Sunteți pe pagina 1din 5

Energia electrica

La sfârșitul anului 2005 existau 8,6 milioane consumatori de energie electrică, din care 8,04
milioane consumatori casnici. Aproximativ 30% din energia electrică produsă in Romania este
furnizată consumatorilor casnici.[1]

Exportul de energie electrică al României a fost de 3 TWh în anul 2006 și 4 TWh în 2005.
Importurile de energie electrică a României au fost de 2,3 TWh în anul 2005.[1]

În anul 2006, numărul de consumatori casnici reprezenta 93,61% din numărul total de
consumatori, iar energia consumată de aceștia reprezenta 35,72% din total energie consumată.
[1]

În anul 2006, producția a fost de aproximativ 62 TWh, la o putere instalată de 17.630 MW. Piața
românească de energie electrică este estimată la 1,75 miliarde Euro. [1]

În anul 2006 prețul electricității în România se situa la 60% din media UE.[1]

Cărbunele este principala sursă pentru producerea energiei, cu o pondere de 42,5% din total, la
fel de mare ca și în 2007. Pe locul 2 s-au plasat sursele hidro, cu un procent de 26,4%, iar energia
din surse nucleare a avansat pe locul 3, cu o pondere de 17,3%, în creștere cu 4 puncte
procentuale față de ponderea deținută în 2007 din totalul producției.[1]

În anul 2009, consumul de energie electrică al României s-a ridicat la 55,19 TWh.[1]

Principalii producători de energie electrică din România sunt Termoelectrica, cele 3 complexuri
energetice din Oltenia (CE Turceni, CE Rovinari și CE Craiova), Hidroelectrica și
Nuclearelectrica.[1]

Cei mai mari consumatori de energie electrică din România sunt: producătorul de aluminiu Alro
Slatina, combinatul siderurgic ArcelorMittal Galați și combinatul de îngrășăminte Oltchim.[1]

Conform unui raport al grupului italian Enel din anul 2010, furturile de energie electrică
reprezintă, în România, 5,4% din consum, mult peste media europeană, de 0,25%. [1]
PRODUCTIE

În tabelul următor sunt prezentate principalele date de bilanţ fizic al energiei electrice
corespunzătoare lunii ianuarie 2019, comparativ cu perioada similară din anul anterior:

Fig.1.Tabel cu bilantul lunii ianuarie 2019.[2]

Fig.2.Sistemul Energetic National. [2]


Furnizori

În luna ianuarie 2019, pe piaţa de energie electrică au activat 96 operatori economici a căror
activitate principală o constituie furnizarea de energie electrică; dintre aceştia, 32 sunt furnizori
care îşi desfăşoară activitatea doar pe PAN (o parte dintre aceştia fiind deja deţinători de licenţă
pentru activitatea traderului de energie electrică) şi 64 sunt furnizori care au activitate şi pe PAM
(inclusiv furnizorii de ultimă instanţă care acţionează atât pe segmentul reglementat, cât şi pe
segmentul concurenţial al PAM).[2]

În graficul următor se prezintă valorile lunare ale exportului şi importului comercial, precum şi
ale soldului export-import în ultimele 24 de luni:

Fig.3. Evolutia lunara a exportului. [2]


Impactul asupra mediului

Societăţile Grupului Electrica, prin specificul activităţilor lor, nu deţin surse de poluare majoră,
întrucât în condiţii normale de exploatare a instalaţiilor RED (Reteaua Electrica de Distributie)
nu se eliberează poluanţi in mediu. Există anumite aspecte legate de impactul negativ asupra
mediului, cand se pot evacua accidental în mediu substanţe/emisii cu acţiune poluantă in condiţii
de funcţionare anormale sau în cazul executării lucrărilor de mentenanţă sau dezvoltare RED.

La nivelul fiecărei societăţi au fost identificate aspectele de mediu care pot avea un impact
semnificativ asupra mediului şi au fost stabilite obiective şi masuri pentru prevenirea şi/sau
limitarea impactului.

Masurile cu caracter general din cadrul grupului pentru reducerea impactului instalaţiilor asupra
mediului:

 Utilizarea echipamentelor ecologice/eliminarea condensatoarelor electrice cu PCB


(dielectric impregnat cu bifenil policlorurat) stocate şi a celor montate înca în instalatii,
conform prevederilor legale;
 Reducerea pierderilor de energie electrică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
prin modernizarea instalaţiilor – promovarea reţelelor inteligente;
 Prevenirea poluării solului prin asigurarea unei mentenanţe de calitate;
 Intervenţia operativă pentru prevenirea şi/sau limitarea efectelor asupra mediului în caz
de incident, avarie sau dezastre;
 Protejarea biodiversităţii – ecosistemelor si habitatelor naturale, luându-se toate măsurile
tehnice şi organizatorice necesare;
 Perfecţionarea managementului deşeurilor şi asigurarea colectării selective a acestora;
 Informarea şi instruirea permanentă a angajaţilor în scopul dezvoltării culturii
organizaţionale privind protecţia mediului;
 Monitorizarea factorilor de mediu pe mai multe amplasamente din cadrul filialelor, în
vederea evitării producerii de poluări accidentale cu impact asupra mediului;
 Primirea şi transmiterea răspunsurilor corespunzatoare la solicitările pertinente ale
parţilor interesate de protecţia mediului.[3]
Bibliografie

1.https://ro.wikipedia.org/wiki/Energia_electric%C4%83_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia

2.file:///C:/Users/Done%20That!/Desktop/Monitian19.pdf

3.https://www.electrica.ro/activitatile-grupului/distributie/impact-asupra-mediului/