Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Cerere şi ofertă pe piaţa muncii

Şcoala Gimnazială “ C-tin Tomescu” Plesesti

Clasa:aVIII-a Profesor: Costan Ionela Alina


Data: 25.03.2016 Disciplina: Educaţie tehnologică
Mediul de instruire: Laboratorul de stiinte Modulul:Domenii profesionale
Tipul lecţiei: mixtă. Durata: 50’

A. Necesitatea studierii temei


Orientarea în carieră, este principala preocupare a elevilor din clasa a VIII-a, şi din acest motiv Educaţia tehnologică vine în ajutorul lor prin modulul Domenii
profesionale.

B. Structurarea conţinutului

Piaţa muncii

Cerere de muncă Oferta de muncă

Factorii
de
producţie Categorii Factorii
de Factorii Furnizori Funcţiile
socio-
populaţie de i de pieţii
eonomici
producţie muncă muncii
C. Contextul în care se realizează lecţia:
Experienţa anterioară de învăţare a elevilor Cuvinte cheie Resurse materiale
În limba română În limba franceză În limba engleză
Elevii posedă cunoştinţe referitoare: Profesiile Les professions Occupations Calculator
 Domeniile profesionale ; Avocat L’avocat Lawyer Videoproiector
 Filierele de pregătire profesională Contabil Le comptable Accountant Prezentare Power Point
 Rutele de formare profesională; Mecanic Le mécaniques Mechanic Ziare locale
Fise de lucru.

D. Obiectivele operaţionale ale lecţiei

Nr. Capacitatea care se urmăreşte a se dezvolta prin Comportamentul prin care Condiţii de probare a Criterii de
obiectiv învăţare la elev elevul doreşte formarea comportamentului reuşită
capacităţii respective
O1 Să utilizeze simbolurile şi terminología Foloseste corect termenii insusiti Răspunsurile pe parcursul lecţiei 80%
specifică domeniilor profesionale;
O2 Să enumere factorii care influenţează piaţa muncii. Se vor enumera factorii . Răspunsurile pe parcursul lecţiei 100%
O3 Să formuleze o opţiune pentru viitoarea meserie în Prin identificarea relaţiei dintre Realizarea fişei de lucru. 100%
concordanţă cu propriile interese şi aptitudini . cerere şi ofertă pe piaţa muncii .
O4 Cooperarea şi asumarea de responsabilităţi în Colaboreaza eficient cu colegii Răspunsurile pe parcursul lecţiei 90%
activităţile de grup din echipa de lucru

E. Probă de evaluare
Clasa se împarte în grupe eterogene formate de către profesor.

F. Strategii didactice( desfăşurarea lecţiei)


Timp Forme de organizare a
50 Etapele lecţiei Etapele de instruire Metode şi procedee Mijloace didactice activităţii
min didactice
Activitatea profesorului Activitatea elevului Profesor Elevi
2 min. Moment organizatoric verifică prezenţa, pregăteşte Comunică absenţii şi Conversaţia Frontal Colectiv
materialele necesare, îşi pregătesc
organizează elevii în grupe. materialele
10 Reactualizarea unor Ce sunt competenţele Elevii răspund la Conversaţia Prezentare PP Frontal Colectiv
min. cunoştinţe necesare profesionale? întrebări, aduc Problematizarea Calculator
pentru lecţia nouă Ce este ocupatia? completări. Videoproiector
Care sunt calificările în
domeniul pedagogic?
3 min. Captarea atenţiei şi - se scrie pe tablă titlul lecţiei; Notează şi îşi Lansează prezentarea Frontal Colectiv
trecerea la lecţia nouă - se prezintă obiectivele pe care pregătesc materialele ppt
le urmăreşte lecţia; Expunerea
10 Prezentarea şi învăţarea - sunt prezentate elevilor - elevii ascultă; Expunerea Prezentare PP Frontal Colectiv
min. noilor conţinuturi definiţiile despre mai multe - iau notiţe; Conversaţia Calculator
noţiuni ce ţin de cererea şi - sunt atenţi la Videoproiector
oferta de muncă; proiectarea pe
- cu ajutorul videoproiectorului videoproiector.
sunt prezentaţi factorii socio-
economic funcţiile pieţii muncii,
etc;

20 Conexiunea inversă - distribuie grupelor fişa de elevii ascultă; Expunerea Fisă de lucru; Frontal Colectiv
min lucru şi o pagină cu oferte şi elevii realizează Conversaţia Ziare
cereri pe piaţa muncii; sarcina de lucru; Exerciţiul
- evaluează activitatea elevilor;
- oferă lămuriri şi trage
concluzii;
- cere fiecărei grupe să rezolve
sarcina de lucru.
5min. Aprecierea activităţii, Face aprecieri asupra modului se Colectiv
evaluarea,autoevaluarea în care au fost îndeplinite apreciază individual
şi notarea obiectivele, cum au participat participarea
elevii la oră, anunţă notele şi le la oră
înscrie în catalog;