Sunteți pe pagina 1din 108

Anexa nr.

I • COMIS IA DE MA TEMATICA

STANDARDE MINIMAL£ NECESARE !;il OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA


TITLURILOR DIDACTIC£ DIN iNVATAMANTUL SUPERIOR �I A GRADELOR
PROFESIONALE DE CERCETARE- DEZVOLTARE

I. PRINCIPII ALE EVALUARII


Evaluarca va rcflecta nivelul realiz.Arilor in activitatea de cercetare $tiintific!.
Evaluarca va mAsura impactul $i rccuno�terca activitlltii de cercetarc $tiinµficA la nivel intema\ional.
Critcri i suplimcntarc pol fl utiliz.ate atit in cazul posturilor didactice, cit $i al posturilor din ccrcctare, dar f!rA
a scadea standardele impusc de critcriile minimale de mai jos.
in cazul posturilor de profcsor universitar $i de confcrcn\iar univcrsitar, cvaluarca acti vil!tii didactice­
profcsionalc va fl facutA prin criterii suplimcntare introdusc $i calculate de universitll\i $i departamcntc.
Standardcle minimale cantitativc de mai jos trcbuic intelcsc ca o condi\ic prcliminarA inscrierii la un concurs.
Elc nu sunt suflcicntc pcntru acccdcrea la un post didactic sau de ccrcetare. Standardclc cantitative care
urmeaiA nu trcbuic folosite in ierarbiz.arca candida\ilor pc un post in concurs, ierarhizarea tiind calitativA $i
fiind cxclusiv sarcina unci comisii de expcr\i, care va stabili valoarea in matematicl a rczultatclor lucrArilor
flccarui candidat
Evaluarca va respecta normcle de eticA a cercctarii; dosarclc ce cuprind lucrari suspcclatc de plagiat nu vor fi
evaluate.

0 2. MOTIVAREA ALEGERJI CRITERJILOR MINIMALE


Sc constatA in ultimii ani falsificarea factorilor de impact ai unor rcviste na\ionalc S$ intema\ionale prin
diverse mijloace de fraud.A, cc au ca efect crc$terea nenaturalii a factorilor de impact ai acestor reviste. De
cxemplu: cerin\3 de e cita lucrAri din accc�i rcvistli ca o condi\ic a aca:ptlirii lucrArilor trimise la publicarc,
sau constituirca de grupuri de cercctAtori care sc citcaz! rcciproc, in bloc, le tucrlri care nu au o lcgatura
direct! cu lucrarca publicatl. Uncle dintrc accstc rcviste au fast scoasc din listclc ISi Thomson in unna
eccstor fraudc �iintificc.
Avind in vederc eceste faptc, se va lua in considcrerc la evaluarc numai factorul AIS (scorul de influen\A al
erticolului (revistei)), prin normarca sa le factorul SRJ (scorul rclativ de influen\A). Accst factor (normat sau
nu) are mai multc eventajc: nu are in vcderc eutocitlirilc din ecc�i rcvistA $i citlirilc sunt ponderate in func\ic
de rangul rcvistelor dintr-un subdomeniu. Se inlAturA astfel consccintclc fraudelor de tipul dcscris anterior.
Pcntru a cvalue corect nivetul erticolclor �tiin\ificc din domcnii �i subdomcnii diferite (acc18$i autor poatc sii
publicc lucrAri in mai multe subdomcnii �i chiar domcnii) este neccsarA normarca factorului AIS din flecare
listli anualll pc subdomcnii de la ISi Thomson. Sc obtinc in eccst mod factorul SRI, care sc poate gasi pc site­
ul UEFISCDI sau se poate calcula astfcl: dacA o listll dintr-un subdomeniu are 2n sau 2n+ I reviste cu factorul
AIS nenul, atunci ,,revista mcdianll" estc rcvista clasatli dupll factorul AIS descrescAtor in pozi\ia n+l. To\i
factorii AIS ai revistelor de pc accastA list! sc impart la factorul AIS al revistei medianc, aceasta obtin!nd
factorul SRI egal cu I.
in cvaluare sc considcrii toate lucrArilc unui candid� din toatc subdomcniile in care a publicat.
in evaluare, to\i factorii SRJ (respcctiv AIS) se iau din ultimcle S Jiste ISi Thomson disponibile in momcntul
t al dcpuncrii dosarului, indifcrcnt de anul publicArii articolelor, adicll din anii t• I, t-2, t•J, t-4, t-5.

0 3. DEFINITII
A cstc mul\imca erticolelor $liintitice care prezintA contributii originalc, publicatc (lipArite sau onlinc) de
candidat ca autor sau coautor, in revislc cu meximul factorilor SRI (scorul relativ de influcn\JI) din ultimele 5
liste ISi Thomson disponibilc in momcntul t al depuncrii dosarului, indifcrent de anul publicllrii erticolclor
(adica din anii t• I, t-2, 1·3, t-4, t-5), mai mare sau egal cu 0,5.
A_rcccnt este multimca articolelor $tiin\iticc care prezinlll contribu\ii originele, publicatc (liparitc sau onlinc)
de candidat ca outor sau coautor, in ultimii 7 ani calcndaristici antcriori depuncrii dosarului pcntru eveluare,
in revistc care au maximul factorilor SRJ din ultimelc 5 lisle ISi Thomson disponibilc in momcntul t al
dcpuncrii dosarului, indifcrcnt de anul publicArii erticolclor, (adicA din anii t• l, t-2, t-3, 1•4, t-5) mai mare sau
egal cu 0,5. Ultimii 7 ani calendaristici antcriori dcpunerii dosarului pentru evaluare in anul t sc considcri a fl
anii: l· I, t-2, ... , t-6, t•7.
s_i rcprczintA maximul factorilor SRI din ullimele 5 lisle ISi Thomson disponibile in momentul t al dcpunerii
dosarului, indifcrcnt de anul publiclrii articolelor (adicll din anii t-1, t-2, t-3, t-4, t-5), ai revistei $tiinpfice
dintr•un subdomcniu in care a fast publicat articolul i din lista candidlllului, Daca o revislA apare in mai multe
lisle din subdomcnii difcrite se alcg factorii SRJ eel mai mari.
n_i reprezintli numQrul de autori ai erticolului i din lista candidatului.
S suma (s_i/n_i), unde suma sc face dupll toate articolelc i din A.
S_recent = suma (s_i/n_i), undc suma sc face dupll toate articolcle i din A_m:cnt
C cstc numW11l de citllri, provenind din erticole publicllle in rcviste $tiintiflcc c
mai mare sau cgal cu 0,5 (maximul se calculeazli din ultimcle 5 lisle ISi ul
publicwii, adicfl din anii t-1, t-2. t-3, t-4, t-5, undc l este momcntul dcpuncrii le
cercctan: c�tigate prin partcner: Minimum 2 pentru
competitie/ Contracte cu Profcsor / CS I, din care eel
2.4.1.2. Nationale 5xani des�urare
agenti cconomici, min putin I ca director ; Minim I
l0.000 echivalent Euro, pentru Conferentiar / CSII.
incasati
2.4.2.l Internationale 4 x ani des�urare
2.4.2 Membru in cchip!i
2.4.2.2 Nationale 2 x ani des�w-are
Se exclud autocit!irile tuturor 5/nr. autori pentru
co-autorilor ; FI< 0.5;
3.1 CitAri in revistc cotate
Lucrari citate: articol de l0/nr. autori pentru
in ISi Thomson Reuters-
revistA, conferintA, carte, 0,5 <Fl<l; 15/nr.
Web of Science Core 3.1.1 ISi
teza brevet inventie; autori pL l<Fl<2;
Collection [FI • Factor de
Minimum 30 cit!iri pentru 20/nr. autori pL Fl
Impact} �i in alte BDI (FI
Profesor I CSI �i minimum >2 si 30/nr.de autori
se refert la revista in care a ntFl>5
15 cit!iri pentru Conferentiar
fost publicat articolul care
/ CSII , in ISi Thomson
� citeazli)
Reuters-Web of Science 3.1.2801 3 / nr. autori
Core Collection si SCOPUS
.?: 3.2 PrezentAri invitate in

� plenul unor manifcstAri
3.2.1 Internationale 8

3
-; �tiintifice nationalc $i
internationale �i Profcsor
invitat (exclusiv
3.2.2 Nationale 4
C
.§ 3.2.3 Profcsor invilat 8
ERASMUS)
-;;
Ill 3.3 Membru in colectivele Editor/chairman -12;
de redactie sau comitete 3.3.11S1 Mcmbru • 8;
�tiintificc ale n:vistelor si Recenzor • 5
manifestArilor �tiintifice, Editor/chairman -IO;
orga.nizator de m1111ifcstAri 3.3.2 BDI Membru-5;
� �intifice / Recenzor Recenzor • 3
pentru reviste �i 3.3.3 Nationale $i Editor/chairman • 5;
manifestAri $liintificc intemationale Mcmbru-3;
nationale �i intcmationale neindexate Rcccnzor • 2
Io• nr.contracte de
3.4.1 lntemationale
3.4 Expert evaluan: evaluare
proiecte de cercetare
3.4.2 Nationale
s• nr.contracte de
cvaluare

Criteril optfonale
3.S. I Academia
50
RomanA

3.5 Premii (nu se considera


premierca articolelor de
3.5.2 ASAS, AOSR,
academii de ramurl $i
CNCSIS
20 C
c!itrc UEFISCDI) 3.5.3 Premii
10
intemationale
3.5.4 Premii nationale
5
in domcniu
3.6.1 Academia RomAn!i 50
3.6.2 ASAS, AOSR $i
10
3.6 Membru in academii, acadcmii de ramurl
organizatii, asociatii 3.6.3 Conducere asocialii 3.6.3.1 Internationale 15
profesionalc de prestigiu, profcsionale 3.6.3.2 Na1ionale
na1ionale !ii intcmationalc,
apartenen\A la organiz.atii 3.6.4.1 Internationale 5
din domeniul educatiei $i 3.6.4 Asocialii profesionale
cercetArii 3.6.4.2 Nationale 2
3.6.5 Organizatii in 3.6.5.l Conduccre IO
domeniul cduca\iei si
cercet!irii 3.6.5.2 Membru 2
Anexa nr. 28 - COMISIA DE PSIHOLOGIE,$TIINTE ALE EDUCATIEI, EDUCATIE FIZICA$1 SPORT

ST ANDARDE MINIMALE NECESARE SI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA


TITLURILOR DIDACTICE DIN INVATMIANTUL SUPERIOR$I A GRADELOR
PROFESIONALE DE CERCETARE- DEZVOLTARE

Dcnalfll, condlfll, proccduri


• Se iau in considerare numai realizArile �tiinlifice, respcctiv elemenlele de vizibililate �i impact relcvanle penlru
domeniul psihologiei, al �tiintelor educatiei, respectiv al $liintei sportului �i al educatiei fizicc sau in domenii de granit! cu
acestea.
• 0 pub\icatie se incadreaz!l la un singur indicator, luand in considerare incadrarea cea mai favorabil! candidatului.
Bazele de date intemationale (BDl) recunoscute sunt cele reunite in Web of Science (WoS) ( cunoscute anterior ca
1S1), prccum �i Scopus, Psyclnfo, ERIC, PubMed / Medline, ERIH Plus / ERIH Int I - ERIH Int 2. DOAJ, Ebsco
(Academic Search Premiere, SPORIDiscuss, etc.), ProQuest, ScienceDirect, SpringerLink. Wiley Online Library, Sage,
Ovid/ lnforma, Educational Research Abstracts Online, HEDBIB, CrossRef sau JSTOR-
• Conferintele intemationale sunt manifest!ri $tiintifice care indeplinesc cumulativ eel putin patru dintre
urmatoarele criterii: (a) conferinta este organizatA sau co-organimtA de cAtre o asociatie sau o institutic �tiintificA /
profesionalA inlematiomtlA; (b) peste 50% dintre membrii inclu�i in comitetul �tiintific au afiliere institutionalA in
strAinAtate; (c) programul �tiintific, precum �i proceedings-urile sau rezumate\e sunt publicate in fonnat tipArit sau
electronic intr-o limbA strAinA de circulatie intemationalil (cnglez!, franccz!, gcrmanA sau spanioHI); (d) lucrArile
confcrintei sunt des�urate exclusiv inlr•o limbA slrAinA de circula\ie internationalA; (e) eel putin 25% dintre participantii
cu lucrAri inscrise in programul �tiintilic al confcrin\ei au afiliere institutionalA in strAinAtate. Conferiniele care nu
indeplinesc criteriile minimale pentru a fi incadrate astfel vor avca statutul de conferinte nationale.
• Conferin\ele sau publicatiile BDI se referA la acele manifeslAri �tiintifice, rcspectiv publica\ii, indcxate intr-una
sau mai multe baze de date intemationale recunoscute prin prezcntele standarde.
• CArtile, capitolele de carte sau volumele colective ale conferintelor sunt clasificate in categoria A I (publica\ii
apilrute la edituri de prestigiu international), categoria A2 (publicatii apArule la edituri cu presligiu recunoscut) sau
categoria B (publicatii apArute la alte edituri recunoscute). Publica\iile indexate WorldCat in Karlsruhe Virtual Catalog
KVK (hUp://www.ubka.uni-katlsruhe.de/kvk en.html) sunt clasificate A l dacll se regilsesc in eel putin 25 de biblioteci ale
unor institutii de inviltllmant superior din celelalte slate membrc ale Uniunii Europene sau din statele membre ale
Organizaliei penlru Cooperarc $i Dezvoltare Economicll Publicatiile indexate A2 sau B sunt cele care fie au apilrut la una
dintn: editurile mention11le in tabelul unniltor, fie beneticiazA de indeplinirea conditiilor din ruta complementarA. Conform
acestei rule, o carte / capitol de carte / volum este inclusil in calegoria A2 dacll indepline�te minimum douil criterii,
respectiv in categoria B dacA indeplin�le eel putin un criteriu dintn: unniltoarcle: (a) editura 111 care a apiirut publicutia arc
eel pu\in o colec(ie relevantA pentru domeniul fundamental analimt, cu eel putin IO cllrti lliintificc publicate in dorneniu in
ultimii cinci ani de zile; (b) publicapa analizatA este disponibilil in eel putin 5 bibliotcci ale unor institutii de invill!mant
superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizatiei pentru Cooperare $i
Dezvoltarc EconomicA, indexate in Karlsruhe Virtual Catalog KVK (http://www.ubka.uni-katlsruhe.de/kvk en.hLml); (c)

0
publicatia analizatA a apArul in eel pu\in 800 de exemplarc tipArite sau in eel putin 500 de exemplarc lipllritc, in cazul in
care poate Ii achizi\ionatA �i in form11t digital; (d) lucrarca a acumulat eel putin 5 cit!ri in publica!ii indexate Web of
Science; (e) lucrarea a fost premiat! de ciltre Academia RominA. Publicatiile apArute la edituri clasificate pot primi un
punctaj corespunz!tor unei categorii superiore dacA indeplinesc critcriile specilicate prin ruta complementarli pentru acel
nivel de clasificarc. Publicatiile care nu indeplinesc criteriile minime pentru a ti clasificate nu sc punctcaz.A. Publicatiile
apilrute in edi\ii multiple pot ti punctate individual in situa\ia in care sunt identificate modificilri / rcvizuiri pe un numAT
semnificativ de pagini. De asemenea, publica\iile cu titluri diferitc. dar cu un continut similar, pot ti luate in considerare o

.•
singurA dat! in aceste cazuri decizia privitoare la punctajul acordat apartine membrilor comisiilor de concurs/ abilitare.
Domeniul Psihologie
Edituri A2: Editura ASCR (Cluj-Napoca); Editura Polirom (!qi); Editura Trci (Bucure�ti)
Edituri B: Editura Academiei Romane, Editura All, Editura Spcr, Editura Tritonic, Editura Universit!tii din Bucure�ti,
Editura Universitarli (Bucure�ti); Presa Universitarli Clujcani (Cluj-Napoca), Editura Universit!tii A.I.Cuza, Editura
lnstitutul European (la�i); Editura UniversiUl\ii de Vest (Tim�oara)
Domeniul $tiinfe ale Educa/iei
• Edituri A2: Edilura Polirom (la�i); Editura Trei (Bucur�ti)
• Edituri B: Editura Academiei Romane, Editura Didacticil $i Pedagogicil RA, Editura Humanitas, Editura UniversitAtii
din Bucure$li, Editura Universitwt (Bucure�ti); Edilura UniversitAlii A.l.Cuza, Editura lnstitutul European (l�i),
Presa Universitara Clujeanll (Cluj-Napoca); Editura Paralela45 (Pile$li), Editura UniversitA\ii de Vest (Ttmi�oara)
Domeniul Educa/ie Fcica ii Sport
• Edituri A2: Presa UniversitarA ClujeanA, Editura Riso Print (Cluj-Napoca), Editura Universitarin (Craiova); Editura
Polirom {ln�i), Editura Galati University Press; Editura UniversitA\ii Transilvania (B�ov); Editura Discobolul
• Fiecare 11ric arc indic11tori �i punctajc spcdlicc, rcflectalc in mai multc critcrii de atins, cu mentiunea toalc ca.
accste critcrii trcbuie indcplinitc cumulativ pcntru a considcra c! pcrsoana cvalualA indeplin�lc standardclc minimale
pentru pozitia raportalA.

A I. Ral.l.zlri stilntiflcr
lndic Dcnumirea indicatorului Punctaj Unitatca de m!suril
ator

RaJlvJri stilntlflce semnlflcatlve In mlitate de autor 11rlndoal


II Contributii in extenso de tip article sau review, publicate in rcviste indexate 3 +(3 X IF) Articol
in Web of Science (ISi), al c!Lror IF estc mai mare sau egal cup, realizate in
calitate de autor principal
12 Contributii in extenso de tip article sau review, publicate in revisle indcxate 3 +IF Articol
in Web of Science (ISi), al clror IF cstc mai mic dccit p sau in rcvistc
neindexatc Web of Science (IF= 0), dar indexate in eel pu\in doll! bazc de
date intcmaµonale rccunoscute, din care in eel putin una se reg!s�te in
formal In extenso (full-text), rcalizate in calitatc de autor principal
I3 Cilrti publicatc in calitate de autor principal in cdituri clasificate A I sau A2 12 x m Carte
(m Al=3;m A2 = I )
14 Capitole in c!rJi publicate in calitate de autor principal in edituri clasiticatc 3xm Capitol

0
A I sau A2 (mAl =3;m A2= I)
RealtzArl idlntlJla semnlJlcattve in mlilate de co-autor
15 Contributii in extenso de tip article sau rf!lllew, publicate in reviste indexate 3 + l(3 x IF) Articol
in Web of Science (ISi), al clror IF este mai mare sau cgal cup, realizate in /n]
calitate de co-autor
16 Contributii in extenso de tip article sau rf!lliew, publicate in rcviste indexate (3 +IF) In Articol
in Web of Science (ISi), al clror IF este mai mic dcclt p sau in rcviste
neindexate Web of Science (IF= 0), dar indexate in eel putin douii baz.e de
date intemaponale rccunoscute, din care in eel putin una se regiise�te in
format in extenso (full-text), rcalizate in calitate de co-autor
17 Cilrti publicatc in calitatc de co-autor in edituri clasificate Al 5811 A2 (m A l 12 X m/n Carte
""3;mA2"' 1)
I8 Capitole in c!rJi publicate in calitate de co-autor in edituri clasificate A I sau 3 x m/n Capitol
A2(mAI =3;mA2= 1)
Alie reallz4rl 1dlnt1Jtce
19 Lucriiri in extenso (tip proceedings) indexate WoS 5811 all! BDI recunoscutA, 1 Lucrare
realizatc in calitate de autor principal, pub\icate in vol umele unor conferinte
intemationale, cu relevant! pcntru domeniul de abilitare, disponibile in
format full-text in eel putin o BDI
(in cazul 19 �i 110 se pot puncta cumulat eel mull doul contributii / editie
conferint!)
I 10 Lucrllri in utenso (tip proceedings) indexate WoS 5811 altii BDI rccunoscutii, 1/n Lucrare

0
realizate in calitate de co♦autor, publicatc in volumcle unor conferinte
internationale, cu relevant! pcntru domeniul de abilitarr, disponibile in
format full-text in eel putin o BDI
1 11 Alie articole in extenso publicate in calitate de autor / co-autor in reviste 1/n Articol
!jtiintifice, cu conditia ca revistcle sii lie indexate la nivel de rezumat in eel
putin o bazi de date intcmationall rccunoscutii
112 Ciirti publicate in calitate de autor / co-autor in edituri clasificate de tip B (m 12 X m/n Carte
B =0,5)
I 13 Capitole in Ciir\i publicate in calitate de autor / co-autor in edituri clasificate 3 x m/n Capitol
de tic B (mB= 0,5)
1 14 Autor / co-autor rapoarte de analiz! de politici/stratcgii educationalc 8 x m/n Raport
14.1 rapoarte intemationale (m=3);
14.2 raooarte nationale (m= l)
I 15 Brevete de inventie I drepturi de autor / miirci inrcgistrate OSIM/ORDA, ca 3/n Brevet I drcpt de
urmare a unui demers de inovarc �tiintilicii in vedcrea claborllrii de matcriale autor
curriculare, teste psihologice sau educationale, teste motrice / functionale,
softuri specializate etc.

A 2. Vlzibllltate $I Impact sdlotlfic


lndic Denumirea indicatorului Punctaj Unitatea de miisurl
ator

116 Cit!ri ale publicatiilor candidatului in lucrari indcxate Web of Science 0.5 Citare

S-ar putea să vă placă și