Sunteți pe pagina 1din 1

Amnistie fiscală pentru firme, PFA și populație, în

ANUL XXX
Nr. 7597
16-17 mai
2020,
20 pagini
5 LEI
contextul coronavirus
str. Păcii, nr.1 BIS
ISSN 1220-9031 F irmele și persoanele fizice care cuvinte, la data depunerii cererii de de la data comunicãrii deciziei, in-
vor achita până la 15 decembrie anulare a accesoriilor, contribuabi- diferent dacã acest control a fost
2020 principalul restanțelor buge- lul nu trebuie sã mai aibã niciun fel finalizat pânã la 15 decembrie 2020
ISSN-L 1220-9031
tare, înregistrate la 31 martie 2020, de datorie, cu excepția accesoriilor sau ulterior acestei date. Aceste fa-
Cuprins: vor plăti obligațiile curente, rezul-
tate după 31 martie 2020, și vor
care se anuleazã. cilitãți fiscale pot fi aplicate și de
autoritãțile administrației publice
depune toate declarațiile fiscale vor Mãsura 2 - Anularea dobânzilor, locale, opțional, dacã consiliul local
Pag. 2:Avocatul tău beneficia de amnistie fiscală, prin penalitãților și a tuturor acceso- stabilește, prin hotãrâre, aplicarea
Pag.3: Psihologie anularea dobânzilor, penalităților și riilor aferente obligațiilor bugetare acestor prevederi, precum și proce-
a tuturor accesoriilor aferente obli- principale, declarate suplimentar de dura aplicabilã.
Pag.4: Costin Brăteanu gațiilor bugetare principale. debitor prin declarație rectificativã,
Pag.5:Engleză făcută cu scadențã anterioarã datei de 31 Facilitãțile fiscale sunt aplicate și
martie 2020 inclusiv. În acest caz, de alte autoritãți sau instituții pub-
accesibilă Cu alte cuvinte, la data depunerii contribuabilii care considerã cã lice care administreazã obligații
Pag 6: Astrologie cererii de anulare a accesoriilor, sunt erori în sumele declarate inițial bugetare, în sensul cã și aceste en-
Pag. 7: Horoscop firma/persoana fizică nu trebuie să pot depune declarație rectifica- titãți anuleazã accesoriile pentru
mai aibă niciun fel de datorie, cu tivã prin care sã declare obligațiile obligațiile bugetare pe care le ad-
Pag.8:Cenaclul Datina excepția accesoriilor care sunt an- suplimentare și pot beneficia de ministreazã, dacã sunt îndeplinite
Pag 9: Povestea mea ulate. anularea accesoriilor aferente ob- condițiile prevãzute de ordonanța
Pag 10: Rețetele săptăm- ligațiilor declarate suplimentar dacã de urgențã. Contribuabilii pot no-
Decizia a fost semnată de Guvern, plãtește aceste obligații, precum și tifica organului fiscal intenția de a
nii calculul fiind că va sprijini mediul obligațiile curente (cele nãscute beneficia de anularea accesoriilor.
Pag 11: Sănătate pentru de afaceri lovit de criza COVID-19 dupã 31 martie 2020), depune toate În acest caz, pentru accesoriile ce
toți și va avea un efect pozitiv asupra declarațiile fiscale și, bineînțeles, pot forma obiectul anulãrii se in-
încasărilor bugetare din acest an. depune cererea de anulare a acce- stituie un regim special de admin-
Pag 12: Sport Prin aprobarea amnistiei se are în soriilor pânã la 15 decembrie 2020. istrare. Pentru debitorii care nu au
Pag.13: Bncuri vedere încasarea obligațiilor bug- notificat organul fiscal pentru a
etare restante la 31 martie 2020, Mãsura 3 - Anularea dobânzilor, beneficia de anularea accesoriilor,
Pag 14: Obiceiuri, tradiții precum și a obligațiilor bugetare cu penalitãților și a tuturor accesoriilor dobânzile, penalitãțile și toate ac-
Pag 15: Noțiuni Religioase termene de platã între 1 aprilie 2020 aferente obligațiilor bugetare prin- cesoriile care pot fi anulate și care
Pag 16: Interactivă si 15 decembrie 2020. cipale cu scadențe anterioare datei au fost achitate dupã data intrãrii
de 31 martie 2020 inclusiv dacã la in vigoare a ordonanței de urgențã,
Pag 17: Lumea Copiilor Guvernul estimează un impact bug- aceastã datã contribuabilul are în se restituie, la cerere, potrivit Cod-
Pag 18: Program Tv etar pozitiv de până la 2 miliarde sold doar accesorii, iar obligațiile ului de procedurã fiscalã. În cazul
Pag. 19: Declarație de lei. Cei mai mulți beneficiari bugetare principale au fost stinse. contribuabililor pentru care au fost
sunt din sectorul economic privat În acest caz, pentru a beneficia de instituite popriri la data intrãrii în
Pag. 20: Vremea Oltenia Facilitãțile fiscale vizeazã toți con- mãsura anulãrii accesoriilor, con- vigoare a ordonanței de urgențã,
Externe: tribuabilii care au datorii restante
la 31 martie 2020 (persoane fizice,
tribuabilii trebuie sã plãteascã ob-
ligațiile curente (cele nãscute dupã
în scopul acordãrii posibilitãții de
a beneficia de anularea acceso-
Cercetătorii Universităţii din juridice, persoane fizice care des- 31 martie 2020), sã depunã toate riilor se reglementeazã posibili-
Hong Kong atrag atenţia unui fãșoarã activitãți economice sau declarațiile fiscale si sã depunã tatea contribuabilului de a efectua
caz mai neobişnuit de hepati- profesii libere, entitãți fãrã person- cererea de anulare a accesoriilor plãti din sumele indisponibilizate
tă, raportat în anul 2018. Totul alitate juridicã, instituții publice pânã la 15 decembrie 2020. ca efect al popririi. Dacã înde-
a pornit de la un bărbat de 56 etc) Ordonanța de Urgențã aprobată plinește condițiile, un contribuabil
de ani care a fost supus unui reglementeazã 4 tipuri de facilitãți Mãsura 4 - Anularea dobânzilor, poate beneficia de anularea acce-
transplant de ficat. El a fost fiscale și acoperã toatã situațiile cu penalitãților și a tuturor accesoriilor soriilor în oricare dintre facilitãțile
care se pot confrunta contribuabilii: aferente obligațiilor bugetare prin- fiscale menționate anterior. Astfel,
testat negativ pentru HEV cipale cu scadente anterioare datei un contribuabil poate sã cumuleze
(tulpina umană a hepatitei E), Mãsura 1 - Anularea dobânzilor, de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite toate facilitãțile dacã pânã la data
însă după teste amănunţite s-a penalitãților și a tuturor accesoriilor prin decizie de impunere emisã ca depunerii cererii de anulare a ac-
constatat că se infectase cu un aferente obligațiilor bugetare prin- urmare a inspecției fiscale sau ver- cesoriilor inclusiv, îndeplinește
tip de hepatită transmisă de şo- cipale, restante la data de 31 martie ificãrii situației fiscale personale, condițiile prevãzute de ordonanța
bolani, scrie CNN. 2020 inclusiv, în cazul contribuabil- care este în curs de derulare la data de urgențã. Contribuabilii care la
ilor care la aceastã datã au în sold intrãrii în vigoare a ordonanței de data intrãrii în vigoare a ordonanței
Curs BNR: atât obligații bugetare accesorii
cât și obligații bugetare principale.
urgențã. În acest caz, contribuabilii
care la data intrãrii în vigoare a or-
de urgențã beneficiazã de eșalonare
la platã pot beneficia de facilitãțile
1 EURO = 4.82781Lei În acest caz, pentru a beneficia de donanței au în derulare o inspecție fiscale dacã îndeplinesc condițiile
1 USD =4.4545 Lei mãsura anulãrii accesoriilor, con- fiscalã ori o verificare a situației impuse de ordonanțã, pe de o parte,
tribuabilii trebuie sã plãteascã ob- fiscale personale pot beneficia de iar pe de altã parte, doresc și menți-
1 LIRA = 5.5143 Lei ligațiile bugetare principale restan- anularea accesoriilor aferente ob- nerea eșalonãrii la platã, ori dacã
1 Gram de aur te la 31 martie 2020, sã achite ligațiilor stabilite suplimentar de finalizeazã eșalonarea pânã la 15
obligațiile curente (cele nãscute organul de control dacã plãtesc decembrie 2020, textul ordonanței
= 246.4813 Lei dupã 31 martie 2020), sã depunã aceste obligații pânã la termenul de fãcând distincție între aceste situ-
1 CHF (Franc toate declarațiile fiscale și sã depunã platã stabilit în decizia de impunere ații.
cererea de anulare a accesoriilor și dacã depun cererea de anulare a
Elvețian) =4.5859Lei pânã la 15 decembrie 2020. Cu alte accesoriilor în termen de 90 de zile