Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2020


Proba E. d)

Economie
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Test 2

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile
şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 10 răspunsuri corecte, astfel:
1-d, 2-c, 3-c, 4-c, 5-a, 6-a, 7-d, 8-d, 9-c, 10-d 10x3p=30 de puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1.
a) câte 2 puncte pentru completarea fiecăreia dintre cele două coloane ale tabelului dat
(cantitatea cerută trebuie să crească, iar cantitatea oferită să scadă) 2x2p=4 puncte
b) - scrierea formulei coeficientului de elasticitate a cererii în funcție de preț 2 puncte
- precizarea cantității cerute, conform cerinței: 65 buc. 2 puncte
2.
- alegerea valorilor numerice cerute 4 puncte
- ilustrarea modului în care se modifică productivitatea medie a muncii în perioada dată 2 puncte
- precizarea sensului modificării 2 puncte
3.
- câte 4 puncte pentru scrierea algoritmului în vederea determinării fiecăruia dintre indicatorii ceruţi
la subpunctele a) și b): algoritm complet în care se face precizarea semnificației notațiilor din
formulele utilizate – 4p./ algoritm incomplet sau algoritm complet, dar fără a preciza semnificația
notațiilor făcute – 2p. 2x4p=8 puncte
- câte 2 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre indicatorii ceruţi la
subpunctele a) și b), astfel: profitul firmei = 150 mil. u.m., costul producţiei realizate de firmă =
600 mil. u.m. 2x2p=4 puncte
Notă: În situația în care candidatul nu obține valorile din barem din cauza unor erori de calcul se
acordă 1 punct din cele 2 puncte posibile.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. a) câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru noțiuni economice din textul dat 4x1p=4 puncte
b) câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici corecte pentru fiecare dintre cele două
noțiuni alese 2x3p=6 puncte
2. câte 4 puncte pentru precizarea efectelor cerute în condițiile date, astfel: cererea de flori rămâne
constantă, prețul florilor crește 2x4p=8 puncte
3. a) câte 2 puncte pentru marcarea corectă pe grafic a fiecăruia dintre cele cinci elemente cerute
5x2p=10 puncte
b) marcarea pe grafic a oricărei valori numerice pentru prețul de vânzare la care apare exces de
ofertă 2 puncte

Probă scrisă la economie Test 2


Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 1