Sunteți pe pagina 1din 3

Dosarul nr.

1cs-50/2020
CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE
ÎNCHEIERE
14 mai 2020 mun. Chişinău

Judecătorul Ion Guzun

soluționând cererea de recuzare a Procurorului General al Republicii


Moldova Alexandr Stoianoglo, declarată de către avocatul Mihail Silvestru în
numele lui Dorin Drăguțanu și ultimul.

Termenul de examinare a cauzei de la


05 mai 2020 până la 14 mai 2020.

a constatat:
1. Subsemnații Mihail Silvestru și Dorin Drăguțanu au înaintat cerere de
recuzare a Procurorului General al Republicii Moldova Alexandr Stoianoglo, în
temeiurile art. 33, 54 din Codul de procedură penală, prin care au solicitat
recuzarea acestuia întrucât există circumstanțe care pun la îndoiala rezonabilă
imparțialitatea Procurorului General în cauza penală în privința lui Dorin
Drăguțanu, învinuit de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 30, 33, 42 alin.
(2), 46, 190 alin. (5) și art. 30, 42 alin. (5), 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul penal
(cauza penală nr. 2014978151).
În motivarea celor solicitate, apărătorul Mihail Silvestru și Dorin Drăguțanu
au susținut că, la 05 martie 2020, după ședința Consiliului Superior al
Procurorilor, într-un briefing de presă, Procurorul General a declarat că a
ordonat reținerea fostului guvernator al Băncii Naționale Dorin Drăguțanu, a ex
vice-guvernatoarea Emma Tăbîrță precum și a actualilor viceguvernatori ai BNM
Aureliu Cincilei și Ion Sturzu.
Mai mult, Procurorul General a indicat faptul că ,,Noi suntem siguri că BNM a
fost instituția nemijlocit implicată în fărădelegile legate de furtul miliardului”.
Astfel, avocatul Mihail Silvestru și Dorin Drăguțanu au subliniat că, în fapt,
prin ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție Marina Botezatu din 12
decembrie 2019, Dorin Drăguțanu a fost recunoscut în calitate de bănuit în cauza
penală nr. 2014978151, de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (5),

1
46, 190 alin. (5) și art. 42 alin. (5), 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul penal, în lipsa
deciziei Procurorului General privind tragerea la răspundere penală în temeiul
alin. (3) al art. 35 al Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995.
Iar prin ordonanța de punere sub învinuire emisă la 05 martie 2020, cu grave
abateri procesuale, Dorin Drăguțanu a fost pus sub învinuire în cauza penală nr.
2014978151 de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 30, 33, 42 alin. (2), 46,
190 alin. (5) și art. 30, 42 alin. (5), 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul penal.
De asemenea, la 05 martie 2020, Procurorul General examinând cu titlul de
controlul ierarhic superior, emite ordonanța prin care s-a dispus inițierea
procedurii de aplicare a măsurii preventive, și anume, arest preventiv, pe un
termen de 30 de zile față de învinuitul Dorin Drăguțanu, iar 30 martie 2020, emite
o nouă ordonanță prin care dispune inițierea procedurii de prelungire a aplicării
măsurii preventive.
Reieșind din cele nominalizate, întru asigurarea respectării drepturilor
omului și prezumția nevinovăției lui Dorin Drăguțanu, întru evitarea unor
posibile suspiciuni şi pentru a exclude orice îndoială legitimă în această privință,
avocatul Mihail Silvestru și Dorin Drăguțanu în temeiul art. 33 și art. 54 din
Codul de procedură penală, solicită admiterea cererii.
2. Soluționând cererea de recuzare, în raport cu prevederile legii și ținând
cont de practica unitară a Curții Supreme de Justiție, instanța conchide că aceasta
urmează a fi respinsă, reieșind din următoarele considerente.
Potrivit art. 54 alin. (1) pct. 1) din Codul de procedură penală, procurorul nu
poate participa la desfășurarea procesului în cauza penală dacă există cel puțin
una din circumstanțele indicate în art. 33 al aceluiași Cod, care se aplică în mod
corespunzător.
În continuare, legiuitorul la art. 54 alin. (5) din Codul de procedură penală
stabilește că, recuzarea procurorului se soluționează în cursul urmăririi penale -
de către procurorul ierarhic superior, iar în privinţa Procurorului General - de
către un judecător al Curţii Supreme de Justiţie.
Astfel, reieșind din cele menționate mai sus, instanța subliniază că,
Procurorul General poate fi recuzat la faza desfășurării urmăririi penale în cazul
în care: exercită nemijlocit urmărirea penală în condițiile legii sau în cazul în care
conduce personal urmărirea penală.
Raportând cele menționate mai sus la speţa dată, nu se constată astfel de
circumstanțe, or, reieșind din materialele anexate la cererea de recuzare,

2
urmărirea penală a fost pornită la 04 decembrie 2014 de către Procuratura
Anticorupție, iar la 12 decembrie 2019, Dorin Drăguțanu a fost recunoscut în
calitate de bănuit prin ordonanța emisă de către Mariana Botezatu, procuror în
Procuratura Anticorupție și la 05 martie 2020 a fost pus sub învinuire.
Astfel, la 05 martie 2020, Procurorul General emite ordonanța privind
inițierea procedurii de aplicare a măsurii preventive, și anume, arestul preventiv,
acesta acționând în conformitate cu prevederile art. 35 al Legii cu privire la Banca
Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 (în vigoare 12.10.1995), care
stipulează că ,,Membrii organelor de conducere ale Băncii Naţionale nu pot fi reţinuţi,
arestaţi ori traşi la răspundere contravenţională sau penală decât la decizia Procurorului
General”.
Astfel, instanța în competența sa rațiune materiae ajunge la concluzia de a
respinge ca neîntemeiate alegațiile avocatului Mihail Silvestru și ale lui Dorin
Drăguțanu privind recuzarea Procurorului General al Republicii Moldovei,
deoarece recuzarea poate fi declarată într-o cauză penală, în cursul urmăririi
penale, asupra procurorului care nemijlocit exercită urmărirea penală în
condițiile legii sau în cazul în care conduce personal urmărirea penală.
Astfel, din considerentele menționate instanța supremă conchide că,
respectiva cerere de recuzare, este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă.
3. Conform art. 54 alin. (1) pct. 1), alin. (5) și (6) din Codul de procedură
penală, instanța,
dispune:
respinge cererea de recuzare înaintată de către avocatul Mihail Silvestru în
numele lui Dorin Drăguțanu și ultimul, privind recuzarea Procurorului General
al Republicii Moldova Alexandr Stoianoglo, ca fiind neîntemeiată.
Încheierea nu este susceptibilă căilor de atac, pronunțată integral la 14 mai
2020.

Judecător Ion Guzun