Sunteți pe pagina 1din 16

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI Ș TIINȚ E ALE EDUCAȚ IEI

PORTOFOLIU MODUL
PSIHOPEDAGOGIC

Iftime Alexandra Alina


Anul III, Grupa 6
OBIECTIVE OPERAȚIONALE

 Obiective pentru domeniul cognitiv

1. Cunoașterea

- La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să descrie fiecare componentă a eului, prin
completarea spațiilor lacunare din cadrul unei fișe. Obiectivul va fi atins daca elevii
completează minim 7 din cele 10 spații.

- La sfărșitul lecției elevii vor fi capabili să definească Eul, utilizând cunoștințele anterioare
din psihologie. Obiectivul va fi atins dacă elevii vor defini corect conceptul.

2. Comprehensiunea

- La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să explice cu cuvinte proprii ce este Eul. Obiectivul
va fi atins dacă elevii explică Eul cu minim trei argumente.

- La sfărșitul lecției elevii vor fi capabli să interpreteze ce înseamnă imaginea de sine prin
compunerea unui scurt paragraf. Obiectivul va fi atins dacă elevii includ în paragraf cel puțin
două caracteristici ale imaginii de sine.

3. Aplicarea

- La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să clasifice tipurile de Eu prin intermediul


definițiilor din manual. Obiectivul va fi atins dacă elevii vor include în clasificare cele trei
tipuri de Eu.

- La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să recunoască Eul material, Eul social și Eul
spiritual în cadrul unui text. Obiectivul va fi atins dacă elevii reușesc să identifice cel puțin
două caracteristici pentru cele trei tipuri de Eu.

4. Analiza

- La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să diferențieze stima de sine de conceptul de sine
prin realizarea unui tabel cu cacarteristici. Obiectivul va fi atins dacă elevii reușesc să
enumere cel puțin trei caracteristici pentru fiecare concept.
-La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să compare stima de sine cu conceptul de sine prin
realizarea unui scurt text. Obiectivul va fi atins dacă elevii includ în text cel puțin două
diferențe între cele două concepte.

5. Sinteza

- La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să compună un eseu în care prezintă componentele
Eului. Obiectivul va fi atins dacă elevii reușesc să detalieze fiecare componentă.

- La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să sintetizeze identitatea psihosocială prin


formularea unor scurte idei prezentate cu liniuță. Obiectivul va fi atins dacă elevii reușesc să
identifice cel puțin 5 idei principale din cadrul acestei părți a lecției.

6. Evaluarea

- La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să argumenteze diferența dintre percepția de sine și
stima de sine realizând un text argumentativ de aproximativ trei paragrafe. Obiectivul va fi
atins dacă elevii reușesc să înglobeze cel puțin două diferențe între concepte.

- La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să evalueze gradul de adevăr al celor 10 afirmații
despre Eu din cadrul unei fișe de lucru. Obiectivul va fi atins daca elevii evaluează corect cel
puțin 7 afirmații.

 Obiective pentru domeniul afectiv

1. Organizare

- La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să promoveze avantajele unei stime de sine ridicate
prin realizarea unor afișe. Obiectivul va fi atins dacă elevii realizează două afișe diferite.

2. Reacția

- La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să discute despre efectele negative ale unei stime de
sine scăzute în urma lecturării unui studiu de caz. Obiectivul va fi atins daca elevii vor
surprinde cel puțin trei efecte negative ale stimei de sine scăzute.
3. Receptarea

- La sfârșitul lecției elevul va fi capabil să ia la cunoștință efectele unei imagini de sine


pozitive prin vizionarea unui filmuleț. Obiectivul va fi atins dacă elevii sesizează efectele
negative ale unei imagini de sine negative asupra propriei persoane.
Unitatea şcolară: Aria curriculară: Om şi societate
Profesor: Iftime Alexandra Alina Disciplina: Psihologie
Clasa:a X-a

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de Învăţare: III. CONDUITA PSIHOSOCIALĂ


Nr. de ore alocate: 8 ore
Săptămâna: S29 – S35
Nr. Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. (detalieri)
1. Imaginea de 1.4 Recunoasterea unor tipuri de Lecţie de transmitere şi Manualul, fişa Evaluare
sine şi percepţia relatii interpersonale a unor însuşire de noi cunoştinţe formativă prin
socială a comportamente si atitudini bazată pe problematizare chestionare orală
imaginii de sine sociale in situatii date -dezbatere pe tema
2ore, 2.4 Evaluarea unor tipuri de importanţei imaginii de sine
comportament psihosocial in şi brainstorming pentru
contexte situationale date identificarea influenţei
3.3 Rezolvarea,prin cooperare cu pozitive şi negative a imaginii
ceilalti a unor situatii problema de sine (pozitivă/negativă)
cu ajutorul cunostintelor de - aplicarea noilor cunoştinţe
psihologie prin realizarea analizei
4.3 Adecvarea conduitei psiho-
sociale la diferite situatii
5.2 Manifestarea unor
comportamente prosociale
necesare participarii la rezolvarea
problemelor comunitatii

2. Relaţiile 1.4 Recunoasterea unor tipuri de Lecţie de transmitere şi Manualul, fişe cu exerciţii Evaluare
interpersonale relatii interpersonale a unor însuşire de noi cunoştinţe formativă prin
şi rolul lor în comportamente si atitudini bazată pe strategia explicativ- chestionare orală
formarea şi sociale in situatii date reproductivă frontală
dezvoltarea 2.4 Evaluarea unor tipuri de - sintetizarea cunoştinţelor
personalităţii comportament psihosocial in despre specificul şi tipurile de
2 ore contexte situationale date relaţii interpersonale precum
3.3 Rezolvarea,prin cooperare cu şi utilitatea practică a acestora
ceilalti a unor situatii problema - utilizarea noilor informaţii
cu ajutorul cunostintelor de pentru stabilirea climatului
psihologie educativ în sala de clasă
4.3 Adecvarea conduitei psiho- (elevi-elevi, elevi- profesori)
sociale la diferite situatii

3. Comportamente 1.4 Recunoasterea unor tipuri de Lecţie de transmitere şi Manualul, pliante cu influenţa Evaluare
pro şi relatii interpersonale a unor însuşire de noi cunoştinţe grupului formativă prin
antisociale comportamente si atitudini bazată pe strategia explicativ- chestionare orală
2 ore, sociale in situatii date reproductivă
2.4 Evaluarea unor tipuri de - familiarizarea cu noţiunile
comportament psihosocial in noi (comportamente pro şi
contexte situationale date antisociale, noemalitate şi
3.3 Rezolvarea,prin cooperare cu anormalitate socială)
ceilalti a unor situatii problema - teoretizarea asupra ideii de
cu ajutorul cunostintelor de influenţă a grupului asupra
psihologie propriei persoane
4.3 Adecvarea conduitei psiho-
sociale la diferite situatii
5.2 Manifestarea unor
comportamente prosociale
necesare participarii la rezolvarea
problemelor comunitatii

4. Recapitulare 1.4 Recunoasterea unor tipuri de Lecţie de recapitulare şi Schema lecţiei xerocopiată Evaluare
finală și relatii interpersonale a unor sinteză la sfârşitul semestrului (cu spaţii libere pentru sumativă prin
evaluare comportamente si atitudini şcolar completare), fişe cu diferite examinare orală
2 ore sociale in situatii date Test docimologic exerciţii şi observaţie
2.4 Evaluarea unor tipuri de curentă
comportament psihosocial in Evaluare prin
contexte situationale date test docimologic
3.3 Rezolvarea,prin cooperare cu
ceilalti a unor situatii problema
cu ajutorul cunostintelor de
psihologie
4.3 Adecvarea conduitei psiho-
sociale la diferite situatii
PROIECT DIDACTIC

DATA: 31.05.2018

PROFESOR: Iftime Alexandra Alina

CLASA: A X-A

DURATA: 50 MINUTE

ARIA CURRICULARĂ: Om Și Societate

DISCIPLINA: Psihologie

TEMA PROIECTULUI: Conduita psihosocială. Imaginea de sine și preceptia ei socială

TIPUL LECTIEI: predare-învățare

METODE ȘI PROCEDEE: conversația euristică , învațarea prin descoperire, conversația,


explicația, problematizarea, organizatorii grafici, exemplificarea

COMPETENȚE SPECIFICE:

- Recunoaşterea unor tipuri de relaţii interpersonale, a unor comportamente şi atitudini sociale în


situaţii date

- Adecvarea conduitei psiho-sociale la diferite situaţii

- Evaluarea unor tipuri de comportament psihosocial în contexte situaţionale date

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

- La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili definească eu-ul printr-un demers deductiv . Obiectivul
va fi atins daca elevii vor surprinde elementele cheie ale definiției.

- La sfârșitul lecției elevii vor va fi capabili să numească principalele componente ale eu-ului in
urma rezolvării unei fișe de lucru. Obiectivul va fi atins dacă elevii reușesc să numească cel puțin
două componente.

- La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să identifice elemetele fundamentale care stau la baza
formarii eu-lui prin prezentarea unei situații specifice. Obiectivul va fi atins daca elevii vor fi
capabili să exemplifice situații concrete din viață când au socializat, au făcut comparații sociale
sau au avut o anumită percepție de sine.
- La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să conștientizeze importanța imaginii de sine, stimei de
sine și perceptiei de sine. Obiectivul va fi atins dacă elevii vor fi capabili să sesizeze legătura
dintre aceste concepte.

- La sfârștul lecției elevii vor fi capabili să înțeleagă avantajele unei stime de sine ridicate.
Obictivul va fi atins dacă elevii vor exeplifica avantajele.

MIJLOACE ȘI MATERIALE: Manualul de Psihologie pentru clasa a X-a, table, fișe de lucru,
tabla

BIBLIOGRAFIE: Neculau, A, Iacob, L., Sălăvăstru, D., Havârneanu, C, Boncu, Ș., Lungu, O.,
(2005) Psihologie, Manual pentru clasa a X-a, Editura Polirom, Iași
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

NR. ETAPELE OB. ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE ȘI FORME DE EVALUARE TIMP


CRT LECȚIEI OP. PROFESORULUI ELEVULUI PROCEDEE ORGANIZARE
1 Moment Salutul. Verificarea Elevii vor Conversația Frontală Orală 2 min
organizatori prezenţei, de asemenea răspunde la salut şi (aprecieri
c se crează şi condiţiile la verificarea verbale)
psihologice optime prezenţei.
pentru desfăşurarea
lecţiei (organizarea
clasei).
2 Captarea Profesorul va citi Elevii vor asculta Frontală Orală 3 min
atenției elevilor o scurtă cu atenție (aprecieri
povestire verbale)
3 Anunţarea Vom vorbi astăzi despre Elevii vor asculta Conversația Frontală Orală 2 min
subiectului imaginea de sine. Pentru și eventual vor euristică (aprecieri
şi a a deveni ceea ce dorim pune întrebări la Explicația verbale)
conţinutului sau pentru a ne realiza care profesorul va
(obiectivele) posibilitățile pe care le răspunde
lecţiei avem, trebuie să ne
cunoaștem, să ne
explorăm propriul eu și
să dobândim o imagine
de sine cât mai exactă.
La sfărșitul lecției veți
ști ce este iamginea de
sine, care sunt
componentele eului și
conversația euristică
cele trei aspecte ale lui,
precum și procesele prin
care se formează eul.
4 Dirijarea O1 1. În prima parte a orei o Elevii vor lua parte Covrersația Frontală Orală 3 min
învățării să definim imaginea de la discuție. euristică (aprecieri
sine si eul. verbale)
2. Profesorul Elevii vor Învățarea prin Frontală Orală 5 min
solicita elevii să răspunde la descoperire (aprecieri
răspunda la întrebarea întrebare. verbale)
” Cine sunt eu ? ”.
Pornind de la aceste
răspunsuri, se vor
delimita cele trei
aspecte ale eului.
3. Profesorul va desena Elevii vor Organizatorii Frontală Orală 4 min
pe tablă o diagramă prin contribui la grafici (aprecieri
care ilustrează cele trei desenarea schemei verbale)
tipuri de eu. (material, prin intermediul
social și spiritual) cunoștințelor
4.. Profesorul va explica anterioare Explicația Frontală Orală 9 min
pe scurt din ce se Elevii vor Individuală (aprecieri
compune eul (stima de completa fișa verbale)
sine, imaginea de sine și
auto-prezentarea) și va
distribui o fișă de lucru
O2 elevilor pe baza acestor
informații.
5 Obținerea O3 În această etapă a Elevii vor citi Problematizarea Pe grupe Orală 12 min
performanțe lecției elevii lecturată materialul și vor Conversația (aprecieri
mterialul referitor la
i formarea eu-lui explica și prezenta verbale)
(socializarea, conceptele
compararea sociala, solicitate de către
perceptia de sine ).
profesor.
Elevilor vor fi impartiti
in trei grupe si fiecare
grup va fi responzabil
de explicarea si
prezentarea fiecarui
concept.
6 Asigurarea O4 Pentru a ne asigura de Elevii vor discuta Exemplificarea Frontal Orală 7 min
retenției și a comprehensiunea pe baza a ceea ce (aprecieri
transferului elementelor studiate în profesorul prezintă verbale)
această oră profesorul va
aduce
cateva exemple din
care elevii vor sesiza
legatura dintre stima de
sine si perceptia de
sine.
7 Evaluarea şi O5 Se vor face aprecieri Elevii vor lua parte Conversația Frontal Orală 3 min
încheierea generale asupra la discuție. (aprecieri
activităţii importante stimei de verbale)
sine si asupra modului
de desfășurare al orei.

ANEXE: Într-o noapte, doi oameni au dat o spargere într-unul din cele mai mari magazine din oraş. Râdeau răutăcios când au
intrat în magazin, iar peste vreo două ore când au ieşit, râdeau la fel - chiar dacă nu furaseră nimic. Ceea ce au făcut ei a fost
mult mai subtil şi răuvoitor, poate chiar mai păgubitor pentru magazin decât un furt obişnuit.
Cei doi s-au dus prin magazin şi au schimbat etichetele cu preţuri. Au luat eticheta de pe o bicicletă şi au pus-o pe o rachetă de
tenis. S-au dus la etaj şi au luat eticheta de pe o pereche de şosete, apoi au coborât la parter şi au lipit-o pe o cămaşă. Au schimbat
preţul de pe o minge de plastic cu eticheta de pe o minge de piele. Aşa au făcut cu fiecare etichetă din magazin, apoi au plecat.

Ce credeţi că s-a întâmplat a doua zi când s-a deschis magazinul?

A doua zi de dimineaţă magazinul s-a deschis ca de obicei. Casierii erau la locurile lor. Marfa era aşezată ordonat pe rafturi.
Clienţii intrau şi ieşeau din magazin, cumpărând ce aveau nevoie. Găseau ce le trebuia, plăteau şi plecau. A fost nevoie de vreo
două ore – timp destul de lung - ca să observe cineva că fuseseră schimbate toate etichetele cu preţuri. Câţiva cumpărători norocoşi
au făcut cea mai bună achiziţie din viaţa lor. Alţii au plătit dublu sau triplu pentru marfa cumpărată.
Test docimologic

1. Încercuiți varianta corectă (A sau F):

 Nevoia de afiliere se referă la nevoia oamenilor de a avea contacte relativ frecvente cu


ceilalți. A/F
 Stima de sine și imaginea de sine sunt sinonime. (A/F)
 Termenul ”atracție” este opusul termenului ”respingere” și este diferit de ”indiferență”.
(A/F)
 Comportamentul de ajutorare nu reprezintă o subcategorie în cadrul comportamentului
prosocial. (A/F)

2. Încercuiți varianta corectă

 Afirmarea identității presupune urmãtoarele dimensiuni:

a) continuitatea, diversitatea, acțiunea

b) autonomia, afirmarea, socializarea

c) valorizarea, acțiunea, compararea

 Componentele eului sunt:

a) conceptul de sine și socializarea

b) conceptul de sine, compararea socială și socializarea

c) stima de sine, auto-prezentarea și conceptul de sine

3. Realizați corespondența dintre cele două coloane:

Nevoia de afiliere preferința pentru relațiile calde și apropiate

Nevoia de intimitate nevoia oamenilor de a avea contacte relativ frecvente cu

ceilalți

Singurătatea este o stare emoțională a persoanei


4. Completați spațiile punctate:

a) Adesea, atracția interpersonală urmeazã principiul reciprocitãții: îi…………… pe cei care ne


simpatizeazã și îi…………….. pe cei care ne antipatizeazã.

b) Stima de sine este componenta evaluativă a Eului ce se referă la auto-


evaluările………………………………………………………………………………………..

c) Conceptul de sine reprezintã totalalitatea……………………………………………………

5. Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători, pentru a da un sens corect


propoziţiilor:

Termenul Eu se referã la capacitatea ființei umane de a…………. și de a reflecta asupra


propriilor acțiuni, de a fi cunoscãtor și cunoscut totodatã, de a
construi…………………………...William James a fãcut distincșia între trei aspecte ale Eului:
Eul………………………………………………. Eul………….- este construit din
îmbrăcămintea persoanei, corpul dar și casa și celelalte posesiuni ale ei. Eul………………..este
construit din…………………………….pe care individul le face asupra celorlalți.
Eul……………….se referă la capacitatea noastră de…………………….

6. Descrieți componentele Eului răspunzând la urătoarele întrebări:

-Ce este conceptul de sine?

-Care este componenta evaluativă a Eului și ce înseamnă aceasta?

-Caracterizați auto-prezentarea.

7. Interpretați Eul material, social și spiritual în funcție de percepția voastră asupra celui
mai bun prieten.

8. Elaborați un eseu de o pagină cu tema ”Imaginea de sine și percepția ei socială” în care


veți cuprinde definiția Eului, componentele acestuia și formarea lui.