Sunteți pe pagina 1din 17

31/12/2019

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I.IMOBILIZARI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire 01
(ct.201-2801)
2.Cheltuieli de dezvoltare 02
(ct 203 -2803-2903)
3.Concesiune,brevete, licente, marci, 03 74,388
drepturi si valori similare si alte imobilizari -
necorporale -
(ct 205 + 208 - 2805 - 2808-2905-2908) -
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907) 04 -
-
5.Avansuri si imobilizari necorporale 05 -
in curs de executie (ct. 233+234-2933) -
TOTAL:( rd. 01 la 05) 06 74,388
-
II. IMOBILIZARI CORPORALE -
1.Terenuri si constructii 07 1,046,618
(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) -
2.Instalatii tehnice si masini 08 12,819,920
(ct. 213+223-2813-2913) -
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 575,688
(ct. 214+224-2814-2914) -
4.Avansuri si imobilizari corporale 10 -
in curs de executie -
(ct. 231+232-2931) -
TOTAL: (rd.07 la 10) 11 14,442,225
-
III. IMOBILIZARI FINANCIARE -
1. Actiuni detinute la entitati afiliate 12 -
(ct. 261-2961) -
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate 13 -
(ct. 2671+2672-2964) -
3.Interese de participare 14 12,500
(ct. 263-2962) -
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care 15 2,000,000
compania este legata in virtutea intereselor -
de participare (ct. 2673+2674-2965) -
5.Titluri detinute ca imobilizari 16 -
(ct. 265-2963) -
6.Alte imprumuturi 17
(ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968) -
Total:(rd.12 la 17) 18 2,012,500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 19 16,529,113
(rd. 06+11+18) -
-
B. ACTIVE CIRCULANTE -
I. STOCURI -
1.Materii prime si consumabile 20 4,881
(ct.301+321+302+322... -
2.Productia in curs de executie 21 -
(ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952) -
3.Produse finite si marfuri 22 10,928,233
(ct. 345+346+/-348+354+356+357+361.. -
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri 23 70,013
(ct. 4091) -
TOTAL (rd. 20 la 23) 24 11,003,127
-
II. CREANTE -
(Sumele ce trebuie sa fie incasate dupa o -
perioada mai mare de un an trebuie sa fie -
prezentate separat pentru fiecare element.) -
1.Creante comerciale 25 32,927,780
(ct. 2675+2676+2678+2679-2966-29684092+411+413+418-491)
-
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate 26 -
(ct. 451-495) -
3.Sume de incasat din interese de participare 27 -
(ct. 453-495) -
4.Alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 28 727,388
+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187) -
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat 29 -
(ct. 456-4953) -
TOTAL (rd. 25 la 29) 30 33,655,167
-
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT -
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate 31 -
(ct. 501-591) -
2.Alte investitii pe termen scurt 32 -
505+506+508-593-596-598+5113+5114) -
TOTAL (rd. 31 + 32) 33 -
-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+ 34 43,032,148
5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542) -
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34) 35 87,690,443
-
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471) 36 245,768
-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN -
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, 37 -
prezentandu-se separat iimprumuturile -
in monede convertibile -
(ct. 161+1681-169) -
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624 38 -
+1625+1627+1682+5191+5192+5198) -
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) 39 11,430
-
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408) 40 14,872,234
-
5.Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 41 -
-
6.Sume datorate entitatilor afiliate 42 -
(ct. 1661+1685+2691+4511+451) -
7.Sume datorate privind interesele de participare 43 -
(ct. 1663+1686+2692+453) -
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii 44 5,787,246
pentru asigurari sociale -
(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427..) -
Total (rd.37 la 44) 45 20,670,910
-
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NE 46 67,265,301
(rd 35+36-45-63) -
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 83,794,413
(rd 19+46) -
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE -
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, 48 -
prezentindu-se separat imprumuturile in monede -
convertibile (ct.161+1681-169) -
-
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+ 49 -
+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) -
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 50 -
-
4.Datorii comerciale (ct. 401+404+408) 51 1,334,494
-
5.Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 52 -
-
6.Sume datorate entitatilor afiliate 53 -
(ct. 1661+1685+2691+451) -
7.Sume datorate privind interesele de participare 54 -
(ct. 1663+1686+2692+453) -
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii 55 284,070
pentru asigurarile sociale -
(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427..) -
TOTAL (rd. 48 la 55) 56 1,618,563
-
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI -
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare 57 -
(ct 1515) -
2.Provizioane pt impozite 58 -
(ct 1516) -
3. Alte provizioane 59 -
(ct 1511+1512+1513+1514+1518) -
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+60) 60 -
-
I. VENITURI IN AVANS -
1. Subventii pentru investitii (ct 475) 61 27,160
2. Venituri inregistrate in avans (ct 472) - total (rd 63+64), din care 62 -
- sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 63 -
- sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 64 -
3.Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la
clienti (ct.478) 65 -
Fond comercial negativ (ct 2075) 66 -
Total (rd 61+62+65+66) 67 27,160
-
J.Capital si rezerve -
I.Capital, din care 0
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 68 125,000
2.Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 69 -
3.Patrimoniul regiei (ct 1015) 70 -
4.Patrimoniul instit.cercet-dezv (ct.1018) 71 -
TOTAL (rd 67 la 69) 72 125,000
-
II.Prime de capital (ct. 104) 73 -
-
III.Rezerve din reevaluare (ct 105) 74 83,490
-
-
IV.Rezerve -
1.Rezerve legale (ct 1061) 75 25,000
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct 1063) 76 -
3. Rezerve rep.surplusul realizat din rez.reeval (ct 1065) 77 11,289,760
4.Alte rezerve (ct 1068) 78 160,987
TOTAL (rd 75 la 78) 79 11,475,747
-
Actiuni proprii (ct 109) 80 -
Castiguri legate de instr.de cap.proprii (ct 141) 81 -
Pierderi legate de instr. de cap. proprii (ct 149) 82 -
-
V.Rezultatul reportat Sold C (ct 117) 83 58,383,335
Sold D (ct 117) 84 -
-
Vi.Rezultatul exercitiului financiar Sold C (ct 121) 85 12,081,118
Sold D (ct 117) 86 -
-
Repartizarea profitului (ct 129) 87 -
Total capitaluri proprii 88 82,148,690
(rd 72+73+74+79-80+81-82+83-84+85-86-87) -
Patrimoniul public (ct 1016) 89 -
-
Total capitaluri (rd 86+87) 90 82,148,690
Total K si dat 104,465,323
Total A 104,465,323

-
31/12/2020

137,915
-
-
-
-
-
-
-
137,915
-
-
1,943,628
-
11,817,573
-
235,310
-
-
-
-
13,996,510
-
-
-
-
-
-
12,500
-
3,000,000
-
-
-
-

-
3,012,500
17,146,925
-
-
-
-
4,438
-
-
-
7,581,408
-
-
-
7,585,845
-
-
-
-
-
39,631,664

-
-
-
-
-
1,321,870
-
-
-
40,953,534
-
-
-
-
-
-
-
-
17,252,326
-
65,791,705
-
202,414
-
-
-
-
-
-
-
-
5,655
-
17,531,857
-
-
-
-
-
-
-
3,563,073
-
-
21,100,585
-
44,846,882
-
61,993,807
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,306,115
-
-
-
-
-
-
-
129,518
-
-
1,435,633
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,560
46,652
46,652
-

-
-
55,212
-
-
0
125,000
-
-
-
125,000
-
-
-
83,490
-
-
-
25,000
-
11,289,760
160,987
11,475,747
-
-
-
-
-
38,561,943
-
-
10,303,434
-
-
-
60,549,614
-
-
-
60,549,614
83,141,044
83,141,044

-
12/31/2019 12/31/2020
1 Cifra de afaceri neta 01 65,769,586 68,163,630
(rd.02+03+04+05+06) - -
Productia vanduta (ct.
701+702+703+704+705+706+708) 02 1,698,478 1,025,059
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03 64,082,630 67,138,701
Reduceri comerciale acordate (ct.709) 04 (11,522) (131)
Venituri din dobanzi…. (ct.766*) 05 - -
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete (ct.7411)
06 - -
2 Venituri aferente cost prod in curs executie (ct.
711+712) - -
Sold C 07 - -
Sold D 08 - -
3 Productia realizata pt.scopuri proprii si
capitalizata (ct. 721+722) 09 - -
- -
4 Alte venituri din exploatare (ct.
758+7417+7815) 10 1,026,066 1,524,631
- din care fond comercial negativ 11 - -
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 12 66,795,652 69,688,261
(rd. 01+05-06+07+08) - -
- -
5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile
(ct. 601+602-7412) 13 1,196,680 1,137,865

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 14 288,343 425,682


b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si cu apa)
(ct. 605-7413) 15 273,690 268,015
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 16 24,425,375 25,236,100
Reduceri comerciale primite (ct.609) 17 - (155,450)
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20) 18 13,125,710 14,107,010
a) salarii si indemnizatii (ct.
621+641+642+643+644-7414) 19 10,388,820 11,097,665
b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.
645-7415) 20 2,736,890 3,009,345
7.Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi
necorporale (rd. 22-23) 21 8,095,743 6,248,483
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) 22 8,095,743 6,248,483
a.2) Venituri (ct. 7813) 23 - -

b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26) 24 (231,191) 414,244


b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) 25 339,838 983,799
b.2) Venituri (ct. 754+7814) 26 571,030 569,554
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 7,796,885 8,693,033
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.
611+612+613+614+621+622+623+624+625+626
+627+628-7416) 28 5,988,214 6,064,136
8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate (635) 29 91,556 152,453
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658) 30 1,717,115 2,476,445
Chelt cu dobanzile… (ct.666*) 31 - -
Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34) 32 - -
Cheltuieli (ct. 6812) 33 - -
Venituri (ct. 7812) 34 - -
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 35 54,971,234 56,374,982
(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32) - -
- -
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - -
- Profit (rd. 12-35) 36 11,824,418 13,313,279
- Pierdere (rd. 35-12) 37 - -
- -
9 Venituri din interese de participare (ct.
7611+7613) 38 - -
- din care, de la entitati afiliate 39 - -
10 Venituri din alte investiţii şi imprumuturi ce fac
parte din activele imobilizate (ct. 763) 40 366,479 509,321
-din care, de la entitati afiliate 41 - -
11 Venituri din dobânzi (ct. 766*) 42 1,846,037 539,335
-din care, de la entitati afiliate 43 - -
Alte venituri financiare (ct.
762+764+765+767+768) 44 3,669,498 2,334,362
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.
38+40+42+44) 45 5,882,014 3,383,018
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a
investiţiilor financiare deţinute ca active circulante
(rd. 47-48) 46 - -
Cheltuieli (ct. 686) 47 - 1,250,000
Venituri (ct. 786) 48 - -
13 Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418) 49 40,665 34,890
-din care, de la entitati afiliate 50 - -
Alte cheltuieli financiare (ct.
663+664+665+667+668) 51 3,256,754 2,702,782
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 52 3,297,419 3,987,673
(rd. 41+44+46) - -
REZULTATUL FINANCIAR: - -
- Profit (rd. 40-47) 53 2,584,594 (604,654)
- Pierdere (rd. 47-40) 49 - -
14. REZULTATUL CURENT: - -
- Profit (rd. 31+48) 50 14,409,013 12,708,624
- Pierdere (rd. 32+49) 51 - -
15. Venituri extraordinare (ct. 771) 52 - -
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 53 - -
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR: - -
- Profit (rd. 52-53) 54 - -
- Pierdere (rd. 53-52) 55 - -
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 72,677,666 73,071,279
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 58,268,653 60,362,655
REZULTATUL BRUT: - -
- Profit (rd. 56-57) 58 14,409,013 12,708,624
- Pierdere (rd. 57-56) 59 - -
check venituri 60 2,327,895 2,405,190
- -
18. Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 61 2,327,895 2,405,190
62 - -
63 - -
- -
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în
elementele de mai sus (ct. 698) 64 - -
- -
20. REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI
FINANCIAR: - -
- Profit 65 12,081,118 10,303,434
- Pierdere 66 - -
PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE

Situaţii financiare Exerciţiu curent Exercițiul curent


-obligatoriu- bugetat

lei lei

Active totale (înainte de scăderea 83,141,044 0


datoriilor)
1.00% 831,410 0
2.00% 1,662,821 0

Cifra de afaceri 68,163,630 0


1.00% 681,636 0
2.00% 1,363,273 0

Profit înainte de impozitare 12,708,624 0


5.00% 635,431 0
10.00% 1,270,862 0

Prag de semnificaţie 700,000 se completeaza manual in urma completar

JUSTIFICAREA NIVELULUI DE PRAG DE SEMNIFICATIE

Întocmit de: ………………………………………… Data

Revizuit de: ……………………………………… Data

COMENTARII PRIVIND PRAGUL DE SEMNIFICATIE FINAL


Întocmit de: ………………………………………… Data

Revizuit de: ……………………………………… Data

RISCURI - PRAG
indicator*(se va scrie indicatorul in functie de care a fost calculat; ex.: CA)
valoare

RI RC F.mic Mic

F.mic 0.7 1
Mic 1 1.2
Mediu 1.2 1.5
Mare 1.5 1.7
F.mare 1.7 2

COEFICIENTUL REZULTAT VA INFLUENTA PRAGUL DE SEMNIFICATIE…PRAGUL SE IMPARTE LA COEFICIENT

coeficient ales

prag semnificatie final #DIV/0!

monetary precision #DIV/0!

sad/trashold #DIV/0!
Exerciţii anterioare
n-1
-obligatoriu-

lei

104,465,323

1,044,653
2,089,306

65,769,586
657,696
1,315,392

14,409,013
720,451
1,440,901

nual in urma completarii notei explic.

………………………

……………………..
………………………

……………………..

Mediu Mare F.mare

1.2 1.5 1.7


1.5 1.7 2
1.7 2 2.2
2 2.2 2.5
2.2 2.5 2.7

LA COEFICIENT

se va completa in functie de evaluarile precedente si rationamentul profesional.

tot ce este ajustare peste aceasta valoare poate influenta opinia

tot ce este peste aceasta valoare va intra in discutiile cu clientul