Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrarea practică nr.

2
Tema : Solicitarea serviciilor prestate de ISM utilizînd formulare de
comandă online.
Obiectivele: Să identifice modul de solicitare a serviciilor prestate de ISM
Mersul lucrării:
1. Semnificația buletinului de standardizare și necesitatea lui.
2. Formulare de comandă necesare solicitării serviciilor ISM..
3. Contracte de prestare a servicii
4 Reguli generale privind difuzarea standardelor naționale.
5. Regulamentul cu privire la prestarea serviciilor în domeniul standardizării

Rezolvare:
1. Buletinul de standardizare este publicația oficială a Institutului de Standardizare din
Moldova care conține cele mai recente informații despre standardele adoptate, modificate,
anulate, înlocuite, precum și date plasate în ancheta publică despre proiecte de standarde sau
standarde propuse spre anulare.
2. Formularele de comandă sunt pentru a solicita serviciile prestate de ISM (achiziționarea
sau actualizarea staandardelor), puteți utiliza formularele de comandă online.
3. Cerere

Tel.: 022 905 303
Fax: 022 905 333
Email: standard@standard.md

CERERE
Se completează de către executor

Mod. Coala N.Document Semnat Data

Elaborat Lit. Coala Coli


Verificat 1 3
Consultant
Contr.norm. IP.CET gr.
Aprobat
.
Cerere nr. _____________ din ___ ________________ 20___
Rotari Ludmila _____________________________________
Executor
(numele, prenumele) (semnătura)
Se completează de către solicitant
□ persoană Juncă Cătălin 0200561283911
fizică (numele, prenumele) (cod fiscal)
B4215678, 24.02.2017 _____________________________________
(seria, numărul, data eliberării (denumirea, cod fiscal al persoanei juridice-
buletinului de identitate) utilizator al standardului, după caz)
Solicitant Telefon: 060610083 e-mail : katalinjunca@gmail.com
______________________________ _____________________________________
(denumire) (cod fiscal)
□ persoană
______________________________ _____________________________________
juridică
(numele, prenumele reprezentantului) (delegație)
Telefon _______________________ e-mail _______________________________
Regim □ normal Transmiterea standardelor □ la sediul ISM
□ urgent □ livrare prin poștă
Tip serviciu
Nr/or Indicativul Limba Nr. de
1- comercializare
d standardului RO, RU, EN exemplare
2 – verificare statut
Se completează de către solicitant1
EN 721:2019 Leisure accommodation vechicles
1 1 EN 1
- Safety ventilation requirements.
EN 15493: 2019 Candles – specification for fire
2 2 EN 1
safety

Prin semnarea prezentei cereri declar că cunosc prevederile legale privind protecția dreptului de autor
asupra standardelor și mă oblig să le respect:
Art. 16 (6) Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională: ”Reproducerea integrală sau
parțială, multiplicarea și difuzarea standardelor moldovenești, europene, internaționale, interstatale și ale altor tari
se admit numai dacă există acordul scris în prealabil al organismului național de standardizare”.
Art. 346 Codul contravențional al Republicii Moldova: ”Editarea, publicarea, difuzarea, reproducerea integrală sau
parțială, multiplicarea prin orice procedeu a standardelor și prestandardelor naționale ale Republicii Moldova fără
acordul scris al organismului național de standardizare se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei
juridice”.
Prin semnarea prezentei cereri îmi exprim acordul privind stocarea și prelucrarea de către ISM, inclusiv în
scopuri de raportare și statistice, a datelor mele cu caracter personal, precum și acordul pentru includerea
adresei mele de e-mail în baza de date a ISM și expedierea pe adresa electronică indicată a informațiilor.
Semnătura solicitantului _____________________________

3.Contractul de prestare a serviciilor


Contract2
de prestare a serviciilor de comercializare și/sau verificarea statutului a standardelor
nr. 13

06 mai 2020 Mun. Chișinău

1
Dacă rândurile din tabel nu sunt suficiente, tabelul poate fi completat cu rânduri suplimentare.

2
Notă: Pentru instituțiile bugetare Contractul la conține, după caz, tabelele cu mențiunile ”achiziții publice” sau privind înregistrarea la
trezoreria de stat.
IP „Institutul de Standardizare din Moldova", în persoana directorului dl Iurii SOCOL, care activează în baza
Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Institutului de Standardizare din Moldova, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 969 din 10 august 2016, denumită în continuare ISM, pe de o parte și, CET , în persoana
dl/dnei Juncă Cătălin,
(denumirea entității) (funcția, numele, prenumele reprezentantului legal)
care activează în baza Statutului/Regulamentului, denumit în continuare Beneficiar, pe de altă parte, au convenit
semnarea prezentului Contract privind următoarele.

1. Obiectul Contractului
1.1 Obiectul prezentului Contract constituie prestarea serviciilor de comercializare și/sau verificarea statutului a
standardelor (în continuare - Servicii).
1.2 Serviciile se stabilesc în Cererea de comercializare și/sau verificarea statutului a standardelor (în
continuare – Cerere, chiar dacă se subînțeleg mai multe cereri), care din data recepționării de către ISM
prin poștă sau depusă personal (în original),pe email, fax (în copie) devine parte integrantă a prezentului
Contract3.

2. Definiții
2.1 Comercializarea standardelor - transmiterea contra plată a unui număr determinat de exemplare de
standarde solicitate.
2.2 Verificarea statutului standardelor – verificarea caracterului de actualitate al standardelor (valabil,
înlocuit, modificat, anulat etc.), achiziționate anterior în mod legal 4. În cazul în care la actualizare
Beneficiarul va prezenta un standard achiziționat în mod ilegal, ISM va retrage exemplarul prezentat
pentru actualizare.

3. Termenele și condițiile de prestare a Serviciilor


3.1 Termenul de prestare a Serviciilor constituie 3 zile lucrătoare în cazul comercializării standardelor și 5
zile lucrătoare în cazul actualizării standardelor, termen calculat din data achitării prețului stabilit în pct.
4.1.
3.2 Transmiterea de către ISM și recepționarea de către Beneficiar a standardelor și a documentelor
contabile justificative se efectuează la sediul ISM: mun. Chișinău, str. Coca 28, bir. 12 sau prin poștă, la
solicitarea Beneficiarului, cu achitarea de către acesta a taxelor de livrare.

4. Prețul Serviciilor și condițiile de plată


4.1 Prețul Serviciilor: ______________ (______________________________________________________)
lei5.
4.2 Achitarea prețului Serviciilor se efectuează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din momentul transmiterii
de către ISM a contului spre plată. Excepție de la această regulă constituie instituțiile bugetare, care realizează
transferurile bănești prin intermediul Trezoreriei de stat după eliberarea de către ISM a documentelor contabile
justificative.
4.3 Dacă Beneficiarul nu achită prețul Serviciilor în termenul indicat în pct. 4.2 al prezentului Contract, ISM este
în drept să calculeze o penalitate în mărime de 0,1% din prețul serviciilor pentru fiecare zi de întârziere.
4.4. Beneficiarul va achita prețul Serviciilor doar la contul bancar indicat de către ISM în contul spre plată.

5. Obligațiile părților
5.1 Beneficiarul este obligat:
a) să recepționeze în termenul stabilit Serviciile în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
b) să achite prețul Serviciilor respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
c) să nu reproducă integral sau parțial, să nu multiplice prin orice procedeu standardele achiziționate,
fără acordul scris al ISM.
d) să respecte prevederile Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională și ale Legii
nr. 139 din 02.07.2010 cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.
5.2 ISM este obligat să presteze Serviciul în termenii și condițiile stabilite de prezentul Contract.

3
Notă: Beneficiarul acceptă că copia Cererii recepționate de către ISM pe email sau prin fax corespunde originalului și constituie parte
integrantă a prezentului Contract.
4
Notă: Constituie standard achiziționat anterior în mod legal standardul pe care există aplicată ștampila umedă a organismului național de
standardizare.
5
Notă: În cazul contractelor anuale, se va indica prețul total planificat pentru un an.
6. Forța majoră
6.1 Partea care nu poate executa obligațiile contractuale din cauza unei circumstanțe de forță majoră (calamitate
naturală, dezordine publică, activitate armată etc.), trebuie să notifice, în termen de 5 zile lucrătoare, cealaltă parte
despre aceste circumstanțe și efectele lor asupra executării prezentului Contract. În acest caz, termenul executării
obligațiilor contractuale se prelungește cu durata termenului de acțiune a circumstanțelor de forță majoră.
6.2 Dacă notificarea nu a fost efectuată în condițiile stabilite în pct. 6.1 al prezentului Contract, partea vinovată
poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat prin lipsa notificării.
6.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie
confirmate printr-un document, eliberat de autoritatea publică competentă.

7. Clauza de integritate
7.1. În îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, Părțile, angajații acestora, nu vor oferi
celeilalte Părți, angajaților acestora, plăti sub formă de bani, alte bunuri, servicii, direct sau indirect, pentru a obține un
avantaj necuvenit sau alt scop ilegal.
7.2. În îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, Părțile, angajații acestora, nu vor
desfășura activități care se califică în sensul legislației în vigoare drept dare de mită sau luare de mită.
7.3. În cazul în care una din Părți are suspiciunea că există un risc de mituire, Partea în cauză va notifica în scris
cealaltă Parte. După primirea notificării, Partea căreia îi este adresată, va trimite o confirmare sau infirmare justificată
a suspiciunii. Această confirmare trebuie trimisă în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data primirii notificării.
7.4. În cazul confirmării suspiciunii, Partea care a prezentat-o are dreptul de a rezilia prezentul Contract prin procedură
extrajudiciară unilaterală, prin notificarea scrisă despre reziliere. Contractul este considerat reziliat după 3 (trei) zile
calendaristice de la data primirii de către parte a notificării privind rezilierea Contractului și poate solicita compensarea
prejudiciului cauzat.
7.5 În cazul specificat în pct. 7.4, toate obligațiile devenite scadente la data rezilierii vor fi executate de către Părți.

8. Condițiile de modificare și reziliere a Contractului


8.1 Modificarea clauzelor Contractului, prelungirea sau rezilierea lui se efectuează printr-un acord adițional la
prezentul Contract, perfectat în formă scrisă, semnat de către părți.
8.2 Rezilierea contractului poate fi inițiată în cazul neexecutării clauzelor contractuale de către una dintre părți,
numai la expirarea fără rezultat a unei notificări prealabile, în caz de:
a) refuz din partea ISM de a presta Serviciile în conformitate cu prezentul Contract;
b) nerespectarea de către ISM a termenelor de executare, stabilite de prezentul Contract;
c) nerespectarea de către Beneficiar a termenelor de achitare a prețului Serviciilor;
d) nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
8.3 Partea care a inițiat rezilierea Contractului este obligată să notifice, în termen de 10 zile lucrătoare, cealaltă
parte despre reziliere, cu indicarea motivelor rezilierii.
8.4 Partea notificată este obligată să răspundă, în termen de 5 zile lucrătoare, din momentul primirii notificării.
8.5 În cazul nesoluționării problemei în termenii stabiliți, partea care a inițiat rezilierea Contractului are dreptul
să declare contractul reziliat, conform situației la data indicată în notificare.
8.6 Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii Contractului trebuie să fie executate necondiționat.

9. Dispoziții finale
9.1 În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor contractuale părțile poartă
răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.
9.2 Litigiile privind semnarea, executarea și încetarea prezentului Contractului se soluționează pe
cale amiabilă, iar în cazul apariției unor divergențe se examinează de către instanța
judecătorească competentă.
9.3 Nici una dintre părți nu are dreptul să cesioneze drepturile și obligațiile stabilite de prezentul
Contract unor terțe persoane, fără acordul scris al celeilalte părți.
9.4 Prezentul Contract este perfectat în 2 exemplare, în limba română, fiecare având aceeași putere
juridică.
9.5 Prezentul Contract produce efecte juridice din data semnării până la executarea totală a
obligațiilor asumate de Părțile prezentului Contract.

10 Datele de identificare și rechizitele părților:

IP ”Institutul de Standardizare din Moldova”


IDNO 1013600011418 IDNO
Sediul: MD 2064, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28 Sediu:
Rechizite bancare Rechizite bancare
Denumirea băncii: MF-TT Chişinău-bugetul de stat Denumirea băncii:
Cod băncii: TREZMD2X Cod băncii:
Cont de decontare: MD46TRPCCC518430A00254AA Cont de decontare
Telefon: 022-905-303, 022-905-331 Telefon:
Email: standard@standard.md Email:

Director____________________________ Iurii Socol Director________________________


L.Ș. L.Ș.

4. Identificați regulile generale privind difuzarea standardelor naționale prin butonul


respectiv, anexațile la lucrare
a) Prezentul Regulament descrie condițiilede difuzare a standardelor, drepturile și obligațiile
ISM și ale solicitanților în acest proces.

b) Prin standarde, în sensul prezentului Regulament, se subînțelege standardele


moldovenești, precum și standardele internaționale, regionale și ale altor state, neadoptate
în Republica Moldova.

c) Prin difuzare a standardelor, în sensul prezentului Regulament, se subînțelege, difuzarea


standardelor în format de suport de hârtie, precum și în format electronic, cu specificul
prezentat în diferite capitole ale prezentului Regulament.

5. Anexați prevederile regulamentului cu privire la difuzarea standardelor

http://standard.md/public/files/regulament_prestarea_servicii2019.pdf
Concluzie:În urma efectuării lucrării practice nr. 2 ne-am familiarizat cu
modul de determinare și completare a documentației necesare pentru solicitarea
standardelor online.