Sunteți pe pagina 1din 2

I.

Teste grilă

1. Sunt asimilate actelor administrative, conform art. 2 lit. c 1) din Legea contenciosului
administrativ:

a) toate contractele încheiate de autorităţile publice;

b) contractele administrative încheiate de autorităţile publice;

c) contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor


proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice,
achiziţiile publice.

2. Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ:

a) actele de comandament cu caracter militar;

b) dispoziţiile primarului;

c) hotărârile consiliului judeţean.

3. Plângerea prealabilă în cazul actului administrativ individual poate fi formulată:

a) în termen de 30 de zile de la data comunicării actului;

b) în termen de 1 an de la data emiterii actului;

c) oricând.

4. Actul administrativ individual produce efecte de la momentul:

a) comunicării;

b) publicării;

c) emiterii.

5. Actul administrativ - jurisdicțional este:

a) o hotărâre judecătorească;

b) o operațiune administrativă;

c) actul emis de o autoritate administrativă învestită, prin lege organică, cu atribuţii de jurisdicţie
administrativă specială (competenţa de soluţionare a unui conflict privind un act administrativ,
după o procedură bazată pe principiile contradictorialităţii, asigurării dreptului la apărare şi
independenţei activităţii administrativ-jurisdicţionale).
II. Speță

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova - Secţia Contencios Administrativ și


Fiscal - cetăţeanul M.A. solicită anularea dispoziţiei n/2007 emisă de primarul Municipiului
Ploiești, motivând că prin aceasta îi sunt încălcate anumite drepturi prevăzute de lege.
Acţiunea a fost înregistrată pe rolul instanţei de contencios administrativ și fiscal la 5 zile de la
comunicarea dispoziţiei în cauză cetăţeanului M.A.
Pârâtul solicită instanţei respingerea acţiunii ca inadmisibilă (prematur introdusă), arătând că
reclamantul nu a formulat o plângere prealabilă, anterior formulării cererii de chemare în
judecată, în termenul prevăzut de Legea contenciosului administrativ.
În replică, reclamantul arată că nu a formulat plângerea prealabilă întrucât, în conformitate cu
dispoziţiile art. 21 alin. (4) din Constituţie, jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative.
Ce soluţie va pronunţa instanţa?

Pentru rezolvarea temei, citiți cu atențiile cursurile și prevederile Legii contenciosului


administrativ nr. 554/2004.

S-ar putea să vă placă și