Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA: COLEGIUL AGRICOL „Dr. C-tin Angelescu” Buzău


MODULUL IV: ELEMENTE DE AGROPEDOLOGIE ECOLOGICĂ
Clasa: a XI-a A liceu tehnologic
Domeniul: Agricultură ecologică
Unitatea de competenţă: Elemente de agropedologie ecologică
Competenţe specifice: aplică cunoştinţe cu referire la factorii de vegetaţie şi însuşirile fizico-
chimice ale solului
Lecţia: proprietăţile fizice ale solului
Tipul activităţii de învăţare: mixtă
Locul desfăşurării: laborator de agricultură
Data: 17 mai 2014
Profesor: Şerban Camelia
 Competenţe derivate:
 Cd1-Definirea texturii şi structurii solului; (sursa: Puiu Şt., 1993)
 Cd2-Clasificarea şi caracterizarea solurilor din punct de vedere al texturii şi structurii;
 Cd3-Definirea densităţii, a densităţii aparente şi a porozităţii solului.
 Mijloace de realizare a competenţelor planificate:
 M1- lecţia mixtă desfăşurată în laboratorul de agricultură 50 minute
 M2- mijloace didactico- materiale:
 Mostre de sol;
 Trusa pedologică;
 Videoproiector şi calculator;
 Vase de laborator;
 Scheme pe tablă; fişă de documentare (fd)
 M3- forma de desfăşurare: frontală (af); pe grupe (gr)
 M4- metode didactice:
 Metoda predării- învăţării reciproce (mpîr);
 Conversaţia (cv);
 Explicaţia (exp);
 Observaţia (ob).

STRUCTURA LECŢIEI PE SECVENŢE DE INSTRUIRE


Compe- Tim- Conţinutul tematic M2 M3 M4
tenţe pul
vizate
- 2 min A.Moment organizatoric
- notarea absenţelor, verificarea ţinutei, a ordinei şi _ af exp
igienei clasei, controlul materialului didactic
- 5 min B.Verificarea cunoştinţelor însuşite anterior
„Formarea profilului de sol” Se realizează
conversaţia cu elevii, prin adresarea de întrebări la
_ af cv
întreaga clasă şi va răspunde un singur elev.
1. Ce se înţelege prin proces de formare a
solului?
2. Care este rezultatul proceselor
pedogenetice?
3. Care sunt factorii de solificare?
4. Ce este culoare?
5. Ce sunt neoformaţiile?
C.Trecerea la predarea noilor cunoştinţe af exp
Elevii vor fi anunţaţi că etapa de verificare s-a
încheiat şi se trece la lecţia nouă; profesorul
pregăteşte materialul didactic iar elevii îşi pregătesc
caietele de notiţe
D.Anunţarea subiectului lecţiei
noi:”Proprietăţile fizice ale solului” af exp
Se scrie titlul lecţiei pe tablă

25 E.Conţinutul lecţiei noi af exp


min Profesorul va dezbate cu elevii importanţa cv
proprietăţilor fizice ale solului
Evidenţiază proprietăţile fizice şi clasele texturale
Ce reprezintă structura şi tipurile de structură
Cd1 Defineşte textura şi structra solului M2 M3 M4
Textura sau compoziţia granulometrică, reprezintă
partea minerală a solului care se exprimă prin
procentele în care fracţiunile granulometrice
participă la alcătuirea solului.
Structura solului reprezintă modul de grupare al
particulelor elementare în agregate de diferite forme
şi mărimi numite agregare structurale.
Cd2 Clasificarea şi caracterizarea solurilor din punct M1 M2 M3
de vedere al structurii Fd
În funcţie de gradul de dezvoltare a structurii:
 Sol nestructurat, când nu se observă
agregate structurale în peretele împrospătat
al profilului de sol
 Sol structurat- la sfărâmare cel puţin 25%
din masa solului este organizată în agregate
structurale întregi;
 Sol moderat structurat- 25-75% din masa
solului este organizată în agregate
structurale uşor observabile în solul
deranjat;
 Sol bine dezvoltat- când mai mult de 75%
din masa solului este organizată în agregate
structurale vizibile în solul nederanjat;
 Structură distrusă sau deranjată prin
cultivare când agregatele structurale sunt
distruse de lucrările agricole
În funcţie de tipul de structură:
 Monogranulară, glomerulară, grăunţoasă,
poliedrică, sfenoidă, prismatică, columnară,
columnoidă, foioasă, compusă
Se vor prezenta căile de degradare a structurii dar şi
măsuri de refacere a structurii;
Densitatea solului reprezintă masa unităţii de
volum a fazei solide a solului; în funcţie de
densitate textura poate fi: nisipo- lutoasă, luto-
nisipoasă, lutoasă, luto- argiloasă şi argiloasă.
Densitatea aparentă reprezintă masa unităţii de
volum a solului uscat în aşezare naturală.
Porozitatea este proprietatea solului de a prezenta
M1 M2 M3
un sistem de pori care pot fi umpluţi cu aer sau cu
apă. Totalitatea porilor reprezintă porozitatea totală. Fd
exp
Cd3 13 Pe parcursul prezentării noilor cunoştinţe, af
ob
min profesorul explică şi apelează la materialele
cv
didactice, efectuează o schiţă a lecţiei pe tablă,
poate distribui elevilor fişe de documentare.

Elevii urmăresc pezentările, studiază fişele de


documentare, îşi iau notiţe.

Elevii pot fi împărţiţi pe grupe, fiecare elev primind gr mpîr


câte un rol, pe care îl vor îndeplini după studierea
fişei de documentare: rezumator, întrebător,
clarificator, prezicător; primul elev va prezenta un
rezumat, al doilea va efectua o listă de întrebări, al
treilea va discuta termenii necunoscuţi iar al
patrulea va prezice la ce le vor folosi noile
cunoştinţe.

5 min Fixarea cunoştinţelor af cv

- Se face prin conversaţie asupra conţinutului şi a


materialelor vizionate şi a fişelor;
Întrebări:
- Cum se defineşte structura, textura, care sunt
clasele texturale şi structurale?
- Care sunt căile de degradare şi refacere ale
structurii şi texturii solului?