Sunteți pe pagina 1din 6

PLANIFICARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Clasa a III-a
Învățător: Șutu Veronica
Editura Aramis, Dumira Radu și Gheorghina Andrei
Aria curriculară: Om și societate
Curriculum nucleu
Număr de ore: o oră/săptămână Total: 17 ore/semestru; 34 ore anual
Unitatea de învăţare nr. 1 : PERSOANA
Nr. ore alocate: 5
NR. CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE
CRT. SPECIFICE
1. Ce înseamnă 1.1; • identificarea cuvintelor care denumesc corpuri cu Conversaţia, jocul de Observarea
să fim viaţă rol, investigaţia, sistematică
persoane? • identificarea cuvintelor care exprimă caracteristici problematizarea
ale persoanei; Texte, proverbe, Tema de
• discutarea în grup în scopul soluţionării unei dileme imagini, coli desen, lucru în clasă
civice; culori
2.1;2.5 • exerciții de colorare, în desene/contururi date, a Activitate frontală, Portofoliul
imaginilor care înfățișează persoane pe grupe
Activităţi integrate: 1 oră
Limba română
1.2 • realizarea unor povestiri, dialoguri, punerea unor
întrebări, completarea unor propoziţii;
• jocuri de rol
Ştiinţe ale naturii
1.3 • enumerarea asemănărilor şi deosebirilor care există
între oameni, plante şi animale;
AVAP
• realizarea unui album de fotografii ale membrilor
familiei
2. Persoana mea 1.1 • identificarea termenilor care dau persoanei o •Conversaţia, Analiza şi
identitate proprie; exerciţiul, metoda aprecierea
• ex. de cunoaştere a actelor de identitate ale „Ciorchinelui” jocul răspunsurilor
elevului: certificatul de naştere, cartea de identitate, didactic.
paşaportul, etc; •Acte de identitate, Tema de
• exerciții de prezentare, în perechi, a propriei fişa de lucru lucru în clasă
2.1;4.1 persoane (a unor aspecte relevante pentru identitatea •Act. frontală,
proprie) individuală, pe grupe
Activităţi integrate: •1 oră
Limba română
2.1 • realizarea unor texte în care să se prezinte
• jocuri de rol
Matematica
• decodarea cifrelor din CNP;
3. Persoana lui / 1.1;3.1 • discuții referitoare la asemănările și deosebirile •Conversaţia, Analiza şi
ei dintre persoane exerciţiul, aprecierea
• ex. de recunoaştere a trăsăturilor fizice şi morale problematizarea, răspunsurilor
care fac diferenţierea între persoane; „Explozia stelară”,
• participarea la jocuri de rol care valorizează jocul didactic Fişe de lucru
relaționarea pozitivă cu copiii care provin din grupuri etnice, •Fişe, ilustraţii, coli
culturale, sociale diferite sau care au nevoi speciale desen, culori
2.1;3.3 Activităţi integrate: •Act. frontală,
Limba română individuală, pe grupe
• ex. de identificare a cuvintelor care indică trăsături •1 oră
fizice/morale
• exprimarea acordului/ dezacordului faţă de
acţiunile, atitudinile unor personaje
2.3 • realizarea unor povestiri, dialoguri, punerea unor
întrebări, completarea unor tabele;
AVAP
• realizarea portretului colegului de bancă;
4. Recapitulare / 1.1;3.1. • ex. de formulare a unor generalizări referitoare la •Conversaţia, Observarea
Evaluare propria persoană şi la celelalte persoane; exerciţiul, sistematică
• ex de recunoaştere a actelor de identitate problematizarea,
• ex. de recunoaştere a trăsăturilor fizice şi morale •Manualul, proba de Analiza şi
care fac diferenţierea între persoane; evaluare aprecierea
• ex. de completare a unor enunţuri •Act. frontală, răspunsurilor
individuală
•2 oră Proba scrisă

Unitatea de învățare nr. 2 : Noi, animalele și plantele


Nr. Ore alocate: 5

Nr. CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


Crt. SPECIFICE
1. Ce sunt 1.1 -recunoaşterea şi discutarea diferenţelor dintre vieţuitoare manualul, caietul observare
lucrurile ? ...o şi lucruri elevului, planşe, sistematică
necesitate -identificarea lucrurilor în imagini date diferite lucruri, fişe probe
-exerciţii de diferenţiere / numire a lucrurilor făcute de om de lucru orale,scrise
de cele făcute de natură *conversaţia, fişe de lucru
-formularea de criterii de alegere a lucrurilor ( jucării, explicaţia, lanţul teme pentru
1.2 îmbrăcăminte, cărţi, filme) ideilor, observarea acasă
-realizarea unei planşe cu cât mai multe obiecte folosite de dirijată, exerciţiul,
elevi în activitatea şcolară jocul de rol ( La ce
2.2 -joc de rol: prezentarea în faţa colegilor a obiectului pe care foloseşte)
elevul ar vrea să-l inventeze sau să-l perfecţioneze *activitate frontală;
-completarea portofoliului cu diferite colecţii de obiecte în perechi,
-numirea lucrurilor folosite în anumite activităţi individuală
4.1 -diferenţierea lucrurilor personale de ale celorlalţi
-argumentarea nevoii de atitudine pozitivă faţă de lucruri
-precizarea rolului lucrurilor , de instrument în activitatea
de joc, învăţare, muzică
-discutarea utilităţii unor lucruri construite
-stabilirea de corespondenţe între meserii ş lucrurile
obţinute prin practicarea meseriei respective
-joc de rol: un elev numeşte un obiect, iar ceilalţi spun la ce
foloseşte
-completarea portofoliului cu ghicitori despre diferite
lucruri
2. Lucrurile care 1.1  identificarea lucrurilor din imagini date *manualul, caietul observare
ne exprimă: 1.2  diferenţierea lucrurilor personale de ale celorlalţi şi elevului, planşe, sistematică
camera şi 2.2 explicarea manifestării ca proprietar în raport cu lucrurile diferite lucruri, fişe probe orale
îmbrăcămintea 4.1 proprii de lucru, fişe de lucru
mea  stabilirea obiectelor de îmbrăcăminte care sunt personale *conversaţia,
şi netransmisibile explicaţia, exerciţiul,
 argumentarea nevoii de atitudine pozitivă faţă de lucruri; observarea dirijată,
 exerciţii de argumentare a caracterului fetelor din „ Fata jocul de rol, studiul
babei şi fata moşneagului” în funcţie de lucrurile pe care le de caz
aleg *activitate frontală;
 numirea acţiunilor pe care le intreprindem pentru a ne în echipă,
îngriji lucrurile personale individuală
 sesizarea modului în care lucrurile pot contribui la
crearea unei ambianţe plăcute sau neplăcute
 exerciţii de apreciere orală a diferite atitudini faţă de
lucruri
 joc de rol: un copil vorbeşte despre lucrurile pe care le
îndrăgeşte cel mai mult, iar ceilalţi copii ghicesc ce pasiuni
are
completarea portofoliului cu un desen al lucrului pe care
copilul îl iubeşte cel mai mult
3. Animalele şi 1.1  exerciţii de identificare a plantelor şi animalelor din *manualul, caietul observare
plantele sunt 1.2 imagini date elevului, planşe, sistematică
persoane? 2.2  exerciţii de alcătuire a unei fişe cu titluri de opere literare diferite lucruri, fişe probe
Animalele şi cunoscute în care personajele sunt plante sau animale de lucru, orale,scrise
plantele ca  exerciţiu - joc de imaginare a unui dialog între copil şi *conversaţia, lanţul fişe de lucru
simbol animalul preferat ideilor, explicaţia, teme pentru
 exerciţii de exemplificare a rolului fiecărui animal din observarea dirijată, acasă
imagine exerciţiul, jocul de
 exerciţii de exprimare a atitudinii noastre faţă de plante şi rol, studiul de caz
animale *activitate frontală;
 exerciţii de enumerare a cât mai multe motive pentru în echipă,
care plantele şi animalele trebuie ocrotite individuală
 exerciţii de afirmare a modului cum îngrijeşte fiecare elev
plantele şi animalele din mediul înconjurător
 exerciţii de numire a plantelor şi animalelor din imaginile
date şi de enumerare a simbolurilor acestora
exerciţii de desenare a unor plante şi animale
4. Cum ne 1.1  exerciţii de identificare a plantelor şi animalelor din *manualul, caietul observare
purtăm cu 1.2 imagini date elevului, planşe, sistematică
plantele? 2.2  exerciţii de alcătuire a unei fişe cu titluri de opere literare diferite lucruri, fişe probe orale
3.1 cunoscute în care personajele sunt plante sau animale de lucru, fişe individuale
3.3  exerciţiu - joc de imaginare a unui dialog între copil şi *conversaţia, de lucru
3.4 animalul preferat explicaţia, teme pentru
 exerciţii de exemplificare a rolului fiecărui animal din observarea dirijată, acasă
imagine exerciţiul, jocul de
 exerciţii de exprimare a atitudinii faţă de plante şi rol, studiul de caz
animale *activitate frontală;
 exerciţii de numire a plantelor şi animalelor din imaginile în echipă,
date şi de enumerare a simbolurilor acestora individuală
 exerciţii de desenare a unor plante şi animale
 exerciţii de diferenţiere a persoanelor de plante şi
animale
 conversaţie despre caracteristicile plantelor şi animalelor,
compararea acestora cu cele ale omului
 compararea şi comentarea unor atitudini faţă de plante şi
animale
 argumentarea nevoii unei atitudini pozitive faţă de plante
şi animale
 stabilirea rolului pozitiv al plantelor şi animalelor în
dezvoltarea afectivităţii
 argumentarea nevoii unui comportament ecologic
 joc de rol: imaginarea unei situaţii în care am fi o plantă şi
ar trebui să comunicăm copiilor cum ar trebui să se poarte
cu noi
completarea portofoliului cu articole din ziare sau reviste,
referitoare la protecţia plantelor şi animalelor