Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL MEDICINA MAMEI ȘI COPILULUI
1.3. DISCIPLINA: PUERICULTURĂ
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ - LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: PUERICULTURĂ
2.2. Titularul activităților de curs: Conf.dr. Laura Florescu
2.3. Titularul activităților de seminar: Conf.dr. Laura Florescu, Asist.dr.Dana Elena Mîndru, Asist.dr.
Oana Raluca Temneanu
2.4. Anul de V 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de C1/C2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) –


3.1. Nr ore pe 4 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 2
săptămână laborator
3.4. Total ore 28 Din care : 3.5. curs 14 3.6. seminar/ 14
din planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 8
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 15
Tutoriat 2
Examinări 3
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 47
3.8. Total ore pe semestru 75
3.9. Numărul de credite 3

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 5
4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Cunoștințe de embriologie, anatomie, biochimie,
fiziologie, fiziopatologie și semiologie medicală.
4.2. de competențe Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu este cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu este cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale - Capacitatea de a comunica cu familia în vederea obţinerii
(exprimate prin cunoștințe și informaţiilor necesare completării foii de observaţie;
abilități) - Abilitatea de a consulta nou născutul/sugarul/copilul şi de a
întocmi foaia de observaţie a acestuia;
- Tehnica efectuării măsurătorilor la sugar şi copil: talie, greutate,
perimetre;
- Cunoaşterea indicatorilor antropometrici în vederea urmăririi
corecte a creşterii şi dezvoltării normale a sugarului şi copilului;
- Aprecierea corectă a aspectului scaunelor şi vărsăturilor la sugar şi
copil;
- Tehnica toaletei plăgii ombilicale, a băii parţiale şi generale, a
efectuării masajului şi gimnasticii la sugar;
- Cunoaşterea îmbrăcării corecte şi a menţinerii igienei camerei şi
patului sugarului/copilului;
- Cunoaşterea calendarului şi tehnicii imunizărilor la sugar şi copil;
- Cunoaşterea medicaţiei pentru profilaxia corectă a rahitismului şi
anemiei la sugar şi copil mic;
- Cunoaşterea particularităţilor de creştere şi îngrijire ale copilului
cu greutate mică la naştere;
- Abilitatea de a convinge şi încuraja mama în utilizarea alimentaţiei
naturale;
- Tehnica administrării alimentaţiei naturale, artificiale, mixte şi
diversificate;
- Cunoaşterea tipurilor de formule de lapte pentru sugari şi copii
- Tehnica efectuării preparatelor dietetice folosite în alimentaţia
sugarului.
Competențe transversale (de - Capacitatea de a elabora, în funcție de vârsta copilului, a unui
rol, de dezvoltare profesională, plan de îngrijire adecvat;
personale) - Abilitatea de a evalua factorii de risc la sugarii/copii proveniţi
din medii socio-familiale defavorizate.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Dobândirea cunoștințelor necesare privind particularitățile de creștere
și dezvoltare ale nou – născutului la termen, a celui cu risc crescut (cu
greutate mică/mare la naștere), sugarului şi copilului.
7.2. Obiective specifice Monitorizarea corectă a creşterii, dezvoltării şi alimentaţiei nou –
născutului la termen, a celui cu risc crescut (cu greutate mică/mare
la naștere), sugarului şi copilului în vederea consilierii familiei
aparținătoare pentru asigurarea unei dezvoltări optime, armonioase.

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1. Puericultura prenatală, Prezentare Power Point Prelegerea va aborda:
perioadele copilăriei şi - caracteristicile perioadelor copilăriei;
particularităţile lor; Creşterea şi - legile creşterii şi mecanismul
dezvoltarea creşterii;
-factorii care influenţează creşterea

pagina 2 din 5
(endogeni, exogeni, patologici).
2. Particularităţile anatomo- Prezentare Power Point Prelegerea va aborda:
fiziologice ale noului născut (n.n.) - criterii de apreciere a maturităţii nou
născutului;
- particularităţi morfofuncţionale ale
nou născutului;
- fenomene caracteristice vieţii de nou
născut;
- evaluarea stării de sănătate a nou
născutului;
- îngrijirile nou născutului.
3. Particularităţile anatomo- Prezentare Power Point Prelegerea va aborda:
fiziologice ale noului născut cu risc - prematurul (clasificare, tablou clinic,
crescut (greutate mică/mare la evoluţie, îngrijiri);
naştere) - nou născutul cu întârziere în
creșterea intrauterină (clasificare,
tablou clinic, evoluţie, îngrijiri);
- postmaturul (clasificare, tablou
clinic, evoluţie, îngrijiri).
4. Particularităţile anatomo- Prezentare Power Point Prelegerea va aborda:
fiziologice ale sugarului şi copilului - particularităţi morfofuncţionale ale
sugarului și copilului;
- îngrijirile copilului;
- caracteristicile pubertăţii.
5. Nutriţia copilului şi Prezentare Power Point Prelegerea va aborda:
adolescentului - particularităţile nutriţiei şi
metabolismului la copil;
- nevoi nutritive cantitative şi
calitative şi rolul lor în organism;
- factori plastici (proteine şi unele
minerale);
- factori energetici (glucide şi lipide);
- factori biocatalitici (vitamine,
minerale, apă).
6. Alimentaţia naturală Prezentare Power Point Prelegerea va aborda:
- compoziţia şi valoarea calorică a
Alimentaţia artificială
colostrului și a laptelui uman matur;
- factori care influenţează secreţia
lactată;
- obstacole în alimentaţia naturală;
- avantajele alimentaţiei naturale;
- formule dietetice utilizate în
alimentația copiilor 0-6 luni;
- intoleranța la laptele de vacă.
7. Alimentaţia diversificată Prezentare Power Point Prelegerea va aborda:
(complementară), alimentaţia - principiile alimentaţiei diversificate
copilului 1-3 ani, 4-6 ani, 7-15 ani (complementare);
-formule de lapte pentru copii 6 luni -3
ani;
- compoziţia şi valoarea calorică a

pagina 3 din 5
alimentelor;
- tehnica alimentaţiei diversificate.
Bibliografie:
1. Ciofu E. et all, Esenţialul în Pediatrie, Editura Medicală AMALTEA, Bucureşti, 2002.
2. Dragomir Cristiana, Laura Florescu, Puericultură – particularităţi de creştere şi dezvoltare a copilului
la diferite vârste, Editura “Gr.T.Popa” Iaşi, 2004.
3. Dragomir Cristiana, Laura Florescu, Puericultură – nutriţia şi alimentaţia copilului sănătos, Editura
“Gr.T.Popa” Iaşi, 2005.
4. Florescu Laura, Puericultură – Curs pentru studenţii Facultăţii de Medicină şi specialităţi, Editura
“Gr.T.Popa” Iaşi, 2008.
5. Geormăneanu M., Puericultură și pediatrie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994.
6. Georgescu A. Alimentaţia sugarului - Compendiu de Pediatrie, ediția a II-a, București: Ed. ALL Medical,
2005.
7. Hurgoiu Voichița, Puericultură, Editura Medicală, Bucureşti, 1991.
8. Robert M. Kliegman et al. Nelson Textbook of Pediatrics 18th Edition, edited by Saunders, copyright
2007, an imprint of Elsevier Inc.
9. Stamatin Maria, Neonatologie, Editura “Gr.T.Popa” Iaşi, 2009.
10. Stoica V., Scripcariu V., Compendiu de specialități medico-chirurgicale, vol. II, Editura Medicală,
București, 2016.
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1. Foaia de observaţie a sugarului şi Orală, interactivă prin revizuirea 6 ore
copilului mic: cunoștințelor acumulate în anii
- date generale şi anamneza; precedenți, completarea cu noțiuni
- examenul pe aparate şi sisteme; specifice specialității și dezvoltarea
- aspectul scaunelor şi vărsăturilor la sugar gândirii analitice și capacității de
şi copil; sinteză.
- dezvoltarea psihomotorie a copilului 0-3 ani; Prezentare Power Point
- indicatori antropometrici la nou Examinarea clinică la diferite vârste
născut, copil cu greutate mică la naştere,
sugar şi copil.
2. Imunizările la copil (tehnică, calendarul Completarea cu noțiuni specifice 1 oră
național de vaccinare) şi profilaxia specialității și dezvoltarea gândirii
rahitismului analitice și capacității de sinteză.
Prezentare Power Point
3. Îngrijirea nou născutului şi a sugarului; Filme demonstrative 1 oră
- baia, masajul, gimnastica, igiena Demonstrații practice
camerei, a patului şi igiena vestimentaţiei
4. Alimentaţia naturală şi mixtă: Orală, interactivă 2 ore
- principiile alimentaţiei n.n. şi sugarului; Demonstrații practice
- tehnică, proba suptului;. Prezentare Power Point
- metode de alimentaţie mixtă;
5. Alimentaţia artificială Orală, interactivă 2 ore
- preparate de lapte folosite în alimentaţia Demonstrații practice
artificială; Prezentare Power Point
- tehnica alimentaţiei artificiale;
- exemple de regimuri la diferite vârste.
6. Alimentaţia diversificată Orală, interactivă 1 oră
(complementară) Demonstrații practice
- principiile diversificării alimentaţiei; Prezentare Power Point
- preparate dietetice pentru sugar (tehnica
preparării, indicaţii, compoziţie).
7. Alimentaţia copilului cu nevoi speciale Orală, interactivă 1 oră
de îngrijire Demonstrații practice

pagina 4 din 5
- preparate utilizate; Prezentare Power Point
- tehnică, gavaj.
Bibliografie
1. Berk E. Laura, Child Development, 8th ed., United States of America, Pearson Education, Inc. 2009
2. Lynn S. Bickley Bates' Guide to Physical Examination and History Taking Tenth Edition, Dec 11,
2008.
3. Florescu Laura, Genoveva Bălănică, Puericultură – elemente practice, Colecția Medicină, Editura
“Gr.T.Popa” Iaşi, 2012;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanților
comunității, a asociațiilor profesionale și angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premize optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţări din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere
din nota finală
10.4. Curs Minim 20 răspunsuri corecte Lucrare scrisă - Test grilă – 45 50%
întrebări tip complement
simplu
10.5. Seminar / Media notelor examinărilor pe evaluare pe parcurs 10%
laborator parcurs
Nota de la examinarea practicăExamen practic (probă 40%
eliminatorie) – caz clinic
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minimă 5:
- examinarea corectă și completă a copilului;
- evaluarea indicatorilor antropometrici;
- recomandarea unui regim alimentar pentru un copil sănătos la diferite vârste.

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


01.10.2018 Conf.dr. Laura Florescu

Semnătura directorului de departament


Prof.dr. Ștefan Buțureanu

pagina 5 din 5