Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectul unitatii de invatare - Unghiul

Clasa a V-a
Capitolul: „Elemente de geometrie si unitati de masura”
Unitatea de învăţare: Unghiul
Nr. de ore alocate: 8(opt ) + 1(una) – evaluare
Nr. Resurse
Continuturi Competente specifice Activităţi de învăţare Data Evaluare
ore Materiale Procedurale

1.3. Identificarea notiunilor geom. - observarea si identificarea figurilor geometrice unde Conversaţia euristică
Observarea modului de
elementare şi a unităţilor de măsură apar unghiuri; Manual Explicaţia
lucru individual, raportare
1. Unghi : defininiţie, în diferite contexte; - observarea si identificarea elementelor unui unghi (varf, Culegeri de Exerciţiul
1 S9 prin scriere la tablă,
notaţii, elemente, laturi); probleme Activ. Fontale şi
analiza comparativă a
interiorul unui unghi, 2.3. Utilizarea instrumentelor - observarea si identificarea unor regiuni delimitate de un Fise de lucru individuale
răspunsurilor primite.
exteriorul unui unghi geometrice pentru a masura sau unghi(interiorul si exteriorul unui unghi); Lucru pe grupe
pentru a construi configuratii
geometrice; - constructia unor figuri geometrice cu dimensiuni date;
- masurarea unor lungimi pe modele sau obiecte din
3.3. Determinarea perimetrelor, a realitatea inconjuratoare (utilizand instrumente de Conversaţia euristică
Observarea modului de
ariilor (pătrat, dreptunghi) şi a masura adecvate); Manual Explicaţia
lucru individual, raportare
volumelor (cub, paralelipiped - constructia unor unghiuri congruente; Culegeri de Exerciţiul
2. Măsura unui unghi, 1 S9 prin scriere la tablă,
dreptunghic) şi exprimarea - observarea si identificarea diferitelor tipuri de unghiuri; probleme Activ. Fontale şi
unghiuri congruente, analiza comparativă a
acestora în unităţi de măsură - reprezentarea prin desen a unor configuratii geometrice Fise de lucru individuale
clasificări de unghiuri. răspunsurilor primite.
corespunzătoare; ( drepte paralele, drepte perpendiculare, unghiuri de Lucru pe grupe
masura data, etc.);
5.3. Interpretarea prin recunoasterea - masurarea cu raportorul a unui unghi dat;
elementelor, a masurilor lor si a 2 S11 Manual Conversaţia euristică Observarea modului de
relatiilor dintre ele, a unei configuraţii - constructia unor figuri geometrice cu dimensiuni date; Culegeri de Explicaţia lucru individual, raportare
3/4. Aplicatii geometrice dintr-o problema data; - masurarea unor lungimi pe modele sau obiecte din probleme Exerciţiul prin scriere la tablă,
realitatea inconjuratoare (utilizand instrumente de Fise de lucru Activ. Fontale şi analiza comparativă a
6.3. Analizarea unor probleme masura adecvate); individuale răspunsurilor primite.
practice care includ elemente de - constructia unor unghiuri congruente; Lucru pe grupe
geometrie studiate, cu referire la - observarea si identificarea diferitelor tipuri de unghiuri;
unităţi de măsură si interpretarea - reprezentarea prin desen a unor configuratii geometrice
rezultatelor; ( drepte paralele, drepte perpendiculare, unghiuri de
masura data, etc.);
- masurarea cu raportorul a unui unghi dat;
- aplicarea operatiilor cu numere rationale pozitive
Conversaţia euristică
(adunare, scadere, inmultire, impartire) in calculul Observarea modului de
5. Calcule cu măsuri Manual Explicaţia
masurilor de unghiuri; lucru individual, raportare
de unghiuri exprimate Culegeri de Exerciţiul
- transformarea gradelor sexagesimale in minute; 1 S12 prin scriere la tablă,
în grade şi minute probleme Activ. Fontale şi
- transformarea minutelor in grade sexagesimale; analiza comparativă a
sexagesimale. Fise de lucru individuale
- verificarea coliniaritatii unor puncte date (de exemplu, răspunsurilor primite.
Lucru pe grupe
cu masuri de unghiuri, cu lungimi de segmente);
1.3. Identificarea notiunilor geom. - aplicarea operatiilor cu numere rationale pozitive
Conversaţia euristică
elementare şi a unităţilor de măsură (adunare, scadere, inmultire, impartire) in calculul Observarea modului de
Manual Explicaţia
în diferite contexte; masurilor de unghiuri; lucru individual, raportare
Culegeri de Exerciţiul
6. Aplicatii - transformarea gradelor sexagesimale in minute; 1 S12 prin scriere la tablă,
probleme Activ. Fontale şi
2.3. Utilizarea instrumentelor - transformarea minutelor in grade sexagesimale; analiza comparativă a
Fise de lucru individuale
geometrice pentru a masura sau - verificarea coliniaritatii unor puncte date (de exemplu, răspunsurilor primite.
Lucru pe grupe
pentru a construi configuratii cu masuri de unghiuri, cu lungimi de segmente);
geometrice; - stabilirea axelor de simetrie ale unor figuri geometrice Conversaţia euristică
Observarea modului de
prin diferite modalitati (pliere, desen); Manual Explicaţia
3.3. Determinarea perimetrelor, a lucru individual, raportare
7. Figuri congruente. - completarea unor desene prin simetrie fata de axa data, Culegeri de Exerciţiul
ariilor (pătrat, dreptunghi) şi a 1 S12 prin scriere la tablă,
Axă de simetrie. folosind liniatura cu patratele; probleme Activ. Fontale şi
volumelor (cub, paralelipiped analiza comparativă a
- determinarea prin pliere a axelor pentru patrat, Fise de lucru individuale
dreptunghic) şi exprimarea răspunsurilor primite.
dreptunghi; Lucru pe grupe
acestora în unităţi de măsură - aplicarea in situatii practice a elementelor de geometrie
corespunzătoare; studiate pentru generalizari si particularizari; de exemplu,
probleme deschise de tip: utilizarea unor metode
5.3. Interpretarea prin recunoasterea personale pentru transpunerea unui model geometric dat
elementelor, a masurilor lor si a Conversaţia euristică
pe hartie la suprafete mari (rond de flori, mozaic, Observarea modului de
relatiilor dintre ele, a unei configuraţii Manual Explicaţia
mandala); lucru individual, raportare
geometrice dintr-o problema data; Culegeri de Exerciţiul
8. Aplicatii - descrierea unor reprezentari geometrice in situatii 1 S12 prin scriere la tablă,
probleme Activ. Fontale şi
practice/aplicative(de exemplu realizarea planului clasei, analiza comparativă a
6.3. Analizarea unor probleme Fise de lucru individuale
al curtii prin metoda proiectului); răspunsurilor primite.
practice care includ elemente de Lucru pe grupe
- modelarea unei situatii date, referitoare la segmente,
geometrie studiate, cu referire la figuri congruente, mijlocul unui segment si simetricul unui
unităţi de măsură si interpretarea punct fata de un punct, prin transpunerea acestora din
rezultatelor; contextul dat in limbaj specific matematicii;
9. Evaluarea -rezolvarea unor exercitii si probleme semnificative care 1 S13 Conversaţia euristică Observarea modului de
cunostintelor- sa scoata in evidenta cunostintele acumulate cu grad Fisa de lucru Explicaţia lucru individual, raportare
evaluare orala diferit de dificultate Exerciţiul prin scriere la tablă,
Activ. Fontale şi analiza comparativă a
individuale răspunsurilor primite.
Lucru pe grupe