Sunteți pe pagina 1din 6

ORDONANTA MILITARA nr.

8 din 9 aprilie 2020


privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 EMITENT • MINISTERUL AFACERILOR
INTERNE Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 10 aprilie 2020 Data intrării în vigoare 10-
04-2020
este Wlabilă cu data de 10-04-2020 până la data de 15-04-2020

De acord
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Având în vedere dispoz tiile art 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr_ 1/1999 privind regimul stării de
asediu Șl regimul stării de urgentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr 22 din 21 ianuarie
1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453,2004, cu modificările și completările ulterioare,
ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgentă, aprobată prin
Hotărârea nr. lg din 914.2020, în temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării
de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct
1 - 4 din anexa nr. 2 la același decret și al art 20 lit n) din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 1/1999, cu
modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanță militară: Articolul
1
(1) Este permisă circulația în afara locuințeilgospodăriei a titularilor autorizațiilor/permiselor de pescuit
comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și
acvacultură, precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități.
(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodžriei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau
pentru deplasarea Dovada calității de apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de
oficiile județene de zootehnie sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra
stupilor
(3) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb
pentru autovehicule și servicii de reparații auto.
(4) Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr_ 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
se aplică în mod corespunzător.
(5) În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin. (1) și menționează, ca motv, deplasarea
în interes profesional, iar persoanele prevăzute la alin. (3) menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de
bunuri care acoperă necesităt le de bază ale persoanelor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea l.
Articolul 2
(1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din
Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1 nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport
marfă și corespondentă, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice
necomerciale.
(3) Măsura prevăzută la alim (1 ) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgentă prin
Decretul nr_ 195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în
decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin
ordonanță militară interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.
Articolul 3
(1) Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgentă, pentru agricultorii care prezintă
certificat de producător agricol: cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19_
(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și
de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a
certificatului de producător.
(3) Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență, personalul acestora având
obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-IY
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea l.

Pagina 1 din 6
Articolul 4
(1) Se prelungește, potrivit anexei nr. 1 la prezenta ordonanță militară, pe întreaga perioadă a stării de
urgentă, închiderea temporară - totală sau parțială - a punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilită prin
Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 8/2020 și nr 12/2020.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea l.
Articolul 5
(1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la
intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-łg
(2) Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30
km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a
frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel putin o dată pe săptămână
(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite intrarea în România în
condițiile alin. (1) sunt următoarele: Cenad: Nădlac, Turnu, Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea.
(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prevăzute la se permite și intrarea\ieșirea
lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole.
(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză intră în carantină pentru o
perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea l.
Articolul 6
(1) Se exceptează de la măsura izolării domiciliuicarantinării persoanele care intră în România pentru
prestarea unor activități de Instalare, punere în funcțiune, mentenanță service a echipamentelor și tehnicii
medicale, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu
beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.
(2) Prevederile se aplică și pentru tehnica]echipamentele din domeniile științific, economic, apărare,
ordine publică și securitate națională.
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea l.
Articolul 7
(1) Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista
prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță militań
(2) Procedurile de export al produselor agroalimentare prevăzute la aflate în derulare la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanțe militare, se suspendă pe perioada stării de urgentă.
(3) Pe perioada stării de urgență se suspendă activitatea de emitere a certificatelor fitosanitare pentru exportul
produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr 2 la prezenta ordonanță militară.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea l.
Articolul 8
(1) Achiziționarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr 2 se poate face
numai dacă statul membru face dovada faptului că produsele achiziționate sunt destinate consumului intern
propriu sau al celui comunitar, iar nu exportului.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea l.
Articolul 9
(1) Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul
centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți,
cu și fără dizabilități, precum Șl pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul
serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr_ 867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Apafiinžtorii/Susținătorii\Reprezentantii legali ai beneficiarilor ser*'iciilor prevăzute la alin. (1), în baza
unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu sau, după caz, la reședința aparținătorilor
'susținătorilor/ reprezentanților legali dacă ÎȘI asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare
ocrotirii temporare a acestora.
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea l.

Pagina 2 din 6
Articolul 10
(1) Se instituie, pe perioada stării de urgentă, măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone
special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art.
g alin. (1 ) pe o perioadă de 14 zile.
(2) Perioada prevăzută la alin (1) este urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, pe o
perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în
ture Ischimburi_
(3) În termen de 24 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea l, a prezentei ordonanțe
militare, șeful de centru, înlocuitorul desemnat sau coordonatorul personalului de specialitate stabilește
organizarea turelor pe perioada stării de
(4) În psa personalului prevăzut la alim (3), directorul direcției generale de asistentă socială și protecția
copilului, pentru serviciile sociale publice din structura direcției generale, primarul, pentru serviciile sociale
organizate în cadrul 'în subordinea autorităților administrației publice locale, și reprezentantul legal al
furnizorului privat stabilesc organizarea turelor pe perioada stării de urgență
(5) În situații excepționale, în cazul serviciilor sociale private, pentru care personalul prevăzut la alin. (3) și
nu există, comitetul județean pentru situații speciale de urgentă desemnează persoana responsabilă cu organizarea
turelor în vederea izolării preventive la locul de muncă\domiciliu și a asigurării managementului serviciului.
(6) Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul centrelor prevăzute la art. 9 alin (1)
atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz
(7) Accesul vizitatorilor/apartinătorilorisusținătorilor/ reprezentanților legali ai beneficiarilor serviciilor
sociale în centrele rezidențiale prevăzute la art g alin. (1 ) este interzis.
(8) Măsura prevăzută la se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul
Oficial al României, Partea L
Articolul 11
În situația în care furnizorii de servicii sociale nu au resurse proprii de cazare pentru aplicarea prevederilor art. 10
alin. autoritățile administrației publice locale pe raza de competentă a cărora funcționează serviciile sociale
prevăzute la art 9 alin. (1) au obligația Identificării și asigurării, în proximitatea acestora: de spatii pentru
cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice necesare acestuia, precum și asigurării
transportului personalului, care este în izolare preventivă la domiciliu, de la locul de muncă la domiciliul/reședinta
acestuia și invers, cu respectarea măsurilor de protecție Șl prevenire a infecției.
Articolul 12
(1) Personalului care deservește centrele prevăzute la art. 9 alin. (1) i se asigură de către furnizorul de servicii
sociale echipamentele igienico-sanitare și de protecție necesare
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea l.
Articolul 13
(1) Pe perioada stării de urgență, prin excepție de la prevederile legale în vigoare, în cazul demisiei
angajaților centrelor prevăzute la art g alin. (1), termenul de preaviz este de 45 de zile calendaristice.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea l.
Articolul 14
(1) În scopul prevenirii apariției unor focare de infecție, în cazul manifestării simptomatologiei specifice
COVID-19 sau, după caz, al unor informații din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul
beneficiarilor sau al personalului, direcțiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor și a întregului
personal, la sediul serviciului social.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea l.
Articolul 15
(1) Pe perioada stării de urgentă se suspendă procedurile de vânzare/cumpžrare de pachete majoritare de
acțiuni ale companiilor din Sistemul energetic național, indiferent de forma de proprietate a acestora.
(2) Reluarea procedurilor se va face după încheierea stării de urgentă cu decalarea corespunzătoare a
termenelor prevăzute în calendarul anterior.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea l.
Articolul 16
Se recomandă autorităților administrației publice locale și proprietarilor, persoane fizice sau juridice, să monteze
dispozitive cu soluții dezinfectante la intrările în imobilele cu destinația de locuințe colective și să dezinfecteze
periodic lifturile, casa scărilor și celelalte spatii comune din interiorul acestor imobile.

Pagina 3 din 6
Articolul 17
În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care
comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.
Articolul 18
(1) După alineatul (3) al articolului 9 din Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență
care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea l: nr 219 din 1B aprilie 2020, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins
(4) Pentru nerespectarea măsurii prevăzute la art. 5, pe lângă sancțiunea contravențională principală, În
funcție de natura și gravitatea faptei, se poate aplica și sancțiunea contravenponală complementară a
confiscării bunurilor a/ căror transport În vederea distribuirii În afara teritoriului României este interzis.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 11 aprilie 2020.
Articolul 19
(1) După alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanța militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a
răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr 262 din 31 martie 2020, se
introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins
(4) Măsura prevăzută la alin (2) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgentă prin
Decretul nr. 195/2020, numai dacă starea de urgentă pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă În
decretul de prelungire a stării de urgență se menține competenta ministrului afacerilor interne de a stabili,
prin ordonantă militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe chferite rute
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea l.
Articolul 20
(1) Ordonanța militară nr. 7,2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-łg, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea l, nm 284 din 4 aprilie 2020, se modifică și se completează după cum
1. La articolul 9, după alineatul (4) se ntroduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgentă
pan Decretul nr. 195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritonul României se prelungește și dacă
În decretul de prelungire a stării de urgentă se competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin
ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.
2. La articolul 1 0, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins
Articolul 10
(1) Sunt permise zborurile efectuate de toți transportatorii aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementžri/e Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul
lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de origine și de
destinație.
3. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins
Articolul 16
(l) În vederea prevenirii răspândirii COVID• 19, ministerele cu sanitară proprie și autoritățile administratiei
publice locale as,'gurĂ pentru personalul din sistemul public sanitar, la cerere, spații hoteliere destinate
repausului dintre ture sau gărzi, hrana - trei mese pe zi și apa.
4. La articolul 18 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera bA1), cu următorul cuprins:
bal) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru
măsura prevăzută la art 10.
(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României,
Partea l.
Articolul 21
(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română Șl politia locală, pentru măsurile prevăzute la art 1 și 3;
b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art 2;
c) Ministerul Transporturilor: Infrastructurii și Comunicațiilor, Poliția de Frontieră Română și direcțiile de
sănătate publică, pentru măsurile prevăzute la art. 4-6;
d) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru măsurile prevăzute la art. 7 și 8;

Pagina 4 din 6
e) Ministerul Muncii și Protecției Sociale: prin instituțiile subordonate, aflate sub autoritatea sau
coordonarea sa, direcțiile de sănătate publică, precum Șl conducătorii autorităților administrației publice locale,
pentru măsurile prevăzute la art. 9-14;
f) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la art 15.
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1-15 atrage răspunderea disciplinară, Civilă, contravențională
sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 1/1999, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul nstituțiilor prevăzute la este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în
conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și
completările ulterioare.
Articolul 22
Prevederile art. 6 și 7 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează aplicabilitatea.
Articolul 23
Anexele nr. 1 și 2 fac palte Integrantă din prezenta ordonanță militară.
Articolul 24
(1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat,
pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare

Ministrul afacerilor interne,

Marcel Ion Vela


București, 9 aprilie 2020.

Anexa nr. 1

Punctele de trecere a frontierei de stat închise total sau parțial


pe întreaga perioadă a stării de urgentă
l. La frontiera româno-ungarž:
1. Turnu, județul Arad (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);
2. Salonta, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră);
3. Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);
4. Valea lui Mihai, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția traficului feroviar de marfă);
5. Carei, județul Satu Mare.
II. La frontiera româno-bulgară:
1. Negru Vodă, județul Constanta;
2. Lipnița, județul Constanța;
3. Dobromir, județul Constanta;
4. Zimnicea, județul Teleorman;
5. Turnu Măgurele, județul Teleorman;
6. Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
III. La frontiera româno-ucraineană:
. Sighetu Marmației, județul Maramureș;
2. Isaccea, județul
IV. La frontiera româno-moldoveană:
1. Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
2. Oancea, județul Galați.
V. La frontiera româno-sârbž
. Porțile de Fier II, județul Mehedinți;
2. Drobeta-Tumu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă);
3. Orșova, județul Mehedinți;
4. Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;

Pagina 5 din 6
5. Naidăș județul Caraș-Severin; 6. Vălcani, județul Timiș;
7. Stamora-Moravita, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă);
8. Lunga, județul Timiș;
9. Foeni, județul Timiș;
10. Jimbolia, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă).
Anexa nr. 2

LISTA produselor agroalimentare


pentru care se interzice/se suspendă exportul pe perioada stării de
urgentă

1. grâu și meslin - cod tarifar 1001;


2. orz - cod tarifar 1003,
3. ovăz - cod tarifar 1004;
4. porumb - cod tarifar 1005;
5. orez - cod tarifar 1006;
6. făină de grâu sau de meslin - cod tarifar 1 101;
7. boabe de sola, chiar sfărâmate - cod tarifar 1201;
8. semințe de floarea-soarelui: chiar sfărâmate - cod tarifar 1206;
9. ulei de semințe de floarea-soarelui, de șofrănaș sau de semințe de bumbac și fracțiunile acestora, chiar
rafinate, dar nemodificate chimic - cod tarifar 1512;
10. zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă - cod tarifar 1701;
11. produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor
utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse
similare cod tarifar 1905;
12. tufle și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția
uleiului de soia - cod tarifar 2304;
13. tufle și alte reziduuri solide: chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția
grăsimilor sau uleiurilor vegetale, altele decât cele de la pozițiile 2304 sau 2305 - cod tarifar 2306.

Pagina 6 din 6