Sunteți pe pagina 1din 13
ir y amare Ss MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE wy p pucunestl STE RESURSE $1 (<-) NTA EDUCATIONAL ‘Si{Hotods ine Vine So sector BICUERT Tel/Fax. W21ZSSOTEOSTRISSIOO —ofice Sibee orcas _erianae DOVNGOCSM ww eTEOOS SA-TI VORBESC DESPRE MINE! -PROIECT EDUCATIONAL- 2019/2020 + inelus in CAER, la conform OMEN ess MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 77 ©\% CENTRUL MUNICIPIULUI (aj) pecuresti peresurse 1 \ ASISTENTA EDUCATIONALA Si Hotode ie Vir Ss soci 7 oeeGl_ Wel /Fax ODS ROTO RETIN cite Sibaa eames eros LOVALSCT Wan TGS COORDONATORI: - CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE RESURSE SI DE ASISTEN) EDUCATIONALA Director CJRAE: Prof. STANCULESCU AURELIA FLORINA - CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA Coordonator CMBAP: prof. FLOREA ROBERT FLORIN Prof. RADU MADALINA Prof. CAZAN MANUELA INSPECTORATUL §COLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, Inspector Scolar General NEACSU IOANA, Inspector colar General Adjunct LILIANA MARIA TODERIUC a, INSPECTORATUL SCOLAR AL SECTORULUI 1- invaqamant prescolar Inspector scolar IONDACHE GEORGETA, b. INSPECTORATUL SCOLAR AL SECTORULUI 5- invatamant prescolar Inspector scolar BREAZU MARIA CARMEN ORGANIZATORI - CMBRAE - ISMB = CIRAE ~ Directorii unitailor de invaxamant ~ Cadre didactice implicate la nivelul unitajilor de invajzimant PARTENERI: 1, CJRAE-le cu care se vor semna acorduri de parteneriat 2. Unigaile de invapimént cu care se vor semna acorduti de parteneriat IDEEA PROIECTULUI Dezvoltarea personal reprezint& un concept ce inchide activititi $i experienfe care au scopul final de a imbunatafi capacitatea individului de a dezolta acele abilitati prin intermediul cirora isi construieste propriile instrumente/mecanisme de ameliorare a calititii viefii, contribuind la atingerea in conditii optime a unor obiective pe termen scurt, mediu sau ling. Directile activitatilor de dezvoltare personala sunt structurate astfel in literatura de specialitate: ~ _ imbunatifirea procesului de autocunoastere prin metode specifice ~ _ imbunatitirea si dezvoltarea de noi abilititi de vial valorificarea propriului potential in scopul realizatii aspiratiilor ‘imbunatafirea stilului de vial si a calitaii viefii descoperirea si exersarea autonomiei personale CENTRUL MUNICIPIULUI | MINISTERUL EDUCATIEE NATIONALE lz; BUCURESTI DERESURSE si g ASISTENTA EDUCATIONALA ‘i finiodo Wie Vite Sh wacier Tooeueyl el Few WOLDS SOT STEIN —ofice erbioe ercimail emma joayenao.com waw onbaaTS MOTIVATIA PROIECTULUL Perioada scolar se caracterizeazi printr-o dezvoltare complex cu influenfe asupra evolutiei biopsihosociale _ulterioare. Copilul traverseazi etapa cunoasterii_ lumii prin extinderea comportamentului explorator in raport cu. mediul social si cultural in care traieste. fn acelasi timp este evident, cd acest mediu exercité influente durabile asupra viziunii despre lume a copilului contribuind tn mod categoric !a constructia unui registru complex de comportamente gi atitudini. Acest proiect vizeazi competente de autocunoastere, socio emofionale, de adoptare a unui stil de viata sinatos si de management al carierei, atét de necesare pentru cresterea potenfialului individual si a interaefionarii intr-un mod armonios cu ceilalfi. in acest scop, am considerat oportun si realizdim acest proiect educational care s& incerce s& valorifice experientele de buna practica si in care vor fi implicafi specialisti din mediul educafional: profesori si consilieri scolari. ‘TITLUL PROTECTULUI: SA-TI VORBESC DESPRE MINE! SCOPUL PROIECTULUI imbunatatirea calitajii vieyii prescolarilor si elevilor din punct de vedere psiho-social OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI - _Informarea si sensibilizarea partenerilor si participanfilor eu privire la importanta derularii unui astfel de proiect; - Manifestarea interesului pentru autocunoastere i a unei atitutudini pozitive faa de sine gi fata de ceilali; ~ Exprimarea adecvati a emotiilor in interacfiunea cu alti copii sau adulfi cunoscuti ~ Recunoasterea oportunitafilor pe care le oferi educatia pentru alegerea unei cariere. ~ Crearea unor contexte care si favorizeze exprimarea liberd si valorificarea potentialului creativ; RESURSE a, Umane: cadre didactice, parinti, prescolari, elevi, consili b. Financiare: sponsorizari GRUPUL TINTA: prescolari, elevi, parinfi, cadre didactice ACTIVITATI DESFASURATE. ACTIVITATEA NR. 1: a. Titlul activitagiis Anungarea si promovarea proiectului; b. Data/perioada de desfagurare: octombrie-noiembrie 2019; c. —_Locul desfigurdrii: unitaqile de invaamant 4. Participanti: cadre didactice, paringi, prescolati ©. Parteneri: Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti prin inspectorii de invaijimant prescolar, CIRAE-le partenere, unitafile de invaiméint cu care se vor semna acorduri de parteneriat; £ — Deserierea activitifi: > Mediatizarea proiectului la nivelul unitatilor de invijimént prin prezentarea acestuia la nivelul gedintelor cu directorii gi responsabilii de comisie metodica; CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DERESURSE $1 ASISTENTA EDUCATIONALA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, Si Helode he Vins 36 saci ae TLRS LDRIOTT OSES clea Aras GraMaS CONS SPARS TST won orOST = Sesjuni informative realizate in unitafile de invayamant_ de citre consilierii scolar: informarea cadrelor didactice si a parintilor despre proiect si activititile desftisurate 8. Responsabil(i): - Inspectorii de invaimant prescolar din sectoarele 1 si S ale municipiului Bucuresti = CMBAP ~consilierii scolari -CIRAE-le partenere- consilierii scolati h, —_ Beneficiari: cadre didactice, parinis i, Modalitaqi de monitorizare si evaluare: Monitorizarea prin procesele verbale de informare intocmite de inspectorii gcolari de specialitate si consilierii scolari (vezi anexa 1). ACTIVITATEA NR. a. Titlul activitayii: Stabilirea grupului finta la nivelul unitaii de invaamént; b. _Data/perioada de desfiigurare: noiembrie-decembrie 2019; ¢. Locul desftsurarii: Unitajile de invapamant implicate in cadrul proiectuluiz d. _Participangi: Consilierii scolari, cadrele didactice implicate, prescolari, parinji ©. Parteneri: Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti prin inspectorii de invayamant prescolar CIRAE-Ie partenere, unitifile de invagimant cu care se vor semna acorduri de parteneriat; f. Descrierea activi - Consilierul scolar impreuna cu directorul unitijii de invagimént vor identifica acele cadre didactice, prescolarii si clevii care doresc sa se inscrie in proiect, Dupa identificarea grupului de participanti, consilierul scolar in colaborare cu directorul unitatii de invagamént vor intoemi Lista participanfilor (vezi anexa 2), Lista va fi va fi inaintati citre coordonatorii din CMBAP; g. __Responsabil(i): consilierii scolari si directorii unitatilor de invaiimdnt implicate; bh. Beneficiari: cadre didactice, piirini, prescolati, elevi: Modalitafi de monitorizare si evaluare: feed-back oral din partea unititilor de invatimant ACTIVITATEA NR. 3: Tithal activitatii: Desffgurarea parteneriatului; Data/perioada de desfagurare: noiembrie 2019-mai 2020 Locul desftigurarii:unitaqi de invatimant, sediul CMBRAF:; Participanti (prescolari, elevi,cadre didactice, parinfi, reprezentanti ai comunitati etc): - Organizatorii parteneriatului; Juriul; = Pregcolarii, eleviis - Cadrele didactice si paringii: + Invitagi speciali, €_ Parteneri: Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti: f. — Descrierea activitati: Profesorul consilier scolar va desfisura pe parcursul derulérii proiectului minim 4 activitifi la nivelul ficcarei grupe/clase de elevi, céte una din domeniile: autocunoastere, stil de viatd stindtos, comunicare gi emofii, orientare in cariera, in functie de vasta prescolatilor/elevilor participanti. Consilierul scolar va realiza minim o activitate pentru parinti pe o tema la alegere. aoe Profesorii pentru invatimant prescolar impreund cu consilierul scolar vor desfsura activitafi artistico plastice, pe grupe de varsti la gridinia, incadrate in temele: CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DERESURSE $I ASISTENTA EDUCATIONALA ‘MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Si Retads ie Vir Sh ecto Taal ToL Fax COLES TET Woes Snes GranLS cae STOOL Wa TESED a. Autoportret b. Activitajile mele preferate Profesorii pentru invitimént primar, impreuni cu consilierul scolar vor desftisura activititi vor artistico-plastice si de creatie literars, ineadrate in temele: a. Aga sunt eu! b. Ce imi place si fac? ©. Bmofiile mele d. Cand voi fi mare, voi fi. Profesorii din invafimantul gimnazial, impreund cu consilierul scolar vor desfagura activititi vor desftisura activitati de creatie literard, incadrate in temele: a. Aga sunt eu! b. Comunicare si emofii ¢. Emotiile mele e. Eu in viitor Profesorul consilier scolar impreuni cu profesorii implicati in proiect din unitate si eu directorul unititii vor desfaigura faza locala a concursului Si-i vorbese despre mine!, selectind premiile I, II, II, mentiune si premiu special, pentru fiecare nivel de varsti, respectiv grupa mica, mijlocie si mare, clasa pregatitoare, clasa J, clasa a Il a, clasa a IIT a si clasa a IV a si classa a V a, clasa a VI a, clasa a VII asi clasa a Villa. Clasele [II-VI vor realiza compuneri/eseuri incadrate in temele propuse. Materialele rezultate, vor fi jurizate la nivelul unitiii de invipimént si vor fi trimise e&tre CMBRAE doar cele selectate, céte una una pentru fiecare grupi/clasi, conform tipului de activitate si predate coordonatorilor proiectului, conform calendarului stabilit. Fiecare lucrare trimis& va confine datele de identificare a preycolarului/elevului si profesorului (nume si prenume), denumirea unitifii scolare, sectorul si sectiunea (picturd, compunere/eseu) la care participd. Lucrarile vor fi scanate si transmise in format electronic, pand la data de 8 mai 2020. Coordonatorii din eadrul CMBRAE vor juriza lucririle trimise de c&tre unititile de invatmant participante si vor stabili castigitorii pentru fiecare sectiune. 8. Responsabil(i): CMBRAE, CMBAP, ISMB ete; h. _Beneficiari: cadrele didactice; i, _ Modalitagi de monitorizare si evaluare: observarea sistematica, aparii in presa local, aprecicri verbale din partea celor implicati in proiect. DESCRIEREA REZULTATELOR ASTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTARIT PROIECTULU! Se preconizeaz cA vor fi implicate minim 100 de unitafi de invajimént prescolat/gimnazial, un numar de 700 de prescolari/elevi, coordonati de 100 de educatori/profesori, De asemenea vor fi implicafi cel Putin 50 consilieri seolari, care vor desfisura activitati dezvoltare personala, conform planificdvilor realizate pe baza activitatilor proiectului. IMPACTUL PROIECTULUI In urna desftisuraririi activititilor de dezvoltare personal se asteapa adoptarea de ciitre copii a unor atitudini poziitive faji de sine si a unui stil de viafd stnatos gi echilibrat, 0 relafionare armonioasi eu ceilalfi in contexte scolare si extragcolare. BUGET -nu este cazul CENTRUL MUNICIPIULUI 2 BUCURESTI DERESURSE $1 -MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE f ASISTENTA EDUCATIONALA Si ieiods nie Wine aco Tce Te Fox ALAA OTE SIRES crea eee Gras cieae DO GROLT WA aTEDET INDICATORH PROIECTULUI ~ minim 100 de unititi de invayémént prescolar/gimnazial. - minim 700 de prescolari/elevi. - minim 100 de profesori ~ minim 50 consilieri scolari, MODALITATILE DE MONITORIZARE $I DE EVALUARE A PROIECTULUE: observarea sistematica, aprecierile primite din partea participangilor, articole in presi, articolele cadrelor didactice in reviste de specialitate (Revista CMBRAE), album cu fotografii, panouri de expozitie a lucrarilor prescolarilor. ACTIVITATILE DE PROMOVARE / MEDIATIZARE $I DE DISEMINARE: Materiale publicitare realizate: - _ diplome pentru prescolarii si cadrele didactice participante si pentru premianti; = rollap-uri, posteze, ete Mijloace de promovare/mediatizare: = ___anunful si promovarea proiectului pe situl www.cmbrae.ro, pe siturile unitatilor de invajaimant participante si/sau pe facebook-ul unitajilor de invajzimént participante; sesiuni de informare realizate de catre consilierii scolari la nivelul unitaqilor de invayimant; - __ publicarea de articole in urma proiectului in reviste de specialitate (revista CMBRAE); ~ _ galerile cu lucrarile elevilor pe situl www,cmbrae.ro ASIGURAREA CONTINUITATII / SUSTENABILITATH PROIECTULUL Projectul va fi implementat anual, prin atragerea cét mai multor participanti . De asemenea, se vor cduta si noi surse de finanjare pentru premiile oferite elevilor participangi PARTENERI IMPLICATI IN PROIECT: “ Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti — aprobi si faciliteazX colaborarea cu unitatile de fnvéqtimant, asigura un reprezentant in juriu pentru concursul de creatie plastic’ SB-fi vorbese despre mine!; ~ __ CJRAE-e aproba si faciliteazi colaborarea cu unitatile de invaimant din cadrul judeyului prin intermediul consilierilor scolari; ~ __ Unitttile de invapamént ~ asigurd realizarea sesiunii de informare, de promovare a Parteneriatului la nivelul unitifii de invéyimént prin intermediul consilierului scolar si de presclectie a elevilor la nivelul unitifii. De asemenea realizeaz& faza local’ a concursului din cadral proiectului, Coordonator CMBAP prof. Florea Répert Florin CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DERESURSE $1 ASISTENTA EDUCATIONALA ht icra Siletodo nie vir wecter Waar RS REGULAMENTUL CONCURSULUI COTW ETENGOTS a INSCRIEREA inscrierea in cadrul concursului aferent prezentului proiect se va realiza prin semnarea Acordului de parteneriat, anexa la proiect si trimiterea acesteuia citre CMBRAE, pani la data de 30 noiembrie 2019. b. REGULAMENTUL CONCURSULUI Concursul se adreseaza prescolatilor si elevilor din ciclul primar si gimnazial si se va desfigura in perioada mai 2020 si cuprinde urmatoarele etape. Etapa locala: La nivelul unitajilor scolare (faza locali-1-4 mai 2019) implicate in proiect, juriul va fi compus din profesorul consilier scolar impreuna cu cadrele didactice implicate in proiect din unitate gi cu directorul acesteia, selectind premiile I, II, III si menfiune si premiu special pentru fiecare nivel de varsta. Materialele rezultate vor fi scanate si trimise pe adresa_- de email sativorbescdespremine@gmail.com , conform calendarului stabilit. Fiecare lucrare trimisti va contine datele de identificare a prescolarului/elevului si profesorului (nume si prenume), denumirea unitatii scolare. sectorul si sectiunea (pictur, compunere/eseu) la care participa. Lucratile vor fi jurizate utilizénd grila comund de evaluare, dup& urmatoarele criteri: - relevanfa luerari pentru tematica concursului, = confinutul educational, + originalitate, creativitate, + valoare artistica/ estetica. La nivelul regional juriul va fi compus din coordonatorii din cadrul CMBRAE si inspectorii pentru invatamant prescolar-coordonatori, care vor juriza lucratile trimise (20 mai 2019) de eatre unitafile de invatamant participante si vor stabili céstigitorii pentru fiecare sectiune, ‘Va fi organizata o galerie a lucririlor premiate in sectiunea proiecte dine adrul sitului www.cmbrae.ro Nu se percepetaxa de participare la concurs de la prescolari/elevi. CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DERFSURSE $1 ASISTENTA EDUCATIONALA iar OTRO OST EES IW fica riba ercemalrS —STOGEL e_ Wa eTbaT Proces verbal de informare intoomit astazi ..... . cu ocazia desfisurarii activitatii de informare din cadrul proiectului educational Si-ti vorbese despre mine! desfisurati in unitatea scolara . sectorljudet. sn Activitatea a fost sustinut’ de: 1 2: 3. La activitatea de informare au participat urmatoarele cadre didactice Nr | Numele si prenumele ‘Semnétura ort Direetor , Consilier scolar, CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DERESURSE $1 ASISTENTA EDUCATIONALA samt WanreroaTS Lista participangilor Ia activitifile proiectului educational Si-ti vorbese despre mine! Catre CMBRAE, Prin prezenta va informam c& din cadrul unitatii de invafamant sector{judet urmatoarcle cadrele didactice si prescolari/elevi enumerafi mai jos fac parte din grupul fintd al proiectului $8-fi vorbese despre mine! Cadre didactice participante in cadrul proiectului: Nr | Numele si prenumele ert Prescolari/elevi participangi in cadrul proiectului: Nr] Numele si prenumele ort Director , Consilier scolar, CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DERESURSE $1 ASISTENTA EDUCATIONALA ‘Sr Hoods Wie Viti Sf sector PBueuesi Tel/Fax Wo 2SIRNGTL ON REINO ofS Gviboerdenearo orbs WOPTOSCST wa STOO Anexa nr.3 Lista activititilor desfisurate in cadrul proiectului educational Si-fi vorbese despre mine! In cadrul unitatii de invatimant .. sector/judef........ au fost desfiigurate cu Prescolarii/elevii urmatoarele activitéji de consiliere gi dezvoltare personala de catre consilierul scolar: Grupa/Clasa ..... Activitatea nr.1 data Activitatea nr.2 Activitatea nr.3 data .. Activitatea nr.4 Activitatea nr.5 (ptr parinji) Director , Consilier scolar, CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DERESURSE $1 f° ASISTENTA EDUCATIONALA /MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE ‘Si Retore ie Vine Ss sector? Bie weyl Tel/Fax G1 DIEOT ON RESIOO _ofice nboeeraimalio crime NayACOCOM WaWSTDOED ‘Anexa nr.4 Proces verbal . cu ocazia desfasurarii activitifii jurizare la nivelul unitatii de . sector/judet ... . din cadrul proiectului intocmit astazi invayamant educational Sa-ti vorbese despre mine! Membrii juriului (director, cadre didactice participante, consilier scolar) 1. 2. 3. 4 5 6 Pictura Grupa mica Nrext Numele si prenumele | Cadrul didactic Premiu indrumator I TL UL Menfiune - Premiu special Grupa mijlocie Nrert Numele giprenumele | Cadrul didactic Premiu __| indrumator T 1 ii - Menfiune Premiu special Grupa mare ‘Nrert Numele si prenumele | Cadrul didactic Premiu indrumator _| I ii ii Menfiune Premiu special Pictura Clasa pregatitoare Nrert ‘Numele si prenumele ] Cadrul didactic Premiu indrumator rT in i Menfiune CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DERESURSE $1 ASISTENTA EDUCATIONALA. Si flode hie Vine 36 ede fice eroo Gres TaTS SEITE Te ebae Premiu special Clasa 1 Nrert Numele si prenumele | Cadrul didactic Premiu indrumator I I im Menfiune Premiu special Clasaa Ia Nrert Numele si prenumele | Cadrul didactic Premiu findrumator I TL UL ‘Menfiune Premiu special Compunere/Eseu Clasa a Ia Nrert ‘Numele gipprenumele | Cadrul didactic Premiu indrumator I iit TIL Mentiune: Premiu special Clasa a IVa Nrert Numele giprenumele | Cadral didactic Premiu indrumator I 1 nr ‘Mentiune Premiu special Clasaa Va ‘Nr ert Numele si prenumele | Cadrul didactic Premiu indrumator I i TL ‘Mentiune Premiu special CENTRUL MUNICIPIULUI 2 BUCURESTI DERESURSE $I ‘MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, ASISTENTA EDUCATIONALA ‘iHelode nike Viz Se sect Bical Wel /Fax 21SEC, OSIROSSINO —ofice GmbosGrdmnaLio creme OA GOSCOT wa eTDOES Clasa a Via Nr ert Numele siprenumele | Cadrul didactic Premiu {indrumator T 1 1 Menfiune Premiu special Clasa a VIL a Nrert Numele si prenumele | Cadrul didactic Premiu indrumator i 1 im Mentiune Premiu special Clasa a VIM a ‘Nrert Numele si prenumele | Cadrul didactic Premiu indrumator ir 1 im ‘Mentiune Premiu special Director