Sunteți pe pagina 1din 5
2. Simbolismul ritualului pregatirii Sfantului Agnet SA trecem acum la insusi ritualul sau hicrarea sfantd a Proscumidiei. Spilarea mdinilor preotului inainte de inceperea Proscomidiei peased si sufleteasca ceruta liturghisitorului inainte de a int de altfel, si formula sacramental pe care preotul o rosteste in timpul spalirii si care, ca mai toate formulele de acest fel, nu e altceva decat un fragment de psalm (Ps, XXV, 6:12)8, Trebuie si stabilim de la inceput ci, in general, taleuitorii bizantini ai Liturghiet atribuie pregitirii Sfantului Agnet, care constituie partea principali a ritualului Prosco- midiei, un dublu simbolism: unul in legaturd cu Nasterea Mantuitorului si altul in legitura cu Patimile si cu moartea Lui. Cu alte cuvi la Proscomidie ne duc cu giindul pe de o parte la evenimentele din jurul Nasterii si al copiliriei Domnului, iar pe de alta, la Patimile sila moartea Lui pe cruce. a) Astfel, ca si incepem cu simbolismul Nasterii, prima prescurd (primul corn de prescura), din care se scoate Sfantul Agnet, inchipuie pe Sfanta Fecioara, din care S- nascut Domnul cu trup, iar scoaterea Sfantului Aguet din prescurd inseamna intruparea si nasterea Domnului din Sfanta Fecioara9, Caci Sfantul Agnet, adicd pecetea scoas din simbolizeazd curitia tru: ‘ain slujba; lucrul acesta il arata, le — prescurt, fnchipuie trupul omenesc al Mantuitorului. Se numeste asa, de la cuvantul greces¢ Gpvdg (Jat. agnus, slavo-rusi = agnit), adic& miel, pentru cé Mantuitorul, prin analogie cu mielul pascal al iudeilor, a fost vazut mai dinainte de Isaia prorocul, ca un miel de jertfa (Is. LIU, 7-8), iar Sfantul Ioan Botez&torul L-a numit chiar «Mielul lui Dumnezeu Care ridict pacatele lumiip (In. I, 29). Proscomidiarul - sau locul din sfantul altar unde se savarseste lucrarea Proscomidiei - gnchipuie acum locul Nasterii (Vitleiemul), iar discul, pe care se asaza Sfantul Agnet, este pester, staulul sau ieslea vitelor, in care S-a niscut Domnul!®, Asteriscul (zveazda) sau steluta, care se asazi peste disc, ne aduce aminte de steaua care §-a ardtat la Nastere si a ciliuzit pasii magilor spre Vitleiem («Si venind steaua, a stat deasupra locului unde era Pruncul nascut», Mt. II, 9); pocrovelele sau acoperdmintele, care se pun peste Daruri, simbolizeaza scutecele cu care a fost infasat dumnezeiescul Prunc (Le. Il, 7), iar cidirea sau témdierea Dururilor inseamna ofranda omagiala de smirna si timaie adusd de magii de la Rstrit dumnezeiescului Prunc!!, Acoperirea Darurilor si raménerea lor tainic la proscomidiar pana la vohodul cel mare insemneazd vremea necunoscuta a vietii lui Iisus, petrecutd de El la Nazaret si Capernaum, inainte de iesirea si inceperea lucrarii Sale in lume!2, b) Pe de alt& parte, am spus cé ritualul pregatirii Sfantului Agnet simbolizeaza, in chipul cel mai intuitiv, rastignirea, patimile si moartea Domnului. Simbolismul acesta e mai evident mai ales in formulele sacramentale folosite la Proscomidie, incepand chiar cu prima, prin care se face insemnarea prescurii inainte de scoaterea Sfantului Agnet: afntru pomenirea Domnului si Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos...», formul’ care ne arata cd tot ceea ce se face in Sfanta Liturghie se face pentru implinirea poruncii date de Mantuitorul Sfintilor Sai Apostoli: «Aceasta (sa) faceti intru pomenirea Mea...». Astfel, proscomidiarwl inchipuie Golgota sau locul Rastignirii!5, Copia sau cutitul de care se foloseste preotul pentru taierea painii, Insemneaza lancea (sulita) cu care Domnul a fost impuns in coast de c&tre unul din ostasi!4, ‘Scoaterea Sfantului Agnet din prescura, strapungerea crucis& si impungerea lui cu copia inchipuie jertfa singeroasi a Domnului, adic& rastignirea Lui pe cruce, cu tot cortegiul Patimilor indurate de El; acoperdéméntul discului si cel al potirului reprezinté giulgiul in care a fost infasurat trupul mort al Domnului si marama care I s-a pus pe fat, jar Aerul (acoperamantul mare) este piatra pusa deasupra morméantului!4 bis, Vinul si apa turnate in sfantul potir inchipuie sdngele si apa care au curs din sfanta coast a Domnului, impunsé cu sulita, si care au devenit apoi cele dou’ izvoare ale vietii Harului: apa Botezului si sangele Sfintei fmpartasanii}5. ee Preot ProF. Dr. ENE BRANISTE 7 7 inchipuie atat Paharul ritual folosit de Domnul la Cina, cat si vasul cu fiere si otet, din Care a fost adipat Cel ristignit siin care, dup’ o traditie pioas’, Sfantul Evanghelist loan ar fi strans o parte din Sangele sfant scurs din rénile Domnului!6, Sfantul disc, pe care se asaz Sfantul Agnet, reprezinti patul (ndsdlia) pe care Iosif fi icodim au asezat trupul Domnului, dupa coborarea Lui de: pe Cruce si L-au dus a groapil”, Buretele, cu care preotul strange miridele depuse pe disc, ne aminteste de buretele imbibat cu Otet si fiere, cu care ostasii Lau adapat, in batjocura, pe lisus, lar cdédirea (fumul trupul Domnului inainte de inmorméntare!7 bis, Maica Domnului, care a zibovit ‘indurerat& Janga crucea Fiului Siu rastignit (In, XIX, 25), este si ea prezenti aici, in chip simbolic, prin mirida triunghiulars asezati dea dreapta Sfantului Agnet (Panaghia sau Bogorodita), 3. Scopul si semnificatia miridelor La sfarsitul Proscomidiei, datoritd ceremoniilor savarsite asupra lor, Sfantul Agnet de pe disc si vinul din potir nu mai sunt pur si simplu paine si vin obisnuite, ci «Cinstitele Daruri», consfintite, harazite, afierosite sau inchinate lui Bumnezeu. Totusi, atata vreme ct raman la proscomidiar, ele nu se prefac inca in Trupul si Sangele Domnului, ci sunt numai un simbol, 0 icoand sau «o inchipuires a Sfantului Trup si Sange, cum le numeste Liturghierul ortodox'8, Toate cele sivarsite la Proscomidie au deci un caracter figuratiy sau simbolic. Ritualul Proscomidiei constituie 0 forma sacramental de anticipare, concreta si intuitiva - dar simbolic& - a adevaratei pomeniri sau comemoriri - cea reali - a mortii Mantuitorului, pomenire care va avea loc abia in cursul Liturghiei credinciosilor, si anume atunci cand se va svarsi Jertfa, adicd sfintirea si prefacerea Darurilor, Precum am vazut, in jurul Sfantului Agnet se asaz& pe sfantul disc miridele sau particelele de paine scoase din celelalte prescuri, si anume: Cea dintdi, pentru Sfanta Fecioar’, e mai mare si se asaz& de-a dreapta Sfantului Agnet, asa dupa cum si Maica Domnului - ca cea dintai si cea mai presus decat toti sfintii - sade in cer de-a dreapta Fiului ei iubit, cum a vazut-o Prorocul (Ps. XLIV, 11) sia zugravito in cuvintele pe care le rosteste atunci liturghisitorul: «De fat& a stitut fmpirateasa dea dreapta Ta, in hain& auritd imbricata si preainfrumusetata Urmitoarele noua miride, mai mici, se scot in cinstea sfintilor, impartiti in 9 cete sau grupe, dupa chipul celor 9 cete ale ierarhiei ceresti a sfintilor ingeri. Ele Teprezint& deci multimea sfintilor care alcituiesc Biserica triumfatoare sau biruitoare sau sliviti, din ceruri. In sfarsit, cele mai mici se scot pentru credinciosii vii si morti, reprezentandu.i deci pe membrii Bisericii luptatoare. in ceea ce priveste scopul sau sensul aducerii acestor mniride, este desigur o deosebire intre cele pentru sfinti de-o parte sicele pentru credinciosi de alta, deosebire care de altfel reiese chiar din formulele respective din Liturghier si pe care o subliniaza si unii dintre talcuitorii Liturghiei. Cele dintai se scot si se aduc «intru cinstea si pomenirea sfintilon (cis tupv Kai pvipny); ele reprezinta deci o forma a cultului de veneratie, adic& a cinstirii pe care o dam sfintilor, si totodat o variant& a rugiciunii de multumire pe care o aducem lui nat pe sfinti. Celelalte se scot si se lor vii si morti. Ele sunt deci o forma ‘a lui Dumnezeu in favoarea celor pe scomidie cat si in alte momente din pumnezeu pentru cinstea si slava cu care El i-a incunw aduc aspre pomenirea gi iertarea Picatelory credinciosil a rugiciunii noastre de cerere, prin care mijlocim mil earei pomenim si pentru care ne rugim, atat la Pro: cursul Sfintei Liturghii!9. 4. Simbolismul eclesiologic si eshatologic al Proscomidiei Dar, deosebit de sensurile tipice si simbolice legate de ritualul Proscomidiei si expuse pani acum, felul geometric in care Sfantul Agnet si miridele din jurul lui se asaza pe sfantul disc are si un sens mai inalt, mistic si eclesiologic in acelasi timp. Sfantul Agnet si miridele reprezinta acum Biserica universal din toate timpurile si locurile, atat cea de pe pamant (uptitoare), cat si cea din ceruri (triumfatoare), Biserica in intelesul ei cel mai larg, adic& acea mare adunare sau familie spiritualé a tuturor fiilor lui Dumnezeu, strans& in jurul intemeietorului si Capului ei nevazut, Hristos Mantuitorul, asa cum L-a rugat El pe Tatil, ca unde este El sa fie si ai Lui (In. XVII, 24) si asa cum va fi in imparatia Lui ce va sa vie. Sensul acesta eclesiologic il formuleaza in chip magistral mai ales Simeon al Tesalo- nicului, cel din urma mare talcuitor original al Liturghiei bizantine: «Am inteles cum prin aceasti dumnezeiasca inchipuire si istorisire a Sfintei Proscomidii, vedem pe fnsusi lisus si intreag& Biserica Lui. (fl vedem) in mijloc pe Hristos insusi, Lumina cea adevirat si Viata cea vesnica... El este in mijloc prin Agnet, iar Maica Lui de-a dreapta prin mirida, sfintii si ingerii de-a sténga, iar dedesubt intreaga adunare a credinciosilor Lui dreptmari- tori. Aceasta este taina cea mare: Dumnezeu intre oameni si Dumnezeu in mijlocul dumnezeilor, care se indumnezeiesc de la Cel ce dupa fire este Dumnezeu, Care S-a intru- pat pentru dansii. Aceasta este imparatia ceva sh fie si petrecerea (noAbtevpa) vietii celei vesnice: Dumnezeu este cu noi, vazut si impartasity?®, " fn sens mistic (eshatologic), proscomidiarul si sfantul disc insemneaza tronul Mantuitorului ca Imparat in mijlocul Bisericii Sale si scaunul Séu la judecata din urma, in fata Caruia toti ne vomn infatisa pentru ca si dim seami de faptele noastre?!. Sfantul disc, cu $fantul Agnet si miridele din jurul lui, Teprezinta deci, in chip simbolic, aceeasi imagine eshatologicé pe care zugravii o infatiseazi mai intuitiv, prin mijlocirea formelor de arta, in marea si impresionanta scena a Judecatii din urma, zugraviti de obicei la intrarea bisericilor noastre””.

S-ar putea să vă placă și