Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghis


PROPUNĂTOR: prof. Opris Nicoleta Maria
CLASA: a VII – a A
DISCIPLINA: Religie Ortodoxă
SUBIECTUL LECŢIEI: Revelaţia divină – Dumnezeu Se descoperă oamenilor
TIPUL LECŢIEI: comunicarea/însuşirea de noi cunoştinţe
SCOPUL LECŢIEI: - dobândirea unor noi cunoştinţe despre manifestarea dragostei lui Dumnezeu, prin descoperirea Sa întregii omeniri, de-a lungul vremii
COMPETENŢE GENERALE:
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului;
2. Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare;
3. Manifestarea valorilor şi cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente;
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.2. Recunoaşterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile şi învăţăturile Sale;
2.1. Utilizarea corectă a termenilor religioşi învăţaţi în contexte lingvistice noi;
2.2. Elaborarea de scurte texte;
3.1. Prezentarea structurii şi a importanţei Sfintei Scripturi;
COMPETENŢE VIZATE: la sfârşitul orei toţi elevii vor fi capabili:
C1 – să explice noţiunile: revelaţie, Revelaţie divină;
C2 – să prezinte căile prin care Dumnezeu se descoperă oamenilor;
C3 – să precizeze importanţa Revelaţiei supranaturale pentru viaţa creştinilor;
C4 – să formuleze învăţături necesare progresului vieţii duhovniceşti.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, observarea dirijată, lectura expresivă;
Mijloace de învăţământ: dischetă, calculator, CD, videoproiector;
Forme de organizare: activitate frontală;
RESURSE:
1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VII-a;
- Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VII-a;
- Proiectarea unităţii de învăţare: Dumnezeu Se descoperă lumii (Noţiuni de catehism)
2. Temporale: - număr de lecţii: 1
- durata: 50 '
3. Bibliografie: *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
C. Cucoş, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
*** Credinţa Ortodoxă , Editura Trinitas, Iaşi, 1999;
Protos. M. Nicodim, Dumnezeu Atotcreatorul, Editura Agapis, 2000;
Pr.Prof.univ.dr. S. Şebu, D. Opriş, M. Opriş, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000;
I. Trifa, 600 istorioare religioase, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2002.
SCENARIUL DIDACTIC
Nr. Etapele Cp. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace de Forme de Evalua-re
ctr. lecţiei sp. min. procedee învăţământ organizar
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Momentul 2’  Salutul  Răspund la salut. - activitate
organizatoric  Se rosteşte rugăciunea împreună cu elevii.  Rostesc rugăciunea. frontală;
 Notarea absenţelor  Spun absenţii. Conversaţia
 Organizează clasa pentru începerea lecţiei.  Se pregătesc pentru
începerea lecţiei.
2. Pregătirea 3'  Profesorul adresează elevilor următoarele Elevii răspund:
aperceptivă a întrebări:
elevilor - Care este scopul vieţii creştine ? - ...dobândirea mântuirii, activitate Aprecieri
a vieţii veşnice... frontală verbale
- Ce trebuie să facă omul pentru a se mântui ? - .... Să-L iunească pe
Dumnezeu, împlinind Conversaţia
voia Sa...
- Se poate mântui omul singur, doar prin - ...Dumnezeu îi ajută să
propriile puteri ? se mântuiască pentru
Precizare: Despre modul în care Dumnezeu Îi că-i iubeşte şi vrea să-i
ajută pe oameni să se mântuiască vom discuta primească în Împărăţia
astăzi în lecţia: Sa...
3. Anunţarea 2'  Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul Elevii scriu data şi titlul activitate
titlului şi a lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă Explicaţia frontală
competenţelor Revelaţia divină – Dumnezeu Se descoperă cu atenţie explicaţiile
lecţiei oamenilor profesorului
- Se precizează competenţele lecţiei
4. Comunicarea/ 5'  Profesorul explică termenul revelaţie =
însuşirea descoperire Elevii ascultă cu atenţie şi
noilor - Se prezintă aspecte semnificative despre notează în caiete cuvântul Explicaţia activitate
cunoştinţe Revelaţia divină revelaţie = descoperire frontală
Din iubire faţă de oameni, Dumnezeu le Expunerea
descoperă, le arată acestora voia Sa şi planurile
Sale, pentru ca oamenii să le respecte, să le
împlinească şi să se mântuiască. Această
descoperire dumnezeiască se numeşte Revelaţie
divină.
- Revelaţia divină este una singură, după cum
Unul este şi Autorul acesteia.
- Dumnezeu Se descoperă omului pe două căi:
calea naturală şi calea supranaturală.
Prin Revelaţia pe cale naturală înţelegem
totalitatea învăţăturilor despre existenţa şi
însuşirile lui Dumnezeu pe care le desprindem
când privim întreaga creaţie. Natura în mijlocul
căreia trăim ne spune că este Cineva care a făcut-
o. Mintea ne spune că zidirea trebuie să aibă un
ziditor.
Ordinea şi frumuseţea desăvârşită din lume ne
arată că aceasta este lucrarea unui Făcător
atotputernic, prea înţelept şi prea iubitor.
Revelaţia pe cale naturală nu ne este de ajuns
pentru mântuire. De aceea, Dumnezeu, vine să Se
descopere oamenilor prin Revelaţia
supranaturală, prin care aflăm adevărurile
necesare pentru mântuire. Pe acestea le primim de
la Dumnezeu şi le înţelegem prin credinţă.
Revelaţia supranaturală poate fi transmisă de
Dumnezeu în mod direct sau prin aleşii săi:
îngeri, prooroci, trimişi şi este însoţită de minuni
sau profeţii. Atunci când Dumnezeu se descoperă
unui om luminându-i mintea, arătându-i
adevăruri, îndemnându-l să scrie şi păzindu-l pe
toată perioada scrierii, este vorba despre
inspiraţie divină.
Dumnezeu S-a descoperit lui Adam şi Evei,
patriarhilor, lui Moise, profeţilor, iar la plinirea
vremii prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul
Său.
5. Fixarea şi C1 25'  Se adresează elevilor următoarele întrebări: Elevii răspund:
sistematizarea Ce este revelaţia ? Dar revelaţia divină ? ...o descoperire; Conversaţia activitate Aprecieri
cunoştinţelor descoperire dumnezeiască frontală verbale
C2 Care sunt căile prin care se descoperă Dumnezeu? ... calea naturală şi calea
supranaturală
Cum se descoperă Dumnezeu ? ... prin tot ce a creat Calculator,
CD
videoproiector
Profesorul prezintă imagini pe calculator şi cere Elevii identifică:
elevilor să identifice căile naturale prin care 4 peisaje: primăvară, vară, Observarea activitate
Dumnezeu ni se descoperă. Se audiază Psalmul toamnă, iarnă dirijată frontală
18,1. →succesiunea
anotimpurilor, o anumită
ordine, varietate de culori;
Răsăritul şi asfinţitul
Ce reprezintă aceste frumuseţi pentru noi ? soarelui;
viaţa unei plante: răsare,
creşte, îmboboceşte,
înfloreşte, se ofileşte;
ordinea şi armonia din
sistemul planetar.
Precizare: Elevii ascultă cu atenţie. Explicaţia activitate
Dacă privim în jur, constatăm că fiecare creatură frontală
a lui Dumnezeu este o minune. Inclusiv toate
evenimentele care se petrec în viaţa fiecăruia
dintre noi, sunt minuni permanente, pe care
trebuie să le simţi, nu neapărat să le priveşti.
Numai că, unii oameni, cuprinşi de grijile vieţii
nu mai au timp să-L descopere pe Dumnezeu în
frumuseţea din creaţie. Lor li se potrivesc vorbele
psalmistului: “Ochi au şi nu văd, urechi au şi nu
aud”.
Profesorul citeşte expresiv istorioara Elevii ascultă cu atenţie. Lectura activitate Aprecieri
“Adevăratele miniuni” expresivă frontală verbale
Se adresează elevilor următoarele întrebări: Elevii răspund:
Ce trebuie să facem când vedem asemenea Să-I mulţumim lui activitate
minuni ? Dumnezeu şi să-L slăvim Conversaţia frontală
pentru înţelepciunea,
iubirea şi purtarea Lui de
grijă.
C3 Doar constatând că Dumnezeu există şi că are o ...nu. Trebuie să-I
serie de însuşiri, ne mântuim ? cunoaştem voia Sa şi să o
împlinim
De unde ştim noi care este voia lui Dumnezeu ? ...de la profeţi, Mântuitorul
Iisus Hristos, sfinţii
Apostoli...
Profesorul prezintă imagini pe calculator cu Elevii observă imaginile şi Observarea
Avraam la stejarul Mamvri, cu Moise, cu răspund la solicitările dirijată Calculator, activitate
proorocii, cu Mântuitorul. Cere elevilor să profesorului CD frontală
identifice, în funcţie de momentele afişate, Avraam – prin împlinirea videoproiector
modalităţi prin care ne este arătată calea promisiunii făcute de
mântuirii. Dumnezeu
Moise – prin cele 10
porunci primite
Profeţii – Isaia – prin
profeţiile mesianice
- Daniil – profeţii
Mântuitorul:
- prin învăţăturile date
oamenilor;
- prin minunile Sale;
- prin jerta de pe cruce.
6. Asocierea, 10'  Profesorul adresează elevilor următoarele Elevii răspund:
generalizarea întrebări:
şi aplicarea -Pe cine a trimis Hristos în lume să transmită ...pe Sfinţii Apostoli activitate Aprecieri
adevărurile de credinţă ? Conversaţia frontală verbale
Cine sunt astăzi trimişii lui Dumnezeu ? ...preoţii Bisericii
Ce datorie avem faţă de ei ? ...să-i ascultăm, să-i cinstim
şi să împlinim cuvântul lor
De ce S-a descoperit Dumnezeu numai unor .... pentru că erau
oameni ? credincioşi, aveau suflet
curat
Precizare: Elevii ascultă cu atenţie. Explicaţia activitate
“Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe frontală
Dumnezeu”, zice Mântuitorul Hristos.
Pentru ca Dumnezeu să Se descopere, trebuie să
găsească “odaia” sufletului nostru curăţită de
toate gândurile rele, de toate păcatele, dar
parfumată cu mireasma credinţei şi a faptelor
bune (rugăciune, milostenie etc.). Atunci omul
devine fiu al lui Dumnezeu şi pentru că
Dumnezeu este atotputernic, atotînţelept atunci îi
dă şi fiului său (omul) o părticcă din darul său. activitate
Este importantă Revelaţia supranaturală ? ...da, pentru că o Conversaţia frontală
completează pe cea
transmisă pe cale naturală
şi pentru că ne ajută să ne
mântuim
Profesorul citeşte expresiv lectura “Mâinile cele Elevii audiază cu atenţie. Lectura activitate
mai lungi” – Anexa 1 expresivă frontală Aprecieri
Profesorul solicită pe elevi să formuleze Elevii formulează verbale
C4 învăţături ziditoare de suflet. învăţăturile: Conversaţia activitate
1. Să-L slăvim pe frontală
Dumnezeu “
2. Să ne curăţăm sufletul
pentru a-L primi pe
Dumnezeu
3. Să ascultăm şi să
împlinim voia lui
Observaţie: Dumnezeu
Profesorul scrie învăţăturile pe tablă. Elevii notează învăţăturile
în caiete.
7. Aprecierea 2'  Se fac aprecieri generale şi individuale Elevii ascultă aprecierile activitate
activităţii privind atât pregătirea elevilor pentru făcute de profesor. frontală
elevilor lecţie, cât şi implicarea în predarea noilor
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au participat la lecţie.
 Profesorul adresează elevilor rugămintea de a
aduce Biblia în ora următoare de religie.
8. Încheierea 1'  Rugăciunea
activităţii  Salutul
OGLINDA TABLEI

Revelaţia divină – Dumnezeu Se descoperă oamenilor

Revelaţie = descoperire

Revelaţia divină sau descoperirea dumnezeiască = comoara de adevăruri pe care Dumnezeu a


dăruit-o oamenilor, pentru ca aceştia cunoscându-L pe El, voia Lui, să-L cinstească, să-I împlinească
voia şi, prin aceasta să se mântuiască.

Căile de transmitere a revelaţiei divine:


- naturală

- supranaturală

Învăţături:

1. Să-L slăvim pe Dumnezeu


2. Să ne curăţăm sufletul pentru a-L primi pe Dumnezeu
3. Să ascultăm şi să împlinim voia lui Dumnezeu
Anexa 1

Mâinile cele mai lungi

Într-o revistă ştiinţifică, un învăţat a pus odată întrebarea:


- Care oameni şi care popoare ar avea mâinile cele mai lungi ?

S-au strâns mai multe răspunsuri. Unii spuneau că negrii ar avea mâinile cele mai
lungi, alţii că popoarele din Răsărit, alta că hoţii de buzunare. Între acestea, era şi
unul ciudat care spunea aşa:
- Eu cred, că mâinile cele mai lungi le aun oamenii care se roagă din toată inima lui
Dumnezeu, pentru că mâinile acestor oameni, ajung până la cer şi iau de acolo, prin
rugăciune, tot ce le trebuie. Astfel de mâini a avut, spre pildă şi Ilie – proorocul,
care şi-a întins mîinile în semn de rugăciune şi a încuiat cerul şi iarăşi l-a descuiat,
prin rugăciune.
- Minunat răspuns! Să ne fie şi nouă de învăţătură !

Iosif Trifa, 600 istorioare religioase, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2002.

S-ar putea să vă placă și