Sunteți pe pagina 1din 9

Catedra de chimie

Evaluare 2014-2015

EVALUARE CHIMIE 2014-2015

Semestrul I – Prima notă va fi până la 31 octombrie pentru toate clasele .


A doua notă pana pe 19 decembrie şi a treia va fi trecută in ultimile
doua saptamani ale semestrului.
Semestrul II – Prima notă va fi până la 8 martie pentru toate clasele
A doua notă pana pe 6 aprilie şi a treia va fi trecută in ultimile
doua saptamani ale semestrului.

COMPETENŢE DE EVALUAT
 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diferite criterii.
 Rezolvarea problemelor cantitative/ calitative.
 Utilizarea, în mod sistematic, a terminologiei specifice într-o varietate
de contexte de comunicare.
 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme, în scopul aplicării
lor în situaţii din cotidian.
 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei.
 Compararea acţiunii unor produse, procese chimice asupra propriei
persoane sau asupra mediului.

Modelele de teste prezentate în continuare sunt pentru nota cinci care asigură
promovarea
Catedra de chimie
Evaluare 2014-2015

TEST – clasa XII - SEMESTRUL I


Varianta A

1. Dioxidul de sulf reacționează cu „apa de brom“ conform reacţiei reprezentate de


ecuația chimică:
...SO2 + ...Br2 + ...H2O → ...HBr + ...H2SO4
Scrieți ecuațiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere care au loc în această
reacție. 2 puncte

2. Notați coeficienții steochiometrici ai ecuației reacției de la punctul 1. 1 punct

3. Se amestecă 200 g soluţie de acid clorhidric cu concentraţia procentuală masică


10% cu 300 g soluţie de acid clorhidric cu concentraţia procentuală masică 2%.
a. Calculaţi masa de acid clorhidric, exprimată în grame, din soluţia rezultată în
urma amestecării.
b. Determinaţi concentraţia procentuală de masă a soluţiei de acid clorhidric
obţinută în urma amestecării. 3 puncte

4. O masă de 69 g de sodiu reacţionează complet cu apa.


a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc între sodiu şi apă.
b. Calculaţi masa de hidroxid de sodiu, exprimată în grame, obţinută în urma
reacţiei. 2 puncte

5. Precizați modul în care se modifică concentrația electrolitului în timpul funcționării


acumulatorului cu plumb. 1 punct

OFICIU 1punct
TOTAL 10puncte
Catedra de chimie
Evaluare 2014-2015

TEST – clasa XII - SEMESTRUL I


Varianta B

1. Fierul reacţionează cu acidul clorhidric conform ecuaţiei reacţiei:


...Fe + ...HCl → ...FeCl2 + ...H2
a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere care au loc în
această reacţie.
b. Notaţi rolul fierului (agent oxidant/ agent reducător). 2 puncte

2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1. 1 punct

3. La 400 g soluție de acid clorhidric, de concentraţie procentuală masică 7,3%, se


adaugă 100 g de apă distilată.
a. Calculaţi masa de acid clorhidric dizolvată în 400 g soluţie de concentraţie
procentuală masică 7,3 %, exprimată în grame.
b. Determinaţi concentraţia procentuală masică a soluției rezultate în urma
adăugării a 100 g de apă distilată. 3 puncte

4. O cantitate de 0,5 moli de iodură de potasiu, KI, reacționează complet cu clorul.


a. Scrieți ecuația reacției chimice dintre iodura de potasiu și clor.
b. Calculați masa de iod, exprimată în grame, care se formează în urma reacției.
2 puncte
5. Notați, pe foaia de examen, formulele chimice ale substanțelor solubile în apă, din
seria:
HCl, NaOH, CaCO3, H2SO4, AgCl. 1 puncte

OFICIU 1 punct
TOTAL 10 puncte
Catedra de chimie
Evaluare 2014-2015

TEST – clasa XII - SEMESTRUL I


Varianta A

1. Scrieţi ecuaţia de ardere a etanului, C 2H6, ştiind că rezultă dioxid de carbon şi apă.
1 punct

2. Determinaţi căldura, exprimată în J (Jouli), degajată la arderea a 2,24 L de etan,


măsurați în condiții normale de temperatură și de presiune, cunoscând entalpia
standard de combustie: ΔcH0C2H6(g) = - 1426,76 kJ/ mol.
2 puncte

3. Calculaţi cantitatea de apă, exprimată în moli, care poate fi încălzită de la


temperatura t1 = 100C la temperatura t2 = 900C, ştiind că se consumă 2675,2 kJ
pentru încălzire. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.
2 puncte

4. Determinaţi entalpia de formare a alcoolului etilic C 2H5OH(l) din elemente,


cunoscând următoarele ecuaţii termochimice:
C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l) ΔrH1 = -1366,15 kJ/ mol,
½ O2(g) + H2(g) → H2O(l) ΔrH2 = - 285,49 kJ/ mol,
C(s) + O2(g) → CO2(g) ΔrH3 = - 393,20 kJ/ mol.
2 puncte

5. Scrieţi formulele chimice ale hidroxizilor: NaOH(s), Ca(OH)2(s) în ordinea


crescătoare a stabilităţii. Se cunosc entalpiile molare de formare standard:
ΔfH0NaOH(s) = - 426,36 kJ, ΔfH0Ca(OH)2(s) = - 985,64 kJ.
Justificaţi răspunsul.
2 puncte
OFICIU 1punct
TOTAL 10puncte
Catedra de chimie
Evaluare 2014-2015

TEST – clasa XII - SEMESTRUL I


Varianta B

1. Metanul CH4, este unul dintre cei mai utilizaţi combustibili. Scrieţi ecuaţia
reacției de ardere a metanului, ştiind că rezultă dioxid de carbon şi apă.
1 punct

2. Determinaţi căldura, exprimată în J (Jouli), degajată la arderea a 8,96 L metan,


măsuraţi în condiţii normale de temperatură şi de presiune, cunoscând entalpia
de combustie: ΔcH0CH4(g) = - 801,58 kJ/ mol.
2 puncte

3. Calculaţi masa de apă, exprimată în grame, care poate fi încălzită la temperatura


t2 = 900C de la temperatura t1 = 300C, ştiind că se consumă 2508 kJ. Se
consideră că nu au loc pierderi de căldură.
2 puncte

4. Ecuaţia reacţiei chimice dintre oxidul de fier(III) şi aluminiu este:


Fe2O3(s) + 2Al(s)→ Al2O3(s) + 2Fe(s).
Calculaţi variaţia de entalpie în reacţia dintre oxidul de fier(III) şi aluminiu. Se
cunosc următoarele ecuaţii termochimice:
2Al(s) + 3/2 O2(g) → Al2O3(s) ΔrH1 = - 1670 kJ
2Fe(s) + 3/2 O2(g) → Fe2O3(s) ΔrH2 = - 821,4 kJ.
2 puncte

5. Oxizii NO2(g), SO2(g), CO2(g), cu entalpiile molare de formare standard


ΔfH0NO2(g) = x kJ/ mol, ΔfH0SO2(g) = y kJ/ mol, ΔfH0CO2(g) = z kJ/ mol sunt
aranjaţi în ordinea crescătoare a stabilităţii moleculei. Notați relația de ordine
dintre valorile entalpiilor de formare standard ale acestor oxizi. Justificaţi
răspunsul.
2 puncte
OFICIU 1punct
TOTAL 10puncte
Catedra de chimie
Evaluare 2014-2015

TEST – clasa XII - SEMESTRUL II


Varianta A

1. Determinați pH-ul unei soluții de HCl in care concentrația molară a ionilor


hidroniu (H3O+) este10-5 M.
1 punct

2. Sodiul reacționează cu oxigenul si formează peroxidul de sodiu (Na 2O2).


a. Scrieți ecuația reacției chimice care are loc.
1 punct

b. Calculați cantitatea de sodiu (in moli) care poate reacționa stoechiometric cu


O2 aflat intr-o butelie cu volumul de 5 litri, la temperatura de 270C si presiunea
de 2,46 atm.
2 puncte

3. a. Notați formulele chimice ale acizilor conjugați bazelor: NH3, CN-.


1 punct

b. Notați formula chimicǎ si denumirea unei baze mai slabe decat hidroxidul de
sodiu.
1 punct

4. Se amestecă două soluții de HCl cu masele 100 g, respectiv 200 g, avand


concentrațiile procentuale masice 20%, respectiv 15%. Calculați concentrația
procentuală masică a soluției rezultate.
2 puncte

5. Explicați de ce benzina si apa sunt nemiscibile.


1 punct

OFICIU 1punct
TOTAL 10puncte
Catedra de chimie
Evaluare 2014-2015

TEST – clasa XII - SEMESTRUL II


Varianta B

Oţetul este o soluţie de acid acetic (CH3−COOH) utilizat în alimentaţie.


1.a. Determinaţi pH-ul oţetului în care concentraţia ionilor hidroniu (H3O+) este
10-3 M.
1 punct

b. Precizaţi culoarea oţetului la adăugarea a 2-3 picături de turnesol.


1 punct

2. Folosirea peroxidului de sodiu, Na2O2, la împrospătarea spaţiului în submarine,


se bazează pe reacţia acestuia cu dioxidul de carbon, conform ecuaţiei chimice:
2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2
Calculaţi volumul (în litri) de O2, mǎsurat la temperatura de 300 K şi presiunea
de 2 atm, care rezultǎ din reacţia a 156 g de Na2O2 cu cantitatea stoechiometricǎ
de dioxid de carbon.
2 puncte

3. Se introduc 10 mL soluţie de NaOH 1 M şi 1,6 g de NaOH solid într-un balon


cotat cu volumul de 250 mL. Se completează cu apǎ pânǎ la semn. Calculaţi
concentraţia molară a soluţiei rezultate.
3 puncte

4. Notaţi ecuaţia unei reacţii chimice care justifică afirmaţia: „ Acizii tari
deplasează acizii slabi din sărurile lor.”
1 punct

5. Notaţi formulele chimice ale acizilor conjugaţi ai bazelor: S2-; NH3.


1 punct

OFICIU 1punct
TOTAL 10puncte
Catedra de chimie
Evaluare 2014-2015

TEST – clasa XII - SEMESTRUL II


Varianta A

Monoxidul de carbon arde cu flacără albastră, conform ecuaţiei chimice:


Cu
2CO(g) + O2(g) 2CO2(g)

1. Indicaţi rolul cuprului în acest proces. Precizaţi dacă reacţia poate avea loc în
absenţa cuprului.
1 punct

2. Determinaţi:
a. numărul de molecule conţinut în 8,8 g de CO2;
1 punct

b. masa (în grame) de CO2 ce conţine 6,022·1023 atomi de oxigen.


2 puncte

3. Calculaţi masa (în kg) de O2 necesară obţinerii a 11,2 m3 de CO2, măsuraţi în


condiţii normale de temperatură şi de presiune, dacă se lucrează cu un exces de
20% O2 (în procente masice).
2 puncte

4. Indicaţi natura legǎturilor chimice în clorura de amoniu (NH4Cl).


2 puncte

5. Notaţi ecuaţia unei reacţii chimice care decurge rapid.


1 punct

OFICIU 1punct
TOTAL 10puncte
Catedra de chimie
Evaluare 2014-2015

TEST – clasa XII - SEMESTRUL II


Varianta A

Obiectele de cupru suferă un proces de „coclire”. Ecuația reacției chimice care are
loc este:
2Cu(s) + H2O(l) + CO2(g) + O2(g) → CuCO3. Cu(OH)2(s).
1. Precizați dacă procesul de „coclire” a cuprului este rapid sau lent.
1 punct

2. Calculaţi volumul, măsurat în condiţii normale de temperatură şi presiune,


ocupat de 12,044.1024 molecule de Cl2.
2 puncte

3. Determinaţi limitele valorilor pH-ului solului într-o regiune pentru care


concentraţia ionilor hidroniu variază între: 10-5 mol/L < [H3O+] < 10-4 mol/L.
2 puncte

4. Calculați raportul masic al elementelor in CuCO3. Cu(OH)2.


2 puncte

5. Calculați numărul de molecule existente in:


a. 2,2 kg CO2; b. 0,1 moli O2.
2 puncte

OFICIU 1punct
TOTAL 10puncte

S-ar putea să vă placă și