Sunteți pe pagina 1din 5

Juncă Cătălin,

ET.173c
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
№ ITEM Barem
1 Definește următorii termeni:
Protecţia mediului constituie totalitatea măsurilor de diminuare a emisiilor de substanţe toxice pentru
L012
mediu şi improprii aerului atmosferic.
34
Smogul este un amestec de ceata solida sau lichida si particule de fum formate cand umiditatea este
crescuta, iar aerul este atat de calm incat fumul si emanatiile se acumuleaza langa sursele lor.
2 Caracterizează principalele măsuri de protecție a aerului completând rubricile:
Măsuri de protecție a aerului ESENȚA
Implimentarea monitoringului -construcţia coşurilor înalte
-dotarea întreprinderilor cu instalaţii ce reţin
poluanţii
- înlocuirea combustibilului
- utilizarea tehnologiilor moderne nepoluante
- amplasarea întreprinderilor la distanţe mari în
raport cu zonele dens populate L
- amenajarea spaţiilor verzi în interiorul şi în jurul 0
centrelor industrial
- desfășurarea unor măsuri educative în rândul 1
2
populaţiei. 3
Utilizarea mijloacelor tehnice de combatere a -perfecţionarea motoarelor cu ardere internă 4
poluării -inventarea electromobilului sau a automobilelor- 5
hibrid 6
-reglementarea traficului rutier 7
- amenajarea spaţiilor verzi în localităţi, 8
Planificarea zonelor sanitare la proiectarea – inventarierea şi întreţinerea corectă a încăperilor
întreprinderilor industriale pentru stocarea pesticidelor;
– interzicerea arderii deşeurilor solide, a frunzelor,
a miriştilor şi a paielor;
– crearea unui sistem centralizat şi a rampelor
regionale de colectare a deşeurilor, instalarea
tomberoanelor speciale în localităţi.
Reducerea cantității de substanțe poluante în -autoepurarea aerului atmosferic
atmosferă -autoepurarea prin curenții de aer
3 Completează schema:

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
№ ITEM Barem

Surse de polure a aerului

Surse naturale:erupții vulcanice, sol


uscat, incendiile naturale, plante și
animale, spațiul cosmic
Surse artificiale

Mobile:includ toate mijloacele de


transport ce emană, odată cu gazele de
Fixe:sursele ce ţin de arderea
eşapament, gaze toxice, provenite din
combustibilului fosil și sursele bazate pe
arderea combustibilului (benzină,
procesele industrial.
motorină) în motoarele cu ardere
internă.

4 Completează tabelul PARTICULARITĂȚILE GEOSISTEMULUI:


Particularitățile geosistemului Caracteristici
Sistem unitar Această proprietate se datorează coeziunii
dintre elementele sale. Schimbarea unei
componente atrage după sine modificări în lanţ,
soldîndu-se cu transformări profunde, iar
uneori – cu degradarea totală a geosistemului.
De exemplu, defrişarea pădurilor în zona
mediteraneană a condus la degradarea
L
geosistemului de pădure şi la apariţia vegetaţiei 0
de maquis 1
Autoreglarea Are capacitatea de a reveni la starea inițială 2
Sistem funcțional Relaționează atît în plan intern, cît şi extern cu 3
alte sisteme şi asigură un schimb dinamic de 4
energie şi de materie care circulă la diferite 5
6
niveluri. Varietatea relaţiilor integratoare dintre
componente se materializează sub forma unor
fluxuri de energie, de substanţe şi de
informaţie, conferindu-i geosistemului o natură
pur funcţională. Funcţionalitatea dată
presupune un proces de transformare, stocare şi
transfer de energie, de substanţe și de
informaţie, care se desfăşoară în timp,
asigurîndu-i geosistemului integralitate şi
stabilitate în condiţiile unei evoluţii
permanente
1 Definește următorii termeni:
L
Mediul antropizat reprezintă spaţiul natural supus unor modificări în urma activităţilor umane. 0
Sociosistemul – un mediu specific, format de om prin îmbinarea sau înlăturarea unor componente 1
ale mediului natural. 2
3
4
№ ITEM Barem
2. Numeste și întocmește schema: Componentele distincte ale mediului geografic,

Dinamico-
Spațial
evolutiv

L
0

1
2
Static Funcțional 3
4
5
6

Cauzal Temporal

3. Specifică funcțiile factorilor abiotici în cadrul mediului geografic . Completează rubricile tabelului: L
FACTORII ABIOTICI FUNCȚII 0
1. asigură producţia de biomasă agricolă şi 1
2
silvică;
2.conduce energia de la suprafaţă (aer, apă, 3
vieţuitoare) spre adîncime şi invers; 4
Solul 3. este un „laborator” în care are loc disoluţia, 5
6
absorbţia, putrefacţia, fermentaţia
7
substanţelor, procesele creatoare de substanţe 8
noi, care susţin funcţiile mediului edafic; 9
4.reflectă prin diversitatea lui variaţia în 10
spaţiu şi timp a proceselor pedogenetice, 11
condiţionate de factorii de mediu. 12
13
1.munții înalți organizează mediul abiotic şi
Relieful ulterior – componentele biotice (de exemplu,
14
15
zonalitatea verticală); 16
2.munții formează impunătoare bariere
climatice, biogeografice şi de trafic ;
3.munții conţin resurse importante ale
subsolului (aur, argint, plumb, zinc, cupru,
uraniu, cositor etc.), care au atras populaţia,
formînd medii miniere locale, regionale (de
exemplu, zonele montane andine din Peru,
Bolivia, Chile)
4.pantele înzăpezite ale munţilor sînt utilizate
de către oameni în scopuri recreative, fiind un
mediu ideal pentru practicarea sporturilor de
iarnă în cadrul unor amenajări de altitudine
(în munţii Alpi, Cordilieri, Carpaţi) cu peisaje
montane distincte ;
5.cîmpiile şi podişurile joase au un relief plat
cu roci sedimentare, soluri fertile, resurse de
apă, înveliş vegetal ierbos, elemente care au
contribuit la concentrarea populaţiei (de
exemplu, Cîmpia Mesopotamiei, Cîmpia
№ ITEM Barem

Chineză, Cîmpia Indo-Gangetică.


4. Completează tabelul PARTICULARITĂȚILE SOCIOSISTEMULUI:
Particularitățile sociosistemului Caracteristici
Sînt importante așezările umane Conțin diverse aspecte, în dependență de
condiţiile pe care le oferă cadrul natural din
spaţiul dat (condiţii de relief, climă). Omul
a creat forme de relief (halde, diguri,
canale, cariere), a nivelat ondulările
reliefului prin secţionarea versanţilor, prin
construcţia căilor de comunicaţie, a
L
schimbat complet mediul terenurilor
0
mlăştinoase, a înlăturat aproape în totalitate 1
vegetaţia spontană de pe suprafeţele de 2
3
cîmpie, introducînd speciile de cultură. 4
Vînatul abuziv, braconajul şi pescuitul 5
intensiv au afectat considerabil 6
biodiversitatea.
Este un ansamblu integru constituit din elemente ale naturii,
componente demografice, tehnologice,
arhitecturale
Dezvoltarea diverselor ramuri industriale relaţii de intercondiţionare, care se
manifestă prin fluxuri de materie (apă,
materii prime, produse etc.), de energie
(solară, fosilă – cărbune, petrol, gaze
naturale etc.) şi de informaţie;
5. Explică câte o consecință a poluării aerului pentru mediul geografic și pentru activitatea umană: L
a) Construirea unui număr mare de uzine, fabrici, termocentrale, a producerii de automobile, nave 0
1
şi locomotive, care funcţionează pe baza motoarelor cu ardere internă, duce la poluarea aerului. 2
3
b) Erupţiile
vulcanice, incendiile naturale şi furtunile puternice, care au produs cantităţi enorme de 4
5
cenuşă vulcanică, gaze toxice la fel distrug mediul. 6
6. Argumentează prin două exemple, corectitudinea afirmației: Sărăcia este fenomen extrem de periculos , L
considerat o bombă cu efect întârziat. 0
1
a) numărul mare al populaţiei care suferă de foame
2
b) sărăcia este determinată nu numai de situaţia economică sau de organizarea socială a 3
statelor, ci şi de condiţiile de mediu 4
5
6

7. Compară mediul pădurilor de conifere cu mediul de tundră din America de Nord, conform criteriilor din L
tabel, utilizâd hărțile tematice: 0
Mediul pădurilor de conifere Criterii de comparare Mediul de tundră 1
Limitele latitudinale ale mediului 2
Se întind la latitudini mari Mediul subpolar ocupă 10% 3
(50-66°) din emisfera nordică, 4
întinzîndu-se în nordul 5
6
Canadei, în Alaska, în tundra 7
eurasiatică și în munţii înalţi 8
(Altai, Pamir, Himalaya, Anzi, 9
10
Alpi). În emisfera sudică 11
mediul de tundră cuprinde 12
13
insulele Falkland, Shetland de 14
Sud şi peninsula Graham 15
№ ITEM Barem

Temperatura minimă absolută Tipul de climă Iarna este lungă şi geroasă


a fost înregistrată în Siberia, (temperaturi sub -30°C, cu
la Oimeakon, fiind de zăpadă şi vînturi puternice), iar
-71,2°C. Verile sînt scurte,
vara – scurtă şi răcoroasă
răcoroase cu precipitaţii
moderate și vînturi puternice. (temperaturile pot atinge 8-
10°C, cauzînd topirea parţială a
zăpezii)
Sînt influenţate de masele de Masele de aer dominante Temperatura medie anuală este
aer temperat şi arctic, iernile de 0°C
fiind lungi şi aspre 16
17
precipitaţii moderate și Cantitatea anuală de precipitații Cantitatea anuală de precipitaţii
18
vînturi puternice este mai mare decît în mediul 19
polar (200-500 mm), însă la fel 20
sub formă de ninsoare.
Molid, pin, brad Un exemplu de plante  mușchii și lichenii, gramineele,
salcie polară, mesteacăn pitic
renul, elanul, ursul brun, Două adaptări ale animalelor Foci, morse, ursul polar, renul
ursul negru, zibelina, caribu
hermelina, jderul, castorul
soluri podzolice Tipul de sol Solurile turboase de tundră sunt
lipsite de fertilitate, în cea mai
mare parte fiind îngheţate.
8. Încercuiește litera A dacă afirmația este adevărată sau litera F dacă afirmația este falsă. Dacă afirmația este
falsă,scrie pe linie,în locul cuvintelor subliniate, alte cuvinte care fac afirmația adevărată.

L
A F Dintre centralele electrice cel mai puțin poluează aerul termocentralele
0
_____________________________________________________________________________________________. 1
A F Energia geotermică reprezintă energia care provine din interiorul scoarței terestre și se bazează pe 2
utilizarea apelor termale. 3
4
A F Inundațiile și valurile tsunami fac parte din categoria hazardurilor climatice 5
Inundațiile și valurile tsunami fac parte din categoria hazardurilor hidrologice 6
7
8
A F Ocrotirea naturii este un sistem de observări, control și supraveghere a calității mediului.
___________________________________________________________________________________________

Total 100 puncte