Sunteți pe pagina 1din 10

Page 1 of 10

1. MODUL INDICATIV (MOD PERSONAL)


Modul indicativ exprimă, ca şi în limba română, o acțiune, o stare, etc. reală – nu posibilă, nu probabilă, nu
dorită.
Există două aspecte in limba engleză: simplu si continuu. În general:
 timpurile simple se folosesc atunci când accentul se pune pe acțiunea propriu-zisă, iar
 timpurile continue se folosesc atunci când accentul se pune pe durata acțiunii, pe perioada de timp în care
aceasta are loc.
1. Timpurile Modului Indicativ:
1.1. Prezent
1.1.1. Present Tense Simple (Prezentul Simplu)
1.1.2. Present Tense Continuous (Prezentul Continuu)
1.1.3. Present Perfect Simple (Prezentul Perfect Simplu)
1.1.4. Present Perfect Continuous (Prezentul Perfect Continuu)
1.2. Trecut
1.2.1. Past Tense Simple (Trecutul Simplu)
1.2.2. Past Tense Continuous (Trecutul Continuu)
1.2.3. Past Perfect Simple (Trecutul Perfect Simplu)
1.2.4. Past Perfect Continuous (Trecutul Perfect Continuu)
1.3. Viitor
1.3.1. Future Tense Simple (Viitorul Simplu)
1.3.2. Future Tense Continuous (Viitorul Continuu)
1.3.3. Future Perfect Simple (Viitorul Perfect Simplu)
1.3.4. Future Perfect Continuous (Viitorul Perfect Continuu)
1.3.5. Future-in-the-Past Simple (Viitorul Anterior)
1.3.6. Future-in-the-Past Continuous (Viitorul Anterior Continuu)
1.4. Concordanța timpurilor
1.1. PREZENT
1.1.1. PRESENT TENSE SIMPLE (Prezentul Simplu)
Se formează cu ajutorul infinitivului scurt (fără particula ”to”) a verbului de conjugat.
 Afirmativ
Subiect + Verb (infinitiv scurt).
(la persoana a III-a singular se adaugă terminația „-s" sau „-es")
Exemple:
I go to school every day – Mă duc la şcoală în fiecare zi
He reads a book every month – El citeşte o carte în fiecare lună
She lives in Bucharest – Ea locuieşte în Bucureşti
 Interogativ
Do / Does (pers.III, sg.) + Subiect + Verb (infinitiv scurt)?
Exemple:
Do you go to school every day?
Does he read a book every month?
Does she live in Bucharest?
 Negativ
Subiect + do / does (pers.III, sg.) + ”not” + Verb (infinitiv scurt)
Se folosesc adesea formele contrase don't (do + not) si doesn't (does + not)
Exemple:
I don't go to school every day
He doesn't read a book every month
Page 2 of 10

She doesn't live in Bucharest


Se foloseşte pentru:
 O acțiune care se petrece în mod obişnuit, zi de zi
Exemplu:
We play tennis every day - Noi jucăm tenis în fiecare zi
 A exprima un adevăr permanent, condiții, lucruri sau credințe ce nu se pot schimba
Exemple:
Two plus two equals four – Doi plus doi egal patru
Water freezes at 0 °C – Apa îngheață la 0 °C
 A exprima acțiuni care respectă un anumit program
Exemple:
The bus for Bucharest lives at 12:15 on Monday – Autobuzul pentru Bucureşti pleacă la 12:15, Lunea.
I have Maths Friday at 11:30 – Am matematică Vinerea de la 11:30
 A exprima situații emoționale
Exemple:
I love my girlfriend very much – O iubesc pe prietena mea foarte mult
He hates cats – El urăşte pisicile
Verbele la prezentul simplu apar de multe ori însoțite de adverbele de frecvență: always (întotdeauna), usually
(de obicei), often (deseori), sometimes (câteodată).
Expresii cu care se folosește adesea Prezentul Simplu: every day/ week/ month/ year etc., every morning/
evening/ afternoon/ night, usually, always, sometimes, often, never, in the morning/evening/night etc.
Exemple:
I often play tennis – Joc tenis deseori
I am never impolite – Nu sunt niciodată nepoliticos
He goes to the gim every day – Se duce la sală in fiecare zi
I play football every week – Joc fotbal în fiecare săptămână
We go to the dentist every year – Ne ducem la dentist în fiecare an
She watches TV every evening – Se uită la TV în fiecare seară
She usually studies hard for her exams – De regulă studiază din greu pentru examene
1.1.2. PRESENT TENSE CONTINUOUS (Prezentul Continuu)
Se conjugă verbul auxiliar ”to be” la timpul prezent și se adaugă forma în ”-ing” (participiul prezent) a verbului
de conjugat.
 Afirmativ
Subiect + Prezentul lui ”to be” + Verb la infinitiv + terminația "-ing" (Participiul Prezent)
Exemplu:
I'm writing an article now – Scriu un articol acum (în momentul vorbirii)
 Interogativ
Prezentul lui ”to be” + Subiect + Verb la infinitiv + terminația "-ing" (Participiul Prezent)
Exemplu:
Am I writing an article now?
 Negativ
Subiect + Prezentul lui ”to be” + ”not” + Verb la infinitiv + terminația "-ing" (Participiul Prezent)
Se folosesc adesea formele contrase isn't (is + not) si aren't (are + not).
Exemplu:
I'm not writing an article now
De reținut:
 La majoritatea verbelor se adaugă terminația „-ing" fără nici o modificare:
play – playing
try – trying
drink – drinking
sing – singing
Page 3 of 10

 La verbele care se termină in litera ”e” precedată de o consoană, se renunță la litera e şi se adaugă
terminația "-ing"
make – making
come – coming
leave – leaving
 La verbele formate dintr-o singură silabă (monosilabice) care se termină într-o consoană precedată de o
vocală, se dublează consoana şi apoi se adaugă terminația "-ing"
get – getting
sit – sitting
hit – hitting
Se foloseşte pentru:
 A exprima o acțiune în desfășurare în momentul vorbirii
Exemplu:
Look! It’s raining! - Privește! Plouă!
 A exprima o acțiune care are loc pentru o perioadă limitată în prezent
Exemplu:
What are you reading these days? - Ce citesti zilele astea?
 Poate avea o valoare de viitor, exprimând o acțiune ce va avea loc comform unui program stabilit înainte
Exemplu:
When is he coming? - Când vine?
Verbe care nu se pot folosi la forma continuă:
 verbe care exprimă o activitate mintală: know, remember, believe, mean, understand, forget
 verbe care exprimă stări sufleteşti: love; regret; prefer; want
 verbe ce exprimă o percepție senzorială: see, hear
 verbe modale: can, must, may
1.1.3. PRESENT PERFECT SIMPLE (Prezentul Perfect Simplu)
Se formează prin conjugarea verbului auxiliar ”to have” la prezent, la care se adaugă forma a treia (participiul
trecut) a verbului de conjugat.
 Afirmativ
Subiect + have / has (pers. a III-a sg.) + Verb la forma a III-a (Participiu Trecut)
Exemplu:
I have washed her blouse – Am spălat bluza ei
 Interogativ
Have / has (pers. a III-a sg.) + Subiect + Verb la forma a III-a (Participiu Trecut)
Exemplu:
Have I washed her blouse? – Am spălat bluza ei?
 Negativ
Subiect + have/has (pers. a III-a sg.) + ”not” + Verb la forma a III-a (Participiu Trecut)
Se folosesc adesea formele contrase haven't (have + not) si hasn't (has + not)
Exemplu:
I haven't washed her blouse – Nu am spălat bluza ei.
Se foloseşte pentru:
 A exprima o acțiune începută în trecut care continuă până în prezent. Cu acest sens se folosesc de obicei
prepozițiile ”since” (din, începând din) şi ”for” (de, timp de)
Exemple:
I haven’t seen John for two months – Nu l-am văzut pe John de două luni
I haven’t seen John since September – Nu l-am văzut pe John din Septembrie
I have known John for two years – Îl cunosc pe John de doi ani
I have known John since 1990 - Îl cunosc pe John din 1990
 A exprima o acțiune trecută, efectuată într-o perioadă de timp neterminată. În acest caz, folosirea lui este
însoțită de adverbe precum: today, this week, this month, this year
Page 4 of 10

Exemplu:
I have seen two films this week – Am văzut două filme săptămâna aceasta
Dacă adverbul de timp este ”this morning”, folosirea timpului verbal este condiționată de momentul în care se
face afirmația; dacă aceasta este în cursul dimineții (până la ora 12) sau după amiaza.
Exemplu: ora 10 a.m.
I haven’t got up early this morning – Nu m-am sculat devreme azi dimineață
Exemplu: ora 2 p.m.
I didn’t get up early this morning - Nu m-am sculat devreme azi dimineață
 A exprima o acțiune trecută, terminată, care are rezultate în prezent sau care, dintr-un motiv sau altul,
interesează în prezent
Exemple:
Have you seen Hamlet? – Ai văzut Hamlet?
I have lost my umbrella. I must buy a new one – Mi-am pierdut umbrela. Trebuie să-mi cumpăr una nouă
ATENȚIE:
Trebuie precizat faptul că, dacă se menționează momentul trecut în care a avut loc acțiunea care interesează în
prezent sau care are rezultate în prezent, nu mai poate fi folosit timpul Present Perfect. În acest caz, se
foloseşte Past Tense Simple.
Exemplu:
 I lost my umbrella yesterday – Mi-am pierdut umbrela ieri
De asemenea, dacă se pune o întrebare la trecut care începe cu ”when”, nu se poate folosi timpul Present
Perfect, întrucât ”when” reprezintă un moment precizat în trecut.
Adverbe / expresii cu care se foloseşte adesea Prezentul Perfect Simplu:
 Adverbe de timp neprecizat care se aşează între auxiliar şi verb: often, never, seldom, always, ever,
already, just
Exemple:
Have you ever been to England? – Ai fost vreodată în Anglia?
No, I have never been to England – Nu, nu am fost niciodată în Anglia
Yes, I have often been to England – Da, am fost adesea în Anglia
 Adverbe de timp neprecizat care stau la sfârşitul propoziției: lately, yet (în propoziții negative)
Exemple:
He hasn’t returned home yet – El nu s-a întors încă acasă
I haven’t seen him lately – Nu l-am văzut în ultimul timp
 Expresii: until now, so far, up to now
Exemple:
I haven't had any Math problems up to now – Nu am avut nici o problemă la matematică, până în prezent
So far, he hasn't complained about his wage – Până acum, el nu s-a plâns de salariul lui
Until now, I haven't heard about this English singer – Până în prezent, nu am auzit de acest căntăreț englez
 Diferența dintre Present Perfect şi Past Tense
Present Perfect Past Tense
1. Timp neîncheiat 1. Timp încheiat
Today (this week, this year) I have written a long Yesterday (last week, last year) I wrote a long letter -
letter - Astăzi (săptămâna aceasta, anul acesta) am Ieri (săptămâna trecută, anul trecut) am scris o
scris o scrisoare lungă scrisoare lungă
2. Timp nehotărât 2. Timp hotărât
I have always (often, seldom, just, never) played When did you play tennis at the club? - Când ai jucat
tennis at the club - Am jucat totdeauna (adesea, rar, tenis la club?
tocmai, niciodată) tenis la club
3. Perioadă de timp legată de prezent 3. Perioadă de timp veche
They have built a beautiful house in our street - Ei au Mihai Eminescu offered the world some of its most
construit o casă frumoasă pe strada noastră beautiful poems - Mihai Eminescu a oferit lumii unele
dintre cele mai frumoase pozeii
Page 5 of 10

1.1.4. PRESENT PERFECT CONTINUU (Prezentul Perfect Continuu)


Se formează cu timpul Present Perfect Simple al verbului auxiliar ”to be”, la care se adaugă forma în ”-ing”
(participiul prezent) a verbului de conjugat.
 Afirmativ
Subiect + have / has (pers. a III-a sg.) + Verb la infinitiv + terminația "-ing" (Participiul Prezent)
Exemplu:
I have been waiting for your reply since yesterday – Aştept răspunsul tău de ieri
 Interogativ
Have / has (pers. a III-a sg.) + Subiect + ”been” + Verb la infinitiv + terminația "-ing" (Participiul Prezent)
Exemplu:
Have I been waiting for your reply since yesterday? – Aştept răspunsul tău de ieri?
 Negativ
Subiect + have / has (pers. a III-a sg.) + ”not” + Verb la infinitiv + terminația "-ing" (Participiul Prezent)
Se folosesc adesea formele contrase haven't (have + not) şi hasn't (has + not)
Exemplu:
I haven't been waiting for your reply since yesterday – Nu aştept răspunsul tău de ieri
Se foloseşte pentru:
 A arăta o acțiune în plină desfăşurare, cu accent pe durată, între un moment trecut şi prezent
Exemplu:
I am tired because I have been working all day - Sunt obosit pentru că am muncit toată ziua
 A arăta probabilitatea ca acțiunea petrecută în trecut, care continuă în prezent, să continue şi în viitor
Exemplu:
It has been raining for three hours. If it doesn’t stop soon, we shall have floods – Plouă de trei ore. Dacă nu se
opreşte în curând, vom avea inundații
 Expresii cu care se foloseste adesea Prezentul Perfect Continuu: since, for, so far, ever, never
Exemple:
You have been living in Paris since 1996
They have been watching TV for 3 hours
So far, there have been arriving 10 passengers from London
Have you ever been listening to the radio? – Asculți vreodată la radio?
I have never been travelling to France until now – Nu am călătorit în Franța până acum
1.2. TRECUT
1.2.1. PAST TENSE SIMPLE (Trecutul Simplu)
Se formează prin adăugarea terminației ”- ed” la forma de infinitiv (în cazul verbelor regulate), sau cu forma a
II-a a verbului de conjugat (în cazul verbelor neregulate).
 Afirmativ
Subiect + Verb forma a II-a (sau terminația "-ed" pentru verbele regulate)
Exemplu:
I wrote a book last year – Am scris o carte anul trecut
 Interogativ
Did + Subiect + Verb la Infinitiv?
Exemplu:
Did you write a book last year? – Ai scris o carte anul trecut?
 Negativ
Subiect + didn't + Verb la Infinitiv
Exemplu:
I didn't write a book last year – Nu am scris o carte anul trecut
Se foloseşte pentru:
Page 6 of 10

 A arăta o acțiune trecută, terminată, efectuată într-o perioadă de timp trecută, terminată. Acesta este
timpul narațiunii
Exemple:
Yesterday I went for a walk – Ieri am mers la plimbare
Last year I travelled to England – Anul trecut am călătorit în Anglia
Verbele la acest timp sunt de obicei determinate de adverbe şi expresii de timp ca: yesterday, last year, last
month, two hours ago, when I was a student.
1.2.2. Past Tense Continuous (Trecutul Simplu Continuu)
Se formează cu timpul Past Tense Simple a verbului auxiliar ”to be” la care se adaugă forma în ”-ing” (participiul
prezent) a verbului de conjugat.
 Afirmativ:
Subiect + was (pers. I/III sg) / were (restul pers.) + Verbul la infinitiv + terminatia "-ing"
Exemplu:
I was learning a poem at this time yesterday – Învățam o poezie ieri la ora asta
 Interogativ:
Was (pers. I/III sg) / Were (restul pers.) + Subiect + Verbul la infinitiv + terminatia "-ing"
Exemplu:
Was I learning a poem at this time yesterday? - Învățam o poezie ieri la ora asta?
 Negativ:
Subiect + was (pers. I/III sg) / were (restul pers.) + not + Verbul la infinitiv + terminatia "-ing"
Se folosesc adesea formele contrase wasn't (was + not) si weren't (were + not)
Exemplu:
I wasn't learning a poem at this time yesterday – Nu învățam o poezie ieri la ora asta.
Se foloseşte pentru:
 A arăta o acțiune în plină desfăşurare într-un moment din trecut
Exemplu:
This time yesterday, I was watching TV – Ieri pe vremea asta mă uitam la televizor
ATENȚIE:
 Adesea, în aceeaşi frază, este posibil să apară un verb folosit la Past Tense Continuous şi un verb folosit la
Past Tense Simple. În acest caz, verbul la Past Tense Continuous, reprezintă fundalul de timp pe care se
petrece acțiunea exprimată de Past Simple
Exemplu:
While I was crossing the street, I met John – În timp ce traversam strada, m-am întâlnit cu John
 Este, de asemenea, posibil să apară într-o frază timpul Past Tense Continuous în mod repetat. În această
situație, ele arată acțiuni paralele, în plină desfaşurare, într-un moment trecut.
Exemplu:
While John was reading, his sister was watching TV - În timp ce John citea, sora lui se uita la televizor
1.2.3. Past Perfect Simple (Trecutul Perfect Simplu)
Se formează cu verbul auxiliar ”to have" la timpul Past Tense Simple, la care se adaugă forma a III-a (participiul
trecut) a verbului de conjugat.
ATENȚIE:
Acest timp are aceeaşi formă la toate persoanele. Este, ca şi Present Perfect, un verb de relație, dar, în acest
caz, este vorba de o relație între două momente trecute.
 Afirmativ:
Subiect + ”had” + Verb forma a III-a (participiul trecut)
Exemplu:
I had walked - Eu mă plimbasem
 Interogativ:
”Had” + Subiect + Verb forma a III-a (participiul trecut)
Exemplu:
Page 7 of 10

Had I walked? – Mă plimbasem?


 Negativ:
Subiect + ”had” + ”not” + Verb forma a III-a (participiul trecut)
Se foloseşte adesea forma contrasă hadn’t (had + not).
Exemplu:
I hadn’t walked – Nu mă plimbasem
Se foloseşte pentru:
 A arăta o acțiune trecută care a avut loc înaintea unei alte acțiuni sau a unui moment din trecut
Exemplu:
He had lived in London before he moved to Romania - El locuise in Londra inainte de a se muta in Romania
You had finished the book before I came - Tu terminasesi cartea înainte să vin eu.
Mother had cooked the dinner by the time father arrived home - Mama gătise deja cina când a ajuns tata
acasă
1.2.4. Past Perfect Continuous (Trecutul Perfect Continuu)
Se formează cu ajutorul timpului Past Perfect Simple al verbului auxiliar ”to be", la care se adaugă forma ”-ing”
a verbului de conjugat (Participiul Prezent).
ATENȚIE:
Acest timp are aceeaşi formă la toate persoanele.
 Afirmativ:
Subiect + ”had been” + Verbul la infinitiv + terminatia "-ing"
Exemplu:
I had been walking - Eu mă plimbam
 Interogativ:
”Had” + Subiect + ”been” + Verbul la infinitiv + terminatia "-ing"
Exemplu:
Had I been walking? – Mă plimbam?
 Negativ:
Subiect + ”had” + ”not” + ”been” + Verbul la infinitiv + terminatia "-ing"
Se foloseşte adesea forma contrasă hadn’t (had + not).
Exemplu:
I hadn’t been walking – Eu nu mă plimbam
Se foloseşte pentru:
 A arăta o acțiune in plină desfaşurare între două momente trecute. De asemenea, când in aceeaşi frază în
propoziția principală se află un verb la Past Tense Simple, Past Perfect Continuous poate prelua funcțiile lui
Present Perfect Cotinuous în propoziția secundară.
Exemplu:
When he entered the room, she had been typing for one hour - Când el a intrat in cameră, ea bătea la maşină
de o oră
After John had been watching TV for 10 minutes, he got bored - După ce John privise (a privit) la televizor 10
minute, s-a plictisit
He said it had been raining for three days - El a spus că ploua de trei zile
I had been waiting for my friend since seven o’clock when he finally arrived - Îl aşteptam pe prietenul meu de
la ora şapte, când în sfârşit a sosit.
He had been writing poems for two years when I met him - Scria poezii de doi ani când l-am cunoscut
1.3. VIITOR
1.3.1. Future Tense Simple (Viitorul Simplu)
Timpul Future Tense Simple, ca definiție exprimă un eveniment, o acțiune care are loc într-un moment viitor,
apropiat de momentul vorbirii. Se traduce cu viitorul din limba română.
Dar limba engleză nu are o formă specială a viitorului, ideea de viitor se poate exprima în mai multe moduri.
Page 8 of 10

• Will/ shall + infinitiv


He will be here at 7 o'clock - El va fi aici la ora 7
• Be going to + infinitiv
She's going to buy a new computer - Ea are de gând să cumpere un nou computer
• Prezentul simplu
The train leaves at 7:30 - Trenul pleaca la 7:30
• Prezentul continuu
My friend is moving to a new house next year - Prietenul meu se mută într-o casă nouă anul viitor
Totuşi, cea mai frecvent folosită modalitate de a exprima o acțiune viitoare este cu ajutorul lui will/ shall +
infinitiv (forma de bază, prezent), sau forma prescurtată a acestora: 'll + infinitiv.
 Afirmativ:
Subiect + ”will” + Verb la infinitiv
Exemplu:
You will feel better if you take this pill - Tu o să te simți mult mai bine dacă iei această pastilă
 Interogativ:
”Will” + Subiect + Verb la infinitiv
Exemplu:
Will you love me in 10 years? – O să mă iubeşti şi peste 10 ani?
 Negativ:
Subiect + ”will not” (won’t) + Verb la infinitiv
Exemplu:
I won’t tell where she is – Nu iți voi spune unde este ea
Se foloşeste pentru:
 Preziceri ale acțiunilor viitoare sau interogații despre viitor.
Exemple:
Computer technology will influence our future - Tehnologia computerelor ne va influența viitorul
Will he come next week? - Va veni el săptămâna viitoare?
 Decizii care tocmai s-au luat şi care urmează a fi realizate
Exemplu:
I'll finish this report tomorrow - Voi termina acest raport mâine
 A face promisiuni
Exemplu:
I'll teach you tomorrow - Te voi invăța mâine
 A invita pe cineva la un eveniment, acțiune
Exemplu:
Will you come to my house on Sunday? - Vei veni la mine acasă Duminică?
Expresii cu idee de viitor:
 To be about to ... - A fi pe punctul să ...
He is about to jump - El e pe punctul să sară
 To be going to + infinitiv - A avea de gând să ...
You are going to jump - Ai de gând să sari
 To be + infinitiv - exprimă ideea unor planuri pentru viitor, ordine sau condiții.
There is to be an investigation into the school team - O să fie o anchetă in echipa şcolii
You are to be back by midday - O să te întorci la prânz
1.3.2. Future Tense Continuous (Viitorul Continuu)
Timpul Future Tense Continuous exprimă o acțiune continuă, care va avea loc şi se va desfăşura la un moment
dat din viitor, după momentul vorbirii. Se traduce cu viitorul din limba română.
Viitorul continuu se formează cu ajutorul formei: ”will be” + participiu prezent (-ing) al verbului.
 Afirmativ:
Page 9 of 10

Subiect + ”Will be” + Present Participle


Exemplu:
The Health Organisation will be opening a new hospital in this city – Organizația de sănătate va deschide un
nou spital in acest oraş
 Interogativ:
Will + Subiect + ”be” + Present Participle
Exemplu:
Will you be shouting at me if I tell you the truth? – Vei țipa daca iți voi spune adevărul?
 Negativ:
Subiect + ”will not” (won’t) + Present Participle
Exemplu:
The train won’t be arriving any time soon; there was an accident on the road – Trenul nu va ajunge prea
curând, a avut loc un accident pe drum
1.3.3. Future Perfect Simple (Viitorul Perfect Simplu)
Acest timp arată o acțiune anterioară unei alte acțiuni sau unui moment viitor. Se traduce cu timpul viitor
anterior din limba română.
Viitorul perfect se formează cu ”Will” + ”have” + Participiul Trecut al verbului.
Exemple:
You will have worked in this factory for forty years when you retire - Vei fi lucrat în această fabrică timp de 40
de ani când o sa te pensionezi
A good sportsman will have been in the top championships for nearly twenty years - Un sportiv bun va fi fost
in campionatele de top timp de aproape 20 de ani
 Afirmativ:
Subiect + ”will” + ”have” + Participiul Trecut al verbului de conjugat
Exemplu:
He will have finished the book by the time you come back home - El va fi terminat cartea până când te întorci
tu acasă
 Interogativ:
”Will” + Subiect + ”have” + Participiul Trecut al verbului de conjugat
Exemplu:
Will he have finished the book by the time you come back home? - El va fi terminat cartea până când te întorci
tu acasă?
 Negativ:
Subiect + ”will not” (won’t) + ”have” + Participiul Trecut al verbului de conjugat
Exemplu:
He won’t have finished the book by the time you come back home - El nu va fi terminat cartea până când te
întorci tu acasă
1.3.4. Future Perfect Continuous (Viitorul Perfect Continuu)
Arată o acțiune ce se va afla incă in desfașurare la un anumit moment în viitor. Se traduce cu viitorul simplu sau
cu viitorul anterior din limba româna. Este un timp rar folosit.
Viitorul perfect continuu se formeaza cu: ”Will” + ”have been” + Participiul Prezent (forma în ”-ing”) al
verbului.
Exemplu:
They will have been building that house for 2 years next Christmas - Ei vor fi construit (/ construind) acea casă
de 2 ani Crăciunul viitor
By five o’clock she will have been selling blouses for three hours - Pâna la ora 5 ea va fi vândut (/ vânzând)
bluze timp de trei ore

 Afirmativ:
Page 10 of 10

Subiect + ”will” + ”have been” + Participiul Prezent al verbui de conugat (forma în ”-ing”)
Exemplu:
He will have been reading when you come - El va fi citind când vei veni
 Interogativ:
”Will” + Subiect + ”have been” + Participiul Prezent al verbui de conugat (forma în ”-ing”)
Exemplu:
Will he have been reading when you come – El va fi citind când vei veni?
 Negativ:
Subiect + ”will not” (won’t) + ”have been” + Participiul Prezent al verbui de conugat (forma în ”-ing”)
Exemplu:
He won't have been reading when you come - El nu va fi citind când vei veni
1.3.5. Future-in-the-Past Simple (Viitorul Anterior)
Se formeaza cu should (persoana I) sau would (toate persoanele), la care se adauga infinitivul verbului de
conjugat.
 Afirmativ:
Subiect + should / would + Verb
Exemplu:
I should go there – M-aș duce acolo / Mă voi duce acolo
 Interogativ:
Should / would + Subiect + Verb
Exemplu:
Should I go there? – Să mă duc acolo?
 Negativ:
Subiect + should / would + ”not” (shouldn’t / wouldn’t) + Verb
Exemplu:
I shouldn’t / wouldn’t go there – Nu mă voi duce acolo
Acest timp e folosit în concordanța timpurilor pentru a arăta o acțiune posterioară unui moment sau unei
acțiuni din trecut.
Exemplu:
He said he would be late – El a spus că va întârzia
1.3.6. Future-in-the-Past Continuous (Viitorul Anterior Continuu)
Se formeaza cu Future-in-the-Past Simple al verbului „to be", la care se adauga forma in ”-ing” a verbului de
conjugat: I should / would be going
Preia funcțiile lui Future Tense Continuous atunci când în principală se află un verb la trecut.
Exemplu:
He said that at 3 o’clock, the next day, he would be travelling to England – El a spus că în ziua următoare, la ora
3, va călători spre Anglia.

S-ar putea să vă placă și