Sunteți pe pagina 1din 9

Activitate 3.1.4.

Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități

Plan Educaţional de Grup

CLASA: aII-a

PROPUNĂTOR:ECHIPA DE CAZ: inv.itin. prof.G. M

prof. înv. primar M.C.

PERIOADA DE APLICARE: Pentru 2 ore pe zi /10 ore săptămână


MODALITĂŢI DE ORGANIZARE: Cabinet sprijin/Invatator clasa –parteneriat

INFORMAŢII DE BAZĂ:

Nr.ctr. Numele/prenumele elevilor Vârsta Diagnostic

1. S. M. 10 ani Deficiență intelectuală ușoară ,hipomnezie

2. I D.-A. 10 ani Intelect liminar,dislexo-disgrafie

3. I R.-V. 11 ani Intelect liminar,dislexo-disgrafie

 CAPACITĂŢI, COMPETENŢE, ABILITĂŢI, LACUNE, SLĂBICIUNI, NEVOI (puncte tari şi puncte slabe):

* În urma evaluarii inițiale din perioada 16.09-30.09 s-au consemnat individual competențe de ordin disciplinar realizate la limba și
literatura română și matematică.Probele de evaluare inițială au fost precedate de activități de recapitulare ,sistematizare.În procesul de învațare
se utilizează programa adaptată.

*Particularitățile psihopedagogice și de personalitate sunt consemnate individual în grila de evaluare psihopedagogică.


Priorităţi pentru perioada: 1 oct. - 31 oct .

- Dezvoltarea auzului fonematic;discriminare a sunetelor care intră în componenţa silabelor / cuvintelor, prin reprezentarea grafică a
acestora;

-Dezvoltarea deprinderilor de analiza/sinteza a cuvintelor /enunţurilor auzite -construire a unor enunţuri după imagini; despărţire a cuvintelor
în silabe, numărarea lor, identificarea noului sunet;

-Dezvoltarea Orientarii spaţiale şi localizări în spaţiu -deasupra, dedesubt, pe, în, linia orizontală

- lângă, în fa ţă, în spate, stânga-dreapta, linia verticală

- exterior, interior, linia oblică

-Numerele naturale de la 1 la 10-recunoaştere,numeraţie,adunări cu suport

Obiective Criterii minimale pentru evaluarea


Compente generale Activităţi de învăţare Metode şi instrumente de evaluare
operaţionale progresului

1. Dezvoltarea - să înţeleagă -exercitii de delimitare a - înţelege semnificaţia globală a unui


capacităţii de semnificaţia cuvintelor in enunturi; text scurt, după ascultarea repetată a
Evaluarea orală şi scrisă
receptare a globală a mesajului acestuia, sau după lămuriri
mesajului oral oral -exercitii de stabilire a suplimentare;
pozitiei unui cuvant intr-o Aprecieri stimulative
- să sesizeze propozitie; - formulează răspunsuri la întrebările Evaluare cu mai multe reveniri
intuitiv puse, uneori cu imprecizii, corectate
-jocuri de identificare a
corectitudinea unei la solicitarea învăţătorului;
propoziţii ascultate pozitiei silabelor in cuvant;
- distinge şi delimitează cuvintele în
-exercitii de distingere a
- să distingă propoziţii de două cuvinte, rostite clar
sunetului initial, final sau din Evaluări curente formative
cuvintele dintr-o de învăţător;
interiorul unei silabe sau al
propoziţie dată, Probe scrise, fişe de lucru
silabele dintr-un unui cuvant; - distinge, după auz, silabele şi
cuvânt şi sunetele -identificarea cuvintelor ce sunetele, dintr-un cuvânt dat, de 1-2
dintr-o silabă contin sunetul învăţat si silabe;
despartirea lor in silabe;
- să sesizeze sensul - pronunţă, corect, cuvântul integral
cuvintelor într-un -jocuri de punere in şi pe silabe, cu imprecizii corectate cu
enunţ dat corespondenta a unui sprijinul învăţătorului;
cuvant auzit cu imaginea
- să formuleze clar corespunzatoare; - asociază sunetul cu litera de tipar,
şi corect enunţuri sau de mână; citeşte în ritm propriu
verbale potrivite -exercitii de despartire a silabe, cuvinte şi propoziţii alcătuite
unor situaţii date cuvintelor in silabe; diin 2-3 cuvinte, uneori cu inversiuni
sau repetări, corectate la intervenţia
- să integreze - exerciţii de trasare a învăţătorului;
cuvintele noi în elementelor grafice;
enunţuri - citeşte cuvinte scrise, formate din
- exerciţii de adoptare a silabe cunoscute;
2. Dezvoltarea poziţiei corecte si comode
capacităţii de pentru scris; - citeşte fluent şi corect enunţuri
exprimare orală cunoscute, cu ezitări sau pauze mai
- exerciţii de scriere a unor lungi, atunci când întâlneşte cuvinte
elemente grafice care conţin aglomerări de consoane,
pregătitoare, care sa grupuri de litere etc.;
faciliteze scrierea literelor si
- să identifice scriere în duct continuu; - copiază, transcrie şi scrie după
litere, grupuri de dictare litere, silabe şi cuvinte cu
litere, silabe, - exerciţii de scriere a abateri de la regulile grafice;
cuvinte şi enunţuri literelor, silabelor,
în textul tipărit şi în cuvintelor si propoziţiilor; - construieşte în scris propoziţii
textul de mână formate din 2-3 cuvinte, cu mici
abateri de la regulile grafice,
- să sesizeze ortografice şi de punctuaţie,
- exerciţii de scriere a
legătura dintre literelor si a cuvintelor,
enunţuri şi respectând forma, mărimea corectate la intervenţia învăţătorului;
imaginile care le lor;
însoţesc -copiază/ transcrie/ scrie după
- exerciţii de încadrare dictare, cu unele omosiuni, inversiuni
3. Dezvoltarea - să desprindă corecta în pagina a textului de litere, uneori cu abateri de la
capacităţii de semnificaţia (data, alineat); normele de aşezare în pagină, sau de
receptare a globală a unui text la folosirea corectă a semnelor de
mesajului scris citit - exerciţii de apreciere punctuaţie;
(citirea / lectura) corecta a spaţiului dintre
- să citească în ritm cuvinte;
propriu, corect un
- dictări de cuvinte si
text cunoscut
propoziţii;
- să scrie corect
litere, silabe,
4. Dezvoltarea cuvinte
capacităţii de
exprimare scrisă - să scrie corect,
lizibil şi îngrijit
propoziţii scurte

Număr de înregistrare în unitatea școlară: Avizat,


CJRAE BUZĂU
Responsabil de caz servicii educaționale:
Director, prof. psihoped.
Numele și prenumele……………………………………………………….…………………………………

Semnătura……………………………………………………….

Nr. de înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii


individualizat…………………………………………
__________________________

Prof. consilier școlar,


____________________________

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP)

Numele şi prenumele beneficiarului: S. A.- G.


Data şi locul naşterii: 06.11.2005
Clasa : a IV-a A
Echipa de lucru:
-Prof. înv. primar, Mihai Cristina
- Prof. de sprijin, G. M.

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe - CERTIFICAT DE ORIENTARE SCOLARA SI
PROFESIONALA NR. 232/30.06.2015 cu valabilitate până la data de IUNIE 2017):
- Ritm lent de învăţare
PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA:
- Dezvoltarea auzului fonematic;
- Dezvoltarea deprinderilor de analiza/sinteza a cuvintelor /enunţurilor auzite/ citite;
- Scrierea corectă a literelor prin copiere, transriere, dictare
PERIOADA DE INTERVENTIE: 19 sept. - 28 oct .2016
AN ŞCOLAR 2016-2017

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


PERIOADA DE INTERVENTIE: 19 sept. - 28 oct .2016
METODE SI PERIOADA CRITERII METODE ŞI
OBIECTIVE CONŢINUTURI MIJLOACE DE DE MINIMALE DE INSTRUMENT
REALIZARE INTERVENŢI APRECIERE A E DE
E PROGRESELOR EVALUARE
-să desprindă informaţii Mesajul audiat - activitate individuală -Formulează răspunsuri -observare
de detaliu -Exercitii pentru exersarea - activitate frontală SĂPT. 1 simple, la cerere, la sistematică
dintr-un mesaj ascultat comportamentului de ascultator activ - conversatia întrebări in legatura cu -chestionare orala
-Exercitii de redare a mesajului ascultat in -explicatia textul audiat. - ev. formativă
-să distingă sensul diferite forme -exercitiul Sesizează cel puţin un orală
cuvintelor -Exercitii de identificare a sensului unui - artterapie cuvânt necunoscut. - ev. practică
într-un enunţ ascultat cuvant nou - instrumente pentru desen Receptează si formulează 5 - evaluare
-Exercitii de utilizare a cuvintelor noi in enunţuri cu ajutorul individuală,
contexte proprii cuvintelor noi. - autoevaluarea

-sa scrie corect litere, Sunet. Litera. Silaba. Cuvant - exercitiul joc, SĂPT. 2 Citeste si scrie litere, -test de evaluare
silabe, cuvinte - exercitii de citire si scriere integrala a - explicatia cuvinte si propozitii. la sfârşitul orei
literelor; - metoda fonetica, -proba scrisa
- exercitii de citire si scriere a cuvintelor ; analitico-sintetica
- exercitii de citire si scriere a unor
propozitii;

-sa sesizeze legatura Mesajul scris -exerciţiul joc, Desprinde semnificatia -evaluare orală şi
dintre enunturi si - exercitii de formulare de întrebari si explicaţia, conversaţia globala a unui scurt text scrisă ;
imaginile care le raspunsuri pe marginea textului si a problematizarea, jocul cu ajutorul imaginilor
insotesc imaginilor care-l însotesc; didactic SĂPT. 3 aferente si a citirii unor - evaluare prin
-exercitii de realizare a corespondentelor enunturi temele de acasă
-sa citeasca propozitie/enunt - imagine -act. frontală, Citeste in ritm propriu şi cele
propozitii/texte scurte - exercitii de realizare a unor desene individuală , în perechi propozitii/enunturi rezolvate cu
pornind de la enunturile C.D.S.
citite (si invers);
-sa identifice litere, Cuvantul. Propozitia Metoda fonetica, Identifica literele invatate - observarea
grupuri de litere, silabe, - despartirea cuvintelor în silabe (numai analitico-sintetica SĂPT. 4 si cuvinte familiare in sistematica
cuvinte si enunturi în intuitiv, fara cunoasterea regulilor). Exerciţiul, jocul texte citite la prima -proba scrisă
textul tiparit si în textul - scrierea de mâna. didactic, explicaţia, vedere rareori cu -tema de lucru in
scris de mâna - scrierea cu litera mare la începutul conversaţia, imprecizie sau ezitari clasa
propozitiei. demonstraţia, autocorectate.
- scrierea corecta a cuvintelor care contin observaţia dirijată; Copiaza,transcrie si scrie
grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, Imagini, jetoane, dupa dictare cuvinte care
chi, ghe, ghi. planşe. contin grupuri de litere,
- copierea literelor, a cuvintelor, a rareori cu greseli de
propozitiilor. -act. frontală, corespondenta dintre
- scrierea dupa dictare individuală , în perechi sunet si grupurile de
litere,corectate prin
exercitiu.
-sa citeasca in ritm Receptarea mesajului scris. Propozitia. Exerciţiul, jocul SĂPT. 5 Citeste in ritm propriu - munca
propriu cuvinte, Textul didactic, explicaţia, propozitii si texte scurte independentă ;
propozitii si texte scurte Utilizarea cuvintelor noi în contexte conversaţia, Povesteste cu ezitari si
adecvate (învatate si prezentate de copii demonstraţia, incoerente,intămplari
-sa desprinda colegilor sau adultilor, în cadrul jocurilor observaţia dirijată; si/sau fapte personale. - fişa de evaluare;
semnificatia sau al activitatilor de învatare). Imagini, jetoane, Utilizeaza un cuvânt nou
globala a unei Propozitia/enuntul - alcatuirea de planşe. învatat într-un context
propozitii, a unui text propozitii/enunturi despre obiecte, fiinte, foarte apropiat de cel dat. Test de evalure
scurt citit personaje din povesti, aspecte ale vietii * act. frontală,
cotidiene, fapte, întâmplari din viata individuală , în perechi
personala etc.). Dialogul – convorbirea
între doua sau mai multe persoane.
-sa utilizeze conventii Semnele de puctuatie - conversaţia, Respecta reguli de -evaluare scrisă
ale limbajului scris - exercitii de folosire a punctului, exerciţiul joc SĂPT. 6 ortografie mentionate,in -evaluare
(punctul, semnul semnului întrebarii si a - demonstratia transcrieri sau dictari de sumativă
întrebarii, scrierea cu scrierii cu majuscula; - exercitiul cuvinte.
majuscula) - exercitii de copiere/transcriere a unor - observatia
substantive proprii,
a unor propozitii enuntiative si a unor *act. frontală,
propozitii interogative; individuală , în perechi
- dictari de cuvinte si propozitii;
-să-şi dezvolte - exerciţii de psihomotricitate Exerciţiul, jocul - se coordonează oculo-
psihomotricitatea fină didactic, explicaţia, permanent motoriu în diverse Evaluare
a mâinii/coordonarea conversaţia, situatii psihomotrică
oculo-motorie demonstraţia,
observaţia dirijată;
Imagini, jetoane, planse
-să participe cu - activităţi ludice; - raportarea aprecierii - participă cu interes la -autoevaluare
interes la orele de - activităţi de artterapie; la posibilităţile fiecărui permanent orele de limba romana -evaluarea
Limba romana - activităţi psihoterapeutice, pentru elev şi la (corect. tulb. de atenţie) produselor
diminuarea tulburărilor de atenţie şi rezultatele anterioare ;
pentru participarea activă la orele de acordarea de simboluri
limba romana: stimulative;

Evaluarea periodică:
Obiective realizate :
 Recunoaste literele din alfabet;
 Receptează si formulează enunţuri cu ajutorul unor cuvinte noi, in contexte foarte apropiate de cel dat.
 Povesteste cu ezitari si incoerent, intamplari si/sau fapte personale.
 Citeste in ritm propriu cuvinte, propozitii, enunturi.
 Identifica literele invatate si cuvinte familiare in texte citite la prima vedere, cu imprecizie sau ezitari autocorectate.
 Copiaza,transcrie si scrie dupa dictare cuvinte care contin grupuri de litere, rareori cu greseli de corespondenta dintre sunet si grupurile de
litere,corectate prin exercitiu.
 Copiază mecanic un text.
Dificultăţi întâmpinate :
 Pronunţă incorect cuvintele care conţin aglomerări de consoane (dupa model).
 Citeste in ritm foarte lent si cu ajutor acordat un text scurt.
 Reproduce foarte greu scurte poezii/cântecele cu cuvinte care conţin:”r”,f”,”s”,”ce”, ”ci” etc.
 Scrie cu dificultati dupa dictare.
Metode cu impact ridicat :
pozitiv:
 îndrumare diferenţiată în situaţii de pronunţie defectuoasă;
 aprecierea rezultatelor în funcţie de posibilităţile elevei cu CES;
 acordarea de ajutor;
 lucrul în echipă;
 lauda/ aprobarea;
 acordarea de simboluri stimulative;
 poeziile/cântecele şi jocuri de pronunţie
negativ:
 insistenţa în pronunţia corectă a cuvintelor pe tot parcursul orelor;
 suprasolicitarea elevului când este în stare de inhibiţie;
 necesitatea utilizării adecvate a materialului didactic;
 utilizarea muzicoterapiei active (eleva este talentata la muzică);
Revizuirea programului de intervenţie educaţional- terapeutică (în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice)
Obiectivele nerealizate vor fi reluate în PIP-ul următor:
 Se vor face exerciţii de pronunţie corectă.
 Eleva va fi solicitata în activităţi stimulative pentru dezvoltarea auzului fonematic şi scrierea lizibilă în caiet.
 Se vor face exercitii de citire, utilizandu-se diferite tehnici.
Recomandări particulare:
 acordarea sprijinului cognitiv şi afectiv permanent ;
 stimularea pozitivă pentru captarea atenţiei şi diminuarea situaţiilor de indiferentă pentru eleva cu CES;
 valorizarea elevei cu CES, prin implicarea în activităţi extracurriculare şi activităţi de grup în care să aibă sarcini precise;
 monitorizarea permanentă a progresului şcolar.

Semnătura directorului, Semnătura membrilor din echipa de lucru,


Prof. .....................
Data: ..........................

S-ar putea să vă placă și