Sunteți pe pagina 1din 2

| *'* IISTERUL

n r: sg>c*:i*s:;at*5 $**ix r $as<A*l{*:;lxr EDIucATlEl


ffi $ ruR'TI O NALE

simulare pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT NATIONAL 2013


Probd scrisi la matematici

Filiera teoretic d, proiilul real, specializarea matematic d-informatic d


Filiera vocalionald, profilul militar, specializarea matematicd-informaticd

. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordl 10 puncte din oficiu'


. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
r La toate subiectele se cer rezolviri complete.

5p t. Determinali numerele naturale din multimea A = -l#15. t ,)


=
.

1".
5p 2. Se considerd funcfial:R +lR, /(r) =r2 -x-6 gi fie A gi B punctele in care graficul functiei./
intersecteazd axa Ox. Determrnali lungimea segmentului AB'
5p 3. Rezolvali in mul{imea numerelor reale ecuafia tog" (t2 + 2) = tot" 13t; '

4. Calculali probabilitatea ca, alegdnd un numdr din 9iru1 C3,4, ,C3, acesta sd fie
par.
5p
5p 5. Calculali distanqa de la punctul A(3,2) la dreapta 8;x- y -2=0 '

5p 6. Calculati perimetrul triunghiului ABC qtiind c|r AB = 6, B = ,'


136 = !

[ 3*-r+22=3
1. Se considerd sistemul lZ* + *y + 3z = 0 . unde rz e lR '
I t+-ry *z=4
5p a) Calculali determinantul matricii sistemului'
5p b) Demonstrali cd sistemul dat nu poate fi compatibil nedeterminat.
yo,.o cu componentele in
5p c) Determinali valorile reale ale lui rz pentru care sistemul are o solulie ('to' )
progresie aritmeticd.

f =xs _ 1,8=X4 +x3+ x2+X+1 qi h=X2+pX+q'unde p'4e


rQ'
2.Seconsiderapolinoamele

5p a) Determinati catul gi restul imparlirii polinomului / la polinomul g.


5p b) Calculali suma pdtratelor raddciniior polinomului g'
5p c) $tiind c1t f Si/z au o raddcind ralional5 comun5, determinali un cel mai mare divizor comun al lor'

;r2 -r-l
1. Se considera funclia I : R' \{1} -+ R l(r)=
'xl
5p a) Calculali /'(t) p. R \{1} .

simulare pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT 2013 - Probi scrisi la matematici


F iliera te i retic d, profiIul r eal, sp e cializar ea maternatic d'informatic
d

Filiera vocationald, projllul militar, speciali4area matematicit-informaticd


MINISTERUL
";1
i_-l {xr* j:*c{<*::x{xa} $ec*3arr $*d*g*am EDUCATIEI
::i.,'
J rl:; i
rffi, NATIONALE

5p b) Determinali asimptota la ramura spre *x a graficului funcfiei / '

y(+), f (+!y). pentru orice a 9i b strict mai mari decat l.


5p c) Demonsrr atica
\4

2. Se considera funclia / :R -+ m,/ (") =:- qi not[m cu I,=],f '{";at,nt N '


x-+l d

5p a) Calculali aria suprafelei mdrginite de graficul funcliei f , axa Ox qi dreptele -x = -1 9i x = I


5p b) Demonstrafi cd qirul (t n),r, este convergent.

1
5p c) Aratati cd 2nl,,r-(2n-l)ln= ,ne N"
2n

Simulare pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT 2013 - Probi scrisi la matematici


Filiera teiretic d, prffiul real, specializarea matematic d-informatic d
Filiera vocafionald, profitut militar, specializarea matematicd-informaticd

r-_