r u la n

► c in e a fă cu t că n u se v a h ir o to n i, să n u f ie

fo r ţa t s ă -l în c a lc e 1 0 V a s ile c e l

M are

► a l p r e o tu lu i V ia n o r că n u v a m a i s lu ji, s ă n u se

c o n s id e r e d eo a rece a fo st fă cu t c u u ş u r in ţă în

s it u a ţ ie d e p r im e j d ie 1 7 V a s ile c e l

M are

► să n u fie fă cu t d e s şi cu u ş u r in ţ ă , ia r c e l d e p u s

p e n tr u a fa ce rău tr e b u ie în c ă lc a t ca fiin d

ile g a l 2 9 V a s ile c e l

M are

► e p itim ie 1 an, m â n câ n d u sca t d u p ă c e a s u l a l S i­

le a ş i 2 5 0 m e ta n ii 4 5 Io a n

P o st.

J U R IS D IC Ţ IE B IS E R IC E A S C Ă

► fie c a r e e p is c o p să fa că n u m ai a c e le a care

p r iv e s c e p a r h ia ş i s a te le d e su b s tă p â n ir e a e i 3 4 A p .,

9 A n tio h ia

► e p is c o p u l să n u h ir o to n e a s c ă în a fa ra e p a r h ie i

s a le 3 5 A p .

► cei e x c o m u n ic a ţi (a fu r is iţi) d e u n e p isc o p ,

c le r ic i s a u m ir e n i, s ă n u s e p r im e a s c ă d e a lţii 5 I E c .

► a e p is c o p ilo r d in A le x a n d r ia , R o m a , A n tio h ia 6 I E c .,
2 II E c.

► h ir o to n ia fă c u tă d e u n e p is c o p fă ră a cord u l

e p is c o p u lu i p r o p r iu — n u lă 1 6 1 E c.

► e p is c o p ilo r p u şi p e ste o d io c e z ă să n u se

în tin d ă asu p ra b is e r ic ilo r d in a fa ra h o ta r e lo r

lo r 2 II E c .

► s e p r e s c r ie d u p ă 3 0 d e a n i d e n e e x e r c ita r e 17 IV E c .,

2 5 T r u la n

► a C o n s ta n tin o p o lu lu i 2 8 IV E c.

► p r e te n ţiile d e ju r is d ic ţie se s o lu ţio n e a z ă d e

c ă tr e fo r u l d e ju d e c a tă a l e p is c o p ilo r 1 2 0 C a r t.

271
Emilian-Iustinian Roman

L Ă C O M IA

► d u p ă b o g ă ţii - c o n d a m n a tă
5 Cart.
► în g e n e r a l şi în s p e c ia l la lu c r u r i p r ă d a te , g ă s ite ,

p ă str a te şi n e r e s titu ite s e p e d e p s e ş te


2 , 4, 5,

9 G r ig . al

N e o c e z .
► m ai a le s în tim p u l p e r s e c u ţiilo r , in te r z is ă su b

p ed ea p sa a n a te m e i
3 G r ig . al

N e o c e z .
► c o n s id e r a tă id o la tr ie şi în c o n s e c in ţă c o n d a m ­

n a tă
6G r ig . d e

N y ssa
L E C T O R I -v e z i C IT E Ţ I

L E P Ă D A R E D E C R E D IN Ţ Ă - v e z i A P O S T A Z IE

L IT IG IU

^ d in tr e c le r ic i se ju d ecă d e e p is c o p şi n u d e

ju d e c ă to r ii lu m e ş ti
9 IV E c.
► d in tr e c le r ic şi e p is c o p u l său se ju d e c ă d e

s in o d u l e p a r h ie i
9 IV E c.
L IT U R G H IE (S F A N T A )

► la S f. L itu r g h ie se a m este c ă v in u l cu ap a,

c o n d a m n â n d u -se a r m e n ii c a r e f o lo s e s c n u m ai
v in
3 2 T r u la n
► a D a r u r ilo r m a i în a in te s fin ţite , tr e b u ie

s ă v â r şită în P o stu l M are, e x c e p ţie sâ m b ă ta ,

d u m in ic a , B u n a V e s t ir e
5 2 T r u la n
► fă r ă a p ă c a ld ă — n u se p o a te să v â rşi
1 3 N ic h ifo r

M ă r t.
► c in e n u p a r t ic ip ă îm p r e u n ă cu p o p o r u l -

e x c o m u n ic a t
2A n tio h ia
► e x p u n e r e a r â n d u ie lii v e c h i
19 L aod .
► în c a s e d e lo c u it să n u se să v â rşea scă
5 8 L aod .
^ la S fâ n ta J e r tfă să se fo lo s e a s c ă n u m a i p â in e şi

v in m e s te c a t c u apă
3 7 C a r t.
► să s e să v â r şe a sc ă d e p r e o ţi c a r e a u a ju n a t
41 C a r t.

272
M iscellanea juris

LOGODNIC(Ă)
► fe te le lo g o d ite şi a p o i r ă p ite să se d ea în a p o i
11 A n cira
lo g o d n ic u lu i

LO VITURĂ
► c a u z a to a r e d e m o a rte se p e d e p se şte ca şi
4 3 V a s ile c e l
p e n tr u u c id e r e
M are
LUPTĂ
► cu p a tim ile e ste v r e d n ic ă d e r ă s p la t ă sa u
6 Io a n P o st.
p ed ea p să

MAMA
► ca re-şi a b a n d o n ea ză c o p iii la in tr ă r ile

b is e r ic ilo r , c h ia r d a că i-a r lu a c in e v a , se
3 9 Io a n
p e d e p s e s c c a u c ig a ş e le
P o st.

M A R T IR O L O G II
6 3 T r u la n
► fa ls e , o p r ite a s e d ifu z a în b is e r ic ă - a n a te m ă
4 6 C a r t.
► s e c ite s c în z ile le lo r d e p o m e n ir e d e p e s t e a n

M A R T O R I

► c o n tra c le r ic ilo r n u p o t fi cei care n u su n t

p r im iţi n ic i c a a c u z a to r i, c e i d in c a sa lo r şi n ic i
131 C a r t.
m ă r tu r ia p â n ă la 1 4 an i
1 3 2 C a r t.
► o b lig a tiv ita te a a c e l p u ţ in 2 m a r to r i la ju d e c a tă

M A X IM IA N IŞ T I

► se p a r a ţi d in D o n a tiş ti, p r in s c r is o r i a le

s in o d u lu i a d r e s a te g u v e r n a to r ilo r A fr ic ii, s ă s e
6 7 C a r t.
r e g le m e n te z e s itu a ţia lo r p r in a c t e p u b lic e

M Ă N Ă S T IR E ©
2 4 IV E c .,
► s fin ţ it e , n u - ş i p o t s c h im b a d e s tin a ţia
4 9 T r u la n

► c o n s tr u c ţia a c e s te ia fă ră b in e c u v â n ta r e a

e p is c o p u lu i şi fă ră m ijlo a c e le m a te r ia le
17 V II E c.
n e c e s a r e — in te r z is ă
2 0 V II E c .
► m ix te s ă n u s e c o n s tr u ia s c ă

► să se c o n s tr u ia s c ă n u m a i cu b in e c u v â n ta r e a
1 I II C -p o l
e p is c o p u lu i
1 8 N ic h ifo r
► c e le c e s e p e tr e c a c o lo n u s e d iv u lg ă
M ă r t.

273
Emilian-Iustinian Roman

M Ă N Ă S T I R E (I)

► în c e le b ă rb ă teşti să n u d o a rm ă fe m e i şi în c e le

fe m e ie ş ti, b ă r b a ţi . 4 7 T r u la n
M Ă R T U R IS IR E

► se cr e tu l ei n u s e d iv u lg ă 2 8 N ic h ifo r

M ă r t.
M Ă R T U R IS IT O R I

► d e s p r e m ă r tu r isito r i 1 4 P e tru al

A le x .
M Â N T U IT O R U L IIS U S H R IS T O S

► s ă fie r e p r e z e n ta t c u c h ip u l S ă u o m e n e s c 8 2 T r u la n
M IE L

► H r is to s să n u m ai fie r e p r ez e n ta t s im b o lic în

c h ip d e m ie l 8 2 T r u la n
M IL O S T E N IE (d a n ie )

► p e n tr u c e i m o r ţi fă ră te s ta m e n t - se p r im e ş te 4 N ic h ifo r

M ă r t.
M I M I (a c to r i)

► c o n v e r tiţi la c r e ş tin is m n u p o t fi o b lig a ţi să se

r e în to a r c ă la v e c h ile lo r p r a c tic i 6 3 C a r t.
M IR (S F Â N T )

► n u p o t să -l fa c ă p r e o ţii 6 C a r t.
M IR U N G E R E (ta in ă )

► să s e a d m in is tr e z e d u p ă b o t e z 4 8 L aod .
► u n ită c u b o te zu l 1 C ip r ia n al

C a r t.
► o b lig a to r ie în c a z u l p r im ir ii e r e t ic ilo r n o v a ţ ie n i,

fo tin ie n i, q u a r to d e c im a n i 7 L aod .
M IR E A N (M IR E N I)

► c a r e s e c a s tr e a z ă , a fu r is ir e - 3 ani 2 4 A p .

► d iv o r ţa t şi r e c ă s ă to r it cu o fe m e ie d iv o r ţa tă -

a fu r is ir e 4 8 A p .

► care in tr ă în a d u n ă r ile iu d e ilo r sau e r e tic ilo r

p e n tr u a se ru ga - e x c o m u n ic a t 6 5 A p .

► d a că ar fu ra d in b is e r ic ă ceară şi u n td e le m n să

s e a fu r is e a s c ă şi să r e tu r n e z e în c in c it 7 2 A p .

274
M iscellanea juris

M IR E A N (M IR E N I)

► d a c ă a r in s u lta p e îm p ă r a t s a u p e u n fu n c ţio n a r

p u b lic - c a te r is ir e 8 4 A p .

► c a r e s e îm p ă r tă ş e s c s in g u r i, f iin d c le r ic i d e fa ţă ,

a fu r is ir e o să p tă m â n ă 5 8 T r u la n

► în v ă ţâ n d în p u b lic c e le b is e r ic e ş ti, a fu r is ir e 4 0

z ile 6 4 T r u la n

► a in tr a în a lta r , o p r it - a fa ră d e d o m n sa u

îm p ă r a t 6 9 T r u la n

► să n u fa că b a ie în b ă ile p u b lic e îm p r e u n ă cu

fe m e ile s u b p e d e a p s a a fu r is e n ie i 7 7 T r u la n

► o sâ n d a c e lo r care n u m erg r e g u la t la b is e r ic ă -

a f u r is ir e 8 0 T r u la n

► să n u d e ţin ă ca se d e t o le r a n ţă sp re p ie r z a n ia

s u fle te lo r s u b p e d e a p s a a fu r is ir ii 8 6 T r u la n

► a că ru i s o ţie a fo s t d o v e d ită a d u lte r ă , n u p o a te

d e v e n i c le r ic 8 N eo cez.

► fu g a r i d in cau za p r ig o n ito r ilo r sau tr ă d a ţi d e ai

lo r , a u f o s t p r in ş i şi a u s u p o r ta t c o n s e c in ţ e le -

m ă r tu r is in d n e în c e ta t c ă s u n t c r e ş tin i — s ă n u

se o p rea scă d e la S f. îm p ă r t ă ş a n ie (a c e ş tia p o t

fi h ir o to n iţi) 3 A n c ir a

► să n u fa c ă o s p e ţe d in c o n tr ib u ţii 55 L a o d .

► fiin d , p o a te d ev en i e p isc o p d acă trece p r in

t o a te tr e p te le p r e o ţie i 17 I II C -p o l

► p e d e p s iţi d e e p is c o p u l R o m e i, v o r fi p e d e p s iţi

şi d e e p is c o p u l d in C o n s t a n t in o p o l şi in v e r s 1 C o n st.

(8 7 9 )

► să n u b a tă sa u să în te m n iţe z e p e e p is c o p i, su b

p e d e a p sa a n a tem ei 3 C o n st.

(8 7 9 )

► is p itit în v is , d e e ste su p u s p o fte i d e f e m e ie , n u

se îm p ă r t ă ş e ş t e , ia r d a c ă e ste is p itit d e d ia v o l,

s e p r im e ş t e la S f â n t a îm p ă r t ă ş a n ie 1 2 T im . al

A le x .

275
Emilian-Iustinian Roman

M IR E A N (M IR E N I)

► c a r e ia c a m ă tă s e p o a t e h ir o to n i d a c ă -ş i îm p a r te

c â ş tig u l n e d r e p t s ă r a c ilo r 1 4 V a s ile c e l

M are

► d acă lu p tă îm p o tr iv a t â lh a r ilo r , v o r fi o p r iţi d e

la S fâ n ta îm p ă r t ă ş a n ie , ia r c le r ic ii - c a te r is iţi:

„ T o t c e l c e sc o a te s a b ia d e s a b ie v a m u r i” 55 V a s ile c e l

M are

M IT R O P O L IE

► r e c u n o a ş te r e a s is te m u lu i m itr o p o lita n 2 I I E c .,

9 A n tio h ia

► tr e b u r ile su n t r â n d u ite d e s in o d in f ie c a r e

u n ita te b is e r ic e a s c ă d e a c e s t r a n g 2 II E c.

► în tr -o m it r o p o lie n u p o t e x is ta 2 m it r o p o liţ i 12 IV E c.

► n u p o a te fi d iv iz a tă p r in d e c r e t e îm p ă r ă t e ş t i, ia r

d acă s-a în tâ m p la t d e ja , să răm ân ă d o a r cu

c in s te a , ia r d r e p t u r ile să a p a r ţ in ă v e c h ii

m itr o p o lii 12 IV E c.

► s ă a ib ă u n în tâ is tă tă to r 1 7 C a r t.

M IT R O P O L IT

► r e c u n o a şte r e a lu i d e e p is c o p ii p a r o h ie i

(e p a r h ie i) 3 4 A p .,

9 A n tio h ia

► a l A le x a n d r ie i şi a l A n tio h ie i - c o n sa c ra ţi 6 I E c.
► care a b a n d o n ea ză s in o d u l p e n tr u a p a r t ic ip a la

în tâ ln ir ile a p o s ta ţilo r sau ar trece la a c e ste a ,

sa u ar c u g e ta c e le a le lu i C e le s t in , e p is c o p ii şi

m itr o p o liţfi v e c in i au d rep tu l d e a -1 j u d e c a şi

s c o a te d in tr e a p ta e p is c o p a lă 1 III E c.

► să -şi e x e r c ite p u te r e a în v ă ţă to r e a sc ă 1 9 T r u la n

► să n u -şi în s u ş e a s c ă lu c r u r ile e p is c o p u lu i

d e fu n c t 3 5 T r u la n

► in s titu ir e şi în c e ca z p o a te să h ir o to n e a s c ă

e p isc o p 6 S a r d ic a
► s ă a ib ă fie c a r e p r o v in c ie 2 I I E c .,

1 7 C a r t.

► să fa c ă v iz ite c a n o n ic e 5 2 C a r t.

276
M iscellanea juris

MOAŞTE
► să n u se tr im ită ca daruri în a lte e p a r h ii în

p e r io a d a s ă r b ă to r ilo r p a s c a le 14 L aod.
MONAH (I)
► să răm ân ă su p u şi e p is c o p u lu i lo c u lu i şi în

lo c u r ile u n d e s-a u r e tr a s, să p e tr e a c ă n u m a i în

p o st şi r u g ă c iu n e , să p ă zea scă lin iş te a , to a te

a c e ste a su b p e d e a p sa e x c o m u n ic ă r ii 4 IV E c.

► fiin d , să n u ia „ p u r tă r i d e g r ijă lu m e ş ti”

in c o m p a tib ile c u v o c a ţia m o n a h a lă 7 IV E c.

► s tr ă in i care sta u fă ră ro st în C o n s ta n tin o p o l

p ro d u câ n d tu lb u r ă r i s ă f ie a lu n g a ţ i 2 3 IV E c.

► să n u p a r tic ip e la s p e c ta c o le in c o m p a tib ile cu

s ta r e a lo r 2 4 T r u la n

► fiin d , s ă n u p a r tic ip e la c o n ju r a ţie sau u n e ltir e

îm p o t r iv a e p is c o p u lu i s a u a u n u i c le r ic 3 4 T r u la n

► p r in s în d e sfr â u , c ă s ă to r in d u -s e sau tr ă in d în

c o n c u b in a j, s e p e d e p s e ş te c a c e l d e s fr â n a t 4 4 T r u la n

► să n u fa că b a ie în b ă ile p u b lic e îm p r e u n ă cu

fe m e ile s u b p e d e a p s a c a te r is ir ii 7 7 T r u la n

► să n u -şi p ă ră sea scă p r o p r ia m ă n ă s tir e şi să

m e a r g ă în a lta fă r ă a c o r d u l e g u m e n u lu i 21 V II E c.

► d a că m ă n â n că îm p r e u n ă cu f e m e ile , tr e b u ie s-o

fa că c u to a tă s m e r e n ia 2 2 V II E c.

► să n u răm ân ă m a i m u lt d e 3 s ă p tă m â n i în tr -u n

o r a ş s tr ă in 1 6 S a r d ic a

► şi c le r ic n u p o t in tr a în c a s e le v ă d u v e lo r şi

fe c io a r e lo r fă ră b in e c u v â n ta r e a p r e o tu lu i sau

e p is c o p u lu i ş i n u m a i în s o ţiţi f iin d d e a lt c le r ic 3 8 C a r t.

► s tr ă in i p r im iţi d e u n e p isc o p în e p a r h ia sa n u -i

p o a t e r â n d u i n ic i c le r ic i n ic i e g u m e n i 8 0 C a r t.

► fu g it d in m ă n ă s tir e fă ră m o tiv e , r e fu z â n d să se

în to a r c ă , s ă s e a fu r is e a s c ă 4 I II C -p o l

► p o a te d e v e n i n u m a i d u p ă u n n o v ic ia t d e 3 a n i 5 I II C -p o l

► n -a u v o ie să a ib ă a v e r i 6 I II C -p o l
► fiin d , p o a te d e v e n i e p isc o p d a că trece p r in

t o a te tr e p te le p r e o ţie i 17 I II C -p o l

277
Emilian-Iustinian Roman

M O N A H (I)

► v o tu l fe c io r ie i sau al c e lib a tu lu i - c o n d iţie

a b s o lu tă , c ă lc a r e a lu i s e p e d e p se şte cu aceeaşi

e p itim ie c a şi în c a z u l d e s fr â n a ţilo r 1 9 V a s ile c e l

M are

► d e sfr â n a t, e p itim ie - 2 an i o p r ir e d e la S f.

îm p ă r tă ş a n ie , m â n câ n d u sca t d u p ă cea su l al

9 -le a ş i 2 5 0 d e m e ta n ii 16 Io a n

P o st.

► c a r e a le p ă d a t s c h im a ş i r e v in e — s e îm b r a c ă d in

n o u , d a r fă r ă s ă i s e c it e a s c ă r u g ă c iu n ile 1 4 N ic h ifo r

M ă r t.

► s u p u ş i e p itim iilo r să p r im e a s c ă a n a fo r ă d u p ă c e

s e m ă r tu r is e s c 1 6 N ic h ifo r

M ă r t.

► fiin d , p e n t r u 3 c a u z e p o a te p le c a d in m ă n ă s tir e :

eg u m en - e r e tic ; in tr a r e a lib e r ă a f e m e ilo r şi

d a c ă în c h in o v ie în v a ţă c o p ii m ir e n i 1 7 N ic h ifo r

M ă r t.

► să n u se d e z le g e la u n td e le m n şi v in su b

p r e te x tu l m u n c ilo r a g r ic o le în V in e r e a M a r e 1 9 N ic h ifo r

M ă r t.

► în P o s t u l S fin ţilo r A p o s t o li ş i în P o s t u l N a ş te r ii

D o m n u lu i, să m ă n â n c e o d a tă p e z i sp r e seară 2 0 N ic h ifo r

M ă r t.

► p r e z b it e r ( ie r o m o n a h ) s ă s lu je a s c ă c u m a n tie 2 7 N ic h ifo r

M ă r t.

► să a ju n e z e m ie r c u r e a şi v in e r e a d in să p tă m â n a

b r â n z e i, ia r d u p ă a p o lis u l lit u r g h ie i d a r u r ilo r

să m ă n â n c e b râ n ză 3 3 N ic h ifo r

M ă r t.

► fiin d , d e v a le p ă d a s c h im a , v a c o n s u m a carn e şi

s e v a c ă s ă to r i, s ă fie a n a te m a tiz a t 3 5 N ic h ifo r

M ă r t.

► f iin d , la n e v o i e p o a t e b o t e z a 4 4 N ic h ifo r

M ă r t.

278
M iscellanea juris

M O N A H (I)

► care m u n c e sc în P a tr u z e c im e p o t să m ă n â n ce

p u ţin ă p â in e la cea su l al I X -le a , ia r seara să

c in e z e 4 8 N ic h ifo r

M ă r t.

► p o a te să b in e c u v â n te z e m a sa , d acă p r e o tu l,

d ia c o n u l s a u c ite ţu l a u f o s t c a te r isiţi 4 9 N ic h ifo r

M ă r t.

► fă ră h ir o te s ie n u p o a te c iti d in a m v o n , d ar îi

e ste p e r m is să in tr e în a lta r să a p r in d ă

lu m â n ă r i şi c a n d e le 1 N ic o la e al

C o n st.

► c o n d iţiile în c a r e p o a t e p ă r ă si m ă n ă s tir e a 6 N ic o la e al
C o n st.

M O N A H IE (I)

► c e r e m o n ia tu n d e r ii în m o n a h is m a fe m e ilo r 4 5 T r u la n

► să n u ia s ă d in m ă n ă s tir e fă ră a c o r d u l c o n d u c e r ii 4 6 T r u la n

► să n u -şi p ă ră sea scă p r o p r ia m ă n ă s tir e şi să

m e a r g ă în a lta fă r ă a c o r d u l e g u m e n e i 21 V II E c.

► care a c ă z u t în p ă c a tu l d e s fr â n ă r ii n u se p o a te

c ă s ă to r i c u p e r s o a n a r e s p e c tiv ă 6 V a s ile c e l
M are

► tă in u ito a r e a a d u lte r u lu i sau v io lu lu i, se

p e d e p se şte ca şi a u to a rea 3 8 Io a n

P o st.

► sau fe m e ia se p o a te o p r i d e la S f. îm p ă r tă ş a n ie ,

d a r n u d e la b is e r ic ă 4 6 Io a n

P o st.

► p o a te in tr a în a lta r p e n tr u a p r in d e r e a

c a n d e le lo r , lu m â n ă r ilo r ş i c u r ă ţe n ie 1 5 N ic h ifo r

M ă r t.

► n e c in s tită d e b a r b a r i, c u v ia ţă a n te r io a r ă c u r a tă ,

e p itim ie 4 0 d e z ile 21 N ic h ifo r

M ă r t.

► n u se c u v in e a s e îm p ă r tă ş i d e c ă tr e ie r o m o n a h

tâ n ă r 2 3 N ic h ifo r

M ă r t.

279
Emilian-Iustinian Roman

M O N A H IS M

► in tr a r e a e ste c o n d iţio n a tă d e o c e rceta re am ă­

n u n ţită ş i în d e p lin ir e a c o n d iţie i d e v â r stă - n u

m a i m ic ă d e 10 an i 4 0 T r u la n

► p o a t e in tr a o r ic e o m , in d if e r e n t d e p ă c a te 4 3 T r u la n

► in tr a r e d e fr ic a o a ste i sa u d in v ic le n ie n u m ai

p e n tr u o p e r io a d ă , e p itim ie d e 3 ori 4 0 z ile şi

a p o i să s e îm p ă r tă ş e a s c ă 2 2 N ic h ifo r

M ă r t.

► cel care a le p ă d a t s c h im a c ă lu g ă r e a s c ă şi n u se

în d r e a p tă , s ă s e p ă r ă s e a sc ă 2 5 N ic h ifo r

M ă r t.

► în c a z d e b o a lă , să n u i s e d e n e g e h a r u l 2 6 N ic h ifo r

M ă r t.

M O N O F IZ IŢ I

► o s â n d a r ă tă c ir ii lo r 81 T r u la n

M O R M IN T E

► je fu ito r d e m o r m in te , e p itim ie 1 0 a n i, tr e c â n d
p r in tr e p te le p r e s c r is e 6 6 V a s ile c e l
M are

► je fu ito r d e m o r m in te — e p itim ie 7 G r ig . d e

N y ssa

► je fu ito r - e p itim ie 1 a n , m â n c a r e u sc a tă d u p ă al

9 -le a c e a s şi 2 0 0 m e ta n ii 4 3 Io n

P o st.

M O R Ţ I

► n u s e c u m in e c ă 8 3 T r u la n

M U C E N IC I

► a lta r e r id ic a te în c in s t e a m u c e n ic ilo r fă r ă să

e x is te S fin te m o a ş t e să se d ă râ m e 8 3 C a r t.

► c in s tir e a lo r 2 0 G an gra

► p o m e n ir ile lo r în P a tr u z e c im e să se fa că n u m ai

s â m b ă ta ş i d u m in ic a 51 L aod .

M U S T R A R E

► d e s in e n ecesa ră în ca zu l în care a s c u ltă m

c u v â n tu l lu i D u m n e z e u , d a r n u -1 în d e p lin im 1 7 T im . al

A le x .

280
M iscellanea /uns

N A Ş

► n u p o a te lu a în c ă s ă to r ie p e m a m a f in e i lo r

câ n d d e v in e v ă d u v ă 5 3 T r u la n

N A Ş T E R E A D O M N U L U I

► se in te r z ic e v o r b ir e a d e c ă tr e o r ic in e şi o r ic e

d esp re n a şter e a D o m n u l u i , c le r ic — d e p u n e r e ,

la ic - a fu r is ir e 7 9 T r u la n

N E O F IT (I) ( b o te z a t d e c u r â n d )

► să n u fie p r im it în c le r d ecâ t d u p ă u n tim p

în d e lu n g a t 2 I E c.

N U N T Ă - v e z i C Ă S Ă T O R IE

O A S T E - v ezi A R M A T Ă

O B IC E IU R I

► d a t in i, p r a z n ic e p ă g â n e şti să n u fie ţin u te d e

c r e ş tin i 6 2 , 6 5 ,

71 T r u la n

O M O R

► c a lif ic a t , d e o s e b it d e grav, u c id e r e a d in c u lp ă ;

lo v ir ile sau v ă t ă m ă r ile c a u z a to a r e d e m o a rte —

d e f in iţ ie , c la s ific a r e ş i e x e m p le 8 V a s ile c e l
M are

► in v o lu n ta r - p e n ite n ţă 10 a n i, tre c â n d p r in

to a te tr e p te le p o c ă in ţe i, ia r al 1 1 -le a se

îm p ă r tă ş e ş te 1 1 , 5 7 V a s ile

cel M are

► p e tim p d e răzb oi - 3 ani o p r ir e d e la S f.

îm p ă r tă ş a n ie 1 3 V a s ile c e l

M are,

3 2 Io a n

P o st.

► fă ră v o ie , e p itim ia e ste lă sa tă la a p r e c ie r e a

d u h o v n ic u lu i 5 4 V a s ile c e l

M a te

28*
Emilian-Iustinian Roman

O M O R

► c h ia r şi al tâ lh a r ilo r a tra g e c a te r isir e a p e n tr u

c le r ic i, ia r m ir e n ii su n t o p r iţi d e la S f.

îm p ă r tă ş a n ie 5 5 V a s ile c e l

M are,

3 2 Io a n

P o st.

► cu p r e m e d ita r e , 2 0 an i o p r ir e d e la S f.

îm p ă r tă ş a n ie , tre c â n d p r in to a te tr e p te le

p o c ă in ţe i 5 6 V a s ile c e l

M are

► cu v o ie , e p itim ie - 5 a n i, ia r fă ră v o ie — 3 a n i,

a ju n a re p â n ă se a r a şi c â te 3 0 0 m e ta n ii p e z i, în

caz c o n tra r să se u rm eze c e le p r e s c r is e d e

P ă r in ţi 31 Io a n

P o st.

O N A N I E

► e p itim ie 4 0 d e z ile , m â n câ n d u sca t şi fă câ n d

1 0 0 d e m e ta n ii 1 0 ,1 1 Io a n

P o st.

O S P E Ţ E

► p ă g â n e şti să se d e s fiin ţe z e 6 0 C a r t.

P A R A C L IS

► p a r tic u la r , fă ră a co rd u l e p is c o p u lu i lo c u lu i n u

s e p o t o fic ia s fin te le s lu jb e 31 T r u la n

► în p a r a c lis a m e n a ja t în casă p a r tic u la r ă n u se

p o a te litu r g h is i sau b o te za fă ră în v o ir e a

e p is c o p u lu i 1 2 I II C -p o l

P A R O H IE

► e p is c o p u l c a r e n u ş i- a p r im it e p a r h ia şi d o r e şte

să p ă stre z e p a r o h ia p e care a a v u t-o ca p reo t

p ân ă d e c id e s in o d u l - să i se a s ig u r e to a te

d r e p tu r ile 1 8 A n c ir a

► o r g a n iz a r e a lo r a d m in is t r a t iv -t e r it o r ia lă se fa ce

d u p ă cea a u n ită ţilo r a d m in is tr a tiv e a le

sta tu lu i 17 IV E c.

282
M iscellanea juris

PAROHIE A ,
► s tă p â n it ă tim p d e 3 0 d e am n e în tr e r u p t d e u n

e p is c o p n u p o a te fa ce o b ie c tu l u n o r
17 IV E c ,
r e v e n d ic ă r i
2 5 T r u la n

P A Ş T I (S F IN T E L E ) , . w „
► să se serb eze d u p ă e c h in o c ţiu l d e p n m a v a ra ,
7 A p .
su b p e d e a p s a c a te r is ir ii

► c in e n u resp ec tă h o tă r â re a d e la N ic e e a , cu

p r iv ir e la a c e a stă să r b ă to a r e , p r e o t -
1 A n tio h ia
c a te r is ir e , la ic - a fu r is ir e

► d a ta s e r b ă r ii să se a n u n ţe tu tu r o r an u al d e
51 C a r t.
s in o d u l B is e r ic ii d in C a r ta g in a

► z iu a d e P a şti v a fi a n u n ţa tă tu tu r o r p r in tr -o
7 3 C a r t.
s c r is o a r e fo r m a lă

P A T R IA R H ..................................................
► e p is c o p ii să -l c u n o a s c ă p e c e l d in tâ i d in tr e ei şi
3 4 A p .,
s ă -l s o c o te a s c ă d r e p t c ă p e te n ie
6 I E c.
3 6 T r u la n
► c in s te a a c o r d a tă a c e s to r a

P Ă C A T E
► « D a că v o m z ic e că p ă ca t n u a v em , p e n o i

în ş in e n e a m ă g im şi n u e ste ad evăru l în tr u
1 1 4 C a r t.
n o i.» (I I o a n 1 , 8)
1 1 5 C a r t.
► n im e n i n u e ste fă ră d e p ă c a t

► cu b ă r b a ţi (s o d o m ia ), cu a n im a le (z o o filie ),
7 V a s ile c e l
u c ig a ş ii, v r ă jito r ii, id o la tr ii - p e d e p s ir e a lo r
M are

► se o sâ n d e sc d u p ă c u n o ş tin ţa şi în ţe le p c iu n e a
1 8 T im . al
f ie c ă r u ia , u n ii la 1 0 a n i, a lţii la m a i m a r e
A le x .

1 G r ig . d e
► fe lu r ile ş i e p it im iile a c e s t o r a
N y ssa

283
Emilian-Iustinian Roman

P Ă C A T E

► iz v o r â te d in r a ţiu n e a o m u lu i: a p o s t a z ia (cel m a i

g r a v ), v r ă jito r ia şi d e s c â n te c u l, e p itim ie to a tă

v ia ţa , ia r îm p ă r tă ş ir e a n u m a i la s fâ r ş itu l v ie ţii,

p e p a tu l d e m o a rte
2 , 3 G r ig . d e

N y ssa
► iz v o r â te d in c o n c u p is c e n ţă şi v o lu p ta te :

d e s fr â u l ş i a d u lte r u l
4 G r ig . d e

N y ssa
► iz v o r â te d in p a r tea ir a s c ib ilă a s u fle tu lu i:

u c id e r e a (cu p r e m e d ita r e /d in c u lp ă , fă ră

v o ie ), lă c o m ia , fu r tu l, je fu ir e a m o r m in te lo r ,

s a c r ile g iu l - e p itim iile lo r


5, 6, 7,

8 G r ig . d e

N y ssa
^ n e s ă v â r şit şi ca a ta re n e p e d e p s it c o n stă în

n ă v ă lir e a p o f t e i p r in g â n d u r i în in im ă
4 Io a n P o st.
► cu m a m a v itr e g ă , e p itim ie 3 a n i, a ju n a r e p ân ă

seara, m â n c â n d u sca t şi 5 0 0 d e m e ta n ii z iln ic


4 9 Io a n

P o st.
► cu m a m a ş i fiic a , e p it im ie 4 a n i, m â n c â n d u sca t

d u p ă a l 9 - le a c e a s ş i 3 0 0 d e m e ta n ii z iln ic
5 0 Io a n

P o st.
► cu fiic a o d a tă , e p itim ie 5 a n i, ia r d acă a

p ă c ă tu it d e m ai m u lte ori - 6 şi 7 a n i,

m â n câ n d u s c a t şi 5 0 0 d e m e ta n ii z iln ic
55 Io a n

P o st.
► cu m a m a o s in g u r ă d a t ă , e p it im ie 7 a n i, ia r d a c ă

a p ă c ă tu it d e m a i m u lt e o r i - 1 2 a n i, m â n c â n d
u sca t d u p ă cea su l al 9 - le a şi 5 0 0 d e m e ta n ii
z iln ic
5 6 Io a n

P o st.
► cu fin a (b o te z ), e p itim ie 8 a n i, ia r d a c a d e m a i
m u lte o r i - 1 0 a n i, m â n c â n d u sca t d u p ă cea su l

a l 9 - le a ş i 5 0 0 d e m e ta n ii z iln ic
57 Io a n

P o st.

284
M iscellanea juris

PÂCATE
► cu c u m ă tr ă sa , e p itim ie - 8 a n i, m â n c â n d u s c a t
d u p ă c e a s u l a l 9 - le a ş i 3 0 0 d e m e t a n ii z iln ic 5 8 Io a n

P o st.

^ cu vara sa p r im a r ă , e p itim ie 2 a n i, m â n câ n d

u sca t d u p ă cea su l al 9 -le a şi 5 0 0 d e m e ta n ii

z iln ic 6 0 Io a n

P o st.

► cu o p ăgân ă, e v r e ic ă , tu r c o a ic ă sau e r e tic ă ,

n ea v â n d s o ţie le g itim ă , e p itim ie 3 a n i,

m â n câ n d u sca t d u p ă c e a s u l a l 9 - le a şi 2 0 0 d e

m e ta n ii z iln ic ; ia r d acă are s o ţie , e p itim ie 4

sau 5 a n i, m â n c â n d u sca t d u p ă c e a s u l a l 9 -le a

şi 2 5 0 d e m e ta n ii 61 Io a n

P o st.

PĂCĂTOS
► s e p o a t e c ă lu g ă r i 4 3 T r u la n

► care a c o m is d e lic t p u b lic , z g u d u in d B is e r ic a

în tr e a g ă , să p r im e a s c ă ie r ta r e a în a in te a u ş ilo r

B is e r ic ii, d u p ă e x p ir a r e a tim p u lu i fix a t şi to t

în p u b lic 4 3 C a r t.

► o m u l cu in im a s tă p â n ită d e gân d u ri n e c u r a te ,

s ă lă ş lu it e în s u fle tu l lu i, e p itim ie p e n tr u

c u r ă ţir e a s u fle tu lu i - 12 m e ta n ii 5 Io a n P o st.

PĂR
► îm p o d o b ir e a p ă r u lu i ca te n ta ţie , în sco p u ri

im o r a le — o p r it ă s u b p e d e a p s a a fu r is ir ii 9 6 T r u la n

► fe m e ile ca re-şi tu n d p ăru l d in e v la v ie -

a n a te m ă 17 G a n gra

PĂ RIN ŢI
► ca re-şi p ă ră sesc c o p iii su b p r e te x tu l a scezei —

a n a te m ă 15 G an gra

PED EPSE
► e p is c o p u l, p r e o tu l sa u d ia c o n u l p r in z â n d u -s e în

d e sfr â n a r e , ju r ă m â n t str â m b sau fu r t -

c a te r is ir e , fă ră a fu r is ir e - n u se d a u d o u ă

p e d e p s e p e n tr u a c e e a şi fa p tă (N a u m 1, 9) 25 Ap.

285
Emilian-Iustinian Roman

P E D E P S E

► ş i r e g im u l lo r în 3 s itu a ţii c o n c r e t e d e c ă s ă to r ie 3 T r u la n
P E L A G IA N IS M U L ( P e la g iu s i. C e l e s t i n )

► A d a m creat m u r ito r n u d in v in a p ă c a tu lu i, ci

d in fir e - a n a te m ă 109 C a r t.
P E N ITE N T
► a f la t în p r im e jd ie d e m o a rte , în lip s a

e p is c o p u lu i, d ar cu ap rob area a c e stu ia ,

p r e o tu l îl p o a t e a b s o lv i d e p e d e p s e , îm p ă r tă -

ş i n d u -1
7 C a r t.
► lo c u r ile d e p e n ite n ţ ă p u b lic ă 11 G r ig . al

N e o c e z .
► în d r e p ta t, c e l în to r s d e la p ă c a t s e r e p r im e ş t e în

B is e r ic ă
5 2 A p .,

2 L aod .
P IC T U R Ă

► sau ta b lo u im o r a l c in e fa c e - a f u r is ir e 1 0 0 T r u la n
P O D O A B E

► e x tr a v a g a n te în s c o p u r i im o r a le - a f u r is ir e 9 6 T r u la n
P O L IG A M IE

► în sen su l c e lo r c ă s ă to r iţi d e m ăi m u lte o r i,

e p itim ia 4 a n i, o p r ir e d e la S f . îm p ă r t ă ş a n ie 8 0 V a s ile c e l

M are
P O L U Ţ IA (s c u r g e r e a s ă m â n ţe i)

► d in f ir e n u se p e d e p se şte
1 A ta n a s ie
cel M are
► în tim p u l n o p ţ ii fă ră v o ie , să u rm eze p r o p r ie i

c o n ş tiin ţe
4 D io n is ie al

A le x .
► în so m n , e x c lu s o zi d e la S f. îm p ă r tă ş a n ie , v a

c â n t a (r o s ti) P s a lm u l 5 0 şi 4 9 d e m e ta n ii 8 Io a n P o st.
► f iin d tre a z , e p itim ie - 7 z ile o p r ir e d e la S f.

îm p ă r tă ş a n ie , P s a lm u l 5 0 şi 4 9 m e ta n ii 9 Io a n P o st.
P O S E D A T

► n u s e a d m ite în c le r d e c â t d u p ă v in d e c a r e 79 A p.

286;
M iscellanea juris

P O S E D A T

► p r e fă c u t, s im u lâ n d p e n tr u e x p lo a ta r e a c r e d u li­

tă ţii o a m e n ilo r , se p e d e p se şte la fel ca

p o s e d a ţii 6 0 T r u la n

► n u s e îm p ă r tă ş e ş te 4 N ic o la e al

C o n st.

P O S T

► d e p lin (a ju n a r e ) d u m in ic a sau sâ m b ă ta a fa ră d e

sâ m b ă ta P a ş tilo r , c le r ic - c a te r isir e , la ic -

a fu r is ir e 6 4 A p .,

5 5 T r u la n ,

18 G an gra

► în zi d e d u m in ic ă sau sâ m b ă tă , a fa ră d e

s â m b ă ta P a ş te lu i - in te r z is 66 A p .

► a l P a ş te lu i, m ie r c u r i şi v in e r i c in e n u p o ste şte

( e x c e p ţie în ca z d e b o a lă ), c le r ic - c a te r is ir e ,

la ic — a f u r is ir e 6 9 A p .

► c u iu d e ii - o p r it, in te r z is 7 0 A p .

► P o s t u l M a r e s ă fie ţin u t în în tr e g im e 2 9 T r u la n

► P o stu l M are n u se ţ in e ca a r m e n ii (ca re

m ă n â n că în s â m b e te le şi d u m in ic ile d in p o st

o u ă şi b rân ză) 5 6 T r u la n

► a l P a ş te lu i (P o stu l M a re) în c e te a z ă în n o a p te a

S f. P a şti (sâ m b ă ta sp re d u m in ic ă ) în in te r v a lu l

d e tim p d in tr e o r e le 2 4 şi p â n ă în z o r ii z ile i 8 9 T r u la n ,

1 D io n is ie al

A le x .

► în P o stu l M are n u se jer tfeşte p â in e , d ecâ t

n u m a i sâ m b ă ta ş i d u m in ic a 4 9 L aod .

► al P a tr u z e c im fi să n u se n e c in s t e a s c ă p r in

d e z le g a r e a z ile i d e jo i d in S ă p tă m â n a M a re 5 0 L a o d .

► în P o s t u l M a r e p o m e n ir e a s fin ţilo r m u c e n ic i să

s e fa c ă n u m a i s â m b ă ta ş i d u m in ic a 51 L a o d .

► în P o s tu l M a re n u se fa c n u n ţi sa u p e tr e c e r i 5 2 L a o d .

► c in e ţin e d u m in ic a — a n a te m ă 18 G an gra

287
Emilian-Iustinian Roman

P O S T

^ tr a n s m is şi p ă z it d e B is e r ic ă , d is p r e ţu it d e

c in e v a care p r a c tic ă a sceza fă r ă n e v o ie

tru p ea scă - a n a te m ă
19 G an gra
► m ie r c u r i, p e n t r u s fa tu l iu d e ilo r d e a -L v in d e p e

lis u s , v in e r i p e n tr u P a tim ile D o m n u lu i, ia r

d u m in ic a o ţ in e m zi d e b u c u r ie p e n tr u cel

c a r e a în v ia t, în c a r e n u p le c ă m n ic i g e n u n c h ii
1 5 P e tru al

A le x .
► în A ju n u l B o b o te z e i şi r e g le m e n ta r e a a c e stu ia

d a c ă e s te în tr -o d u m in ic ă
1 T e o fil al

A le x .
^ A d o r m ir ii N ă s c ă to a r e i d e D u m n e z e u
3 N ic o la e al

C o n st.
P R E O T (I)

► h ir o to n it d e u n e p is c o p
2 A p .
► să n u d iv o r ţe z e d e s o ţ ie p e m o t iv d e e v la v ie
5 A p .
► fiin d , d a c ă a c o m is a d u lte r , sp e r ju r sa u fu r t se

d ep u n e d in tre a p tă , d ar n u se e x c o m u n ic ă , i

s e a p lic ă o s in g u r ă p e d e a p s ă
2 5 A p .
► să a s c u lte şi să n u să v â rşea scă n im ic fă ră

în c u v iin ţa r e a e p is c o p u lu i
3 9 A p .
► f iin d , d acă ar r e c u n o a şte v a lid e b o te zu l şi

e u h a r istia e r e tic ilo r - c a te r is it


4 6 A p .
^ ca re r e p e tă b o t e z u l v a lid sau n u b o te a ză e r e tic ii

- c a te r is ir e
4 7 A p .
► care n u a d m in is tr e a z ă b o te z u l în n u m e le S fin te i

T r e im i - c a te r isir e
4 9 A p .
► care n u să v â r şe şte b o te zu l cu c e le trei a fu n d ă r i

- c a te r isir e
5 0 A p .
► c a r e n u -I p r im e ş te p e c e l în d r e p ta t - c a te r is ir e
5 2 A p .
^ p r e z b ite r ii care au a p o s ta z ia t — r e p r im iţ i în

c o m u n it a t e n u m a i c a la ic i
6 2 A p .,

1 A n c ir a
► fiin d , n u p o a te a v ea şi a lte fu n c ţii p u b lic e

in c o m p a tib ile c u v o c a ţia sa


81 A p.

288
M iscellanea juris

P R E O T (I)

► o p r it d e la p r e o ţie d e N e s to r ie , r e d o b â n d e şte

tre a p ta 3 III E c.

► c ă s ă to r it n e le g iu it d in n e ş tiin ţă - d iv o r ţ şi

o p r i r e d e la c e l e s fin te 3 , 2 6 T r u la n ,

2 7 V a s ile c e l

M are

► să n u s e c ă s ă to r e a s c ă d u p ă h ir o to n ie , c i în a in te 6 T r u la n

► fiin d , îş i p ă s tr e a z ă s o ţia , c e lib a tu l r e s p in s 1 3 T r u la n

► fiin d , să n u p o a r te h a in e n e c u v iin c io a s e , ci p e

c e le r â n d u it e p e n t r u c le r ic i 2 7 T r u la n

► să se fa că n u n u m ai cel d e n ea m p r e o ţe sc 3 3 T r u la n

► n u p o a te fi h ir o to n it d e h o r e p is c o p fă ră

a c o r d u l s c r is a l e p is c o p u lu i lo c u lu i 1 3 A n c ir a

► care se a b ţin d e la c ă r n u r i şi le g u m e le ce su n t

p u s e lâ n g ă e le - d e p u n e r e a d in tr e a p tă 1 4 A n c ir a

► în s u r â n d u -s e d u p ă h ir o to n ie - c a te r is it 1 N e o c e z .

► d e s fr â n a t s a u a d u lte r in - c a te r is it 1 N e o c e z .

► fiin d , s ă n u m ă n â n c e la n u n ţile c e lo r c ă s ă to r iţi a

d o u a oară 7 N e o c e z .

► f iin d , d a că a p ă c ă tu it în tru p în a in te d e

h ir o to n ie şi v a m ă r tu r isi - să n u je r tfe a sc ă 9 N e o c e z .

► să n u s e h ir o to n e a s c ă în a in te d e 3 0 d e ani 1 4 T r u la n ,

11 N e o c e z .

► d in z o n a r u r a lă n u p o a te să v â rşi S fâ n ta

L itu r g h ie în b is e r ic ile u rb a n e în p r e z e n ţa

e p is c o p u lu i şi p r e o ţilo r u rb an i (p o a te cu

b in e c u v â n t a r e , d a r s in g u r ) 13 N e o c e z .

► d e fă im â n d p e e p is c o p u l său şi n e r e cu n o s-

c â n d u -i a u t o r it a te a , să fie c a te r isit, ia r d acă

p ro d u ce r ă z v r ă tir e în B is e r ic ă să fie p red at

a u to r ită ţii c iv ile p e n t r u j u d e c a tă 5 A n tio h ia

► s tr ă in să n u se p r im e a s c ă fă ră s c r is o a r e d e

reco m a n d a re 7 A n tio h ia

► d e ţa ră n u p o t d a s c r is o r i d e r e c o m a n d a r e d e c â t

s c r is o r i s im p le e p is c o p ilo r v e c in i 8 A n tio h ia

► fiin d , in tr ă în a lta r î n u r m a e p is c o p u lu i 5 6 L a o d .

289
Emilian-Iustinian Roman

P R E O T (I)

► d acă ar p r im i p e c in e v a e x c lu s d e e p is c o p u l

s ă u , v a p r im i a c e e a ş i p e d e a p s ă c a c e l a c u z a t 9 C a r t.

► c o n d a m n a r e a lu i d e e p is c o p 1 0 C a r t.

► fiin d , r e v o lt â n d u - s e îm p o tr iv a e p is c o p u lu i să u ,

p ro v o câ n d o s c h is m ă s ă s e a n a te m a tiz e z e 11 C a r t.
► a c u z a ţi — p r o c e d u r ă 2 0 C a r t.

► o d a t ă c a te r is it ş i t r im is în r â n d u l la ic ilo r , n u m ai

p o a te fi h ir o te s it p e n tr u a p r im i v r e o s lu jb ă şi

n ic i să li se p e r m ită r e b o te z a r e a p e n tr u a

p u te a p r o m o v a d in n o u în c le r 2 7 C a r t.

► h ir o to n it p e sea m a u n ei p a r o h ii n u p o a te să

v â n d ă b u n u r ile a c e s te ia fă ră a v iz u l

e p is c o p u lu i 3 3 C a r t.
► n u m a i în ca z d e n e c e sita te şi în lip s a

e p is c o p u lu i p o a t e a b s o lv i u n p e n ite n t 4 3 C a r t.

► n u are v o ie să b a tă , n ic i să d is p u n ă ca a lţii s ă

b a tă 9 I II C -p o l

► fiin d , tr e b u ie să a s c u lte şi să se su p u n ă

e p is c o p u lu i c h ia r d a c ă a c e sta e ste a cu zat p ân ă

la f in a liz a r e a p r o c e s u lu i d e j u d e c a tă 13 I II C -p o l

► care a p ă c ă tu it cu b u z e le se o p r e şte d e la

s lu jb e le p r e o ţ e ş t i 7 0 V a s ile c e l

M are

► c e r c e ta r e a p r e o tu lu i V is tu s p e n tr u a d u lte r , d a c ă

v a fi g ă s it v in o v a t d e e p is c o p u l să u -

d e p u n e r e d in tre a p tă 3 T e o fil al

A le x .
► ju d e c a r e a lu i în p r im ă in s ta n ţă d e e p is c o p u l să u 4 T e o fil al

A le x .

► fiin d , cu s o ţie a d u lte r in ă , tr e b u ie să d iv o r ţe z e

d a că d o r e şte să r ă m â n ă în p r e o ţie 6 2 Io a n

P o st.
► f iin d , c u v o ia e p is c o p u lu i p o a te să în fig ă cru cea

la t e m e lia b is e r ic ii 31 N ic h ifo r

M ă r t.

290
M iscellanea jm is

P R E O T (I)

► fiin d , tr e b u ie s ă p o s t e a s c ă m ie r c u r e a ş i v in e r e a 4 7 N ic h ifo r

M a r t.

► c a te r isit sau care a p ă r ă s it p r e o ţia trece în

r â n d u l m ir e n ilo r 8 N ic o la e al
C o n st.

P R E S B IT E R E

► să n u e x is t e în b is e r ic i 11 L a o d .

P R E S C R IP Ţ IE

► a j u r is d ic ţie i u n e i e p a r h ii d u p ă 3 a n i 119 C a r t.

P R E S C U R I

► d u p ă c e se p r e g ă te sc c e le n ecesa re la S f.

L itu r g h ie , la s fâ r ş it se îm p a r t d e c le r ic i c e lo r

c e su n t îm p r e u n ă cu d â n ş ii, e x c lu ş i f iin d

c a te h u m e n ii 8 T e o fil al
A le x .

► în tr e b u in ţa r e a lo r 5 N ic o la e al

C o n st.

P R ID V O R

► n u s e z ă b o v e ş te m u lt tim p 3 N ic h ifo r

M ă r t.

P R IV IL E G II

► p ă stra r e a lo r d e e p is c o p ii A le x a n d r ie i, R o m e i,

A n tio h ie i şi în a lte e p a r h ii 6 I E c.

► r e c u n o sc u te e p is c o p ie i d e A e lia (I e r u s a lim ),

r id ic â n d -o o n o r if ic d e a s u p r a c e lo r la lte 7 I E c.

► r e c u n o sc u te e p is c o p u lu i C o n s ta n tin o p o lu lu i

(R o m a n o u ă ), lo c u l 2 în ran g 3 I I E c .,

2 8 IV E c.

► a le a r h ie p is c o p u lu i A le x a n d r ie i fa ţă d e s in o d u l

p r o p r iu 3 0 IV E c.

► a le s c a u n e lo r p a tr ia r h a le 3 6 T r u la n

► a le e p is c o p u lu i C a r t a g in e i d e a h ir o to n i

e p is c o p i, p r e o ţi in o r ic e e p a r h ie 55 C a r t.

P R O F A N A T O R

► d e lă c a ş u r i b is e r ic e ş d în tim p u l ic o n o c la s m u lu i

- a sp r u p e d e p s it 13 V II E c.

291
Emilian-Iustinian Roman

P R O S C O M ID IE

► d in tr -o p rescu ră p e n tr u p o m e n ir e a a 3
p erso a n e şi o s in g u r ă lu m â n a r e 11 N ic h ifo r

M ă r t.

P R O V IN C IE

► s ă a ib ă u n în tâ is tă tă to r 1 7 C a r t.

P R O X E N E T

► d e v a fi m ir e a n - se a fu r is e ş te , c le r ic u l — se

c a te r is e ş te 8 6 T r u la n
P R U N C U C ID E R E

► s e p e d e p s e ş te c u p e n ite n ţă d e 10 an i 2 V a s ile c e l

M are

► e p itim ie 3 a n i, d e p ă r tâ n d u -s e d e c a m e , b rân ză

ş i s ă v â r şin d t o a te c u o s te n e a lă 35 Io a n

P o st.
P S A L M I

► s e c â n tă în s tă r i (în tr e e i s e f a c e o c it ir e ) 17 L aod .

► 8, 8 - t â lc u ir e 1 5 V a s ile c e l

M are
P S A L Ţ I - v e z i C Â N T Ă R E Ţ I

P U S T N IC (I)

► p a ş ii d e u r m a t p e n tr u a p u te a d e v e n i p u s tn ic 41 T r u la n

► fiin d , s ă n u u m b le p r in lu m e 4 2 T r u la n

R Ă P IR E

► d e fe m e i p e n tr u c ă s ă to r ie , c le r ic i - d ep u n erea

d in tr e a p tă , la ic i - a n a tem ă 2 7 IV E c .,

9 2 T r u la n

► c in e fa ce, c o m p lic e le sau cel ce c o n s im t e ,

c le r ic i - d e p u n e r e d in tr e a p tă , la ic - a n a te m ă 2 7 IV E c.

► d e fe c io a r e lo g o d ite sau n e lo g o d ite se

p e d e p se şte cu e p itim ie - 4 a n i o p r ir e d e la S f.

îm p ă r tă ş a n ie 2 2 V a s ile c e l

M are

► d e f e c io a r e , a u t o r ii ş i c o m p lic ii s e e x c lu d d e la

r u g ă c iu n e 3 0 V a s ile c e l

M are

292
M iscellanca juris

R E C O M P E N S Ă

► să n u s e c e a r ă p e n tr u îm p lin ir e a p o r u n c ii 1 0 G r ig . a l

N e o c e z .

R E C U Z A R E

► a ju d e c ă to r u lu i în c a z d e in c o m p a tib ilita te 1 C h ir ii a l

A le x .

R E T R O G R A D A R E

► a e p is c o p u lu i la d e m n ita te a p r e o ţe a sc ă n u e

a d m is ă 2 9 IV E c .

R E V IZ U IR E

► a p r o c e s u lu i u n u i e p isc o p d e s titu it rev en ea

e p is c o p u lu i R o m e i 5 S a r d ic a

R O B I

► o b lig a ţi s ă m ă n â n c e c e le a le s tă p â n ilo r lo r n u se

c o n s id e r ă c ă a u p ă c ă tu it 1 G r ig . a l

N e o c e z .

► s c ă p a ţi d e la b a r b a r i t r e b u ie s ă d e v in ă lib e r i 6 G r ig . al
N e o c e z .

► s iliţi d e stă p â n i să je r tfe a s c ă id o lilo r în lo c u l lo r

— p e n ite n ţă 1 a n , ia r s tă p â n ii 3 a n i 6 , 7 P e tru al
A le x .

R U G Ă C IU N E

► cu cel e x c o m u n ic a t e ste in te r z is ă n u n u m a i în

b is e r ic ă , ci şi în ca se se p a r a te , su b p ed ea p sa

a fu r is e n ie i 10 A p .

► în s in a g o g ile iu d e ilo r sau lo c a ş u r i a le e r e tic ilo r ,

fă c u tă d e c le r ic i sau la ic i - c a te r is ir e şi

a fu r is ite 6 5 A p .

► c in e n u p a r t ic ip ă îm p r e u n ă cu p o p o r u l -

e x c o m u n ic a t 2 A n tio h ia

► a c e le a ş i ş i la c e a s u l a l 9 - le a ş i la v e c e r n ie 18 L a o d .

► cu e r e tic ii s a u cu s c h is m a tic ii — in te r z is ă 3 3 L a o d .

► să se r o ste a sc ă în b is e r ic ă n u m a i c e le în tă r ite d e

s in o a d e 1 03 C a r t.

► R u g ă c iu n e a D o m n e a s c ă n u e ste fă ţa r n ic ă 1 1 6 C a r t.

293
Emilian-Iustinian Roman

S A C R IL E G IU

► co n d a m n a t 8 G r ig . d e
N y ssa , 4 4

Io a n P o st.
S Ă P T Ă M Â N A L U M IN A T Ă

► se p e tre c e în c h ip d u h o v n ic e s c p r in m e r s u l la

b is e r ic ă 6 6 T r u la n
► r â n d u ia la , j o ile s ă n u s e ţin ă 4 2 N ic h ifo r

M ă r t.
S Ă R A C I

► care au n e v o ie d e a ju to r tr e b u ie să a ib ă s c r is o r i

d e p a c e (ir e n ic e ) 11 IV E c.
► să se ceară d e la îm p ă r a ţi a p ă r ă to ri (e c d ic )

p e n t r u a c e ş t ia î m p o t r iv a t ir a n ie i b o g a ţ ilo r 7 5 C a r t.
S Ă R B Ă T O R I

► p ă g â n eşti ca V o ta şi B r u m a lia cât şi c a le n d e le

să n u s e ţin ă d e c r e ş t in i 6 2 T r u la n
► a le p ă g â n ilo r s ă n u s e ţin ă 3 9 L aod .
S Ă M B Ă T Ă

► să se c ite a s c ă S fâ n ta E v a n g h e lie şi a lte c ă r ţi

s fin te 16 L aod .
► c r e ş tin ii p o t s ă în g e n u n c h e z e 2 N ic o la e al
C o n st.
S Â N G E

► d acă v a co n su m a , c le r ic - c a te r isir e , la ic -

a fu r is ir e 6 7 T r u la n
S C A U N

► răm as v a c a n t, p r in c a te r isir e a e p is c o p u lu i, n u

p o a te fi o cu p a t p â n ă câ n d e p is c o p u l R o m ei

n u ş i-a r fi p r o n u n ţa t p o z iţia în a cea stă

p r iv in ţă
4 S a r d ic a
S C H IS M A T IC I

► c le r ic i ş i la ic i v o r fi p e d e p s iţi n u m a i d u p ă a 3 -a

în c e r c a r e d e a -i r e în to a r c e în s â n u l B is e r ic ii 31 A p .

► su n t c o n s id e r a ţi c a ta r ii (n o v a ţie n ii), care su n t

r e p r im iţi în B is e r ic ă 8 I E c.

294
M iscellanea juns

S C H IS M Ă

► co n d a m n a rea e i: c le r ic i — c a te r is ir e , la ic i —

a fu r is ir e 31 A p .

S C L A V (Ă )

► r â n d u ia la e lib e r ă r ii lo r în p r e z e n ţa a 3 m a rto r i 8 5 T r u la n

S C L A V (Ă )

► să s lu je a s c ă s tă p â n u lu i cu b u n ă v o in ţă şi cu

e v la v ie , ia r d acă c in e v a l-a r în v ă ţa să -l

d e fă im e z e - a n a tem ă 3 G an gra

► c e r e r e d e e lib e r a r e , a d r e s a tă îm p ă r a t u lu i 6 4 , 8 2 C a r t.

► m ă r ita tă fă ră v o ia s tă p â n u lu i, se p e d e p se şte ca

d e sfr â n a tă 4 0 V a s ile cel

M are

► v io la tă d e stă p â n u l e i n u se p e d e p se şte 4 9 V a s ile c e l

M are

► v ă d u v ă , d o r in d să se r e că să to r e a sc ă a în s c e n a t

r ă p ir e a - e p itim ie c a p e n tr u n u n ta a 2 -a 5 3 V a s ile c e l

M are

S C O P IT - v e z i C A S T R A T

S C R IP T U R Ă (S F Â N T A )

► c a n o n u l S f in t e i S c r ip tu r i 8 5 A p .,

6 0 L a o d .,

2 A ta n a s ie

cel M are,

1 G r ig . d e

N a z .,

1 A m f ilo h ie

► c ă r ţile S fin te i S c r ip tu r i n u se d is tr u g , ci se

p ă strea ză c u e v la v ie 6 8 T r u la n

► IV R eg i 5 ,1 - t â lc u ir e 1 6 V a s ile c e l

M are

S C R IS O R I D E P A C E

► să n u lip s e a s c ă d e la s ă r a c ii care u m b lă d u p ă

a ju to a r e 11 IV E c.

► p o t e m it e n u m a i h o r e p is c o p ii n e p r ih ă n iţi 8 A n tio h ia

295
Emilian-Iustinian Roman

S C R IS O R I D E R E C O M A N D A R E

► c le r ic sau la ic a fu r is it m erg â n d în a ltă c e ta te

fă ră s c r is o r i d e reco m a n d a re - a fu r is ir e (şi c e l

c a r e l-a p r im it ş i c e l p r im it) 12 A p .

► c le r ic ii s tr ă in i s ă n u s e p r im e a s c ă fă ră a c e ste a 3 3 A p .,

13 IV E c .,

7 A n tio h ia

► să se d ea n u m a i p e r s o a n e lo r d e c a lit a te ,

v r e d n ic e 11 IV E c.

► n u p o t e m ite p r e o ţii r u r a li, ia r h o r e p is c o p ii

n e p r ih ă n iţi p o t e m it e n u m a i s c r is o r i d e p a c e 8 A n tio h ia
► sau aco rd , o b lig a to r ii, d e la e p is c o p ii e p a r h ie i

sau d e la m itr o p o lit, p e n tr u c le r ic ii care v o r

m e r g e la îm p ă r a t 11 A n tio h ia

► o b lig a to r ii în ca zu l c e r e r ilo r a d r e sa te

îm p ă r a t u lu i, r e d a c ta te d e c ă tr e m it r o p o lit ,

e p is c o p ilo r d in lo c u l u n d e-şi are c u r te a

îm p ă r a tu l s a u c ă tr e e p is c o p u l R o m e i 9 S a r d ic a ,

1 0 6 C a r t.

► o b lig a to r ii p e n t r u c le r ic ii a fla ţi în c ă lă t o r ie 41 L aod .

► c ă tr e R o m a sa u c u r te tr e b u ie să c o n ţin ă şi d a ta

P a ş tilo r , d acă n u era s ta b ilită , se trecea d a ta

d e a n u l tre c u t p e n tr u a se p u te a tr e c e în a c te le

p u b lic e d e C o n s u la t 106 C a r t.
S E N T IN Ţ Ă

► a s in o d u lu i d io c e z a n e ste d e fin itiv ă , n u se m ai

p o a te fa ce a p el sa u recu rs la a ltă in s ta n ţă

b is e r ic e a s c ă s a u c iv ilă 6 II E c.
► d a tă cu u n a n im ita te d e to ţi e p is c o p ii d in

e p a r h ie (m itr o p o lie ) r ă m â n e d e fin itiv ă 1 5 A n tio h ia

► d a tă d e ju d e c ă to r ii a le ş i r ă m â n e d e fin itiv ă 1 2 2 C a r t.
S F Â N T A J E R T F Ă

► s ă v â r şită c u a p ă fă r ă v in — c a te r isir e 3 2 T r u la n

S F Â N T U L P O T IR

► n u s e b in e c u v â n te a z ă la P r o s c o m id ie 1 2 N ic h ifo r

M ă r t.

296
M iscellanea juris

S F Â N T A T R E IM E

► m ă r tu r isită co r ec t d e a n tio h ie n i (în co n tex tu l

e r e z ie i a r ie n e ) 5 II E c.

► p r o c la m a tă ş i p ă s tr a tă n e s c h im b a t ă 2 C a r t.

S F IN Ţ I

► se roagă ş i e i, r o s tin d a r tic o lu l d in R u g ă c iu n e a

D o m n e a sc ă «Şi n e ia r tă n o u ă g r e ş e lile

n o a stre» 1 15 C a r t.

S IM B O L U L C R E D IN Ţ E I

► a lc ă tu it la N ic e e a răm ân e n e s c h im b a t su b .

a p lic a r e a p e d e p s e lo r 7 III E c.

► şi ta in a M ir u n g e r ii, o b lig a to r ii p e n tr u e r e tic ii

n o v a ţ ie n i, fo tin ie n i, q u a r to d e c im a n i 7 L a o d .

S IM O N IE

► cei care au fo st h ir o to n iţi s im o n ia c în o r ic e

tre a p tă - c a te r isir e a a m b e lo r p ă r ţi 2 9 A p .,

2 2 T r u la n

► co n d a m n a tă , ia r a u to r u l şi m ijlo c ito r u l se

p e d e p se sc 2 IV E c .,

4 , 5 V II E c.

► a d m ite r e a în c le r sau m o n a h is m să n u se fa că

s im o n ia c 19 V II E c .

► c o n d a m n a tă 9 0 V a s ile c e l

M are,

T a r a s ie

a l C -p o lu lu i

► p r a c tic a tă , s e p e d e p s e ş te : c le r ic - c a te r is ir e , la ic

— a n a tem ă 1 G h e n a d ie

al C -p o lu lu i

S IN O D

► p r o v in c ia l s ă se în tr u n e a s c ă d e d o u ă ori p e an

p e n tr u ce rc e ta r ea d o g m e lo r şi r e z o lv a r e a

c o n tr o v e r s e lo r , p r im a în a 4 -a să p tă m â n ă a

C in c iz e c im ii şi a d o u a p e 12 o c to m b r ie 3 7 A p .

► să se în tr u n e a sc ă d e d o u ă o ri p e an şi să

c e r c e t e z e e x c o m u n ic ă r ile 5 I E c.

► a l e p a r h ie i - r â n d u ie ş te tr e b u r ile 2 II E c.

297
Emilian-Iustinian Roman

S I N O D

► m itr o p o lita n - s ă s e ţin ă d e 2 o r i p e an 19 IV E c .,

2 0 A n tio h ia
► m it r o p o lit a n , cel p u ţin o d a tă p e an să se

în tr u n e a s c ă 6 V I I E c .,
8 T r u la n
► e p is c o p ii t r e b u ie s ă p a r t ic ip e la s in o a d e 4 0 L aod .
► p r o v in c ia l, d in T r ip o li să fie d e le g a t d o a r u n

e p is c o p d a to r ită n u m ă r u lu i m ic d e e p is c o p i 1 4 C a r t.
► g en eral (m itr o p o lita n ) să se ţin ă în fie c a r e an,

ia r m itr o p o litu l fie c ă r e i p r o v in c ii să tr im it ă 2


sau m ai m u lţi e p isc o p i d e le g a ţi p e n tr u a da

s in o d u lu i o a u to r ita te d e p lin ă 18 C a r t.

► g e n e r a l a n u a l în A fr ic a n u m a i e ste o b lig a to r iu ,

c i s e v a în tr u n i n u m a i în c a z d e n e c e s ita te 9 5 C a r t.
S IN O D A L IT A T E

► „ c e l d in tâ i” să n u fa că cev a fă ră în c u v iin ţa r e a

tu tu r o r e p is c o p ilo r 3 4 A p .
► e p is c o p ii e p a r h ie i (m itr o p o lie i) a d u n a ţi să

c e r c e t e z e c a z u r ile d e e x c o m u n ic a r e (a fu r is ir e ) 5 I E c.
► „ c e le p r iv ito a r e la fie c a r e e p a r h ie i” le v a c â r m u i

s in o d u l 2 II E c.
► m itr o p o litu l şi e p is c o p u l su n t ju d e c a ţi d e

m itr o p o litu l şi e p is c o p ii v e c in i 1 III E c.


S IN U C IG A Ş

► se p r o h o d e şte n u m a i d acă se d o v e d e şte că n u

e r a în d e p lin ă ta te a f a c u ltă ţilo r m in ta le 1 4 T im . al

A le x .
S O D O M IE

► cu 2 fr a ţi, e p it im ie 4 ani 51 Io a n

P o st.
► cu g in e r e le să u , e p itim ie 4 a n i, m â n c â n d u sca t

d u p ă a l 9 - le a c e a s ş i 2 0 0 d e m e ta n ii 5 2 Io a n

P o st.
► cu fr a te le său , e p itim ie 8 a n i, m â n câ n d u sca t

d u p ă c e a s u l a l 9 - le a ş i 4 0 0 d e m e ta n ii 5 3 Io a n

P o st.

298
M iscellanea juris

SODOMIE
► a f r a t e lu i m ai m are cu a ltu l m ai m ic , fă ră să

fa că şi el s o d o m ie , e p itim ie 3 a n i, m â n câ n d

u sca t d u p ă cea su l al 9 -le a şi fă câ n d 1 0 0 d e

m e ta n ii 54 Ioan
Post.
SOLI BISERICEŞTI
► să fie d ia c o n ii 8 S a r d ic a

SOŢ (-IE)
► c o n v ie ţu ir e a e p is c o p ilo r cu e le d u p ă h ir o to n ie
1 2 T r u la n
- in te r z is ă

► a e p is c o p u lu i, d iv o r ţa tă , să in tr e în tr -o

m ă n ă s tir e d e p a r te d e r e ş e d in ţa e p is c o p a lă 4 8 T r u la n

► so ţu l a b a n d o n a t d e s o ţie sau in v e r s o ri să se

îm p a c e , o r i să n u se re că să to r e a sc ă 8 7 T r u la n ,

102 Cart.
► în fr â n a r e a s o ţilo r d e la r e la ţii i n t i m e d e c o m u n

a co rd p e n tr u r u g ă c iu n e - o b lig a to r ie 3 D io n is ie al

A le x .

► m ă r itâ n d u -s e fă ră a se în c r e d in ţa că b ă r b a tu l

s o ld a t e m o r t , a r e o a r e c a r e ie r ta r e 3 6 V a s ile c e l

M are

► p ă r ă s ită d e so ţ să n u se r e că să to r e a sc ă 4 8 V a s ile c e l

M are

► în fr â n a r e a s o ţilo r d e la r e la ţii in tim e p e n tr u

je r tfa e u h a r is tic ă ş i îm p ă r tă ş a n ie 5 , 1 3 T im . a l

A le x .

► d e p r e o t sau d ia c o n să v â r şe şte a d u lte r , e p itim ie

3 a n i, m â n câ n d u sca t d u p ă cea su l al 9 -le a şi

3 0 0 d e m e ta n ii z iln ic 62 Ioan
Post.
► s o d o m ie cu s o ţia , e p itim ie 8 a n i, m â n câ n d

u sca t d u p ă cea su l al 9 - le a şi 2 0 0 d e m e ta n ii

z iln ic
65 Ioan
Post.

299
Emilian-Iustinian Roman

S P E C T A C O L

► cu m im i, r e p r e z e n ta ţiile d e v â n ă to a r e, jo c u r ile

d e scen ă în a titu d in i im o r a le , c le r ic -

c a te r is ir e , la ic - a fu r is ir e 51 T r u la n

► p u b lic s ă n u s e fa c ă în d u m in ic i ş i să r b ă to r i 61 Cart.
S P E R J U R

► c le r ic d e a f ă c u t - d e p u n e r e , d a r n u c a te r is ir e 25 Ap.
► e p itim ie 10 a n i, cu tr e p te le d e p e n ite n ţă

p r e s c r is e 6 4 V a s ile c e l

M are

► d e n e v o ie şi p r in c o n s tr â n g e r e , e p itim ie - 6 a n i,

o p r ir e d e la S f. îm p ă r tă ş a n ie ; ia r p e n tr u

c e a la ltă c a t e g o r ie 11 a n i 8 2 V a s ile c e l

M are
S T R U G U R I

► se ad u c p e n tr u b in e c u v â n ta r e ca p ârgă n u se

a m e s te c ă c u d a r u l d e jer tfă n e s â n g e r o a să 2 8 T r u la n
S T U D E N Ţ I

► în d rep t n u tr e b u ie să a d o p te d a tin ile p ă g â n e ş ti

su b p ed ea p sa e x c o m u n ic ă r ii 71 T r u la n
S U F R A G A N

► e p isc o p ia I e r u s a lim u lu i, sca u n su fra g a n al

m itr o p o lie i d in C e z a r e e a P a le stin e i 7 I Ec.


S U S P E N D A R E

► a c le r ic u lu i p â n ă la t e r m in a r e a ju d e c ă ţii 87 Cart.
T A IN E

► „ ta in e ” a le e r e tic ilo r n u se r e cu n o sc ca v a lid e ,

su b p e d e a p s a c a te r is ir ii 46, 68 Ap.
T Ă IN U IT O R I

► se pedepsesc ca şi făptaşii 71 V a s ile c e l

M are
T Â L H Ă R IE

► e p itim ie c a p e n tr u u c ig a ş i 40 Ioan
Post.

300
M iscellanea juris

T E M P L E

► p ă g â n e r ă m a s e şi id o li — să s e d ă r â m e 5 8 ' C a r t.

T IM P U L

► d e în c e r c a r e p e n tr u m o n a h i e ste d e 3 an i 5 I II C -p o l

► d e p e n ite n ţă fix a t d e e p is c o p 4 3 C a r t.

T R A N S F E R A R E

► a e p is c o p u lu i d in tr -o e p a r h ie în tr - a lt a —

in te r z is ă 1 4 A p .,

21 A n tio h ia ,

4 8 C a r t.

► a c le r ic ilo r d in tr -o e p a r h ie în a lta fă ră

b in e c u v â n ta r e a e p is c o p u lu i - in te r z is ă 15 A p .

► a c le r ic ilo r d in t r - o e p a r h ie în tr -a lta - in te r z is ă 1 5 1 E c .,

5 IV E c.

► a c le r ic ilo r in te r z is ă , c u e x c e p ţia c e lo r c a r e ş i-a u

p ă r ă s it p a tr ia d in c a u z a b a r b a r ilo r 2 0 IV E c.

► a e p is c o p u lu i d in tr -o c e ta te în a lta , d in lă c o m ie

p e n tr u a v e r i — in te r z is ă 1 S a r d ic a

► a e p is c o p u lu i, su b p r e te x t că m u lţim e a îl cere,

să n u se fa că 2 S a r d ic a

T R IS A G H IO N

► să n u se ad au ge la câ n ta rea Sfinte Dumnezeule


„care s-a r ă s tig n it p e n tr u n o i” , p r in a ce a sta

fiin d c o m b ă tu tă e r e z ia m o n o fiz it ă 81 T r u la n

T U N D E R E

► în m o n a h is m se fa ce n u m a i în p r e z e n ţa

e g u m e n u lu i s a u s ta r e ţu lu i ş i d u p ă c e p erso a n a

a f o s t v e r if ic a t ă în p r e a la b il 2 I II C -p o l

► în m o n a h is m p resu p u n e şi p r e z e n ţa u n u i

p r o e sto s d e m ă n ă s tir e , iu b ito r d e D u m n e z e u ,

d e s to in ic care să se o c u p e d .p .d .v . s p ir itu a l d e

n o v ic e 2 I II C -p o l

► în m o n a h is m n u m a i d u p ă u n n o v ic ia t d e 3 ani 5 I II C -p o l

Ţ IIT O A R E - v e z i C O N C U B IN Ă

U C ID E R E (O M O R , C R IM Ă )

► d in c u lp ă - 5 a n i p e n ite n ţă 2 3 A n c ir a

301
Emilian-Iustinian Roman

U C ID E R E (O M O R , C R IM Ă )

► d in c u lp ă sau v o lu n ta r , cu p r e m e d ita r e -

e p itim ii
5 G r ig . d e

N y ssa
► a ta tă lu i c u v o i e , e p it im ie 3 5 d e ani 4 3 N ic h ifo r

M ă r t.
U C IG A Ş

► să se sm erea scă v ia ţa în tr e a g ă şi să se îm p ă r tă ­

ş e a s c ă d o a r la s fâ r ş itu l v ie ţii 2 2 A n c ir a
U N IT Ă Ţ I B IS E R IC E Ş T I

► o r g a n iz a r e a lo r a d m in is t r a t iv -t e r it o r ia lă se fa ce

d u p ă cea a u n ită ţilo r a d m in is tr a tiv e a le

s ta tu lu i
17 IV E c .,

3 8 T r u la n
V A S E

► s fin ţite n u s e în tr e b u in ţe a z ă în in te r e s p e r s o n a l,

p r o fa n , su b p ed ea p sa a fu r is ir ii, ia r cei care şi

le în s u ş e s c s a u le în s tr ă in e a z ă s e c a te r is e s c 1 0 I - I I C -p o l
V Ă D U V Ă

► c o n sa c ra tă B is e r ic ii în a in te d e 6 0 d e an i şi

d o r e şte să se c ă să to r e a sc ă , să se sc o a tă d e su b

în g r ijir e a B is e r ic ii şi să se su p u n ă e p itim ie i

c e lo r c ă s ă to r iţi d e 2 o r i, ia r cea c o n sa c ra tă

d u p ă 6 0 d e ani n u se îm p ă r tă ş e ş te p â n ă cân d

n u v a în c e ta 2 4 V a s ile c e l

M are
► se p o a te c ă să to r i d acă n u su n t p erso a n e cu

d r e p t d e o p o z iţ ie la c ă s ă to r ie 41 V a s ile c e l

M are
► v ă d u v e le , s ă r a c ii, s tr ă in ii c ă lă to r i să fie a ju ta ţi-

d e B is e r ic ă
11 T e o fil al

A le x .

302
M iscellanea juris

V Â R S T A

► c a n o n ic ă p e n tr u h ir o to n ie : p r e o t 3 0 a n i, d ia c o n

2 5 a n i, d ia c o n iţ e le 4 0 a n i, ip o d ia c o n 2 0 d e an i 11 N e o c e z .,

15 IV E c .,

14 ,

1 5 T r u la n

► ş i c e r c e ta r e a p e n tr u in tr a r e a în m o n a h is m 4 0 ,

41 T r u la n

► d e la care se o sâ n d e sc p ă c a te le , u n ii d e la 10,

a lţii d e la m a i m a r e 1 8 T im . al

A le x .

VIZITE C A N O N IC E
► s u n t o b lig a to r ii 5 2 C a r t.

VOM ITARE
► d u p ă îm p ă r tă ş a n ie , 4 0 z ile o p r ir e d e la S f.

îm p ă r tă ş a n ie + 5 0 d e p s a lm i + 5 0 m e ta n ii în

fie c a r e z i 4 8 Io a n

P o st.

VRĂJITORI
► d e s c â n tă to r i, m a tim a tic i, a s tr o lo g i, „ fila c te r ii” : a

fi c le r ic i - in te r z is su b p ed ea p sa e x c o m u n i­

c ă r ii 3 6 L aod .

► c in e m ă r tu r is e ş te că a p r a c tic a t - e p itim ie 20

a n i, c a ş i u c ig a ş u l 6 5 V a s ile c e l

M are

► c in e fr e c v e n t e a z ă v r ă jito r ii — e p itim ie 2 0 d e a n i,

c a u c ig a ş ii 7 2 V a s ile c e l

M are

► c in e c r e d e în e i, p e n ite n ţ ă — 6 a n i 8 3 V a s ile cel

M are

► p r e z ic ă to r i, cei ce u rm ea ză m o r a v u r ile p ă g â n e

- 5 an i p e n ite n ţă (3 p r o ste r n a r e , 2 d e

r u g ă c iu n e ) 2 4 A n c ir a

► c in e fre c v e n te a z ă sa u c in e s e d e d ă u n o r p r a c tic i

o c u lte care d u c în eroare p e o a m en i - 6 ani


o p r ir e d e la îm p ă r tă ş a n ie , ia r d acă n u se

s c h im b ă - e x c o m u n ic a r e a 61 T r u la n

303
Emilian-Iustinian Roman

V R Ă J IT O R I
u< ► şi d e s c â n tă to r i p e d e p s iţi c a şi a p o s ta ţii
3 G r ig . d e

** - N y ssa
w e p itim ie 3 am , cu p o st z iln ic cât m ai m u lt,

m ân care u sc a tă d u p ă cea su l al 9 -le a , tr ă ir e

d e s ă v â r şită şi 2 5 0 d e m e ta n ii
2 Io a n P o st.
Z O O F IL IE
U<
► s a n c ţiu n ile p r e v ă z u te
1 6 A n c ir a ,

6 3 V a s ile c e l

u M are
► z o o filii le p r o ş i - să se ro a g e cu ie r n a tic ii (ce i

care sta u in lo c u l d e s c h is d in fa ţa u ş ii

B is e r ic ii)
1 7 A n c ir a
► d e m ai m u lte o ri cu d o b ito c avân d s o ţie ,

e p itim ie - 8 a n i, ia r d e n u are şi a p ă c ă tu it 1
V
d a tă sau d e m ai m u lte o r i, e p itim ie 3 a n i,

m â n câ n d u sca t d u p ă c e a s u l a l 9 -le a şi 3 0 0 d e

m e ta n ii z iln ic
5 9 Io a n

λ P o st.
Z U G R Ă V IR E (R E P R E Z E N T A R E )

^ în ic o a n e a M â n tu ito r u lu i I is u s H r is to s în c h ip

d e m ie l - in te r z is ă
8 2 T r u la n

304
METODOLOGIE DE FOLOSIRE

Carte:
Titlul în cursiv, virgulă, numele coloanei/seriei, numărul
volumului în cifre arabe, virgulă, locul şi anul apariţiei.

Ex.:

SALACHAS, D., L îz normativa del Conâlio Ύmilano commentata dai


canonisti bizantini del X I I secolo, Zonaras, Balsamone,
Aristenos, Oriente Cristiano 2-3, Palermo (IT)
1991.

Articol:
Titlul articolului între ghilimele, virgulă, titlul revistei în
cursiv, numărul revistei, anul apariţiei în paranteză, pagina.

Ex.:

RUS, C., «Receptarea, consensul şi unitatea din punct de vedere


canonic», T I -2 (2004) 26-46.
ψ KRFORMANTICA

E ditura PERFORMANTICA
Institutul Naţional de Inventtcă, Iaşi
perform antica@ inventica.org. ro
Iaşi, C am pusul U niversitar “T udor Vladimirescu",
Corp T24, Etaj 1, P O Box 727
Tel/fax: 0232-214763
ivMtropoaa ivio»uuv«* #----
Wbliot.cV^m.ţmSţinHo^ IM·
Valeria-Gemma Moraru

M i t r o p o l i a A r d e a l u l u i

revistă oficială a Arhiepiscopiei Sibiului,


Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului,
Episcopiei Alba îuliei şi Episcopiei Oradiei
(1956-1990)

- I n d ic e b ib lio g r a f ic -

Prefaţă:
5
Periodicul bisericesc “Mitropolia Ardealului” de la Sibiu
Prof. univ. dr. Laurentiu
9
Streza
Arhiepiscop şi Mitropolit al Ardealului

Studiu introductiv:
Revista „Mitropolia Ardealului” în viaţa Bisericii Ortodoxe Române
Pr. Prof. univ. dr. Alexandru Moraru

Argonaut
Cluj-Napoca, 2011
ÎNV: . 2 ,c j ^ "
WOI.OOVEÎ ŞI bucovinei)
BIBI ,i -’ThC A "hUMirkU STĂNILOAE"
Secţi^Siudium
"ccn W - 2. ZO tf
Seria:
Myrobiblion
Coordonator: conf.univ.dr. Valentin ORGA

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


MORARU, Valeria-Gemma
Mitropolia Ardealului : indice bibliografic / Valeria-
Gemma Moraru ; prefaţă: Laurenţiu Streza ; studiu introductiv:
Alexandru Moraru. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2011. - 430 p .;
24 cm. (Myrobiblion)
Bibliogr.
ISBN 978-973-109-280-5
050 (498.4 Sibiu)”Mitropolia Ardealului”(01)
014.5 : 050 (498.4 Sibiu) "Mitropolia Ardealului”

© Argonaut, 2011

Editura Argonaut
Cluj-Napoca
Str. Ciucaş 5/15
l ei. Fax: 040-264-425626
0746-752191; 0740-139984
www.editura-argonaut.ro

Consilier editorial atestat: Emil POP

Editură acreditată de către


Consiliul Naţional ai Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior

2 7 IUN. 2012
Cuprins

Valeria Gemma Moraru


Cuvânt lămuritor........................................................................7
Laurenţiu Streza
Periodicul bisericesc “Mitropolia Ardealului” de la Sibiu...................9
Alexandru Moraru
R evista „M itropolia A rdealu lu i ” în viaţa B isericii Ortodoxe R o m â n e ...........11

Mitropolia Ardealului
I. Pastorale arhiereşti la Naşterea Domnului.......................................... 29
II. Pastorale arhiereşti la învierea Domnului..........................................35
III. Redacţionale.......................................................................... 40
IV. Biserica şi problemele vremii.......................................................52
V. Pentru pacea a toată lumea........................................................... 60
VI. Momente de seamă/cruciale din viaţa/istoria naţiunii/patriei.................. 71
VII. Teologia exegetică...................................................................74
VIII. Teologia istorică.....................................................................81
IX. Teologia sistematică.................................................................98
X. Teologia practică....................... 106
XI. Din Sfinţii Părinţi/cuvântul sfinţilor părinţi..................................... 120
XII. Dreapta învăţătură a Bisericii.....................................................122
XIII. Spiritualitate ortodoxă............................................................ 123
XIV. îndrumări omiletice............................................................... 123
XV. Urme din trecut..................................................................... 166
XVI. Documentare.......................................................................175
XVII. Vetre de cultură şi spiritualiate/vatră duhovnicească.......................177
XVIII. Documente ecumenice......................................................... 178
XIX. Teologi ortodocşi............... 178
XX. Medalioane...................... 180
XXI. Figuri/chipuri de înaintaşi...... ................................................. 181
ΧΧΠ. Din vremea lui Şaguna.......................................................... 182
XXIII. Viaţa bisericească............................................................... 183
XXIV. Vizite ecumeniste............................................................... 262
XXV. Din viaţa patriei.................................................................. 263
XXVI. în viaţa cea nouă.................................................................264

5
XXVII. Din relaţiile externe bisericeşti............................................ 265
XXXVIII. Ecumenismlocal........................................................... 266
XXIX. Din relaţiile ecumenice bisericeşti........................................... 267
XXX. Din viaţa Bisericilor Ortodoxe surori........................................ 268
XXXI. Din actualitatea ecumenică....................................................268
XXXII. Din actualitatea panortodoxă şi ecumenică................................269
XXXIII. Teologia şi poporul lui Dumnezeu.........................................269
XXXIV. însemnări...................................................................... 269
XXXV. Recenzii......................................................................... 314
XXXVI. Noi apariţii editoriale........................................................ 354
XXXVII. Aniversări.....................................................................356
XXXVIH. Comemorări................................................................. 363
XXXIX. Treceri la cele veşnice......................................................373
XL. Diverse............................................................................... 387

INDICE AUTORI............................................................................................. 388


INDICE DESCRIPTORI.................................................................................. 401
BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 428

6
CUVÂNT LĂMURITOR

Centrul Eparhial Ortodox Român din Sibiu a editat în curgerea anilor două
reviste bisericeşti reprezentative: „Revista Teologică”, în perioada 1907-1916; 1921-
1947 şi „Mitropolia Ardealului”, între 1956-1990; dacă prima a fost desfiinţată de
către regimul comunist de atunci (în 1947), cea dea-a doua şi-a păstrat numele până la
sfârşitul anului 1990, iar din 1991 şi-a luat titlul celei dintâi.
în perioada cât am fost bibliotecar la Biblioteca Facultăţii de Teologie
Ortodoxă, filială a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca
(până la 31 decembrie 2008), conducerea celei din urniă mi-a încredinţat în alte
obligaţii de serviciu şi alcătuirea indicelui bibliografic al celor două reviste bisericeşti
de la Sibiu, mai sus amintite; după câţiva ani de muncă intensă, iată că, în 2010 a
văzut lumina tiparului Indicele bibliografic al „Revistei Teologice”, la Editura
Argonaut din Cluj-Napoca (380 p.), iar în 2011, al „Mitropoliei Ardealului”, tot la
aceeaşi editură.
Cât priveşte materialul bibliografic, el a fost aşezat în ordine alfabetică, în 40
de capitole, aşa precum l-au rânduit redactorii acestei reviste, cu toate că multe studii
sau articole puteau face parte şi din alte capitole decât cele găsite la unele dintre
acestea; lucrarea în sine cuprinde 6120 de titluri, numerotate de la 1la 6120.
Prezentarea bibliografică se încheie cu indice de autori şi cu indice de
descriptori.
Când voim să căutăm un autor sau o temă, trebuie să ştim că cifrele din cele
două indice reprezintă numărul de ordine la care îl (le) putemgăsi.
înainte de a încheia este potrivit să aducem alese mulţumiri conducerii
Bibliotecii Centrale „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, Domnului Director Prof. Univ.
Dr. Dorn Radosav, Doamnei Dr. Meda Hoţea, pentru sugestii şi susţinere, Doamnei
Daniela Todor, Domnului Conf. Univ. Dr. Valentin Orga şi tuturor colegelor ca m-au
încurajat şi sprijinit în elaborarea acestei lucrări şi nu în ultimul rând, ÎPS Arhiepiscop
şi Mitropolit Dr. Laurenţiu al Ardealului.

Cluj-Napoca, 15 ianuarie 2011


V a le r ia -G e m m a M o r a r u

7
Periodicul bisericesc "Mitropolia Ardealului" de la Sibiu

Sibiul, central spiritualităţii ortodoxe transilvănene, s-a remarcat, în


curgerea vremii, prin ierarhi vrednici, în frunte cu marele Mitropolit Andrei
Şaguna, prin cărţi de slujbă, de Teologie, cu cultură laică şi bisericească, în
general, prin cărţi de rugăciuni, prin calendare, prin manuale şcolare pentru
toate nivelele de pregătire (de la şcolile primare la Universitate), prin perio­
dice bisericeşti, precum: Telegmfiil Român şi R evista Teologică ş.a., apărate în
tipografia Eparhială proprie. Toate acestea s-au datorat faptului că aici a
pulsat şi mai pulsează „Inima" Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania
de pe aceste meleaguri străbune, M itropolia Ardealului.
între aceste valori spirituale sibiene se numără şi periodicul bisericesc
„M itropolia Ardealului", cel care a dus cu cinste câteva decenii (1956-1990)
stindardul credinţei şi al misiunii Mitropoliei sibiene, împropriindu-şi nume­
le ei, într-o perioadă grea a trăirii noastre ortodoxe şi româneşti.
Revista „Mitropolia Ardealului" întemeiată în 1956, de către mitropo­
litul Dr. Iustin Moisescu s-a vrut a fi continuatoarea renumitei reviste biseri­
ceşti a aceleiaşi Mitropolii, R evista Teologică (1907-1916; 1921-1947), al cărei
indice bibliografic a apărat de curând prin osârdia Doamnei Prof. Valena
Gemma M orarii.
Tematica revistei „Mitropolia Ardealului" cuprinde toate cele patru
secţiuni teologice: Biblică, Istorică, Sistematică şi Practică; lucrări de cultură
teologică şi laică (naţională şi universală), de înaltă ţinută intelectuală, cu
probleme de relaţii interconfesionale şi ecumenice (interne şi internaţionale),
cu teme aniversare bisericeşti şi laice, cu însemnări din viaţa bisericească şi
naţională, cu apariţii editoriale ş.a.
Revista „Mitropolia Ardealului", prestigiosul periodic de al Mitropo­
liei noastre, primeşte acum o nouă evidenţiere, prin apariţia indicelui său
bibliografic. Felicităm pe Doamna Prof. Valeria Gemma Moraru, autoarea
acestei lucrări deosebite, şi, cu mulţumiri, îi acordăm arhiereasca binecuvân­
tare pentru a vedea lumina tiparului.

Arhiepiscop şi Mitropolit al Ardealului,


Prof. Univ. Dr. LAURENTIU 5 STREZA

9
REVISTA „MITROPOLIA ARDEALULUI”
ÎN VIA TA
9
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Când rostim cuvintele „Mitropolia Ardealului”, ne ducem cu gândul la


marele Mitropolit A n d rei Şaguna, care, în 1864, după eforturi susţinute de peste
un deceniu şi jumătate a reînviat vechea Instituţie Divină, M itropolia A rdealului;
de la această Instituţie bisericească şi prezenta revistă şi-a luat numele de
„Mitropolia Ardealului”.
Moştenirea lui Şaguna rămâne până astăzi un tezaur de nepreţuit pentru
toţi românii ortodocşi; în cazul de faţă, ne referim numai la aspectul cultural; de
remarcat că urmaşii săi în scaunul mitropolitan de la Sibiu au căutat, pe cât le-a
fost cu putinţă, sau pe cât li s-a permis de către autorităţile politice ale vremii, să
ducă pe mai departe stindardul culturii bisericeşti şi româneşti, prin decenii,
ajungând până la noi.
Una dintre aceste valori spirituale este şi Revista,Mitropolia Ardealului”1,
care a luat fiinţă în 1956, prin sârguinţa vrednicului Mitropolit Iustin M oisescu
(mai apoi, Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, 1957-1977, iar între 1977-1986,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române).
Cum era şi firesc, în primul număr al acestei reviste, Mitropolitul Iustin a
motivat rolul pe care noua apariţie editorială trebuia să-l împlinească în viaţa
credincioşilor ortodocşi, dar şi în societatea românească, mai cu seamă că ea
apărea în plină perioadă comunistă; ea se adresa viitorilor slujitori ai Altarului,
clerului, în general, dar şi credincioşilor, deopotrivă, într-o lume în care săgeţi
veninoase erau îndreptate asupra Bisericii noastre străbune; de aici şi grija
deosebită a Mitropolitului Iustin de a folosi în cuvântul său de început, numit
Îndrum are2, idei şi expresii care să nu lezeze stăpânirile vremii, fiindcă ştia bine

1Revista Mitropolia Ardealului” va fi abreviatăîn notele subsidiare prin literele: „MA”.


" Datorită importanţei acestui cuvânt de început, îl redăm, în cele ce urmează, aproape în
întregime: p e n t r u în d ep lin ire a m isiu n ii ei d u m n e ze ie şti în lum e, B ise ric a a r e n e v o ie d e un
e le r te m e in ic p r e g ă tit ş i c ă lă u zit f ă r ă încetare, în a cţiu n ea lu i d e a d u c e p e c re d in c io şi la
m ântuire. A c e a s tă în d o ită lu c ra re - p r e g ă tir e a p e n tr u p r e o ţie şi în d ru m a re a cle ru lu i - se
să vâ rşeşte în in stitu ţiile n o a stre d e în vă ţă m â n t teo lo g ic p r in n em ijlo cita p u r ta r e d e g rijă a
înaltei iera rh ii bisericeşti.
în sem in a riile ş i institutele te o lo g ic e a le B ise ric ii noastre, elevii şi stu d e n ţii s u n t fo r m a ţi
p e n tr u a d e v e n i s lu jito ri a i h arului, a i a d e v ă ru lu i ş i a v ieţii n ep rih ă n ite...

A poi, p e n tr u a f a c e c â t m a i ro d ito a re lu c ra re a lo r în p a ro h ii, a ră tâ n d u -se n e în c e ta t


lu m in ă to ri a i cre d in c io şilo r p lin i d e râ v n ă d u p ă b u n u rile cereşti ş i în seta ţi d u p ă o a şeza re
sta to rn ic ă a d re p tă ţii în o râ n d u ire a socială, p r e o ţii d o b â n d esc n o i cu n o ştin ţe ş i în d ru m ă ri la
cu rsu rile d e în d ru m a re m isio n a ră ş i socia lă , la co n ferin ţele p r o to p o p e ş ti şi la co n sfă tu irile
p reo ţeşti, u n d e s u n t c h e m a ţi s ă ia p a r te din v re m e în vrem e.

11
că o aită vestită publicaţie a Arhiepiscopiei Sibiului „Revista Teologică”3, i-a fost
oprit cursul vieţii în 1947, de către acelaşi regim, chipurile, pe motiv că punea în
pericol ideologia sa, dar şi stabilitatea socială în ţară.
Noua publicaţie sibiană era, prin urmare, denumită: M itropolia A rdealu ­
lui. Revistă oficială a Arhiepiscopiei Sibiului şi a Episcopiilor Clujului şi Oradiei
(iar din 1975) şi a Alba Iuliei.
în primul număr de apariţie „Mitropolia Ardealului” avea următorul
cuprins: Articol de fond; (Redacţional); I. Biserica şi problemele vremii; II. Studii:
a. Teologia Biblică; b. Teologia Istorică; c. Teologia Sistematică şi d. Teologia
Practică; III. îndrumări omiletice; IV. Urme din trecut; V. Teologi ortodocşi; VI.
Recenzii; VII. Note bibliografice (numai semnalări de noi apariţii editoriale);
VIU. Viaţa bisericească şi IX. însemnări (evenimente aniversare, ecumenice ş.a.).
Cu vremea, însă, au apărut şi alte împărţiri, dar autoarea acestui volum a
căutat să păstreze temele de bază în realizarea indicelui bibliografic al Revistei
„Mitropolia Ardealului”; iată care sunt părţile acestuia: I Pastorale arhiereşti la
Naşterea Domnului; II. Pastorale arhiereşti la învierea Domnului; ΠΙ. Redacţio­
nale; IV. Biserica şi problemele vremii; V. Pentru pacea a toată lumea; VI.
Momente de seamă/cmciale din viaţa/istoria naţiunii/patriei; VII. Teologia
Exegetică; VEI. Teologia Istorică; IX. Teologia Sistematică; X. Teologia Practi­
că; XI. Din Sfinţii Părinţi/Cuvântul Sfinţilor Părinţi; ΧΠ. Dreapta învăţătură a
Bisericii; XIII. Spiritualitate ortodoxă; XIV. îndrumări omiletice, predici şi
cateheze; XV. Urme din trecut; XVI. Documentare; XVII. Vetre de cultură şi
spiritualitate/viaţă duhovnicească; XVIII. Documente ecumenice; XIX. Teologi
ortodocşi; XX. Medalioane; XXI. Figuri/chipuri de înaintaşi; XXII. Din vremea

Ia sfârşit, că rţile ş i m a i a les re v istele te o lo g ic e a u m e n ire a s ă a ju te p e slu jito rii a lta re lo r s ă


a d â n c e a sc ă d in z i in z i to t m a i m u lt în v ă ţă tu ra d e c re d in ţă a B ise ric ii n o a stre d rep tm ă rito a re,
s ă le a ra te n e în c e ta t c a le a p e c a re s ă în d ru m e ze p e c re d in c io şi ş i s ă le în fă ţişeze d ife rite la tu ri
a le vieţii relig io a se d in ţa ra n o a stră ş i d e p e s te hotare.
L n loc d e s e a m ă a co rd ă m , în re v istele noastre, m a rilo r p r o b le m e a le e p o c ii în c a re trăim ,
stră d u in d u -n e s ă fa c e m d in to ţi cle ric ii ş i c re d in c io şii n o ştri fr u n ta ş i în lu p ta p e n tr u p a c e a
în treg ii lumi, slu jito ri a c tiv i a i p r o g r e s u lu i social, ce tă ţe n i d e v o ta ţi a i sc u m p e i n o a stre p a trii.
P e lâ n g ă acestea, c u m este ş i fir e s c , revista Mitropolia Ardealului, în tru câ t este d e stin a tă
în a ru m ă rii c le m lu i d in A r h ie p isc o p ia Sibiului, d in E p isc o p ia C lu ju lu i ş i din E p isc o p ia
O radiei, va îm b ră ţişa c u m u ltă lu a re a m in te p r o b le m e le s p e c ific e B ise ric ii ardelene. A stfel, p e
d e o p a rte , în ra p o rt cu c e le la lte cu lte relig io a se d in ţa ra n o astră, c leric ii ş i c re d in c io şii n o ştri
v o r f i în d em n a ţi s ă p ă s tr e z e b u n e le g ă tu ri cu slu jito rii ş i c re d in c io şii d e a ltă credinţă,
în tin zâ n d u -le cu b u c u rie m â in ile în to a te lu c ră rile d e in teres o b ştesc ş i p a tristic. P e d e a ltă
p a rte , în lă u n tru l B ise ric ii n oastre, n e v o m s tr ă d u i s ă c im e n tă m u n ita tea su fle te a sc ă a cle ric ilo r
şi cre d in c io şilo r noştri, c o n s o lid â n d u n ific a re a b ise ric e a sc ă a ro m â n ilo r d in A rd ea l.
S ă v â r ş in d a c e a stă lucrare, re v ista n o a s tr ă m e rg e p e fr u m o a s a c a le tra d iţio n a lă a B ise ric ii
a rd e le n e d e p r o m o v a r e a c u ltu rii te o lo g ic e o rto d o x e ş i d e sp rijin ire a n ă zu in ţe lo r în a lte a le
p o p o r u lu i rom ân. ” - Cf. t Iustin, în d r u m a r e , în ,,ΜΑ”, I (1956), nr. 1-2, p. 3- 4.
Valeria-Gemma Moraru, R e v ista T eo lo g ică . O rg a n p e n tr u ştiin ţă ş i v ia ţă b ise ric e a sc ă
(1 9 0 7 -1 9 1 6 ; 1 9 2 1 - 1 9 4 7 ) - I n d i c e b ib lio g ra fic - Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010,380 p.

12
lui Şaguna; XXIII. Viaţa bisericească; XXIV. Vizite ecumeniste; XXV. Din viaţa
patriei; XXVI. în viaţa cea nouă; XXVII. Ecumenism local; XXVIII. Din relaţiile
externe bisericeşti; XXIX. Din relaţiile ecumenice bisericeşti; XXX. Din viaţa
Bisericilor Ortodoxe surori; XXXI. Din actualitatea ecumenică; XXXII. Din actu­
alitatea panortodoxă şi ecumenică; ΧΧΧΠΙ. Teologia şi poporul lui Dumnezeu;
XXXIV. însemnări; XXXV. Recenzii; XXXVI. Noi apariţii editoriale; XXXVII.
Aniversări; XXXVII. Comemorări; XXXIX. Treceri la cele veşnice; XL. Diverse.
Cu toate că s-au păstrat capitolele aflătoare în Revista „Mitropolia
Ardealului” din perioada 1956-1990, timp în care publicaţia bisericească de la
Sibiu a purtat această denumire (din 1991, luându-şi din nou denumirea de
„Revista Teologică”, în amintirea celei condamnate la pieire, în 1947), unele
articole având un caracter compozit ar fi putut să facă parte şi din alte capitole
decât cele indicate în lucrare, fapt ce nu este o greşeală a autoarei, ci a acelora
care au scris şi au publicat sub un titlu mai multe evenimente şi probleme, care n-
au putut fi încadrate într-o tematică anume nici de către redactorii şi editorii
acestei importante reviste bisericeşti.
Cât priveşte redactorii Revistei „Mitropolia Ardealului”, ei au fost doi
profesori de vază de la fostul Institut Teologic Universitar din Sibiu: Pr. Prof. Univ.
Dr. G rigorie T. M a r c u \ în perioada 1956-1976 (pentru ca pe tot parcursul anului
1977 şi inclusiv la numerele 4-6/1978, în loc de redactor să apară, nu ştim din ce
motive, numai: Secţia Culturală a Consiliului Arhiepiscopesc Sibiu) şi Pr. Prof.
Univ. Dr. Ioan I. Ic ă -se n io r\ de la numerele 7-9/1978, până la încheierea „vieţii”
acestei reviste, la sfârşitul anului 1990; de fapt, sub acelaşi Părinte Profesor,
Revistei „Mitropolia Ardealului” i s-a schimbat numele (în 1991), în „Revista
Teologică”, aşa după cum s-a mai spus mai înainte, în amintirea celei din perioada:
1907-1916; 1921-1947, conducând-o cu multă înţelepciune până în anul 1992.
în cei 34 de ani de viaţă ai Revistei „Mitropolia Ardealului”, în coloanele
acesteia au publicat ierarhi, cadre didactice seminariale şi universitare (clerici),
preoţi cărturari, oameni de cultură (laici), cărturari - teologi ai altor biserici şi

4 N. 1991— d. 1987; preot profesor universitar dr. de Studiul Noului Testament la Institutul
Teologic Universitar din Sibiu, cu lucrări de excepţie în domeniu; rector al acestui Institut
(1976-1979); redactor al publicaţiilor bisericeşti din Sibiu: „Revista Teologică” (1936-1947);
„Foaia Bunului Creştin” (1954-1956);,Mitropolia Ardealului” (1956-1976) ş.a.; areprezentat
Biserica noastră la diferite întruniri bisericeşti interne şi internaţionale ş.a. - Cf. Preot prof.
univ. dr. Mircea Păcurariu, D ic ţio n a r u l T eo lo g ilo r R o m â n i, Ed. I, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 1996, p. 246-247.
3 N. 1932; preot profesor universitar dr. la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, de
Teologie Dogmatică şi Simbolică (1968-1994) şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (1994-2000); decan şi şef de catedră al aceleiaşi
facultăţi (1996-2000); lucrări valoroase în domeniu; a făcut parte din delegaţii ale Bisericii
noastre peste hotare (în dialog ecumenic şi teologic, îndeosebi cu luteranii); a fost redactor al
revistei „Mitropolia Ardealului” (1978-1990) şi al „Revistei Teologice”, tot de la Sibiu (1990-
1992) ş.a. - Cf. Pr. prof univ. dr. Mircea Păcurariu, D ic ţio n a ru l..., Ed. aII-a.. p. 203-204.

13
culte, îndeosebi din ţară6ş.a., dând acestei publicaţii religioase o înaltă ţinută acade­
mică, apreciată de către intelectualitatea vremii; deşi a trăit sub presiunea cenzurii
comuniste, revista şi-a păstrat buna chibzuinţă (cu toate că redactorii ei au fost
obligaţi să aducă, uneori, „preamăriri” şi conducerii de stat de atunci), fiind una
dintre valoroasele publicaţii teologice ortodoxe româneşti dintr-o perioadă de grea
încercare pentru Biserică şi Neam; toate acestea se vor observa din cele ce
urmează.
în paginile Revistei „Mitropolia Ardealului” au fost amplu prezentate
evenimente legate de alegeri şi instalări de noi ierarhi7, dar şi de funeraliile unora

6 lată câţiva dintre aceştia: Ie r a r h i : Andreicuţ Andrei, Arăpaşu Teoctist, Aştilean Visarion,
Bălţat Visarion, Birdaş Emilian, Chira Justinian, Colan Nicolae, Coman Vasile, Comeanu
Nicolae. Crăciun Casian, Florea Lucian, Herineanu Teofil, Ioachim Mareş, Mihălţan Ioan,
Mladin Nicolae, Moisescu Iustin, Nica Antim, Norocel Epifanie, Plămădeală Antonie, Seviciu
Timotei, Vomicescu Nestor, Zaharia Valerian; C a d re d id a ctice (clerici): Abrudan Dumitru,
Baica Nicolae, Basarab Mircea, Belu Dumitru, Bodogae Teodor, Bunea Ioan, Călugăr
Dumitru, Cândea Spiridon, Chialda Mircea, Chiţescu Nicolae, Cosma Sorin, David Petru L,
Drăgulin Gheorghe, Dura Nicolae (Sibiu), Floca Ioan N., Ică I. Ioan, Ică I. Ioanjr., Ielciu Ioan
Mircea, Ioniţă Viorel, Iorgu Ivan, Jivi Aurel, Litiu Gheorghe, Lupaş Ioan, Lupşa Ştefan, Marcu
Grigorie T., Marga Irimie, Mihoc Vasile, Moisiu Alexandru, Moldovan Ilie, Neaga Nicolae,
Necula Nicolae, Păcurariu Mircea, Petrescu Nicolae, Pistrui Chirii, Procopovici Petre, Radu
Simion, Rezuş Petru, Savu Teodor, Sârbu Comeliu, Sofron Vlad, Stăniloae Dumitru, Streza
L i viu, (azi, Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, cu numele de Laurenţiu); Şebu
Sebastian, Şesan Milan P., Şoima Gheorghe, Todoran Isidor, Voicu Constantin, Zăgrean Ioan;
T eo lo g i ş i cleric i cărturari: Barbu-Bucur Sebastian, Beju Ioan, Belaşcu Traian, Belea
Nicodim, Boţocan Ioan, Buta Ioan, Cherescu Pavel, Cocora Gabriel, Colotelo Mihail,
Cotoşman Gheorghe, Costea Filaret, Cunescu Gheorghe, Damian Teodor, Gârlonţa Ioan, Gîlea
Andrei, Man Serafim, Manolache Mihai, Meteş Ştefan, Micle Veniamin, Mihail Paul, Oancea
Zosim, Oltean Vasile, Papuc Gheorghe, Părăianu Teofil, Radu Aurel, Răţulea Gheorghe,
Todor Nichifor; C ă rtu ra ri laici: Albu Nicolae, Chiţimia I. C., Dan 1. Petre, Grecu Romul,
Hitchins Keith, Molin Virgil, Netea Vasile, Patachi Liviu, Paul Iuliu, Protase Maria, Scorobeţ
Mircea, Stoicescu Nicolae, Ştefan Ştefanescu; C ă rtu ra ri - teo lo g i d e la a lte cu lte d in ţară:
Binder Ludwig, Binder Paul, Dâvid Gyula, Klein Christoph, Philippi Paul, Pastori Tibor Endre
ş.a. - Cf. „MA” passim.
în a lt P re a S fin ţia S a D. D . N ic o la e C o la n A r h ie p is c o p a l A rh ie p isc o p ie i O rto d o xe R o m â n e
d e A lb a Iu lia ş i S ib iu şi M itro p o lit a l r o m â n ilo r o rto d o c şi d in A rd ea l, C rişa n a ş i M a ra m u re ş:
A leg erea , în vestitu ra şi în sc ă u n a re a n o u lu i a rh ip ă sto r a l M itro p o lie i A rd e a lu lu i , în ,,ΜΑ”, II
(1957), nr. 5-8, p. 346-396; A leg e re a , în vestitu ra ş i în scă u n a rea P . S. T eo fil H e rin e a n u ca
ep isco p a l Vadului, F e le a c u lu i ş i C lu ju lu i , în „MA”, III (1958), nr. 1-2, p. 13-49; în a lt P r e a
S fin ţia S a D r. N ico la e M la d in , A rh ie p isc o p a l A rh ie p isc o p ie i O rto d o xe R o m â n e d e la A lb a
Iu lia şi M itro p o lit a l c re d in c io şilo r o rto d o c şi d in A rd ea l, C rişa n a ş i M a ra m u re ş: în v e s titu r a ş i
in sta la re a în a lt P re a S fin ţitu lu i M itro p o lit D r. N ic o la e M la d in , în ,,ΜΑ”, X II (1967), nr. 6-7,
p. 439-472; A le g e re a n o u lu i E p is c o p a l O ra d iei; N o u l E p isc o p a l O ra d iei: P. S. S a D r, V asile
C om an, în „MA”, XVI (1971), nr. 1-2, p. 32-43; In sta la re a în tâ iu lu i E p isc o p a l refă cu te i
E p isc o p ii O rto d o xe R o m â n e a A lb e i Iu tii, în ,,ΜΑ”, X X I (1976), nr. 1-3, p. 45-97; P r e a
F e ric itu l P ă rin te D r. Iu stin M o ise sc u a l p a tr u le a p a tr ia rh a l B ise ric ii O rto d o xe R o m â n e -
A leg erea , R e c u n o a şte re a şi în tro n iza re a , în „MA”, X X II (1977), nr. 7-9, p. 452-470; M o m e n t

14
dintre aceştia8, sau ale unor politicieni9; de asemenea, Pastoralele ierarhilor din
Mitropolia Ardealului la Naşterea Domnului10sau la învierea Domnului11, dar şi
aspecte dmviaţa bisericească internă12.

d e s e a m ă d in via ţa M itro p o lie i A rd ea lu lu i: A leg e re a , în m â n a re a d e c re tu lu i p re zid e n ţia l d e


rec u n o a şte re ş i in sta la re a în a lt P r e a S fin ţiei S a le D r. A n to n ie P lă m ă d e a lă , A rh ie p isc o p a l
S ib iu lu i ş i M itro p o lit a l A rd ea lu lu i: F estivita tea a leg erii, în „MA”, X X V II (1982), nr. 1-3, p.
8-84; M o m e n t d e s e a m ă d in via ţa B isericii O rto d o xe R o m â n e : P r e a F e r ic itu l P ă rin te T eoctist
- n o u l P a tr ia r h a l B isericii O rto d o xe R o m â n e. A leg e re a , înm ânarea, la M a re a
A ră p a şu
A d u n a re N a ţio n a lă a D e c re tu lu i P rezid en ţia l d e recu n o a ştere, p r im ir e a la D o m n u l N ic o la e
C eauşescu, P r e ş e d in te le R e p u b lic ii S ocialiste R o m â n ia . In sta la rea , în „MA”, XXXI (1986),
nr. 6, p. 9-37.
8 M itro p o litu l S e b a stia n a l M o ld o v e i ş i Su cevei, în ,,ΜΑ”, I (1956), nr. 3-4, p. 189-194; t
Valerian Zaharia, f E p is c o p u l A n d r e i M agieru, în ,,ΜΑ”, V (1960), nr. 5-6, p. 311-314; f
E p isc o p u l A n d r e i M o ld o v a n , în „MA”, V III (1963), nr. 1-3, p. 7-9; f E p isc o p u l V eniam in
N isto r, în ,ΜΑ”. V III (1963), nr. 1-3, p. 3-6; F u n e ra liile A rh ie p isc o p u lu i N ic o la e C o la n a l
A rd ea lu lu i: 1 8 9 3 -1 9 6 7 , în ,ΜΑ”, X II (1967), nr. 4-5, p. 253-282; f A rh ie re u l E m ilia n A n ta l,
în ,ΜΑ”, XVI (1971), nr. 5-6, p. 376-385; P re a S fin ţitu l E p isc o p -v ic a r Ir in e u S u cevea n u l, în
,ΜΑ”, XIV (1969), nr. 4-6, p. 309-312; F u n e ra liile P a tria rh u lu i J u stin ia n , în ,ΜΑ”, X X II
(1977), nr. 4-6, p. 198-210.
9F u n era liile n a ţio n a le a le p re şe d in te lu i D r. P e tru G ro za , în ,ΜΑ”, III (1958), nr. 1-2, p. 7-
12; G h eo rg h e G h e o rg h iu -D e j, în „MA”, X (1965), nr. 1-3, p. 3-8; E m il B o d n ă ra ş, în ,ΜΑ”,
X X I (1976), nr. 1-3, p. 12-14.
10 Iustin Moisescu, P a sto ra lă d e C răciun, 1956, în ,ΜΑ”, I (1956), nr. 3-4, p. 179-183;
Nicolae Colan, P a s to r a lă d e C răciun; P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, în ,ΜΑ”, II (1957),
nr. 11-12, p. 771-775; Nicolae Mladin, P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1 9 6 7 , în ,ΜΑ”, X II
(1967), nr. 10-12, p. 771-776; Antonie Plămădeală, P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1982, în
,ΜΑ”, XXVII (1982), nr. 10-12, p. 585-590; Teofil Herineanu, P a sto ra lă la N a şte re a
D o m n u lu i 1960, în ,ΜΑ”, V (1960), nr. 11-12, p. 795-801; Valerian Zaharia, P a sto ra lă la
N a şte re a D o m n u lu i 1 963, nr. 11-12, p. 815-822; Vasile Coman, P a sto ra lă la N a şte re a
D om nului, 1971, în „MA”, XVI (1971), nr. 11-12, p. 804-809; Emilian Birdaş, P a sto ra lă la
N a şte re a D o m n u lu i, 1976, în ,ΜΑ”, X X I (1976), nr. 10-12, p. 696 699: Andrei Andreieuţ,
P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1990, în ,ΜΑ”, X X X V (990), nr. 6, p. 14-15.
11Nicolae Colan, P a s to r a lă d e S fin te le P a şti (1961), în ,ΜΑ”, VI (1961), nr. 4-6, p. 179-185;
Nicolae Mladin, P a sto ra lă la în v ie r e a D o m n u lu i (1968), în ,ΜΑ”, X III (1968), nr. 4—6, p.
231-236; Antonie Plămădeală, P a sto ra lă la în v ie r e a D o m n u lu i 1 982, în ,ΜΑ”, XXV II
(1982), nr. 4-6, p. 259-264; Teofil Herineanu, P a sto ra lă d e S fin te le P a ş ti (1961), în ,ΜΑ”, VI
(1961), nr. 4-6, p. 186-191; Valerian Zaharia, P a sto ra lă d e S fin te le P a ş ti (1 9 6 1 ), în ,ΜΑ”, nr.
4-6, p. 192-198; Vasile Coman, P a sto ra lă la în v ie re a D o m n u lu i (1 9 7 1 ), în „MA”, XVI
(1971), nr. 3-4, p. 246-251; Emilian Birdaş, P a sto ra lă la în v ie re a D o m n u lu i (1976), în ,ΜΑ”,
X X I (1976), nr. 4-6, p. 186-190; Andrei Andreieuţ, P a sto ra lă la în v ie r e a D o m n u lu i, 1 9 9 0 , în
„MA”, XXXV (1990), nr. 2, p. 13-14.
12A le g e ri d e iera rh i, în ,ΜΑ”, V II (1962), nr. 1-2, p. 159-160; B in e c u v â n ta re a b isericii din
S tem ţ, în „MA”, EX (1964), nr. 9-10, p. 689-690; losif Bolog, H r a m u l M ă n ă stirii
B râ n c o v e a n u , în ,ΜΑ”, X II (1967), nr. 8-9, p. 755-756; Idem, V izitaţii c a n o n ic e în
P ro to p o p ia tu l B r a ş o v , în „MA”, X III (1968), nr. 1-3, p. 188-199; Constantin Bradea,
D esc h id erea n o u lu i a n ş c o la r la S e m in a ru l T eo lo g ic d in C luj, XIV (1969), nr. 9-10, p. 721—
722; Gheorghe Papuc, C o n ferin ţe le d e o rien ta re p e lu n a m a i 1970, în A rh ie p isc o p ia S ib iu lu i,

15
întrucât Revista „Mitropolia Ardealului” a trăit într-o lume cenzurată de
autorităţile vremii, după cum s-a mai spus, pentru a putea „să vieze” redactorii ei
(inclusiv, conducerea Bisericii noastre) au fost nevoiţi să introducă teme
aniversare din perioada comunistălj, nefiind ocolite nici cele din Istoria Patriei14
sau a Bisericii Ortodoxe Române; şi tot în acest context s-au înscris şi temele
privitoare la alegerile de deputaţi la toate nivelele în ţara noastră15, la dezarmare16

în ,,ΜΑ”, XV (1970), nr. 4-6, p. 387-388; P ră zn u ire a P a tro n ilo r In stitu tu lu i T eo lo g ic


U n iversita r d in Sibiu, în ,ΜΑ”, XV I (1970), nr. 1-3, p. 209-213; Onisie Moraru, C o n ferin ţe le
a d m in istra tive d in luna a p rilie 1 9 7 8 d in A rh ie p isc o p ia C lu jului, în „MA”, X X III (1978), nr. 4-
6, p. 355-356; A d u n a re a E p a rh ia lă a A rh ie p isc o p u lu i S ib iu lu i, în „MA”, XXIV (1979), nr. 1-
3, p. 199-204; Vasile Mihoc, D e sc h id e re a fe s tiv ă a n o u lu i an universitar, 197 9 /1 9 8 0 , la
In stitu tu l T eologic d in Sibiu, în „MA”, XXIV (1979), nr. 10-12, p. 867-875; Gheorghe Papuc,
L itu rg h ie a rh ierea sc ă la R u p ea , în „MA” XXV I (1981), nr. 7-9, p. 593; Vasile Raus,
R esfin ţire a b isericii d in F eiu rd en i, p r o to p o p ia tu l ş i ju d e ţ u l C luj, în „MA”, XXV (1980), nr. 7-
9, p. 667-668; Nicolae Dura, F e stiv ita te a d e sc h id e rii c u rsu rilo r d e în d ru m a re m isio n a ră ş i
p a s to r a lă a preo ţilo r, seria a 73-a la In stitu tu l T eo lo g ic U niversitar d in Sib iu , în „MA”.
X X X II (1987), nr. 4, p. 39-41.
13 1 M a i - Z iu a M uncii, în ,ΜΑ”, IV (1959), nr. 3-4, p. 164-165; 9 M ai..., ziu a victo riei, în
,,ΜΑ”, XXV (1980), nr. 4-6, p. 267-271; 2 3 A u g u s t - S ă rb ă to a rea E lib eră rii P a triei, în
„MA”, III (1958), nr. 7-8, p. 499-501; L a a X I -α a n iversa re a p r o c la m ă rii R e p u b lic ii
P o p u la re R o m â n e , în „MA”, III (1958), nr. 11-12, p. 767-769.
14 Nicolae Mladin, U nirea f a c e p u te re a : 2 4 ia n u a rie 1 8 5 9 -2 4 ianuarie 1979; 1 8 5 9 - U n irea
P rin c ip a te lo r R o m â n e 1979, în „MA”, XXIV (1979), nr. 1-3, p. 3-5; A n iv e rsa re a
ce n te n a ru lu i In d e p en d en ţei d e s ta t a R o m â n ie i ş i Z ile i Victoriei, în „MA”, X X X II (1987), nr.
3, p. 3-7; 2 0 0 d e a n i d e la rev o lu ţia p o p u la r ă c o n d u s ă d e H oria, C loşca şi C rişan, în „MA”,
X X IX (1984), nr. 9-10, p. 585-594; Nicolae Mladin, A d u n a re a d e p e C â m p ia L ib ertă ţii,
p re lu d iu a l A d u n ă rii n a ţio n a le d e la A lb a Iu lia d in 1 9 1 8 : 1 3 0 d e a n i d e la R ev o lu ţia d in 1 848,
în ..MA" X X III (1978), nr. 4-6, p. 204-208; Vasile Coman, 1 d ecem b rie 1918 - 1 d e c e m b rie
1977: T ransilvania - va tră stră m o şe a sc ă , în „MA”, X X II (1977), nr. 10-12, p. 742-754;
Mihai Racoviţan, L a a 61-a a n iv e rsa re a U n irii T ra n silva n ie i cu R o m â n ia : U nitatea n a ţio n a lă
- tendinţe, aspiraţii, luptă, îm p lin ire, în „MA”, XXIV (1979), nr. 10-12, p. 793-797; 2 2
d ec em b rie 1989 p ia tr ă d e h o ta r în isto ria p o p o r u lu i ro m â n , în ,MA”, XXXIV (1989), nr. 6, p.
6-8.
155 0 d e a n i d e la în fiin ţa rea P a tria rh ie i R o m â n e (1 n o ie m b rie 1 9 2 5 -1 n o iem b rie 1975), ia r d e
la recu n o a şte rea A u to c e fa lie i B ise ric ii O rto d o x e R o m â n e (1 8 8 5 -1 9 7 5 ) a n i 90: P re c u v â n ta re ,
în „MA”, XX (1975), nr. 11-12, p. 769-770; F estiv ită ţile p rile ju ite d e S e m ic e n te n a ru l
P a tria rh ie i R o m â n e şi d e îm p lin ire a a 9 0 d e a n i d e la rec u n o a şterea A u to c e fa lie i B ise ric ii
O rto d o xe R o m â n e : 5 0 d e a n i d e la în fiin ţa rea P a tria rh ie i R o m â n e (1 n o iem b rie 1 9 2 5 -1
n o iem b rie 1975), ia r d e la re c u n o a şte re a a u to c e fa lie i B isericii O rto d o xe R o m â n e (1 8 8 5 -
1975), a n i 90, în „MA”, XX (1975), nr. 11-12, p. 776-793.
16 A le g e rile d e d e p u ta ţi în M a r e a A d u n a r e N a ţio n a lă a R e p u b licii P o p u la re R o m â n e , în
„MA”, 1(1956), nr. 3-4, p. 229-233; A le g e rile d e d e p u ta ţi în sfa tu rile p o p u la re , în ,ΜΑ”, III
(1958), nr. 1-2, p. 51-52; A le g e rile d e d ep u ta ţi, în ,ΜΑ”, VI (1961), nr. 1-3, p. 22-27; î n
în tâ m p in a rea a le g erilo r d e d ep u ta ţi: M e re u cu f a ţ a sp r e Ţ ară - ia r Ţara cu f a ţ a s p r e ei, în
„MA”, XX (1975) nr. 1-2, p. 3-6; D u p ă a le g e rile d e d ep u ta ţi: A le s u l în treg ii n o a stre n a ţiu n i -
D o m n u l P re şe d in te N ic o la e C ea u şesc u , în ,ΜΑ”, X X (1975), nr. 3-5, p. 159-161.

16
şi pace între popoarele lumii17, la securitatea europeană18, creându-se, astfel, o
adevărată Teologie a păcii19; se insista mult pe problema iubirii faţă de Patrie20, pe
unitatea naţională21 şi bisericească22; pe raporturile paşnice între cler, credincioşi,
pe de o parte, cu autorităţile de stat pe de altă parte23; erau evidenţiate înfăptuiri de
seamă din perioada socialistă din România24; problema păcii, a apropierii dintre

u Grigorie T. Marcu, D e za r m a r e a ş i co n se c in ţe le ei eco n o m ice, în ,,ΜΑ”, V (1960), nr. 5-6,


p. 322-332; D e za rm a re ş i c o e x iste n ţă p a ş n ic ă , în „MA”, V (1960), nr. 3-4, p. 165-174;
D e za rm a re a g e n e r a lă ş i to ta lă - n ec esita te u n iversa lă u rg en tă , în ,,ΜΑ”, V II (1962), nr. 3-6,
p. 221-228; D e za rm a re a - c h e ză şia d e că p e te n ie a a p ă ră rii ş i co n so lid ă rii p ă c ii p o p o a r e lo r
(C o n g resu l M o n d ia l p e n tr u D e za r m a r e ş i P a c e d e la M o sco va ), în „MA”, V II (1962), nr. 7-8,
p. 423-448; C h em a re a c u lte lo r relig io a se d in R e p u b lica S o c ia listă R o m â n ia p e n tr u
dezarm are, p a c e ş i b u n ă în ţeleg ere în tre o a m e n i şi p o p o a re, în „MA”, XXV I (1981), nr. ΙΟ­
Ι 2, p. 713-714; Sebastian Şebu, O n o u ă a c ţiu n e de p a c e a R o m â n iei: C h e m a re a ş i A p e lu l
F .D .U .S . p e n tr u d e za rm a re ş i p a c e , în ,,ΜΑ”, XXX (1985), nr. 5-6, p. 376-381; Antonie
Plămădeală, M a sa ro tu n d ă c u tem a: N o i p e ric o le ce a m e n in ţă d a r u l s a c r u a l vieţii:
în d a to ririle vieţii, în „MA”, X XX (1985), nr. 1-2, p. 34-40.
In a p ă ra rea p ă c ii ş i a p a tr ie i, în „MA”, I (1956), nr. 1-2, p. 5-7; Alexandru Moisiu, P a c e a
c re ştin ă în slu jb a lum ii, în .MA”. IV (1959), nr. 3-4, p. 173-177; Grigorie T. Marcu,
în c re d e re a ş i p r ie te n ia în tre o a m e n i ş i p o p o a re, co n d iţii p e n tr u d e stin d e re a în co rd ă rii
in tern a ţio n a le ş i p e n tr u c o e x iste n ţă p a ş n ic ă a statelor: în d a to ririle cle ric ilo r ş i cred in c io şilo r,
în ,ΜΑ”, IV (1959), nr. 9-10, p. 648-657; P a sto ra lele d e C ră ciu n a le C h iria rh ilo r din
M itro p o lia A rd e a lu lu i - s o lii d e p a c e ş i b u n ă vo ire, în ,ΜΑ”, V (1960), nr. 1-2, p. 3-17;
Nicolae Mladin, C reştin ii p e c a le a p ă c ii, în „MA”, V III (1963), nr. 1-3, p. 22-28; Antonie
Plămădeală, F o ru m -u l in te rn a ţio n a l ,, P e n tru o lum e d en u c le a riza tă p e n tr u su p ra v ie ţu ire a
o m e n irii ”, în ,ΜΑ”, X X X II (1987), nr. 2, p. 90-93.
Comeliu I. Sârbu, B ise ric a O rto d o x ă R o m â n ă şi p r o b le m a se c u rită ţii e u ro p e n e , în ,ΜΑ”,
X V III (1973), nr. 5-6, p. 537-546; Pavel Cherescu, P en tru încredere, se c u rita te ş i d eza rm a re,
în M A ”, X X IX (1984), nr. 1-2, p. 34-39.
"' Valerian Zaharia, S fin ţii A p o s to li P e tru ş i P a v e l d esp re dreptate, p a c e şi a d e v ă r u l creştin , în
,ΜΑ”, V II (1962), nr. 3-6, p. 189-197; Ioan I. Ică, P a c e a ca fă g ă d u in ţă ş i îm p lin ire a ei în
lis u s H risto s p r in D u h u l S fâ n t: S tu d iu biblic, în ,ΜΑ”, X X III (1978). nr. 10-12, p. 802-806;
Vasile Mihoc, E le m e n te p e n tr u o te o lo g ie cre ştin ă a p ă c ii, în ,ΜΑ”, X X V III (1983), nr. 1]-
12, p. 740-742; Pavel Cherescu, P a c e a în S fâ n ta S criptură, în ,ΜΑ”, X X IX (1984), nr. 1-2, p.
40-48; Ioan I. Icăjr., ,jSă u c id e m ră zb o a ie le cu cu vâ n tu l ş i n u o a m e n ii ş i s ă o b ţin e m p a c e a cu
p a c e , nu cu r ă z b o i’. P a ce a ş i ră zb o iu l în lu m in a u ltim elo r e p isto le a le F e ric itu lu i A u g u stin , în
,,ΜΑ”, XXX (1985), p. 1-2, p. 41-58.
-1Iu b irea f a ţ ă d e P a trie, în ,ΜΑ”, EX (1964), nr. 3-5, p. 182-187; Spiridon Cândea, Iu b ire a
f a ţ ă d e P a trie - T em e iu rile ş i c o n ţin u tu l ei, în „MA”, X I (1966), nr. 11-12, p. 704-710.
‘ U n i t a r i - c h i a r m a i ta ri d e c â t p u h o a ie le , în ,ΜΑ”, XX (1975), nr. 6-8, p. 411M15.
Traian Belaşcu, L a 21 o c to m b rie 1 9 4 8 s -a s u rp a t p e re te le d re p tă ţilo r d in tre fr a ţ ii c e lo r d o u ă
b iserici a rd elen e, în ,ΜΑ”, II (1957), nr. 4-6, p. 600-607; D in ce le d o u ă stră n i, în in im a
B isericii-M a m e: P u n c te d e sp rijin p e n tr u cim e n ta re a u n ifică rii n o a stre b isericeşti, în ,ΜΑ”, I
(1956), nr. 3-4, p. 198-202; Sabin Truţia, U n ifica rea b isericea sc ă a r o m â n ilo r d in A r d e a l a
lecu it o ra n ă d u rero a să , în ,ΜΑ”, I (1956), nr. 1-2, p. 14-31.
Spiridon Cândea, R a p o r tu l p r e o tu lu i cu a u to rită ţile b isericeşti, în ,ΜΑ”, V (1960), nr. 5-6,
p. 315-318; Ilie Moldovan, îm p lin ir e a în d a to ririlo r cetă ţe n eşti c a p o r u n c ă d iv in ă . în ,ΜΑ”,
XIV (1969), nr. 11-12, p. 844-848.

17
popoare şi Biserici sau culte creştine, a unităţii acestora, a fost mereu tratată în
cadrul organizaţiilor ecumenice internaţionale, precum: Conferinţa Creştină pentru
Pace25, Conferinţa Bisericilor Europene26, Consiliul Ecumenic al Bisericilor27; în
cadrul dialogurilor teologice interne (eeumenismul local)28şi cele internaţionale29ş.a.
De o mare importanţă pentru Teologia românească sunt studiile din cele
patru secţiuni teologice: I. B iblică (Vechiul şi Noul Testament); Π. Isto rică
(Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istorica Bisericească Universală, Bizantino­
logia şi Patologia); pe lângă acestea şi temele de Istorie a românilor sau Istoria
Universală; ΙΠ. S istem atică (Dogmatică, Morală creştină, Teologie fimdamentală,

25Pavel Cherescu, P e n tr u p a c e , in d ep en d e n ţă ş i p r o g r e s - o n o u ă c a lita te a m uncii ş i vieţii, în


„MA”. X X V III (1983), nr. 1-2, p. 99-101; P e n tru d e zv o lta re a e c o n o m ic ă ş i so cia lă a ţă rii, în
»MA” X X IX (1984), nr. 1-2, p. 93-96; P en ă m om , p e n tr u să n ă ta te a lui, în „MA”, X X X I
(1986), nr. 3, p. 118-120; D e zv o lta re a co n tin u ă ş i a rm o n io a să a ju d e ţe lo r ţării, în „MA”,
X X X II (1987), nr. 6, p. 121-124; Id e i in o va to a re a le in telig e n ţei ro m â n eşti, în „MA”, X X X III
(1988), nr. 3, p. 96-97; D in via ţa p a trie i: A d u n a re a p o p u la r ă d in m u n ic ip iu l Sibiu; P r o d u s e
ale in telig en ţei ro m â n eşti, în „MA”, XXXIV (1989), nr. 2, p. 90-91.
26 Milan Şesan, M işc a re a cre ştin ă a p ă c ii, în „MA". III (1958), nr. 11-12, p. 779-781;
S e siu n e a ju b ilia r ă d e la S to c k h o lm a C o n siliu lu i m o n d ia l a l P ă c ii, în „MA”, IV (1959), nr. 5-
6, P· 331-342; Dumitru Abrudan, A V-a A d u n a r e G e n e ra lă a C o n ferin ţei C reştin e p e n tr u
P a ce , în „MA”, X X III (1978), nr. 4-6, p. 301— 304; loan I. Ică, în tru n ire a C om isiei T eo lo g ice
a C o n ferin ţei C reştin e p e n tr u P a ce , în „MA”, X X V III (1983), nr. 9-10, p. 629-632.
2' A cin ce a a d u n a re a C o n ferin ţe i E u ro p e n e (N yb o rg V), în „MA”, X II (1960), nr. 10-12, p.
796-802; Antonie Plămădeală, S e siu n e a 1 9 8 7 a P r e zid iu lu i ş i a C o m itetu lu i C o n su lta tiv a l
C o n ferin ţei B ise ric ilo r E u ro p e n e , în „MA”, X X X II (1987), nr. 2, p. 94-97.
C reştin ă ta tea în slu jb a înfrăţirii, p ă c ii ş i p r o p ă ş ir ii u n iversa le: p e m a rg in ea A d u n ă r ii
G en era le a C o n siliu lu i E c u m e n ic a l B ise ric ilo r d e la N e w -D e lh i (India), în „MA”, V II (1962),
nr. 3-6, p. 198-220.
29 Milan Şesan, O rto d o x ia ş i M işc a re a E c u m e n ic ă , în „MA”, III (1958), nr. 11-12, p. 779-
781; Spiridon Gândea, E e u m e n is m u l ş i via ţa c u lte lo r d in R e p u b lic a S o cia listă R o m â n ia , în
„ M A X I (1966), nr. 4—6, p. 258-266; Nicolae Dura, A 4 8 -a C o n ferin ţă te o lo g ic ă
interconfesională, Sibiu, 2 - 3 d e c e m b rie 1 986, în „MA”, X X X II (1987), nr. 1, p. 103-113;
Antonie Plămădeală, „ P a c e a lu i H r is to s ” ş i p a c e a în lu m e, în „MA”, X X X II (1987), nr. 1, p.
119-123; loan Glăjar, C ea d e -a 4 9 -a C o n ferin ţă T e o lo g ică In te rc o n fe sio n a lă (2 -3 iu n ie 1 9 8 7 ),
în „MA”, X X X II (1987), nr. 4 p. 67-74; Antonie Plămădeală, B ila n ţ ş i p e rsp e c tiv e ecu m en ice :
5 0 d e co n ferin ţe te o lo g ic e in te rco n fesio n a le a le cu lte lo r c re ştin e d in R o m â n ia , în 2 5 d e a n i, în
„MA”, X X X II (1987), nr. 6, p. 130-133; loan I. Ică, P r o g r e s u l rea liza t în ca d ru l C o n ferin ţe lo r
teo lo g ice in te rc o n fesio n a le d in R o m â n ia p r iv in d d ia lo g u l ec u m e n ic p e n tr u rea liza rea u n ită tii
creştine, în „MA”, X X X IV (1989), nr. 1, p. 4-17; Antonie Plămădeală, S esiu n ea a n u a lă a
p r e z id iu lu i şi c o m ite tu lu i c o n su lta tiv a l C o n ferin ţe i B ise ric ilo r E u ro p e n e , în „MA”, X X V II
(1982), nr. 7-9, p. 538-544; loan I. Ică, A d o u a în tru n ire a C o m isiei m ix te o rto d o x - lu tera n e
d e d ialog, în „MA”, X X V III (1983), nr. 7-8, p. 491-492; loan I. Icăjr„ D e la cu v in te la fa p te ,
p e n tr u via ţa ş i p a c e a lu m ii, în „MA”, X X X I (1986), nr. 6, p. 143-144; Antonie Plămădeală,
D ia lo g ec u m e n ic în tre o rto d o c şi şi ro m a n o -c a to lici, în „MA”, XXX (1985), nr. 5-6, p. 362-
363; L i /iu Streza, R e la tă rile u n o r p e le r in i ru şi d in se c o le le X V 1 -X V III, în trecere p r in Ţ ă rile
R o m â n e d e sp re via ţa litu rg ic ă o r to d o x ă ş i lo c a şu rile d e c u lt ro m â n eşti, în ,MA”, X X X III
(1988), nr. 2,p. 88-93.

18
Istoria religiilor); IV. P ra ctică (Liturgică, Omiletică, Catehetică, Pastorală, Drept
bisericesc, Cântare bisericească); din fiecare secţiune vom spicui câteva aspecte
reprezentative.
Tematica V echi-testam entară este variată; de la generalităţi30 despre
Sfânta Scriptură, până la probleme fundamentale din istoria şi credinţa iudaismu­
lui, precum: „referatul biblic” despre Creaţie31, rolul profeţilor în „istoria mântui­
rii”32, despre Preoţia Vechiului Testament33, teme teologice în Decalog34, purifică­
rile în legea iudaică35, poezia36 şi personalităţile feminine din Vechiul Testament37;
despre religia evreilor (iudaismul); creştinismul şi iudaismul în perspectivă de
dialog38, ţinuturile balcanice reflectate în textele vechi-testamentare39ş.a.
Cât priveşte temele privitoare la Studiul Noului Testam ent, evidenţiem
câteva titluri, care ni-1 arată pe Mântuitorul Iisus Hnstos „ca interpret al Sfintei
Scripturi”40, ori pe Fiul lui Dumnezeu drept „Cap” al Bisericii în lume, iar
„Cezarul”, reprezentând puterea statală41; întâlnim, apoi, probleme de
Eclesiologie42, de unitate şi diversitate în credinţa creştină43, despre Tradiţie în
Sfânta Scriptură44, despre momente din viaţa Bisericii creştine primare, reflectate

30 Endre Szocz, D e n u m ire a ş i n o ţiu n ea d e B ib lie , în „MA”, XV II (1972), nr. 5-6, p. 378-385;
Dumitru Abrudan, B ib lia în p r e o c u p ă r ile S fin ţilo r P ă rin ţi (A specte a le g â n d irii p a tr is tic e
re ferito a re la Sf. S crip tu ră ), în „MA”, X XXIV (1989), nr. 6, p. 2C-32.
Nicolae Iorga, In te g rita te a c re a ţie i p e b a za re fera tu lu i biblic, în „MA”, X X X I (1986), nr. 4,
p 10-19.
32 Dumitru Abrudan, P ro fe ţii ş i ro lu l lo r în isto ria m â n tu irii, în „MA”, X X V III (1983), nr. 3-
4, p. 139-149; Nicolae Iorga, P a c e a în v iziu n ea p ro fe ţilo r, în „MA”, nr. X X V II (1982), nr. 1-
3, p. 123-128.
33 Modest Zamfir, P re o ţia V echiului T e sta m en t (cu a p lica ţie la textu l „ îm i veţi f i o îm p ă ră ţie
d e p r e o ţi ş i n ea m s fâ n t’’ - E x o d 19, 6), în „MA”, XXV (1980), nr. 7-9. p. 599-605.
’4Nicodim Belea, T eologia D e c a lo g u lu i, în „MA”, X X X I (1986), nr. 3, p. 31-44.
33Modest Zamfir. P urificările liturgice a le V echiului T estam ent şi cele p re v ă zu te în m a n u scrisele
d e la Q u m ra n - S tudiu com parativ, în „MA”,X X IV (1979), nr. 10-12, p. 808-816.
36Nicolae Neaga, P o e zia V echiului T estam en t, în „MA”, V (1960), nr. 3-4, p. 183-201.
3' Idem, P e rso n a lită ţi fe m in in e în e p o c a V ech iu lu i T esta m en t, în „MA”, IV (1959), nr. 9-10, p.
658-691.
38 Dumitru Abrudan, R e lig ia e v re ilo r - Iu d a ism u l, în „MA”, XXXI (1986), nr. 5, p. 11-28;
Idem, C reştin ism u l ş i M o za ism u l în p e r s p e c tiv a d ia lo g u lu i religios, în „MA”, XXIV (1979),
nr. 1-3, p. 59-192.
39 Nicolae Neaga, P en in su la B a lc a n ic ă în V ech iu l T esta m en t, în „MA” V II (1962), nr. 1-2, p.
39-52.
40 Mircea Basarab, D o m n u l n o stru Iisu s H risto s ca in terp ret a l S fin te i S crip tu ri, în „MA”,
X X V III (1983), nr. 5-6, p. 280-296.
41 Grigorie T. Marcu, H risto s şi C e za ru l sa u S ta tu l ş i B ise ric a în lu m in a N o u lu i T esta m en t, în
„MA”, X X II (1977), nr. 7-9, p. 484-498.
42Idem, E le m e n te d e E c le sio lo g ie p a u lin ă , în „MA”, VI (1961), nr. 1-3, p. 28-36.
43 Idem, U n ita te ş i d iv ersita te în N o u l T esta m en t şi în B iserica p rim a ră , în „MA”, XXIV
(1979), nr. 7-9, p. 584-588.
44Idem, T ra d iţia în B ib lie , în „MA”, X I (1966), nr. 11-12, p. 711-716

19
în textele biblice45, menţiuni în Sfânta Scriptură despre Taina Sfintei Preoţii46,
despre cinstirea zilei Duminicii47, despre rolul exegezei biblice în viaţa pastorală a
preotului48ş.a.
Din Secţia Isto rică , cele mai multe (şi mai variate) studii sunt privitoare la
Istoria rom ânilor, la Isto ria B iseric ii O rtodoxe R om âne şi spiritualitatea acesteia,
dar şi unele ce se referă la celela lte culte ş i etnii din ţa ra n o a stră ; între temele
acestora, pomenim: începuturile vieţii creştine la români49; forme de organizare
statală a românilor transilvăneni50 şi de legislaţie bisericească unitară, în cele trei
Ţări Române51; documente referitoare la „geografia bisericească” a românilor
transilvăneni52; conscripţii şi statistici privind dascăli şi clerici români din
Transilvania în sec. al XVIII-lea53; limba română în biserică; manuscrise şi cărţi
vechi româneşti54; legături bisericeşti şi culturale între cele trei Ţări Române55;

4j Idem, E p iso a d e d in via ţa b isericii c re ştin e a v e a cu lu i a p o sto lesc în e x p u n e re ş i in terp reta re


lucarneă. în „MA”, V (1960), nr. 7-8, p. 519-534; Vasile Mihoc, U n ita tea c re ştin ilo r
o rto d o cşi în H r is to s p r in B iserică , d u p ă E p isto la că tre E fesen i, în „MA”, X X I (1976), nr. 1-3,
p.104-113.
46 Vasile Mihoc, P re o ţia d u p ă N o u l T esta m en t, în „MA”, X IX (1974), nr. 4-6, p. 250-262;
Grigorie T. Marcu, C u n o a şte re a p r e o ţe a s c ă a N o u lu i T esta m en t, în „MA”, V III (1963), nr. 9-
10, p. 657-680.
47 Grigorie T. Marcu, D u m in ic a - S in te ză b ib lic-teo lo g ică , în „MA”, XV (1970), nr. 11-12, p.
815-822.
48
Idem, E x e g e za în p a s to ra ţie , în ,,ΜΑ”, X (1965), nr. 1-3, p. 26-49.
49 Teodor Bodogae, M o m e n te d e s e a m ă p r iv in d în cep u tu rile v ieţii re lig io a se a r o m â n ilo r p â n ă
la o rg a n iza rea m itro p o liilo r în ţa ra n o a sti’ă, în „MA”, X V II (1972), nr. 5-6, p. 386-397; Ioan
N. Floca, C o n sid era ţii p r iv in d în c e p u tu rile c re ştin ism u lu i ş i p r o b le m a e x iste n ţe i u n e i B ise ric i
o rg a n iza te p e p ă m â n tu l ţă rii n o a stre , în „MA”, X V II (1972), nr. 9-10, p. 698-707.
50Ioan N. Floca, F o r m e d e o rg a n iza re sta ta lă a u to n o m ă a ro m â n ilo r în T ra n silva n ia - Isto ric ,
în „MA”, X X III (1987), nr. 4-6, p. 231-241.
51 Idem, L eg isla ţia b ise ric e a sc ă u n a ş i a c e e a şi d e o p a r te ş i d e a lta a C a rp a ţilo r, în „MA”, XX
(1975), nr. 11-12, p. 846-864.
52Pavel Binder, C ontribuţii d o c u m en ta re la g eo g ra fia bisericea scă a ro m â n ilo r d in T ransilvania
în se c o le le X V U -X V U I (1 6 4 3 -1 7 3 3 ), în „MA”, X X III (1979), nr. 7-9, p. 449-467.
3' Andrei Gîlea, C o n scrip ţia p r e o ţilo r ş i g r ă m ă tic ilo r (d a scă lilo r) rom âni, fă c u tă la a n ii 1 7 2 0 -
1723 în sca u n e le S ălişte, S ib iu şi T ă lm a ciu , în ,,ΜΑ”, IV (1959), nr. 1-2, p. 54-63; Keith
Hitchins, Ioan N. Beju, C o n scrip ţia c o m ita te n ză a c leru lu i ro m â n d in A lb a d e Jo s, a n u l 1 7 3 3 ,
în „MA”, X X X II (1987), nr. 4, p. 75-90 + I-X X X I tabele; Idem, S ta tistic a r o m â n ilo r
o rto d o c şi d in T ra n silva n ia d in a n u l 1 7 6 6 , în „MA”, X X II (1977), nr. 7-9, p. 505-551.
54 * 1
Milan Şesan, In tro d u c e re a lim b ii ro m â n e în biserică , în „MA”, II (1957), nr. 11-12, p. 818—
833; Liviu Streza, M a n u sc rise litu rg ic e ro m â n e şti d in B ib lio te c a A rh ie p isc o p ie i S ib iu lu i
(P rezen ta re g e n e ra lă ), în „MA”, X IX (1974), nr. 4-6, p. 233-249; IoanN. Beju, C o n trib u ţii la
b ib lio g ra fia ro m â n e a sc ă v e c h e - C ă rţi ve c h i ro m â n e şti d in b ib lio teca M itro p o lie i - S ib iu , în
,,ΜΑ”, X II (1967). nr. 1-3, p. 82-97.
55 Mircea Păcurariu, L e g ă tu rile B ise ric ii O rto d o xe d in T ra n silva n ia cu Ţ ara R o m â n e a s c ă ş i
M o ld o v a în se c o le le X V I - X V I I I , Teză de doctorat în Teologie, în „MA”, ΧΙΠ (1968), nr. 1-3,
p. 1-173.

20
despre românii ortodocşi şi celelalte confesiuni transilvănene50; aprecieri despre
dezbinarea bisericească de la 170057; despre participarea Mitropolitului Andrei
Şaguna la Revoluţia de la 1848-184958, precum şi Testamentul său59; reînfiinţarea
Mitropoliei Ardealului (în 1864)60; „Telegraful Român” în spiritualitatea
românească61; despre arta bisericească62; îndrumări importante pentru alcătuirea
de monografii parohiale63ş.a.
în paginile „Mitropoliei Ardealului” aflăm, de asemenea, numeroase teme
de Istorie B iseric ea scă U niversală , precum: viaţa creştină la mijlocul secolului al
II-lea64; despre Sinodul al Π-lea Ecumenic (Constantinopol, 381)65, despre
noţiunea de „ortodoxie”66 sau despre circulaţia cuvântului „ortodox” după
Schisma cea Mare (din 1054)67; despre Biserica Ortodoxă din sec. al XVlI-lea
până la sfârşitul veacului al XX-lea68; despre Instituţia Patriarhatului în Biserică69;

56 Idem, L e g ă tu ri c u ltu ra l-b isericeşti între ro m â n ii o rto d o c şi şi sa şii lu tera n i din T ra n silva n ia
p â n ă în 1918, în „MA”, X X X I (1986), nr. 2, p. 136-151; Ică I. Ioan, R ela ţiile în tre O rto d o c şi
şi lu tera n i d in R o m â n ia d in se c o lu l X V I p â n ă astă zi, în „MA”, XXV (1980), nr. 1-3, p. 58-75;
Antonie Plămădeală, C o n fesiu n ile d in T ra n silva n ia în trecu t ş i a stă zi, în „MA”, X X X II
(1987), nr. 4, p. 7-16.
57 Maria Protase, S e n s u l u n irii d e la 1700 în Isto ria B ise ric e i R o m â n ilo r lu i P etru M a io r, în
„MA”, XVI (1971), nr. 5-6, p. 409-415.
58 Petre I. Dan, A n d r e i Ş a g u n a , p a r tic ip a n t a c tiv la R e v o lu ţia d e la 1 8 4 8 /1 8 4 9 din
T ransilvania, în „MA”, X X X III (1988), nr. 5, p. 39-46.
59 Liviu David, T esta m en tu l M itro p o litu lu i A n d r e i Ş a g u n a , în „MA”, XXX (1985), nr. 11-12,
p. 733-741.
60Mircea Păcurariu, 10 0 d e a n i d e la reîn fiin ţa rea M itro p o lie i A rd e a lu lu i, în ,,ΜΑ”, IX (1964),
nr. 11-12. p. 814-840.
61Antonie Plămădeală, „ T e le g r a fu lR o m â n ’’ în c o n ştiin ţa T ransilvaniei, R o m â n ia în co n ştiin ţa
„ T eleg ra fu lu i R o m â n ” în „MA”, X X V III (1983), nr. 1-2, p. 11-27.
62 Liviu Streza, C h ip u ri ctito ric eşti în p ic tu r a b ise ric ilo r ro m â n eşti d in T ransilvania, în „MA”,
X IX (1974), nr. 7-9, p. 414-425; Antonie Plămădeală, Ic o a n e le p e s tic lă d in T ra n silva n ia , în
„MA”. X X X II (1987), nr. 6, p. 34-40.
6j Mircea Păcurariu, M o n o g ra fiile p a ro h ia le : S c u rte în d ru m ă ri p e n tr u p re o ţi, în ,,ΜΑ”, XX
(1975), nr. 6-8, p. 416-438.
64 Nicolae Cotos, O d o c u m e n ta re c o n te m p o ra n ă p a tr istic ă cu p r iv ir e la via ţa c re ştin ilo r d in
ju m ă ta te a în tâ ia a s e c o lu lu i a l d o ilea d u p ă H risto s (F ra g m en t d in cu v â n tu l filo s o fu lu i
M a rc ia n u s A ristid e s d in A te n a : C ă tre Îm p ă ra tu l C a e sa r A e liu s H a d ria n u s A n to n iu s P iu s), în
.MA”, I (1956), nr. 1-2, p. 74-77; Idem, Un d o c u m e n t co n te m p o ra n p r iv ito r la te o ria şi
p ra ctica botezului, eu h a ristie i ş i se rb ă rii D u m in e c ii la c re ştin i în în tâ ia ju m ă ta te a se c o lu lu i a l
doilea, e ra n o a stră , în ,,ΜΑ”, I (1956), nr. 3-4, p. 264-267.
65 Gheorghe Drăgulin, In flu e n ţe a le sin o d u lu i a l II-le a e c u m en ic (381), ş i a le p r in c ip a le lo r lui
p erso n a lită ţi, a su p ra în c e p u tu rilo r teo lo g iei ro m â n eşti, în „MA”, XXV I (1981). nr. 7-9, p.
509-520.
66Milan P. Şesan, D in isto ric u l n o ţiu n ii d e o rto d o xie, în „MA”. I (1956), nr. 1-2, p. 63-73.
07Idem, C ircu la ţia c u v â n tu lu i o r to d o x d u p ă 1 054, în „MA”, I (1956), nr. 3-4, p. 240-253.
68Idem, B iserica O rto d o xă d in ve a c u l X V I I p â n ă azi, în „MA”. VID (1963), nr. 4-6, p. 310-326.
69Irimie Marga, In stitu ţia p a tr ia rh a tu lu i în B iserică , în „MA”, XXXV (1990), nr. 6, p. 50-60.

21
despre pătrunderea învăţăturii creştine la neamurile slave70, despre vechii catolici71,
despre Biserica Ortodoxă Rusă între anii 1918-195872ş.a.
în acelaşi timp, s-au aflat şi probleme de B izantinologie în scrierile
istoricilor români; amintim doar două lucrări privitoare la Biserica Bizantină din
perioada Sinoadelor unioniste de la Ferrara - Florenţa (1438-1439), a căderii
Constantinopolului sub turci (29 mai 1453) şi a situaţiei acesteia de după tragedia
de la Bizanţ din secolul al XV-lea7'1; după distrugerea Bizanţului, Ţările Române
au devenit adevărate moştenitoare ale spiritualităţii bizantine74, cum frumos s-a
exprimat, cândva, Nicolae Iorga prin cuvintele: „Bizanţ după Bizanţ”.
O parte însemnată dintre studiile din Secţia Istorică au fost închinate
multor Sfinţi P ărin ţi ai Bisericii Răsăritene (vieţii şi operei lor); în prezentarea de
faţă l-am ales pe: Sfanţul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul
Grigorie de Nyssa, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Maxim Mărturisitorul,
Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Grigorie Palama, care prin viaţa lor au fost
modele de trăire creştină, precum şi teologi de înaltă ţinută intelectuală75.
In cadrul T eologiei S iste m a tic e au fost publicate teme temeinice
referitoare la învăţătura creştină a Bisericii Ortodoxe; între acestea semnalăm
probleme de bază, precum: Sfânta Treime76, Sfânta Biserică77, Sfintele
70
iorgu D. Ivan, E va n g h e liza re a sla vilo r, în „MA”, X (1965), nr. 11-12, p. 897-914.
Anaîolie Lefter, B iserica v e ch ilo r-ca to lic i ş i B ise ric a o rto d o xă , în ,,ΜΑ”, X I (1966), nr. 9-
10, p. 604-629.
72Chirii Pistrui, B ise ric a O rto d o x ă R u să : 1 9 1 8 -1 9 5 8 , în „MA”, V (1960), nr. 1-2, p. 55-63.
Constantin Bradea, S itu a ţia B ise ric ii B iza n tin e o g lin d ită în o p era lu i G eo rg io s S p h ra n tze s
(1 4 0 1 -1 4 7 7 ), în ,,ΜΑ”, X II (1967), nr. 6-7, p. 491-498.
74Milan P. Şesan, B iza n ţu l şi R o m â n ia , în „MA”, XV I (1971), nr. 9-10, p. 680-686.
75Teodor Bodogae, O ep isto lă d o g m a tic ă a S fâ n tu lu i V asile c e l M a re, în „MA”, X X III (1978),
nr. 10-12. p. 807-812; Sf. G rig o rie d e N a zia n z: C u vâ n ta rea a 2 0 -a d esp re te o lo g ş i teo lo g ie,
în „MA”. XXXIV (1989), nr. 2, p. 52-59 (trad. Ioan I. Ică jr.); Dumitru I. Belu, S fâ n tu l
G rig o rie N isa n u l, în „MA”, X X V II (1982), nr. 7-9, p. 499-505; Voicu Constantin, T eo lo g ia
m u n c ii la S fâ n tu l Io a n G u ră d e A u r (Teză de doctorat în Teologie), în „MA”. X X (1975), nr.
3-5, p, 193-326; Sf. G rig o rie d e N y ssa : C u vâ n ta re la în ă lţa re a D o m n u lu i n o stru Iisu s H risto s
(traa T. Bodogae), în „MA”, X X X III (1988), nr. 4, p. 21-23; S fâ n tu l M a x im M ă rtu risito ru l:
E p isto le d e m o ra lă ş i sp iritu a lita te (ep. 2 2 -2 3 , 3 2 -3 9 , 9) - p r e z e n ta r e ş i tra d u cere (Ioan I. Ică
jr.), în „MA”, XXX (1985), nr. 11-12, p. 742-752; S f S im eo n N o u l T eo lo g (9 4 9 -1 0 2 2 ):
D e sp r e ve d erea lu m in ii d u m n e ze ie şti ş i p re o ţie . C a teh eza 28, în „MA”, XXXV (1990), nr. 5,
p. 37 43 {trad. Ioan I. Icăjr); S fâ n tu l G rig o rie P a la m a . C u vâ n t d esp re ico n o m ia c e a d u p ă tru p
a D o m n u lu i ş i M â n tu ito ru lu i n o stru Iis u s H risto s ş i d esp re h a ru rile ei c e lo r c e c r e d în el
^traducere Eugen Moraru), în „MA”, XXXV (1990), nr. 3, p. 29-40.
Ioan Glăjar, T rim u rti ş i S fâ n ta T reim e, în „MA”, III (1958), nr. 3-4, p. 238-251; Uie
Moldovan, în v ă ţă tu ra d e sp re D u h u l S fâ n t în O rto d o xie ş i în p r e o c u p ă r ile e c u m e n iste
c o n te m p o ra n e (Teză de doctorat în Teologie), în „MA”, X V III (1973), nr. 7-8, p. 662-859;
Dumitru I. Belu, U n ele sem n ific a ţii a le c re d in ţe i în D o m n u l c e l întrupat, în „MA”, XXV
(1980), nr. 1-3, p. 76-81; Ioan I. Icăjr., S fâ n ta T re im e c a şi c o m u n iu n e ş i via ţă a B ise ric ii, în
„MA”, XXXV (1990), nr. 5, p. 3-9; Lucian Făgărăşanul, D u h u l S fâ n t - p e r s o a n ă
d u m n e ze ia sc ă în lu m in a N o u lu i T esta m en t, în ,,ΜΑ”, XXX (1985), nr. 1-2, p. 9-19.
Isidor Todoran, C o n sid era ţii ecle sio lo g ice : în te m e ie r e a B isericii, în ,,ΜΑ”, III (1958), nr. 1-
2, p. 97-104; Idem, A sp e c te e c le sio lo g ic e (P u n c te d e a p ro p iere co n fesio n a lă ), în ,,ΜΑ”, VI

22
Taine78, Sfânta Tradiţie75, despre Maica Domnului80, lucrări de Teologie
fundamentală81, de Istoria religiilor necreştine82, de Teologie Morală83ş.a.
La S ecţia p r a c tic ă avem îndrumări importante pentm cei ce îmbrăţişează
misiunea preoţească84; dovezi biblice şi patristice privitoare la chemarea
preoţească85, la chipul moral şi intelectual al preotului86, la misiunea sa

(1961), nr. 7-8, p. 424-445; Idem, A postolicita tea B isericii, în ,,ΜΑ”, V II (1962), nr. 3-6, p.
313-324; Iacob Kukuzes, U nitatea B isericilo r creştin e, în „MA”, V III (1963), nr. 11-12, p.
894-900.
78 Ioan Zăgrean, D e să v â rşire a v ieţii creştine p r in S fâ n ta T reim e, în ,,ΜΑ”, IX (1964), nr. 1-2,
p. 73-98; Isidor Todoran, S fin te le T aine şi Ierurgii, în ,,ΜΑ”, X (1965), nr. 1-3, p. 100-107;
Ioan Zăgrean, S fin te le Taine, în ,,ΜΑ”, XVI (1971), nr. 3 4 , p. 275-284.
79Isidor Todoran, S fâ n ta Tradiţie ş i tradiţia bisericească, în „MA”, V II (1962), nr. 9-12, p. 678-
685; Idem, E sen ţa S fintei Tradiţii ş i sen su l ei istoric, X X I (1976), nr. 4-6, p. 294-298; Vasile
Coman, C aracterul T radiţiei în O rtodoxie, în „MA”, X V II (1972), nr. 9-10, p. 708-714.
80Isidor Todoran, C onsideraţii m ariologice, în „MA”, III (1958), nr. 3-4, p. 218-237; Alexandru
Moisiu. C uvintele M a icii D o m n u lu i ş i a ip rin su l lo r m ariologic, în „MA”. III (1958), nr. 5-6, p.
3 9 8 -4 1 4 ; Andrei Eftimie, S fâ n ta F ec io a ră M aria în im n ele Sfâ n tu lu i E frem Şirul, în „MA”, IV
(1959), nr. 1-2, p. 80-85; Alexandru Moisiu, C e în va ţă F e ricitu l A u g u stin d esp re M a ica
D o m n u lu i, în ,,ΜΑ”, V (1960), nr. 3— 4, p. 231-252; Ioan Bunea, C u ltu l M a icii D o m n u lu i -
D evieri şi îndreptări m ariologice, în „MA”. XVI (1971), nr. 9-10, p. 675-679; Dumitru Bălţat,
în vă ţă tu ra desp re M aica D o m n u lu i la N ico la e C abasila, în „MA”, (1989), nr. 6, p. 33— 48.
81 Isidor Todoran, T ra d u cia n ism s a u creaţionism , în ,,ΜΑ”, IV (1959), nr. 3-4, p. 241-254;
Emilian Vasilescu, D e zv o lta re a T eo lo g iei fu n d a m e n a le , în „MA”, X V II (1972), nr. 3-4, p.
210-224.
82 Comeliu Sîrbu, C reştin ism ş i b u d ism , în „MA”, I (1956), nr. 3-4, p. 278-289; Idem,
C ercetă ri n o i p r iv in d isto ria relig iilo r, în ,,ΜΑ”, Π (1957), nr. 1-2, p. 76-86; Nicolae
Comeanu, S im b o lu l sc ă rii ş i trep tele în religiile n ecreştin e, în „MA”. IV (1959), p. 396— 401;
Comeliu Sîrbu, N o u tă ţi din Isto ria R elig iilo r, în ,,ΜΑ”, VI (1961), nr. 1-3, p. 84-96; Vasile
Prescure, C o n cep ţia b u d istă d e sp re su ferin ţă în lu m in a în vă ţă tu rii creştin e, în ,ΜΑ”, XXX
(1985), nr. 5-6, p. 311-320.
8j Ioan Zăgrean, P e rso n a lita te a m o ra lă d u p ă în vă ţă tu ra cre ştin ă o rto d o xă , în ,,ΜΑ”, II (1957),
nr. 3-4, p. 230-241; Nicolae Miadin, D e sp re ca ra c te rele fu n d a m e n ta le a le m o ra le i o rto d o xe,
în. ,,ΜΑ”, II (1957), nr. 11-12, p. 834-838; Idem, A sc e za creştin ă : C o n sid e ra ţii p r in c ip a le , în
,ΜΑ”, IV (1959), nr. 9-10, p. 707-721; Ioan Zăgrean, P rin c ip ii d e M o ra lă cre ştin ă în P re d ic a
d e p e M u n te, în „MA”, V III (1963), nr. 1-3, p. 161-187; Nicolae Miadin, P e rso n a lita te a
m o ra lă creştin ă, în „MA”, X I (1966), nr. 1-3, p. 68-80.
84 Dumitra Abradan, O resp o n sa b ilita te b isericea scă m a jo ră : G rija p e n tr u fo r m a r e a viito rilo r
p r e o ţi, în „MA”, X X X I (1986), nr. 1, p. 12-19.
85 Ilie Dan Ciobotea, C h em a re a p re o ţe a sc ă , în ,ΜΑ”, X V III (1973), nr. 1-2, p. 63-72;
Spiridon Cândea, C h ip u l p r e o tu lu i d u p ă S fâ n ta S c rip tu ră şi S fin ţii P ă rin ţi, în ,ΜΑ”, VI
(1961), nr. 1-3, p. 97-106; Ioan Mihălţan, P re o ţia M â n tu ito ru lu i H risto s ş i p r e o ţia
b isericea scă (Teză de doctorat în Teologie), în ,ΜΑ”, X X IX (1984), nr. 11-12, p. 779-925;
Ilie Moldovan, P re o ţia în ep o c a a p o sto lic ă , în ,ΜΑ”, X X X III (1988), nr. 4, p. 12-15.
86 Ioan Buta, D e m n ita te a p r e o tu lu i în p a ro h ie , în ,ΜΑ”, XV (1970), nr. 7-8, p. 467471;
Vasile Coman, P e n tru o p r e o ţie slu jito a re - G â n d u ri ş i su g e stii p e n tr u o p a s to r a ţie în
a ctualitate, în „MA”, XVI (1971), nr. 9-10, p. 651-663; Dumitra Călugăr, P e rso n a lita te a
relig io a să -m o ra lă a p reo tu lu i, fa c t o r d e term in a n t în p a sto ra ţie : R e p e re tem a tice (I-IT), în

23
pastorală87; de asemenea, ne sunt indicate şi izvoare ale Omileticii88, aspecte din
istoria predicii, a modului de alcătuire a acesteia89; predici la diferite sărbători ale
anului bisericesc90 sau la momente importante din viaţa creştinului91 sau chiar cu
privire la „organele ajutătoare” ale clerului în misiunea pastorală92.
Tot la această secţiune sunt de un real folos temele referitoare la familia
creştină, la rolul ei benefic în societatea umană, implicit, şi cea a preotului93.

„MA”, X X V III (1983), nr. 3-4, p. 150-154; Vasile Coman, L o c u l şi ro stu l p r e o tu lu i în


p a ro h ie : C â teva în d ru m ă ri p a sto ra le p e n tr u tim p u l d e a cu m , în „MA”, XXVI (1981), nr. 7-9,
p. 479-491; Simion Radu, R o stu l m e d ita ţie i în v ia ţa p r e o tu lu i, în „MA”, V (1960), nr. 1-2, p.
93-99; Ioan Zăgrean, Viaţa in terio a ră a p r e o tu lu i ş i im p o rta n ţa ei p e n tr u a p o sto la tu l p r e o ţie i,
în „MA”, V (1960), nr. 5-6, p. 392-412; Alexandru Moisiu, C u p r iv ir e la a p o sto la tu l p r e o ţie i,
în „MA”, X XXIV (1989), nr. 1, p. 37-39.
87 Sebastian Şebu, P rin cip ii p a sto ra le p a tr istic e ş i p e r m a n e n ţa lor, în „MA”, XV II (1972), nr.
3-4, p. 252-261; Nichifor Todor, P re o tu l ş i p a s to r a ţia cre d in c io şilo r d in ora şe (I), în „MA”,
XXXV (1990), nr. 2, p. 33-44; Idem, P r e o tu l ş i p a s to r a ţia cre d in c io şilo r d in o ra şe (II), în
„MA”, XXXV (1990), nr. 3, p. 3-16.
88 Dumitru I. Belu, S fin ţii P ă rin ţi ca izv o r o m iletic, în „MA”. IV (1959), nr. 7-8, p. 548-561;
Idem, Ic o n o g ra fia c a izvo r o m iletic, în „MA”, IV (1959), nr. 7-8, p. 548-561; Idem, Im n e le
litu rg ice ca izv o r o m iletic, în „MA”, III (1958), nr. 11-12, p. 878-886; Idem, Im n e le litu rg ice
c a izv o r o m iletic, în „MA”, V (1960), nr. 3-4, p. 253-271.
89Dumitru I. Belu, L e c tu ra p re d ic a to ru lu i, în „MA”, IV (1959), nr. 11-12, p. 891-901; Idem,
P re d ic a a p o sto lic ă , în ,,ΜΑ”, X I (1966), nr. 1-3, p. 100-108; Idem, P re d ic a S fâ n tu lu i A p o s to l
P etru , în ,,ΜΑ”, X II (1967), nr. 1-3, p. 135-146, Idem, P re d ic a V eacului d e A u r, în „MA”, X
(1966), nr. 1-2, p. 118-127; Idem, U n ele co n d iţii a le p r o p o v ă d u iţii, în „MA”. IX (1964), nr.
3-5, p. 30-311; Idem, C u p r iv ir e la te x tu l p re d ic ii, în „MA”, IX (1964), nr. 11-12, p. 877—
898; Idem, C u p r iv ir e la ilustraţia în p r e d ic ă , în „MA”, V II (1962), nr. 7-8, p. 529-550; Idem,
D e c e este n e c e sa r s ă p r e d ic i d u p ă u n p la n ? , în „MA”, V (1960), nr. 7-8, p. 563-569.
90Dumitru Abrudan, Taina B etleem u lu i - P re d ic ă la ziu a a d o u a d e C răciun, în „MA”, X X X III
(1988), nr. 6, p. 63-65; Teodor Bodogae, P red ică la B o te zu l D o m n u lu i, în „MA”. X X II (1977),
nr. 1-3, p. 152-154; Dumitru I. Belu, P re d ic ă la în tâ m p in a rea D o m n u lu i, în „MA”, IX (1964),
nr. 1-2, p. 128-130; Ioan Bunea, C u vâ n t la B u n a vestire, în „MA”, X IX (1974), nr. 4-6, p. 281—
284; Dumitru I. Belu, în viere a D o m n u lu i, în „MA”, XX (1975), nr. 3-5, p. 353-358; Ioan Bunea,
C uvânt la în ă lţa re a D o m n u lu i, în „MA”, XX (1975), nr. 3-5, p. 358-360; Idem, D u m in ic a
R usaliilor: P re ze n ţa D u h u lu i S fâ n t în lu cra rea B isericii, în „MA”, X V II (1972), nr. 5-6, p. 431—
434; Nicolae Comeanu, S ch im b a rea la fa ţă a D o m n u lu i (Material omiletic), în „MA”. IV (1959),
nr. 7-8, p. 575-579; Mihail Colotelo, P re d ic ă la A d o rm ire a M a icii D o m n u lu i, în „MA”, X X II
(1977), nr. 7-9, p. 581-585; Serafim Man, P re d ic ă la N a şte rea M a ic ii D o m n u lu i, în „MA”,
XXIV (1979), nr. 7-9; p. 655-658; Vasile Mihoc, P re d ic ă la In tra rea în B iserică a M a ic ii
D o m n u lu i, în „MA”, XXIV (1979), nr. 10-12, p. 849-852.
91 Nichifor Todor, C a teh eză la să v â rşire a Sf. B o te z ş i Sf. M ir, în „MA”, X X IX (1984), nr. 9-
10, p. 683-691; Teofil Părăianu, C u v â n t la cu n u n ie, în „MA", XXV I (1981), nr. 10-12, p.
811-813; Idem, P r e d ic ă la în m o rm â n ta re, în „MA”, X X X I (1986), nr. 5, p. 89-91.
92 Spiridon Cândea, O rg a n ele a ju tă to a re a le p r e o tu lu i în a ctivita tea p a sto ra lă , în „MA”, III
(1958), nr. 5-6, p. 423-427.
93 Dumitru I. Belu, M a m a în fa m ilia d e azi, în ,JMA” XX (1975), nr. 6-8, p. 517-520; Iorgu
Ivan, în tă r ir e a fa m ilie i, d a to rie p a tr io tic ă ş i p o r u n c ă d ivin ă , în „MA”, X II (1967), nr. 6-7, p.
516-532; Spiridon Cândea, F a m ilia ş i via ţa m o d e rn ă , în „MA”, X II (1967), nr. 10—12, p. 843-

24
Un rol important în păstrarea unităţii credinţei ortodoxe este şi uniformi­
tatea în săvârşirea actelor de cult*94; cântarea bisericească95 şi, îndeosebi, săvârşi­
rea Sfintei Liturghii după tradiţia Bisericii creştine primare96.
în ambianţa actelor de cult, a rugăciunii şi a meditaţiei creştine se înscrie
şi pictura bisericească97, un adevărat „pedagog către Hristos”, care ne poartă în
„lumea” Sfintei Treimi, a Maicii Domnului, a Sfinţilor ş.a„ care leagă pământul
de cer, ducându-ne în veşnicia fericirii Dumnezeieşti.
Din această secţiune nu lipsesc nici temele de Drept bisericesc98, care ne
pun în contact cu legislaţia bisericească din cele mai vechi timpuri, care stă la
baza celei de astăzi şi după care se conduce Biserica noastră, în relaţiile ei cu
statul, cu credincioşii, cu lumea laică, cu cei din afara credinţei creştine ş.a.
O viziune de ansamblu asupra situaţiei vieţii creştine şi a Teologiei din
întreaga lume ne-o oferă însemnările despre evenimente bisericeşti şi culturale99,
despre teologi străini100 şi români101, recenziile şi cărţile de spiritualitate

858; Vasile Mihoc, C ă să to ria ş i fa m ilia în lu m in a S fin tei Scripturi. N a şte re a d e p ru n c i, sco p
p r in c ip a l a l că să to riei, în „MA”, X XX (1985), nr. 9-10, p. 581-591; Cornel Dascăl, F a m ilia
p r e o tu lu i ş i p re o ţia , în „MA”, X X X III (1988), nr. 3, p. 24-33.
94 Spiridon Cândea, D e sp r e u n ifo rm ita te a c u ltu lu i B isericii O rto d o xe R o m â n e , în ,,ΜΑ”, IX
(1964). nr. 9-10, p. 595-605; Liviu Streza, P ă stra re a unităţii în să vâ rşirea cu ltu lu i d ivin şi
im p o rta n ţa ei p e n tr u u n ita te a B ise ric ii O rtodoxe. C o m b a terea in o va ţiilo r ş i p ra c tic ilo r
litu rg ice n ec a n o n ice, în „MA”, XXXIV (1989), nr. 2, p. 29-36.
95 Nicodim Belea, F u n c ţia c o m u n ita ră ş i so le rio lo g ic ă a câ n tă rii în c o m u n în b iserică , în
„MA”, X X X I (1986), nr. 2, p. 165-167.
96 Spiridon Cândea, S fâ n ta L itu rg h ie , în ,,ΜΑ”, III (1958), nr. 11-12, p. 867-877; Idem,
L itu rg h iile p r im a r e sa u a p o sto lic e, în ,,ΜΑ”, IV (1959), nr. 1-2, p. 86-95; Idem, L itu rg h iile
B ise ric ii O rto d o xe sa u L itu rg h iile B iza n tin e , în ,,ΜΑ”, IV (1959), nr. 3^4. p. 255-262; Idem,
P ă rţile litu rg h iei bizantine, în ,,ΜΑ”, IV (1959), nr. 5-6, p. 402-410.
*' Ioan Velţan, P ictu ra b isericea sc ă , în „MA”, III (1958), nr. 11-12, p. 865-868; Spiridon
Cândea, P ic tu ra creştină: P ic tu ra c r e ştin ă în p r im e le trei veacuri, în „MĂ”, V (1960), nr. 5-6,
p. 413—427; Vichentie Punguţă, C o n trib u ţii a le teo lo g ilo r o rto d o cşi ro m â n i la d efin ire a u n ei
teo lo g ii a icoanei, în „MA”, XXXIV (1989), nr. 3, p. 35-47.
Ioan N. Floca, L eg ea ro m â n ilo r (jus va la ch o ru m ) şi legislaţia d e stat din T ransilvania în epoca
voievodatului şi p rin cip a tu lu i, în ,,ΜΑ”, V II (1962), nr. 1-2, p. 93-115; Idem, Im p o rta n ţa
ca n o n ică - ju r id ic ă a P ra vilei d e la G o v o ra (1 6 4 0 -1 6 4 1 ), în ,,ΜΑ”, IX (1964), nr. 6-8, p. 496-
523; Idem, O riginile drep tu lu i scris în B ise ric a O rto d o xă R o m â n ă , în „MA”, XIV (1969), nr. 1-
3, p. I-X şi 1-188 (Teză de doctorat în Teologie); Milan P. Şesan, Ju risd icţia b isericea scă în
fiă rţile ro m â n eşti în seco lele X l-X II I. în ,AIA”, XXVI (1981), nr. 1-3, p. 35-42.
' Mircea Păcurariu, C rea ţii cu ltu ra le r o m â n e ş ti p e s te h otare, în „MA”. X II (1967), nr. 1-3, p.
234- 235; S p iritu a lita te a o rto d o x ă ro m â n ă în a p re c ie ri p e s te h o ta re, în ,,ΜΑ”, XV (1970), nr.
4-6, p. 413; Milan P. Şesan, A n iv e rsa re a cirilo m eto d ia n ă , în ,,ΜΑ”, XX (1975), nr. 9-10, p.
739-740; Idem, L a c o m e m o ra re a „ E m in e s c ia n ă ”, în ,ΑΙΑ”, XXV (1980), nr. 1-3, p. 220.
100 Iustin Moisescu, H riso sto m P a p a d o p u lo s, în „AIA” I (1956), nr. 1-2, p. 137-141; Teodor
Bodogae, P ro fe so ru l V asile lo a n id is, în ,,ΜΑ”, IX (1964), nr. 9-10, p. 678; lorgu D. Ivan, f
A c a d e m ic ia n u l P ro fe so r P ro to p re sb ite r D r. Ş te fa n T ancov, în „MA”, X (1965), nr. 7-8, p.
613-618.
101 Grigorie T. Marcu, P ă rin te le p r o fe s o r dr. V asile G heo rg h iu , în ,ΑΙΑ”, I (1956), nr. 1-2, p.
141-144; Alexandru Moisiu, P r e o tu l P r o fe s o r P e tr e V intilescu, în „MA”, X X (1975), nr. 9-

25
universală şi românească102, ori semnalările de noi apariţii editoriale103.
*

în Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolia Ardealului se eviden­


ţiază ca fiind una de frunte între Eparhiile Ortodoxe din Patriarhia Română; şi
aceasta, atât prin ierarhii ei vrednici cu realizări însemnate în toate sectoarele de
activitate, dar mai cu seamă şi prin înfăptuirile lor pe plan cultural-bisericesc.
Centrul Eparhial de la Sibiu, împreună cu Institutul Teologic Universitar
(azi, Facultate de Teologie) de aici au fost adevărate „laboratoare de creaţie” ale
culturii bisericeşti şi naţionale din Transilvania, începând, îndeosebi, de la
Mitropolitul Andrei Şaguna încoace; în tipografia întemeiată de el au văzut
lumina tiparului: Sfânta Scriptură, cărţi de slujbă, cărţi pentru învăţământul
teologic, manuale şcolare pentru toate ciclurile de pregătire; de asemenea, cărţi de
spiritualitate ortodoxă, cărţi de rugăciuni, calendare, ziare şi reviste bisericeşti,
între care, la loc de frunte evidenţiem: „Telegraful Român”, „Revista Teologică”
şi Revista,Mitropolia Ardealului”.
Cât priveşte Revista Mitropolia Ardealului”, după cum s-a mai spus, ea a
fost întemeiată în plin regim comunist, în 1956, de către vestitul Mitropolit Dr.
Iustin Moisescu, pe atunci al Ardealului (febr. 1956-ian. 1957; mai apoi,
Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, 1957-1977 şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, 1977-1986); ea s-a vrut o revistă călăuzitoare pentru viitorii clerici,
pentru „tagma preoţească” în general, dar şi pentru credincioşi, într-o lume atee,
în care Dumnezeu era îndepărtat din viaţa omului.
In cele aproape trei decenii şi jumătate (1956-1990), cu toată cenzura
întâmpinată, Revista „Mitropolia Ardealului” de la Sibiu s-a dovedit o publicaţie
teologică de frunte, care îndemna, în acelaşi timp, la unitate naţională şi biseri­
cească, la dialog teologic şi ecumenic între Biserici şi culte, la colaborare, la pace
şi bună înţelegere între etnii, la unitate creştină universală.01

10, p. 689-692; Nicolae Neaga, D r. Ila rio n P u şca riu : 1 8 4 2 -1 9 2 2 , în „MA”, ΠΙ (1958), nr. 7-
8, p. 578-580.
1(L Dumitru Abrudan, C o n sta n tin D a n iel: C iviliza ţia fe n ic ia n ă , Bucureşti, 1979, 294 pagini, în
„MA”, XXIV (1979), nr. 9-10, p. 941-943; Teodor Bodogae, A p o lo g e ţi d e lim b ă g re a c ă ,
Bucureşti, 1980, 390 p., în „MA", XXVI (1981), nr. 7-9, p. 651-653; Victor Hin Bunea, P r e o t
p ro f. D r. M irc e a P ă cu ra riu , Is to r ia B ise ric ii O rto d o xe R o m â n e , 3 volume, Bucureşti, 1980-
1981; voi. I, 644 p.; voi. II, 707 p.; voi. ΠΙ, 591 p. + 8 hărţi, în „MA”, X X V II (1982), nr. 4-6,
p. 410-411; Aurel Jivi, A c te le m a rtirice, traducere, studiu introductiv şi comentarii dePr. Prof.
Ioan Rămureanu (colecţia „Părinţi şi scriitori bisericeşti”, voi. 11), Bucureşti, 1982, 372 p., în
M A ”, XXVin (1983), nr. 5-6, p. 386-387.
IOj Milan P. Şesan, Babinger F., M a h o m e d I I C u ceritorul ş i tim p u l s ă u (1481), ediţie germană,
Miinchen 1953, traducere franceză de E. del Medico, Paris, 1954, p. 636, în M A ” I (1956), nr.
1-2, p. 158; Idem, Lavcenko Μ. V., L eg ă tu rile recip ro ce d in tre B iza n ţ ş i R u sia p e vre m ea lui
Vladimi.·, Vizantiinski Vremenic 7, Moscova, 1953, p. 194-223, în ,,ΜΑ”, I (1956), nr. 1-2, p.
158; Idem, Konidaris Ger. I, F o rm a re a B isericii catolice p â n ă la în cep u tu l sec. V şi cei trei m a ri
Ierarhi, extras din revista „Theologia”, Atena, 1956, p. 95, în „MA” III (1958), nr. 1-2, p. 175.

26
Toate aceste aspecte le vom întâlni, cu prisosinţă, în indicele bibliografic
al acestei reviste (alcătuit de Prof. Valeria-Gemma Moram), care este un „instru­
ment de lucru” util pentru oricine doreşte să cunoască Istoria Mitropoliei
Ardealului din deceniile pomenite.
Din toate acestea se va observa cu uşurinţă că moştenirea lui Şaguna s-a
îmbogăţit în timp, contribuindu-se, pe deplin, la sporirea tezaurului Bisericii
Ortodoxe Române.

C-luj-Napoca, 6 decembrie 2010,


De Sfântul Ierarh Nicolae
Alexandru Moraru

27
I. PASTORALE ARHIEREŞTI LA NAŞTEREA DOMNULUI
1. ANDREJCUŢ, loan. P a sto ra lă la N a şte rea D o m n u lu i, 1990, 1990, voi. XXXV, nr. 6,
p. 14-15, [Semnat: + Andrei Episcopul Alba Iuliei].
2. ARĂPAŞU, Teoctist. P a sto ra lă la N a şterea D o m n u lu i (1969), 1969, voi. XIV, nr. 11-12,
p. 794-799, [Semnat: + Teoctist Episcop al Aradului, locţiitor deepiscopal Oradiei].
3. ARĂPAŞU, Teoctist. P a sto ra lă la N a şterea D o m n u lu i (1970), 1970, voi. XV, nr. 11-12,
p. 809-814, [Semnat: + Teooctist Episcop al Aradului şi locţiitor deepiscop al Oradiei].
4. .ARĂPAŞU, Teoctist. P a sto ra lă la N a şte rea D o m n u lu i, 1 9 8 0 , 1980, voi. XXV, nr. ΙΟ­
Ι 2, p. 805-811, [Semnat: + Teoctist Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi
Sucevei, Locţiitor deMitropolit al Ardealului].
5. ARĂPAŞU, Teoctist. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1 9 8 1 , 1981, voi. XXVI, nr. 10-
12, p. 687-693, [Semnat: + Teoctist, Mitropolit al Moldovei şi Sucevei şi Locţiitor de
Mitropolit al Ardealului].
6. BIRD AŞ, Emilian. P a sto ra lă la N a şterea D o m n u lu i (1976), 1976, voi. XXI, nr. 10-12,
p. 696-699, [Semnat: + Emilian Episcop deAlba Iulia].
7. BIRD AŞ, Emilian. P a sto ra lă la N a şte rea D o m n u lu i, 1 977, 1977, voi. X X II, nr. 10-12,
p. 725-729, [Semnat: + Emilian Episcop de Alba Iulia].
8. BIRD AŞ, Emilian. P a sto ra lă la N a şte rea D o m n u lu i, 1 9 7 8 , 1978, voi. X X III, nr. 10-12,
p. 688-691, [Semnat:+ Emilian Episcop de Alba Iulia],
9. BIRD AŞ, Emilian. P a sto ra lă la N a şte rea D o m n u lu i, 1 9 7 9 , 1979, voi. XXIV, nr. 10-12,
p. 779-785, [Semnat: + Emilian Episcop al Alba Iuliei].
10. BIRDAŞ, Emilian. P a sto ra lă la N a şte rea D o m n u lu i, 1 980, 1980, voi. XXV, nr. 10-12,
p. 817-822, [Semnat: + Emilian Episcop deAlba Iulia],
11. BIRDAŞ, Emilian. P a sto ra lă la N a şte rea D o m n u lu i, 1981, 1981, voi. XXVI, nr. 10-12,
p. 699-703, [Semnat: + Emilian, Episcop al Alba Iuliei].
12. BIRDAŞ, Emilian. P a sto ra lă la N a şte rea D o m n u lu i, 1 982, 1982, voi. XXVII, nr. ΙΟ­
Ι 2, p. 596-601, [Semnat: + Emilian Episcop al Alba Iuliei].
13. BIRDAŞ, Emilian. P a s to r a lă la N a şte rea D o m n u lu i, 1 9 8 3 , 1983, voi. X X V III, nr. 11-
12, p. 682-688, [Semnat: + Emilian Episcop al Alba Iuliei].
14. BIRDAŞ, Emilian. P a sto ra lă la N a şte rea D o m n u lu i, 1 9 8 4 , 1984, voi. XXIX, nr. 11-12,
p. 765-768, [Semnat: + Emilian Episcop al Alba Iuliei],
15. BIRDAŞ, Emilian. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1 985, 1985, voi. XXX, nr. 11-12,
p. 695-699, [Semnat: + Emilian Episcop al Alba Iuliei],*7 1
6
16. BIRDAŞ, Emilian. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1 987, 1987, voi. X X X II, nr. 6, p.
12-15. [Semnat: + Emilian Episcop al Alba Iuliei].
17. BIRDAŞ, Emilian. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1988, 1988, voi. X X X III, nr. 6, p.
10-12, [Semnat: + Emilian Episcop al Alba Iuliei].

29
18. BIRD AŞ, Emilian. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1989, 1989, voi. XXXIV, nr. 6, p.
18-20, [Semnat: + Emilian Episcop al Alba Iuiiei].
19. BIRD AŞ, Emilian. P a sto ra lă la P r a z n ic u l N a şte rii D o m n u lu i, 1 986, 1986, voi. XX X I,
nr. 6, p. 48-51, [Semnat: + Emilian Episcop al Alba Iuiiei],
20. CHIRA, Iustinian. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1990, 1990, voi. XXXV, nr. 6, p.
20-24, [Semnat: + Justinian Chira Episcopul Maramureşului şi Sătmarului],
21. COLAN, Nicolae. P a sto ra lă d e C ră ciu n ; P a sto ra la la N a şte re a D o m n u lu i, 1957, voi.
11, nr. 11-12, p. 771-775, [Semnat: + Nicolae, arhiepiscop şi mitropolit],
22. COLAN, Nicolae. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1963, voi. V III, nr. 11-12, p. 804-
809, [Semnat: + Nicolae, arhiepiscop şi mitropolit],
23. COLAN, Nicolae. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i (1960), 1960, voi. V, nr. 11-12, p.
791-795. [Semnat: + Nicolae, arhiepiscop şi mitropolit],
24. COLAN, Nicolae. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1 961, 1961, voi. VI, nr. 11-12, p.
643-647, [Semnat: + Nicolae, arhiepiscop şi mitropolit],
25. COLAN, Nicolae. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1962, 1962, voi. VII, nr. 9-12, p.
579-584, [Semnat: + Nicolae, arhiepiscop şi mitropolit].
26. COLAN, Nicolae. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1 964, 1964, voi. IX, nr. 11-12, p.
751-756, [Semnat: + Nicolae, arhiepiscop şi mitropolit],
27. COLAN, Nicolae. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1965, 1965, voi. X, nr. 11-12, p.
795-800, [Semnat: + Nicolae, arhiepiscop şi mitropolit],
28. COLAN, Nicolae. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1966, 1966, voi. XI, nr. 11-12, p.
677-682. [Semnat: + Nicolae, arhiepiscop şi mitropolit],
29. COMAN, Vasile. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i (1971), 1971, voi. XVI, nr. 11-12,
p. 804-809, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei].

30. COMAN, Vasile. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i (1972), 1972, voi. XV II, nr. 11-12,
p. 849-856, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei].
31. COMAN, Vasile. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1973, 1973, voi. X V III, nr. 11-12,
p. 1000-1005, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei].
32. COMAN, Vasile. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1974, 1974, voi. XIX, nr. 10-12, p.
506-512, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei],
3. COMAN, Vasile. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i (1975), 1975, voi. XX, nr. 11-12, p.
757-765, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei],
34. COMAN, Vasile. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i (1976), 1976, voi. XXI, nr. 10-12,
p. 700-705, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei].
35. COMAN, Vasile. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1 9 7 7 , 1977, voi. X X II, nr. 10-12, p.
730-736, [Semnai: + Vasile Episcopul Oradiei],6 3
36. COMAN, Vasile. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1978, 1978, voi. X X III, nr. 10-12,
p. 692-699, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei].

30
37. COMAN, Vasile. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1979, 1979, voi. XXIV, nr. 10-12,
p. 786-792, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei].
38. COMAN, Vasile. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1 9 8 0 , 1980, voi. XXV, nr. 10-12, p.
823-830, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei],
39. COMAN, Vasile. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1981, 1981, voi. XXVI, nr. 10-12,
p . 704-710, [Semnat: + Vasile, Episcopul Oradiei].

40. COMAN, Vasile. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1982, 1982, voi. XXV II, nr. 10-12,
p. 602-607, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei].
41. COMAN, Vasile. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1 9 8 3 , 1983, voi. X X V III, nr. 11-12,
p. 689-694, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei].
42. COMAN, Vasile. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1984, 1984, voi. XXIX, nr. 11-12,
p. 769-773, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei].
43. COMAN, Vasile. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1 9 8 5 , 1985, voi. XXX, nr. 11-12, p.
700-705, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei].
44. COMAN, Vasile. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1987, 1987, voi. X X X II, nr. 6, p.
16-20, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei],
45. COMAN, Vasile. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1988, 1988, voi. X X X III, nr. 6, p.
13-17, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei],
46. COMAN, Vasile. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1989, 1989, voi. XXXIV, nr. 6, p.
21-25, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei].
47. COMAN, Vasile. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1990, 1990, voi. XXXV, nr. 6, p.
16-19, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei].
48. COMAN, Vasile. P a sto ra lă la P ra zn ic u l N a şte rii D o m n u lu i, 1986, 1986, voi. XXXI,
nr. 6, p. 52-56, [Semnat: + Vasile Episcopul Oradiei].
49. HERINEANU, Teofil. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1963, voi. V III, nr. 11-12, p.
810-814, [Semnat: + Teofil, Episcop].
50. HERINEANU, Teofil. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i (1 9 6 0 ), 1960, voi. V, nr. 11-12,
p. 795-801, [Semnat: + Teofil, Episcop].
51. HERINEANU, Teofil. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1961, 1961, voi. VI, nr. 11-12,
p. 648-652, [Semnat: + Teofil, Episcop].
52. HERINEANU, Teofil. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1 962, 1962, voi. VII, nr. 9-12,
p. 585-588, [Semnat: + Teofil, Episcop].
53. HERINEANU, Teofil. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1 9 6 4 , 1964, voi. IX, nr. 11-12,
p. 757-761, [Semnat: + Teofil, Episcop al Vadului, Feleacului şi Clujului],
54. HERINEANU, Teofil. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1965, 1965, voi. X, nr. 11-12,
p. 801-805, [Semnat: + Teofil, Episcopul Clujului].
55. HERINEANU, Teofil. P a s to r a lă la N a şte re a D o m n u lu i, 1966, 1966, voi. XI, nr. 11-12,
p. 683-687, [Semnat: + Teofil, Episcopul Clujului].

31
56. HERINEANU, Teofil. P a sto ra lă la N a şte re a D o m n u lu i (1 9 6 7 ), 1967, voi. X II, nr. ΙΟ­
Ι 2, p. 777-781, [Semnat: + Teofil Episcopul Clujul