Sunteți pe pagina 1din 1

Obligațiunile militarului:

Să înțeleagă datoria sa de militar al Forțelor Armate, să-și execute în mod


exemplar atribuțiile de serviciu, să însușească arta militară să cunoască funcțiile,
gradele militare și numele șefilor săi direcți pînă la comandantul unității inclusive;
să stimeze comandanții (șefii) și superiorii, să păstreze onoarea și demnitatea
camarazilor, să respecte regulile de politețe militară, de conduită și de executare a
salutului militar să se călească zilnic, sa-și perfecționeze
pregătirea fizică, să respecte regulile de igienă personal să respecte în
permanență ținuta regulamentară și să fie îngrijit să cunoască la perfecție și
să întrețină în stare de funcționare, curățat, gata de luptă echipamentul, armamentul
și tehnica militară încredințată să poarte cu grijă echipamentul, să-l repare la timp
și îngrijit, să-l curețe zilnic și să-l păstreze în locurile stabilite să respecte întocmai
prevederile de securitate la manipula-rea armamentului, tehnicii și în alte cazuri,
precum și cerințele de siguranță contra incendiilor la necesitatea de a pleca din
subunitate, să ceară aprobarea comandantului de grupă, iar la înapoiere să-i
raporteze despre sosire permanent să aibă un comportament adecvat, să nu
admită încălcări ale ordinii publice și fapte nedemne față de populația civilă

31.Modalitatea de schimbare a santinelelor la posturi


Santinela poate fi schimbat ă sau scoasă din post doar de șeful de
gardă, ajutorul șefului de gardă și de caporalul de schimb în
s u b o r d i n e a c ă r ui a s e a f l ă . î n t r î n d î n p o s t , m i l i t a r u l d e g a r d ă î n
prezența caporalului de schimb (șefului de gardă sau ajutorului
lui) și a santinelei ce se schimbă, trebuie să examineze și să
c o n t r o l e z e p e r s o n a l pr e z e n ț a ș i f u n c ț i o n a r e a a t o t c e t r e b u i e l u a t
s u b p a z ă c o n f o r m t a b e l e l or d e p o s t l a i n t r a r e a î n p o s t u l d e p a z ă a
persoanelor arestate el trebuie să controleze funcționarea
z ă v o a r e l o r , z ă b r e l e l e ș i n u m ăr u l d e p e r s o a n e a r e s t a t e c e s e af l ă î n
camera.