Sunteți pe pagina 1din 4

TEATRUL “ION CREANGĂ”

BUCUREŞTI

CONTRACT DE COLABORARE
DREPTURI CONEXE

I. PĂRŢILE
Prezentul contract de colaborare se încheie între:
1. TEATRUL “ION CREANGĂ”, cu sediul în Bucureşti, str. Pictor Verona, nr.15,
sector 1, tel/fax 317.11.69, 317.85.92, cod fiscal 4266510, reprezentat prin dl. Cornel
Todea - Director şi Florica Vîrlan - Contabil Şef, denumit în cele ce urmează
“Teatrul”.
ŞI
2. ........................................, domiciliat în Bucureşti, str............................., nr. .........,
sector ..........., posesor al BI seria .............., nr. ................., CNP ..............................,
denumit în cele ce urmează “Colaboratorul”.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI.


Prin prezentul contract, dl. ........................se angajează să realizeze regia
spectacolului ................................. de ................................, după un scenariu original
de ............................., spectacol ce va fi prezentat pe scena Teatrului “Ion Creangă”,
începând cu stagiunea .......................

III. REMUNERAŢII ŞI CONDIŢII DE PLATĂ.


1. Onorariul cuvenit colaboratorului, conform prezentului contract este
de ................................................lei brut.
2. Onorariul sus-menţionat va fi plătit colaboratorului:
a. Într-o tranşă de 50% , respectiv................................. în data de ...............................
b. Diferenţa la finalizarea lucrării, în cazul în care toţi termenii acestui contract sunt
respectaţi. (sau 100% la finalizarea lucrarii)

IV. DURATA ŞI LOCUL EXECUTĂRII CONTRACTULUI.


1. Data încheierii contractului: ……………………...
2. Primul spectacol cu public va avea loc pe data de …………………...
3. Spectacolele cu piesa .......................... vor fi prezentate pe scena Teatrului,
începând cu stagiunea ...................................
4. Turneele, festivalurile sau alte manifestări culturale cu caracter intern sau
internaţional la care Teatrul este invitat să participe cu piesa sus-menţionată sunt
considerate ca fiind reprezentaţii pe scena Teatrului dacă nu necesită modificări
substanţiale, adică modificări prin care este afectată desfăşurarea obişnuită a
spectacolului. Sunt considerate modificări substanţiale: modificările în distribuţia
personajelor principale şi secundare, modificări în scenografie, décor, costume,
lumini; conceperea unor variante ale spectacolului diferind ca durată de spectacolul
prezentat în mod obişnuit pe scena Teatrului.
5. Pentru orice modificare substanţială a spectacolului, părţile vor încheia acte
adiţionale la prezentul contract.

V. OBLIGAŢIILE TEATRULUI.
Pe perioada executării prezentului contract, Teatrul se obligă:
1. să asigure condiţii de lucru corespunzătoare fiecărei etape a pregătirii lucrării,
când aceasta se desfăşoară la Teatru;
2. să fixeze, în urma unei înţelegeri cu colaboratorul, programul comun de lucru.
3. să indice numele colaboratorului pe toate afişele realizate pentru spectacol;
4. să recunoască şi să garanteze respectarea tuturor drepturilor morale ale
colaboratorului;
5. să plătească, la termenele fixate, onorariul cuvenit colaboratorului;
6. să deducă şi să plătească, din onorariul brut cuvenit, toate impozitele şi taxele
datorate către stat, rezultate din executarea prezentului contract;
7. să ofere colaboratorului, cu titlu gratuit, un număr de 3 invitaţii a câte două
locuri la premiera spectacolului şi un număr de câte 2 invitaţii a câte două locuri la
avanpremiere;
8. să stabilească împreună cu colaboratorul programarea repetiţiilor destinate
înlocuirilor de actor, scenografie, décor, costume, coregrafie, recuzită, etc, atunci când
colaboratorul este direct implicat în buna desfăşurare a acestor operaţiuni;
9. să consulte colaboratorul în cazul în care Teatrul urmează să efectueze un
turneu care presupune modificări substanţiale în distribuţie, scenografie, décor,
costume, recuzită, coregrafie, etc. (vezi şi IV.4);
10.să comunice colaboratorului, în vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute de Legea
nr.8/1996, solicitările primite privind:
a. fixarea spectacolului;
b. adaptarea spectacolului;
c. emiterea sau transmiterea prin radiodifuziune ori prin televiziune a
spectacolului nefixat pe suport, retransmiterea prin mijloace fără fir, prin fir, prin
cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar;
11. prevederile V.10 nu se aplică în cazul fotografierii sau fixării pe orice tip de
suport a unor secvenţe din spectacol, realizate la comanda sau din iniţiativa Teatrului
în scopuri promoţionale.

VI. OBLIGAŢIILE COLABORATORULUI:


În executarea prezentului contract, colaboratorul se obligă:
1. să manifeste receptivitate şi deschidere faţă de punctele de vedere exprimate de
Teatru, atât în faza de pregătire a spectacolului (repetiţii) cât şi în faza exploatării lui
(programare de spectacole).
2. să manifeste respect faţă de munca şi persoana fiecăruia dintre colegii săi, angajaţi
ai Teatrului sau nu;
3. să se abţină de la orice conflict şi să se adreseze direct conducerii Teatrului pentru
rezolvarea oricărei probleme conflictuale;
4. să respecte termenele de premieră şi repetiţii convenite direct cu Teatrul;
5. să înştiinţeze Teatrul, cu privire la indisponibilitatea sa, din cauză de boală sau de
forţă majoră, în maximum două ore de la producerea acesteia;
6. să nu facă acte sau fapte de natură să prejudicieze executarea cu bună credinţă şi
întocmai a prezentului contract;
7. să participe la acţiunile promoţionale, privind spectacolul, organizate de Teatru;
8. să comunice Teatrului acordul său privind schimbările temporare sau înlocuirile
definitive în distribuţia, scenografia, decorul, costumele, recuzita, coregrafia, etc,
spectacolului, în termen de maximum 3 zile de la primirea solicitării Teatrului;
9. să nu facă fapte sau acte de natură să aducă atingere bunului nume al Teatrului sau
al spectacolului.

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ.


1. Fiecare parte răspunde faţă de cealaltă pentru pagubele cauzate din culpa sa;
2. În cazul în care spectacolul nu se realizează din culpa Teatrului, acesta este ţinut să
plătească colaboratorului următoarele:
a. O sumă de până la 30% din onorariul cuvenit.
3. În cazul în care spectacolul nu este produs din culpa exclusivă a colaboratorului,
acesta este ţinut să plătească Teatrului totalitatea cheltuielilor efectuate de Teatru în
scopul producerii spectacolului;
4. Teatrul este ţinut a plăti colaboratorului penalităţi pentru întârziere, în valoare de
0,5% pe zi din onorariul cuvenit.
5. Colaboratorul este ţinut să plătească Teatrului penalităţi de întârziere în valoare de
0,5% pe zi, din onorariul cuvenit, în situaţiile în care nu şi-a respectat obligaţiile
asumate potrivit art.IV.2 sau VI.5.
6. Teatrul este în drept să solicite organelor jurisdicţionale competente obligarea
colaboratorului la plata de daune interese pentru prejudiciile cauzate Teatrului, în
situaţiile în care colaboratorul nu şi-a respectat obligaţiile asumate prin prezentul
contract.
7. Colaboratorul este în drept să solicite organelor jurisdicţionale competente
obligarea Teatrului la plata de daune pentru prejudiciile pe care acesta le-a cauzat prin
nerespectarea clauzelor stipulate prin prezentul contract.

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR.


1. Eventualele neînţelegeri între părţi ca urmare a prezentului contract se vor
soluţiona pe cale amiabilă.
2. În caz de litigiu, părţile aleg de comun acord competenţa Judecătoriei sectorului 1.

IX. ALTE CLAUZE.


1. Părţile se angajează să asigure confidenţialitatea asupra tratativelor purtate în
vederea încheierii acestui contract, precum şi asupra acelor clauze care, prin natura
lor, nu sunt de notorietate publică.
2. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, potrivit legii.
3. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr.8/1996
şi ale Codului Civil.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract astăzi, ................................., în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

TEATRUL “ION CREANGĂ” COLABORATOR

CORNEL TODEA, Director

FLORICA VÎRLAN, Contabil Şef

OFICIUL JURIDIC