Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Școala:
Data:
Aria curriculara: Matematică și științe
Disciplina: chimie
Clasa: a VIII-a
Unitatea de învățare: Legea conservării masei substanțelor. Calcule stoechiometrice
Titlul: Calcule chimice pentru reacțiile care decurg cu formare de precipitat
Tipul: rezolvare de exerciții și probleme

Competenţe generale

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi .


2. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând
raţionamente deductive şi inductive.
3. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în
conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor.

Competențe specifice

2.1. Analizarea, interpretarea observaţiilor/ datelor obţinute prin activitate investigativă.


2.2. Formularea de concluzii şi de generalizări în scopul demonstrării legii conservării masei în
reacţiile chimice.
3.1. Demonstrarea legii conservării masei prin rezolvarea problemelor cantitative.
3.2. Rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/ legilor în studierea reacţiilor chimice.
4.1. Comunicarea sub formă scrisă/ orală a rezultatelor unui demers de investigare folosind
terminologia ştiinţifică.
5.1. Aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării unor substanţe chimice

Competențe derivate
 denumirea compușilor chimici pe baza formulelor;
 scrierea formulelor chimice cu ajutorul simbolurilor și indicilor;
 scrierea corectă și completă a ecuației reacție chimice cu ajutorul formulelor chimice și a
coeficienților;
 determinarea prin calcul matematic a valorii  masei moeculare pentru diferite substanțe chimice;
 aplicarea algoritmul de rezolvare pentru calculul numărului de moli când se cunoaște masa
substanței și invers;
 calcularea  cantitații de substanțe chimice specificate în cerințele problemei (md, masa de
precipitat), în funcție de o cantitate dată de reactant.
 Metode și procedee folosite:

                        -conversația euristică;


                        -exercițiul;
-jocul didactic;
                        -experimentul virtual de laborator;
                        -problematizarea;
                        -algoritmizarea;

 Mijloace de învățământ:

            -manual, sistemul periodic al elementelor, fișe de lucru problematizate, calculator-lecție


Ael, videoproiector, tablă magnetică, zaruri chimice.

Forme de organizare a clasei:

a) activitate frontală:  - expunerea orală a cunoştinţelor;


b) activitate în grup:   - rezolvă problemele din fişa de lucru;
b) activitate individuală: - are caracter diferenţiat;
                                                                - se desfaşoară dirijat.
Bibliografie.

Manual de chimie ,clasa a VII-A,Editura All


L.I. Doicin –Chimie : culegere pentru clasele VII-VIII
Silvia Jerghiuță –Caiet de chimie pentru clasa a VII-a

Locul desfășurării: sala de clasă;

Durata: 50 min.
,,Dacă Matematica nu ar fi fost, "nimic nu ar fi fost": nici zero şi nici fizica, chimia sau
arhitectura, nici roata şi nici calculatorul, nici tiparul şi nici telefonul, nici informatica şi nici
cibernetica. Dar, faţă de toate aceste entităţi materiale inventate de om, şi faţă de universul
cunoştinţelor acumulate, CUNOAŞTEREA îl ajută pe om să gândească toată viaţa, să creeze şi să-şi
imagineze, să iubească natura şi pe semenii săi, să fie emotiv şi curajos, să fie consecvent şi ordonat,
să viseze şi să fie fericit.
Marin Vlada 
Desfășurarea lecției

Secvenţele Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și Forme de Evaluare


lecţiei mijloace activitate
(min) didactice
1.Moment 3 min Salutul; Se pregătesc pentru Conversaţia Frontal  
organizatoric Notarea absențelor și organizarea activității; lecţie.
Verificarea materialelor necesare desfășurării
elecției; Se aşează pe grupe de
Stabileşte atmosfera necesară desfăşurării în căte 3-4 elevi
condiţii optime a activităţilor didactice.
Împarte elevii pe grupe de lucru;

2. Captarea 5 min   Citește textul ,,Împărăția chimiei” (Anexă 1) și se Ascultă cu atenție. Expunerea Frontal Observarea
atenţiei cere elevilor  să-și noteze pe caiete Foaia de sistematică
flipchard )cuvintele importante-legate de chimie cuNotează în caiete.   Individual
care se vor întîlni în cadrul orei și de unde se
deduce și titlul lecției.  
3. Anunțarea 2 min   Anunţă tema, scopul şi competențele vizate în Notează pe caiete Conversaţia Frontal 
temei și a cadrul lecţiei.
obiectivelor Scrie pe tablă titlul lecției: ,, Calcule chimice
lecției pentru reacțiile care decurg cu formare de
precipitat”
4. Rezolvarea 32 Împarte elevilor zarurile care au pe fețe elemente Primesc zarurile, le aruca Jocul didactic Individual Observarea
exercițiilor și min chimice sau grupări de elemente și solicită scriereapentru a putea scrie sistematică
problemelor de formule și identificarea categoriei de substanță formule chimice. Explicaţia  
conținute pe din care face parte. Scriu pe tablă formule  
fişa de lucru Distribuie fișa 1. chimice.
    
Primesc fişele
Distribuie fișa 2. Citesc cu atenţie cerinţele  
 
Propune rezolvarea unei fişe de lucru din fişă și rezolva
Problematizarea  
  recapitulative. cerințele
Oferă indicaţii şi puncte de sprijin pentru Se implică în rezolvarea
 
  rezolvarea corectă a problemelor propuse. sarcinilor în cadrul
Profesorul dă indicaţiile necesare şi urmăreşte grupului;
activitatea elevilor în scopul formării şi dezvoltării  
  Vizualizează/extrag
capacităţii de a corela anumite noţiuni şi de a Algoritmizarea
stabili concluzii . informaţiile/  
   
Face aprecieri şi corecturi asupra activităţii formulează concluziile;
elevilor. Rezolvă în scris  
   
problemele conținute în
    fișa de lucru;  
   
Lucrează la calculator  
  Experimentul de
  Solicită elevilor să facă experimentul efectuând experimente
laborator  
virtual(corespunzător unei reacții de dublă virtuale;
înlocuire)cu formare de precipitat.
 
 
 
 
 5.Evaluarea Face aprecieri asupra activităților desfășurate  Realizează  Conversaţia    Aprecieri
formativă a autoevaluarea şi verbale 
progresului interevaluarea.  
realizat

6. Asigurarea 3 min Solicită elevilor să rezolve aplicaţiile de pe fişa de Notează tema pentru Explicaţia Individual  
retenţiei şi a lucru rămase nerezolvate  acasă
transferului   Conversația
Sunt atenţi la indicaţii
FIȘĂ DE LUCRU NR.1

Se dau 2 zaruri . Un zar conține elemente din sistemul periodic, iar celălalt zar prezintă
grupări de atomi. Se va arunca de două ori cu zarurile și se vor stabili două formule chimice .
Formulele chimice obţinute se vor scrie corect pe tablă, se vor denumi și se va spune categoria de
substanță din care face parte.

FIȘĂ DE LUCRU NR.2

1.Calculaţi cantitatea de dioxid de carbon obţinută prin arderea a 150 g cărbune.

2.Se descompun termic 5 moli de calcar. Ce cantitate în grame și moli de var nestins se obține?

3.Consideraţi ecuaţia reacţiei chimice notată în semicercul central. Se ştie că în reacţie s-au consumat 6
moli de acid clorhidric. Determinaţi:

a) cantitatea de zinc necesară în reacţie;


b) masa de sare obţinută.

4. Vara, după o ploaie, se observă apariția manei la culturile de legume(roșii, castraveți ). Pentru a
proteja plantele se stropesc preventiv cu o soluție obținută din piatră vânătă și var stins. 
Ce cantitate de precipitat se obține în urma reacției dintre 500 grame soluție piatră vânătă de
concentrație 10% cu var stins?

5. Ştiind că acidul sulfuric se recunoaşte utilizând clorură de bariu, să se calculeze precipitatul obţinut,
dacă se utilizează 200 g soluţie H2SO4 de concentrație 25%.

5.Se tratează 4 moli de vitriol cu clorură de bariu . Ce cantitate de precipitat(în grame și moli) se
obține?

                                        
,,ÎMPĂRĂŢIA CHIMIEI”

Ţara CHIMIA se învecinează: la Nord cu Fizica, la Sud cu Biologia, la Est cu Matematica, la


Vest cu Educația tehnologică..
Populaţia acestei ţări este de aproximativ... 9 milioane de locuitori. Pe meleagurile chimiei
lucrează cu hărnicie SUBSTANŢELE CHIMICE. Băştinaşii tărîmului Chimiei sunt substanţele ce
există în natură: APA, OXIGENUL, LEMNUL, NISIPUL, AMIDONUL.
Ocupaţia principală a locuitorilor Chimiei sunt FENOMENELE.
Cea mai veche ocupaţie a substanţelor chimice este ARDEREA, focul fiind prima reacţie
chimică folosită de omul primitiv.
Cel mai mare fluviu al Chimiei este rîul  EXPERIMENTUL.  Afluenţii rîului sunt:
ANALIZA, SINTEZA, CONCLUZIA, CURIOZITATEA, INVESTIGAȚIA.
Capitala Chimiei este oraşul SISTEMUL PERIODIC în care locuiesc cei mai distinşi locuitori
ai ţării - ELEMENTELE CHIMICE.
Arhitectura oraşului este deosebită: clădirile înalte sunt numite GRUPE, strazile drepte
- PERIOADE, iar apartamentele de lux - CĂSUŢE ALE ELEMENTELOR CHIMICE.
Locuitorii împărătției nu sunt conectați la internet, dar  și-au creat propriile  rețele de socializare
numite: OXIZI, BAZE, ACIZI, SARURI,  și unde pot fi conectați doar dacă respectă anumite reguli.
În mallul central din oraşul Sistemul Periodic  se intâlnesc o multitudine de magazine, pub-uri,
unde  substanțele chimice în anumite condiții pot suferi o multitudine
de transformări,  numite : REACȚII CHIMICE, denumire originală , Împărăția nu accceptă firme
pirat.
Oamenii de afaceri din oraș încheie multe tranzacții ce au la baza CALCULELE CHIMICE
PE BAZA ECUAȚIEI REACȚIEI CHIMICE .
Haideți, deci  să  facem cunoștință cu... ÎMPĂRĂȚIA CHIMIEI
 
H
Ca
Na Al Cu
Fe
OH
NO3
SO4 CO3 Cl
O