Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Biologia

Cadrul didactic:
Data: 01.05.2020
Unitatea de învățământ: Centrul de Educație Incluzivă
Clasa: a IV-a
Disciplina: Științe ale naturii
Subiectul: ImApa
Tipul lecției: mixtă
Subcompetențe:
-însușirea de noi cunoștințe prin observarea și realizarea unor experimente simple
privind proprietățile apei;

-formarea unor comportamente pozitive față de mediul înconjurător

Obiective operaționale:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să:
O1-să identifice în imagini diferite surse de apă;
O2-să descrie însușirile apei în urma observațiilor făcute;
O3-să recunoască stările de agregare în care se întâlnește apa în natură;
O4-să precizeze importanța apei pentru oameni și celelalte viețuitoare.

Metode și procedee: conversația, observația, demonstrația, explicația, exercițiul,


experimentul.
Materiale didactice: imagini, fișe de lucru, Globul Pământesc, pahar cu apă, cub
de gheață, vas cu apă fiartă
Mijloace tehnice: Calculator(pentru a prezenta imagini)
Forme de organizare: frontal, individual.
Durata lecției: temporale- 45 minute

Bibliografie:
Wikipedia.ro, surse web.
Etapele lecției Ob.op. Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare

Metode și Materiale Forme de


procedee didactice organizare
A. Captarea Prezint copiilor un Glob Observaț Globul Frontal Observare
atenției Pământesc pe baza căruia se ia Pamintesc, sistematic
realizează o scurtă discuție fotografii.
ă
introductivă:
-Priviți cu atenție și spuneți ce Conversa
culoare vă atrage atenția? ția
-Ce credeți că reprezintă culoarea
albastru pe glob?
-Întradevăr copii, apa acoperă cea
mai mare suprafață a planetei
noastre și este necesară vieții.

B. Anunțarea Conversa - Frontal -


temei și a Se prezintă tema și obiectivele: ția
-Astăzi la ora de științe ale naturii,
obiectivelor
împreună vom căuta să Explicați
descoperim cât mai multe lucruri a
despre apă: surse de apă (locuri
unde se găsește apa), ce
caracteristici are aceasta (gust,
miros, aspect), cum o întâlnim în
natură și cât de importantă este
ea pentru oameni și celelalte
viețuitoare.

Se scrie pe tablă, iar elevii scriu


pe fișa primită (Anexa 1), titlul
lecției: APA

Se prezintă tema și sunt adresate


C.Reactualiz
întrebări, dacă tema este Conversa
area cunoscută ori dacă ei au avut o ția Frontal
cunoștințelor experiență legată cu aceasta. Fișa de
anterioare. Întrebari lucru
Se scrie pe tablă, iar elevii scriu
pe o fișa primită ceea ce știu ei
legat cu această tema.

D. A.Se prezintă elevilor o serie de


Transmiteare imagini cu ape stătătoare și ape
curgătoare.
a
Pe fișa primită elevii completează
(prezentarea primul exercițiu lipind în dreptul
) noului cuvintelor stătătoare și curgătoare
conținut imaginile corespunzătoare. Imagini
informațional Pe tablă se completează schița redate în
. lecției sub formă de tabele: Observaț format
(prezentate pe calculator) ia electronic Frontal Observare
Fișa de sistematică
Pe fișa de lucru elevii vor lucru Individual
completa exercițiul 2 (tabelul), Exercițiul
scriind numele fiecărei ape în
spațiul corespunzător.

B.Se prezintă un pahar


transparent cu apă, în urma
observațiilor făcute, copiii vor
răspunde la următoarele întrebări:
-Copii, ce credeți, apa are
culoare?
-Dar gust?(doi copii vor gusta)
-Dar miros?(doi copii vor mirosi)
-Se poate vedea prin ea?(un copil
introduce un ban în paharul cu
apă)
Concluzia este că apa potabilă,
adică cea care este bună de băut
nu are culoare, gust, miros și este
transparentă.
Pe tablă, cu ajutorul copiilor, se
continuă completarea ciorchinelui
cu specificarea caracteristicilor
observabile ale apei, iar în caiete
copiii completează exercițiul 3
(propozițiile lacunare).

C.Pe rând, copiii vor observa un


cub de gheață, apa dintr-un vas și Fișa de
aburul (vaporii de apă) dintr-un lucru
vas a cărui apă a fiert. Observare
-Copii, apa se găsește în natură sistematică
sub fomă lichidă: apa de băut, din
mări, din izvoare, de la ploaie; sub Observaț Pahar
formă solidă: gheața; sub formă ia transparen
gazoasă: aburul, ceața. Demonst t cu apă
Copiii rezolvă exercițiul 4 de pe ra-ția
fișa de lucru, scriind exemple Aprecieri
pentru cele trei stări de agregare. verbale

D.În continuare se discută


importanța pe care apa o are în
viața tuturor ființelor de pe
Pământ: Exercițiul
-Copii, de ce credeți că este atât
de importantă apa? Cub de
-Oare am putea trăi fără ea? gheață
-La ce folosește omul apa? Vas cu apă
-Cum este poluată apa? Vas cu apă
-Cum am putea avea grijă să fiartă
păstrăm apa curată?

Copiii sunt îndrumați să rezolve


exercițiul 5 de pe fișa de lucru.

Fișa de
Conversa lucru
ția
E. Pe rând, fiecare copil va ieși la Conversa Individual Aprecieri
Asigurarea tablă și ajutându-se de schema ția verbale
lecției va spune ce a învățat astăzi
retenției și
și ce i-a plăcut mai mult din
obținerea această lecție.
feed-back-
ului.
F. Evaluarea -reglări efectuate de profesor Conversa Individual și Aprecieri
formativă ția în grup verbale

-reglări efectuate de perechi de


elevi(asociate cu sintagmele
„interevaluare” şi
„evaluaremutuală” prin întrebări și
raspunsuri unui altuia);

-reglări efectuate de elevul însuşi


(asociate cu termenul „autoevaluare”
și autoaprecierea proprie.
G.Asigurarea Reflectată printr-o discuţie despre Conversa Aprecieri
retenției și ceea ce s-a învăţat în lecţie şi prin ția verbale
formularea temei pentru acasă; într-o
transferului
abordare integrată a conţinutului
celor
orei, legată cu tema Apei.
învățate.
H. Concluzii Se fac aprecieri privind modul în Conversa Aprecieri
care elevii au participat la lecție. ția verbale