Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Politehnica din Bucuresti Facultatea FIIR

Departament ICTI
GHID
pentru intocmirea lucrarilor de disertaţie la programul de master

INGINERIA SECURITĂŢII SI SANĂTĂŢII IN MUNCĂ

Prezentul ghid se adresează absolvenţilor secţiei de master INGINERIA SECURITĂŢII SI


SANĂTĂŢII IN MUNCĂ, pentru elaborarea lucrării de disertaţie fiind o componentă esenţială in
cadrul examenului de absolvire a studiilor universitare de masterat. Elaborarea lucrării relevă
capacitatea masterandului de a concepe , prezenta si susţine o lucrare individuală, bazată pe
cunoştinţele acumulate pe tot parcursul anilor de studiu.

Alegerea temei se face impreuna cu coordonatorul sau indrumatorul stiintific, efortul principal
revine masterandului , iar coordonatorul are obligatia de a veni cu sugestii, corecturi, modificări in
structura capitolelor sau in maniera de elaborare/ prezentatre a lucrării.

 Tema proiectului

Tema proiectului se va alege dintre temele propuse de titularii disciplinelor predate pe


parcursul masterului.Tema proiectului este astfel aleasă incat sa-i permită absolventului programului
de master sa apeleze la cunoştintele dobandite la majoritatea disciplinelor la care s-a pregatit pe durata
programului de studiu.Lucrarea de disertaţie este lucrarea pe care absolventul o propune şi o susţine în
vederea obţinerii diplomei de master în specializarea pe care a urmat-o.

Lucrarea trebuie sa fie structurata pe capitole şi obligatoriu să conţină urmatoarele puncte:

1. Introducere (prezentarea organizaţiei in care desfasoara cercetarea, obiect de activitate,


organigramă, activităţi specific cu impact asupra SSM ,responsabilități în domeniul SSM,
identificarea cerințelor legale aplicabile organizației, noţiuni, terminologie, prescurtări folosite
in lucrare);

2. Evaluarea riscurilor profesionale şi elaborarea planului de masuri de prevenire pentru un loc


de muncă din cadrul organizaţiei

3. Audit de evaluarea conformării cu legislaţia /audit conform standardului OHSAS18001:2008


(prezentarea metodei de audit, realizarea unui audit pe cel puțin 2 legi identificate ca aplicabile
în organizație, formularea neconformităților și a acțiunilor corrective, raportarea rezultatelor
auditului, proceduri, instructiuni de lucru.);

MASTER INGINERIA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Page 1


Universitatea Politehnica din Bucuresti Facultatea FIIR
Departament ICTI
4. Identificarea aspectelor de mediu (analiza preliminară, impactul proceselor ce se desfasoara in
organizatie asupra mediului şi program de management de mediu);

5. Bibliografie.

Bibliografia va trebui sa cuprindă lucrari relevante pentru domeniul SSM, standarde de referinta,
legi aplicabile, adrese internet,etc.

 Prezentarea lucrarii

Lucrarea se va prezenta in format tipărit , sub forma legată sau cu inele , şi va avea un volum de 80-
100 de pagini.Se recomandă ca lucrarile să fie scrise cu caractere Times New Roman (TNR),
înălţimea de 12 pt. şi spaţiere la 1,15 rând, titlurile capitolelor şi subcapitolelor vor fi scrise astfel:

 I. Titlurile capitolelor cu TNR de 14 pt., bold


 I.1 Titlurile subcapitolelor (nivel 2) cu TNR de 12 pt., bold
 I.1.1 Titlurile secţiunilor subcapitolelor (nivel 3) cu TNR de 12 pt., italic

Paginile se vor numerota, începând cu pagina de cuprins, în partea de jos a paginii, Figurile şi tabelele
vor fi numerotate şi însoţite de explicaţii. În cazul când acestea sunt preluate din alte lucrări, se va
menţiona sursa.

Figurile şi tabelele vor fi referite în text, de maniera "..aşa cum se poate vedea în figura 2" sau
"Tabelul 2 prezintă....",

Susţinerea lucrării se face cu ajutorul unei prezentări realizate de absolvent în PowerPoint, care
să conţină un număr de 10 - 12 slide-uri, din care se va rezerva cel mai mare număr de slide-uri, 6 – 8
pentru "Studiului de caz".

 Evaluarea lucrarii

Cadrul didactic indrumator va propune o notă pe baza urmatoarelor criterii:

 Calitatea lucrarii,

 Gradul de originalitate.

Comisia intrunită pentru susţinerea examenului de disertaţie va aprecia lucrarea pe baza următoarelor
criterii:

 Prezentarea lucrarii si răspunsul la intrebari,

 Calitatea lucrarii si respectarea prevederilor Ghidului

MASTER INGINERIA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Page 2


Universitatea Politehnica din Bucuresti Facultatea FIIR
Departament ICTI
Bibliografie :

1. Auditul securitatii si sanatatii in munca – Alexandru Darabont, Steluta Nisipeanu, Doru


Darabont, ed. Agir, Bucuresti 2002
2. Managementul Securitatii si Sanatatii in Munca. Ghid de evaluarea a conformarii cu cerintele
legale – Doru Darabont, ed. Agir, Bucuresti 2010
3. Managementul Securitatii si Sanatatii in Munca, vol II – Alexandru Darabont, Stefan Pece,
Aurelia Dascalescu, ed. Agir, Bucuresti 2001
4. Auditarea de Sanatate si Securitate in Munca – Doru Darabont, ed. Virom, Constanta 2006
5. Implementarea sistemului de control intern managerial»Marilena Gheorghe,Daniela
Morar,Stefan Petru Funar Editura Bren, 2015, ISBN978-606-610-171-4,112 pag
6. .Managementul sanatatii si securitatii ocupationale. Proiectare, implementare», Marilena
Gheorghe,Daniela Morar, Stefan Petru Funar Editura Bren, 2015, ISBN978-606-610-172-1,162 pag.
7. C Babis, G Iacobescu, O Chivu, D Dobrotă – Elemente Legislative în Domeniul Securității și
Sănătății în Muncă, Ed.POLITEHNICA PRESS, București 2013, ISBN 978-606-515-533-6, 365 pag.
8. Certificare si acreditare in ingineria calitatii , Funar Stefan,Gheorghe Marilena,Ignatov
Madalina Editura Bren, 2014, ISBN 978-606-610-6, 150 pag
9. Echipamente individuale de protectie, ,Gheorghe Marilena, Editura Bren, 2015, ISBN 978-
606-610-173-8, 135pag
10. Proiectarea şi implementarea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii în muncă
conform cerinţelor OHSAS 1800»1 ;2004- PRINTECH 2007 Funar Stefan Petru, Ignatov
Madalina
11. Sistemul de management de mediu în cadrul general al sistemelor manageriale » PRINTECH
2007 Funar Stefan Petru
12. Proiectarea şi implementarea unui sistem de management de mediu conform ceriţelor SR ISO
14001 : 2005 » PRINTECH 2007 Funar Stefan Petru
13. Babiș, G Iacobescu, O. Chivu, Z. Apostolescu, D.Nițoi, Elemente de securitate și sănătatea
muncii în domeniul mecanic prelucrări prin așchiere, Ed. PRINTECH, București, 2016, ISBN 978-
606-23-0573-4
14. O. Chivu, C. Babiș, V. Aionesie– Elemente de Medicina Muncii, Îndrumar de Laborator, Ed.
PRINTECH, București 2013, ISBN 978-606-23-0061-6, 111pag.
15. C. Babiș, G. Iacobescu, O. Chivu, D. Dobrotă– Elemente Legislative în Domeniul Securității
și Sănătății în Muncă-Sinteze și teste grilă, Ed. POLITEHNICA PRESS, București 2013, ISBN 978-
606-515-535-0, 146 pag.
16. ISO 14001:2004
17. OHSAS 18001:2008
18. Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;
19. Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.1425/2006
20. HG 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

MASTER INGINERIA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Page 3