Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 3.1.1.

Dezbatere

Reflectați și documentați-vă asupra următoarelor teme de dezbatere:

Ce rol are disciplina DP în formarea viitorului adult? Viziunea, misiunea disciplinei.

Care considerați că sunt metodele/ tehnicile eficiente în abordarea acestei discipline? Descrieți
experiențe din practica personală.

Disciplina Dezvoltare personală (DP) este dedicată activităţilor de învăţare care au ca scop
dezvoltarea capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă
interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu
privire la învăţare. Din perspectiva disciplinei de studiu, demersul didactic pornind de la
competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în
formarea personalităţii elevului. În cadrul disciplinei, se formează în primul rând abilităţi şi se
dezvoltă atitudini, finalitatea fiind dobândirea încrederii în sine, starea de bine a copiilor,
pregătirea lor pentru viaţă si pentru viitor.

Competențele vizate în prin mod major abordarea disciplinei DP, din profilul de formare al
absolventului de ciclu primar:

 - competența de a învăța să înveți, prin formularea de întrebări de clarificare și utilizarea unor


metode simple de a învăța și a activa cunoștințe anterioare;

- spiritul de inițiativă și antreprenoriatul, prin manifestarea curiozităţii în abordarea de sarcini


noi şi neobişnuite de învăţare, fără teama de a greşi, asumarea unor sarcini simple cu hotărâre,
angajament, iniţiativă, creativitate, cooperare cu ceilalţi, identificarea utilităţii unor
meserii/profesii;

 - competențele sociale şi civice, prin manifestarea interesului pentru autocunoaştere și punerea


în practică a unor norme elementare de conduită în contexte cotidiene.

  În cadrul activităţilor de Dezvoltare personală elevii explorează, apoi aplică şi ulterior


reflectează asupra propriului progres. Din această perspectivă, predarea se distanţează
considerabil de înţelesul ei tradiţional de “transmitere de cunoştinţe”. Rolul cadrului didactic este
de a organiza şi oferi oportunităţi de joc şi învăţare care să-i permită elevului să-şi descopere şi
să experimenteze propriile abilităţi şi atitudini, de a particulariza şi facilita transferul în viaţa
reală.

Trebuie să ne preocupe ca încă de mici, copiii să fie expuși la cât mai multe situații reale,
care sa îi ajute să își formeze o impresie corectă și echilibrată despre viață și despre lume. De
aceea, activitățile de la clasă trebuie sa fie completate de un program de activități care să le
dezvolte o conștiință socială, abilități de a interacționa și o înțelegere a normelor instituționale și
comunitare. În această categorie intră activități precum vizite, excursii, proiecte în care sunt
implicați copiii și părinții împreună, spectacole și expoziții, parteneriate.

Metode utilizate în învăţământul primar: Dramatizarea, Mozaicul; Ciorchinele; Jocul


didactic, Posterul; Ghicitorile; Diagrama Venn, Știu-vreau să ştiu-am învăţat;  Gândiţi, lucraţi
în perechi, Pălăriile gânditoare, Cubul, Explozia stelară. etc.