Sunteți pe pagina 1din 1

Adolescentul contemporan trăieste într-o lume plinăde tensiuni, de schimbări socio-

economice şi politice, de evoluţie şi redefinire a profesiilor şi ocupaţiilor.


Familia şi şcoala sunt instituţiile a căror sarcinăprimordialăeste de a realiza
socializarea tânărului, în familie copilul, adolescentul, găsind reperele şi modelele care
îi dimensioneazăstructurile flexibile şi stabile ale personalităţii. Sarcinile sociale ale
familiei
r
ă
mân acelea
ş
i: de a facilita tân
ă
rului achizi
ţ
ia normelor, valorilor
ş
i deprinderilor necesare
dezvolt
ă
rii sale ca individ apartenent al unei societ
ăţ
i.
Rolul
ş
colii este acela de a crea o punte de leg
ă
tur
ă
între familie
ş
i profesie, deoarece
prezint
ă
adolescentului – elev un set de experien
ţ
e sociale care au menirea de a-i înlesni
înv
ăţ
area unor valori ca independen
ţ
a, consecven
ţ
a, acumularea academic
ă
, responsabilitatea