Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educatiei Nationale

Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi


Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail: scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
Document intocmit conform prevederilor Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr 3597/18.06.2014 Anexa nr. 2 privind modificarea si completarea
Metodologiei de evaluare anuala a personalului didactic si didactic auxiliar
Aprobata in sedinta Consiliului de Administratie cf. procesului verbal si HCA ……din………….
PS 6.2-05-F7

FISA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE IN VEDEREA ACORDARII CALIFICATIVULUI ANUALNumarul fisei postului ………..

Numele si prenumele titularului ……………………………………………………

Perioada evaluata ……………………………………………

Calificativul acordat …………………………………………………
Domenii ale Criterii de performanta Indicatori de performanta Pct. Punctaj acordat Validarea
evaluarii maxim Autoev. Evaluare Evaluare Consiliului
compart C.A. Profesoral
1. Proiectarea 1.1. Respectarea planurilor -Elaborarea planului managerial al compartimentului
activitatii manageriale ale scolii. contabilitate pe baza activităţii şcolare anuale, al
specificului şi particularităţii unităţii şcolare
-Punerea in practica a activitatilor prevazute in planul
DOVEZI managerial propriu 4
-plan managerial propriu -Urmăreşte realizarea lucrărilor de contabilitate de
-documentele contabile bună calitate, evită posibilitatea efectuării de
-feed-back primit de la ISJ si alte corecturi sau reclamaţii în ceea ce priveşte activitatea
institutii contabilitatii în şcoală
-Respectarea termenelor de realizare si transmitere a
unor situatii si lucrari specifice, potrivit planului
managerial si situatiilor concrete ivite
1.2. Implicarea în proiectarea -Face propuneri pentru planul managerial al scolii
activitatii scolii, la nivelul -Coordonează întreaga activitate a serviciului
compartimentului. contabilitate în funcţie de nevoile şi necesităţile şcolii 4
-Vine în sprijinul desfăsurării activităţii cu metode de
Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – admin financiar-contabil, varianta 1, revizia 1 ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 1 din
8
Ministerul Educatiei Nationale
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail: scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
DOVEZI lucru noi care să îmbunătăţească activitatea
-PV ale CP compartimentului
-proiectii bugetare -Urmareste realizarea tuturor activitatilor proiectate
-planul de achizitii anuale al scolii -Participa alaturi de director la realizarea proiectiilor
-rapoarte de activitate semestriala si bugetare
anuala -Realizeaza alaturi de director proiectul planului de
achizitii al scolii
1.3. Cunoasterea si aplicarea -Folosirea aplicatie legislative Legis Studio
legislatiei în vigoare. -Constituirea unei baze de date in format tiparit si 6
DOVEZI digital cu legislatia specifica in vigoare
-baza de date in format tiparit si -Respectarea legislatiei in vigoare in intocmirea
electronic documentelor specifice (regulamente, metodologii,
-documentele intocmite ordine, OUG, legi etc) emise de institutiile statului
1.4. Folosirea tehnologiei informatice -Realizeaza documentele specifice folosind
în proiectare. calculatorul si soft specific (Word, Excel)
DOVEZI -Foloseste corect imprimanta, scanerul, faxul
-documentele in format digital -Folosirea corecta a casutei de mail
6
-corespondenta online -Foloseste aplicatii specifice pentru realizarea si
-dosare acte contabile raportarea unor situatii (EDUSAL, program
-folosirea semnaturii electronice contabilitate, programe declaratii finante, ITM,
semnatura electronica)
-Respecta normele de folosire a instrumentelor TIC
TOTAL DOMENIU 20 p
2. Realizarea 2.1.Organizarea activitatii -existenta concordantei intre documentele legislative
activitatilor DOVEZI aparute si documentele realizate la nivelul 6
-dosare acte contabile departamentului financiar-contabil
-program de lucru -intocmirea documentelor contabile la timp
-raport autoevaluare -repectarea programului de lucru
-evaluare director -realizarea unor activitati comune director-secretar
2.2. Inregistrarea si prelucrarea -Respectarea termenelor de raportare a situatiilor
informatica periodica a datelor in contabilie
programele de contabilitate -Folosirea corecta a tuturor programelor 15
Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – admin financiar-contabil, varianta 1, revizia 1 ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 2 din
8
Ministerul Educatiei Nationale
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail: scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
DOVEZI specifice pentru realizarea situatiilor contabile
-aplicatii proprii -Realizarea de aplicatii proprii pentru redactarea
-feed-back ISJ situatiilor (excel, word etc)
-dovezi ale raportarilor online -Foloseste raportarea on-line si semnatura digi
-back-up baze de date
-Realizeaza back-upul datelor importante
-documentatie achizitii
-dosar acte contabile -inregistrarea in contabilitate a tuturor obiectelor
de inventar achizitionate de scoala
-redactarea documentatiilor pentru achizitiile
realizate
2.3. Monitorizarea activitatii -Monitorizeaza activitatea de intocmire a
DOVEZI documentelor contabile primare de catre responsabilii
-documente Cornul si laptele (NIR, pentru aplicarea programului Cornul si laptele
avize de expeditie, centralizatoare) 4

2.4. Consilierea, indrumarea si -verificarea valorii subinventarelor primite de fiecare


controlul periodic al personalului care cadru didactic din scoala
gestioneaza valori materiale -consilierea invatatorilor, dirigintilor si a tuturor celor
DOVEZI care au primit subinventare asupra gestionarii
-inventarele si subinventarele scolii acestora 2
-PV -prezentarea procedurii operationale specifice
-instruirea personalului care gestioneaza valori
materiale

2.5. Alcatuirea de proceduri. -Alcatuieste proceduri operationale specifice


DOVEZI compart. secretariat, le actualizează în funcţie de 3
-procedurile intocmite nevoile şcolii şi le aduce la cunoştinţă directorului
unităţii şi comisiei CEAC - minim 1

TOTAL DOMENIU 30 p
3. Comunicare si 3.1. Asigurarea fluxului -Transmite toate situaţiile solicitate
relationare informational al compartimentului. -Explica personalului scolii toate aspectele ce tin de
Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – admin financiar-contabil, varianta 1, revizia 1 ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 3 din
8
Ministerul Educatiei Nationale
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail: scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
DOVEZI salarizare 5
-afisierul din cancelarie si de pe hol -Popularizeaza toate aspectele legislative ce tin de
-feed-back-ul din partea partenerilor fise fiscale si declaratii personale
-Asigurarea transparentei in achizitionarea unor
bunuri si servicii sau in contractarea unor lucrari de
rebilitare sau investitii
-Participa la intretinerea site-ului scolii pe latura de
contabilitate
3.2. Raportarea periodica pentru -Aduce la cunoştinţă conducerii şcolii toate situaţiile
conducerea institutiei. şi problemele serviciului contabilitate, periodic şi
DOVEZI vine cu iniţiativă în rezolvarea acestora
-rapoarte catre director -Realizează raport lunar al activităţii serviciului
Contabilitate şi îl aduce la cunoştinţă directorului
unităţii 5
-Realizaza un raport lunar asupra cheltuielilor scolii
si asupra fondurilor disponibile
-Prezentarea tuturor ordinelor de deplasare pentru
aprobare
-Prezentarea decontului lunar pentru cadrele didactice
navetiste pentru aprobare
-Prezentarea statelor de plata pentru aprobare
3.3. Asigurarea transparentei - Aduce la cunoştinţă tuturor destinatarilor deciziile
deciziilor din compartiment elaborate în compartiment şi aprobate de director,
DOVEZI precum şi toate notele de serviciu personalului din
-afisier cancelarie si hol unitate prin afisaj, transmitere sub semnatura, 3
-site scoala popularizarea pe site scoala
3.4. Evidenta, gestionarea si -Întocmeşte anual inventarierea documentelor din 2
arhivarea documentelor. compartiment conform nomenclatorului arhivistic
DOVEZI – doc arhivate
Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – admin financiar-contabil, varianta 1, revizia 1 ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 4 din
8
Ministerul Educatiei Nationale
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail: scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
3.5. Asigurarea transparentei privind -postarea pe site-ul scolii a tuturor licitatiilor si 5
licitatiile si incredintarile directe incredintarilor directe
DOVEZI -folosirea platformei SEAP
-site scoala -oferirea detaliilor financiare catre firmele interesate
-rapoarte de pe platforma SEAP in realizarea unor contracte de achizitii cu scoala
-corespondenta cu firmele intresate -membru in comisii de licitatii, de evaluare de oferte
-rapoarte semestriale achizitii -prezentarea unor rapoarte semestriale asupra
achizitiilor realizate (pe sistemul SEAP sau prin
incredintare directa)

TOTAL DOMENIU 20 p
4. Managementul 4.1. Nivelul si stadiul propriei -completarea chestionarelor de stabilire a nevoilor de
carierei si dezvoltarii pregatiri profesionale formare aplicate in scoala
profesionale DOVEZI -realizarea analizei SWOT a activitatii cu
-chestionare formare profesionala identificarea aspectelor ce necesita a fi imbunatatite 3
-analiza SWOT a activitatii -identificarea de cursuri de formare profesionala si
-propuneri cursuri de formare propunera acestora conducerii scolii pentru finantare
profesionala -gradul in care autoevaluarea realizata concorda cu
evaluarea C.A
4.2. Formarea profesionala si - Manifestă interes în îmbunătăţirea activităţii
dezvoltarea in cariera compartimentului contabilitate şi stabileşte corect
DOVEZI nevoile proprii de dezvoltare profesională
-adeverinte, certificate, atestate -Se preocupă de permanenta perfecţionare şi 3
obtinute îmbunătăţire a pregătirii profesionale, în vederea
aplicării corecte şi complete a reformei
învăţământului prin studiu individual
-Participă activ la cursuri de formare organizate de
terţi parteneri cu privire la gestionarea resurselor
umane din instituţiilor şcolare (ITM , CCD)
Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – admin financiar-contabil, varianta 1, revizia 1 ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 5 din
8
Ministerul Educatiei Nationale
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail: scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
4.3. Coordonare personalului din -realizarea de instruiri cu personalul din subordine
subordine privind managementul in -identificarea cursurilor de formare pentru personal
cariera -operationalizarea fisei postului pentru personal din
DOVEZI subordine 1
-PV, raport eutoevaluare
4.4 Participarea permanenta la -Participă la cursurile de
instruirile realizate de inspectoratul perfecţionare,instructaje,consfătuiri organizate
scolar de ISJ, CCD sau alte organisme acreditate 3
DOVEZI -Foloseşte cunoştinţele dobândite prin activităţi
-adeverinte, certificate, atestate
de formare în cadrul activităţii compartimentului
obtinute

TOTAL DOMENIU 10 p
5. Contributia la 5.1. Planificarea bugetara prin -Propune programul serviciului contabilitate spre
dezvoltarea prisma dezvoltarii institutionale si aprobare conducerii şcolii şi relaţionează cu toti 6
institutionala si promovarea imaginii scolii. partenerii sociali, instituţionali
promovarea imaginii DOVEZI -Utilizează toate mijloacele de care dispune în
scolii -corespondenta scolii vederea promovării unităţii şi contribuie cu propuneri
-site-ul scolii în vederea ofertei educaţionale
-bugetul scolii -Participa la intretinerea site-ului scolii prin postarea
-proiectiile bugetare materialelor ce tin de comp conta
5.2. Asigurarea permanenta a -Asigură legătura permanentă a instituţiei cu
legaturii cu reprezentantii comunităţile locale şi răspunde de asigurarea în
comunitatii locale privind termenele stabilite a feed-back-ului cu aceşti factori 3
activitatea compartimentului. externi
.DOVEZI -Are o atitudine calda, de intelegere si respect in
-chestionare relatia cu parintii , elevii si cadrele didactice
5.3. Îndeplinirea altor atributii -Efectuarea pontajului în fiecare lună pentru
dispuse de seful ierarhic superior personalul din subordine
/directorul, care pot rezulta din - Indruma cadrele didactice responsabile cu aplicarea 3
necesitatea derularii în bune conditii programului Cornul si laptele pentru redactarea
a atributiilor aflate în sfera sa de actelor de contabilitate primara
Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – admin financiar-contabil, varianta 1, revizia 1 ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 6 din
8
Ministerul Educatiei Nationale
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail: scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
responsabilitate. -Realizarea controlului financiar intern
DOVEZI -Intocmirea oricarei situatii sau document solicitate
-raport autoevaluare de catre directorul unitatii
-documente CFI
5.4. Respectarea ROI, normelor si -Respectă prevederile ROI –cod etică –norme
procedurilor de sanatate si securitate deontologice
a muncii, de PSI si ISU pentru toate -Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă 3
tipurile de activitati desfasurate în din unitate
cadrul unitatii de învatamânt. -Participă la instrucţiunile generale şi periodic al
DOVEZI angajaţilor
-dosarele personale ale angajatilor
-carnet protectia muncii
TOTAL DOMENIU 15 p
6. Conduita 6.1. Manifestarea atitudinii morale și -Limbajul folosit in relatiile cu beneficiarii
profesionala civice (limbaj, ținută, respect, educationali, colegii si comunitatea este decent si
comportament). conform statutului de cadru didactic
-In relatiile profesionale si personale manifesta o 2
tintuta demna, manifesta respect si are un
comportament ce respecta normele morale
7.2. Respectarea și promovarea -Respecta regulamentele scolare si codul etic de 3
deontologiei profesionale. comportamment
TOTAL DOMENIU 5p
TOTAL FISA 100 p
Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – admin financiar-contabil, varianta 1, revizia 1 ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 7 din
8
Ministerul Educatiei Nationale
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail: scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
Data ………………………….. Nume si prenume, Semnaturi,
Personal evaluat …………………………. ........... ……………………….
Responsabil compartiment ………………………. ……………………….
Director…………………………………………… ……………………….
Membri C.A. …………………………………… ……………………….
…………………………………….. ……………………….
100 – 85 puncte – Foarte bine …………………………………….. ……………………….
84,99 – 71 puncte – Bine …………………………………….. ……………………….
70,88- 61 puncte – Satisfacator …………………………………….. ………………………..
Sub 60,99 - Nesatisfacator …………………………………….. ………………………..
…………………………………….. ………………………..
…………………………………….. ………………………..
Am luat cunostinta ca este necesar sa anexez la fisa si raportul de justificaticare a punctajului si am anexat/nu am anexat acest raport.
Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – admin financiar-contabil, varianta 1, revizia 1 ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 8 din 8

S-ar putea să vă placă și