Sunteți pe pagina 1din 9

Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PROCEDURA
PRIVIND
CONSTITUIREA CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

COD: PS-FC-01

EX: ....

Procedura realizata in conformitate cu OMEN 4619/22.09.2014


Scoala Gimnaziala PS COD Editia 1
Dimitrie Ion Ghica CONSTITUIREA CONSILIULUI DE PS-FC-01 Revizia 0
Radovanu ADMINISTRATIE
Pag.1/8

ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT DATA NIVELUL DE


CEAC INTRĂRII ÎN VIZIBILITATE
VIGOARE
Roscovaru Adina Draghici Dumitrache Cirlig Marian 01.10.2014 0 1 P
Mihaela Mirela X

1.Scopul procedurii: Modalitatea de constituire a Consiliului de Administratie al SGDIG

2. Domeniul de aplicare: Procedura se aplica pentru constituirea Consiliului de Administratie al


SGDIG

3. Definiţii şi abrevieri:
3.1 Definiţii:
Consiliul profesoral – totalitatea cadrelor didactice din scoala
Consiliul de Administratie- organul de conducere al unitatii de invataman t
Comitetul Reprezentativ al Parintilor -toti presedintii comitetelor de parinti de la fiecare grupa de
prescolari si clasa de elevi din gradinita si scoala
Consiliul Local- organul de decizie al localitatii, constituit din toti consilierii locali
Primar- persoana aleasa de comunitate pentru gestionarea localitatii

3.2 Abrevieri:
 OMEN – Ordinul ministrului educatiei nationale
 ISJ CL – Inspectoratul scolar judetean Calarasi
 CA – Consiliul de Administratie
 CL –Consiliul local
 HCL- Hotarare a Consiliului Local
 HCA – Hotarare a consiliului de administratie
 ROF – Regulament de organizare si functionare
 SGDIG – Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
 HCP – Hotararea Consiliului profesoral
 CRP – Consiliul reprezentativ al parintilor
4. Documente de referinţă:
 Legea nr. 1/2011 – Legea Educatiei Nationale;
 OMEN nr. 3818 din 2013 privind structura anului scolar 2014 -2015;
 OMEN nr. 4619/22,09.2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a
consiliului de administratie din unitatile de invatamant p reuniversitar
 ROF al Consiliului de Administratie ;
 Adresa 4503/26.09.2014 a I.S.J. Calarasi privind constituirea CA in unitatile de invatamant
preuniversitar din judetul Calarasi
 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniv ersitar

5. Descrierea procedurii:
1 septembrie – Consiliul de Administratie in exercitiu declanseaza procedura de constituire a
noului CA
15 septembrie – Directorul unitatii de invatamant solicita in scris CL, primarului si CRP
Scoala Gimnaziala PS COD Editia 1
Dimitrie Ion Ghica CONSTITUIREA CONSILIULUI DE PS-FC-01 Revizia 0
Radovanu ADMINISTRATIE
Pag.2/8

desemnarea reprezentantilor in CA – 2 reprezentanti ai CL (dovada - HCA de numire a reprezentantilor


in CA al SGDIC), primarul sau un repreze ntant al acestuia (dovada – decizia primarului), 2
reprezentanti ai CRP (dovada – procesul-verbal al sedintei CRP de numire a reprezentantilor in CA);
CL, primarul si CRP au obligatia ca in 10 zile lucratoare sa raspunda in scris la adrea primita)
pana la 18 septembrie - convocarea CP pentru alegerea celor 4 cadre didactice in CA prin vot
secret, in ordinea descrescatoare a voturilor (directorul este membru de drept din cota aferenta cadrelor
didactice)
pana la 25 septembrie – emiterea de catre director a deciziei de constituire a noului CA pentru
anul scolar in curs
pana la 25 septembrie – comunicarea deciziei de constiuire membrilor CA, organizatiei
sndicale din scoala si afisarea acesteia in cancelarie, la afisierul de pe hol sip e site scoala la pagin a
Management
in cursul anului scolar – component CA se modifica in situatiile prevazute de lege si de ROF
CA SGDIG si cu respectarea art. 5 din OMEN 4619/22.09.2014
6. Documente dovedtitare:
1. Copie dupa HCL de numire a membrilor in CA al SGDIG, “Conform cu originalul”
2. HCP de numire a membrilor in CA
3. Copie dupa procesul-verbal de sedinta al CRP de numire in CA
4. Decizia directorului SGDIG de constituire a CA

7. Responsabilităţi:
 Secretarul CA : redactarea adreselor catre CL, primar si CRP
 Secretarul CP: emiterea HCP de numire in CA a membrilor din partea CP in CA
 Directorul: convocarea CP pentru alegerea membrilor in CA si emiterea deciziei de constituire a
noului CA
 CL: emiterea in 10 zile lucratoare de la primirea adresei a HCL de numire a membrilor in CA s i
transmierea unui exemplar catre scoala
 Primarul: emiterea in 10 zile lucratoare de l a primirea adresei a deciziei de numire a primarului
sau a unui reprezentant al acestuia in CA si transmiterea unui exemplar catre scoala
 CRP: tramsmiterea unei copii a procesului-verbal de constituire si de numire a membrilor in CA
Scoala Gimnaziala PS COD Editia 1
Dimitrie Ion Ghica CONSTITUIREA CONSILIULUI DE PS-FC-01 Revizia 0
Radovanu ADMINISTRATIE
Pag.3/8

7. Înregistrări:
7.1 Înregistrarea 1 - Lista de difuzare, cod: PS-FC-01-I1;
Nr. Nr. Difuzat Primit
Nr. Ediţia /data ex. Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. reviziei difuzat Funcţia Functia
Data Semnătura Data Semnătura
Cirlig Marian Cirlig Marian
0 I 0 1 Director Director

Cirlig Marian Barbu Florina


1 I 0 2 Director Secretar CA

Cirlig Marian Dobrescu Vasilica


2 I 0 3 Director Primar

8. Formulare:

8.1 Formularul 1 – Adresa catre CL pentru numire membri: PS -FC-01-F1;

Nr….. din ………….

Catre,
Consiliul Local Radovanu

In conformitate cu:

-art. 4 lit. b) si art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. a) si art. 10 din OMEN 4619/22.09.2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de adm inistratie din unitatile de
invatamant preuniversitar;
-art. 96 alin. 2 lit. b) din Legea 1/2011 cu completarile ulterioare

Va rugam sa desemnati doi reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliul de Administratie al


Scolii Gimnaziale “Dimitrie Ion Ghic a”Radovanu pentru anul scolar 2014 -2015.
Mentionam ca potrivit OMEN 4619/22.09.2014 emiterea HCL si transmiterea ei catre scoala
trebuie sa se realizeze in termen de zece zile calendaristice din momentul primirii acestei adrese.
Va multumim pentru colabo rare!

Director, Secretar,
Scoala Gimnaziala PS COD Editia 1
Dimitrie Ion Ghica CONSTITUIREA CONSILIULUI DE PS-FC-01 Revizia 0
Radovanu ADMINISTRATIE
Pag.4/8

8.2 Formularul 2 – Adresa catre Primar pentru decizie in CA scoala: PS -FC-01-F2;

Catre,
Primarul localitatii Radovanu

In conformitate cu:

-art. 4 lit. b) si art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. a) si art. 10 din OMEN 4619/22.09.2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din u nitatile de
invatamant preuniversitar;
-art. 96 alin. 2 lit. b) din Legea 1/2011 cu completarile ulterioare

Va rugam sa emiteti decizia de numire a dumneavoastra sau a unui reprezentant numit in


consiliul de administratie al scolii pentru anul scolar 201 4-2015.
Mentionam ca potrivit OMEN 4619/22.09.2014 emiterea deciziei si transmiterea ei catre scoala
trebuie sa se realizeze in termen de zece zile calendaristice din momentul primirii acestei adrese.
Va multumim pentru colaborare!

Director, Secretar,

8.3 Formularul 3 – Adresa catre CRP pentru numire membri in CA scoala: PS -FC-01-F3;

Catre,
Comitetul Reprezentativ al Parintilor din Scoala Radovanu

In conformitate cu:

-art. 4 lit. b) si art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. a) si art. 10 din OMEN 461 9/22.09.2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de
invatamant preuniversitar;
-art. 96 alin. 2 lit. b) din Legea 1/2011 cu completarile ulterioare

Va rugam sa emiteti HCRP de numire a doi reprezentanti in consiliul de administratie al scolii


pentru anul scolar 2014-2015.
Mentionam ca potrivit OMEN 4619/22.09.2014 emiterea hotararii si transmiterea ei catre
scoala trebuie sa se realizeze in termen de zece zile calendaristice din mo mentul primirii acestei adrese.
Va multumim pentru colaborare!

Director, Secretar,
Scoala Gimnaziala PS COD Editia 1
Dimitrie Ion Ghica CONSTITUIREA CONSILIULUI DE PS-FC-01 Revizia 0
Radovanu ADMINISTRATIE
Pag.5/8

8.4 Formularul 4 – Convocator pentru CP numire membri in CA scoala: PS -FC-01-F4;

DIRECTORUL SCOLII GIMNAZIALE “DIMITRIE ION GHICA”

In conformitate cu:

-art. 4 lit. b) si art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. b) si art. 10 din OMEN 4619/22.09.2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de
invatamant preuniversitar;
-art. 96 alin. 2 lit. b) din Legea 1/2011 cu completarile ulterioare
-art. 98 alin. 1 si alin 2 lit. j)
-Decizia 555/………8.2014

CONVOACA CONSILIUL PROFESORAL

in sedinta extraordinara in data de ………………….. ora………………………….

Ordinea de zi:
-Alegerea membrilor in consiliul de administratie al scolii pentru anul scolar 2014 -2015

Nr. Numele si prenumele Semnatura Observatii


crt.

………

Director, Secretar CP,


Scoala Gimnaziala PS COD Editia 1
Dimitrie Ion Ghica CONSTITUIREA CONSILIULUI DE PS-FC-01 Revizia 0
Radovanu ADMINISTRATIE
Pag.6/8

8.5 Formularul 5 – Model HCP numire membri in CA scoala: PS -FC-01-F5;

HOTARAREA ........./.................

Consiliul Profesoral al Scolii Gimnaziale “Dimitrie Ion Ghica”, intrunit in sedinta


ordinara/extraordinara din data de.................

In conformitate cu:

-art. 4 lit. b) si art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. b) din OMEN 4619/22.09.2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de
invatamant preuniversitar;
-art. 96 alin. 2 lit. b) si art. 98 alin. 1 si alin. 2 lit. j) din Legea 1/2011 cu completarile ulterioa re
-ROF Scoala Gimnaziala “Dimitrie Ion Ghica”Radovanu
-Procesul-verbal de sedinta al CP
-Decizia 555/………8.2014

HOTARASTE

Art. 1 Se desemneaza ca membri din partea Consiliului Profesoral in Consiliul de Administratie al


scolii pentru anul scolar 2014 -2015 urmatoarele cadre didactice:
1.Directorul unitatii de invatamant
2………………..
3………………...
4………………..
Art. 2 Secretarul Consiliului Profesoral comunica prezenta hotarare compartimentului secretariat spre a
fi transmisa Consiliului de Administratie.

Presedintele Consiliului Profesoral, Secretar Consiliu,

Voturi
Pentru .........
Abtineri ..........
Impotriva ........
Scoala Gimnaziala PS COD Editia 1
Dimitrie Ion Ghica CONSTITUIREA CONSILIULUI DE PS-FC-01 Revizia 0
Radovanu ADMINISTRATIE
Pag.7/8

8.6 Formularul 6 – Model HCRP numire membri in CA scoala: PS -FC-01-F6;

HOTARAREA ........./.................

Consiliul Reprezentativ al Parintilor din Scoala Gimnaziala “Dimitrie Ion Ghica”, intrunit in
sedinta ordinara/extraordinara din data de..... ............

In conformitate cu:

-art. 4 lit. b) si art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. a) din OMEN 4619/22.09.2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de
invatamant preuniversitar;
-ROF Scoala Gimnaziala “Dimitrie Ion Ghica”Radovanu
-Procesul-verbal de sedinta al CRP

HOTARASTE

Art. 1 Se desemneaza ca membri din partea Consiliului Reprezentativ al Parintilor in Consiliul de


Administratie al scolii pentru an ul scolar 2014-2015 urmatoarii parinti:
1………………...
2………………..
Art. 2 Secretarul Consiliului reprezentativ al Parintilor comunica prezenta hotarare compartimentului
secretariat spre a fi transmisa Consiliului de Administratie.

Presedintele CRP, Secretar CRP,

Voturi
Pentru .........
Abtineri ..........
Impotriva ........
Scoala Gimnaziala PS COD Editia 1
Dimitrie Ion Ghica CONSTITUIREA CONSILIULUI DE PS-FC-01 Revizia 0
Radovanu ADMINISTRATIE
Pag.8/8

8.7 Formularul 7 – Model decizie director numire CA scoala : PS-FC-01-F7;

DECIZIA ......../...............

Directorul Scolii Gimnaziale “Dimitrie Ion Ghica” Radovanu, numit prin Decizia I.S.J. Calarasi
nr. 555/.........................

in conformitate cu:

-art. 4 lit. b), art. 5 alin. 1, alin. 2 lit. c), alin. 3 si art. 10 alin. 1 din OMEN 4619/22.09.2014 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile
de invatamant preuniversitar;
-art. 96 alin. 2 lit. b) din Legea 1/2011 cu completarile ulterioare
-ROF Scoala Gimnaziala “Dimitrie Ion Ghica”Radovanu
-HCP nr…../……… de desemnare a membrilor corpului profesoral in CA
-HCL nr…./………. de desemnare a reprezentantilor Consilului Local in CA
-Deciziei nr……./……… a primarului localitatii Radovanu de numire a sa sau a reprezentantului
acestuia in CA
-HCRP nr……/………. de desemnare a reprezentantilor parintilor in CA

DECIDE

Art. 1 Incepand cu data prezentei decizii structura Consiliului de Administratie pentru anul scolar
2014-2015 este urmatoarea:
1. Cirlig Marian – director
2. ……………… - reprezentant cadre didactice
3. ………………- reprezentant cadre didactice
4. ………………- reprezentant cadre didactice
5. ……………….- reprezentant CL
6. ………………..- reprezentant CL
7. ………………..- primar sau reprezentant primar
8. ………………..- reprezentant CRP
9. ………………..- reprezentant CRP
Art. 2 Incepand cu data prezentei decizii se dizolva CA anterior.
Art. 3 Secretarul CA afiseaza cate un exemplar din aceasta decizie in cancelarie, pe hol sip e siteul
scolii.
Art. 4 Secretarul unitatii de invatamant comunica prezenta decizie su b semnatura membrilor CA.

Director, Secretar,

S-ar putea să vă placă și