Sunteți pe pagina 1din 10

Academia de Studii Economice a Moldovei

Colegiul Național de Comerț al ASEM


Catedra ,,Contabilitate’’

Studiul Individual
la disciplina ,,Audit’’
Studiu de Caz

A controlat: Costova Natalia


A efectuat: Chilaru Alin, grupa CON-162

Chișinău 2019
STANDARDUL NAŢIONAL DE AUDIT 210
"CONDIŢIILE ANGAJAMENTELOR DE AUDIT"
Introducere
1. Prezentul Standard Naţional de Audit (SNA) este elaborat în baza
Standardului Internaţional de Audit 210 "Condiţiile angajamentelor de
audit" (ISA 210 "Terms of Audit Engagements") aprobat de Federaţia
internaţională a contabililor (IFAC) în redacţia anului 1999.

Obiectiv
2. Obiectivul prezentului standard constă în stabilirea normelor şi
recomandărilor privind: (a) coordonarea cu clientul a condiţiilor privind
prestarea serviciilor de audit; (b) acţiunile auditorului ca răspuns la
solicitarea clientului de a modifica condiţiile de prestare a serviciilor în aşa
mod, încît să se presupună un alt nivel (de regulă mai redus) de asigurare
(certitudine)
3. Auditorul şi clientul trebuie să coordoneze condiţiile de prestare a serviciilor
de audit. Condiţiile coordonate este necesar de a le consemna în scris, de
exemplu, în scrisoare de angajament privind exercitarea auditului (în
continuare scrisoare de angajament) sau în orice altă formă potrivită de
angajament, permisă de legislaţia în vigoare.
4. Prezentul standard are menirea de a ajuta auditorul în pregătirea scrisorilor
de angajament privind exercitarea auditului rapoartelor financiare.
Recomandările prezentului standard sînt aplicabile şi în cazul serviciilor
conexe. În cazurile prestării altor servicii, de exemplu, consultaţii privind
fiscalitatea, contabilitatea sau managementul, este posibilă întocmirea
angajamentelor separate.
5. Auditorul poate utiliza scrisoarea de angajament în calitate de document
informativ pentru clienţii săi chiar şi în cazurile, cînd obiectivul şi sfera de
aplicare a unui audit, precum şi obligaţiile auditorului sînt stabilite de
legislaţia în vigoare.
Scrisoare de angajament privind exercitarea auditului

6. Atît în interesul clientului cît şi al auditorului, pentru a evita neînţelegerile în


legătură cu prestarea serviciilor de audit, se recomandă întocmirea de către
auditor şi coordonarea cu clientul a scrisorii de angajament pînă la începerea
exercitării lucrărilor. Această scrisoare de angajament confirmă documentar
acceptarea de auditor (client) a prestării (primirii) serviciilor, precum şi
stabileşte obiectivul şi sfera de aplicare a auditului, limitele responsabilităţii
auditorului faţă de client şi forma documentelor de raportare privind
rezultatele auditului.
7. Forma şi conţinutul scrisorii de angajament pot varia în dependenţă de
cerinţele şi particularităţile clientului, dar, de regulă, includ:
 Obiectivul auditului rapoartelor financiare.
 Responsabilitatea conducerii pentru rapoartele financiare.
 Sfera de aplicare a auditului, inclusiv referiri la actele legislative şi
normative corespunzătoare, precum şi la standardele sau cerinţele
organizaţiilor profesionale, membrii cărora sînt auditorul sau organizaţia
de audit.
 Forma documentelor de raportare sau altui tip de comunicare a
rezultatelor auditului, prezentate clientului.
 Indicaţia privind faptul că din cauza aplicării testării şi a altor limite
inerente unui audit, precum şi a limitelor inerente oricărui sistem contabil
şi de control intern, există un risc inevitabil că unele denaturări, chiar şi
cele semnificative pot rămîne nedescoperite.
 Cerinţa accesului nelimitat la orice înregistrări, documente şi alte
informaţii necesare pentru exercitarea auditului.
 Acordul clientului cu condiţiile scrisorii de angajament.
8. Auditorul, de asemenea, poate include în scrisoarea de angajament:
 Aspecte referitoare la planificarea auditului.
 Intenţia de a primi o confirmare scrisă din partea conducerii privind
declaraţiile prezentate în legătură cu auditul.
 Descrierea altor scrisori sau rapoarte pe care auditorul intenţionează să le
prezinte clientului.
 Indicatorul care constituie baza de calcul a sumei remunerării pentru
servicii, şi alte condiţii de plată.

9. Dacă este necesar, în scrisoarea de angajament pot fi incluse, de asemenea,


următoarele puncte:

 Modul de atragere a altor auditori şi experţi în procesul auditului.


 Modul de atragere a auditorilor interni şi a altui personal al clientului.
 Modul de relaţii cu auditorul predecesor (dacă acesta a fost) în cazul cînd
auditorul exercită pentru prima dată auditul rapoartelor financiare ale
acestui client.
 Indicaţie privind limitarea responsabilităţii auditorului, dacă posibilitatea
unei asemenea limitări există.
 Înţelegerea referitoare la orice alte relaţii viitoare dintre auditor şi client.

Exemplu de scrisoare de angajament privind exercitarea auditului rapoartelor


financiare se prezintă în Anexă la prezentul standard.

Auditul componentelor agentului economic

10. Cînd auditorul agentului economic este şi auditorul componentelor acestuia


(întreprinderii fiice, filialei sau altei subdiviziuni), adresarea către component a
unei scrisori de angajament separate depinde de aşa factori ca:

 Cine angajează auditorul componentului.


 Necesitatea întocmirii unui raport al auditorului separat pentru
componentul dat.
 Cerinţe juridice.
 Volumul lucrărilor exercitate de alţi auditori la auditul componentelor.
 Cota de participaţie a întreprinderii mamă în capitalul statutar al
componentului (întreprinderii fiice).
 Gradul de independenţă a conducerii componentului.

Audite ulterioare

11. În cazul auditelor ulterioare ale agentului economic, auditorul trebuie să ţină
cont dacă, circumstanţele cer revederea condiţiilor de prestare a serviciilor de
audit, prevăzute de scrisoarea de angajament iniţială şi dacă este necesară
reinformarea clientului privind condiţiile existente ale angajamentului.

12. Auditorul poate decide să nu adreseze o nouă scrisoare de angajament


privind exercitarea fiecărui audit ulterior. Totuşi, prezenţa următorilor factori
poate condiţiona întocmirea unei scrisori de angajament noi:

 Orice indicaţie care atestă faptul că clientul înţelege incorect obiectivul şi


sfera de aplicare a auditului.
 Orice condiţii revăzute sau speciale de prestare a serviciilor de audit.
 Schimbări recente în componenţa conducerii de vîrf, consiliului director,
sau modificarea cotelor acţionarilor (participanţilor) în capitalul statutar
al clientului.
 Schimbări considerabile a naturii şi volumului afacerilor clientului.
 Cerinţe juridice.

Acceptarea modificărilor în angajamente

13. Auditorul, căruia se solicită, înainte de finalizarea prestării serviciilor de


audit, să modifice condiţiile angajamentului în aşa mod, încît să se presupună
un alt nivel (de regulă mai redus) de asigurare (certitudine), trebuie să
examineze caracterul adecvat al acceptării modificării corespunzătoare.
14. Solicitarea clientului privind modificarea de auditor a condiţiilor
angajamentului poate fi rezultat a:

 schimbării circumstanţelor, care influenţează asupra necesităţii în serviciile


prestate;
 neînţelegerilor cu privire la natura auditului sau serviciilor conexe solicitate
iniţial; sau
 limitărilor sferei de aplicare a auditului sau altor servicii prestate, impuse de
conducere sau determinate de alte circumstanţe.

Auditorul urmează să analizeze în mod corespunzător motivul solicitării


modificării, înaintat de conducerea clientului, în special în cazul limitărilor
sferei de aplicare a auditului sau a serviciilor conexe.

15. Modificarea circumstanţelor care influenţează asupra necesităţilor agentului


economic sau înţelegerea incorectă a naturii serviciilor de audit solicitate iniţial,
de obicei, se consideră o bază rezonabilă pentru înaintarea solicitării modificării
condiţiilor angajamentului. Dimpotrivă, solicitarea modificării nu poate fi
considerată rezonabilă, dacă se dovedeşte că ea este legată de informaţia
incorectă, incompletă sau neautentică, prezentată de agentul economic.

16. Înainte de a accepta modificarea angajamentului privind exercitarea


auditului rapoartelor financiare într-un angajament privind prestarea serviciilor
conexe, auditorul care efectuează auditul în conformitate cu Standardele
Naţionale de Audit trebuie să ţină cont, pe lîngă prevederile paragrafelor 13-15
ale prezentului standard, de urmările juridice şi contractuale referitoare la
această modificare.

17. Dacă auditorul ajunge la concluzia că există o justificare rezonabilă pentru


modificarea condiţiilor angajamentului şi dacă lucrările de audit executate
iniţial corespund cerinţelor Standardelor Naţionale de Audit, aplicabile
serviciilor prestate conform noului angajament, atunci raportul auditorului
prezentat trebuie să corespundă condiţiilor revăzute ale angajamentului. Acest
fapt înseamnă, că raportul nu trebuie să conţină o referire la:

(a) condiţiile angajamentului iniţial; sau

(b) procedurile, efectuate în corespundere cu condiţiile angajamentului iniţial,


cu excepţia cazurilor, cînd angajamentul nou reprezintă un angajament privind
executarea procedurilor convenite referitoare la informaţia financiară şi, în aşa
mod, referirea asupra procedurilor efectuate constituie o parte a raportului.

18. Dacă condiţiile angajamentului privind prestarea serviciilor se modifică,


auditorul şi clientul trebuie să convină asupra noilor condiţii.

19. Auditorul nu trebuie să accepte modificarea condiţiilor angajamentului,


dacă pentru aceasta nu există justificări suficiente. Drept exemplu poate servi
situaţia, cînd auditorul nu poate obţine în procesul auditului dovezi de audit
suficiente şi adecvate privind creanţele, iar clientul solicită ca natura serviciilor
să fie modificată în examinare limitată, în scopul evitării opiniei de audit cu
menţiuni sau refuzului de a exprima opinia.

20. Dacă auditorul nu poate accepta modificarea condiţiilor angajamentului şi


dacă nu i se permite continuarea executării angajamentului iniţial, auditorul
trebuie să refuze exercitarea auditului, ţinînd cont de existenţa anumitor
obligaţii contractuale sau de altă natură, privind comunicarea altor părţi, cum ar
fi consiliul director sau acţionarii, a circumstanţelor care au determinat
întreruperea prestării serviciilor.

Data intrării standardului în vigoare

21. Prezentul standard intră în vigoare pentru auditul rapoartelor financiare ce


cuprind perioadele începînd cu 1 ianuarie 2001. Se recomandă aplicarea
anticipată.
Exemplu de scrisoare de angajament privind exercitarea

auditului rapoartelor financiare

Exemplul scrisorii de angajament ce urmează poate fi folosit ca model, ce


include prevederile examinate în prezentul standard şi poate fi modificat în
corespundere cu necesităţile şi circumstanţele concrete, precum şi cerinţele
actelor legislative şi normative.

Către Consiliul director sau reprezentantul

corespunzător al conducerii de vîrf

(denumirea agentului economic)

Ca răspuns la solicitarea Dvs. privind exercitarea auditului bilanţului contabil al


(denumirea agentului economic) la data de ..... şi a rapoartelor corespunzătoare
privind rezultatele financiare, fluxul capitalului propriu şi fluxul mijloacelor
băneşti pentru perioada de gestiune vă comunicăm următoarele. Prin prezenta
scrisoare confirmăm în mod oficial acceptarea privind exercitarea auditului şi
înţelegerea naturii serviciilor ce urmează a fi efectuate. Obiectivul auditului va
consta în exprimarea opiniei auditorului asupra rapoartelor financiare.

Auditul va fi exercitat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit.


Conform cerinţelor acestor standarde auditul va fi planificat şi exercitat în
scopul obţinerii asigurării rezonabile că rapoartele financiare nu conţin
denaturări semnificative. Un audit include examinarea, în baza testării, a
dovezilor ce confirmă datele rapoartelor financiare şi dezvăluirea informaţiei.
Un audit, de asemenea, cuprinde evaluarea principiilor contabilităţii utilizate şi
analiza estimărilor considerabile determinate de conducere, precum şi evaluarea
rapoartelor financiare prezentate luate în ansamblu.

Datorită anumitor cauze, ce includ aplicarea testării şi alte limite inerente unui
audit, precum şi limitele inerente oricărui sistem contabil şi de control intern,
există un risc inevitabil că unele denaturări chiar şi cele semnificative pot
rămîne nedescoperite.

Pe lîngă raportul auditorului asupra rapoartelor financiare, vă vom pune la


dispoziţie o scrisoare separată (scrisoare către conducere) privind neajunsurile
semnificative ale sistemelor contabil şi de control intern descoperite în procesul
auditului.

Vă reamintim că responsabilitatea pentru pregătirea şi prezentarea rapoartelor


financiare, inclusiv dezvăluirea adecvată a informaţiei, o poartă conducerea
agentului economic. Aceasta include asigurarea ţinerii adecvate a registrelor
contabile şi organizării adecvate a controlului intern, selectarea şi aplicarea
politicii de contabilitate şi asigurarea integrităţii activelor agentului economic.
Reieşind din aceasta, o parte a procesului de audit constituie cerinţa către
conducerea agentului economic auditat de a confirma în scris declaraţiile,
prezentate în procesul exercitării auditului.

Sperăm să primim un sprijin deplin din partea personalului Dvs. şi că ne vor fi


puse la dispoziţie orice înregistrări, documente şi altă informaţie necesară
pentru exercitarea auditului. Remunerarea pentru servicii se va determina
reieşind din timpul consumat necesar personalului organizaţiei de audit pentru
exercitarea prezentului angajament, şi cheltuielile de deplasare. Tariful pe oră a
lucrătorilor variază în funcţie de gradul de responsabilitate, experienţă şi nivelul
de pregătire profesională.

Această scrisoare de angajament va fi valabilă pentru anii viitori, în cazul cînd


aceasta nu va fi reziliată, modificată sau înlocuită cu alt angajament.

Vă rugăm să confirmaţi acordul privind exercitarea auditului rapoartelor


financiare, să semnaţi şi să ne returnaţi copia anexată a prezentei scrisori sau să
transmiteţi observaţii referitoare la conţinutul acesteia în decurs (termenul).
(Denumirea organizaţiei de audit)

(semnătura)

______________________

Numele şi funcţia

Data

Cu condiţiile exercitării auditului rapoartelor financiare sînt de acord

(Denumirea agentului economic)

(semnătura)

______________________

Numele şi funcţia

Data