Sunteți pe pagina 1din 191

IEditura AGA;<i'IG.

BUGUre~tii 200.2

SfantuI S"el'alim de 881'017

o Biografie Spirituali

de Arhtmandrltul Lazarus Moore

Se tipiirerrte ,cu b11WC1,f,mnta:r.ea Prea Sfin:p.tului Pirinie (JALACTION EPis'Copul Atexant/.riei ,~i l'eieormarmlul

Tr,-adurer@ de PYo,f. Paul.BiiltUl

Printed with the lllesslng fo

His Grace Bishop .HILARION 1R~~;siian priliodox Church 9IIltside of Rus"si:a

Adroowiedgnlent

With deepest gratitude to ElshoE' mlarioIl, DianDB Cranor) Catherine Pean, M,atcoim McElwuey,. and Edward A. Cortez, Jr, without whose help thts book could not have been

pubUshed.. '

CopyrigffiIl 1994 ~ Christ of the Hills MooosieEy NEW SAROV l''RESS

Blanco, Texas 78606.1049

, . U.S.A

@ Editum Agapis '

IS BN - '973 - 9434 . '74 - 6

AtiJ'lesam Mlmlsdrll ~Chr.ws.t of the m-~ms~I'! multuillire noassre peneru drep,ml de a traduce ~:[publica -in limba romfi.n:l carrtea AdrmmdrUu1ui Lazarus Moorre

"Sfiluul Serafim de Sarov - 0 Biografie Spirituala'

Portretul parintelui Lazarus Moore execu tat de Alexei An to 110'V;,

Catedrala ortodoxa Srantul Ioan, Eagle River, Alaska.

Cuprins

/ntrGduce."e ' , ~ ' , ' .. ' . , .' . .11

CajJi'tohd J- Sui)' aC-OJ)erlfulcaset materne . . . " . .. . 17 CapitolullI - Fe druntul cdtre Saro» ......,.....:1 7 Capuolul III - Frate/e Prohor ... " .. , ..... , ..... 33 CapUolttllV -In sck-im.a: fngereoscii . . . . ,; , . .. . . . . 47 CapttoluJ V - Sihtistriea: tndeparfata. " ..... , ... , .... 67 CapttolulVl - Pust1~icia (retragerea in pustnicie) .,' 89 Capttolul Vll - Pe caJea desiitliir#-'J'ii' . , . , . • . . . . . ,. U)9 Capitotul vut - 0 mirM:matiid'escopmre

flcutii tumli , , .. , . ,;, .. , " . , .. ~ , . , ,. 135

CaPitotUlIX - ,slint dtinuriJe iaduiui 0 ,.,emitate? . . 169 Capitvlul X ~ Piirinte ~fIi starer duhovnJreas;c . . . ., . 175

Capito/ul Xl - Mona}tismuJ -# iu'mea .. ' . " . , !97

Cap£t()luJ XlI - Mir-en.ii ~i casiitvria ..' . . , . . . , . ,. . . 20.6 CapitoJuJ XIll - Evtavi'a i'fl, Iume . . . , . . . . • . . . . . , 2:22 Capltotut XIV -lndrumator de suflate pUn

de bucurie duhovniceascii ; .. , .. , ' . " 446

Capi.to~ul Xli - Mate jacator de minuni ,. 2'79

Capitot'ul XVI - Predcerile Sfontului Serafirrt . , 3tJ4

Capi/olul XVJ] - Aparifi:a Jlfakii Domnulul

ciitr.e Sjantul Serafim , , . ., , . , . " . . . . . . . . , . . . . . . . 31 ()

CajJitolul XVIll-, Ulti'mul an at l)iel~i bjlJntuJui

Serafim, jericit.7:'! SiJ-!l .s.far~"IU$i tnmormaJ~tarea ..... 314

C'apltolul XiX -.AjutO-T suprafiresC' # ulndeciiri mitmnate' do~ana#fJ pritl m{jloctre Sf_antu-,

ItJd Settiftm dfipii mtlo,t:tea sa ." " . . .. . " , .. . " . " . , . .. 328

cajJi.t()lul xx- Cfi,1UJntzarea . . . . , . ,. . " " . . . . " . " . 351 Capitolul XXI - legdtura dirltre cer ~~i pamlint .... 371

Intreducere

de Catherine lLuc,i:rut~ Penn

sfb:ttu~ Seraftm de S2'rav (17:5}}·1833) este socont JJrfntre eel mal cnnoscun ~i mal jrrdr:tgl Ii sfinl~ ttl Bis,edci~ OrrmodOX8. ru este tnqrltgit de poporul rJ,J~ pr'ecum ~j de: ,cltre t0ti eei t~te 11 cunosc, Odata 'CQ pnblicarea ~tcestef '~BlqgrafU 8p,il·~[uale de (:atre arhlmandntul Lazarus Moore, "W\ll~~ o:_tmeOl vorputea sa-l cunoasca mal tndeaproape.

Sffintul Seraflm a trait FwtucepI~lUlllnei prirnaved spiritu~le pentru via la. ~isedcij din Rps:ta: In seco~u~ in. care a trait sraDtu'~ Seraflm de S~lfoQ1V ~n,allahi:m~.ul a cllnosqJ't ,0 mare llio·, noril'€l st odata. en aeeasta sJ. Icreilintm' oame.rrUo-r a crescut,

! . . . "" I --. ,- - ~. , . - " . .

In vremea vie'tii sale mU 4e pelertn! se bllQulz-eau cijtT'e manasrirea Sarov pentru a-l vedea, Ei "VefThaau de pe 11ltFeg p!runintul marii RusU. La 70 de a~j '~b.~p:a adormirea sa intfil Domnnl dragostea f~Jlad.e el se ]nrad~til~e atat de ~ulTt prlntre eredinetosn rusi tnrc~t sure qe mii de o~fflen:] aJll~p'arfi.dpa:f ~ slujiba de ca.non~z,are a sf!nttdni. .

Aeesr mare sfitnt 1i~t rev~sa 4'J'a,g(ist~a '4~P1nezeia;sre':l cil:~ tre t.op ;C¢1 Caf16 i1 v:izlhm, r~~ani ~j ij6Qili, lIDr,eniL ~[ nilif~111!'pe.~ monaht ~i monahiID. Simpia' sa pr,ezep,ta ii futlfeaj fiinveselea,· ;j'uhovmceste si 1~ vtndeca. Cii'l:tJvu dintn~ ftU S'Ii duhovnieestt

....., . , I . " • ., i ~...- I r

au los, bine,(;'urva:nta~] sii. va(U1 0 mal mare sttalllCif,e a ~fitntubli '1n Duhnl stant. Ei povestesc ta-p~.~l ca dlipiul SaUl €l1a ata.t de plin de stralucire il~iit era im:p~s~bi! sa~l pdve~ti. UfiuJ dlntre eeie mal mad dseurt oierite (Ulle..m}] rU " iktvilatui1t sa ell pnvire Ia~e~nl vielli crestlne - dob ao!(Ur~a Q-utr\iJJQ], SiQ:n t - a Wost oferita intr·un astfel de IIDl~men.t de' sWafucir,e. A(:e a;stai

, .. ~

istQri~,~re lndUsa in mntl'!egbne :m cad,nd acestel biografH este

q€! neuna t~ Profunzimea acestei inv~~a iuri Ho~te fi in~.eleasa int,egr~d dear in eontextul 'in~t;~gn sa~e y~elt A~adarj in. ttmp ce bucurta ,~i stralueirea (luhovnh:e'a.sca:·fep'r,ezin~a ~mp.resiile

/2 DE ARHlM., .LAZARUSMOORE

SF. SBJUtFIM 1)E SALROV - (1 BIOG.RAPIB SPIRfTUALf 13

celor ce s-an anal in preajma msrf sfintenli ~i euraaceasta a dus 1~ neiatelegere ~i chlar lru O'sHIi tate fa.~ de srim!. Autoru~ nu-~ judecii deloc pe cell care l-an nedtjit pe sfantul Seraflm ~i i-an p'.dcfmrllit gr,eut:1pi. Prin ac.easta smerenle el urmeazs pro" priul exemplu al sfantului, EJlmpede ca. aeeasta nu este -0 b~o:gralrf€ in sensul obi~niilit ru. cuvantului. Parlntele Iazarus Moore face mult mai mnlt decit sa, eovesteasca vial-a si IDvititurile

II I I ~

sfanmlui. Filiatia dunovnteeasca a. auterului 'CU sfantul este

siInp, ta, la fieeare pagina, 12 ea ~:i cum acesta 8·a1' Il anat '~n preajm~ sfintului Serafim, imtaplnd din fa ptele ~i vorbele staretnlut, Anmci dind sfsnrul Sf retrsge departe de oamenl pentru a. se eufundajn ramele Dumnezetrtt ucenlcul S,$1!l ~teap· ta ~i mediteaza tmprenna CD nol asupraa ceea ce depsseste puterea noastra de 1:u,d.egere." !l:nefab~hd pustniclei iii era fruni .. ltar parintelui Lasams did el tnsusi petreeuse multi ani de singurimve ill India .. Istoria acestei dijtp este r,emarca:bUii prla ea i:llsa~:L l'extul a fost trtmts mal tntiH pal'in:~elllli B,ene,dii,ct~ editornl de Ia New Sarov Press apartinand man~tirn Chrtst ofthe Hills de catre epillscopulli Ilarion anmci dud ma.J:lJitstil'ea era pe punetul de a fi pr.i!mitl in (ad rul Btsericli Ortodo~e Ruse anata dincolo de. grani~ele: Rusiei,

Vliimca Uari,Ofl ii souse 1i1Iarin~elui Benedlcc "As vrea sa-U

r t" ,~

trtmit 0 bio,grafi.e a sfantului Serafim spre publicare, Este cea

mai frumoasa biograJi€ a sfintll1ui Serafim pe care run citU-o vreodata, Cred di e cea maibuna biografIe care a fost scr:isa. Inca au a fost pub~icata. Felul in care ft. aju.ns acest mannscrts la mine este 0 pove ste aparte,

'Iextul a. fosc gasst in mod mtstenos la Novo Dfveievo. En am aiel ortgtnalnl, Cu sigurmta. eft se p'lffitteaza de wee 30-40 de. ani. E ingalbenit ~~ putin cem zdrentuitpe lei-colea. E batm la masina C1l eorecturi facute de manil) care indica faptul ta an fos[ f.jcnte c.ibeVl1 redactsri". P:lrintele Benedict Intenttona

,

s-o pnbhce ca pe "J lucrare momma, dar ulterior vHidil,c:a Ila-

noastre oele mai puternice in ceca '00.1 priveste pe sfau,t, parinte~e Lazarus scoate in evtdenp pnn amaaunte vii izvorul acestei stl'illuciri. ill ne a:rat~ di. acest izvor este harul ~ui Dumnezeu, drurnlt cu atata imbelsugare in v~ata s~ preeum ~i tatna ~Bllli har, R~. ne descr~e ~i Eel ul in care se dobaJ]lde~~~ acest dar al lui Dumnezen: prin sfanra. ascultare monahala; si

pdmasceza gever~t .,'

Povesaea celorlOOO de zUe petrecnte in rugaciune p,e 0 piatl'l1 ascunsa in paOlurea Sarov este famiUara o(dor care- 1 ~nosc. Pirijltele Lazarus ne aWn Hi. sa; 1nteleg,ern .aoest Iucru, ca. ~i IUllreie sale ell demonn, precum ~i alte fapte de jertfi si ~e. pada.r.e de sine pensru dragostea lui Hrtstos, U'rffljilroom i~t'n!. gul 'curs al vietti sale- at unui tauaf cucernie 10 lume, p~~ la ¥ia~ tr~idl in manasUre; mai apoi retragerea sa in pustte ~in cele din nrma, "'atu od csnd fruetul s-a eopt in m t regi me ~" p:ma hi" usa cbiliei sale deschisa intregii omentn,

.M,aica Domrmlnl a.@ost prezenta 'm mod marcant in viata sfintului Seraflm din fra,g,eda copilarie p'~na la meartea sa, Ba f-a ariitat 0 dragoste inflntti vindedndu-l die boli grave de ·c:}teyu Ofi ~i ap~r:tlndu- I pepareursul Vietti de dlouru.:p.rezece ort .. ill timpul uneia dintre ~parjtme sale, ea l-a daru~t izvOorid m,ci'tor de mirumi a f.ilre~ a,a a vindeeat mit de pe~e1rrni1 de to, febd de boll in titnpu~ ~i dupa via~a sa td1ta pe pamant In lle1'mmellta el n inrva~a pe oameni sa-i ceara ajutorul sf ' mingMerea, EL eta binecanoseus pen tru mecp,l[tnea matern'cr pe care 00 arata tuturor celor care venean la .e~ co sineerttete. Dand sfatU'!"i unnl ·v:ii.to~' starer 11 spuse acestnia, fjj ca 0 m~l1ni ~I nu ea un tam fat~, de fratl".

'I "1

Gu 0 nedinmta venerade fa~ de Sf:llllt autorul ne tnfittisea,-

zi~i ~feu.tali~~. is@'Ue1e ~i iru:en:irUe sale, Cu depUml drng~~e fata de B-lsencA~ifati de via~at monahals, parmtele Lazarus rela.tealz'l fehil mn care neeazurtle ~i j,sp1 tele apar 'n:} cadrnl a,oestui medm, lEI descrle nepntmtast fragili~81fua ma:joritaJp!

14

DE ABHJM. LAZARUS MOORII

SF. SEHAFlM PO s.4JlOV - 0 BEO(JRAFIlJ SPIRl'lVAl.A

15

don zise; "s-ar patea ea aceasta biografie sa fie scdsit de pil'ilntele LazatfUS Mo ore. Nu am de unde ~ti cu adevarat", Parintele Benedict it sceise psrtn te'Iu! Lazarus, tar acesta rispunS-B d[ nu credea ca Ii apa~ne. Era foarte bit tr§n~ spuse el, ~i Ul1.~J puma aminti. Spre sfii.r~i.tuI lui atlgust-inceputuJ lui septembri.e 1992 piFintele Benedlct s-a; dus in Alaska sllA. vruiil pe plEintele Iazarns inl probfeme, btserleesn EI HU a lnatmenu-

serisul cu el, dar ii amlnn de aeesta bltran.ului monah, -

Parmtele lazarus raspunse aflrmattv: scrlsese 0 btogrsfie a stlntului Seraftm, dar aeeasta se intimplase ILU mldt t1m.p ill urma, lar el nu mai vszuse textul de peste douiUed de ani. ExJ.smu dou! exemplare a~ textulut. Unul, erede el, se pare c'o! n avea a'rfHepisoopul Andrej de Novo-Diveievo. CeHUalt, 00 scnere ma~ recen t2> fusese diruit unci moe duhovnieestl din Australia. EJ pierduse leg~lura cuea asa IndU acesta s~ pierduse cu towl El rugit pe piU'in tele Benedjet sa~i trimitj cfueva p:a:gjfIi. - va tncerca sa, le recnno:ilSdlMemorm ii sla:bise,. cild deja se apropla de moarte, Parin1Jele Benediet II trhnise dteva p1agiJn cmd 'ajuDSIe aeasa, P~rintele Lazarus fu surprins atune; cilnd le v'rinn. Spuse (:a trebule sa fie luerarea sa, Era sistemul sau de notare in subsolul p-aginilor d~ n anj} antert- 0r11 pe vremea cand lucrase Ia Snntele Scnpturl, un sistempe

- care-l niodernizase de atund. Alt'li au eomentat faptul cit: tradueerea conversatiet sfitntultd Serafi m eu Mooovilov din acest JrutUuscris era- practic identic~ cu cea publicata in manas.[i.rea SftrlJa 'rreim.e ~i CUDoscut~ a fi lucrarea panntehn Lazarus. Incurajap de acese l'ucru~par-Inte1e Lazarus ~i Diane Cranor, fare este mca sa d.uhLovflicealSca .~ pastra toarea tezaurnlw siu hterar, aJU fast cat se poate de dornici sa vad~ inll'eaga luerafie. Peste ,citeva zlle un exemplar al Iu.crru'u illata in manuscrls se sfla in ll1fr1n_de p~lrb[telui Jazaras. Acesila fu rncantat de ea ~.i: spuse. "Da, aeeasta separe at este lucrarea mea", Dupa: ce a studiat-o limp de cateva zUe, s-a couvins fa acesta

era. un mannscris mal vecht al biografiei pe care 0 considera p:lierduta. A fost lntrebat daca luerarea era completa, El rillspunse cil Iucrarea era termtnata, d'Olf mat avea nevoie de unele modificitr.t Dar ne aflam deja la mijlocul lui octembrie, ell dilffita siptinlilln1 Inaintea mOl1ji sale, III era prea bolnav ca. sa mai poatil: lucra san clnar macae sd indrume pie cmeva spre ru-l anrta

Bditorul acestet biografii, s-a. homrat s-o publice as,a cum ne-amasat-o panntele Lazarus. In unele loeurl se siEnlea nevola UDQr stllizari in Iunha] .. Mai e:xisUl ~i unele cuvinte care .se reo pets ilD cadrul povesUrUor. Aceste a au fost toa te psstrate, a~a incat luerarea i~i pastreaza csracterul el nealterat, Un mare numar de eitate din Sfinta Scriptura, folesue de parintele L:n-arus au reprezentat o alta p.toblema ediltOriaJIa. Auwrul a fost un erudi t in p roblemele SO n tei Seripnm ~i a tradus chiar Biblia. De aceea nu am mai considerae neeesar si verifidim v:eridlcit:a tea dtatdor dln texteJe Sflntei Sertptur], In general. am Ul'JhaJ unru totul caracterul t,extulul ()r~ginai ~ a cum a fost lQsat. Suntem deosebit de recunoscatorl parln telui Iazarus ca ne-a dat pestbilitatea de aaduee la cuno*tin~ publiculm a,oe;astI~ "Eiogmfie spidtuara~.

Sfful tul Seraftm de Sarov ne ofera .nuua tu tnror aju[orul s~ harul sau, Avem nevoie de ruganunile ~i sprijtnnl s{llu perc manent, Pafinte~e Lazarus nl-l aduce pe sfftntul nu numa] cUnainrea oehrler nostri, ci ~.i in in:imUe noastre,

Partntele Lazarus s-a nascur in orasul Swlndon din Anglla de ziua siantului Inca (18 octo.mbrje), in Mul1902. La varstat de 18 ani a- fost trimis in Canada unde a avut mai multe slujbe ~i in eele din urm.a a devenit cetatean canadian, Apoi} avfmd 1nstiinta.re de Ia Duntaezeu, s-a reintors ill AngUa. Timp de dtiva' anl a t:riHt intr-e manastire, a stat 0 vreme in SfJntul Mufito~, apoi s-a dills in Iugoslavia ~ a iost tuns in monahtsm :in cadrul mw~s[irU M1ilkov) 0 mruHis tire ruso-sarbeasca,

I

11

u;

DE !fRYlN. LAZARUS MOO:RI1

A fest htrotonir dlacon ~i apol preotpe seama bisedcU rusestl de dmcolo degranltels Rusiei ~i apol a fosr trimis sa slIujea!Sca In cadrul Misiulllii rusesti ortodoxe din. Pales tina, A £()ist dnhovnic in cadrnl unei mooMtiri de a proxlmativ 100 de maid. In anul 1948 s-a pus cap~t mandatufut bribluic asupra acestor tedtorii~ ~l trupele britaniee s-an tntors In tara, Tot atull.ci a lzbucnn razbotu! israeliano-arab, Iar arrnata israeliwl.a ~i-a stsbilit cartlerul general pentru roata durata rizbo~ului tecmai in eadrul Misillnjj rnsestt ortodoxe, iar mali apoi a resn tuit-o nu propnetarului, dURSS. Biserica a pierdut totul; f'llrintefe Iazarus a fOISt trimiS' in Statele Unite ~l mai apoi in India in anuID 1962. Ceva mill. tarzin s-a dus 10 Greda si in cele din urma in AnstraUa. tn 19'5·3 partnrele Lazarus a. 'pief'.tt -'in State~e Unite: Ia eererea p:W'in~elui Peter G.Hquist spre a atjuta ca. Bis,erica· Ortodoxa E-vangbeUca sa devina Of [0 doxa. A "'aU timp d~6 ant in Califcrnia. in. decembrie 1989~a cererea P'I_ r.~hi~i Stanltulul ~oan Bowzii.toruil dtn Eagl,e River) Alaska~ parmtele Lazarus, uupreuni1 en diaconul Harley Mark si Diane Cranor s-au d us acoio rn.s0ti~i de peste 2000 de c(uti ~i numeroase manuserlse, El ~i-a tnchetar viata sa pam~t~asc~ in Eagle River pe 14/27 noiembne 1'992:. Panntele Lazarus este innJorman~~u. in dInrutirul eatedralei Sf. Joan Bot.e:z~torul.

SF. J1iI.MFlM DE SAIROV - (:) 111QCiOAFIE SPlRTl'VALji: j 7

Capitolull

Suh aeopertsnl easel materne

Lo cul nasterii acestul OH1CU adev:Irat eeresc despre care Mnb::a Domnului lnsa~i a spus: '~El este unnl de-al nostrl", a. fost orasul Kursk, anal sub protectla mUostivaa Icoanel sale fac:lftoanl; de mtnum, nnmtta ~i ".I,coana de 1~ r.a:drudn.i1" (fl.). Aflata in grija et en tetul aparte, sfantul Sersfim a anns man culmi ale sfi nteniei s~ ~ s-a rn.cut deosebi ta cinste de a auzi dtn

. .

partea ei eele maID. dld.ci ~i Jl};a~ m.were cuvinte: "Preainbltul

men!", Twtal sau era un negustor cucernie ~i nn constructor harnic pe, nume Isidor Ivanoviei ·Mo~nJiI1 «, Bl a yea propriul sau atelier de fabneare a carmn~znor ~i se ocupa eu construtrea caselor ~i a bisericilor dinpilatra. Pentru implinfre·a. unui astfel de lucrue nevote de un omputernlc ~j, plin de pn.lld.en~a;. dar Isidor IVaI10'l1id se remarea prtntr-o credint:li .~i (I cucerrude solidi) de neclintit, ~i mal nnpodobtta de virtut! era mama. vittorn lui sfan t, A:ga:thl Fottevna, care era o a(£evar'ilta. s~ujitoQ.fe ell toaul devotats lui Dumnezeu. Era un O1U foarte nulostiv. 'rotf orfann sl cop. m saract, baietei st fetne se buen-

I ~ "" J 1 I

rau de, atentta ei deosebita; fum de el, ea era ea 0 ma~Da In

. ,

eel rna i deplln sens al ,CUVWt tulul, a vand grija d,e cresterea ~\i

educarea lor crestina. Cflnd fetelecresteau ~i doreau sa. se c.aSi[,toreus,ei, lar ea pntea ana. nnrele potrfvit, atunci se facea:li.l IJregatirUe de nunta ~i le oferea fetelor sarace 0 zestre snfl'cienta, far:lsa le ceara nimlc in sehimb, Iar stngura sa reacue fata de Of Ice semn de nerecunostirtta era drag ostea .. Dar. pe

I , .- ~ e

linga toate aeestea era inzestraUi eu 0 adfinca tntelegere ~i cu

un sufletcuralos, asa cum vom vedea in cmfu.l:d. Trei eopf crescurit din acesti parmtc primul :copU fu Paraskovia, apo! urrna. Atex.ei~ ~i eel mai mic dintre ei, vlitoareahunlna alumu,

a) S(J mt:flHJfi-e U;" fi:lndCii (t Jost descope1'iti'i la raai1ci1Ul urmi copac.

DI1 ARHIM. LAZARUS MOQRll

SF. &ERAFLY DE SAROV - 0 BIOGlMFIE. .SPIRITUAlA 19

sale. Necunoseu te sunt caBe Domnului, dar esteabsolu t adevarar ca. Domnul, "Carole din adanculll\fcllepc~un.ii ~i en iubire de oameni toate le chivernlseste ~rn ]18 di nlf'bl~ tuturor ceea ee rue este de folos", asa CUIll se (fun:! in tropar» ~ pen tru rei mO.l'tij 1-:1 chema:t ia Si~e pe robul Sau la vremea pO.ttivh:i.li era LUibine p~ikntfaptul'l;a viiLo~ul sflnt sa He cres~t de mai cucernlca sl mal umila sa mam:I?' Sau oare sfiimul ar fi f~~t ispUit sa ll~eze calea praetica a v~et:ii,. Indemnat d:e tatal sau) eonstructorul? Sau poate eli tatal sau nu ar fi fest de acerd ca flul sau sa dnca 0 via,I~a:~ monahala, de~i fusese ales de Dumnezeu till acest scop (

- _ Dar busml Dumneseu ~de~evaruL Fari sa cercetez_eju· decat-He .Iui Dnmaezeu mniim ridu:v~ Agatia 8:.cceptll1 co smerenie c'rUl'lea grea ce Q avea de dIns mai tnainte .. !Ffira sa (!ede:z~ vreunei slabidunt, ea jj Ina: in msmlle saleeurajoase pe eer t1.'em tinert orfanl, toate treburile complicate rule easel ~i, mat ales, problema plina de raspundere a constnnrd nn.~i biseriel ~n clnstea sfantuhn Serghie si a Doamnei N oastre din Kazan, care a fost meeputa de soml ei ]ll anul 1752 ~i afost termtnatif. sub directa ei supraveghere.jn totaeest ttmp Prohor nn s-a depsrtat nictodatade~ub~ta sa mama pe 'C~,l:, a e~]]~m,o,~i a respeetat ... o pma la moarte, Intreaga sa DOI[lllane ~1 nnere te aufost infb..rentate de mama s~\ cea iubltoare de Biseriea ~i de rugaemne cue si-a inat~at, meren curatul ei s~let :de la p~m~t la aero "Casa Domnulur' deveni pentru el prima sa. Olan;astrre. Mar, mal tfu'ziu~ vom ana de la sfantllJllnsu~i dl n u s-a g:~nd~t ntd '0 clipa saparas!easca8iser:tca ~[ slurbe~e dumnezetesti. "Tot cam in aceasta vreme s-a intilmpla,t prtma minune cu ba:· tatul de s apte ani. in vreme ce se ulta la doporui'~{t~ Ag~tia S(~ ufid, pftn'it in V:'lrful el, Prohor se duse itnpr'euna eu ea. Deodata, f~l'a sa bage de seama, cilzu Is. pamfut t de la in:lAlime,~ ace,e a infi.oritoare. III fr:ico~ata la ,culme~ nmma dadu hU7:na j'O$, a~tepU.fldu-se sa:-~i vada:, ,oopilul mort. Da.r, spre uimire:a

Prohor, N.imic l1U este inUimpl~t-or in Imnea lui Dumaezeu, Chiar sl ]:utampHiriie nesemniflcatlva ln aparenta, i~i au. Importanta lor. Viliitol'uJ. purUtor de Dumnezeu, inflacamtul Seraftm, (a) care a f'Ost. slivU illC:l pe cand trai131 pe prullli;nt eu lumina slavej S,r.himbarti la ~'a~a .a Taberulut, s-a nascut In noaptea de 19 spre 20 Iulie adka: in zlua pd.znulrn sliiivituklipro oroc nie~ marele ascet at Ve£h!l1ului Testament 81 '-'"iz~tor de Dumaezeu

,., _. - I .

pe muntele Horebului, care a vorbit ,eu Hris~b$ Dmruiul pe Mun~ tele Tabor. La botez, copHul a. prlmit rmmele de Prohor, unuJ din tre cei 70 de apostelt ~i unul din tre cet diruiH dtaconi at Blsericii! (fap~~6j :3)t a caru i pomenire se face pre daW1, de 28 tulle, ~dlca Is 9 'Z~l€ de la nastereacoptlulu! ales de Dumnezeu.

Dup4 Kegile BisericH ptfenumele eopHu~ui trebu~e dar mtr-a OVm :d (lU~il 2,21); in :al(:es:t 'Cal i s-a dar nuinele copUu. lui eu OZ,l mat titrz:iu. Ginq ne gandiJ11 la acest protector ceresc al sfi:lltului, Ia acest diaoon sau ~'pilSt.o1"" atIlt sericiii ~"~ ~lpanltor al sal'Gcilor ~j vaduvelor (Fapte 6, 1), in cb:Wp ftresc ne gandim Ia.sfantul parinte care s-a numit pe sine rob al MaicU Domnul ui ~i, prin porunca. ei an mne,.s! a. ridicaJ:tnlarulsUrea pentru "orfanele'' din Dtvelevo - iOOcioare s,i viilliuve. Caun adevitfft ~~cdliljzjJ.or al mouehllor" si m(mahillor~i ea un proP'Ql~{:ldUi[Ol· al ]uJl'llhd eatre intreaga omenlre, sfiln tul S,erafim ~i-a. prmut pe buns .dreptate numele, care tnseamna "conducator de ceata csreasca", Sub ocrotirea Maicli Dommrlut, a sfatuulw prooroc me sl a sian tulu~ Proher, ealitatlle mossernte de la talaI sau atli.t de tntirU duhovniceste s~ de la buna

, ,

sa mama, cea at!t de nulosttva ~~ pllna de dragosta, ineepura s.a~ se dezvolte s,i sa tnfloreasea.

Dar, mai presu s de orlce, d fu ap:atat~"i erescu t de SfIDl~ ta B]:M!rica~ careia .~ S41 atasat dince a ma..]. fmgeda c.opiHlde. Tatal sau, dest ana t in puterea vftrstei, mU1"I fa 'lVars ta de 43 de ani, 1aT copilul ramas'e in grija pUna. de afecpune a .man'lei

.a) NU)l1'ulie de ''Sem{im'' tnseamni'i ·yttifliiciirat".

tuturor, ,el se afla pe pfopriile picioare, Intr-o stare perfecta, faraa: avea niei maear 0 zg:~ietur~! de parca ar fi fost purtat j os pe ar~pi1€ tngenlor, Asdel, harul hn Dumnezeu l-a apant pe robul san ales dupa cuvanrul ps®nis;tuJui: Olea lngerilor S~jj va porunci pen tru tine ca sa te pizeasc:\1 'fn toate dHle tale. Pe maint te vo' inal~a ca nu eumva sa. jm_p~.edici de piatTl pb:::.iOfU! tau" (Ps_ 90~ 11-12). Mal tftr~ll aceea~:i putere durnflCZe_jasc~ n va ridica deasnpra p·llmi"Lntullui.

Bste demn de remarcat faptul ca termtnarea constracsiei bisericf a coincis eu 0 schlmbare 'in viU'~a btl Prohor, in anul 1777 ~ .A.gaUa II gasU:: un l0rtillor care sl se ocupe de bisertca; in annl urmstor ea ~i~a daruit flul in s]ujbaliLd. Dunmezeu, ~a.J1' el se duse la 1:mlina..5tirea SiilWOV penrm pdvegberea de lOam. noaptea in cinstea praznlcuhu Intriirj~l in Bti'Seric~ a Maj[':H Domnulut. nup:a 12S de :;Hij fn aceeasi iJ3isjedr~ Hlngi care s.fantu~ st-a perrecut p,r-imli sal eincl ant de novifia~} a fest construna 0 capelli rare ii poarta numele, Minunare sunr 'cmie s,i hlcr31rHe .lui Dumnezeu. Putin mal tarziu, "alesul Matc:ii Damnului' are parte de 0 nona Inhume petre111t~ In viara sa Pe cand avea nona ani, Prohor se imbo]navi. Mama sa i~j pierduse Of ice Spel'lID~a de 1fn.san:ato~i.re a frnluiel,

Dar fful ei 11 spnse ca avusese un 'VIis ~i ca, l.\bt.im Domnulnl ii a:parns:e. ~iti premtsese sa-l vtzfteze 5j s:j·l ;"·.~ndece de boala lui. en multtant mal [arzin ~fantUlln~ k~ f0st oferWl cea

. ,

mal ext1"aordinara aparirie a. M.alldm Domnuln] ~~ a. sfinnlor, dupa care e.l! it spuse uaet ma~,ct: "Vezil ma.ieR., cfn har ne-a di. ruit nou.a Domnul, uno}" b~ete ereaturil In. acest fel, am avut deja 12 a.p.aripi. Gala bucurie mf s-a darlllit! Avem motive imemeiate sa: avem credmta ~i nadejde in Domnul] Biruleste] pe vrajma~~.d dia.'V.ot Cheama-L ill aiu~or pe Dornnnl, pe Ma~~ca. Domnului .~i pe sfin~~ ~i arrriJ]ve;~te.~i de bictul de mine."

S-a I'll gat marna sa, sa 11 a chemat-o biiatulm.susi in aj n-

. , .

tor pe jJUp,ar~ueasa CcrurUor? OriCUlU,. iatare S4 'in.tfi.mp.bl t.

20

DE AkHI_M. LAZARUS MOORE

SF. SERAFlM DE SAI(OV - 0 l:!/OCD,A.FIlJ SPIRflVAM 21

lemma facitoare de mi:ll1.:mi. a Maidi Dornnului de hi ~sk era purtata prln oras Proceslunea trecea pe strada serghel~v uade loeuiau ei, Deodata, mcepu Sc~ p'lou~ en gineata .. Penn u

a scurta drumul tcoana fu purtata prin curtea familiei Mo~. ~ill. MM:na II lui repede in· brate pe copilasul ei bolnav ~i-l duse fa Uaica Domnului, far 1rmp~mte:lSw Cerurflor 1~i ~hl u

lcoarm {iiciitoare de mim:mi a Maicii Dom:rw.Jui di'u Kursk, futtinfaa carew"if{Jllmi Semfim a fosl vitt(lec«! Ui drip v~me~at. .lc(uma se allit in Stttt-eie Unite mute oottttnt(ii siifiu;a minuni panlt tv ztna de am.

promlsinnea, caci~ in Gur~d, bine~e]~l s:e insa_l1at.0~j C(un~le~ si se dedica en ravliI.a studtilor sale, Din fife. era plln ~!e dar urr iesite dli ncomu.n - n mtnte strslueltoare, memone !o~lte b~n,a. in,in:t:li sJ,ensibiJi - daruri pie csre le .. a p~t~t p'~na l~ sfar~jtu] viG}U. De aceea, tot ceea ce f'acea era, bine f~ru t ~1

22'

.DE ARHlM. LAZARlfS MOOJUJ'

st: SERAPlM DO SAlWV - 0 BIO'flRAFIE SP1111'I'UAJA

23

trainic, La fe~ s-a Intftmplat ~j en Iuvil,atur'le capatateia ~coali'i. Dupa inleleptul ~i cucermeul obkei de ooinioara" cnrsurlle scolare Incepeau Intotdeauna cu Ga:rtile de Cult si

en Psalmtt lui D avid, "

Apoi tie u'eOB:iI1 la Bfbl me~ Vieple SfimUOf sl Ia ahe ca,rU duftoVnice~'U1 hr:iiinind m~ntea Cill. 0 can oaritere duhoVillioe::Rld ~lhli:n11il! cu cucernfeie. Prohor iJ.l,\dU:1 In curfuld :Sa dteasca si si sene, Iar tot limpId tiber care Ii. ~airJmlIDea dupa nnmcl ~i rugadune era dedleat lecturlt. fncl din copilariefusese sobru si serlos, Ca nlulp a:J¥i sfln~; copilnl evit1f jocurile ~i distra.cpUe obi~auh,e ale c,opiUor ~i i~i eiui-.t prtetem care sa fie inU-·un dub. ~i 0 £IediJl~:.t ell el. Cincl dintre el urmau sa:-si tn-

chine viata monahtsmulut, '

, .

. Do~ wutre pl'jet~nii SaJ aveau sa-finsoteascil bt Sarov, jar

at,! dol avem:l s::l-~i aleag,ii alte manastiri Numw unul s~u:gur urma sft ralll full 'in lume ~i acesta din prieina morttil parintilor SID ~i Hindd{ avea de in~rI~itcimd frau s.i trei surori, Intr.Q astfel de familie ~i mtr-un astfej de CeJ'C de' prieteni, viitoarea lumina nu numai a lBisericii Ortodoxe, ci a intregmi. Wumi "sperea I(;U Inre1egelrea ~i en val'St;a ~ eu harul la Dnmnezeu ~i .L.1l oamenr' (I£ 2, 52). tn acee~i vreme trim Ja Kursk un rob al ~ui Ihunnezeu~ un n.ebunp'entrn Hristos care avea 0 srn ,ia st beneftca Influenfa,~upra tan.atn!ni Pmhot,'

NumeJe S~1Il este l1rBCu:ne~t tn cartea Jstoriei, M'Ri main" te numeros; lstfel de nebuni pentru Hnstos emu. fisp:indiit1 de-a IIUl:gn[ sfhuei R.usti. ~i., pe neobservate, impUneau 0 mare Iacrare prln atrsgerea oamentlor b. credinta de la placertle lumesti, Invitiindn-m mat bine decal or.it:e ~rtte instrain:area de luma, smerenta cre~tinl st ralJdarea mucemellcr .subpolfa. ra oricarof neeazuri, pe linga faptul ell ersn inamte 'V:';tzatori CI:] D[Jhll~" mang5]ndu-i pe sufertnz~, dar illfiedind in acelas~ tirnp snfletele im.p:ietrtn:: tte pacat~ilor. Unul dintre acest~ ~ Oam~ni ali kri Dumnezeu'' 0- intiHnipe Agam pe CiUld se pili~ba pnn or~ CD eel do'i fiirui ei. Fixa:nd1!l:'~ atentra asu.pra ~Uli

Prohor, "nebunul" il. spuse malDe.i!: "Binecuvi11.tuta ,e~U tu, femete vaduvi1, <Cit ai un aStfel de copil!, 'care ICU timpu~ va devem nn om plk:ut. ;Sfintei 'Ireimi ~i un flerbinte rugator peruru intre a;ga hnne".

Din zmaaeeea el se abl~iip.rofNm.d 00 'ba.iat ~i ill anU ce urmal"'l ilbllflurenta moU' pe calea blinduLProbor absorbea tot ~31 ce era sfil.n t ~,i bun de la fobw:d. lui Dumnezeu, ar~a precum pammtul uscst absoarbeploaia, Cncernka sa maiea lUI putea dedLt sl sf; bucure de area.~ta pr~et:enle ~i s-o btnecavinteze, lntr-adevar, In munca et avea nevoie ~i de ajntorul fiului e:i mal mie. Pe lilngl ateherul de (:iramizw ~i constructia de bisend, mui.ave-au ~ 0 dngheana in oras, Sfantul avea sa povesteasci mai tirzhw: 'f4Mi trag dru n negustod din KurSk; ~i atmu:l cand mci lJIU er,AA1 in m~n~tir.e ne OC1l~p.mJm de v3IDlzarea a tnt fu~Ull de lucrud de care avean eea jn'll mare nevote ~ara..llij; fief'Jistraie~ hamur], arucole de fJerfu'ie, frangh n, eu~e etc".

Too,arul P'rohor n-a refnzat niciodat1i sa amnceasea, dar inima sa era d~ruita deja lui Dumnezeu, La tncepur a itllC'et-cat sa le Y:mpace pe acestea doni. Iarna, devreme, inainte. de a se face lumina, Sf gl'abea sa ajung'lla Blserici pentru sluib~ de dimineati~ iar mai apoi is,i petreeea ziua ICU trebll rlle lui Dar, odatlcu: treeerea tlmpu!ui" tlnanll sffrnt deven~ din ce io ce mat canvlns de impo.sibillitatea d.e a imbirm dragostea din toati inlma t~t3i de Dumnezeu cu mdatoririlt! fa:~a de lume. "Bste fmposillliP'.j spuuea el mai tilr-ziu, «·s4 te eufunzi en toml ~i In deplina paeein contesaplarea ~u.i Dumnezeu, s,1 m.editezi Ja porunctle Sale si sa te Inal~i spre Ell cu. tOot sufletuW pnn rugadlnri £i.erMnp rilmanand in acel~i trup in mijloful zgomotului nemoelat al patimilor in care se zbiafLe lumes", ~i, de 3<~" -ea, sufl.e1ul SHU. tam. jea de multi vreme dl!lpa 0 msnasure lilli~firm, anat~t departe de JUDIe unde sa se ,ded.iJoe pe depUn vietti duhovnieesti preeum ~i tu:btrH ffifiicjraLe~ serafice ~ra de Dum" nezeu. Priel[enii sru. de aCl!e~i \l§rsh\ ell 131, CIt] care ~i impar-

24

.DlJ.ARH1M. LAZAN YliMOORft

te:R gfrmillri~ 11 susnneau In ImpUnITlea acestor aspirarU. Car~Ue t~ aratlil;U calea, F..xemptc:te din jur tlatrageau cael pe vremea aceea mul~] oameni din. Kursk i~i cautau mantuirea ~n manas.

- tid apropia te san mat ind!,ep'.lrmre. Ci~iVat ajiruls,esera chiar in p,:ldurHe dese din Sarov ~i acelo se mdreptau inimile ceiQr csre ,ea\'Jtau llnistea ~i 0 s,ev€r~ viata mona.hatit

Prlnrre are~tta} p!~]'int,ele Pabu,rue era eel m:~Jj eunoseur, E] .fitcl!.lse parte dIn familia de ne gustori Leenov Cucernlcil Ag-a.tia observase de mutt aceste sftnte ~p~ra~:ti ~i nu It S-a opus. Inditerent dit de rnult 'i~i iubea mama fiull ea nn pntea uita minuntle Pie, care Dumnezeu Ie fi1i.tllse ell el, Ea nuputea tree-eel] vederea extraordinara Sat l';iYllLi pentru rugacmne, dragostea sa de stnzurittate ~i Indiferenta pe care 0 ::lI1'at3: fali!! de afa.ce:rne~u.me.l?t:l.. ~adarj lntnra ei se preganse de]m~;ll pentru Jeftfa. De aceea, atund dud Prohor ajunse la vfirstade 17 ani ~t IDi deseeperi i'ubitei sa~e mame d()rinte1e pe care le nutrea, ea nu fu de 101(:' surprinss, da1cccprl eu untiHntill aceasta cruce, vazand In aceasta vola lui Dumnezeu. Sfani-a. n'~atna a,ccepta si('~i dirniasca flul sluj]rU lui Dumnezeu, Tanarul Prohor dobandt nn certificat de buns cl'edlnla in sluJ]ja fitcH til ~i. de recomandare de Ia sodetatea tH n Kursk. ~i i fa 01 pasare Iibera, h.otari ca mat intai sll{ se duca II Iavra Pecerska de Utn;ga KiB\' impreQn;a 01 cet d.l~cl~ovn~i de un gand cu el Uh ramas bun mtscator ~i pJ.in de .a~eC'til!Ulr avn loc ilUte sfant {ii familia sa. M.ai 1ntm, ·dup:a, an obicei cuvios, sG tura In taoere. Apo~, cucernicnl tanar se tid~ci sl .f-leu pleca,€~une la picloarele mah;ii sale tuMt,e, eerandu-t M~!3ruvfi.ntal'ea pen tru vja~a mouah:da.. PHhlgand din belsug, mama ii dadu mal intru flnhti ei icoanele Ma.rn:uiton1iui sj ale Ma~cU Domnului sa. le sarute ~\i apoi lil b1m~,cu:vanta pe d;WlTllJ Crudi ell 0 ,cruce m~~e de arama. Iar a.ceastac:ruce de binecll:(v,antare s:f@;ntul a pnrtat~o totdeauu~ la pieptul s;iu~ pana la sfir~:itul vmetU. eu ea. a. mur it Du pa ce[u paJjiSiit Ca!SR p\aril1t~as1c! oe i ~ase pelerill!:i s'e indfoeptarl spre or~ul Kiev.

25

Gnap.roape opt secole taainse, spre aeelasi Kiev,. pornind din acelasi Kursk, un rut mare ascet fugise in ta.ina; TeodQ'$le al Pecerskai, "fondatoml vie"U de obste", Dar plecarea aoebda fusese tmpotriva votntei materhe, ill tlmp ce de daj~"3, aceasta a ~Dst eu ~binecuvilfl.fj.trea. ci, Ce le ~tea~)ita pe ,aces:!€. seflete curate \31r\Zind de 0 sfun ~ illubire? N unta'il lJUJIIDe?jen ~He. Dar aeum ei "~i-all rues partea eea buna'~ ([,;c IfJ,42).

NQt~. Dopo1 darele $tabiHre ~i universal aceeptate din hm~lll de IntAmploid din v]ata sffi:iltului Seraffm rum! n~rerii s~de este s:oc>oti.t 17,9. Dar. dUJ)~ imorm.afiUe dobandite de la 'Conslstoriiul sp~rirll'al din l{Uli"sk, la data. deschtderli liUoa~:te]Oir s:mnmlul pentru eaoenizare se pare ell rum! nasterii .xa si in malte 9JIj,te eazuri, trebu!ie. reexaminat, Mai. iI~tru.. din regjstF~1 ell datel.e n~t.etH ~i botezulnt s-a dfescope:r:it cl tatiil sffIflUl11rod,lsi(ior h'afiovlci Mj)~R, a mllll."i:t pe d:am de :iI. 0 mal 1760, la va!f5t~ die 45 de <U"U ~j nu In 1762 11'11 (lei de-al tf'cilea an de via~ al1u] Prohor, ~a eum fusese sods ]~ ~o@!e biografiile sffulltullnL Ap'0:~1 mama S.:I, Agatia Fotlevna, a IlW!fit nu In tiIl1pul pe.rioad,ei 'sa]ede novl:dat in. n1I~dre.> cl nm~~ Hliai lfu:Zlll, pe data de 29 febfUarie 1800. Mai apoi, attJntii clnd Prohor s-a dus in Kursk s~ fucA 0 ,ook!,cta publiclt pentru b]se~rica ':inh'e anil 1784-1786, dadl s-a dus la fratele situ Mn~~, atund ell g,iguUlifil!1l ,eli: ~,i·~ vilzut ~] mama, Dar, 1111 mod curent, s-a scns p~m arum cilea dej~l mnnse la acea daHl ~i .cit el i·a v.izitat doar mor~iintli:d. DuJ' .0 problema n~aj, ]mponanU! se rde.ra la anul n~terii sffi.ntului, In registrele de spovedanie deSlt:(lperite mn, Biserica JHusky (a Sf. .Hie); aeolo unde fantiUa M~~]lin se ISpov:oo..e,a. sunt .n:.of<M:e ur~n-ll:toru;e~e: faptul Cit in 1762, A~e:de g,vea 11 ani, ~ar Pros.kov.ia 14, dardespre Prohor PU $,e pO[lnene~w nnnk. putera Sa presupueem di el ~.vea dear trei ani In vremea aceea ~j c~ el nu se pu.ten 1ncrd spovedt, Dar:, in mod-surpdnzator, pnn 1768' in a(.eie$~j eegtstre de sJ)QvedaniJe ,g1lsi.m. mreglstrarea: "v-iidll\-'S Agatia. ,,0 de ani; copili. ei: Alene, 17 ani, Prohor, 14 ani, Proskovia 19 ani ". ])acl aceastl iruoJi'llil.ai~iee5te coreCl:a, a:mnd Prohor trebule sa se fi. nascut 00 in 1759, ei iM 17 54" ad~cil ell .5 ani mat ina· iote; la,r in 1760, In mOaf'te~l bUililui s;1u~ el intra ill a] ~asdea an de viaffl, 'C<'lI <l,t<trf, in: 1762 el avea varsta 'de 7 ani. [)e~i, dupll objc-ei~ r01lH de '7 am se pot spovedi, totu~i e~ WU]ilaj jn~ri1 in eel de-~] optulea. an de vial-a siiocil au se spovede~[e. Poate d daJtele din. Feg~sn-cle de spovednn:i:a ~unt. ioO!)I''': .::.e. ~emaiinltfu.np]a cauneod e1e sa fle sc.rlse fl1ri!

26

DE ARmAt. LAZARUS M'OOlUl

SF. S,ERAErIM D.B SAROf'"· 0' 1JJOG/l~FlE S'PIlllZ'UA,Ltf

27

o atcn~e sped:.di, oonform eu eele sptl!5!e de duhovruci!, E.XisUl j' ,!.doieU elf prlvire laaceste ,oote. Agatia a ,nmriL 'ffit 18IJO" la vfu:sta de 72 de ani, ~a dun d,eja s-a afwmat Qiai mahu.e. Prrn nnnafe., in 1768 ea avea 4-0: de am. ~ no ;0 a~ nnnesre: seris a.coi:o san se poates:l n murit ~av;ar. sti de 82 de am, lUCfl1 'care este Hun putin probabU. Dar atunci eeletalne :ttare, ,1768 ~i 1762,~ 'Cl!D!privire~a. A:texie ~j ProSkHVi'a se petrivesc r[Q< d[fere~ltl de 1Jn an iij: C:ilZlll[ rrm_kir"iei na este impoxtanta; dcoo.reoe ace:l& '~. ~~e:pUD:~e '(k: 11!11lli3 i.~ eare s-a nasu,'lJlIt £3). '~n aceSl ,c;rz, rexiisti{ 'lemeiuri sijUde s~ presupunem cl rrb110r sea nascut Ow 5 ani maiilla~.I'!Ite dedit d:il;at ~p'l:aa: rnA nwd. obj~F!llJI!it; slatunel, toate reldaJIre dalte a~e vletil ~aJ.e, de la ~lednajill!!l ltt Itiev. paa 101 moartea sa; trehale matate cu "5: aHi iuapoJ. IiIl aJ!ui ee vor urma va trebui rezolva:tat areasti1 p.ro'b[Cllla

CA_PITOLUL U

Pe drumul (;atre Sarov

P.eIeri uU ajuns:e:m CIll bine la Kiev, se rugarl In Maita Dnmnulut, se inc.hilllari la ilHoa~rele: !ifin~1lor ~t vbiwa m~ Iocurile sfinte. AflaJ:uiu:-se inprra,gmt lTp.ei n()j, vt,etl :necundscu· te, (am indoiala ,ei avean nevoie de d~vmci eu ~pe!l'lef.l,~~ cafe le-ar n putut oferl sfamrt tntclepte reo Pl'i¥ire b~vW:W moaahala, di.t ~l in eeea ee prive~re ministir,ea in mFe~:i ~ lnfhincwire7:.fl. lar aeestta le spusera cJ in man8stirea IGt~€v'j la d.tfva kilometri de Ki,ev; bu aseet 1clarvlzit~r en dahul, pc n um~ DQSillej, Sf nevela 8pn: ~tUITea sufletuj1Ji sa:u.

De mda~ Prohor lsi Indrepti 'paso calfe ,et Pr.i;vi aqu~t,

'""~ ~ " . ~

s:tar,etJll~ VilI'l'tl m11Ir\Wllui DWOllllez,en in ~l ~j, [jra e1llilt'.trc, il b~f:!.e·

cuvin.ta sit mearga impustia Samvublli. ID acel~~ ti1np el ii dido acest testament: "llil-te" copUe al~<!li IDumllezeII\ ~i 8ta~ acolo, Losul aeela ifi va fi spre manrtuireru ajiu~uru1llum Dunt nezeu Acolo iti vei inrhe.ia cil,aWrbl ta pe pimilP;t.

Incearca insa. dear sa dob§nd~~ti nemsetata ammnt1re de DlLlmne~ell prin chemare:a: nein:cetal:a a Nume1lli lui :pl,.mme~e1l. in femu~ aoe:sta: "Doamne tisuse HriSitOO!s€.!FhJi lui Dumn~zeuJ m.Utti€~te-nti pe mineapacarosul!" intf~~ t« ~1ie. si fie 'mdre:ptaltA spre aeeasta, UFtlJblilild. S'Ml s:tbd., m:un.clnd sau af.l~~ du- te ill Bised~~ pretutfndeai unde t&ai ana, fie ea atieaS:l~ prermanemta, rnvotaresi se afle pe buzele tale ~ in i~i~ ta; odata cu ea vei ana odihna, vei dobiludi' euclfic tnJ,peasca ~,i duhovnicessca, iar Duhul Sfifit care, este izv.;ornl t'illtlilr'Qf bineclllvintarilor se va sal~~l1i tnreu tine sl iti va i11'~H~ via~ catre sfintenie~ catJ:'l€ intreaga ('Ut'ero1cie' ~j ,rnrarle.' L~ Saro'v1 staretnl 11l'i'intls:tiri~ Pab()mie 'are 0 Vlia1i htne pla!cutq lui Duamezeu; el este ut'm~ al piFbl~ ~iJr no~;~ri ArftQnie ~j Teod ."

.eo O~1e .

sjauJ,ut Se:raft.m diutdrf!e:a ic'(m~ei.fdctitoaf(J tie mintm.~· a Maictl I>lmmzdui d~n Kursk.

28

DE ARBlAi. LAZARUS MOORe

sr. SERAFIM DE SA.JlOV·. 0 .lJlOC.RAFIE SPIRITUAltf

2'9

In aceste cateva, cuvinte lIU numal ca lui Prohor i s-a aril tat locnl nevomtelor sale ascetlce, dar ~ s-a definit ~] lucrarea menabala de ci1vetenie ~i anume Iucrarea liuntricl a Rug;adunil lui Iisus, Dar este ell totul remarcabilca sfantul Dosi lei i-a aratat hmpede scopul fundamental a] mtregii vieli duhovnj,ce~ti: ~ubiU! Sfiint se va saHi~lui 10 tine". Aoeasta a lost hltot· deanna invii~atura cr'e!itWna 1nrepand cu Domnul inso~i, Care a promls sa-L trirniti pe "'Mangilietorul, DnhuI Adevm1.dni,i (loan l4, 16-11; Hi, 13·15)" "aeea apl vie" UOM7, 5&39) prin sfio11l. apostoli (Fapte .10, 44-45;, Rom. 8.; Gal 3~ 14; 4, 6; Ern, 2, ~2; 5; 9; EVi:. 10,29), ap oi prtn top s:fin~ii pad~rppana la sfllntul Grigorie Palsma eu invi£titllrile sale refernoare la energhle neereate ale "lumJnU T:aborutuifl. in aeeasta senti lnvalatura au fost crescuti

, I

top adev~ratiiasreli erestin! ortedocsi, dlauzi~i de Duhul

Sfant ~ill Htvat~~~ ,(k, trarupa neintr,erupt:li a Biserlcij Ortodose, Un astfel de om em darva~itorul Desnei, Prohor, eel plin de rbni ~i ser:iiozitate a acceptat ~i a pus la irdnla acest insp~rat testament ell ferma convingere de a-l duce Ia imp.Mnire. eu mlll~:ti ani mar titt'ziu, intf-o lljmitoare convorbtre eu N. A. MC)-: tovrnr()V~ vom alJlzi de b el acelasi testamenc "Scopnl viem

neestre eeestine const~ in dob:§:mltrea D1]llUlu~ Sfiint". '

Minunat ~el ,ifuh()vnice:sc. In ocest mod problema monahtsmulut ~i a. manastirti. au mst hotiid:te pentru totdeauna In ·cazullui Prohor; Dumnesea ~i~ arlt'llit voiaprin Intennediul a~est!lJi ,darva2,<jt()i~' ,00 duhul, Se ]poatB aflrma (j, aid" in mana· stlrea .KUa,evj ,I avut Ioc ungerea duhovnlceasca a sflntului; sa-manta eea buna a :lutr'egli sale viettI .:1 fost sadft:1, precum s.~

, '. ~

calea C~ 0< avea d,e urmat i-a fost atatata spre slava lui Dumne-

zeu, A iei, ne'Vazut ale hnne ~ mana lui Dumnezeu se aHa deasupta sa. Chilia lld Dnsitei H. deventt pentru Prohor Iocul b 0 toe· zului situ monahal, Acolo Soil irnplinit mistic logodna monanalu'i . Dull!.ului 'fui Dwriiiezell- cu propi'iid sail ·duh,:·t'le aid

sf;mtld a ie~it ca ~i cum ar fi lost tuns monib.

CeremoDta tunderil in monahisro de mal tarziu n-a f~c.ut dedit sa pecerlulasca vola lui Dumnezeu in caznl lui Prohor. Si ssa, precnm Brlstos ... dlltlpi~ ~ottywl Sruuj s;iilvar~it de catre loan. a fost dus de catre Duhul in pnstte, asa tncat prtn is'pi· tire .~i l)oati fl pregatit spre unpIinirea mtsiunli Sale, la fel si Pmhor nu s-a dus imedtat de Ia Kiev In Sarov, ciI s-a tntors pen tru .0 vreme aeasa, la mama sa, in orasul sau natal, Kursk, ~1otivul acestet am.run.Url ne este necu)1l0SCU r. Probabil ca Ht· narul voila sit se tncerce ~i sal seennoascs mai blue pe sine, sa vada data poate lua asupra sa "dulcele jug" monahal al lui Hristos (!\{t, 11, 29). Sau poate dorea el s.a S!IB pregateascif treptar de des pir"9rea de iublta sa mama; sau poate cif biU ranul darllli.lzi'Uor li d aduse aeest sfar; san poate altceva i] retinea ~n

mod providenliaf?

Oricum Prohor a continuat sa trruasdi sub aCQper]~ul ca-

se] mamei sale tirnp de al~i dol ani. Oar el traieste acum acolo doar ell tru pul, 10 limp ce sufletul sau a. 'incepu t si mo-ara, f~a de tot ceca ce este pimantesc. Eh:e duee inca la pravalie, dar n n are fiic~ un fel de partici pare la afacere. El ]~i petrecea [] mpul tn rugadul1e~ meditatie tdcu~a) c:iUrea de dr~l ~i in discu~]i de :suitet mantuiroarc eu vi.zi.t:uJOrU sal. ~i, designr, lnta de pc dl.,nd se ana acolo, e~. at tnceput sa diuca la Ind.eplinire testamentnl lul Dositei in ceea ee priveste "nell!lCet:ata aducere aminte de Dumnezen" *~ permanenta '~rugi'(dune a. IfL~ Iisas".

Cas a davenise .0 poarta de intrare a manasHrH.P'fegatirea a iuat sfarsit, prohor se preg~ue~te de plecare, Mam.ei sale' I-a venit foo:rte greu s~ se desparta de e~; dar, pterzand orice n3dejde 1i spune fiului ei: "M ft trebuit mal rntai sa ma ingropi pe mine ~i apot sit te fi ,dlus la manast:i.reT~' (a)_ Dar el ingrop3i.se (lejla, totul ell doi ani in urma tn chllia pddntelul

a) J)actJ M /1 ,(iScmwt'Q po mama sa; ar./i trebrtft ~'li (L¥teple !){mii f1l1eb1'UBrie 1800, ca1~d A.f(tU'ia ,(1 murit ~i duuJ et isjm'i1JiSe fl8vO'w:W/a

sale fJJ.()naiulte.

30

DB ARHIM LAZARUS MOOJUl

DO.sUe.i. Mama. sa nu a avut nimic altceva de facut decAl sa-I mal de,a inca 0 datil binecuvantarea lut Prohor sf asa cum ,cre~eaJ si nu-l mat vade: vreodata cat va mal tral pe p:amfint, C«Cl Sarov era prea indlepirT:31:t pentruea Prohor era insot! t de .. do~. di n ~re . U'!:,~14n s::H pelertnl dinK~ev, in ~imp ce ai ti dow pnetem HI sli. imrasera dej a in al te m!Ddrstirt Era toa~. ?il: '. Cop:;u:H l~i srumrau frunzele, Ploile tncepusera in l{ursk UlC~~ era ca!J~; dar spre nord, mal aproa pe de Tam bov, frigul se fa~rea res~mt1l din ·De In ce mat mult, lama se aproptase.

Drumnl nu em usor, Iar dmamtea monahtlor s!e ana viata gt'e~, a luptelor duhovnlcesu de momftcarea patimilor; in mu~d:~l~pittimjrn (lckij albe Cal zapada, a~a im:at mat aplol si pop trai.. m Duhnl stant VMtor1i ascett dliHoreau to Iirnste S~UIland ~tl tul ~a rugaciunea ~ni Iisus. Aj1unsera tn Pi,dU~'wf~ elm T.eml~[k?V, B~~nal pwure de prill pnnn n0:1 luptiUori duo hovmce~ti ~l pard! z~dum de plnl uri~,i, uneorl avand 0 circumferi~nt~ d~ 4-5 b~a~el le tlie complet drunml spre viata petrecuta pana atunci .. Se aproplau de mlsterioasa manastire Sarolli'. p:e d~t~ de ~O. noiembrie 1778, catre apnsul soarehn, eel trel ttnert pelertni ~e apropiara de portile dopotn~~ei Sarovului,

Er:'J. aJ~nuI Intl'ilrii in Bisertea a MrufU Doamuhu, cue' e~t~,cu prec~tder-e un praznic menahal, ACeasta este ziWl1ncM. narlt P reasfurool Bedoarre ~iada, in rea mai Jnaltii sin~ire a lui D.unme:~eu psntru m~lUijirea neamului omenesc, plecarea ei ~n .1~lnepen ~~ ~t.ntuirea, ]urnH~ praznieul fecioriei in astept.~.f.e~ l~~'F:up~u ~Ul Dumnezeu, Acesta este praznteul inchiDi,-

J u mtresei lut Du.mnezclll) spre a fi crescuta si educata de Sffin. tul Duh pentr u a ..I event ~ ... "'I" . F'" lui I . 0'

, _.' _ {U:;~'. j.YJl .. lea m Ul ur . mnnezeu. Aceasta

nu a fosr Q ~'),[ndden~il intamplitoare. Tiin;arul cneernic v:eni,.' s~ de .In ]~1,a,~fa sa~}imanteasca la Maka sa cereasca, Din mal~de ~msht~l v.ad:u~~~ tani!itul Prohor fu luat sub acoperamantu~ ~r:acul ate. F,ec~.(_~M'~., De sl~b acoperi~ui casei Ag~tielr cea constl uctOG,re de blSenC[ el "Ju·n· "'e '''ub P'''''~'''C~' ,11 i Du

. ~ .. I . ". "'. , .: iIl01!>\:; I~] a ~u . mne-

SF. Sl1llAPlM lIE SA NOV - 0 BJOCRAFIE SP1lUTUALA

31

zeu in "eel mai curat temphr al Mantuitondui, 'in esmara de nunta eea preasfanta", ill b_ra~ele MaicU Domnului, ~,i dm nou ne ammtim de mlnunataconvcrbire a sf~mtl1l1i despre "doban· direaharll~Ufi Duhnlni SfinJ" drept ~~ ail vletli, Acest lucru este ci.mat in m::e~~i condat: at p'r-ftZOicu!Ui; 1< ... astazi Fedoara este 'a{liusa]n casa Domunlnt, tmpreuna aducsnd harul Duhului lu~ Dumnezeu". "Si nuhul Siant Se va .saHish.ti lntru tine"·

, '

ne amlnttrn din nou prooro cia. parintel ui Dos! tet.

'Prin porp~ elopotnttet pe~ednti intrara in manastlre, Deodata fura inconjurap din toate p:[ru,Ie de cladinle milIa" stlrn, ca niste brate vii cafe TI intampinar:l si ~e urad bon ve-

, , ,

nit notlor vt~lltori. Era ca sieum u~a catre cealalta parte a

lumii ar fi fast incltis.:l pentru totdeauna Inapola lor. Alcum casa lU1', :fami[ja., TataJ ~i M~ma se aflau aid., Ililnaint.ea lor,.1n mijllocul spa;rtlll~ni in terlor al ma;nistirij se afla lmensa blserlea en dud tude co hramnl Adorn1iril MaicH Domnuhii, reconstruiHi doar ell un an mat inatote, pe vremea staretulu] Efrem. Aparenr ip aducea aminte de biserica M~dcU Domnulut din Ltwra Ki@wiui. Portlle templului erau deschlse. Pelerimi ~i tndreptara pasii direct sprelocul easel lui Dumnesen, spre casa lmpirltesei Cerurtlor, care nevb;u t carmnbl mallMti1re;t de acolo, de' Sus. ID)onnta le fusese implini ttL Can tatorli Cet:lUi ltd Dumriezen se sflau ia. ill Imanui lor te~ linisnt. R£cen t nuvfti.

, .

tul staret, padntele Pahomte, slujea tocmal Sltljba de privegia·e· re a praankului III tratii tn mser~.ci a, Maicii Domnulut, Tom} era fAcut ill depUna ordine ~i dupl Upj,c, ,tiid padntele starer era sever in respectarea ell strlctete a regulilor monahale ~i ecleziasrice; Sufletul lui Prohor se bucura, ~si aflase locul, Iar, acum putea spune dupa euvlntele psalmrsrului : t'Pas.:lrea si-a

aH3Jt casit~i tnrtureaua cuib j unde-st va puns puii sm ... Feddt~· cei ce Io cuiese ~n casa 'Ia, Doamu.e;, tn veci~ ved~Of Te v()r Iauda~ (':;.83; 3,5)". «Aceaslta este odihna Mea in veacul veacului. Aici vo~ lo.cui~ ca loam ales p,e m:>J cps, 13], 14).

32

l)F ARHIM: lAZAJl(!S AfOOlUl

SF. sliRAFIM l)'E £4ROV - 0< l1lOGRAFlE SP1IU'.lVALA.

,CAPITOLUL III Fratele Prohor

in zara urmstoare t6,p eet tret pelerini 11 vizilara pe pa. dnteie stare], Bl ~i blneruvin.ta ell bueurle.sl ii prmmi in lI!nauistire, Parin:te~e stare~ ~~ iJ!ld~epta mai ales atentta asupra Wui Pr-obor) pie aill ctirui pairin~i l~ CUUOIScu.s,e btne i:n Kursk. Vttz':l!nd in ,el rnarele dub al viitorulnt s:f:int}el tl diidu fu seamacelul 111:&i a.p'ropiat prieten ~i tovar~ al sau de nevointe, in~,lepttil pitjllte lOS-if} experime:n:tatul visUerruc al dragostet ce1,ei dum· ne:z~ie~tj. De la el, Prohor a pnmn prima Sa ascultare - aceea de ueenic die cnUle. Astfet:at inoellu t v Iata :nlonahaHi a sflin tulur, eare a durat timp de 5Jt de ani; A fast pFesaraw: cu hipte grele, dar a fost incunu;natacu nn .s:fftr~U sfint~l pltn de siavi. Ac:easta ssculsare u~o:lr~]t a tnsemnat dear 'incepu tol. Tll curand~ fratele Proher; ca. ~i. al~i vietillltoriaj ID3nitst1rU, prlmi aSCldtari felurite, ma.:i. diHcile run puncr de vedere fi:dc.

A lucrat la brutarie, unde flcea prescuri ~j I.a. timp'.~itr~e.

Apoi pri:mi. ascultarea de elopotar; atat pentru desteptarea moll-allHor:, cat "iii pen tru b~sedci. Cmt!; de asemenea, 1m ,cO'rr ~i mergea la aseultar! generale precum fr'Jia.tullewrieio!t'" rusat em.

Dar eel mat mul t fratele Pfuililof' e.ra ocapsr !I::U thupllt'llr.hl, pentru care do.bruulise o mare iudem:inare,. asa inclltprjntre fratt era cunoscut sub numele de "Prohor til..mplal"uJ'>.

, Via~a.sa launtt:jc·i in aceasta p erioadit de 11Jl()'\roid~t1 <c2nd se pun bazele ,educatie'i monahale, ne este p' ~l!).tin cunoscuta,

, . ,

PO tem trage mneluz,u cu pdvire Ia aeeasta d:~.n sfatnrlle sflntului date mat tm:z~u altora (oferlee, credem not, din propria s-a. experierua), ~i doar partial din marturtile nesemnificatlve .~i ocaztonale o~erite de el immsi C1JI prtvlre]a,. viata sa trecnt[,

., ,

M:lli presus de once, fratele Prohor se remarca.prfn ]m· plmlrea a;scultiLrfrn!' sale rita cell 1na~. ooc:i urma de c~.Jttire.

34 D(J AR'HfM lJJZAIUJS MOORE

SF. SEllAl!iM 1)il j~ROV - 0' BIOGIMPIIJ sP:{lllTlJALf. 31

lesl,e in acest .fel,cu sigm.·;an~ va pieri...". Doamne, ai mima de n~,l cet ce nefacem vola proprle! In al' doUea dlnd, sfitltnl reCOD1l00:da fr4lilmi incepitoR munea ~ indiferent care ar fii aoeea, ~Eu!~e peruncesc (su~Qrnor de la m-Imtst~oo D~.veievQ;), ca In.£tal·~ ce se trezesc UbI sumtl't sl se apace de l:re;dJ~ s,:tmniDd pe dNm mien! meu canon de rugacttme Jle rue lH ,rum .. Daca fac acest Ii ern se VOf"' mantul". ('Dadl este ceva de lnerat 'ell mrunQe {fu~ manual)", jl sfatuia el 0 data pe WI monah. "ocupa·te eu aceasta",

DaCa te afli in chtlie fara. flit ai lucru manual, ocup~·W unediat cu lecture, mai ales ell citltu1Psa,ltirii. j~€eare~ si dte~ti: fiecar£ psalm cu mata ate!ll~. pentrll a-I memnra {,* ma:~ 'bine~, apQ.i sa. rnpeti mereu 1e.c;tqrr3 iDtregiIi fs'wtiri Of. «paci esti cIle.mat la vreo asclitt:uJ"e~ d.Q.-te IdIOO,W d.emd~~. la~ eJ uisu~i nn s~te:a ruciQd.aUi fid: s~ lucreze, II:litl.~i iarprlura vreo~· d,a~ti sit trind:ive.~sca. D act FlU mai avea de f~cutvr'e'Q' a$~~ tail! 8;!W CJIlOO. de rug:adl1fJte, el se £etr'~ge:w ta tacer,e la cltili!!t 5.3, far aeolo se apneade vreo treaba, fie lucrand ~ruci din! chipares, fi{l citind din Biblie ... Iucrartle SftntilOf Parlnti san Vietile Sfin~U()r. Pe linga BibUe !fl Pate ric, ,eI a¥ea lUGrarife sfi~~ilor Vasile eel Mal'ift, Ma:.mrrue EgipteM:U~.loan Star:fl:nd~ a~~ fUncalme etc.

B1 ~u'a in considerarte ~i dmea 'UnOf x'Ugi~li.liiIn~ sp·eda.~ mlUJm!iW de el "pri~e.re». E;wngbellit ;d ep'~sEotele Sfln¢O!r ~qSr tojj le eitea dl:qaintea tcoanelor ~,i intQtdealJlla in p~dO~mie, inter-(} atimdme de rngac.inne."Sufletld trebute rujmen:tat ~i hr~nit en Cuvantum lui Dnmnezeu" i sPQneae.1; "eel mai mul~ notar trebui sa pl'Bcticim lectara No~lti Testament ~ a ps~~ tirtL Aceastit ar trebllID f3cutiiin pidQ~re;. Uar el. ingaduia c~ Psa~tirea sa. fie uneerlet trotl ~ezaDd. "Dina,ce:M;ta lectura v~n~ ilumi.na.nta mimtU care este schimba.ta priotNl dumoczeiasciJ

, .

s(:h.imbaro". Pe ~Mlga aeeasta, ,001 'C.€. dteste Sffinta SCfmpnU~~i

"prifire~te ocilild1lif~ ,atl'e, in sillgw'31at~, di m.~tere 1~ ba~ Prm aoeste: lacrimi omul eSlte iru::iUzit i~i ~:i ia:t~i ~i umplut

in phrs, "prill fuea cm;acte~lu~ .sau precis ~i dlsdpUnat, e1.fa. ~ea towl ~u ~a':1iI, simplitaite ~i ca~ mal bine eu putinti, aproape de dlesaV'm.~tte. A,ceasta este exa,ct ceea ce se cere de la nQii hap pentru a pi!Jtea itlvata de ~abun intepllt sa se tiIlpi de mitttfrw lor hlmf3JSca:"acea ~iditimi ca tntlID!):r celodalle patmJj ~i ~oo4a de e~paLtii a sm:Fletu~ui ~ut. ~e aceea, maitaniu~ sfan.~ ltu:l le in~ata: p~mai.dle de la Diveievtl sa fael mal presu~ de nrlce asooltat:,e: "Amintiti.va, mereu", ~i amintea de cllIVin;w,le . $a}.(;~ Xenia VasiUevna. Putkov:aj care mal apoi a deYe.nit mmcu~a K~pitQ'Jl~; "a~u;nltan:a Ie lntreee pe toate, Ea mtrece pest~t ~I rugilCl.u..nea! Jar not nu numat cl nu trehuie s-o r,efUZGm ,~~ tn:::b":li.e sa allergitn in i11tilolPina,rea ei~ Noi ·tr.ebuie sd rah~ d.ilm Qr~te necmz: ar vent dim parlea f1'3Jtilor faF'i sll me wlbu.

.. run. ~1 f~. sa ,OOfiUl; un munah e 1110 morum doar aiund cand, rte~lm pant.ofii tJ%a.~ el este lwit ~ aruneat peste tot de ~ata lumea", ,q:Nu e.xista rdd un all p.ik~t mal vitimi1ito.r deciU Sa cir·te*u~ sa judeei san sa. DU aseuln de s.taret·acea persoan:a va p'i'~i~ .. Dufiovni,cuhll manastirii. 'pmmstnghelul Vasina Sado~skiJ sffintu1 n Spl.1se de asemenea: .. A~~dtarea, p~illte~ esre ~na.l presus de past ~i rugad:uoo. A minteste·ti de aceasm st ~(lnm re~te"1e tuturor w::est lucru. ~~ ell 1~ rum~Je~c de ace:~tw mereu uati11HirJj.

. ~ _.

," < .'. ~'DuP3: aceea pihlillJtere run ~lka", sene pIDintefe Vasille,

eat de mare, gtiO:Za.v ~i impovariitlLlir este peUt111 IIUI .m.o .. nah pacatul ne~l00ii lata de staret; 8i inca sl mat mare este tdtiJcarea. super-iornOf' tn Cad p'rim~ reguUi a monahulul (pe ca~e se b!z~a:m inU'.egul JUonahbm) este ascultarea ~i eompleta ~:n:e~ a von;, drep,t ,OOifLSecinta a. neascu.llt~ii a 'uplrut pa.catlli '~~fIgUtar :~ vedliu1ui Adam, care a d~st]jus totnl. ~i doar prtn 'ISCIlII~l~ ]niW~a!1 lume arosE mfimrluitil ~prin, noul Adam~ Dum.~lJl.~~ Moo.tujt(lTUrn. nostru IWsus Hri$OOS~ .caa m a .foot ascldtllr. t~'r pdBa la. Btoo.rt.el *i mea moaifte' pe enlOe!' De .ru::ee.aJ 3J(;um flU! poa:te fi rumic mai riu deci.tacest p~icat! eel ,ce pal(itu-

36

DE ARHIM. lC,AZARlJ$ ~J100RJi

de darurt duho"-Wtice.~ti, care dam 0 inca.mare lnh"ltii si lntmtl

diwCQlo de orlce tuch.wpuire~'. ' ,

~~adpreS:lls de orice, aceasta trebnie f.lctlta pentru a dobiIDw paeea safletulut d.upa lnva ~atura psalmtstutub "Pace mul!.tl au eel ce iubesc legea Ta ~i nu se smintesc" (ps. 118, 165). rITa 1ndoiala, sfii.ntll~ lnvila toate acestea prin propria sa exper.:i.en~a. Iar 0 dlat~ el a. pronuntat chtar un sfat p,rofeUc. .refedtor Ia l(;lctura::".Est"€, ~oafte utU.n:.sa ,eit'e*ti tntreaga Biblie tntr-un mod.hltehgent. Gad nnmsrprtn acest ex.ewcitiUl singur, pe la.ng~ alte butte lucl'lIri~ Domnul nu-l va llpsi pe OI'lI: de mila Sa, ci va imnu~ti darul sam de iu.~eleger.e'~"" Blleporuncea ~i mtrentlor sa dteasdi CtlVantnllDonmuhri. "Ce erebute sa d!eSC?l' .l-a iatIlehat odatit un oaspete, ':'EV'~n:ghelia" ~ ra:Sipuns~ sfitntul", Patrn capitole pe zi din. f:i.,ecareevangheUsl".". Du.p:l mundI ~:i lectu ra~ sr§n tulle d[ fraJtUor Incep:itori slaitud refernoare ~a mgadune. El spune exact ceea ,De a ft\1IlZU dim gnra iui D().sUei ~l~ de rapt, ceeace a pr;acticilt e] insus:t ~'Cei ce cu adevarat s-au hotldU sa slujeasca l)OllUu1Lui Dtimnezeu trebu~e 9-a se stradui'a!sciah~i ~ nU mereu de Dnmnezeu si sa rosteased mg'idunea c:Itre; lwus Hrisms". {IFiiro,d oenpat ~u lu~ru~ mmual san 'OJ. oriee alta. ascultare", i fulvitJ~ el pe mnouabi~ ":rnaga·te astfel: DO:mlne, Iisuse Hris:toaset nlihlie~te-m[ pe mi ne piac~t05Ul. in rugadulle ia anullte la t.inemsutii~ adi.ca adumil:· ti mtntea ~i 0 tme~te eu sufletul, La 1ncevu~, timp de unit sa~. dloua zj,le, sal} crua.:r mai mult, fi ~u:east~ rugac.l:nne doar co mintea simgura ~i ia aminte, .mai ales) ~a. necare euvant, Apoi, cand ifi illnclQze~re inlma en c:a]dur~ harului Sau sci nneste 1nJ::luntrul tiiill mintea ~ tntma Intr-un slngur duh, aceasta rugactune va cutge tnHluntrul tau nemcetat ~~ va ramanepururea en tine, bncarandu-te si h:r:an:i.ndu.r€ .... Iar atunei cand

, . .

ai aeeasta hl'an:[ dullovnioe'asca inb1:untru~ t~u (sianuffle convorbirea tabltcicn Dm.Illlul J I11su~i), aWnd de oe S[ ~:e l11ai dud Viri)} chiliile fra~'nor, ch~,arilltund c!IDd e-sti ,chemat de ch1J.eva(

I . , -

,sF. SERAPIM DE SAROV - 0' iJlOGRAFlE SNR1TUAuf

37

en adevarat, ir:p voi spune ca graire in de~ei"[ este, de asemenea. mbire de trandavte". In ceea ce priveste rugaeiunea de obsre din bisertca, sfan tul da:deaufluillitoa:rele povete: '11n bi .. serle!, atunel find te rogi, e de folos sa s~al cu ochn incbl~w,} ~u(} atentie concentrata ~i sa deschtzi ochil doar cindre mok:sest~ S:IlU dind somnul i~i dif t:lrcoale ~] te face sa mo~ru.. Awnci 'ochU trebnie a~jndp carre 0 i.coana *1 eatre lumina ,e:an,tiel,d ce arde dhl:ajntea el",

BID msu*l statea in btserica avillldl ochU inchi~i. 0 bi~lluht

sa Villa la sluibe maintea celorlaltt *i nu pleca niciodata maintea, termhlar~i lor. In. ceea ce priveste asceza, in primii ani ai vietU sale menahale, desi faeea totul en 0 mare ~i nelucetata l'nftaflarej Wtu~i fitcea, toate luerurtle ell dreapti socot,eaHL ~i ~nvata ace]a~i lucru ~i p,e a~tU, dupa lnva~a,tura de dlpetenie a Sfi~tilor p'a.rinti despre "ealea [r!lp~r~neasdil"'., ;,Nu trebule sa ne as~ma]lt nevolnte ascetice dtncolo de puterile noastre, d sa tnceresm sa n.efa:oom trupul prieten credincios ~i vrednic de pracncarea yi.rtup]or. Tl'cbuie sa, mergem pe calea de milloc", ('Trebuie sa ftm In~e1egi[toril fa~it de neputintele ~i imperf'ec~i" uuUe noastre $l!lHete.~ti ~i sa avem rabdare fati de defecsele noastre, asa cum avem rAbdare fata de defectele altora". Dar IlU ulebune "sa rrandavtm, Col trebuie sa ne sllim spre tmbunauttjrea firii UQastre"

'In specj~.d Oil privlre kl somn, siantul il f)Ova~ia pe un mo-

nab: ~tn Iieeare zi, negrestt, sa dormt l10aptea patru ore - de la zeee seara p~n~ la doua neap te at. [)aca te simti slilbit pop. d,ornl:i. ~i 1n [iflipu~ zllel, PftstreaZa abe ~sht regula permanent palla la sfik~uum vie~J]i tale, fiindca este neeesara pentru odihna capll11l,d. ta:tl. Eu msumt.dln tmerete am pastrat-o ell ngurozitru~e. Noi cerem mereu bunulu] Durnnezeu odihna In tlmpu] nop~ii s~ astfel nu vel deve.ni neputinctos, ct sanaws ~i vesel",

. M~i Hirzju1 Ie-a penn:i.s· unora care erau mil~ sHfb'ln.ogJ sa d!oarm.l noaprea ~? <':,p Ofe~ ~] dacca e.ran epuiz~t[ de o~ose.ila

38

DE ARHlM LAZARUS MOORli

SF. SllRAPIM DE SAROV· 0 B10GRAFIlJ SPJ'lUTIJALA

e:[ ~im.al sf,1tlda sft, doarms du pa: ,dna pu tin" "Nu orsclne 1si poate Impune siesi {I regula severa de asc~z~ 'In toate, san Sd se priveze pe sine de tot ceea ce n-ar face decat :s~:1i.i dezvalute slabjci~nU~. ,~[trninterJ, prin epuizarea trupeasca, sufletul ,sHibe~te ,~1 el", hil special, "v]nerea ~i mlereurea .~i, mal ales in tlmpul celorpatru posturl", spunea el, "trebule lnata masa 0 dat'J. in zi~ iar inge:rul Dcmnuhn se Val apropia,de Une, Pentru c.elela~te:,z~~e el recOfll,anda u.rma:l:oarea regula: "la prr:inz mananci sub::lent} la ,dna iii moderat", "ta.c9mia. nu e 0 trea ba. rnonahaRC.

.. D~r SU~~'ilor de Ia DiVieievo el Ie dadea in general sfanm pltae de tnrelegere, Ele trebuiau sa manance fdr:l restrio ~~i, ori de ,eille, ori ~i ,c;}t de mult doreau, chlar ~i noaptea, daca S]JIl;e_au nevma, cu c:ond.i.pa sa fie ascultltoare sl sa. IlU rima~ na ,s~Uire nj.ciodat~j fie, !a chUle, ne in drumurile lor. ,In plus, el {(:In~~der.a d femeile, dm pridna s:libklunHor sunr mal PUpil c~pabde sau adaptare Ia nevobl~de sscerice severe .. Dar, pe lang~ .a'ceas~a, el nu Yoia sa Ingreuneze cu vreun JP'a,c~t su fietul CU.lVa prrn a. nu pssrra un post sever sau fiigaduintele mon~hale; ,r~D.ad( cineva poate, la!sa-l sit posteascs". Chiar cu pdvue la ztlele de miercurt .~i vinert el U spuse unui monah: ~'IDaca: ~O~[, mardn:ca doar 0 data in zi", "'Dar un trup care este epuizat depenitenta ~l de boaHl trebuie 'in.tarit.printr.tm somn ~no~.e r at! hra;~a ~i hauturOC moderate ] ndiferent depertosds de ttmp. Dllp~a ce a sndat-o P e fltca lui lair din moarte Usus Hr[st,~si-a porundt ;'83: manance de 1ndata" (Ie. 8, .55). '

:Oar, maipresus de orjCB; sfantul 8f3:tu~.a, cu serlozttare faptul ca "paces s.ufletuluf' trehuie pastraUI cu orj.ce pret, el lUSU~. acordand 0 mare Ji)n.wpor~anti ace$tui~ncru; 'feu O~ice pre], no,i rreblde sa jncercama pistrapacca sufletulut sI sa nu He lulbnram de jignJrile ventte de la :lltif~. ~'Ni:mj]c nu e mai pret[()s decat paoea, imm Hristos Dom~ul".t'Sfintii r'il" ~hDti, av~an mereu tm duh de paoe ~i, ftind bine,Cllvfultati c~

harn] hu Dumnezeu tnliau mllde. '

"D:obindes,~e paces", SJlUflC e~ mal tMz1U, "~j mii de 03- meni din jurul tan Sf VOl" mantul, Atune] cand un om se ana fntr-o stare de pace a min~Wi, el poate de ht sine sa Ie ofere oetodal~i lumina necesara lumina.rH ratlund", ~Aceasta. pace, ca fie 0 comoara nepl'elnitaj• Domn ul nostru Ilsu s Hristos a Ht:sat·o drept mostenire ucernctlor Sat tnamte de moarte" (In. 14! 27)" Apostolul, mai spunea despre ea ~'~i paeea lui Dum- 11lezeu~c~t:re covarseste orlce minte, sa va pazeas,cru Inimilesl ttl,g'f!1iele voastre mtru Hris~os Usus'" (Filip. 4,7). Din acest motiv, mal presus de mice, el sfatuia: "lntrodu mintea inlauntrul inunii s:w di-i de luau acolo ell rugaciunea", "amnei pacea lui Durmne'zeu 0 umbreste S] ea se aWl tntr-o stare de pace. Apo~ trebuie sa ne obi~nilinl' "sa tratam jignll'Ue venue' dela a.l'fii cu calm, en. sieum Insnltele ]01' nu ne privesc pe non, cl pe altcineva, 00 astle! de pl'acUca ne poate aduce paeea Inunii 5,1 Q poate face lac~ ill I u ~ Dumnezeu ~nsu,~Ufl

Dad nu se poate sa nu te tulbun, atunet, eel punn, e necesar sa Incerci Si-¥1lltfrinezi ltmba, dupil f.uvantul psal mtstutui: "mlburatu-m-am ~i n-am grait71' (PS 76, 4). "Pentru a, [Ire p!astr:a pacea Sl1netuJui~ este nevoie sa evi,Um cu orke ~pre~ 3,"1 eritica pe aipi" .. ,"lar pentru a te elibera de c:d.tl1ci e necesar ::;,ru ie~ aminte fa tine 'insuti 81 s:llutJ:ebi: «Unde ma anu?»)'.

, ,

In mod aparte, pentru a pastra pacea sufleteasca "trebuie evtta:ti acedia' st sa te stradu],esti a aveaun dnh vesel ~ nu unul trist, ~a cum spune Isus Si;ruh: "Trlstetea i--a ucls pe IDJ1!liti ~i nu afU md un di~dg Intr-insa~' (30, 25).Uste bine sa ne op.rim o cltpa ~it sa acordam 0 atentie deesebita acestui "duh de veselle" ]n vieta sf-ln tul ui, Era calltate Ui .lui sp ecinc:a, mai ale s ceva mat tarziu. Dar chlar st acest dar ofertt prin har n-a fost

. ,

dobandit far.:! lnpta, desi era atat de binefacuer sufletelor su-

feFin d.e ale celor care se in,gramadc::m in chUm sa. mai tfirziu. Exi.stl temeiuri sa ne gandim c[ dblvolu~ intrlsulrii I-a ahu::at latnceputu[ vie~ii monaha]e, ~Es~e greu~ ,. spune eli, ~'sa eviti

1)£ AKH1M.lAZARUS MOORE

aceasta boaJa.lfi cazul cuiva care tocmai a mtrat 1n viata monahala, c~£,i::i acests este eel dintat care-l ataea, Pr]R urmare, mai presus die orice, trebuie sa ne ferlm de el", "Se 'In timp'~a ca a persoana afiata in. aceasta stare de spirit s:t gantteasca despre sine dl ar fi. mai bine ca el sa fte dsstrus sansa 11U rubit nid irn sennment s,a\Ucoll~tfin~a, decit sa rimitna mai multa ¥,re .. me in aceasta star€' de' tu lbura re amiuW de nesu portal, Trebu[e .sa incercl sa i'e~i dtn ea cat mal mte ell putin~i.

Aten'~ie la duhul intristarii., did acesta da nastere Ia toate relele", "0 mte de lspiteapar din prlclna lui: agttatie, furle, mvinnire, nemultumirea de propria soarts, ganduri de desfranare, schimbare permanents a loculut". "Locul de sedere a unui om eflat intr-Q astfel de stare devine insuport~bii, precum ~_[ fra til sal", Atu]1l>c1 "demonulplietiseln li. sugereaza monahuhn ganduri deat-~~ piirasl chllla ~:i a sta de verba en rineva'', "far monahul devine' ca un nor uscat purtat de rint". Dar, uneort, dimpottivd "dnhul eel faU. al intristalrU" "pune stapaoI~ 1'>1; .pe suflet' ~~ "iII hpseste de umilindt si bunatate fata de frati ~i d:a nastere Ia repulsie 'fa~ru de mice reI de. conversatte'', ('A:tun~] sufletulevfta oamenn, crezand di aces ria se ani Ia origlnea tulbnrarli salesi nu mtelege ca p'ricin.a b oln sale se ana mtl:tnsul". "Sufletul plin de intrtstare sf pan::j scos dill mtntl esse iI!lcapab:U sa accepts in pace S.fatu'rI1.e bune san sa r:'Js,unda cu umilinfa Ia tnltreMirile De ] se pun", Putem presupune c:.:r, ace$t duh fall at acedlel l-a ataeat 'ehiar ~i pe stant. Dar, de fndata, ~. cuhoHirire_ a afl at 0 cale de scapare. Pri mul "medleament' "en ajutorul Cilruia omul i~i ana in cU!'und mang:ai.ere sufleteasca" este "smerenta inimii", asa cum ne luva.tl sf:mtul Isaac Sir!!.][ .. 0 alti cale de scapare 121 'ru aflat-e tn m~ndl sl rn nevolnta: "aceasta boala ,e tra ta.:ill ell rugacame, ab ~i ]leJ"~de [a graire lIt d.e~ertj lucru de l1JtlMa, dupa. puterile fiBca..·1!li:a.~ dUrel cuv:lntufui ~ui UmWlezelll ~j, rabda:rej ,taci eK s,e naste

din IW?Ha.te., ~rftndavie ~i grwre in ,de~ert~. '

SI'. S,llRAFllf,l.DE &tROY- -0 J3IOGllAPIE SPlR£I'UALif

41

Ambe1e ,c<li ne conduc mal presus de orice La impUnirea simpHt, far« cdrteaHt a as'cult~rU. Iat~, d!::,i, ata,! sme~~llia., cit sj lupta.. "Mai presus de ortce" I spunea shmtHl" "trebuie sa tnpt:lm impotriva duhnlut acediei (intristru-il~ pltctiselii)" ell ajlu· rorul ~mp'U nirli sutcte, fira r-agaz, a. tuturor tnda tormlor en csre'este iusaf\dnat fratele Incepat(u. '~Atunci dind oculp·~liile ~.a.1e iJiltri tntr-e ordtne reala, anmci pllcttseala nu-sl mai a.flm loe in inima tao Oamcnji pUctlsi.p sunt ceta caror viata nu este ordona.ta sf asifel, aseul tarea este eel mal bun medicament 1'Jupotdva 'acestei b.oB pertculosse", ~i toate aeestea luate '1m· p,reun~ condue la cea din urma vtndecare a. boltlor sptrfmale si ne aduc Ia nep~tiID~.re.';: Oricine a 'invins patimile a trrvins ;i deprimarea". I ar daca sffuntul tnsu ~i a fost In totdeauna plin .d.e pace ~] de bucnne, aeesta estenn semn adevarmt 0'1 el ajtmtse treptat la nepati mire ~i la "dispretul fJ..t!1 delume " 'cu. toate poftele ei (FIn. 2, U)) .. ~~ pu tind sa ill:ving~fisp~ta in sine 1ns~.~i, sfantnl putea din experienf;l siH ajute ~~ pe aAlll, dijSp§.ndind

in [urul san duhul bucurfet dumnezetesu. .

Un menah din Sarov eedase unet isptte asemanatoare.

Dnrind sa atle putina usurare, e~ j.l?~ tmpartasea tristetea co un aJ:t frate, !)up-a Viecernie, acestla i.e~]ra. dill: manasHr,e ~i" p]jmbaHdn~se prin tmprejurimi, ajunsera ia grajdul callor, Deodar! -n vamra pe sf:lmt. au 0 ad-aGc~ ¥enera~je caznr~ [a. ]l~cioa.rele sale. en 0 neobi~nu:iitil bHiIldete sfantul i:i Mnecu· vanta sf vlzand, en duhul tntriscarea fratelui (a&,edia) Yncepn sa dlhre: '''ump;~e-:mi! inlma de bucurie s,i alung,a trtstetea pacatoasi, o, Fecioara, tu care e~ti plinatatea bncuriei' (J'ropar din f:anoillllJ Malci~i Donmu]u:i). Apoi, bata.nd diu picior, sfantul p·:]1rinte spuse cu tide ~j tncantare:

"Navem de cc sa ne intr.ist-am; INnd.ca Hristos a tnvins totul, j-a f~1icat pe Adam~a e]ltber:lllo 'P,e ,Eva s,i a omorfU moatteal" . .Bncnria sa se tnlll1smis,e f'rateThui. intr~stat;. ispitru dispanl~ s'e hnediat .si C1Jl lOU dub pUn de bucnrie ~i. de p:ace monaMi

, '

42

DE AHHIM; LAZARUS MOORE

se 'itUO;l,:rsera la mmastire., Miificl!1~ Kap'itolina (Xe'.oJa Vasil~ev"j]Ja) ne-a Jasff[ in. notele sale 0 ~nal'turie eu prrvire la parerea sfan~ tnlui in leg:il:.uu:a CD inltdstareat (acedia) ,~i cu bucu:ria. in gene-ral! "Veslelia lUI e un paeat, matca, Jia a~uI\lgd plictisierua;- ~,~ clUl pUct~s,eaHi vine intrista..rea (a.cedma) ~i nimJ.c nu e mal rea decilt aceasta.Ea adnce cu sine aotul, Cilnd am intra! ill nlruta", sttre am: din~llt in cor; ~i eram abU de vesel, bueuria mea! (a). Uneori, di.nd ajungeam la cor, fimpi, erau deja ohos.it~ flind atac.ati de acedie (tds:te~e) ~i cantau farl11 rragere d.e inima, In tirnp ,00 al~ Hill mar cintau delee, Tori ne adunssn la un ~oc, waif' eu 'D Inveslele1UR; tUI se mal slmteau obosi.li ~i plicUsitir A, spune san a face dul este nacat si. desmgur asa ceva nu tre-

. J-!' ~ ¥ _ I , ',.

bule s:~l sejntample in Hl,c:l$,ullui ])umnezeu. Oar a spnne' un

cuvil;n.t bun, pd@teDO{) sau plin de veselie, ~ru Incit toa~il lumea sa se s.Uinti in buna dis-pozitie In prezenta lui Irumnezeu ~i nu i:ntl'~o 8~U"e de intristar,e, nu este deloc un p<acat, UUliCa.'i. Acest dub ~all p:icii ~i al bucnetei intru Hr1'stos: IlIa 0 ampillmue dl11 ce in ce malmare ialauntrul ,srnntubl.li, ajlilngand maitfirziu la opennanenta bucune pascala, Din aceasta pdcina) el se adresa adesea inrerlecutertlcr s~i cu cuvintele: "bucuria mea". san imtalmp:ioa pe oamenicu s;aln~ul: '~Hrisros ;l illviaf'.

In ceea ce priveste lupta Iut Prohorcu ispite:IDe trllp,e'7U~ aeeasta ne este cunoscuta, ell ~ldevamt> in cuvtntele sale lasatoe nona el spune; "Es:~e oare cuputinta Cal 0 persoana afl:lt~ in pli na tinerete pUna de foe sit nu fie tulfbl!lr:ulii de cugete trnp~W~ Prill urmsre, nici macar el IIlU era descatusat de aces" j[e ispUle arne fir:iw. Dar, flra mdoia1al 'acestep,atimi'nu-~i aflau sala~ in dansut Curat din tinerete, el nu avea niei 0 greutate sa le invinga ~i chiar l~i dobandea sie~i cunun! IJri[l fapntl ca rezista asaltulnt lor $1 Ie biruia, "Daea nu suntem de acordcu gandurHe rel,t! sugerate de 'diavol faeern un Lucrubun~~. -1n tim-

,a) SjantuJ Sem,fmt obip~'lli8 sa Ii 58 ,11d·re.sez.e adesea oamet;Uor (]1J, Ctwtnt@/c.- "buctdia mea".

43

;l~ 3,C€800r a~aJruri~ lnvata ell' trebuie" ~~ e- te ,~!~dre~1:i w. r~ga~ ciMnea titre "Domnul DU1:nlle'Zeu~ asa meal 81cantela patimllor

,celor rele sa fii.e alunga:ti d'e ial bun tncepot. Atund f1.aclra p,atimilor nu va mal crests" .. Acesr "dub necarat poate avea Q linfluen~ puternica dosr asupra oamenilor palima~,i, in timp ce aceia care s-an ,cur~lU. de patlmtle lor sunt ataca;i doar din afar~lll. Acest31 este en vinnd care ne exprima eel mal biDe situati:a; el era ataeat doar di n dati. Nu putea ana hl'lIDa ~n fralete Inceplioof ~i era alungat ,CU fugic:iunea chtar de la ~ri· mele ata,cmi ale ispUelor. Iar mat tarz~u vorbea despre sine CUI hldri:zrnea~a duhovnrnculu{manbtirwi n~.veiev:o, parillte!le sadovski.:: {{Ma. simt preeum fooor.uele, partntel noar fecloarele vor loeui in tntenorul fortificatiilor" (ce lllconjo:ar{ji. manasurea), Mar ~ui N. A. MO[Qvilov el Ii expltea faptnl fa. maieile feciloar~ rrebule sil vi$a;;;ca separat de vid uve prinforun~ ea MaiI:.ii.Dmunulu~iiIl!sa~l.....Maica Domnulni ~i-a dat btnecnvanta,rea ea num:alfectoar,ele s'i vIDetuiasdi in m.anasUrea mea». "V aduvele vor veai sa. fie viz! te.ze ~i sa-~i 3.dudi letele cu ele", m spimea el surortl M:ilionia dela Dlveievo. "Oar not ~{vem sentimente a;parte spre deosebire de vadm~e., maicn. Din multe punete de vedere ,aIDe (Ulera fa.fl de nol (Iedore~nidi). 0 fecioaraj sa" mai blue spus orice feC-iorehidc, se \burura doar mtru .Prea.dulc:elle Usus, n adora in piltimirlle Srue~i fund COfirtp,let Hbet de patimi U sll1je~te Dottmului 'iil duh.

])-ar 0 vi.d11lJvaare multe mnintid din lume, «.Ce bun era sotnl meu! Ce persoans amalbil:i ~.~. afectuoasa!» spun ele", Prin ur~nare, el arepta:rtWzat fudoareior un loe special in cadrui mlnastirii cu 0 moarJi de vant1 care a Iost mat tarz_i.u deuumlti m~nastirea "moara fudoare~or". Ac.easUi martl1.rle persenalsa s.fintului ne confirma puritarea sa mai mult decat once alte dovez~. Dar1 pentru a. curtW ell tm.nl chiar ~l r,esturUe Dli~{~· rUur fifJe'sU al;e rraturii umane,. Uumrn.ezeu i·a trii:mis dliar de la inr.epu'tu.l vietH moniha~e o· boa~a yea. "Trupul este mbt.d.

44

.DE ARHIM LAZARUS MOOR~E

sufletul este st'lpinul", spunea el mai mrziu"si de aceea

. ,. I' ., ,

mila lui Dumnezeu este cu nolatunei eand trupul este sIahi_t

~i exten ua t de baH; caci in acest fel pathnUe sl3:besc 5i omul devine normal", Dar "boala trupeasca in sine este ceva nru;cut din pddna patwill.nr't. "InBllurn pacatul ~ boola va pleca",

La dOi ani dupa ce it intrat tn mioastjl'e,. frobo,(' S-3 ~n1~ bolnavi t grav die ]]Jdropizie.( dmpica). El s-a umflat :m Intregime ~i 1~1 petreeea mal totttmpul zadind nemiscat in chilta sa. Boola a dnrat aproape trei ani. Parlntele starer Pahomle si psrintele Iosif care nutreau 0. dragoste fterbinte rata de ascn1~ Hiltorul frate, II ingrijean en mare devotament, D!~r neobservlind 0 irnbunata.pre a stlrH sale de sanarate si temandn-se ca boala sa nn se d.ovedeascl a fi. fatala: ,pam'in!ele Pahomie se oferi sa: cheme un medic. Dar Prohor ii rbpunse cu umwUnta; ~M·am predat pe mine insumi~ sfmre p'arintej adevaratl[i~.Jj, doctor al sufletelor ~i altrupurrlor, Domnohn nostru Usus Hrtstos ~I Preacuratei Sale M.ru~ci, dar daca dragostea voastra crede ca e bine danl,[~i~mi etc dragul Domn ulni cnnescutul rem:ediu'" (Sfimta tmpina~anic), P.arintele tosif sluji. CD rivna slulba prtveghern ~i mal apot Sfi,nta LUurghie pentru sfutil. tate at paciennslut, n sp ovedl ~i U tmpaJ.'t~~ in chilta sa, Dupa areasta, Prohor se insrulat~i grabnic, Mal apoa, ellnsu~i le sptlSle mnltora eIi f:hlpa Sffuua Imp:art~aniei Maim DomnnltU. n aparuse tntr-o lumma inefab.rn:~al'U sf~ntii apostoh Petru sl loan teologul ~j IntQrcandu·~i chipul carre Srfintnl Apostol loan, ea spnse, aratand spre pacienc ;(E] este unul dmtre aw no~tri'!", cn-alte cuvlnte lIDUI din familia san neamul eeresc, un om ceresc, Apoi (.cuv]n~e]e sale sunt redate de 1ll~jell~'a Ka-pitolina), ~Ea i~m puse mana sa dreapta, bucuna mea, pe capul men~i'fl timp ce in mana sHlnga purta un sceptre, ,~i ell ace'st sceptru, bucurla mea, ea 11 attnse pe btetul SerMiJl11l . pe locuI acelaj pe ~nldul dl'ept- ~I deoda.ti s·a format 0 g:~uJ,ri} maic~; ~] toath apa din ~o(;U~ aceJ.a s·a scurs afara. ~i astfel) M Iu:p?ira-

SF. SJ!RAPIM .lJ'/i SAROV· 0 BIOGRAFllJ ~"PIRfTUAI;J

45

teasa cerultl! l-a salvat pe bletul Serafim, Dar rana era foarte mare; ptilli acum am ramas cu acest semn, majc~. Prtveste, da._Qli mana, Parlntele insu~w imi.~ua, m:~na ~i 0 puse in eavitatea dmasa pe trupul sau; ~i era grozav de mare intreguIpunm tn tra aeolo ", As tf:el Iu in dd.p minunar vin~ecat.

Dar pe :idpi, mat ~l:les pe oamenil din 1UM<:\ el ~e lng,d uta sa fie traf.'l:p. de medkt, Unul anumit Bogdanov ii daduurmatorul sfat; "BoaJa.cu:r~~e~e paeatele, Odcum., fit cum doresti - mergl pe calea de mwj~oc. Nu.~i asuma ceva c.e-~i depaseste puterile; In. felul acesta vel sucomba, iar diavolul l~w va bate joe die tine. Da.d1 esti Ulnar ruf':iane:alZit:-te die la marl nevointe aseetice", "Candva, un diavol 'ii sugera unui smnt sa, se arunce In tr-o groajl)i .. FJ era gam. s ii fad! acest lueru dar sfillnod G heorghe 11 oJu·]". (~?-

'In anul 'rem u rmat vtndeearfi saJle~ pe loud (:hmei. sale fu ridica:ta 0 boh:li~a. Iar locul mcare ~i·a: Fitcut aparltta Maica Domnulul se afla exact sub altarul paraeltsulm. Sflintullnsu~i a lucrat catapeteasrna din lemn de chiparos si paRa la moartea sa at luat aid Smnta Impartasame, am:inUndiu·~i eu multu mire ,~i dragoste de mila ce st-a facu t-o ell el Maica Domn ulu L P,en.lr.u coastruirea acestei BJs,ericlj Prohor, teafar ~i 'in pUna putere, cu rlivua deosebita, l~i asuma aceasta uoua ascultare, aeeea de strih'bg'~r{)l' de @onduti. Merg~nd 'pirro erase ~j sate aJiull1s.ep~na.la Kursk Acolo, [~ili ]nbUni mnca 0 ·dktta, marna, pe fratele Alexei ~i alte rude; de Ia to~i acestta prim.i un alutor su bstantial si reveni in Sarovul sau Iu bit In. timpuleat a sufertr de b~ala'ilceea mortals, tot ceea ce era omenesc in .111'o110r a mu nt. De acnm 1nc010 n u mat era 0. fi11l'~:a pamsnteasea, d facea parte din "neamul" ceresco i~i mal vizUi 0 data. casa pitrlnteasca, dar mai apoi ulta eu totul de ea, In timpul celor opt ant de novidat, Cit frate de manastsre, el s-a agttat en tot suUetul deh:Unea de sus. Ar:ebera pa,l]aantlH sau natal. R:Im~·

a.) Dirt via;(p q_/a,t::: l~!f. TBodO'r Sicheotu:l-,. 23 apr/ltt!,

I I

I

-(6 .{Jfi :A.Rlll.M. IAZARlJS MOGHE

ftel:1! doar sa peoetlnias.;a aeeasta p~'in pmfesiunea S:~ de credjn}a. Frrutele Prohm· era copt pentru <0 nOHa n~teremonah{tla"

CAPITO[.UL IY

IN SiCHIMAINGEREAS'CA

Spre s~lml postnli1,li Adorn:til'H Mait.lif.lomfmluij· pe data de ~:; l:1ilJgtlS,t 1786, pari.tltele sllare:~ Pahomte j~a tuns pe fratele I"ronor fIll menshtsm. in [oC-llllu[Prcrbor ;HI; j.a~,cillt 0 nona vla!i d.uhowireasca in "clnul il~,gellescjj j 1ll1onahu] 8e:t'afilnl care in€:br~:ica t]Ths.e-mnill~{ '~~f'Za.t{Jr" ~j ""'rofThac·i[mef .~ar ar.:es'f RUHle.) care i s-adat lara In.doirua pentn:u duhu] SiUl arziiJlrj a! capitUlt () d.eplimil ImpUnifie prtn d.ragOis~e;j[, sa af~itmare fali de DlU1meZeU ~l Mai'cf'I!. Demnuhri, cit ~j pri n calda sa rafeC:fill"' nl€ f-a.~a de t'oti. en in~m'l if1uat:l ~1 €U 0 bueurse d00seb~ta Jl0~1l meuah sl-a pleeat caplll~ sub $oal'fuoeIe stafie:~uh;1i ,care l-a tuns in monahtsm, .!liei .marrur. 1JJJ singu f gaJ.1Jd de paret:e due r:au ,ca. pir~e~te bJIU€:a pentru totdeauna mr i-,a iatuneeat -sufletul in momesrtul nu:t1~[i sale d:llI!h{wnh:::e~ti ell! MJre]e (:aresic. Ga u,o [rHer. copt 'e~ s-a predat I'll md.toile lui DU!l1I~·l!l;:lieu.,. 0 dattl co. taierea pi1ruhl~, viata sa trcoiti a fosr ~j ea mla:ti (I data pentru totd::eamaa... De arum ~nf(llo~ Q: dad fJ13 ~1 Pll)S mftna ]10 CQ;i,f<mde p:luguliIJ:ll€lnu avea sj~,fi :[lll~j lntoa~.i pritrirUe rn·:lPQ1i. Q,c, 9, 62). M:ai ~aniu~ avea s~·t mi1rtudsea:scti slu"0l'iiP.;r&s.kovia de la man.t1stirea ])i¥ej,evo: "Am 'tte'tut prin~Qate:lli$cufv.trUe vietjj m0:nah;aie}mruca: ~i nici.odarnl ]lid ma'('ar in gand" nu rum ie'S.~t din .minilsfi re", Arum tot V'incgrul j se asterne dina..inlte.

, . - -

S, i t~iCi once :rIDI011Lm stie fin e:x,pe,ri!e'nti en lcitl bucude: sl

I ~ ~ "

rbna lnflatareaza hand drvin sufletnl noitQ,F mon,ahl, eu- atat

mai, mu It ne lJilone:m. inchipui ce stdi.htdre ·a.'~ea. 'ar.tnnci duh ul jnfl~Idira.t al pru:l.fitelu i 8erul1nd NlJ ~U In «rest luern (U n 1;0- vimele salej ni-l putem dear imagins,

IN u·t ptif(:a "Sal1'~mbil~eze talnele v]e~ sale lillu.n~rice; .nid pa al~i nu i-a sfilil:uit mal 3;pO~ sa Ja:c'a acest lucru, ~ N u [[(thule. deei:n: in. eaz de necesnate sa-1i deschizt Inima oamentlcr, Pod

. ,. . I.· - - . , . ~

DE ARHIM ,LAZARUS; MOOllE

ana mud Ia 0 mie care il~ va p,astra. talnele''. EsU! chiar mai hine "prln orice mtiloace sa illCet'cci '3: UHnui tnliuotml tau boga,tia darurilor; Altminteri Q vei pierde $,i n-o vel mal afla", "Bste depiortlbU faptul ta prin aceasta nedlibrutnta si vorharie, focul acel31,.:pe Care Domnul nosteu JislllSHl'i.sto.s ~ venit sa~l arunee pe pi1mintuJ immU p oate fi stins'', riicl asa ptecum spunea sfantul prtn cuvlntele Sf Isaac Sind, "nimic Btl stlnge atat de repede foeul tnsuffar in ]uima. unui moneh de catre Imhui Srant dupa sfi.ntirea sufletului sail dedi1 leg:i. turtle on oamenit, precum ~i mul ta vorba[1Ie~i gr.lire in desert", ~~" prin urmare, ehiar daca ~i mal tnamte, in timpullcit a fest Irate de man:lsti.re era ind inat catre insiqgurare ~i ta.~ Ice fie } aCUI]J;l s-a. retras €ou totul in camara sufletului S.all (Mt 6~ n.

Mai ti.r..z:iu, to povet:e~e date altora, spunea. "Mai presus de erlce ttebuie sa te impodobe~tiru tacere, Cad Sffultul Ant. bro.zle al Mila-nulu] spu ue: «l-am v[zut pie muJ'tl mint.uin:du-sle p.rin taceJ1'el dar en nmlmvorbire. pe niCJ: unul», ~,i ia:r~i unul dtatre Sf.i.nfji pa.rinp spnne ca tacefea este talna veaculut ce va.~' fie) in vrerne ce vorbele nu suat decal armete arestei vieti'' (FiJooaHa,iV. MonahH C'alist ~j Ignatie), 'Imn rllsingura.n~ ~i [~,oe:~-e se nase frmge:tl%l inimH ~i umn~nta". ,uAnand~u-se 1n chtlta Sa U(I tacere, rugsciune ~i medita~:i.le,_ omul devine cncernlc; ram.~~ rnsa in dliHa t~[ in aten.tie ~i taoe:re *i tnoe,:trca. prla toate miJ loacele sa te apropit de Domnul; war Domnul este gata sa-] transforme pe OID Intr-un lnbJ".er~. "Dar daca nu este intotde!illu,n:a C~l putints, vtetuind in manastfre ~i fUnd ocupat ell ascultarile j ~puse de stare], trebute, eel pu ~ru.]l sa-11 fudlini. ]j nis tiri] pUlir~ dln tlmpul ramas III afara as,culH{rii; tar pen rru aceasta midi, ofrallld,a Damn ul Durnnezeu ne,gre~tt i~i V'J. triunllfr mila Sa cea pUna de har'". Dar; mal ales, Sfantul Seraflm neatrageaarenlia ~'c:a HoI nu tn;lbui,e sa ne brugam In trebufile al'tonll sau s,i g;ful.d.im oli sai vurbim. despre ":~i, dupol cllvfimUul psai.mistU!h.d care zi'De: «-ea sll. n u grai as ca gu fa m-e a lucrur[ omle.ue~,ti»

J.'P. SlJ.Jl.AFlll1 P:B S'.4,RQV - 0 .lJIOIGRAFIE $PllllTUALi

49

(I~!S- ~6, 4), ci trebuie sit ne rugam Domnuluf: «De cele aseunse ale rude ,cur:1le~te·m~ (Ps. 18, 13).

Chia.r ~i in comportarea sa exlrerioara monahul trebuie s.a a,iba 0 ~n uta de~a~at{{ ,~i atenti: 1ntMriindu-i pie balrfin~ san pe frat.i lDQuab.ul trebme sa Ie arste respect prin plecsciunl, ~}lzindu~.i totdeauna privirile. Chiar .~I rand stai la mas~i nu te ul fa la nimeni ~~ nu ju decal eeea ce mamulc:l oamenii, cl ia aminw la tine Insu~] ~i hran~te-ll s;ufletnl eu rugacnmea", Door dO:lLIaexcep~U~l]!re sffrnitul:: mal Dlltfri in conversatla eu '« CopHi taineloT' dumnezeiesti", ~j anumeeu persoanele care suat eu adevsrat dnhovnlcestl, ~i tn, ru doilea rand} aeanci cind un .fraw este tris.t~ "Trebnie sa incel'ci sa lnvesele~ti duhul unui om. tnlburAt san tntristat eu un ,cu'V~nt p lin de dragoste", Dar ~i aId. tF>ebuie sa ai discernamftllt; -0 persoana tara experie.r1¥i ~J' fi m:'\l bine sa ta.ca~ ']11 a(;eas1ta. situt1ipe mai ales ,dllld( ]11U a dobindit eunoasterea de sine: '~Dad nn te lnleleg[ pe tine insup iP op oare jmleca ceVij san ii po~ 1nva:~ peallfii?" if spunea sfantu[ umu monah. "11111. racut; permanentpastreaza tacerea; aminteste-n mereu de prezenta lu~ Dumnezeu ~i de N'ffinele S:aJu.Nu' intra ill d~s,culle cu nJ~,eni, ci en once pret pazeste-te sa ,osi'llde~'U pecei ce vorbesc san rid malt. in acesr ca.:z sa.fii surd si mut", Faf"a indoiaHi d a proeedat in acesr fel, mai ales la jfi.l~putuI vielU Ole monah caci: "Trebuie sa fim atenlI la mcepuml ~i Ia .smr~~tul vie?i noastre: dar cand ne aHa.Jll la :l:nijlocul drumnlui, fie intr·o situape buna, fie Intr-unap1otriv· nka\ ae,i trebuie sa fim Indlferenti'',

,Ma.i ales sfftntul ]I povalu.irl pe un menah "s,a slepazreasdi de la i'ntaw~rne C1l persoane de sex opus. en mare strictete; dd a~a prscum 0 tum.mare de ceata~ chiar d ad( nu este aprilllsa, se va topi daca este pnsa prlntre hunanMi arzande, la fel ~i inhna monahului se va slabi pe nesi~mlite prin astfe~ de lnt~ln~ri_ 5j ,diSClltd'). Si cMa.r ~a. 0 V~Fsta Inaimata 1] dadu urmi· toa.r~a povaia u~~1 ~eminarist care de.ve:nl ul terio!' staI'e~u~

50

DC ARHlM. lAZARUS MOORE

unel mini!!sUri, arbirnandritul Nikon: '~Sa te temi ca de rocul gheenei de c~or.~le vopslte (femeile), cad ele adesea ii transformal pe o~t~~i jm,p.fkamlmi in .robi.i satanel''. Cl1iar el insu~~, a~a cum vom vedea de indata, era extrem de prudent ~j rezervat ~a\ llu;epuluri le vietll sale monahale.

Soar pute aadiuga ia aeeasta pecioadi obscul'a a primelor lile ale dlugarici sale 0 ne1ndoi,oas~ int:il'ire illllev()int~ rugAclutilU; ~i apo~ 0 dorinta de insiJll~lUare care atrage, de obicei, ~.rumile su fletelor innacirate. Dar aceasta se va [mpHni oarecnm ceva mai tirziuj pentru moment el este ocupalt cu asenltarea prmtre fra~U sai ~i cotaborarea cu parin~i 8M dub.ovruoesti, staretnl Pahomie ,~i av va Isaia, carom le fusese mcredintat la tunderea sa in monahtsm, fat~ de care el lsi incredin~lse snfletul cu o ascultare Cit de oopU, ca rJspuJlS' ia ,elra,gpstea lor pu.ternica fasa de el,

Cllrand dopa tunderea sa in. monahtsm flu) nominallzat sp're a ft. htrotonit In trespta diaconiei; tar pe data de 27 octQmbl'~e a. a.or;~lqJU,~~i an; 1 786,adidt d upa nunm dona: Iuni ~i jumatate a fost hirotentt de episeopul Vi,ctor al Vladinrdnl~ui ~ did pe vremea aceea Sal'ov aparp nea aoe-lei!. eparhll, Ptin promevarea noului .mon«hin rand"1 elerului atilt de ni:pjd~ slin1jiparin!1 dovedeau in acest fel profunda stim:t de care emul .hli Dumnezeu se bucara itu:::a: d in thupul dnd era shnp~u frate de .n~anastire. lui i se pOitdve~te cuvfi;]Uul Scripturii; "Bitdinerea clnstita IlU se mwsoari dUpa numsml aridiD:r:, d lfi~etepdune,a. este carun:te~ea barharplor ~i viafa nep atata este ad€varata batranel,e" (ilft~e1 4, S-9'}. eel ce it sluje~,te Do.lrnItl~ui este fl!JbH de DUIDnczeu si de eanseni in (india tineretii sale. ''AjlJIlS IDa desav~jre in scurtit vreme, el a trecu t l}eS~ multi anl; cacl sufielfn.d siu era binepl:lcut dinatntea lul Damnezen" (in~. 4,. 13-14). Ear plriDt:eJe staret, care era de obicel sever in

u . - ,

pastrarea reg:umor monahale sl biserieesn in acest caz l-a

considerat pe finarul monah ~dni,c de ~ lnruta ,cinstire sjj·a

Rramt ~i prill: aooasta dragostea sa s.parte fa{a de d, .

SF. SIJRA.FlM DE £4ROY - 0 lJIOGIMF.JE' SPllUTUIUA" 5J

-= HP~riotU nostn de fedciti1. amtanre, staretul Pahom!i.e ~i ~,coll.omul Is~j:3t, ;punea mat Hi.rziu robul ~u ~ Dumnezeu, .. MnAndol flanleJd CD vj:aI~a SUdl ti, rna luliJ'eau ca pie pro~Jirme lor su£fete ~m nu ascuadeau :f[imi,c de mine, pnrtand grija de ode btme ~i de foloa :mtletelQF lor ~~ mie insumij,,, Iar "cand parin .. tete RahOmie slujea Sfitlta Liturghte, arareori o fi*ce:a fMa mil1,e, biJeud Serilf'im. ~i cb~ar atum::i cand pleea din miina.5tire in alta parte, mal ales pentru vreo sliJjhaj el obtsmna sao! ia ell el pe rumeni alml dedit pe ierodlaconul Semfim" ~1 Ult-~ ruscundea ninrtc, atfut de muMt n ~lllbea ~ it stfma Dar dumne~eias:c:a Pronie ave a 10 vedere un alt tel .ma t mo:rut ~~i mai bun pdn aceasta noua ascnhare - acela de a dezvolta ~ a desavirsL in robul sa.u eel plln de rivna dragostea arzatoare f.t~~ de Dunmezeu ~~ ..duh1l1 de rugaciune, care 19 poarta sufletnl carre cele de sus. ~i nisnle ou tie aj:u ti la aceasta ma~ muit dedl parHdp3lJ'ea. la ,slujirea Sfil1)tci llfurgttii. lane t~111P, d~a sJfintul ar ft rima!): sa tmpltneasea as~u~taJrHe sale tnoH:ab9Jf obis.nliIlite aeestea.l-ar Ii mndep!artat de la calea vie~ii contemplative care Ii. fusese b6tarliti de Dnmnezea.

Daracllll, ttmp de sase 'ani ~i zece lum srann\!. a slu jtt foarteadesea Srin re Liturghii ~i era mereu eu sunBtUlI in alta ~ume1 care de fapt~ Ua.partinea deID:fl, Ciel nu-i spnsese oare Implriwasa.Ceruri!or: !'Aoesta este unul din neanml nostrut" Pelul in ca re sepregatea ~)en trn slulirea dlunlllezeie~tii l.itu!·gbU poate fi observat din faptu1 dl1D ,~jumd dllroiIl!idlor ~i al pl'aznicelot sfintul i*i IJeuooetl. lo:ati noaptle::l in ruglciullC. Iar ~a sflr~~u.d Utl1fg)llei ma1 zabo¥ea m bi.sel'i,ci, punand in online sfintele vase sl ve~minte de slujirt ,~i Ingrij~udu . se de eluatenia bi slcriJI::it Cit de Q:lult dnst:ei el i.m,p~ ~ mrea acestor tndamriri btsericesti ptmte. Ii observst {lin !l,o:vet:ele ofertte ~m;orilor de la Diveievo care j~i impUneall ascultarlle,IH btseric!: "'fuate indtl.ltlnririle biserice~ti" I not'll., monahla, Kapito· ~inaj '1trebuie t.mp~ i nUe door. de ca'tte fecioacre, Ateasta l:st,e

§2

DE Al?H1M. LAZAR,US MOORE

vola impara~esei cerurilorl AminUti~va. de scest lucru s1 pas-

, , .

tl'ati-~ ca pe I{) sHnta inda.torire, p'ov::i~,fldll~~ mai departe ~~.

Pe altiil'' '~Nidodatj si sub nld un ,n:aotiv surorile de m.anistire

~ 'I -

(nemnse 1n monahtsm) nu ::111 vole sa intre III altar", "Njdodata.~

Doamne fere~re,. pentru nimic in, hnne, nu e vole sa se vorbeascJl in altar: rluar data ar trebul s:li sufe:ripe:nttu aeeasta; did Domnul lnsusi este orezent acoloi Sl cu frica si ell entre-

I r , ,

mnr top heruvimli, seraftmlt ~1 toate pllLl ~:ed1e lui :Dun1i11ezeU

se ana: .dinaintea Sa: cine poate atnnct sa vorbeasca dinamntea fe:~] Sale! spunea sfinlul Chiar atunci cand stergem prafoul ~ii m:11turam guol)iu] din casa A ui Dnmnezeu, aoestea nu trebuie amncate ornmde, fara griFt: "Cbiar s,i praful din casa Domnului este sfinfj. Iar apa ar trebut *1 ell tmn.ata tntr-un lee corar, apatt,e:. ~~.~ in general, parintele Seraflm propovaduia asifel despre biscric~ "Nu ,exista ascultare mat mare deeM rea dt neadrul Mseri.tHl~:i. chiar dadl ar fi sill ~tergi doar podea ua di n casa Domn ului cu o ci'irpa,aLceasta f~pta va fi S000- ti:t~ mali de pre~ decat orice altceva de c~tre Dumnezeul ell adevru:at nu exisr-a ascultare mai mare ca. aceasta. Sl tnt ceea

~

ce e faeut acolo, 1!1lrecum st felul in care Intri si.iest, totnl ar

J'" ~ I I

trebui sa He tllcut cu frtcast cutremur, precum si cu rugaetn-

I ' .~

11Ie nein cera taj~. Si de cine O<~ rrebuie Deli sa ne temem aIel!

~

Sf nude care sa ne bucuram noi in dun .. In Intma S] ell tntrea-

~' " ~

ga noastra minte dad, nu mll hiserica, aeolo unde Domnul ~j

Sti:(pfb~ u]' insu~i este mereu prezent cu noil j.j ~ Iar i::nMs-erid~ n u trebnie s'a vorhhn alteeva in afara problemelor btserleesti strict necesare, 'pmcnm ~i despre biseries .. ~i ceo oare este mai Irumos, mal maret si mai slitvU dedhb~:ser]caY~ Asa simtea sl

. ~ , ~ I (II

tot ~a s·a si purta\t P' {ma ill ultima cHpa, a. vietii.

, - ,

Unul dintre nasp'e~ii sal a $o.st invrednicit. s~li·l vi:dtez;e ell zece zile 1 n aintea morti·~ sa]e. "Am venit))} scria el> ~ ~a biserka din Sl)~tal, la Uturghia. matinaHi ~i chia:r inalnte de inceputul slujbe:t ~]: am vilztl t coj; padntele Seraflm sta:te~ ingenunchiat

.sF- Sj!IlAFlM DE ..tA.,ROV - 0 B106:n.Af'l/t SPIRITUAlA. 53

pe podeala strana dreapUL M.-am dus direct la el peniru blnectrvi1lmn;~; iar oupa ce rn-a ])h!:ecuwntat el s-a grabtt sa mtre 1:0. rumt,.~'iispu:nzand dorintel mele de a-i vorbi prin cnvfnte: ~'D1Llplai aceea, dupa aceeal" Cevia~a nepsmsmeasra traia el in b~'seric.ii ~i, mal ales, mUmp'UI Sfmtei LUnrghi.i~ se poate deduee mtr-o annmfta mssura dtn spusele sale di. atunci rand se alIa, In biserica el uita de odihns, de hrana 01'1 de. biOt1tudi; Iar cfWd p:ru:asea b~sed~a o f3:ce:a doar eu regret: "De ce. nu poate omul, precumjngerlt, sa s]ujeasca neincetat Dommiluf!" Iar el 'U viz.us,e adesea in tlmpul Sfintei. Liturghit. "Wnfat~~area lor", spunea. partntele Serafim, "era ca a fll!lge:ru:11!l L Ve~mj,nteJe lor erau albe ea ~lpada sautesute cu fir de aur; sar in ceea ce pnveste fe~url in. eare diJ!. tau este impusihll de deserts". 0 bucur i.e de nedescris tl cuprinse atunct pe sfant: "ficutu-s--a Inlma mea caceara ce se top'~l!e in mijlocul pantecelui men" (Ps. 21, [5), spunea el. ~~j nu-mi amin team nimtc de a.tata bucur le. I.rni aminteam door cum am Intrat in sfanta biserica ~.~ cum am iesit din ea",

I~r odata, in timpul SHnre! U turghil I s-a ,diruit 0 asemenea descopertre dumnezeiasca asa enm s-a in tam p lat doar cu foarte putini sftnn, si doar en eel mai mari din ire ef." 0 data s-a inl[nl1~hH sa s~ujesc ca dtseon rn stinta ~i ~:iarea Jo:L Dumnezeiasca Llturghte a tneepur Ia ora doua dupa arniaza ~i, ca de obicei.a fest precedata de Vec:ernie. Dupa vohodulcel mic ~i ectennle respective eu~ biet p~catosQe sunt, sm exdamat in cadrul usilor Imparate~ti: «0" Doamne, mantuieste-i pe rei credtnciosi ~i ne auzi pe nOi» ~ll intrand pe u~He imp'arate~ti si rI(lic~.nd orarul dLne oameni am 'incheiat: «~i in vecli vecilm"» ~ I~and deodata am fost tzbit de 0 raza ca Lumina. soarelui. Uit~lldu.mii.la a.ceasta strabJc,iret ~Aun vlzut pe [)mnmd ~i DUmH& :leul nostru Usus Hristos, sub Infati~nrea Ftului Om~dui,std.lucind in slavai si lundJl.a de nedescrisj ID.Conjurat de Pu~.el'Ue cere~,U.~ ingeri ~,i a:r'!:."~nehcl!n ~ heruvi:ITl.i ~,i serafimi~ ca de un lloi

54

DE ARHiM- LAZAR.US MOORE

de albtne {'iI zburand prin aer prin u~,~~e dinsp.re spus ale b~g·· ,ericU. Ajungind [a. amvoa, Domnnl a ddicat preacuratele Sale m1lini ~i i-'J., binecuvantat pc clerid ~i mtreaga adunare; .hK apoi, mtrand in Icosna Sa care se mIl In dr,eap:t·a por~nm' tmparare~d, Se schtmbaIa fa~a, inoonjurat de cetele tngeresti, care stralueeau tntr-o hlmiua de nedeseris In toruta biserlca, Iar en, care stint praf s,i oenu~a. 'inlli.lnhldJ11l-t pe Domnul Usus arund. in aer, am :ptimilt. 0 binscu'fli,ntare sp.edall dtn partea Sa;i1ni stmteam i nima ,cur3ta, ihtururhita de bueurte in d uleea~a dragostei fa ta de DOntllUW'

Chipuill Sffultului Seraffm se sddmb~ ~i,]zbtt de ace a dum .. n.ezeillasca descoperire, nu se putea nlci .macar mtsea din Iocul S3;ll de ~fulgru porfile Imp',iinne~ti Cand parlntele Palrom_ie observa acest lucru, trimise dom. a~p lpodsacoai, care tlluara de hra~ ~i 11 dusera tn altar. Dar e~ eonnnua sit stea 310010 nemiseat, timp de trei ore in extaz, ~1 doar chipul i se schrmba permanent, SIC-Urn. era albca zapada~ apo.ii ca un fulger Ii lumina In .. treaga lnf:l~I~are. Dupa s[ujbit~ b[trlln:U 11 intn:badi ce s-a mtamplat, Jar p,lrin.l.!ele Seraflm, care nu aseundea l1hnic fa.m de parinp.i 8m duhovnJce~ti, Ie spuse totu], Hi l[ porundra sa ~u ma[ vorbeasca nimlc despre aceasta ~i sa se cnfunde mtr .. o ~i mai adalldi smerenie, puind:u .. se de boldul truflei dupa 0 ast· fel die deseoperire neob]~n.ujta. SflnNd urimi povetele ell toatil umil j n fa! inlmli ~i jl astr~ taeerea pentru moment.

in ceea ce pr]ve~te ceea ce simtea sf-at;ltui tn timp ce se Imp~rl3i~,ea eu Sfinte~.e Taine, acest lucru este doar 0 tainaa sa. Dineuvlntele sale ~d]n De llri~a semntflcane ii aeorda el sfintei ~tlltal'is.w. Aumci rand a fost mtrebat ~,a:t de des tre .. buie sa ne aproptem noi de Sfanta in~p~rHi~anie ,eI rsspunse:

"Cu dil mal ,des en a1tifut mal hine".

in mod special, surorllor de Ia Di.ve~ev<) elle d.ade.a. itlrm:i1· toarea regula, a~a ,cum 0 afHim din infor.maUHe lasate nona de la\ munahia KapltoUna:' '''.Nu trehuie sa pi~rd.em ocazia de

SF. SlJRAFlftl DE SA1WV • 0 Blo.G:RAFll1 $PJRITUAlA

55

a. ne folosi cat mat des: posibil de harnl of edt prln Imparta· sirea ell Snntele lui Hnstos Taine. flloerdiJldpe cat ne este cu putinta sa ne eoncentram 'll:supra.lnrB~eg,eril smenre a. totalei noa.slrep,acato~enUt trebu~e sit ne apropiem de Srmta tmpir. tasanie care da vla~a lawn 81 latoate, eu nade:jdea. ~i fenna

:L' I ~ ~ .

oredin~a in negril.t:a. mtlos tivire a hn Dlilmnezeu spunand cu.

frangete de iDima: ampaci\tui't, o, Doanme, ell sufletu:l!J cn tnl .. ma, 0.11. cnvant, in g;and~ ~i en toate snnturtle mele".

CUMevann remarcabtla este p O:nlP1C'a sfalltuiui Serafin\l. en pnvtre Ia aeeasta, data duh'JvnicuIui mwnastiri] Dtveievo, parintele Vasile: "I.e p01'1l.Hl.CeS'C (surortlor ~i m,a,icil,oif), ])ar~nt~\ sa se impdJ.· t~easd.i In klJl:lte eel patru posturi ~flij ode 12 praznsce Irn para,t:e*ti.; Ie poruneese sceasta ~,i. in martle ztle de sarbatoare: 'C],1: ~at mal des, PILl atftt maj b.i.ne.C~p,arillte du .. hoYnioes€ al lor, -sa 0111 H te ~m'potriv,es,U~ diei harul 4'irnl!t nona prtn jInpartii~ame este atdt de mare incaJ otidil de ne .. vrednic ~i de padi.tos ar fj un om, de ind~l.ta ce acesta se apropie de Domnul Care ne lIl!y.ie p e 001 totl (Jirin smerWl, rn.r-e1ege" re a totalei noastre pacato~enii): ehiar daca am fl cuprin~i. din cap pani! 1n pi(iOiare de l'afl]:We Il'~c:a~e.~of Y0111 fi Icurati~; pon· nnte, prin harul lui Hristes, ~i vom devenl din (l~ 'ill. oe mal ]mninwt[ sl vorn Ii mfinlUiti. Dun:rn,e31ta, psrinte, Ie e~U dnbuv ..

• ~ I .

nh:: si iti sp un ca sa stti toate aceste "lucruri".

. "I ~. ~

"tn plus", scrie p~dntele Vas]le~ {leI rna povaruia me-feu

lR calttstea mea de parinte duhovnlcesc al surorilor de lao Q]a .. nasnrea de maid, porundndu~mi sa Jiu.efu se poate de Indulgem la spovedanie, In trecut, mtl]l1 m-an dojenU ~~. m-au con .. damnat pen tru ... acest h .. ieru ~i all fost 8upit:Fa~i pe mine: ~i chlar pana arum eill. .ma. Jtldeci1 inca) dar eu pastrez ("'U strkte'~e perunea Sill ~i run pastrat .. o toata viata, Robnl lui Dum:n:ezeu ()bl~Huia sA spuna: «Amrnn te~t.e·~] j mala ... e~U do:-a.t' un Ell'artorj parlme, dar DUffinezeu ,este judel~atorul! ~i cat ,de muite, ,tat de mult.e~i ,de groz2ve pacate, indlt nid mrucar m.lie po" p'ro-

II

De All.JiIM~ LAZARUS MOORE

mmta, nn ne-a iertat nona mannnnosul nostru Domn ~i Mfun- . tuiwr. Cum osre putem noi, oamenil, sa ne judecam semeniil Noi suntem slmplt martori, slmpli marten, pirillte. Sa·p amtn~,e~ti mere" acest lueru; snnplt marten, p'ii~rjnte!»~J Unui mlrean el i-a dat aceasta porunca: "lmp,ru.'t~e~te.tle de patru ori, Macar ~i 0 daUi e bine .. A~a cum te va mvrednici Dumnezeu, Cel ce se tmpitrta~e~te va fi mantuit:; dar eel ce nu Sf impitrt~e~r,e) cred ca no va 0 mantuit. "Cei're nu mananca Trupul Men ~~ nn bea Sangele Me'll, aeela nu areparte de Mine (In. 6, 56)".

mtr-o aJItt sirua~e, sffintul a frucut cnnoscuta 0 msretams, ~i ROWliJIe faptn ~ ca im;p ~rta~mrea unuia este binefacatoare ~i pentru altHo "eel ce cu dragoste Sf tmpsrtasesre en Stlntele

~ , 1 J'

Talne, ¥i aeeastanu doar 0 datatntr-un an" se va mantui, va

prospera ~lva trw mutt pe aeest pamant". "Cred", ada:ug:a e.II~ jCfi,t, dupa marea btrH;,!tate a hn Oumnezeu, harul Snu va .f:i Iucrator sl in famHiw celui ce se Imp:ill'tises~e. In ochti Dom-

I , ~ I

nnlul unul care face vola Savalol",e2t'Z'il, mali. mnlt decat o legtu-

ne de p'a.c~'Uo~.~". Ce 1",evdap.e minunata, mangiietpa.re. ~j inskuctiva. In acelasl tiw]p, parintele obtsnuta sa·i nnpace pe cet ce se temeau ,sit se apropie de Sfintele Table din prieina sent.imentulni nevrednierel lor. Am vazut .aeeasta din POfU11lca sa, f~ltre partntele Vas]~e; dar s-a dovedit mai ales convinga· Comrie in cazul fratelui loan.

o dati" in jtrrul urn:~ia dmtre cele 1.2 praznlce cand urma sit se 1mpirta5ease-J. frstele roan se indulci en pu~]na lrrana. (tljJjp{{ sluiba de sears, lucruc-:rre D.U era tnacord eu ill':.eg'IJU~e mtnasdriL Pe hmga aeeasta se mat adaui:J.JI si: consnlnra ne-

~ ~ • I

vredniclei sale; ~i fratele tncepu sa fie abi:1u.u. ~i cu cit se gin-

dea, mar mule, cu atilt dezn~dajduia:: «Un ~egheon de gfinduri inspmmantiUuare, unul dupa alrul, se 'ingJ:J1.esui:au in capul melli. In 1m: sa am nadejde in marea. mHos'llvire a Mantwtornh~i nostru Usus Hr.is:tos Care ne ,acop'era toate paca~e]e, imi Lma· ginrun en dupa judecata lUi Dumnezeu, dinpridna nevrednj·

SF. tJhYlAFIM DE 5i{ROV .. 0 JJlOGRAFIB SPIRFl'l./ALA

57

ctei mele, vul ft san ars de foe, sam lin.ghip.t de pam ant de viu, de indaHt ee ma vow. apropla de Sf-antul Potir".

Dorind sa·~~ linisteasca preprla wn~tiinli} fratele se SPQvedt, dar nid aeest lucru DU·j adusepacea in suflet; ~lj stand in altar continua s.a sufere, P'ijIrintele Serafim, v3zilnd ;a,ceaY. tal 11 chema ~i ii spuse aceste minunate cuvinte: "Chiar dam am n Ulmpbllt oceanul ell lacrlmde noastre, uitd maear atuncl 11:n l-am fi putut .r:jsp~ati Domnului f,,1JlU se cnvtne pentru ceea ce E& ne daruie~te in mod gr::lltui t, hranindu-ne eu Prea Cum· tul S;iu Trup ~i Pre a Cinstitul San S,finge, Care spala, Cllra~a) dif viaita s~ ne ridicadin moarte. ~adar; apropie-te fa.r:-J. sa: ai vr{1,O i~d~jruiJ ~i nu te tulbura; crede numai csl acesta este adev;iraml TrllP ~i Sange al DOlllnu~uillostru Iisus Hristos~C~re ne-a .F06t daruir spre vindecarea tuturor palc:a.tf~lor noastre .

Pratele, aHat ~um in pace, se ullp,W'r.a~l pUn de cre.din~ si de smerente. Oar) aHa daNl, sfflntuID rostl un euvant grozruv despre eel ce se Imp,;trta~esc cu nevredrneie, .a. tib~,ara va~uv~, Ana P\etrovna Bropkina, ,dupa ce traise disi(writai doar trei luni, vorbea despre parlntele Serafim, ~i printre alte Incrnrl spnse urmatoarele: atunci 'c:1nd s:()lul ei iuhit s-a ltnbohlavtt bruse, ea "s-a temut si-i sngereze cru ar fi bW!!J:C sa se Imparta~,em;,c:i1, temftndu.se sa. nu-l insplilll~nteze;, ~i, de~~ ~i ,ei era foarte cucernic, el se temn g~l·c~i tndurereze sopa inv~.clndd un preot" .. Asa ca e~ mud fara sa se impal't~eascii. So~ia sa. era foarte 11~tristata din aceill'it:a pnclna. "Sa, mm'ru fitr~ ]mpitrta~anie mi separe a fi 0 pedeapsa a lui Dllmnezeu pentru pafatele. mele si cele ale sotului men; mil gand1eam d sotul rneu va fi pentl"~ t()~deaun~ tndepartar de la bueurla vietii divine". "Dupa i:nmormwt:u~e ... eram uneort deznada,jduWi ~iiPfohahil ca mia~ n pus rrup:at vietii, dad n-as f:i. J;ost pazitii ca srra~rucie'l. nec~, vitduva r:bnase in :lCeasta stare de neHni~t.e t~mp de zeoe hUlw,. Apoi, urmand sfatnl ufl.cbiuluM ei tI,e duse cal,e ~e 5?O de vel'· S~e spre indepar~'.:'!HI Sal'Ov. A:ool0 a. aHat dephn~ pace de In.

58

DE ARRIM. LA ZARU'S MOORE

sarrtul; Iar in eeea ce prive~le moartea so~uhli ei,parIntele li Spt1S~ acest Iucru; (.INn te mai T]edijli in iegatura ell aeeasta, bucuria mea, en nu ered ea doar pentru Q\CJest lucru suflstul Sail se va pierde, Numal Dumnezeupoate sa. judece P,B fi ue We dsplari sau pe cine va pedepsi ~] in ee mod". ~i) mal depar~:e) ad~u,ga; t!Aceasta Sf intimplii ,dteodaHi: aid) rn aoe~t'lliume, oamenil iau Sfi1n~a tmpar[a~.Wl~e; dar, dupa jadera tile Domnului ei rimi!rn netmpa:rt~~.t1 r, C,at de grosav este acest hlcrn!' (,Ji,t de cPvfu'~Hod ~i apOri slantul ,rontinl:l]i: "Hn altul pcate dod sa se impirtl4easca,. dIU' dOrin~a sa lam~n:e neimpUnita} independent de vuinta sa. Unui astfel de om Sfftnt1l. Imp~lrti~an[e n poate fi dliruita: tn chip nevazut, prlntr-un mger 11 lui Dumnezeu". Vilduya fn mingftlata.

Oat, uneori, Demnul il penepseste v~zibil pe eel care cu nevredniele se apropme de Sfi!ntl::1~ Potir; On preot din orasul Spassk, pl!rintete Petru. TeoltUstov" deserie nrmatoru! caz, Urn dtacon, dupa ce a foot pedepsit pentru cnmportamenr nepotrrvit de eatre preotul s:au1 ~:li d.ndul Sill l-a acuzat pe preot dinamtea episeopahrt cu maraortcare au jurat fals tn favoarea sa Dtaeon 111 fu promovat, IDin satul Sall fu transferal b. oras pentru 8:. slu] ~ elf par1ntele Petru, £1 continua. sa shtj,e:asci( acole fara a avea mustrsri .de' ooo~:tHnta Peste pnttn timp, dlaconul veni la Sarov ~r se duse 1« piirinleille Seraflm, Vaz:lndu-l, vizitond cu duhul ie~,[ dHllfhUia sa pentru a-l1nt1lmp'~n:11 apol se intoarse imed~a.t si spuse en msnie: ~~.MJergi,pmead\ de la mine; aceasta nu e treaha mea!" Dtaconul semtoarse .aca;';ia ~i le spuse oamemlor ceea ce se intil.mpbse; dar nid tnacaf nu-l trecu prtn r-ap sa se dliasca de pa<;au:d de sperjur pie can}! comlsese, Atuuvi, Dumnezeu n pedepsl, Cwdl·lnain· te de Sfanta. lL:iturghie, preotul spunea rugaetunea Up'ica impreuna eu et "0, Doamne, buzele rnele vei deschide ~i gura mea va vesU lnud.a 11.", deod31ta, dia.collll!l, in[oc s:::f spuna con· form rugac:iu.wi:t' E timflu1 s:a lucram pen tru DOlll.Jlul. Stipd.ne

SF~ SEJ{APIM DE SAROV - 0 lJIOGRAPIE SPIRnUALA 59

bifieCll1lVinteaz{f~, el amntl, ~i ehtar a tre butt sa parru;.e~ca bi.S~. rica si s:~ se duca aca$'~t Aco.~o, puter~~ de a v~or~i~ 111 revel~1. Uar d€ indatttce ajiUllse iar ~;a bisenc~, a111U tl din nou, Pedeapsa dumllezej~!sca at dnrat trei ani 'pma csnd (l,evI"edni,Ctd

slujit!Or fu adus 13 deplina po~aintiL . > '.".'

In ztua depraznuire a Inrup.trb Dornnulul, la Utrerae,

tlupa 'Laude Slelc,antit aoeasta stihir~ a psahnulut. "Toate popesrele bateri din p!a~me, striga~i luI Dumnezen en gins. de hucurie (Ps" 46, 1). Diacom.d.) a~a. cum povesn el mal t'lrz~u~ fu tngfozjtd~e aeesre cuvinte ~i ]nce~u sa:e ro~~;_p,en~ru i~~~re,~ si mHostivtrea lui Dunmezeu.Sl~ de metata hmfia 1 se d,e:zJeg,a. din rnu tenia ei, PUn d.e hncurta viJ1ldedirli sale ~i, cbiar ma l mnlt, d~ mila runt JDumnezeu" d~aoouul aeolo sl atune se em ,d.eschis pentru reate povesU drun nou mmuaea esre avusese toc s1 aduse ~1i1ud:a ~scop€ririi d Uffil01vl1ri.\!e~ti pe care 0' ceruse p'armtele Serafiml acuzatorol sau, ~'adar, ~~DU11111ezew', ne invari pafintele, "fie deZV~II~e drng:ostea Sa fatl de, .~)anl!eni., ~lftntu~ tndu-ne eu orice chwp~ nu numal cand facem 'bmele, (1 ~1 atollcl e tnd Ii jignim san 11 mftnw.em. eu dlta ritbdar,e ne poitrfit m piicate]le! Iar atunci ,c{lnd fie pledeps'e~te; ell dlUt mill 0 face.!":

"Prtn urmare", spunea sf:mtul Serafbn eu cuvlnte;]e sffi:ntuLm Isaac Slrnl, "sa nu-l Dume~U pe numnezeu drept, did dreptatea Sa nu se v.ede in hicrurile noastre (~dicl mila ltd DUIDnczeu fa~:l de noi In comparatle ell p.acatele noastre), i~F Flu] S~u nea. aritat cam este mal degraba bun ~i .milostiv. Unde este dreptatea Sa? N 0i 311m tern pac:t1itu,~j" iar .. ldsws a mlllri~ pentru nor~(RI}m. 5,8). Dar sOi revenim la vi~!-a sfitn lull]:] In.sU;;L In ~,ceas. ta p'eri6<~dii at vie~H saleca Ierodiacon, trebule sa amiintlll u;n eventrnent care mal apoi l-a legat pentru totde~nma de c.realla

sa spirituala - maini:lsUrea de maid Dtveievo. .' ...

In anul 178:9, la inceputulluniiiqni!e, parinte Pahonlle

Imp:reuna cu icofiiomul" pirim.ele Isaia, se dus: in ~atul L~met la i'Urnt)rm~n[al"e:l unul blnefaC'll~or al mWlo,stiru, mo~u~ru]

1)B AR.fllM. LAZAR lIS MOOR.iJ

Alexa:ndru SOIOV10C\i-. Dupi cum i'.i era obiceinl, stareml tl Iua cu el pe ierodiaconul Serafim. Pe drum se oprlra Ia Irlveievo pentru 3 0- v~zibL pie fondatoarea com unit~~iit hinecuvantata Agaba Semenovna Melgunov{ll, In monahism - maica Alexandra. EI prlmtse de la Domnul stirea apropiatului sdu sf~U ~i lli rugase pe parinu,·. s;)i. i ['tea Sfintul M.asIu. Luindu-si ramas,

. ,

bun de la ei~ Maica AleJnmd .. ra tneepu sa-l Implore pe pattin-

telePahomie sa nn le li psessca p e orfanele ei de lngriji rea Sal. B~trimd raspnnse l)fofeHc: l( Maic;~l! Nu fit-a dau in laturi So slajesc pe i.lllpar~tGa.sa. Cerurilor dupa puterile mele ~.i dupa porunca d uml tale" Dar cum se va intfullpb aeeasta, nu stfu, Vo~. tl'at .eu oare pana atu:md? Dar iata-lpe lerodiaconul Serafim. Ntvelul sau duhovntcesc ttl este cunoscut si e si tanar pe

~ , jI. r ~

deasupra, EI va trj)[i pana in ziua aeeea, hlcn~din.teazai- i lui

ao~ast:l mare sarelna". MaJca f\g.'atial raspunse ca' ea faf.ea doar 0 simpla cerere, ins ~ Im,plrdJreasa Cerurilor It Val rnvata Ea Ins~i ,00 trebme sa fa'di'i. Bat~tii p,lecara. Pe drumul de Intearcere In data de 13, Iunie, apmsera la ti.mp penrru iumorma:ntarea ei,

Dupa ce slujira Sfdnta Liturghiesi slujbatnmonnzntarlt pentru starera mutata [a via.ta. ve~l]:ic,a, ei voiau sa se Intoard! .la Sarev, Dar ploua cu g:a]eat1lli. lliarintele Pahomte seafla in intiLrziere.. Cit despre diaeonul Seraftm, dintr-nn sennmem de curap,e launtrtca dar ~i dlntr-o scruJnUoasa. pnrtare de gr]. Fi duhovniceasca, nn ramase nicl macar la masa o~erita d u pa tnmorm .. 1ntar'e in aeea comunuate de maici; ei, tndata dup~ tnmormanrare - designr cu bmecuvaatarea celor care n cunose aerfvi a lui duhovniceasca - se in toarse Ia manastire pe ploaie. Cdt de minnnatl ~i ie~,jti din COl1J11!Jn sunt sfintii lui Dumnezeul Cine alteineva ar fi procedat tn Eehtl aeestat Ce tiri e ~i cata hotarille! Ca~a aspslme cu sine:! ~i [oate acestea intNm astfeI d~ om. IngereSlc pn:rum sffintul Serafim. Dwl' numal ei'fiva ~t:i.U un alt ]u€n~ mai izbi~.or ~i .ma1 edmcator: parin" ~de Serafim -carel se. poate svune, a dar na~ter,e milnastirU Dive-

SF. SERAFiM DE SAROV- 0 BIOGR<4FIB SPIRnYiAlJ ,61

Ievo ~i ma.icUQlr sale din punct de vedere duhovnicesc, nu a Jiost llidoda.ta acolo, cu exceptia acestet singure ocaziil Dar el a oonstruU ~i a d~rij at totul din Sarov, aflat la vreo 12 kilomet]' i mstan~ un fapt absolut de netnteles ~.~ . Impostbil pentru a1~i! Nu~ nu eS~E dele c slmphr ea oamenli sa ajiunga «sfinti'~. Ch~ar a vorbi despre acestia e lueru difid 1 ,~i stan jenitor pentru noi, pa,ca~ti. Cat despre imitarea lor - nu numai d. ne-ar Upsi purerea, dar este aproape .[mposibil mscar sa, ne Ima._giHam nevoin~Je lor. Hi sunt oameni extraordinan, sunt adevara ri gigan~il cerestl, giganli ai d uhului. m nu sunt de-al nos .. trl care sun tern pamilint:e*ti, picato~i.; slabi,

Aproape sapteant de viruta menahala, jin calitate die wacon, trecusera penrru p,ar'in~.ele Seraflm, Ip,arintelie Pahomie se aprop,~a de momenml plecirH dhl areas Hi. via:~a. ~i dorsa ca nca din aoessta viata sa~~i vadl luMtnl sau impreurra nevow-

tor uns ell harul deplin al preotiet. lrnprellna en ft'a~Ji mal virstlllci care vazusera si ei nevointele st vtata curata a ti·

1 "I I

naLfu1ui monah, staretul n lnmana lui 'l"eOm~ep.jscop de Tam-

bov (in eparhla d1nda manastirea Sarov fusese toemat transferats) o cerere de htrotornre a. Sri rnntru preotie, Iar pe datade 2 septembrie 1793, inflacirahd Serafim primi lH'I ]"M)Ll har din m,a~nile ace5tn~ episcop s.t fu hirotontt preot, De acum un ortzent mai Iarg de slnjlre fa~ de llla\nastjre~ ca ~~ filtlil de frali ~i pelenm, i se deschise, Da:r un snflet care fusese aprtns de 0 flacara puterntca a dragostei fata de Dumnezeu nu i"~i:poate afla odthna ~i nid nu Sf poate Op1"1 la jumatatea drumuiui. "Dumnezeu este foe, spunea sffintul, "care jllc'J.lze~te ~ apnnde gindurUe sf simtamintele' (a). ~Cd ce a dobandit dragostea desavir~jta' traie~te :in aceasta viaVi- ca ~1 cum n-ar exlsta, c~ci el se considera stlI'ii.n bta de rele V";lZll te ,S] eu rabdflte Ie as teaptao pe oele u.evizute. El a fost cu totul t~ansformat in dr~gos:te fu~a de Dumnezen ~i a nitat de orice alta d ragoste. '~Cel c;@ eu

,a) Liteml: "inj.m(l }i j-.i:-mU::h#".

62

DE AR.flIAl. LAZARUS MOORE

rudevarat n mbeste pe Dumnezeu S€ constdera pe sine un pelertn ~i un strstn pe acest paman£; cad in lupta S~ pentru Dumnezeu ~ avesta it cml~el1lp.llii doar pe El cu sufletul ~i min te~~t .

~a:pte ani de via ~ monahala petrecuta mal a:~es in altarul Caslr.:i lnr Dumnezeu, au trez!i.t in paf~lltf~lle Sera[~m setea pentru sfanta insingurare in pustie. Inplus, prtetenli sal, unul c::ite unnl au p,iecat in oe:alafta via.~ai iar Iucrul aeesta i1Il fiicea sa. se gindeasca din ce ill ce Jna~ mult hi desertacmnea acestet lumi trecatoare, Partnrele Iosif, primul s~u duhovnlc, murise de mult nmp. Pafinre~e Pahomie se pregatea ~m elacum de plecare; mat rrunlffiea Gel de-al treilea. duhovnic ~.i calauza duhovnlceasca, ca re ~i el il Iubea mutt pe Se:rafilll" iconornul, p~lrhlltele [sa!la,~ vntorul s¥u:re, al mani):stirH, ~m astfel, pijrin~ tele SeflUim~ hoHEd, sa fadl uz .. de antorttatea sa pentru a"~i 1mpU ni dorinta de a p~eca inpustie, lucru pe C'Me snOelui S~1I.1

11 dore a de lUult-a vreme, .

Chiar pe cfutd era frate 11l1Cepa,tLOr se dusese uneorl In padure, en permislunea staretului ~i binecuvantarea b~td,nu]ui 5a1.1, partntele illosif, Indemnat de duh ul san .~i tnspirat de exemplul starem Jut Nazarle, a lui Marcu eel f:a,cu t san al lui Dorotel pustnicul, A..:;o[o, inu-un: loc tainte, msi construi 0 m~ca c()Ub~ pentru sine ~i petrecea r!tva tilllp fit ooJiJ!templa:t~e~i rugaldune. Acoto, el ilnpUnea scurta, dar adesea repetata reo gula "pe rare an i'nger al Domnnhn i .. o daduse marehn Pahomle al Egiptuluijj (a).. Dar tot restul Umpulu:i ~i·l petrecea de asemenea in "amlntirea de Dumnezeu'' ~i In rugachme neince:tata~care deveaise pentru el respiratta sufletului sau Apoi,

0) Ea consta din Mglici;unile tncepdroare,mn l'rf;saghio1i, apoi l)oam.ne mi/utte$te (de 12 ort} Sla1J(L $i lk:ttm.u, V8fli,ti sa fuduchin&m, (de 3 on);; jM'alm:ld 5 ();' Cre.zrd; da 1. ()() de {}.1'i rtl-gtlcil$'fu]{1. itlll1stts" C'll1;ine·sc cu adeJ)(frat. -: OijJ1Js/itd. Aceste 1'-ugticiuni h-ebuiau flicute de 12 ori vn timpui zilei # de 12 ori i'lt tttnput nojlflt adicii iu fwcYlre ceas:

Ete intocuiazt t()at~ celelatte slujbe pe'tltr:rl pusJnit;i. Din aceosta a Inat fiintii m~~t. tllt-ziu "mica _pt:avik'i" a pifrink4u.i $tmifim,

SF. SERAFIM DE SAKOIiI - 0 lJ1DGKAF:1E S'PJ1lrn.lALA 6'.3

,el mai tmbmase ell contemplana unpost special: manca dear {',I datd ill zi, ~i atunci doar pame ~i apa, in tlmp ce miereurea ~~. vinerea se ab~iflea C'U totul de Ia hrana ~j bantura, Dar acests nevointe reprczeatasera dear tnceputul siprimele tncerCan ale tanarul'lLl i ieroschtmertah in zborurile sale catre zoneIe inahe alevie~illi duhovmcesti.

In vremea celor 16 ~~i de Inpte neincetate in cadrul rnanitsUriii, aripile sale duhovnioe~ti Sle rnHIris.erl'l, ~i "cmnl cerese'' zb"r~ 'in pustie "din drsgoste de Dumnezeu", in plus, avem rnotive sa credem ca mal exista ~i 0 .alti cauza .care l-a deter·mi· nat sa plecein pustie, Nutrebuie sa credem ci manastlr]Jej cluar cele bune ~i hine organtzate, sun! unUc-a:;; tngerescsl unor oameni mgerestl, Nu, ele sunt locurt de PO(;,i{lllta, nevuin,e ~i Iupte, ~i nidieri nu tu~bur!i diavolnl sufletele mal mule ,C~ prtntre 111lonabH luptato.ri. ~t~ prin urmare, cot la cot cu nobile aspiratji $:[ darun dnhovntcestt, mai '0 bservam in rnansstIrl intmde'auna vtdenifle Yr.ajma~uiuw ~i patimile omenesti ~i pentru sufletul curat al parintelai Sersftm eft! tare greu sa tralasca 111 aceasta ~ eoala a lu ptei.

Nu stlm cu siglllranta daea el a sufertt afronturi personale din partea fratilor~ care, uneort, se poate sa-I fl invidiat rl!evointele sale ascetice, sfinfCDi~ ,:rta.ta sa ~n stngurstate ~ precum ~,i 'dragosteabauiniiol" sai ~~ mat rues a p !trioteini staret faotii de el, Dar iatii ce i-a spus el alnn monah care venlse sa:ci oo'a.ra: sfatuleu privlre la via~a pustniceasca, "Parmte", tt spuse monahul, "oamenil sustin ,cit retragerea dintr-o comunitate in pustle 'lnsea.lltna fariseism ~i ea 0 astfel de sehimbare de vja~ inseamna desconstderarea ftal~ilor sau mat de graba osandirea lor". La. toate aceste a, partntele Serafim raspunse: "Nu e treaba noastra sa-.i osandim pe alitii. rat' not parastm comunita,tea fratwEor nu din ura fa~a de aeestie, ci, mat ales, Hindifa not am acceptat sa pu rtam schima lngereas c:a~ drept pentra fare est,e insuporta,bil s:a t,e arh acolo lmde Domnll ~ num, llezeu este jigltit prin cuv~nt ~i prin faphl ~i, prin urma.re"

DE ARHliJ1i. LAZARUS .MOORE

'altunci d{nd noi ne despartim de comunitatea frale;ascl, nol eV'iitam. dear de a auzt ~i de a vedea ceea ee se dovedeste a ft tmpotnva p orundler ~uj Dumnezeu, lucru care se poa te in· timpia in. cadrul atator frali. Noi nu fugim de oameni care au aceeast flre cu a noastra ~w care poarta aoeia~I nume ,d,r cresru.n"cf de pacatelepe care le lac acestla .. ~a preeum .i s-a spu:s marelui ~_fsenie: «Fug;i de oament {ij te vel mantni»,

Pd~]na exterioara a lnsingnr:aril sele 0 reprezenta bonia.

Diu pnclna stamlui in ptciosre Indelungat ,la f1:s,gae-iunej atat in biserica, cat ~i la chilte, picloarele sfanrnlui. se umflasera sl erau ukerate; S11 astfel, ii era gren s~l-~l mal indeplineascil ~sitmltirHe sale monahele, in mod, ofieial acesta a: ftlSt eel dintai motiv Da.I rnotlvnl HillUlttif fundamental era de ordln spirltual "dupanv:na sa .. .in mod exclusiv de dragul pacH duhuvn~cesti s~ diu dragostea pentru Dnmnezeu". lndemllaJ[ de toate aCes~ 1mprejurari - dar mai degraba cruauz~t de Duhul .sffult Insu~i par tntele Seraftm, {ara indoiaLl} chtar in timpul d~t tr[~ ia parmtele Pahomle Ii ceruse acestuia binecuvantarea de a tra~. 0 viara pustnieeasca, Aeum sostse thnput Staretul ~i tr:ii:a ultimele zile, g,ffintul se aH:a permanent alaturi de eL~i U slujea en Iavll~ f.iterbinw, amintiu4u-~i en caW dragoste tl ingd. ~jse swe~~d in vremea celor Wei ant de boala. In aceasta pe. rioada de tnnp grija eelor de la Dlvetevo Ii fu incredintJti lui. Odata, padntele Serafim observa pe chipul paftntelut Pahomte 0 expreslede gdja ~i tds~e~ n6obi~nuite. "Ce te face sa Iii atilt de trist, sftnte parhl~e?" Il intreaba elpe batrsn, ~Sunt lngrlijorat in prlvlnta surorllor din eemnnaatea Di¥ei,evo" raspml&e bolnavul, "Cine 0 s~ atib:~l, gdja de .e.~e diup! mine?"

Atund, p~dntele Serafhn, care era de obieet atat de smerlt ~;[ mai ales, prudent in eeeaoe pnveste sexul opus, li promise murlbundujui sa·i connnue luerarea Era 0 inspiratie at Duhului Sf:lnt ~i dorin~a imparatesei Cerurilol'. Pariutele Pa· bom]e se lnveseli en dubul ~.i:~ .f'ecnRos,(;'ltor, U sat-uti!. pepar in~ [e~e Sef::'afim. ~~, mai apo], adormicurand in Domnul (6 noiem·

SF. SEliAFlM DE $AROV - 0 BIOGRAFIJ!. SPIRITUALA 65

brie 1794). P~lri1litcle IsataIu ales in ~ocul sau~ ~upa ,c~ loa ILllanS eu amar ~j kt mgropat p e eel ee-l fus:~epa?n:U:l. b111e~ica\torsi pdet1i511 in Dornnu~,j pill'iutJele. ~e:aflm P~'U~l mcu:lin~area ~i binecnvan.tafiea deal duce .0 vm~a pustniceasca dill partea iJ:tU"illn~ui situ, noul stal"(~t,. Era din nou ajunu] In,tdrU l~Bise: rica a Mai,cii Domnului, pe data de 20 noiembrie, ell 16 am nIl urma, 'W. aceeasi zi~ tanarul Prohor i ntrase pe porttle mil:u~tiri] .. Acum, celee ardea eu duhul, parlntele Sersflm, ieSepl',Ul ele dar nu in lume, ci ehiar mal ,departe de ea, in a;d:iIllcunle pu~ti et, M slea Domnulul i~l ~mulm;e i nbftul e~ stu ji tor 10 ~~t@sul din 8fftnta Sfintdof, mal aproape de ea ~l de Dumnezeu. .' Chilia monahala fusese pentru elpragul spre adevaratul monah ism, spre comuntnnea totala en UUflll1lleZeU, in singllrilitate, spre rngath:l!le launtrica (a}; "Doar rugadu1lllea exterioara nu este s:uftctentl". il! spunea el unui vUtor monah, "Dunmezeu se uiti la minte. Sl,l de aceea, mcnahii care mi 'Unbind l'ugaciunea exterioara dJ rea laun tf'ica nn .sunt monah i ClIl adevarat'l. Cat despre infladlratul Serafim, arderea sa Hinntr]ci deveruse atat de puterniraiilldlt avea nevole de un erizont larg pentru duhnl SHU in depUruj Un~t€. (.f'lila iubesc pe 'foti'! ~ le-a spus Arsenie tel Mare fralHor in momenml eand a pa.raS:lt CCIrmmitatea pentru a se duce in. pustie, dar n :iubesc pe Dumnezeu mai mult, ~i nu pot: fi ~;i ell Dnmnezea ~i ~u (Klilil~n~". ~ls~ . hast!]." (rea ce p,l"llI!cticit Hnf~ie:a ~jtlooreaJ este un mge:r pamanresc.

a) "Pw-tiitoroi acestJ#a", sa spm~e in biktul de ptecm::e d.in mlin&tJrej. data 21) noiembr:ie1794. "lerommlnhuJ Serafim din miiniistirea sarov, l se acoma permisi'lRfl$(J de (I riim&~w 'in. /Jtlstnicie in, rc,&di1:J:ta de vatit (adtGii, deJapl) a. trtifrtilsttrii), din prridnft i:ncapacitiifii sale !1'1 via~a £.r~, (,'omunttnte c-auzatii ftc vv,afa S~ ,~i daloritii rramtei sa.~e., dupii mutfl a1J.~ de fru;:f!1"{;{l.,.e· fl~ CO:d1'U! man(jstirj.~, tar lUi fi este tngtkluJ.t sa piece in PtM1te nu tUtl'1u:# de dragu.l de a dobiindi #ptistm" .. pacea duh11tui ,~iar ~i din dra,goste pentn't lh,t1f1ne:teu, ~i /:hlmjJr«1m a cu tUl· Cil.~';&~f ce i se diI d:'ll/Jii regllme ~fi1~tilQr Ptirinli; tm' t't~ tJiUor fie ttl n.itnen.:t sa 'flU,.f tm· P.te.dice de a rihnune in ace] loCo' iar BU CQnj1rm 'to,ate ace6tea, (8emnat) lcrc(j1~1.onah1a isaia" ~ '"e.Pt mitrtt-lriQ fI..1wxeZ aiet jJtezenttd s:tgiHu ":

66

DlJ AIlHLM. LAZARUS lUOORIJ

Acesta a lost rezultatul ftresc al snilor de novtciat In mo. nahism, cat ~t 3J celor petrecutl in. miIlillstire in c'sdlim~ mgereascs" de c:::Itre parintete Seraflm,

Dea6,'U}Jra,~ sihijs,tria bukpiIl'f:(lt.ii,''p1JSIl'a ~ unde piiri1Jtele Ser'lfims'6 retrilgea pentru lu/)teie duhormice~ti # pentro a fi itl comunitme ctl, llttmne:t'mi,

DlJdesuht: silti/stf'ia apropmt4_ 1~tlri(J mal tarzi1!~ pe j)arcutsuJ Vietti sale, va~ltti' S-4 r:ugat \n i-a paston.:.t pe pelerit,ti.

S'P. SPRAFlM DE SAROV - 0 BIOGRAFI/J SPIRITUAU

C,APITOLUL V SIHAS1'RIA lNDEPARTATA

La vreo c.ioCi kllometrl departare de mamlstirc1 pe malul riulu~ Sa-roY, tntr-o padnre deasa de pint, pe varful unut deal inaI t se afla o coHba de lemn formata dlntr-o camera en 0 miCUt! ante-camet! ~w ua cerdan Acotot sfantul pustnic merges s.i vire'fuiasdf. 0 tcoanaa Maicii Domnulut intr-un col~, 0 soba ilrl ceJ'aiait, 0 bucatl de lemn care' slnjea acat drept masa, cat ~i cs .seaun, 0 mIn de Iut pentru pastrarea pesmettlor, aceasta era toata mobila din "indcpartata sthastrle". Snbpodeaua chtUei se eonstrutse o mica piv~tp:j probabtl peatru pa.starea Iegumelor, Dar, parintele Seraflm 0 folosea pentru rugaciunea In liniste deplina si pentru a se ascnnde de vtzitatort, iar vara obi~ll~ia sa se odlhneasC"l acolo din prictna c~'ndudi. in jurnl sihi:strieil parintele amenslase o gr3di.m1i~a in care cultrvase cartofi, varza, ceapa, sfocla, etc, Cit:lva vreme a. crescut chiar albtne, dar mai t&rziu .a renuntat 130 aceasta ooupatle, probabit din pridna ['aptului ca,1 dltstr!1.g,ea de Ia lucrarea [iiImtr*ca.,

A.itij asoetul a petrecut, de asemenea, aproape 16, ani pana ctmd, s·a, Inahat pe 0 'treaptii superioara a vi'edi duhovnicesu.

I,· ~,

~aisp;I'eliece ani! E user sa spui aceasts, Dar cine poate spune

ce s-apetreeut in top acesti ani ']0 sufletul siu puternic, hotarij;t~ contemplatlvr «eel ce a gustat din dulceata dumnezeias'Ctl, ~.upta pentru liniste", spune sm.ntul loan SCil;rarul, "pentru a se saturn de ea din pUn, fara vreo oprellste". Siantului Serafim Ii plitcea. sA citeze cuv Inrele srnn tul ui Vasi1eoel Mare:

"Pustia este un rai al desf:ltaril unde florile parfumate ate dragostei (de Dumnezeu) acum se mflillocarmllZa pline de un foe putemic, acum stralucesc mtr-o curatte alba. ca zapada; in de se aHl pacea ~i ltnistea ... Anarn ~dci mtreasma desav:lr~1tei mora tificari nu numala trupului, dar ceea ce este ~[ mat vredme

II

68

DiY riH.HIM, 14.ZARUS MOONJ1

de laJuda, '~ vointeft insai~; anam aid mireasma Jflle:¥n:odatei rugacluni permanent aprins~ die ftK1]l dragostei dumnezeiestt; acole, f]odle vlttutii straluCruJld de felutite podoabe, iuf1or€:sc pline de de~if:~te~ea unei frumuseu nepiiernoar:e" hlw sffuuul ,serdim era pe tle;pUl1: satiS:.raCllt si ~ncMbt de fmmusetea aeesnn dulce mi. Sufletul situ se b~cunt derugaelunea Hi~I1,tt~ca" eea care il devenise demult un iZVOf pururea curgiltor de a.f!!i:ii V]€.

Acum, mn pustle, y.[a~~ sa ennsta tn principal d~n .rugkim. ne, El ~:i. rUe-a caaoaul pillS~f1~CeSi.e in. .prdruneru Ob~S.~TI1].W'j stams .me; dupa miezul noptfi el dte~t canonul sfdnt~Jui ·PahoIDJiet ap Qilrltg:aciunUe di1ntlle;~]i~ vecernla, 11 trenia s~ pavecel'J]!iht Dar~ uneuri'j el inlocuia canon ul oMsn uit .ro~e~a1iJ.H ]'nsotlm de :l"ugru;iunea lui Ilsus .. Astfe~j in ].oc' de eanomrl ,d~ seara: el face.g; 1000 die metarrli. Da:'·t pe Id:ng1 aceasta, el iE?i~ami,ntea pnru rea de Dumne :rle'u OJ, s.i se aria m tr-o p,ermWleI1lta stare d.e wntemp~lfie.

Adese~) era 'ld'lat de vi.Zita.~o'l'im sar in stare de €xtaz. lineoti'} pe c~nd era acupa t cu ttelWurHe in gridina, scapa sapa dhll :mfinll,~a:r duhul san Sf (;ufuuda in lumea Icef:teruscfi; san ob~nlll],aSi sparga una, d~mal trei buca~] de Iemn *it- scapin, du-t toporul din mfuua rimm.neanemi'S{Qt tn stare de extaz oont.eutplaJI1d Tatna Prea Sfjntei [~'eimi~' fiind rilpit in rugaelunes cea duhovniceasca bRkefl'~atitcatJ;'e Dmnnezeu.

In astfu] de momente, eel care-l v1zitan nu·~ deranjau~ d ~tept'allJl jpJm~ ce reveaea la to stare DOfmrul:u. Dar" uneort, fit". pirfle sale duht[)vli.ioe~U durau at&t de mult ~l!Ildt eamenil nu ma-Ii a~teptau plfbhlla sf'ir~i[l ci, m H:rrffi,te pleeau de lac sihastrrue pen tru a nu tulbura ilu minarile harice da:tlJi te s:f:jn.mlui; ~[ se simtean In tel de Zid~ti ~j mallg~~al[ duhovniceste de ceea ce varusera, ca $1 cum i-ar f ascultat ~nva~tnrne. Cat depunn am spusl Totust, in realitate, . mat e (eva de spus, m.lTIJ.ddi tot] acestl 16 m~])etvecut[ in pustojcie au reprezentsr ani d~

F

SF. SE.DAFJA1 ])15 &1ROV - 0 HIDG:1lAFlE S:PTRll'UALA'

69

"ial~a eentemp la[iva.,~ntNJn nein treru.pl[ dialog co. Dumnezeu. SunetW este 0 mare lain::!; Iar viata sa in cazul ascetilor este

"

in'lntregime ascunss tn :Dmnnezeu. ~'Pnst11~c.ji au 0 neinue~atl1

dorin~futit de cele cerestt. Cei ee se af1.?E in afara aeesrei Inmt

. ~ -" - . ". . - . .. .

dB;~iLrte~~ ad~c,i cet ce s-an ~epadat de hnne an 0 p~rm.anentiii dorire fwtii de Dumnezeu. Chiar ~i cind se afla in gridlna l~ lueru, J;f&ntul cm ta imne nItre eel de SUlS~ ra~a 1.Ul h;:m:O'$ pie gb~ld~I trellea; "00, 'Iu, Ce~. Cea~ (Tent totul din mmle, c&'elnd retul pdu Guvant,. deSaYM~ind apoi.pnrr Duh, AtotVfrntorule snprem, inti'We~te·ma in rlrngQstea T~l.~! 1 "A.c(~pelf"J>m~ iJ1J.tane,~ te·ml tntru dru@o,sreafata de Ttne''. Swumilluna:ti d.oXjotogme dtre Malca DiQmn:~l[l]i; ~Sil ea11l.tam~a:ujde Fcc]oQre:~ M.ruria,~ U~:iI! Cierului~ Slava rn.Ulegii ~uml Gad ea s-a arat-at pe sine ca cer ~] templu ru Dumnezeulni acl.l1i VIUl .. oCUl'aj., deem, cura], popor sl lui. Dumnezeul caciEl~ Awtpu~ern~cMl, 1:[. va zdrobi pe to¥i vra~m~Wi (~'jj~~.

Tridnd in Iumea sa. JC.ereasei~ smn:tul le d.~d1ea.rhiar nume liocurilor irnconj lllcltoar.e care n amtntean de elCtffi~e.rd.i ceo re~ti san de evenlmenre sflnte, m avea propriul sa u rora~ al Im·u£iwilnU]llij eDSJJ1U acolo o 'Go[g.orJ, ap c)it Het1e:..emu~, Nazareful~ Taborul~ Iordanul, l\.e~mul etc, lEI TI ddduse deillului pe ca[1~ ail ana mnnele de Athos. Pe dud vfzim 'a!(:ele lccuri de obioet rostea a.co~o d]ille.rHe rugscnmi potrtvite locuhn respeet[~La Betleem uerenia, la Nuzaret,.llln acaust al M~H,]i. ])om· mdui; la Golgolll ceasul 3J noualea, s.a.m.d, Cil:ir~a. Cl!Tvftn:tului ]ui Dumnezeu if h.ila~ ca mai taa[nte~ malt tlmp; d.ar aeessta ii slJ!l]:ea pur 3,1 simplu en un a~t mtj]o.c de .. aA ¥nd:repw. ci(tre Unkul re]-w~defiea celeilalte Iumi. '~M tre bui dtit~ Sfin ta SCFiptu~a~~~ spunea el mai apo~~ (~p.entru a-i oferi spirUtlbliU., hertatea de a se Jiinilta snre cerestrle locas U[]. hrantndu-se

, it" ~ . I ~

p1"iu preadulcele di.mog 1Cl!11 Donmuf". Parlntele Seraf:i.m l~:i pe-

I:rec:eat restul ummrlni .'ill nevointe. trunesn, fitra de care viat~

r -. ~ 1"'.' ~ ~ 1

nl<nl.ahaJa oeste d..:.. nc:::onceput,ch:i.ar $110 pusde. Fie ,ea; tlvea

7fJ'

DE A/Utll,t lAZARUS MOOKIJ

treaba in gradma, He ci( strangea cmpercl, fie ca pregatea lemne pentru foe san 'intarea malnl clului.

M~:t[ Hir:ziu el a. Ineeput sa care in spate 0 geanta umpluta ell nisip ~i pierre in care se arla Sf'anta Bvanghelie, Atnncl cand a: fost intn~bat de ce fice,a acest lueru, sfiotu~ rsspnnse prln doua, cuvtn re ate Srno.tltiu ~ Bfrem SbllL ~"h MUpl'eSC pe eel ce _!ll:l asupreste" r adiel. pe vr~ljm~nl care 'ii nec~i.~ea pe ascen In aceJll~~i scop, pentru a annge desavsrslta mortiftcare a omulni celui vechi, el recurgea uneon Ia mijrloaoe drastice .. Dezbracat p~na la mljloc, el luera in. apf'Opieliea nnei mlastinl; sau stand hinga chUb: sa, el se Uisa prada p\n~arilor; jar ~c.e~ ~ia I11nt~p'au atilt de cumplH. ind.t if .curgea sangele pe fnta iar trupul se umfla, se invin.er.e4l ~i se umplea de cheagurt de :sange. Sfiutul nu mergea .nieiodaJtil la °bal.e ~~ nict nu purta hal ne caJd urease. Pe ll~ept Ii a'l:a.rna. totdeauna 0- cruoe de aramil" binecuvantar€al mamel sale .. Hrana sa era cit se poate de Shlll.f)ia ~j. chlar ~f·areas.ta era Umltati run punct de vedere cantitati:v. ".prunea ~i apa sunt sufidente. 'fat asa a lost s1 tna~~nte de potop" j 1i spuse el unui mtrean, Poate if 'manca.hl 'hran~ de frupt_ in Postul Mare daca -0 persoana nu doresre sa p nsteasca sau daca medicii Ii recomaud-:l 0 astfel de hrana pentru sanil!. tate? Padnt:ele Seraf]m raspunse ('!}'liil1ea ~~ apa nu fae rau nj milrmi. ~j cum> an aluns unn oameai sa ua~as.;a pdn.a b. -0 su tit de ani? «Om.ul flU va trm doar cu p:tine1 d cuftecare cu. Vm1[ careiese din gura ~ui DlLO...IDeZeu» (Hellt.· S, 3.). Respectad ceea ce Biserica at stabilu [a. cele sapte slnoade ennllenioe .. V~i de eel ce adauga sau scoate macar un singur cuvsm din cele rostlte acolo, Ce spun medjcii despre sOutH care vtndecan ulcere sBlrtire prmtr-o singura atingere cumana sau despre to~a·bJ)iJ luI Moi.se prin c~J"e Dtunnezeu a soos apa din S:tanei:i?!~ ~ar p,iiltiJ1ltele Se:rafim ~tia. a.cest hIDCfU mai bm:llf decal o.ridne a!tcineva:.. La incepu t hr.rna sa a fostpru.inea} ~i a.ceea veche~ pa~ ne peca~re 0 Ina de. la mamlstire 0. data p e saptilmana. m

:::'7. SENAPlM DE MROV - 0 BJOGRAFIIJ SPIRl1'(IAI..A

alai lua ~i legume din gradtm ta. pecare 0 eulnvase el; dar, ro.al apoi, cu binecuvsn tarea batrfitnului san el a mcetat sa null ia p:[jne de la manastire pentru a nu tmpovara comunltatea, ct "sa dobaodhn hrana", dupa exemplul sf.1ntului apostol Pavel, "1l1uo,alld ell propdHe noastre maI"nrulj (1 Cm: 4, 12)_ In fe~u] acesta pustnicul i~i petrece at timpul in zilele 0bi~n:u ite, D ar 10 a.jtlfl.lld d umlmcilor ~i al prazntcelor; eli se dncea la manasHl'e' si Ina parte la s]ujba de seara; apoi se spovedea, iardlmineata se Imparta~ea cu Sftntele Talne la Llturghia, mannala savar"~itit in blserlca bulnltet, ava.nd hramnl SfininOI' Zoslma ~i Sa~ue. Ramanea la m~,fu;ti.re pana la Veoerni.e. in tot aeest timp el Ii peimea pe fratt ~i pelennt care veneau la el pentru mangiiere ~i sfat, cand fr:a.~ii se duceau la slujba de seara, partntele Serafim ,[~i lua portla de p~Une P en tru tot restul s-ipta· manil sl se tntorcea la indragrn.m sa sihastrle .. Pe tot parcarsul primei 'saptamani a. Maret ui Post el ramaru~'a to t timpul in nHi· nasttre ajunand p{bla ce se tmpartasea in sambata respeetiva,

Duhovnical sau ern tot bat.rama~ sau, parluteIe Isaia. ~i, asttel, i.:n.ce~ul cu tnceml parlntele Seraflm urea din putere in putere, Dar pentru a-l inu.lripe robulSau in Duhul rugadunH ~ Amtinteleptu[ Domn ingadui fa acesta sa alba .0 ispiHt Sfinpt pariJ.lp anpronuntat chtar un lncru ee poate parea dudla,t; da(.a n-ar fi demom, n .. ar mai Ii sfintl; adtca daea nu ar mal fi isptte, all" exlsta mat putlne rattnni pentru nevointele ascertce ale sftntilor; sl astfel arexista 9i mel putine cununi pentru a-i l'asplaU. Iar eel ce doreste sa capete mal mutt har UebllUe sa se pregateasca mai blue pentru ispite, Astfel ne inv~:tt[ sffi.ntul Isaac Sirul~ acel Meet tntre ascen,

'M·~ru(stire.a. Sarov era dej a binecuvan.ta~;;t p e vremea sa de regulUe sn']e sever,e ~i pen tru V]~)*ll austeri1 a nlonah iJor. De areca, se 0 bi~n u:i.a sa ne rmmi ti egU1nen~ ~,i starelj in alte eparhli wurre ca.lugirH de aid. Pr~ntre allii ce~.ebruI restaul'ator a~fna]lastirH Vruaam, sar,etu1 Nazaric) fu,s.e;,l)e tuns in

72

DB "ttR:HIM~ LA7.:A.I? US MOO{CE

monahism [a Sarov; S~ tot aJ.d 51-a, sfarsit zllele lea pustmc pe timpl!li vietii l'iilntului. j'nflacM~tul Ser~n1U se pnrea ascunde ~j, mal purin de vazul oamenilor; Prin urmare, la niei dot ani dupa retragerea sa tn pusne, in anul 1796, i. s-a oferU p ostul de staretal mffinastir'il Alateer din provincia Samara, propu nindu.·sie ~~ promovarea sa La rsngul de arhimandrlt, Sfiintul pustule declina aceasta oferta ~i n ruga pe psrtntele Isaia s~L '0 refuze, In local situ fu trimis ulonah"lAvl~aam. Dar eursnd dupa aceea, vra~m2{lul U atacape sfant ICU 0 rautate infernala ~i stlirni in el un adevarat "mnmet mental" ~i 0 profunda deseuraiare (:1)., Am observat deja cat de Infrico'~ator considera sflintul ci. este acest dub al deseuratarft, a.ttuid c:i:nd un om nu mal doreste ni,ci maear sa trni,aSic~. Dar el stia sl calea ca.

ire b'il'Uhtlj- ~i -amnne .fugilmu nea, "

in I}a.dllrt.re, cam la jum:Uatea drumnhn dmtre chilia sa si ma:alstirej lfu1gi drum, S€ afla o pJJi1!trl ur~a~it de grm:rlt in fiecare nospte p,arintele Serafim se dneea aooJ;o; ~i:, fie in pfctoare, fie tngenunehtai, ell. m iiinile initl~ate spre oor, el se ruga. nellwetat:, "Dumnezeule, mtlostiv fit mte, pacatosului.!" Dar sfanttl] mai ad use ~i. 0 altap~:rutra in cb:[Ha sa, rugin~-..£u.seacolo in trmpul zilei, ca sa on poa.ta fi vazul de oamem.In aceasta teribUa nevornnlru apatimil s.m]\tu~ 0 nne die zile sl 0 rule de n(JrpH mtrerup'wdu-o doar pentru odihna necesara ~i pentru a s~ in tad cu pn pnill hrana, 0 m~e de z]]e ~i ;0 mie de uuptl! Am

a} E:>,;lstii 0 .legenda dUj}ii care fJiirin.tele Serafi1n . .,. dujJii ce (I f'ej1lZat t)~01n:0f)t~r.ea, a ceddt jJenh'U ,r,m; moment {spite: $1 a regrettd rejuzut sa~:J.< l).ar ~fintfi n"t~ numai cit 9-(111, luptat cu, paealele, (,"'1 (JU considera: chiar si'11fPlel'e dori:tl)ltJ tiu mat pU,tin tm r/iu fllSemlmt (ilJt. 5/ 22-28). Vitz{Jt~d m :S'itW ac(!a$t~1 ull!tbl'd de egoism, sfllntul (J,; l~otti:7'l1l. sa de» rddiidne;;:e di1~ sin~ orice fel de legiUu .. ra cu ac:eastt/ iume; carl "eel ce lJolsjte de ereo paU'n't($ #-- r(1v,ru.q:te 14 .tini~"tim" 1'~sca sa i ,se nafflidsr:ii f?,(t~e tunXOinl~le" (flpiscopuJ :tcojtm) .. laM de ce (iii $i-a asumat {} 1UN;'O. tn#J e:xtraorthn:fl.f,/i pe1JJrzt a tmplom iertfJrea din parka !u.i lJUln?U!Zeu $i a izbiJ.ruJt impof1'hJU l .. 'rilj.ma$uhd.

SF. SEEAPJM DE &lIROV - 0. B10GPAPfE SPIRITUALA

73

dtit si am .. auzit despre aceasta, Dar ne-am oprlt noi vreodata

. ,

si ne gandim ce poate tnsemna oasemenea nevolntii? ,~t este

nave i.'HJSibil s.it in{:e~egem ceva prin care nu am treeut ~i de ,~ue aid nu ne putem fare 0 Imagine corecHl? Aceasta este 0 fllpta care tntreee pmterne omenesn, Haide~i sa stam cu gand uW apmape d,e aseet *1 s:ai-l urmarim in talna,

Bste 0 noapte tntunecoass. Oamentt OMSlUlJti ar fi CU~

, ,

pr'hl~i de tesma, Darpustnieul tngenunchiat nu se gande~te la ntmtc; el ina1,lfa doar c~tr'e cer un stf~git nelncetat de milostlviFe: "Dunuu;zeule, fiJ milostiv~ fn mtlosttv mie, p:aratO'sului!~' Piarele salbatke din psdure se apropie de el dar, partmele nu se teme, Peate ,ri ar dorl chlar Sa fie sra~ia t p entru isp~irea pa.c~telOif sale. Dar flarele plea-fa de la acesr om care Fidei. macar nu ]e dll vreo ate.m1lie-. Iar el continUa si snspine:: "Dumnezeule, m milostiv mle, p3dltosuluL. paciU.osu]ni"" A sosit toamna ~~ odata ell ea 'p~one, 'noroiul ~ fri;gu tPidllLl reafo~ne~e. B ud paBa la piele, Cine I'm s~-a:r dod un cclnsor eald st linis'l::it?

, , I I "

Dar &fantld lsi Ina]ta miinile sate umede sl i~.[ rnc.ilz:e:Sile sufle-

I t. ~ T' I

tul cu ca:ldura poci'Untei sale; "Dnmnezeule, fii mtlosttv! MHos-

'Uve~te- tel Am pacatuit: i:;Jxta-ma! Pede'Ps€~tce·n~a, dar ai mila: fali de mine, Te-am maniat: reda-mi mila Ta! Mi·arn p;mg_iU'lt sufletul: rul"ate~te~m~! Parii, Ctlr'4.~ie. nu 'Ie pot vedeal" A,cum e iama €u get aspru, Pinil trosnesc. M:linile ~i ptctoarele sunt am()ri~jte, oasele dor din prleina frigului p,a:tnlflzi(tOl". Dar el nu poate, nu are niel un drept sa p~dseasca platra de poca]JI1ti. ~]oontinnil:. sa strtge cal.re Duinnezeu: ~A~ mUd de: mine, o, Dumnezeulel Pie-ti mila de miner" Somnnl, oboseala Ii cuprj nd in treaga fii "tao Un om 1ngh~a t doreste, mai ales, S"l ,doactma" Dar ascetul bJrrujle~te aceasta lege a firU ~m i~i intinde mlUnUe ~1 mat sus; el se .1'.iJ.did1 din genunchi ~J. strigil ~~ mai tare: '~Dulllne.z,eule} mUosU'v tH mwof!} pacMosulu:i.". ~i cate gro· ZavH mi.] a p~thnit din pa:rtea de.monHof{ AI pnrea oare ,iliavobd sOC-~i par:l!s~,~.,di adversarul toc.m:l3J arum? Desjgur cd. nu.

74

DB ARlflM I-AZARUSMOQR,B

Dar ce tnseamna amcnill~arille ~i groza:viUe Wut pe Htnga gandul sfasietor at sf~n.tului cl Domnul l-ar putea p,arasi din prtcina paeatelor sale! 11 dor plcioarele. Ble sunt pline de rani M~iini1e sale sum Intepenite in rngachme. Dar el trebuie sa ceara mila, rtOO a. pacituit A~es~ lucru e greu de incrupuit. Da.r atunci ce a lost in realitate? Si tot asa a eonttnuat 00 mie

, ,.

de nopp. Iartn ehilte 0 mi,e de zile: E de nelnchipu~t! Sflnml a pastrat tacerea asupra aeestei nevoinle. Dar diferne zvonuri

;l:ftJnttd $er.aj""wn de Sm-p;J. :7'u,gartdM--£e pre 0 smm;ii; Sjantu:l a petro.C1f.t o mie ,de :die pde nop{i l1tgenunch.fa,t fnrugiicil/l,1W dbu'#t~teQ ll~i Dw:nnez81:t,

SF. SlIRAFIM IJ'lJ SAROV· 0 BIOGRAPfE SPlRITllAl...A

75

aj1l8S,eSera la ur~.c1Iea episc~p~~,~Ui. d~. Tambov. care .:m~.i tirZ~~ in eeru InJionnallw staretului Nifon: Cunoastem nevolll~cle. S,1 viruta pirintelui Seraflm; dar in ceea ce prtveste an um i te 111- crurl tairuie:e, ori despre rugaciu nile sale facute pe 0 piatr:a limp de 0 rule de zile ~i nopt~, ntmeni nu ~tie name".

IDalintea s.ia~i tll ~ni sau, sfantul msu~~ Ire pOViesti unora d~Jltre frap. despre ispita sa. ~i lupta dusa en ea. Unul dintre el spuse en uianre: "~!\cest lucru este mai presus de pu tel·Ue omenesti>'!. pa:dntele Sera.fim raspnnse. "Sflntul Simeon Stli.lpnicuJ a'stat timp de 47 de ani pe un s:t~lp·. Se pot oare eompara nevointele mele cu ale acestuia?'' lnterlocutorul sau spuse nt probrubil a fostaiutat de har, "Da'' 1 raspunse batranu], "altmli Dted pu.t~ri~e omenestl n-ar [1u tea rezista", Apoi acUfugi.:

"C,§nd existl fdl:.ng,ere de Blimi]rutum::i Dumnezen este eu noP'. Prhl aeeasta nevfli.fl'ti *i prjn ca:h"l~a, daruiti prin har, s.ffintul blrut demonnl slavei desarte ~i al dezniJdejdU ~i annse 0 extra.ordiuad culme a duhulut de fugadune. ~,i astfel preschlmba raul IDsu~i in bine de dragul sau, dupa ,cuvantu~ Scrip I tudi: "Si stim lea I>umnezeu toate le Iucreaza spre binele

, .

celor ce fubesc pe Dumnezeu" (lRi<.ml. 8, 2;8).

Nu en mult limp ina.i ntea s;.rnr~ituJJU!i san, sfantul baWl'n 'li incredlnta frate].ui loan sarcina de a gasl aceasta ~iittr~ in ]l~qre indidindu. i semnalele spedftce aile 10 cului, Hoar cu mare greutate 0 ga.si. Frunzele ~i noroiul 0 acooertsera. Mal tirz:i u, adnnratoril piri.nte}ui Serafim tncepnra sa ciopleasca bucatele din ea 81 Ie luara reD el n 11 numai ca amintiri ale Iuptelorsale, cl ~i pentru a prtmi ajutor in chip miracnlos, ~;i In felul acesta se r.aspl~mU:ra in toata Rusia ~i pot n gasite chiar ~i Il1.StriUnijtate. Noi le sarutam ~] ~.e veneram cape n~re lcoafie, Iar uneori ele sunr pose in a"a care e ball til mat apoi in scop de vindecare. Resturi ale pietrreJi din p ~d ure snnt pastrate la Sarov ~i Dlvelevo, Iar ptatra din ehilie a fest mnsa cu totul ~a m.ani!stirea Divei,evo.

76

D/1 A:RHIM. LAZARUS MOORE

Dup:a ce a. bindt isptta ~i a pri mit de Ja Dumnezeu un semn de iertar,e:1 sfantul Sersffm reveni di TID noula viata sa duhovn.if€,asca de mal inain te, desi Hi.lm.trh:: ea devenlse ehiar mat Intensa, D:a.T, de acum pentru tot restul vletil sale sanatatea i se ~u brezi m mod vizlbll, Simtea mal ales' d urertla pieieare, ~i probabU ~i( aeesta a foot unul dlntre monvele aparente ale' ascetulul de a pune capat celor 0 mie de zile de fUga·_ c~un,e pettec:u~ pe cele (~mJ:il pietre; pirintde a observer Ita ~~priete:md)l g,au sHlbitJ trupuf, va fI ,eomplet eptli:Z,at ~i va refuza sa slujeasca dnhuhu, OriCUID" ispita promovarii in. trepte ierarhke snperiiuar'€ in r:einnoitiil dupa mares bllpHL.

St'antulul Serafhn i sea orerit a dona oara postul de egumea in mifilastirem Krasno Slobodskt Spasski, Dar eel ce a fost o datil. ispitit cap'~lti eJ::pe:rlfIllfi (~c, 1) 3-4), Dar sfantol respinse nona oferts calm ~i hot:i1ritt, en ~i cum nu ~-ar fi prtvu deloc, Atu;nci vrajirnU{iul reeurse la alte :mdjloace, de ispitire. Isptta monahala ob~~nuit~a:(.eea venita prm oamern, ~i mal ales prin femet, fu inhltur:ata deparintele Serafim stmpht ~i user,

.tn genera,l) el au pnmea aproape pe nimenl in s.!il1J1astria sa. Chiar roal'te pntini din tre menaht veneau Ia el: door Marcu taoutul~ pa:l'iRtele ~sa.~a., ie.rodiaeonul A~exandru ~i mat tinin p'irin~ele. Tthon. C:lt despre fra;i, pa:ri n Wle vorhea ell ei doar in stlele de s arb a: toare, primindn-i m man~stir,e, mtre Sian ta 'U~t-urghle ~w VeCeJ!.''lllte. Cunoscandu-i acest obtcet, cap,ittat cu

btnecuvsntarea stafettlb~.~ mona.h~i nu-l deranjau in padure. Da r nUrooii, ~i mal ales femeile, a.t:ra~w de zvonurile Cl1 prrvire la pustnic ~i tndemnan de propriile lor necazurl, aflara in cursnd drunml spre el, ~1 ]noepura: s:j,·i tulbure stngu ra~atea de dra.gul direbt el parijsj,se 'lin mod egciustv" :manastirea. Pentru a se apara de acestia, p:irimeJe Seraflmhotara sa nu mal pri me alSea pe~ nimelli~ ~:i. man ales femeHe"

Dar} mai incli, el se ruga fierbinte catre Domnu.l SiI Prea Curata Sa Maic:l} date'!l 'era. voia lu l DUt!J1ne,zeu ca oam~nj:i sa

SF. SERAFIM DE SAROV· 0 BIO(}Il'AFIE SPIRJ:rVALif

77

fie Ht4)a~ f~m zidire ~i mfuIgaIer,e duhovmceasca Pentru a fi !dgur de' acest lueru, el ceru en tndrazneala un semn: daca $Ceasti hotlrire erape plaeul hd Dumnezeu atunei copach

din jUf trebutau sa bareze calea spre chma sa. ~

TOCfiliai in vremea aceea Sf. apropia un praznic, Parintele Ser,~fj m ,51£, d use dupa 0 bi,c.eJ ul sau la manj~st~re. ~ pe can_d cobora din Athosul sau (aoolo nnde e blnecunoscut faptnl dL femeile all SUIJ.t deloc ~ng:ldui te) vaw ca nis te pini erma aplecati ~j b~o-, can cararea firintele Serafim ('~l in g:enum::hi drept recunostin~a.f..Llit de Dumaezeu pentru acest sema mtnunat ~i se grabi f;atre manastlre pentru Sfilnta limrghie. Parln tele Isaia slniea dimprouna en alti preou, Parinteie Seraflm se ana 10 al tar; Dupi Heruvk se duse plln de respect ~a pcrurinte~e sau duhov,niresc:; ~Pari1'Jl:te staret", spuse el pltn de 1lJmmn~al~ "dap-mi binecuvilntarea C:1 .feme:m~o.r sa nu li se Ing;llduie sa- vina. [a nllmte~e pe care locuiesc €1Il aeum". Parlntele Isala, care tocmai Sf preg.a~ea sf dteasfa ruga6unea ta~ni(,:i pentru Sfllnla J,eril:fi raspunse en nemulturntre "Intr·un astfel de moment sl ell 0 astfel de cerere vii malta la mine, parlnte Serafim!" ~'Chjaracum b!neclJJviiH.ta~i.ma:, va rog, plari me" ,continua sfllntu~ fara sa se simta dU:u~i de putill of ens at, "Dar cum pot ell de la 0. distan~ de 5 kilomeeri s,~ vsd c~ femeilor nu U se lngadui,e sa V'ina aeolo" riposta parintel,e lsaia. '~Blneruvantati-n:la doar, pil!rhlte'1) insista'. siitntul Serafim smerlt, dar ferm, '~~i nicm una ~u va urea pe muntele men". Atund staretul porund sil: i se dea teoana Maidi Domnulu! numlta ':P{lntecele btnecuvantat" ~i dindu-i btnecuvantarea zjse:"'f~e bmecuvintez sil nu 1fngru· dim femeile ;sa·~i viziteze muntele; dar pazeste-te blue". Plrintele Secaflm sarut!l sffinta Icoana sl S'€. tntoarso Ia locul sin. Dupa ce se i.t:n parti?i cu Sfin tele Ta:ine se in toarse la sihastrie ~i bartcads cararea en clolturi de- lemn, Aeum drumul ditlf'e el e~ll mchis; dar p:atinte]e Serafim inca mal prime a barbat,i' din €and 'i'n di'ntl.

DE AlrHlM. LAZARUS MOOR']]

linlJi,nt in aeest ,C'n~ lsp~.titoml U arncii in alte felnri, Atund tiilld, tbiar uJ1Iui nHrean p~iJ1l,~e~e &erafim l-a SPUS! "VrajlJlll~u~ se ana ,retutin:deni l:inga JtineP1 ~um, :If fjj putut acesta oare si~~ s~abeasca tocmaip'e el d~ dtltiffile sale, Eile spnse Im.O!" m(ll]J,ahl ca fr1,tU (xtre't~eruiau i11l mallastire IU'llLau cu fOrJlele ~ni ~ ~ieu nlste pOl'umil:m.iJ.1 dareel ee vie~il3!u in pusue laptan eu acestea ca s[ cu ntste lei ori lsoparzi.

, ,

Un mtrean, 1fl simplltatea jnim:ti sale, 11 puse urmstosrea 'h'lt:rebare V:il'intelcui Sera.tnn;~parillnre ~ ai v~.ut malti! duhuri rele?jl Hattfjmul r'.11splutse .CQ ua z~mbeil:'~Suht dlezgustilit.odl't!:~ Pre;., earn [[lU4 este €I!) puthtfimUli paclt'!llssa vadllmnin~ orJJiEoa" fie ~ nnui l'nger ]al 'fel, este eu mpHt lucru si vezi. demoni, ,c~C1 ei sum!. If1!frioo~~mrr'. "M",~ condus priill pMure~" ~ poveSte.ru ,ma~ tru-ziu ,sor;~ AtvtlJna· Mi;rujr~e¥], .¥ pe la ptatra pe fMC see rugsse ~i pe la loeul unde Manni] pustnteul vie~lia. ~i~nll. spose totul: rum. iW ~:spiteau vritjm~H aid} cum~mpta cu ei aeolo",

nar svem p:u~tJilie informatii amaulmt·Ue: despre luptele sal~ dllho1Vnice~ti. Iwt:1 ce scrte aJutoal;ea cmnic:,~i 11I1iIDa..>;tirH Diveiev(j·dJf;spre .fspite~.e vf"ljma~ulit\fi: "dopa relm]l hmi vic1e-anel "blOOp€, t:u eele ttlai usoare ispite ~:i la lnc:eJ].>ut n :<.Uattii: pe aseet cu totc ~eln~ de temera Astfel,. d1lfpa eele povestlte de tsn ieoo· lUonah de Ia slbastria $wt()V;, care a, uwt pana la v:§irst'il im1ain" tacta! odllta} pe cand se ana 1n f;ugaclu:o.eJ. auz:i deodata ill spa· tete peretilor ehiliei sale ueletul unei fia.re;. apoi un zgomof de pmca e mnl~rure de Oallfiell1i. tncepuse Sal- i sparga usa chru~ mel sale;, us,' a chiUei fu seeasa d~lID titani s1 demof[U. arancara Ia

.'.. ~

pi('1~oare1e lIJJ,onahull[l~Ml:3it l1i rugscinne 0 b~i,t];na.nria~,a, cue

mal a~loi .fu sicoasl afara cu mare greutate d!{~' eatre Op;it oamooi ~. ~Aloo(}ri,. ziu.a, dar m~~ ales noaNltea, pe, ctnd stiUea. 1[1 NJ,~ci(faj'e la rijgadune, i 'se par:ea fa brusc chilia. i se ptavruea mceLe ~),attu vamm:~ ~~ ci din toaite pir~~le naJe iuspiUml,fu~.· rn,toare se uam)iusteaula e~ en ricn€te sMb~Uce~i "line de min ie". (~Une(}rij' ii aparea dinain.'teun sicriu d.eschis ,d,1:.n ,cafJe

Sf .Fid~ca; un om mort" .t-rtnrmdt bltrinlll n.u ~ cedatf:r\icii~ d]J;l~lul. tncepn si lup~e cu rna re cenzlme. Astfe~, tC-UI vota .hli DU.mH€?leU jI] ridica il.lli aer ~1 de :il;c{)10 ill arunea Ia p:runant ~n :nita fur~ fuelt d,arn D-aT n. fost {~e fa!::l mgeru~ pcimwr~ ~-Q;r £1 rij,'[ ~,asele din priem na unor astfel de lovinsn, Dar mci in ~oo-st rei nu l-an putut birui pe batrm .. ~'T0'4ute naJuciriie" jsp~tele ~I a~acuri1e vr":Jjm~uJlui" ptirlarele S@rartmr~e birula 00 pu;OO· rea $fintei Crnci ~li ill rug~djijnea. Mai a'j.)!(J£ rruna~lea lI!nulta Vl~e in pate 'tn sili~tria illui, muill~Jnilint:L Ji)omnulufj'. ")Ispite.· le cliavo~1JlldlOj $JI}iuoew ei ca 'ruraj, "snm ca prumz'a! unui pman· j:ea; trebuie dosr s~ sniH ~n ea st va fj di!sU'llsa; la Wel esee si ell 'V1'lljm~~llW dhtvot E ne-vo~.e sit tei:narm:ezi dO'a!f eu Sfil'!I.t'a ·Crooe ~i toate ral!Jta~ilf~~iili VOf dfsp;Ire.a CQmplet". [htr viclea·

J]Jn~ vr:ijm:a{} es:te inBpnizabH iml. plMurJ~.e sale rau~:11.ciLoa'S,e 1m" pottilva.as<ie!ikrr. Det)~rece 11IIl l-a ,,'utllt b~rni pe sii~ml~ lnpt~Ulr pdrr ispife ~i remed~,[uu..trlQe,. l-a atacat din afara, Areastil S-'a[ 'itllimplat d'l!lpi 10 ani de via~ pusrm.tCeasc::i, pe daea de 1 Z .s!e.ptemhrie~, ] SO·t

Odw~ pitinie~e $;efllflm t:1lia Iemne 1it padure. Tr,ei ~ta111i rreCilJIU)SCill~i se ,dluserl la e~ $ru ~noep1tlse.r:a sa~ioeari 'bani p~inw de atop. autit:. "Vin ~l!ireni 1a tine si 'in admt b:m:H"'''En nn

t'J' , I l

i'l111lllii:m~c de la I1Iimeni'" j ra.",purnlS!ebwtt{tlnu. ~Dar :[(Je~tia uu-l

cre.z;uru ~1 till a:hu.1tra. Pru-intefe Ser:mm ,jllve1l1 '0 mare brra: trujle~sca ~j :Ire deasnpra, avea lUI topor ~ sepa tea ap.aril. Ac:est ~mdl ~a rum SftUH€..ru el mat tllrziu d1Jl~r 1i treesse .ehiar flrifi iffiliinre.. De IndaHl li~i amint~ tuvirrtele Mantui~oruh!1~; '~'rQ'p eei 00 ]pun ~la.pe 8aubi~ de sabie vor pffied'~ (Mrt 26, 5~). l;w 'sfintul ascer puse ]00 toporul ~i zise: ~~fa.ce~ ce ·vre~iZJ. Atunrjj nonI dintre h{Ji~i dd~(;a toporul sau ~i eu manerW! il ~ovi ,pc pusmic mcap" lucepu sa."rn cuf'gili ~angepe gur:a 81 pe umcb~ si cAzu

,,- ~.. '. ' ~. ,

runoo~:tjent lapamJtlFl.t. Dar rim fa:c:lto.rii mlltinorurl 8.a"1 bruta

~i-l rrasC'fli. MQ, dIilie speri.Dd ca aco~o sa"~l recap ete cmiO~tiJl~a ~i_ s~ Ie uate balw. d. insu~i. ~n anr,eoCtiiJ]:.era i~. Ie gar! de Jll~~ni

so

~ de prncimu¢ ~j i1ncepur~ sal cain te prm si!histrie; ,~i ~p'al'Serj1l ~liJiia.r ~i soba, a PQ!i. podeau:a ~i nu g~sidi niu;li~. Brns()~ fum euprinsl de teaml ~i fngiri~.nsp!iHWtan tali- Plil;intele Serafim is~ :rec;a~ita eunesttnta si se dez~e9a CU.fI·" 'fumre. Mai ~n.1t.WI ii

~ y ", 0 o.a.

ffiltlwnd hlli Dunm.ezeu (:j~-a dat sa 'S\.dere, desJ. er~, nevlno-

, ,

va:f, ~i se rugl plent:ru~ertan: a Cl'iminamo[.

~nlul: SerJJi.!t7U o"acat rm IwpL

JtJ#t{iHdllcL Pft M&~ttJ!it'(m1l Cdf,nrielu'tg riiljt!iitor, sj{lr~tul 'I'm s-d aj_)ifir:a!!, ets« iresat iIi mfi.ilnile h:li l1um,;11~et;t,

In Z;iU:3. nrmatoare elrujuu.se Ia manastwe en urr iIilri~ eF~}ft Sf savar~et tocmal Sfftnta Unrurghic. fralii mau ~ngfozi~i de infi:tisarea: cU11lplit~ a sffint1!l~ut H3itlele" etpiul Sih:a,rb~ ti eran ~()P~rite en singe ~i pra:f; pemta ~i pre mfUOl a vea numeroase dni; siln.ge~e f ~e mchegase In urecht ~i 4n gl1hl; cati'\'a· din~i Ii iusescf;ra rupp. j]]treha,t :de' £w]uga1'j. ce i inmnpla8le,)patJutel,e, Serafim .rimase tarot. Dar, dapit slu:jbitl elli spuse [,0tulvartn~ ~"'Lu] Isa.ta s~ d ubOl'ni,culu1 manasUrH" Ramase mn .mru.1:lSth'e.

-" !

Timp de opt z;ile F.icdentul suferiU!rjhH fll:ra sa r:l:oarm~ sa UJI.a-

njnce san sa bea P':Jrlntele staleJ~ temandu-se pentru vta:~ lui tri FJ.Use la Arl!amas p~n trw ajutor medical; trei med~d~i Lreili as:~smnli sosirtL ID)u pa ce htu examl era t pe pacien t oon.statara m:ma1t)arele:c31Ful Ii era sparr, eoastele sfiirfimate, pieptul duit,prerum s,i alte ta~i grGI?JlrV,e pe tl'Up.FUJ3 l!hni~ de fapml ci un om . mai pa tea ri'j:mane ~n via,t,a dupa wate.lces,.· tea, La mceputulCiClns1i11jta1ie~ p.ltin.te:te Serafrum era cO'n~tient, dar spre sfir~Hul ei i~i p1erd 1!l clmrl~tinlta ~i Sf bucur~ de .0 minunata vedenie, Pe partea dreapta. ap.aulhH S;~L1 a:par1lJrl Prea Sfauu. Na&citua,re de Dunll1ezeu ell uoe~a.~~ apb5Wli Perm ?i 10m ca 81 tn. eea dbltfij Vlze]ta Ar[fPmd: en degetul m,ron]i drepte eMr:e 'pID'int~me Sera.fin~ ea $.l;. mtnarsec3itr'e Ioculunde se 3flau medieii s,i z.tse:~ne ce vi mal Qs~entti?" A pol~ s,e uita: Ia

, ,

sflllltul Serafiril1 ~i din nOD le repetil aposrohlor ey'll i, n tele rostite ma~ inuillt:e: '~Acesta aste din neamul nostrn". Vedenia liui sfar~ 1,. in ace~. moment in iri piihuele s'hu:el. Doct0rul li. SJ]l'U· se stal'e!Ul,ui ~i pacre:ntu:b.d 'fsa. i se ia singe:~;~ sa. i se SpeJie l'aniIe CR alcool ff~ sa i se puna legaturi pe ele, Dar p~in tele Serafim resptnse toate ace'Ste~, pted.lnl1u-s;e 00 ~otij!l ]'n vota lui Dumnezeu si a MruitHDommlI ui. £~ deoda,u se Ul~(IJ'~n de o ne-

, ~

gr~ma hm:uri€ care &ura. timp de patru ore.

Spre sBari se dd;ica di ll, p~t spre uimirea tuturor, far la c.e mill 1 al o:uua.lea cern PlIfio[ prune ~j. va,rza spre intirite. ~.~ tFepktt iflcepu s.~-,?l r(:~d.fialn pnoorl Dar uemele acestei bit~)]

,82

DB ARH_IM. lAZARUS MOORE

tau ramas pe trup pe tot restul vletii. Chiar si mat inainte e~ ob~~nuia s~ mearga aplecat dupace ~ Iost izbit'in spate tn timp ce tila un copac, daracum merges apleea t destul de tare. Si de atunci p'i.riuve[~ Seraftm a inceput s,a umble sprijinIDd,u-s~e tntrun torna:g.. ASlr.et[l~ petrecu a.lIri luni 'in mau3stire, Pilrint,e. Ie Isaia ~] frapi se sfacui.ra sa rilmana acolo pentru totd,eaunaj dar cap,~U'a bblel'Wan tarea sa se retntoarca la iubita sa sihastrie, Curand dup;[ aceea raufadUorii furi ga:siti. Eran tarani

. .

S/linttd Set'Ufi_m umbi(j SP"-ijt,~ituJ'lVs(J i1ttr-un topor. Dupii ce a jOst alae-at de hott, $fontul a ram-as MUS de spate, 1unbllmd . adesea cu ajlltorut unui /opOr.

SF. SERAPIM DE SAHOV - 0 BlOGIl/rIlIE SPIRlrUAlA

83

(lobagi) din satul Kremensky (gubernE3 Ardatovsky),. Urman sa fie judecati; dar afland acest IIllCfU pilrintcle Seraftm ]'1 rn~a p,e, stlpaoul lor, mosterul Tatlsef ~,i pie partntele Isaia sa.-j ierte .. "A~tminteri."~ ii: spuse el parintelu[ :slta.retvorn parasi man~Urea Sarov ~i ms vol' duce in altil11art,e'-l., Cererea jj fu tmpUnita, dar Dumnezeu ii pedepsl El 1nsu~i pe fuiacatori: le arseri easele. Atund el verur:a. h. sffi.n r, se cllirii de Iaptele lor en lal£rimi in oehi, cerandn-l sa-i ierte ~i sa se rosge pentru ei Parintele Seraflm i~ iertii si lsi re~ua viata de p. ,ustnw£., U11f via-

, , J

ta lul ~n pusmicie nu se desfasura dear-in nevointe ~i sufe-

~.i nte, N u numat ca sffin tul erescuse duhovntceste ~wajiunse la nep~u:tmh'e - telul isihasmului - .dar tn acelasi [imp Domnul tsl t},lSpliti slu] itorul cu negraite mfirng:fuieri~i -~, s~i vi. cu minuni ,ext;r:a:or4:inare.

lntre ttmp, sa. povesttm aieL .. pe scurr, despre snpunerea minunatit a fl!a.re~or salbatb::e ~i a reptllelor fu~a de el, Ciizut fiind din ascultarea fata de Dumnezeu, omnl a pierdut suveranttatea sa regala asupra Iumfi; dar atunci can~i revlne Ia starea sa origin.an el ~i recapit~ dfn nou puterea asupra ereaturllor, La fel s-a intampl:3l{ ~~ in calm} sf:lntulw Sersfim. CireuHI 0 legeuda dj n care reiese faptul di la chtlia sa, ca ~i la ehilia sfintuhu Vlasje~ veneau dlferite antmale s.a1baUce noaptea, ~er()ti sefurlsau prtn apreplere, m:ar el je Iesea inatnte ~li. ii h ranea eU II s..~acaci(}asa lui manc.ure. Unul d~ n tre fra~i care era mal apropiat de el ~i 11 vtzita Ia sihastr:i.€~ ierodlaconul Alexandrn, 11 intreba: adam cum de Ii. a~ullgea pamea pentru animale. Sffintul biitrftn raspunse cstatotdeauna gasea sufl-

. cienta prune pentrn a Ie hrani, Oar mai notablle ~,i maw mj~caroare.tmormattl sunt cele legate de felul tn care sfftntul hranea ursn, C~ ne nu a anzit de aceas~a u:i mttoare m~mme? Cern-

,

tudlnea ei a fost atestata de nnrnerosi martort Hru a. fost poves-

Uta de acelasi ieromon all Alexandm, de monahul Petru, de: cea care avea s,i devins mai tftl'ziu maica Matmna de la. Dive-

I]

84

DE AR'lilM. LA21t!iU$ AtQORJJ

leve, de m~dca Alexandn1l., stareta m:lnastirU Lysin,\" de clue maic~AIl~ ~i 31 pi ~nUtp(l<\reslirea 1ITnlQnaffilllJiui PeUM de la SaJ'l'O\". ~leg~t 00 parhl~le Seraftm prl'in leglnwrUe dra1goste~ tntI'll Helstos Domnml. m-aai dolus odaHI Ja irldiepirvJ:bl. sa 8illis'trie pen" tru a ml fol{lsl de sf:amrHe de suUelt .mRnLuitoare ale emulul llI1.i. D4ilIfWlecZie.u. ~[] [imp' Ice DIli apropiam am vizut ci parime.le 'Seranfl~ 8t.area pe trunch wu~ unul capac ~i hranea un W"S care-t stfltea dinah],L-e~ en piin(;! uS'cllI.t:I,pe care 0 lua din. ,chiUa. S3_ moot de aceasta m.~ DmlJlafA ~i neo bl ~JiIl.dUi p'riveli~te mil oprH in spatele unul copac, ~\i m:l nigam cu mlntea ,citr,e parintele Se rsf~ rn ea $~. mil, scap i[; de fdd, ~i. deoda~ \fUll ~ ,c.i u rSUll11 piris] pe b~tran ~l se du,s,e Tn padure, tocmai in dir~et.ia cpus~ ICeleia tn care J11i aflam eu. A poi. im~ &CruiI ru OU'aj ~~ m-am 'aplxlp:l.:U de parintele Seraftm, mltranul mil imimpi.~nit en buatrie ~.[ spu:;,e ,e;li m,ulUlcit mil in\'r<l'!cilmdsem si vad~!teasta fhlra s~Uba.twcfi langi't e~ ~ V:lII trebu i si ~}a.str:ezru::eas[a tal n~ pin'i la l!iIJloal'~ea sa. D11p:i aceas~a m·amu minm.na~ mereu de tu,]'i~la~uflietu lui. ~,l de credi n ~aatlesmi cuvtos biltrinj cnruia <chl~r ~,[ animal'ele sHIh at ~.C€ j se Sl!:),plIBln.ea;ul in limp ee not ne temeam numai vlZ§.riUIIIl·le".

~la i~e parte "om. afbt lmJ.mmptar.~ ~i Jmaimj~ca~twt re ~ i mat :ddItro:ue din vlata sa. Astfd, se seQuer:! 12 "Wll din viata

. .

sa de pu,struJC. Paxintel,e ts~ja 9. renl.U1tat ~~L postul S~lI: de egu·

nnen, din prh::] m1 c:l rn se tmpUlt~ nasera. putertle ~i se recase Ia odlhnl ~i hn.i~te wind a se preg~ti pentru plecarea pentru ]umea Lic:tlaJUi. Fn~~il hQ~'irad. s~.·l .aleugi pe pAri mele Seratim ill locul :siu.. t\reas~H era cea de-a. treia propunere pentru p05itl!ill de' s~are~ care ~ se fjeea.. Pt Uing:l mlmistife3 A~atleer. vo[ser[ s~-l mai 11Um~aSCa e~lu men al manlsti rit Krassno Slob 0 dsk ~ Spasski.

Dar dU11"i pucawl8 de pe piatra din pad~ln'e1' pusnueul respmse scum ferm ~i lim~!t~t 'ast.fel de mer tie. Atum:;~J n ~de~efi,1 pc diaconnl man.a5UrB~ pathltele NiJon} ca. egumen al Sa-

DE AR:HIM lAZARUS MOO:RlJ

Ell tncepu.deesemene 2, 8:1 me argi'i mai rar In manastire; nu ma:i merges mereu 'acolo" ehtar ~i In zilele de slol'Fba1JoQJ.'e. ] se dueea hrana de la manastire (I data pe ~lptim§:na. Pa~ind ~n: rutle.tumeri fratele spunea ebisnu lta r Ufwltduue monahala:

~ ~ ~ ...

HPell tru rupaci'unile snu ttlor Parintller nostri IDJoamne, Iisuse

0' , I ~ ~

Hrtstese, Dumnezeul nostm, mill!Jie~te.ne pe noi ", B~tJ.iinlil

spunea "A min" di:r:liluutru, ~i desrhidea usa chiliei, tu miil1Ue ~nerllci~ale hll fliept ~[ CY f~~a ilildrepU:tii spre p~rnint statea In. lISa far-a ra maear si·sI binfCU¥h'lteze vizi~tor:ul. Pratele 1li

, ,

filcea IIl!chhtac]une: ~j Iasa mancarea pe masa din llo.~ecame:ra. Iar sffintul punee acolo pufina p,:'l!ine san va.rzit ,De€'1l1 eelnse:m· na ca mai avea Qevo~e in con tinuare de 2fe.:i. lueru Frat~le ~i mc.e:ru din neu p[.ecalclu:n.e. il cerea sa se mage pentru el ~i pleca fil:r~ sa ;tu(Hl macar lU1: singOf l;lJ'Vi.ut in afara de UAmin".

iP:lti1l1.te[e S.c1'af~m P'istril aceasts ]Jlevoin~a Ump' de trel ani, AJrea,st! tacer:e era pentru el doar ell lmes pus.tn1c:i.ei sale, Prtn urma re tot ceea re p@.na acu m fonnase vlata i~u n trid1 a sf~:nd:ni era de a,CiL1H!. dear intirU ~i a.(hinci.t El pa.truose ~u totuill inlauntrul si'fu ~i se dep'atta total de Iume. ""l'alCferea, este t:a~1.!J.a vea.cuhd ee va sa ne ~ obi~nu~a el g~ s])una en cuvintele FatlIlJ:fi1or. Ded h.a,i(l1e sa clnsttm aceasta nevotnfa a sa prtn prQpr~~ noastra taoere; sa nu indrazJ1lim a Intrain cal'Jllata syfletului sIn cu min rUe nO'astte lfpsi fe' de exp erlen tao ~i en gandUl.·ne noastre necuripte; acela este un ](JC doar pentru Prea. Guratul Duhal liui Dtnnnezeu, Sa repetsm doar dupa. Invi~amrUe sale cuvtntele sfanturui Varsmufie eel MaTe~Desavacr~,ita t~,6ere ,e~te en cruce pe care omnl sa se rMtigneusci ell mate patimf~e~i poftele sale, Dar gandi~i-va catce dojeni ~i jig:ntrl a pa:tinlit mat inUU Hrtstos, Stap.inul nosrru, ~i' nYuiIlOli it tunci ;!i;·a urcat Eli pe Cruce, A~ adar, Did 001 n u pu tern aj unge la clesava:r~tta~~6CII~ ~j Hld nu put ern. na.dijdui 111 sfililtu desavil~:ire d~t:tFlu pa-Umrm 1])Th}Jreu.]13 cu Hristos, Carl dupa cam spune Aposwlul: ~~Da,ca patimim impreufla ClIJ El1tnpf,~" una. ClJ HI s~ ne ~i pr:e rumlrim '1 (Nonl. s, 17). ~i aceasta a fost

SF. S/HlAl!IM DE SARf.W - a iJfO.fiBAFIE SJ'lkn:UAl-A:

.. ''idea! ~let'l.sa die marele sfan t ru1 U mpllrUor noastre, cale care ~ urma,t·o p:m~ la cap,at rrea;mariirea i'i SUI dmamre, d ar en tucll l/lij, purta crucea tal:er]i, Ins ~ nur- U]]!. al.t lor ~irna,lte ((In· dUEi, maL illfidlej C~ sthasrru Fll manaS-tire. Perreeu mal illamte 16 snt in pustie; llCUJU prln dnmnezeiasca Pronie se 1n.·, w~'Se din noutn ma!llastlre. 'Cidnl nevomrelor sale in p:usUe ajml.sE:se b: .;ap.it.

Chilia fll/mruka/ii a ~ntutui j,~emjim cu: ciitev(l lucrztpi care j,·Cl1if, aparti-nf!lf tq.a. eum s-au j).(istl'at acestee dupa maariea sa ..

DE ARBIM. LAZiLl?FS MOORE

C,apHolul VI

Pustnlela (retragerea In pu.stnkie)

'fermenut acesta de Mpusoocle'l ne Foam conduce adesea ill ide(Ul.l rnp~ll'ifllele SerJl!flm. S·aJ mnilt-'lt la rea maj Juab.a 'treaptal a. asce.Z€i - 5iR_g11lriltat~a absoluw;. Oar putem gmru ~i ailtfel .insjngufare-a: sa san via~-a de pus,fnide au liuat sfar~jt tu rude· vii.t:.at pritw m<l$ti 3p'arrultit reU'~gej1e oolllulet(Jj nlisjuneac SfID:}_lu~uj fat.a. de lu11l€ Ince~nliSe deja. ('J)ial' dael ~i-a petrec~lt prt]lln ~i ai a.oesrei ne'Voh~te in<;i]n. tilc€:;re~ aE&~ti:~ an Insen:mat ntai €ilegrabii 0 pregatire. penrru nona sa aseultare« m'il:n.mirea oa:mJ.milol'. Die fapt, abandomltea pl;IsUei sl re"i,renifl8>a sa

,

10:1:1:-0 mmfs.Hre aglo111e~,;tt~ ci'riar dadi, tetras fa:t;i1· de toaU lu-

meal) F€:'p:rezj nta deja un fe~ de legatura cu hrmea, l:rur via~ "sa ac!!)lQ era o plled1G~vt",ibn?[) vie alit fata U~ monahl, cit s;m fa'lA

~ n ~

depeRerini.

•. I

PrHl '1"etr~gere,'l ~~ ticerelf sa} parililte~e Seraflm le arrr,ta

calea spre mantttite, n€w()i:n~ poctin Fi ~n~llrag()lSte de DIUn.~ neseu nu mal pU'~in de-efit prin rnvinte, in 0d~ C~~, eKempfu] d:tt de el ai!cij in 'VA:Zltl,~ tunaer, eta mai efleace '~i mal . i~:ditQr doc:a t sederea lui ]Q. ]ndep~rro.ttl sjhisttTh8, acolo nnde era .rupt de11egltut'"3! eu mune.nnj~ elll mld ro;:ce]'tiL far dup:! '$ilf.i Ul,H:4 anij Serafim, matuflZaJ ch;[ho;YnJoe~w 1.j y:a, pltasi pus,tflicta pentru totdeauna ~i in mod desd.lis i's,f. va inoopemi-sim1Btt sa '1P0:3- toHeR de SlujH'ea. oameniJot. Ast~el, oda~a, ell, vial~l. peu~rt1fi In sehnul mde~tatj cea de-a, dOUR pe'rio~da a. vi~'~ii sale lna ~] ea s.fliir.~it; cea dj uta; per.~oad~ a ;viet1i, perieada petJ.·,e1;:uta 111 lume, a d:nraitp~n.ij lao pe]:eri]];,ajul ssu Ia Kiev, cea de-a ,tiGU~ - p;erioada monahu:[,{( _. a durat din momentul cflnd s-a dus 1El chUia pirioteiui Dosite! ~i pma la ple,carea. sa in sih~strie; tar ee:;]l de-a treia - pedoa.daap6st@U(:[ - din momenta ~ ·.retrU!ge, rii sale. m IJu,srnkip ~i pan.t la moarte. Sun tnl tnsust in rnarea

SF. SBRAF1M DE SAROY· 01JlOGRAFlE SPIRlTUALA

DE A.RHhJf. LAZr.1.RUS MOORE

sisem§nastirea de m.iflga ri\ul lord-tan a Sfft.ntu]ui loan BotezatoruI; ~i doar CU 0. orainaintea mortli i s-a fa.cut clnstea de a primi sfin te le cele de via~a, d"01t~to:ue ,00 n Ulffl!la batriU1J!ului Zosi mat. Da.di Domn ul le o.f<era man nlitoarea du1cea.~a a. irnpirt~aD,[eh en. Sin.e prin rugaciune "'~! contemplatie, san daca in 'vreun ~'mod illy~zihilli se oferi bnpart~ania printr-un Inger al Domnu~uf~ j asa cum l-a spus parint,ele Seraffm vadnwi Bropkma, acest Iucrudepsseste canoasterea ~i tratrea noastra obisnuwt In acest fel, nu este surprmzator faptul ea fr~U mbasUrii au. tnceput sa se .si:l11ru of ens ali

o :il1tenU se :shut adesea io,cUrcaU si chtar au un sentiment de iodignare anmct caud al~i[ nu a~fione'az~ exact ca ei, Np.ut Starel Nifun em ~i el de partea fraplor. S-a amtntit deja f~l.p'EullC'l el avea un duh diferitde eel a~ psrtntelm $.eraHrn. Erann em remarcabtl in probleme admtntstranve, dar ~r eonta bile .. E1 punea accentul P e stricta res pectare a regulilor monahale ~i pe d ttrea pomelntcelor; in tilll pu] vietii sale p omel. nlcele cil:or vH ~i ale celor mortl emu drite in mod. nein trefupl l:a proscomtdie Inalnte de eIUrea ceasunlor, E1 estc cunoseut drept un constructor ~i decorator mp.abiJ al maJ.nasUrU. £1 tinea posturtle Gill regularirate. Ern harnie, ge.Qetos, prretenos en oasl)elit man:;;istil'tl, U.!I1 om eul ti vat, en darul elocventel, TottU~j'j armmtte hicruri ne fac sa credem ca IlU era de un ga~ld cu p?lFillte.]e Seraftm, ~i nn numai el, Cunoscutul pelerm si scriitor Muraviov, care a vi.zita.t Saro:vul·curand dupa moartea ~fantuIu], I-a lntrebat ell respectpe fra~ despre el, eat de mare

i-a fn * .. '. ..' ~ ,11. ~

-.. . 'S," uimrrea atunu C<!.Il!I,!~ 1 s-a spus eu usurinta Si insolenta:

"Aid not ·t0P snntem seraflml ~ .Pentm a ~~~e~ege: ~(;eaSbl~ este n,eresat si dobfunde~t~ 0 profundaeunoastere a inv~~aturilol' Sfant~l'llj - san mat degraba ale B~;;er.kH salt ale Sfflutull1[ Dub. InsU~i - ell p-riv~re lao esenta crestintsmului st la selliS1J.d

I ~ - J

Uti Dumai at nevowntelorasceUce, ci ~i al virtuplort ~i de a plUne a~eSI1t.e 1"1Ivataturi in p1!'a.cUca.

sa smerenle Jl.IU si-ar n pa1raslt sili:i:stt'i'a sprea continua 111 taUtate de predicator, inv:l'tltor ~L sluj:i.tor al Domnnlnt El on s1-«1' fi dorlt in nid un caz Sa remmte la dulcea Uni.~te a pustiel cacr,e,..i era atat de dr.a:g.it. Dar pronia dumnezetasca 1s1 calau~

re~~m .

" ,

"Cunosc un om", spnnea un mare pustnic dtn vremurlle de demnlt, s,ffi.n~.ul Macarie eel Marc, vorbind probabtl despre sine «riruia on i-er plate njmJ'c l'mlJlli mult pf lume d.eciLt sa stea 1ntr-nD colt al pesterii sale ~i sit sebueure de binecuvautate VIederi duhovniloo~ti. Oar :insl~~t Domnul il parase~te .din ,cill'tl in ,('and penuu ca jnjicar :in aeesr fel s.a.-~. tntoarea la starea sa obi~flllU.a ~i sa·~,i sh:tjea.scia fraj~it tn connnuare". Acest lucru s-a lill tim,plal ~i ell sfantu~ Seraflm; frucml oopt al pll.lsUeI a fest cnles dj n pomul s~.ngurahl:~U ~i ~e:"l.at dlnaintea ochllor omene~~i. Dar ,hiar ~i acolo i s-a of edt d .. rnva vreme pentru a se maturlea complet spre a fl destul de moale ~i zemos, ,ajungand la dulceata sa maxima, in ~?a fel im:ftt s~ ~j1Llng[ ell totul biu,ep,iIcut Domnuiuj ~i de folos oamentlor; Astlel, pustntcta fusemna tntr-un annme sens perioaJid.a. de varf a tnstngam:rU sale; t{ltu~" ea Insemna mat mult 0 pe:rioad.a de pre,g%tirej. precum ~[. un ineepn t aL unei noi vie~, cea de-a doua junHitate a vie~U sale monanale. Dar pentru Cit trecerea de Jatnsingurare Ia sluI ire sa nu fie prea bru.s~a, Domnul l-a J(;:,ondus pe lubitorul sau de racer,e din pustie in mdnastire,Qn.d.e, catva ti[DJ[Pl el ~i·:.'.li continuar in mod aparent vtata de mfl[ tnainte, dar} de f~pt,. el ~-a incepu( nona sluilre, blUi ce s-a mtfutnpla:t.

A~a cum am va:zut, dupa retragerea sa tn slnguratare, pi{,. rlntels Serafim a: mceput sa v~zUeze ma.fl~s:tirea. din ce in ce mal rar ~l arareorl se Imp.ar~ea en Sflntele Talne. Pentruunul care i{lmo~te vlata pustnidlor, nu ,C nimlc uimitor m arest lucru, Mul J.i dintre et au ac~ion:at In tr-un Juod ~eminator. Sffinta Mari'a Egipt.eanea nu s·a imparta~it Ilici m.icax 00 singuri data in f'istiInpul ce[or 47 de ani de "tala in pustiej dnpa ce parii-

91

92

Iar cmtorul va afla despre toate acestea din minunatul st Iuminatul dialog dintre partntele Serafun ~i N. A. Motovi~OV. E posibil, de asemenea, ca deinonul invidiei scr-l.fi su parat pe stare], E[ wnis,e la winifstire la 20 de ani dupa venirea s.fantuluw, Ul anw 1781 $ fusese ales egumen munaj d1l!lp,a ce p~dn:tele Seraftm refuzase ooe.5~ lueru, Dumnezeu ~.t~e! CUt signran til ea parin tele Ntfon nu se a.rlta in.dbltlt de a se Mia. pe hlnga mimmea Sarovulni ~i chlar a intt.egU lumi - pentru ca asra a fost sfint1J]~ Serafim, Ntment nu a remareat vreun gest de amahtlitate ssnmscar un cu:vint san mpt! pl ina de drag{lSt te OI~ atectiune H, acestula falii d1le pa,t.i.noole Seratlm.Predecesorul san, parintele Isola, l-a iuhi t ~~ l-a resp ectat p e sran t atilt de mul~, Indit I,} datA a. vent t ddan' cu caleasca casi-l ,tada pe omulIu! Duemezeu, Dar in 'lla2ul de fM,g; not vedem eeva des-

,

tul cite ddfedt. ~i~ tOUl~i, s:fii:ntuI a tddt 2 5d€ ani (1807 - H~~',n sub staretia plli'.bl telui N ifon. 81 tocmat acestia au fost anil

I r I 1

nevcinteler salecelor mal marl, anii mmunflor sale si ai des-

, ,

If;{)pedrUor sale duhovnkes.tL Faima sa se raspandea deja In

tntreaga Rusie~ totust, 10 propri a sa cas;! - ,dupa omdintu~ Sf. Scripnrri - pupni 1] censiderau un prooroc (Mt B, 57)t (at). Dar ~'~tlm fa Dnmnezen toate le lu c.rea.z[ spre btnele celor ee-L iubesc pe Dlf1.mn~Zeu" (nom. 8, 28). Aceasta s-a in ta.mpb;t ~i m acest osz, SIB'V~rn] st tanonkul staret s-a sfdUl:it Cl[] fram m:&f

I II • ~

v§rstnici at IUIDlast~t'li cu prrvtre la viata extraO.f£Utlarft. a

pustnlnrlul ~i se bota.rura sa-l ofere parintelul Seraflm, daea era sanatos ~i 58 rtnea bine pe picioar,eIe sale, sa vin:a ca mai Iml!int{~ DUln[ nk.a ~j in sa:l'ba.tori spre a se inhld en Sfinta

a) Ma~ liimu, pr11.'tnteie iVi/tm,. f::;i riispfltuUpiireriJe mai d~parte.

M,itt'opdlftu! Ptfttret at MosooVfd tf sense' p''i(Jtenului # pliri1~teh14 s:J'i.u d.ul:.fOfmices.c, ,{1!J*'fmcuuh'ihd Antonia, un j()$t t~;~jr aI piirmJelui Set:qfim: ~ Stfl1'efuJ Sa1'f)mdu'i a J')iicjj.t~:dt m rrwil )ef)idm'~t, atunci' canol f-.u f#(ltl'smi8 £tJ sr,.!.s rrt.#ropolf.tuh# font/. gancltmie &cal« fmm~e,cate ~ dBspre sfl~~t. Jar mitroj),olitut ]?fJ(#'8t (wa un }aarte Jp~ $i (User'St ~n.aH .. t ,~i jl'J.(MCtltor' (J,lluetU1!#O'~

SF; SEIMFIM BE' SA1WV . 0 BIOGBAPIE SP1Rn~UALA

93

tn'lpafd~an~e, Jar dadi pldoarete refuzau sa-I sIujlcasci1, sa. se 1nto~ll"c[ la nlanas:Ure ~,~ sa vietniasca m. ehilta sa. Pratele care oblsnuia siH aduea hrana trebnia s1·1 rransmna aceasta hod> rir~ cu ocazla prtmei sale vruzite hl sihastri.e.

Parintel,e Seraflm t1 asculta lntaeere ~ tar apoi m Hisi sit. r== fara sa siC:oah'i un stngur cnvanr, Hotirarea consili ulut dnhovl:lJres'c al mitll.asUl'U era atat de neasteptata incie it luase pe pnstnlc 1J,e neasteptate. Elera ohlsnutt en ascultarea, da/ era aceasta oare vola hn Dumnezeut Urrna el oare sa reflunte~a sffinta ismie, de vreme ce i se snpusese ell bmecuvsntafe~ pal'inrHor sw d~Jhovnice~ti: ~O'Sifl Pahomie ~i ~saia! Nu-i era usor aeum, dup~ 16 ani, sase rupi Idle dulcea tnsingurare sJ sa flevilla in c.ruinli comUlli:titU,

, ~1'Cel in care au aparut «tragerrnb'l ];nJiuntru)) ~i grap]l'ea cafre D'nn:me.zeu'>l ~ scrla fusing:u ratu ~ pustn.IDc Teofan, episcopal, "si mai ales eel in. care supunerea tolta~a. catre Dumnezeu ~i r~g:teium.~.a neincetata an inceput salucreze, I'm poate fi tinut In cadrul one! cOlUunW1U impreuU'a! cu cetlalt!".

, ,

~Cei ce au.ajnns sa mbeasca btneeuvantasa Hkere 'due 0

viat~ inger:€ ase! ~i le im:iti modul lor de viati. Hi n U ebosesc niciodata si-L laude pe C:re3Wf tn vedi vedlor; .. La fel ~i. eel care • a aj'WlS in eerul s.i.ngurata~ii nu se va plic,tisi vreodata sii1·.L slavos.loveas:ci piS Creator", "Pr in urmare tntreaga preocup are a pustniculw esW aceea de a se ana numateu Domnul singur

en Care dtscuta fa~a catre fa~, tot la fel precum slujitorii prefeta~~ ai UI1U[ lege Ii vorbesc acestuia la. ureche'',

in acela~[ nmp 0 asttel=de Iucrare H1untric~ ticuta ~1 pH· III de pace este pitstrata ~i pazitii. de alteineva - e vor ba de pastrarea gindlurUof netulbnrate" (Qi), ~i~ iata,. acum pIkintelw, Sel'a:fi:m i s-a oferit sa pRl'aseas,ci aceasta 0; b]]1ecuvfhrt'JJ.ta sin" gUl':'it:lte». i.i v0ialJ!. sa-loblige sa se rem toarea ] a "leg~tllril,e cu ~ilailJ.". HI urma sa rev ina iij mijlotu~ zgo:m.otului nnej

a) Episcopui Te( .... "'..,· .. Catea· spre mitntuirr!~,

94

DE ARHIM. LAZARUS MOORE

m§.nasHri ag]mnerate _care 'era vizitaJta de mii de pelerlnt Ce moment de rascruce 10 v~ara sa! Ac:ea..'lita era 0< treapta chtar maw im,portantit ~i mai hotarit()'.lre dedit aceea d.cnd si-a p:IrIsit caminul ~] pe iubita sa mamacu 32 de ani Tn urma, Atuud It:!t ceea ce era $~r:lJucitor ~i atraetiv i se asternea dtnatnte, acum se pare dt este tras ina-p'oi C'.1tre o stare infel'lOanl. prill care el treeuse :fi pie care aproape dl 0 ultase du,p~ cet 16 ani de tnsingnrare, Ce era de facut? C omporramentul sfantu~ui tnsingurat 'e' aCJWlI usor de jn~eies. EI a ascultat in taeere mesajul fra~e1ull. ~i tot in tacere l-a ~)oiboz,i,t fiirii a scoate un singur cuvant. Aceasta tnsemna cit inca nu exista vreun cuvsnt de raspuns in sufletul sau, Pratele pleca Incurcat: Dar batra~ mil, filr:i ind.oiala~ apela la D:umnezellJ"fa~i1 estre fati1~ asa precum .slujUijifU·1ue~erati ai unui rege i~ vorbesc acestuta. la ureche'J. 0 s:tptamln,a intr,ea:g:m trecu ~lfel Unuia care era obis-null cu asculbl:rea.·tl.esavaqica, neascultarea iesea din orice f~] de caleul, Dar eu atftL mai putin putea Sfant~l Serafim sa-si parlsleasca "binecuvantata tibzere". Precum Sfl1:ntlll Grigori:e Teolegul, el gisj solutia 'in a alege cslea de mijloc. .EI botad sa vieruiasca 1n m§n~tirf CR intr-o siha!su Ie - sit s,e afle trnjJ'reuna" CJ! oamemt tru pests, dar sa p astrese llnlstea *i pacea duhul UJ. In aeest fe~ eill oobi1'la ascultasea ce a dinm-.I:.r:a. eu iosingllrare,u, lliuntddt,. Aceasta nu-l rn.cea decat ca truda s~ nevoimele sa- i fie ,~i mai dificile, eui era.m nit mal greu sa-~i pastreze pacea duhului in mmHtstlre, chiar daca se ruin retras mtr-o stare ,lie pustnicle,

('Exista 0 lim~te exte,rioatdl'; spune 1IJD scrlitor, "aumci diml un om se rupe de to~i cetlalti ,~.i viel~we~te smgur; s~ exisHt o Itniste Iaun uic,!" atune! eand un om ramane s~ ngur en Dllnme:ze~, in duh, dar ftlra vreo sfortare, la fel de simplu precum ]JD!eptul respira ~i oe,hiuJ vede", kChilia pnstnieuhn 0 rep1"e".linta hotarul tl'UjluJU] saUj dar mteriorul ssn ,este un altar al cunoa~terW' (SCilfa R.aiulnit 27, 12). ~~Singl1ratatea"; spune

~ I

SF. SRRA.FIM DB SAROV· 0 Blo.GRA111E SPIlllTllAl.A 95

~piseo'Pul Teofan Zavodi.tul~ "un este jntotdeauna un mod de ~i:L~.a retras, (1 este In mod fundamental.o stare in care duhul ,es.te (iOnGelltrat ~,r adindt in sw ne, ~,i prin Iocul Duhului Slint este inalt'lt la puritatea serafica ~j inflacarltrea, fa ti de DumlW;ztlU ~i in Dumnezen".' P~jntele Seraflmaiunsese deja la 'aces stare~ ~, prln unnare, el se putea Intoarce in signrmta lac manistire ~:l. sa m.ea:rgil1 mai departepe calea eomunfumt vii' cu Dumaezeu. ~i totul era de pare a niel 0 schimbare fundall'lefltala nnavusese loco Dar Dnmnezeu planuise (!e\Tai mai bun. Pratele povesti felul in care it prlmtse sfantnl, Prohahil dli pari ntele e gumen a vazu t m3!.ceas(:i( ~el'e un semn al von de sine ~i 1i spuse fra telui siH repete partntelui Seraflm hotaJi'$'ea eonstlmlut in Dumimca urr~itotl,J·e., ne data seeasta pac r1:prere Serafim 11 bin,ecuvan,t.a pe fratele ~i se lnt(}atrse im-pr,e~ una cu el la mma5tire. Acessta s-a in t:lm plat pie data die 8 mat UHO, in zluaprsznuirli Ap05t.olulu~ Dragostet, Sfllntul loan Evanghelistul ~i in ajunul pdiznurrii aduceed moastelor Smn· tului mate ierarh Nicolae, fi:ii~lt;orlll~ de minuni, eel dhlttiH tmbina rea mal 'inruta contemplatie cu dragostea cea mal mndra fJ.~ de ~cop'Ha~.if> saL (In, 2, 1; 4, 4" 2J),C~E despre S:€a:otul NicoIae, atunel cftn.d. aeesta a vrut sa piece in. pusne, a itU'zit glasul 4 IHi !I)umnezeu ~punin.dtH.: '~Merg]. l'n Iume ~i i~] vei mintIH SUfletnl'' .. Fm sA se QUc[ la chiliasa, parillte~e Serafim lSj lool"ep'ta .pa~U c~reholni~a; iar atunci c§.nd c1op()tele bUur'i:( pentrn pnvegh.erea de maca: noaptea, se dose la BiseridL ¥estile SJe raspaudira iute prtntre fratl, m parean surprinsi, dar in acela~i timp erau bucurost pen tru fapnd cit p~li~t.e~ Serafim hotawe, sa vletuiasca 1neA 0 data prin Ire 'ei. to zlua urmatoare, SmntlJi~ {[~up:a obtceiul sau, se imp'artisi ell Sfintele Taine ~n B~seric'll bolni tel; tarapot se duse la psrmrele >N i fon ,~i prim~ b:me,cuvanta,rea aeessnia pentru a vietui pustnjce~te in chma sa dl~ca~drul mani[st~rji. Astfel el i~i incepe Ilona. sa nevo~nli monahala- 0: a treia perloadd .care, de aseinenea; dura aproape

96 DE ARHIJ-t. LAZARUS MOORE

16 ani. Primli dad ani ai acestel perioade furl petreeuti in tota.ta tostngurare in sensu! eel mai deplln al cllvftntldui; .i.ar apot, p·a.:rim.elB Serafim a tneepu t, sa primeasca in mod gradat oasneai spre i:'Jj-i tndrama PiC calea miIDtnirii, Atat :iIlI.afa:ra~ dU ~i Uluntf\C,. el dnceaeam atee:tt~~ viati ca ~~ In sihastd.e .. Singara deosebire. 0 reprezen ta fapml c[ nu prtmeaahsohi t 'pe nimeni sl nu vorbea en nimenl, De asemenea, nu mal putea presta munea fiz.ici inacela~i mod ~i l~i.1ngaduta Ioarte pu~in timp pentru aceasta, ~i in aeest fd, el se dedica total $i filra reserve rugaciurui, vie~ii con templarive, lectnrtt Cuv:[n.. tulu! lui Dumnezeu, precum si a lueranlor S.HnUlo! Parino

. _ _. • ~. :i ~

,eHbe.randu-se 1n felul acesta de orieefel dealte grijl s~ soli-

CD:1~1'i. ~'Un rtr de par der,aJlj eazo; o(:h:iu~ j in timp ce 0 gTij it cit de mi.ca dtstruge larerea", spnne unul dmrre Sfinp BOO-inti. S.i to cma i. a.ceastii (~ej[ibel'ure de griji" i se ofert pustnlmlul, ' ,

In ehilia sa n u se ana nimic alteeva d,ecat 0 ~l.1oana 51 un butuc de lemn, Nu folosea nid macar foe pentru sine i~Sll.si. Singul'a Int brrutura €'rn apa, Drept hrall~a lua nertura de ov~z ~i varza sa.raHI. Aeeasta 1i era adusa de ,catre un monah care vi'elRia in tr-o ehilie ahl,tutataj panntele Pavel, "Pustntcul'' t scrie autorul qronidli de lao Divelev, "se acoperea eu 0' bucat'd. mare de p,iinzlj ~a In.cJa ntrnent s,il nu-l ponti vedea, apoi lus farfurta tngenunchfat, de parca 111r Ii prrmlt mancarea din m~~· . nile lui Dumnezeu ~i 0 dueea apot turoUia sa. J.l\.colo, dup·a. ce se i~t.l~ea en llr~l1la, punea farfuria raapol, la locul el, a~ez~n~ dU~~l din non ehipul sub pilnz~,". VaIul pus pe fa~,a se explidi prm exemplele vechiler ioeuttort al pustiei care-si aseundean [a.la leu 0 g]ug[ pentru a.~\~ fer~ ochii "ea si nu ~a.dit desertsemnea" (ps. 118: 37) Uneori, bUdilln] nu a.parea deloc di~:l.aill~ tea fra;t.e]Ui, ~:ax aeesta trebuta sa duel hrana tn~po~ la. huca.. tirie. In astlel d.e. zHe sfintllll ajuna. Mlll UPO[, atund {:ind pilirilltele. Serafim a sUbit 'intrucatva severitatea pustnicie1~ ~,ar oneod Sf ducea c:hiar ill mod taimc in ,P adwre" se hdnea

SF. SEIlAFlM DE StllROY- 0 BIOGJlAFl]J SPIRTlUALA

97

,Cuputine verdeturi, asa cum .i·a.povestit. el ceva mali tftrztu,.dupa lllcheierea pustntelei sale, .surorii de la Dtveiev, Praskovia I vauovna, care; dup~ uniderea el in monahism, devenl malta Seraftma. Tocmai 'Velti~a la manastir,e; iar prtmi p'e data d.e Z .feb~uarie, In zi:~·a prazuieului 'iln:rwnpin.iril Domnuhn, ,e.ea d,mtlti aseultare dtn partes parlntelui Serafinn .sa vina: la dansul de dona ort hltltr-o stngues zt, de la Diveiev ~,a Sarov st mapct, Aceasta msemna cam 50 de verste (aproxnaattv 50 de kilome.td) .. Sora fu la Inceput Incomodata; dar fiind in.demn:ata de bil'tran, e:a~Cljon~ d~pii ~)orunca acestula, Intablind·o pentru prima oara dupa Uturghia maunals, batranuI U deschise ;pUn de. blUcud,e u~;~ Co .cllvinte~e;0I8ucuria .ruea". A:p.oi 'n spuse sit s~ ~ez:~, o in,tan en buc;l~ie de p.r€~Cli] rii ~.~ en ~hiasmll $,i 0. trimise mapoi C:U 0 saco~a mare de ne:rh,lra de OVHZ s~ de p ~ ne t scata pen tru lUaIlas~irea de maiel. Ea veni a dou a 'Oatil ~a Ve~emie. "~mrli, intra} bueuria mea! 0 lmJi.mpina plin de entunasm parintele Serafm, "Uite, te v()i hranl en propria. mea milncarc .. ~i ii [lust: dinainte 0 farfurle plina cu varza giUWI en SOB. Cfuld mcepu ,Sa 0 mananee, descoperi fa era foarte gusto:as,a, en o alta ocazle el H spuse sa lucreae in padure pentru a, a~,tU1.fi! Ieume. Cam pe la ora trei, rura. tum se spnne in Coomea, €II dod sa m:anince ~i spuse::: "Du-te. lu sihastr~e~ maica ~ &:iJI'lo -:a'm Q bucaua de p,aine atarna,til pe 0, sf()al'a; ad~l,·mi~o ", ~on~ f.p, aduse, Pari ntele Serafini puse sare pe paIne ~ 0 inmuie ]n,ap~ rece ~in?~PilJ s,a 0. mananc:e. Pastri putina paine ~i pentn} sera Praskevia; dar ea nu pu tea s-o mestece - era at§:t de vecbe ~i useata. Anmcl en se g:and[; "La eate prw.vatiuni se su pune partnteie!':>1 Dar e~ ji dU g~ndurHe sf spuse: (:Aceasta este eel pu tin p*inea cea de toate zilele, ~aica! Dar atunci

~i~d, tr~~m. h~ pusm~rle~ nl~ ~1.ran~am IC~ ierburi. 'Iuruam pu

, l1la apil fie:d)]nte peste un SOl de le'J']):Ufl de pldufle ~ll~e m.iin-

Canl ~a .. AcealSt'l e.ste mmcareE! pustiei~ 0 ve~ m.i11ca si dum· neata". NlI.l G! mn]t timp, lna,h1tea mOl1U sa1€, sfantul ~ oteri!

98 DE A:RHIM. LAZAlRUS MOONE

informatU suplimentare despre feiu] 8iu Idle aposti, "tmi pregaream propria mea hrana rliuil.erbuti. Ie adunam s,:i le punesm tntr-o oQIili. Ob~~nllliam sa pun putina apa pestq ele ~i apoi le puneam in captor. lesea 0 mass glf'm:ava~. L-am lntrebwt daca. ceea ce tmt spusese despre ierburi trebula constderat drept parabola san realrtate, Hi raspunse: Nee 001 de om e~,ti ItU? .Nu cnnosti aceste i,erDuri?'tti vorbesc despre mine tnsumt, Eu ob[~~Uiam s,~ pregatesc acest ,fel de mancare pentru mine". L-~n,ll intreb at cum ~e md-n.ea iarna ~i de unde le obnnea, HI imi ritspiJIlnse: ~~ Uscam ie.rbutile pentru pe.doada d.e iarrm ~i tr::uam doar en e~e.· Fra,Ui se mtrsu deceea ce msncam, D ar eu IUa. hraneam en ielI'bilJl~L Dar n-am SPlJ$ acest fucl'u .fratilof, rm I-am spns dear Ipe~. Sfan'tul mat purta ~j alte nevointe, DOf~ mea puun, eat timp dormea exact, BU se stle; dar c-lLl siguranta nu 111ai mlllt d:e-c:lt era nevole ea nu CUIDva s~-~:i! vatame: :l pdetennl" san, trupul, Dadl el spunea ci inc.« de la tncepnml vletil sale monahale el dormea doar patru ore neaptea (de ta 1 0 ~. ra, la 1. a, m), eu sigura.nla c:lt acum acorda $1 mai pu!in amp somnului, sufloent rnsa "pentru a nll·~i vatalua eapul". lba.te acesrea sunt, dj n pacate~ InvMutte m mister. Daea sfantu~ practica cumva orlce alt fel de privad.un€ sau mortiflcare extraordiHa.il":~t) acest lucru nu he este 'CllOQ'SCUt.. Bxt $t"Ji 0 ~l~g,endi care: este povesttta in ed~thl Diveiev a. "Vielil" sale, conform dil'-eia el purta in taina ~an~ri grele de peste 5 kHograme pre piept ~£ de 4: kilogra.me pe spaee, precum ~i ocurea de fiew~ care 11 d4- de-a un aspect ~i mai inchirciL trupulul Sal!] ,d,eja apleeat mull Inain te,. ~i ee pare cit, 1n: pertoada de .frig oblsnuta sa pun~ 0 ~osetA sau o bucata de ca~'pa sub fler, Dar aeest hicru DU __ fost veriflcat Nu s-au gasit asemenea lanturt. D'Up:1 cele spnse de b:ltranU din Sarov~ parintele. SCf':afim purta pe p:iJeptul Sall1. 0 cn.H;Je mare d.e peSte 20 de Cell U m.e:t.ri. in bmgJme ~.egafa. cu 0 sfoar!. IJrobabilli cd aceasta 1-11 facut pe oameni sd vorbe:uci de lanturi. Orimm, este lucru c·ert Lit fiU sfatuia pe nimeni s~ prat·

p ~''''

SF. SEllAfllM DE SABev - 0 JUOC;RA,PJE SPIRriVA.I.4 99

we nevolinteexterloare exeestve, t n locul acestora el porun~ea: a lup,ti( duhovnleeasca en sine ]n:su~i ~i eu paJti~nj[e preprtt,

Odata - asta s-a intAmp~,al GU mulp: ani mal ~arziu - ua pel,prin descu1t din Kiev, ~n801it de un frate Incepator din. sarov ¥eni la sfti" 1. mU.rftnul culegea in acel moment ierburi ell millnile goale. neodam porunei Cat sa.! fie adus pelerinnl, DUpil. ce L.a: bLnecuvrurta:t ~i l ... a ~ezat pe scaun, ·darviizawrul cu dldlUI Jncepu :s.a-~i sf~Uuiasdi oaspetere descnlt sarenunte lacalea pe care 1) alesese :s:a: .. ~i abandoneee a.ctivittUea. de pelenn, S'l-'~ pUJla pantoffi in picioare ~ sa"~i scooHi lan~1rjJe, 'fare erienm au puf:CaD fi observste sub hstnele acesana. Apoi Sa Sf! mtoo..rdl acasil; soda, mama, ;i cupiU H asteptau nedbdlto:ri. {'Cr·ed", adauga plr,wtele Seraftm ." ca at fi foarte bine sa te ocnpi ell vftJ~za.rea gr«nellior~ Cunosc clnar un negus to in. Yels!. Nn trebuie d·ecat sa te dud la el~ sao} sa!uti *i sa·i spul ,cl ai fost trlmls Ia el de btetul Se~aftm, tar el te va anga.ja cs func~jOnaf". Dandu·] ~i ahe p,()vete peler-irru~uj, si~n tQ.~ n slobo:zj_ ell dragoste, In drumnl de mtoarcere spre man.ru.Ureli descopert fratelui ·ea totul era exact asa cum ii spusese butranul eel vazator cu duhul, J'\.lai ioainte se pcnpase cucomertul de gr·ilne; 3!poi~. d;~.n dragoste f~Ft de Durnnezeu, dar tara binecuvantare, a nota.l'at sa-~.i para. sea.sc[ famma~ a n~u~H: sa capete an paI?aport pentru un an, ~-a pus lanturi pe trup, ~i4 8·008 pantofti ~i a lnceput sa dUa· toreasca descnlt dffi mitnastire in: manastire, g~fldin.d ca se f:ICe astfeJE bi nepH1cut lui Dnmnezeu Arum, l~i v.azu~e Jimpede gre~erua ~ialVea de gmd sa $,e su puna pO'lirefe~or .sffintulul bi· tNtn. Fraiele loan (1'ibooov) zicea ca vlsase demnlt sa poarte lanturI ~i 0 'c~m~a din pat spre mortifkarea trnpulul san" *i, in cele din urma, le-a capaJa.t; dar, mat inHU se dnse la parintele Sermhn. Marde batran~ 'vbfuudlu·l, citi inten~:i.a :pUna de Sblva desarta a. illfocalului, dar neexperimen ta.tl1Iui d Utor ai vie~Uof ~fin~floif; da.r mainw ca fratele sa fit putut des-chide :gura.,. parintele Serafim: 'iIi sp'l.ls·e zambjnd: ~'frhre~te! COPiH de

DE ARR7M .. LAZA.RUS MOORE

~a Diveiev 'Vin la mi Ole s.l mu cer sfatul ~i binecuvanrarea, unul ca sapoarte lanmrt, iar alrti di.m~ fiI,curo din ftre de par.Aa1m, spune-mi ee crezi: este calea lor rea bunt? Spune·mt!" fratele nu ~nle~ese ce vota sa spUnla~ pilriutcl.e ~ raspunse: ~ N u ~Uu~ P!Mi11:Ite~ .. Pa~"i ntele Serafi m repeta lnfrebarea.

Jl)()wr atuncl intelese fratele I(:{i p.ariu~e~e eel vizator co duhul sereferea la el; ~i n cern bmecuvantare de a purta Ianfuri. "Cum se face (:it IIU in.~elegi?' A__:sta·~ tocmai ceeace 11100rc si·ti spun", zise parintele Seratim. In continuare il ,expnca tnunIi tate a .~i chlarprostia de it purtalanturi in caznl unorpersoane :rutit de neascul tatoare ca el Amnd! d.,eodati), ~atranuI se prefacu ca n tove~te pe fl":i~e~e cu mana. drea~)"ta} ca ~l cum ar fi Hlctltd) en t'(l'.lti puterea Dar nut aunse dedit p'u~n urerhea ~i zise: "Uite, dl31c,a~ cineva te ~ow~te in acest fel - aeeasta lnseamna c~l ai primit Ian tul duhovntcesc eel ma greu de purtat", Apoi, stringiind saliva ItlL gura, lieu 0 miseare de parca ar fi vrut siM orheas'Ca cu ea 5,] zisle;: "Iar daci cineva re s:cuipa tnochi 111 aeest fe~- aceasta represinta cama~a. din fire de 11M duhovntceasea cea mat potrivit~ pentru tine. NUHllai. ·cii. trebute sa le duel JIDate. aeestea co multumire. Aceste lanturi 51 cama~i dbtfire de p'W"duhovni"ce~U sunt mult mai bu]tt'de>C~t cele la care t:e gM~de~ti ~.i pe care dQ:re~ti s,(i Ie portt, lntr-adevar; multi Sfilli~i Parinti au purtat lanturi ,~i cama~.i din par, dar et erau bame.ni.]ntelep'~i ~i desilvir~i{l, ;;ifaceaua&esf lu'CfU din dragoste fa~a de Dumnezeu, pentru a·~w imbHi.nzi ell totul trupulst padmUe ~i a le supune duhulni, Dar acest lueru n u poate fi .fileut de prund in ale; rami" trupuri p ati mile domnesc ~i se opnn voH ~i legn lui Durnnezeu. oe d3lC~ ne punem lanturt ~i Cil,m~i de par~· da" dormj_m~ bem ~t maneam dupa voia 1l.0as,ttTh'? Nu pll'tem :eabda n~ci "en ma:i mi&i ]ignlre mn p,artea umd frate cu ribdratre .. Un Ctlvant mat gre-a sau 0 dojana din panea vr,eulllui superio.r ne aElmdi rntr-o stal·e de d.ez. n.ad.ejde s,i d,e tristr*'~ cumpliti, ~a ineat f101 n.e glndiUl1chi1ltr

SF. Sl1RAFIM DE' SA!.lWV - .0 13IO(]RAFIE SPIR'/1'UAti

101

sa ne dlll!C,etn tntr-o alta manastire ... In timp ce 1il prlvfm en invid~e pe fra1i~ care se hucurn de bun)[voin~a ~i incr,ederea egu· meouhd, nei II pnmlm toate pornneile drept nedreptati slrszInl'njd ce llt se fac uoua Din toate aceste Incruri pute~' aprecia. t':it de n:uc~ este chemarea noastrs (dacill. exi.s:fi vreuns) penrru viata monahaHL ~..i toate acestea din pr~dna ca nol de-ab.~a fie gand,iJl1. S3.U ne preoeupsm vreodata de aceasta, Asde~ dojienit, fl'a~e]e l'.enll!ln~-a la ideea de a purta Ianturt, dar, orieum, el parisi mal f{lrzwu mfulas't~rea. Sarov, Sa dov.edit d nu exista ntcl () temelie, adidi wei un pk de ascnltare, l'otus.i, eunoastem () ~lu a.pe d.nd padntele Sersftm a billecuviID~a~~o pe An~ta. s.ia toga.,c'ev~ in. ¥iap_t. monahala sub numele de Atanasta, sa poarte 1antnd p€::n tru a-~ imbThinzi dorhl~ele trupe~ti~ pe ,mod avea de-aJi)~a. 23 de ant Ma~ apoi ea d.-:reni fondatoarea COJl1U" nitillpi monahale Kurihina din provincia NijIlii·Novgorod . Dar, de oblcei, parintele Seraf] m 1~w sfamia vizi tatorii ca in locul nevoinrelor exterioare, s~ se stradutasca. sa faca fapte bune. hU[ ce i-a spus el umJi rnireancare se gandea sa iutreprinda un pele:nnaj! Ia Kiev: «Dadi~U d()jenit~ nudojeru, dara estipersecu tat, Ilndu r;a, en ra..bdare; tnvlnuteste-te, ca 0\ll cumva DUJ]1~ aezeu sa te mvru nuiasca; supnne-ti VOila: propne vf)U lui Dmlullcc., zen, nu lingu~i n~.c.iod.aU;. ~]J be~te~ti aproap,e4e- aproapele tau iti este p'ropifii1!l~ Will'. Daca trlie~U[.njjpe~te,. i~ ve~ ruina at~t suf1etfJ~ ciit ~i trupnl: dar dad. traIDe~H dupa voia lui DUn1Inezeu, le vei mantui pe amsndoua, Acestea StUIt ]ucrari mai mari dec~t pelennajul Ia Kiev sau ehtar mal departe" .

. S tudierea Cuvantulut lui Dnmnezeu in. aceasta perioada

de tot.aliliu si.lilgurare s-a adandt in mod Heese; deoarece 1] era ImposibH s,:.\ munceasca, TIl ram,iinea mal mult til.ll:P p entru rugidune. (i'I'liI. eeea ce m:il prfveste, Melu1 Serafnn", lie spune,a el mal rupoi cit{lrva persoalle, .(>i studiez Bihlia ziIni!C: hmea H Citesc pe sf"lntul.ev:mghe]~st Matei de la inoeput pan~ la s~it; 1Uar~ea~ pe sllluu11 eva,ngheUst Marcu; miercurea) pe sfllntul

..

DE ARHlM. LAZA'Rl:lS MOORE

evang!telist Luca;joia, pe sfmtul evangbelist loan; ~l Impart fapu~le Apo:stoUlor ~i Epi;stoleie In eadrul ultimelor doua zile ale saptiimftnU; ~i nu treee niel mikM 0 Si.ngl1rn zl tarn sa. citesc eViWnghe~ia ~i ap os to lul zilei respeettve, p,tecn;m ~d toa~e rug~~ dmnUe ~. strnburilehotara te p'eTlun. sfintu1 zilei ~s:pective. in aeest felnu numai suflenrl, ci ~i tru pul lO£U sunt ih.dukit,e ~l u~urate>rnd Viorbesc cuDomnul, dar ~j .pas.trez in mentone viata ~.i pauma lui. Iar ziua ~j noaptea slitve$ci maud ~~ adnc mulpum~ri Mantn~torulum meupeatru toate Dliieie Sale revarsate asupra tuturor 'oamenUor ~,i asupra mea, a oelui atat de ne\"rednic~t. ~~ mail tirz~u a pastrat t'uJeas{iregula, atest canon.

AtliJ1ld caud ·cl tea S.fintele Sc;;riplud, padIlu!~ '$eraf'bn. com.en~a uneort tu g~s Tare nv'anghe~ me sau ,epistolele respeetrve.Putea fi ~U!zjt chiar pnnusa; iar atnnct fi'2\lii ~i peter'] flU veneau ~i ascaltau ~nc!'IDtafi expllilerji!e pie carele facea .. Dar, a~teod~ se ai}~temea 0 tilic:er.e brusca; niei macar ras:foitul pagiudor nn film putea fj .auzit Si1Ultul pustnlc ern adaoc eufundat in con templarea celor CiUte. lntr-o astfel de si£uatie i s-a oferit (I extraordtnara ripire. duhovniceas-ca,. exact (a ~eades~ crisa de Sfimtul Apo.s:ooll Pavel (2 'Co,r. 12, .1[- 5), YirinteIe SerafiuJ1le povesu catOf'va oameni despre acest d."lf dumneeetesc, 1m CUlm afoS'~ inregtstrat ac:es[ eseniment de fra~ele loan nh~nO'V. La tm:eput sf§n tul vorbt pe larg despre sfinpi p!ro~. roci, apostolt, martiri ~i snnp,d.espre credtnta, nevolnrele as. cence, purtarea crudi ~:l mmunhe .~Ot, dtt ~m despre (elut ill care dobftndisera harul SfantlUui Dub prin impUnlrea()'(Jruncd.or:. "Iar irmpHnJrea porundlor blli Hclstos'' ~ spunea et "este 0. sarcina u~nara~ dup[ ell DI spunes .Mfi:n.t~ntoful huiUsi;. este dorut neD~s:tr sf ~mle .mIlWJlte~u nl~otdeauna;. iar in aoe~t sCOp J!L0c)~ trebnie saavem in mhil:te ~i pe buze Rugad1Ulea lut Iisus ~i sa meditam ~a viatpu ~~ 1)aUmHe DO'mnului n:ostnrl Iisns Hri:s.tos,. care din dFagoste penttu neamul omen.esc a pcatimit <:hiar moart:ea poe OtQ.Ge. fu acela~i Ump', esre fieoesar sl ne rnr.:UilmSF; SEllAFlM DE SAR'OV ~ 0' lJIOGKAJ11E SPIRITUAL{

HJfj

'Oll1]tjjn~a prin spov.eda:o.ilfl pacatelor neastre ~i prtn Impru:tasirei cu Prea Cmratele 'fain~ ale Donmulut nosttn Usus HrlstQS". Apoi~ se Intoarse dLtrlf eel de dlnaintea sa ~il dorind s.~H r.reg:1[te~d, pentru a primi. ~(;ea$ta mifnme, 11 spuse, '';Bucoria OleaJ l'e implor sa dobarnIde~ti un dub plin de PII£.e .~ ~~ SI contintma sa ,e:xpUc:eca p entru a(l;ob~ndj pacea 8uf~et:u lui, ~ trebuis sa a,jungem 'bltr;.o stare de~QtaH~ detasaro€ de: cele lumestj ,tilt

~- ~ ~ ,

~i de creamrt In general, incat nimic sa nu te poata tufhura,

No. treburJie sit fi:m precnm un mort, en loud s,ur-zl si orbi la toate necazurilej emlomni;ile~ scandal'uri~e~i persefutiiie care reprezintl 31pan.ajld inevitabU aJ. tnmror eelor '00 doresc Sij, I urmeze pl! Hristo~ ~i d "pFln. multe suferlnte se csde DDu.a sa .runuatn inX.mp:a:rap« lui Dnmnezeu" rF:il!iPt~, m4: a~).

~i, m'id departe, el ,explwdt faptll[ta) pentru a-~ oferi du hului nostru Jjjberota1te s,i pentru a·~ da posib!iUtatea de ase m~l:m~a .ole tar pam ant ~ia se l"ntiri prin dulcea .cenvorbtre en D()mnllll~ ll!Q~ trelblllje s:i ne smertm prla prlveghert permanente, rug~duni ~i adueerea amtnte de Dumnezeu. ~i povestea cum, pentru a face aeest lueru, el eitea in'intregime Noul Testament in fleeaee sapHin1l;ma~ ~~ ,ea nu- numai dnhul sau~ dar chitU" ~i truPI!l~ sa.u eran inrpr.()Spf~Uate ~i pl'hll1erru mal mul rl v'Ita~ ~ta~e Inm:~si. re~ ~i S~ imlpart'iL~iea de bncuna faptubJ ~ ~~ ~ dlsnltu Domnul port in mine viata si suferlntele Sale st

., , ~ , ~ , .

apoiZi si noapre slavesc, laudsi 11 mulmmesc Manfuttorului.

~en.tru toate milele Sale revarsate asqprra neamului omenesc ~l :aso.pra m€a a picwtosulul ~i nevrednlculut".

. . Apoi., spunea "Bncnria mea! Te Implor sil dobande.~U un duhpUn de pare st etunclmnii de suflete se vor .m~lltu:i in. j~rul titu~'. ApOi, 11 sfitJUia sil P03:Fte once fe'~ de necazurt de '~~'gill~ impal'.lpei G~nlrnor. ~pif'l necseurt nu exista mln-

hUfe" ab· . ~,1 X - . AI .... >.,'1 ~

D . . )'.' .. 1~.uUJa ~ .54 spun~ "Fe 'lre. ~tl partel illmpara~2. ~ui.

I ~umnezeu ii 3!},~a.p~,'pe ,eei (arc au Indurat Itfmte 61 rIDbdare. ~l toat:a slava acestei !umi nu insieamna ni:m~!c 10. C.o.mp~ifa!ie·

104

DE AllHIM. .lAZARUS MOORE

cu Imoarana Cerurilor, Si iadlSi re~\eta! "Bucuria mea!' Te tm-

- If" , . ] I I:'"

plor sa dobandest; un duh plm de pace". Apoi.. en 0 bucune

de nedescrls, sffintul ii povestrfretehn Ioau despre mtnnnata sa descoperire,

~~culti{! III vot spune eeva despre btetul Sennm!' Odilta'; - re po~i gindi ca S4I tn timpla t in timpul pustniciei sa~e - "p e dud clteam in Evanghelia Sfantului loon cuvintele Mintuiloruluk !'in casa Tataluri Mea multe Iaca~uri sunt' (14: 2), eu, biatil tf1ratm.·~ mi-am opnt gandul asupra aeestor euvinte ~i am dorit sa vad aeele cerestt l:ic~~uri. Ciflci zne~i flOP-tID le-arn petrecut in priveghere ~j rugacluni, cerand u-i Domnula i darul acelet detit'Opet~rt ~I~ mtr-adevitf~ Oonmul, in mares, Sa mUo1Stiv:lre, nu m-a :U.psU de mftn:g:~.HJere dtJ.pa cfledil!lta mea: cid .El ml-a aratal :alCele Hrc~ur] vesntce, acolo uade ea, Met pelertn pe pamant, am lost adus timp de cateva dipe (fie in trup san 'ina· fal'i de tmp, nu ~tiu) ~i am vazut fmmnsetea cereasea die ,oeg~iUt; dUo ~i pe cei ce sal~t"u]esc aaolo: Sfantul IOWl Boreztiond ~i Inaintemergatorul Domnulat, Sfin:p.i Apostolt, Sfinp.i Ierarhi, martiri s~ poe Sfintii nostru ~)wrinti - An wnme eel Mare Pavel 'Ie beul, Sf~ fL~ l Sa~va,' Sffun'tul Onufr le eel Mare, Jl!,mal'Cll ui T'raciei ~:i pe top, s.fhl ~~ si[~'dudttd tntr-o nespuss slavit ~ bacurie "esle m Clcbil!ll n-a vaZHIl ~i urechea IN! auzit, si la ~nima omuhn nu s-au SUU~ pe :acestea le-a giUn Dumnez~u celor ·ce-L iuhesc pe El" Os, 64: ~; lCor, :2: 9').

"Spnnarrd aeeste cuvtnte", sene Tibonov, "parintele Serarim tacu, In ace12lfli timp, el se apleoa pulin inainte, capul (cu ochlt iTwh~~ii) 1 se lasa in [os si eu palma mstntt drepte desfaeuta, filmic ~i usor, l~i mingfuie mlma. C'hipul i se sclumba treptat ~~ riL~pil1dea\ Q lumina mlnnnata, ~ar~n cele din rwrmi; deveni atilt de sti.'alucloot iIildU era cu neputm ¢i sl·.~ prive~ti... Gura si In-treaga sa i'nfalisa:re expdma 0 asemenelll! bucurwe S1 un ~s,e:n),e.nea exta-z (;e~~e tndi. t In astfd de mo.mente putea ff tlUmit ing~r i)fullintesc~1. om '(e,r,esc. In rot timpu~ ilcest.ei Hice.ri

sF. SEIlAFIM DE .YARDV - 0 BIOGRAF.lE SPIRn'UALA 1,05

line de mister, parill.Eeille Serafim parea sa contemple ceva I~U ~ vie ,emotje ~~ sa asculte eeva en ni.nure,. Dar ce an ume era aeea ee rapea ~i ·1ncanlta snf letul acesnn om dreplr" numat

bUfltll Jll)uumezeu ~de. .

Dup} o taeere destul de lndelungaUl, pru-intele Senf~ m

vorbi din nou, Susplnand din adancul w.llimiil imj spuse en un SCI timent de bucurie illexp,r:imahiHi: ~'O! D~~a ai ~~~ llumai. ,o~. bucurie ,ce duloE::ataastea.pti sufletnl eelni drept In eer; ~u '1

ata sa. ~sU'Por1icu 'mui~lllir,e 'tot felul de neCaZUD], perseetnii :i dlefaimari. S~ elnar dacit aeessta ,ehme a noastra ar n p'~ina de vternu ~i ch~a.r daca a~U v lernfi at fi s,a ne m~fn§;noe trupul pe. Wit tlmpul aoes~ei "lett ~:reclJtt¥.tre, ar .~l"ebut sa ftm de~ol,["d en eea mai mare dorire pentru a nu pierde acea bncurie cereasca pe care Dumnezeua pregaUt-o celor lee I~ iubesc pe B1. Acolo nil mai este nici dnrere, .wci tntrlstare, nici suspln; acolo tetul este dulceata si bnome de negriit; acolo dreptnl va SU'aluci ea soarele, Da~ dacilaoea slav:a ~~ buenrie cereasca nu au putut fi descrise nidi macar de Sfiintul Apostol P'avel~. ce al~ limba omensasca poate descrte frumusejea cerestti eetat·t, acolo unde sillfu.'duh~$'c sufletele drepl!iJ,Qr~1l

- '10 ceea ee' te prfveste, bucuria mea", mnt.inua bMTiluul, "de dragul nnet astlel de feridri vtttoare, tusi frarti~ t~ tre~tli~ s[ dfibanditi wrathl ~l ~J v?li pazi~Ji federia) dicifeJcwrelfllcul care-si past~eaz.a fedoria din dragoste pentm Hrj.sto$ are parte cu ingerU, ta.r sufletul ssu este mireasa hn Bristos .. Hristos ii este mirele, Gel care l~i conduce mireasa, ln cerescul Siu palat Dar sufletul care ramsne 'in pacate-ste ca viduv~ cea lenesa, care in su:tcac.iunea. viepi el e ~moarta de~i vietuieste" {I r~j. ,: 6, ] 5). m Ii spuse acel~i lucru doamnei A, II: lHropkiul.; cil:rei3! i-a amintit de sflntele fe.mei mucenne, de trnmusetea Sfan tao l'evron:ia sf de multeal tele care st~luoesc in tr~o ne· gr.aita slava. "Ah1' bucuria mea"iexclama el a,tllnd f~emsta 0 ilsemenea frumu.;.:~ ar:olo Inc:U este ICU fieputin~a. sa. 0 d,es·

,_ - -- r,

106

DB ARHiiltt. L.AZdlRflS M()OKE

(:(1.]1". '~ChJpUl san", dupacnrn scrta ea mal apol "era extraordinar"iLu;mina h~ndui strslucea. prin ptelea sa, in nmp ce in QcMi. sa~ ef'l 0 expr1esJeatat de pace, 'c:it ~i un anume fel 'de rapwre duhovniceasea",

Chiar 111 tiD:'Ilpul d'escrJ,erli 'de.s~oper~rilor (e le avea "probahU ca. _s:e :aI~a. inafata lumti vi~bHe - in eeresnle lac~uri'~. .Aoe§t extas minuuat ~i sup.r.afiresc 'era numai vir.ful i1utIlina· rllor sale, Dar mtr-un grad mai pu~rn Intens, el traia aGe;a:st~ inr;U~act'e a duhu1ui c~Ure DUf.lJrneze-1).1 nu doar fre.J:Veut, d. apruape permanent, Cea mal ij.1.Rre.~nDng:liere a sa. era Sf. i'mpMta~anle, In toate DuminidJe ~i zi~e~e de. sarb itoare Sfjnte~e Taine t1 erau aduse dupa Uturghm matinuHIi de eatre p1"eOLuJ slujitor de la Btserlca boln~l€:i La. chllte, pentrn a: nu-l tntrerupe insh1gl;Jr~.uea. Atunci Sftln tul l~i punea Ulan tl peste ohiisDuitul saa ve~maflt~ epitrahiiu1 ~i mansetele, La vederea Sfmtelor Taine, el tngenunchea ,1 se ]mil'irta~ea cu o hnensa bueurie,

j n eelelalte zUe i se aducea 0 bUiC:a:tlca de anafora care era pusa deu:pa:rte special p'en~:ru el, Pustnicu] tsi lnc_nJna s:i o partie din timp iucrulut. In chilie, aeeasta era tniocuita de ~€tsntt, ~i numai Dumnezeu ~tie cite: filce.a(. DatI' uneort, el l$J ingi'rluia sa ias:[noap~ea din ch.iHe 1n taina pentru a munci In aer Hher.

octa:tj; un irate careavea a:scultarea de a-i tt:ezi pe monahi, treztndu-se [h{llftte de Utrenle, se pllmba pe lB.llg~ OSU:1- rul m.::lt1ast]rji~ acolo unde se odUlnesc ram.a~,if.e]e pamant~t] ale pfidll p.lor ~i p1Ustn~rnOf din Sal'Ov. ~i de acelo vW~u in in tuneric U 11 om care se misca ture mooace si moolo. Facandb·si

, , ,

semnul cl":Jllcii, fratele se duse ill di.f!ec'tia aceea ~,i 11 ·vM:zu. ehtar

pe pustule, Spuuind mereu Rng~ciUnea. b]j US}!)S el cara Unistit, dar blte, ~emne d~ntHln lo c lrnur-,altul, in apropserea chiUei s~lle. I~!]U de bueune pentru faptul cit l-a vazut pe sfantul batrin, fratde sa ;1runcl b. plfjoare~e sale ~i, sarutan(hl·h~~ celu hi.uecuv!n.tarea. ~Sa pi'istrezi m.ef'el1!.l tilcellea ~i sa at gdjili. de Uoet"

SF. SElll1FlM'1)£ SAROV • 0 1JJ'(j:G.JtAFJE SPlflJ'rOAM

107

spuse sfimtul. ~1 dupa. ce ill. bine,cuvil11ta pe f'erid:tu~ frate, martor al celor £Ie mat SUS; se aseunse 'in .chma S3. Partntele Serafim ~ p'regiti~ de asenenea.pentru el eu propntle sale Ul1:Mui, un sjcrilllcu capac. EI ~:i-l ~:6nfectionil dintr-nn stejar lln.tl'sg spol 1'] puse in ante-camera pentm a"~rulli uti lui .~i altora de eeasul mortiii. Sbllltul Q bisnnia adesea sa s~ roage rnng:ru eI, mat ales inaifl tea mortti sale. I ~r dupa retragerea sa in singurita.W, elle spnnea adesea monahtlor: t;;Ca..nd VQl mead va rog, fratilor, sa ma fiunefi in sicriu1 meurLa vremea respecdva asa s-a ~ intamplaJ.

· Intr-a aSlful'de sev'era i~ingurare Sffin[ul Seraftm petrecu dnd WI fara sii pnmeasca, sau sa discuw en d neva; el ]J?i de~'Cbjdea usa dlfliei doar pentru a primt ~)~U.ne~ cereasca ,~I - chiar daca E!.U imte.fd.e:um,~ - h.rUU2; pruninreasca_ 'Spr€! s:fAr· ~itId acestei perloade episcopul Iona, caremai hlrziu a deve[lit ar,lI.iep~$<'·op at Georgh;i vent la ]nin:lsth~e penttll praz~licJd AdormirH M aU:U Domnului, hramul B.iserlcU dln m.fb· as· tirea 8,ar:ov.

Dortnd $8-1 "''ad! pe pustmcula carui faima 3ljunsese.. pfini1. la tndepartarul s3U palat episcopal din 1\mlPOY, se duse la €lIilia parintelui Serafim impreuna cu parlntele. N.i1f1u ~i fateva al te perseaae, m3itur.a l~ u~at .dar, ,&11 de oblcet, nu se tiuzi. nici ua raspuns. I se comnnicil prin u¥aci vHtdica dorea saol vad~; dar p1Utn~cle. $erMUn dmase tatC[~t c~ de obiClei. Am:nci~ ]lMbltele Nii~on se oferi sa seoata usa din tatini s~ tnacest fel

" 1'~ ~

sil-l JIloaU~i vedea pe pyst.nic Impotrlva voln~i sale.

Dar episcopul se gandi ca. ar fl mal b~ne sa renunte In d(')rln~a sa ~iadllnga en ~ea'm,a: '~Sa ne ferim ca nu Cl11nVa, sa p..a:catuim!~ ~i .~isand.u·l in pace pe bilitran) -oaspenl plecara din man.~sUre. Temandu-se de a se race placut oamendVf I~Gl!IL 1: 10), pustnicul J11l si-a, calcat ju.rfunantll1li ruei l!lJa£ar pentru 1,,1(1 ept seep. ~i probabfl dt intuipa S-l a observa t defectele de ,Car:K.ter a.[e flPw~cop~.duj. ~~ (} Ii psw de credli n fa 1'n hamI luJ

108

'nil ARHIM LAZAOU.«; MOORE

I

I

Imnrnezeu (a)". Dar ctll de mtnnnate snnt lucrMile lui Dum"iezeu! La. numai c~H.eva. zile, .aaee:1!~ju~;a avea sa SEl deschida, nu mal in,Uli insa monshtfor, ,ci mirentlor, Pustnlcul avea s.a.~~ ];ru as.~pr~j 0 nevo.fnfa ~.i ma;.i mare, ,tn:ai mare dedl.t ortcare alta pe pAmfu~t - nevoinFl ~ragostei (T Cor, 13).

I

I

'.,

a) Sf! pare.. Cil ep:fscopuJ Iona ntt amMt mare inc~'(J(krc in sflll!enJa piiri1tt"ei.ui Serafftn, llste bifl;QCUnOSC1:lt jajJful di, de eXfM:nj)lt;I<, «lunci ,cfir.d era membrM at ~n.tu.lui SiuOfi, sf a lost fmpot1"i:rm apatipiei relei tiintii.i .edtl# a; Vietti Slatltutui Sera/1m" -in ciudafop,bdtt:i' eli aceasta era $u,spmtUl de 'fnsflf/ 1'rlilmpoiitut PUarot at Mrucovei (Vezi ,sn·tsorile sate cafre arhlmandtitul A#t.onie., parte't1 f7ttfi~ pel-gina 38:3- in limb-a ruslJ.

SF. SERAFIM OJ] $,.1ROV - 0 1110GRAnl1 SPlRlTVALA

lf19

Capitolul VII

D ~.,I d -,... . s·

ce easea e esavaesrru

- .. . ;

n:odul unor astfel de severe ~i -lndelungf nevointe, asa ,cum le-a practlcat s:ffintul, este nepanmirea care, la randul ej!.~ este calea care duce la sru~.hli'r,e:!I SfilnJt.utui Duh ill iniIu:l ('Gel ce a prtmit aeest dar, adk:a nepanmirea", spune eptseoput Teofan ZavodUtd din Vlsenslo, l.:de~~ inca. se af1a in acest trup st.ric c~cios,at devenu ~e:mpIu al lJulImezeului Cehri Vi'ul Care-l indnuna sl-l p~(jvatuil~:ste in toate vorbe~e, fu;n:tele si g·wdul'ile

I ,~ y ,

sale; s] datol"itll acestei Iluminari l:liunUioe, el 1lU cnnoaste

, ,

'Voia Domnului de pares ar a:uzi vreun glas", "Co:ruul1iunea en Dnmnezeu si saHisluh'\ea hii Dumnezeu ~n OID, tehtl final a~

, • >

spirttulul omenesc, a fost atins atunct csnd omnl SIe ana in Dum·

nezeu s i, Dumnezeu se ruB! in el, itt cele <lin urma, S"J 1.mpli!fl]t villa lui Dllmnezell) precum ;;i rngaciunea Sa "Ca tor s:m fie una dupa. cum Tu, Parinre, intru ~1ine ~~ Bu ta tru Tine, ~a ~i- acestilt III Nol sa ne una" (In, 11: 21).A::s:tfel de suflete sunt "temple ale ~u~ Durnnezeu" (J Cot'. 3: 16) ~~ "Dulml ~ui Dumnezen locmeste in de" (Rom. 8: 9). ~~Ce.J. care au ajuns pan~ aid. SU.l1t mtstici ai lui Dumnezen, tar starea lor esteaceeasi ell ceaa Apostolilor" .

Salas]uin~,a lnt Dumnezeu este izvorul unernenuaiarate

, .

alte daruri ale harulnl ~i mat presus de oriee "o dragoste :aJ;'zaUmre care i~ face sa spufmru plinl de cl1te:zan!li.: "Cine ne va desparfi pe nol de Iubirea lui Hrlstos]" (Hom. 8: 3'}. "lar dragostea este rnzvoru~. profetlilor, sursa nununllor; un adanc de Ilnminare, fannina foculnl dumnezeiesc".

"Intrucat 0 astfel de stare este rodul nn~~tirU, daci aceasta este pracdcatii en discernamant, nn [OP Insingurapl dimful as~fe1 pentru to tde a una. eel care au ajuns la nepilttlmire prtn l hlisUl'f si ] i s-a daruit in acest $el cea mat intiUl:a cornu niune eu Dunul~zeUI jlrefullli ~l prezenta Sa in ei, snnt jndrl.l,ma~i sa

.110

.1)E ARHIM.lAZARU$ A'fOORE

le s~uJe:asea celor ee cauta man[uireaJ hjDJin{L]ldll·~} Ic:ilauzin· duo! st tucrand adevarate minuni. Ca in cazul hd loan in pus-

, .

ue, la ~ell ~i .Antome Of! I Mare a ausit nn glas iu s:ingurlratea

sa care-l mdemna hL nevo[n~'a dilauzirii altora pe calea mantuirii; iar rlOade~e nevomtelor lor sunt cunoscute rl!O,ui, tuturor. Si acelasi lneru s-a Intinrplat si en multi altii". A.oest fueru

,:! 1:, II

il Vo.nl vedea int:ampHlndu·se *i in crezul Sfintuhwi Seraflm,

Cltind aeeste cuvinte ale ZavOI'~tnluil putem vedea nn portret viu al Sf;IDmJ:l!Ji rnsusi, 8:1 totll~ ele au fostlnate .no. lucrarUe marilor asce!t, Sfihtl{L l~n Sc~ratld (Cap_ 29 ~i 30), Sfllntullsaac Simi ~i FUocaHa. Aceaslli minunata unitate nu rnseamaa doar o cvid_ent~. prezen~i a PreasJantldllll Duh a lui Dumnezeu Care-i i.nspira pe sfmti, dar este ~i 0 dO'vad~ evidenta a fflPWl~j ca drurnul spirituai al partntelui Serafim a, .fost corect, "Nol nn eunoastem ceva pe pamant care sa, dlep~asc:a ~eas~if stare apostolica. i\!ce~ta este treapta oea mat de sus at vietii dnhovni.ce~ti". "Plrimele" a fast acum chemat laaeeasta uhima treapt:1 a desavir~irii. ~i este hmpede de ce an ume din a.ceas~a perioaaa dukele ~i blandul nume de 'lpMlme>', al unul adevarat ~i pltn de 'd~':lI'gOiSlte pari nte, 1 s-a cIat lui m men d spedal Drnmal s:il,u de parinte duhovnleese 1noepuse. U~ile eMU.ew. sale s-an desdids pentru prima da Hi aproape imediat dup I refuzul sfantll· lui de a-l prinli pe episcopul Iona, Episcopul se pare ca niei nn a avut tilllpul neceear de a. se intodtce Ia resedinta sa episcopalii de, la Tambov, dind guvernatornl provtndei, Alexandru MlhaJ~ovj,ci Bezobrazev, porni La: drum tmp.reuna cii sorm sa eatre S~U'OVj pie,cand din: acelasi oras, Era in septembrie

, ,

181 J,. La sostrea [or III msnastlre ~i dllpa 0 ru.gadulille fitcnta.

in ]}wserka> eel dol soti se dusera la clulla sfl1nmlu.t Monalni eare-l msoteau pe gu:ve;t'natq"r ~i pe Sioth~ acestui a n u aveau nici 0 nadcejde de a-l vedea pe batran} c~d erau simpli ntireni. Oare {U,l-[ flefnzase c] fara s,a, sco~ti 0 vorbape episcopul sau~ mona:h ca ~i el? Dar acm\} impr-e'\'izJbilul avu loco

SF. SJ1RA,P1M DE SAROF - 0 B/O,GRAPlE SPIRllVALA

111

in dilJ:3! tn care oasperu ajmls,era lachllla parintelul Serafun el lusus! le deschise usa sit Ii binecuvanta In Utcere. Perioa-

, 'Lji-}' . ... ,

da ,de s,eve:d: insingurare luase sfirs,it De ce oare s-a purtat

sfantul in acest fe~ ramane 0 taina, Bste limpede 1nsi faptnl fit el a actlonat in acest fel dllpa vola lut Dumnezeu pe care el 0 putea 'tn~eiege ell marele dar primitde sns, '~Cei ce au a:juns I'lli ,de;savir~it\ff;' spune e]JIh~()pul :reo:ft:n. Zivoratul "aud gwasul lui Dumne'lleu. ltmpede in sutletul loe. in aeesua se l1mpHfles.~e <;uvfu1ti1l1 DOm'fll!duI: .. Iar camd va veni Ace]a~ Du hul Adevan.:t~ lui, va va dihiuz,i Is, tnt adevarul" (103Jrl, 1,6; 13).

War sfiUlltul ap ostol Iean sene de asemenea: <'<Cat despre voi, ungerea pe care auIuat-o de Ia El r:i1matl!e Imru voi ~i J) .... ,ureti trebumta ca s·a vi tnvete ctneva, ri precum ungerea Lui vi jnva~a despre teste, ~i ad~arat este ~i no este mincinna, rilm.:me~i muu :Blj a.:.~a cum v-a 1nvat:3rt" (1 loan 2: 2:7).

Oricum in e(ut1a Diveiev a V~eti] Sfitntulu.ru este consemnat faptul di etunci, in ace-a situ a~k -nls~i Maic'$ Domnulul i s-a a.riitat p:~rinte1u(£erafim, inso~jti fUnd de Srnrrtul Onufrfe eel Mare si Sfintu] Petr III Atonitul ~1 c[ i-a porunelt sa nu se mat ascm~dit:~ d sa le sluleasca namenrlor, Din. acel moment ustle pustntculut fura deschise tu turor, Acti'V&t~tea. sa de pa,ri ~ re duhovmcesc meepuse, Dl I!l para te, majantatea mformatitlor serise dateaza din 1825, cand el renuatase hit pustnide. Dar nu este 0 pr-obLem..[ de pres ma re illlPortan~a; ia.r nm 'Yom face 0 sele cUe a celor mal tmpertan te povamm oferite die el ill anumne ~omente -s:i. locun. Dar, ma1 fnblt, sa faeem 0 deseriere a mtertorului c]dliei sale 9i at felulut s;\u de a·~i primi o-aspe~Uj ,dupi1 datele (ilfe~ite de mar[0.n eculari, lata 0 in~or~ ma~ie oferiti de generalul Otrocellkoffell,re I-a vrzitat 'P'C sftlnt

in drumul sau. spre Moscova. . .

"Din respect, tn parte din curiozitate, dar mai a]e~_ ~~. ce~ rere::!! urgeRta a .sorre~ melc, NamUa MH~adovfl.aj aJ~ l!otar-at ~a inergenl! ~a Sarov ~i sa.-i 06(Ccti1m pe sflnml pusttuc .

112

DE ARHIM. LAZARUS MOORE

Dupa Sftn[aLirurgh~e matinalal. el ~i 8011a Sa, inso~iti de un monah, mersera la ,chiUa padntelui. Seraflm, ~Che]~ de la condor se ana la monahulcare ne msotea, cad pustnicul nu i,e:~ert n:i·riodat~ din camera sa, nid maear spre a merge la Bisedca. Dupa oe a desehlsseessta u~a,. Insotltorul nostru se duse ]a usa pustnicnlui ~i rosti rug;;idunea de salut; apoi 0 repets de dona. ori si ada uga. fapnd ca n]~te cruHltori dote au sa- I vad'a pe parintele Serafim, Dar, dtn non, nu cApata.nlci nnrsspuns. atnncl zise: «Vl'ep. sa vorbitl dumneavoastrar- Iam raspuns {:~ nu stiam ce saspun .. «Spune doar: Hristos a mviat, parinte Seraflml» (Era tocmai saIltamfina luminatil).M-am dus la usa si am spusi ({Hdst50B a ]nviat!~" dar nicl eu rm am pr.hnU vreun raspuns. Ma mtorsel catre sotla mea C2:1:'1e tinea in mfiJini cateva daruri (lummilri, ulej ~i vln rosu) $1 tremura phn:i de veneratte, tusind viclent.ln acd,~~. timp (ea se afla iJlcl in prima ~Ilmatate a 'pertoadet de sarcina), Ba spuse euvoee tare: «El, dragul meu, prob abilet suntem tare paciilos:i de vreme ce sftn tla sa n u ne p'rime~(e. Si fie lasam aid daf~ri1e S:i sa ne conunuam dru-

mnl cu parere de .fall». .' -

. Eram pe punctul de it pleca, rand, d;eoda.ta, u~a de la ,ch~.· lie se desehtse ~i pustntcnl aparu irnbf:'J.cat cu (I rasa alba sl nefiku semn en degeWl ca sa Intram, De la cea dintru pri vir'e catre ei,. am fost cuprins de un sentiment de evlavie fata de el, Mi se ~l:~a un Inger~un om ceresc; chipul til eta. :a,~b premm ceara cu raUl, ochil 1i erau albasrrt ca cerul, parol n era alb ~ .. ["i atarna pe umerl, Intraram in chllia sa, tar el mchlse usa. de 1ndata cu 11111 erurHg. La lntrare, pe partea sHtng;a. se ail-a nn nktor 9i stlcle de diferite marimi, unelegoale, altele en ulel si vin; se mal sfla acolo ~i 00 ce~ca ~i 0 Ungura di U ,aos.~tor. Pe partea st.filllga, tanga perete! eran IngrimadUe pietre: de difer]· te m:~rbni; pe partea dreapt:I seaflau bu~teru de Iemn, iar deal· supra lor, intt-Lm 'euier~ atirnau tot f'eluI de zdreme s.i cirpe v.ed~i. m co]tu1 din fall pe· un raft de [emll se ana ~ I~Oal1a a

SF. SBRAPIM DE S.4ROV' - 0 BJOGltAFlE SPIRF}'UALA

11._'j

Ma.i:cH Domnului (a:)! iar diaalnrea e] ardea 00 cande[~ in cluda sentiment-nIUi de aglomerare ~i dezordine, aerul din aoeastru camaru~ie[ra. de 0 pnrftate absoluta. De la u~1 p'ana [a icoana em doar unmic culoar, Nu sa putea vedea ~ocul uncle donnea pus:tmcu[ (b). lnchtse ll~a ~i ne spuse, «Ruga~·v;J: lul Dumoezeul jar ~'u#, zise el adresandu-se soticl mele, «aprinde (I candela ~~ pune-o dinaintea icoanet-, Dar ea tremura a~at de tare jucAt flU putea face acest lucru, «blS-O atunci; am S.Q aprind ell» .. D:upit 'auceea .p'arillte~e Serafim scoase de su;b 0 banes 0 stida de vin, tnrna putin 'intr-oceasca-apot adl'1uga pU~~fla: apa, puse niste palne usmnl in ea, lu~ 0 linguritA ~i spuse: «Repeta~L dupa mlne», Spuse I'ug~ci unea de di.11i:lrn ntea Spovedani'E,i ~l tncepu sa ne hraneasca p·e rind cu. ~inguri~a. Vinul era a,tllt de acru, ihca.t apa nu-i sclnmbase gusrul, So~j.a irni sopn cal au putea 6a mai bea dinprlo ni dl era foarte acru, Sonsl transrnise cuvmtele ei ~i adauga~ "Nu se simte blne''. !'~tiuj~) raspunse bit.ttinul, ~ de aceea ii ~~ dan sa guste - ca S-o fac si se sim.Hi bine", nupa Ice ne-a dat sa gustam de trei ort din potlr, zise: ~Saruta,p-va:unul pe altul», Farur:ilim precum ne-a zis, Apo], se lntoarse cafre mine ~i zise: «Te afH In situa~U grele ~i esrt tnst. Dar rOfJ.,gi-te [10] Dumnezeu ~j nu tie mutsta; curand, m te va m.fingaia».

Ap'om, inf~ul;a nlste pesmen Intr-o bucata de hartie ~.~ mi-l da:du. Dar eu ii zlsel, «Sfint'e parim'e! Am mult1prleteni care te Cl1H10SC dinauzite ~i care va r 0 tare bueurosl daca le due putln pesmet din eel primit de la Sfin~la ta», Zfillibi ~i-mi maj dadu c~~'lia. Apoi, ne mnlmmi pentru ,ci{[·rott v]zttat ~i ne dadu druuml bmecuvantandu-ne. "lot ceea ce lmI spusese mle sl 80irei .I11eh~ se intampl:l fitr[ Intarziere. in aceeasi zi setia mea

c,._ a1 ~Maica dU1'Hl'ii i' S4U ~ dultVNl sb1'l;ffre~, prilZtMl#ii pe 28 i'u;U(J, ;dua: ~a'1Ultll1d s!i.u ()Cl·o.titOr, ~fonttd dlticoo p,.ohm:

b) Pth'intale ~)'(Jr(lflm d01'.msa pc pielr.6j et dONn,ea, de as?1fUmati.

a$,f!Z(~t sau tngemu~cr'''t .M /)odea. ' '

114

DE All/tIM. LAZARUS MOORE

scapi de tuse ~i vomnat, iar eu, atnngand tn orasul Riazan am prjmiJ suma de. 1.5'00 de ruble pe care Imparaiul Alexandru I mi-a aeordat-o pentru 0 parada militafi ce a avut )oclinga m~l Penza",

,"aUt ~i 0 alta relasare, ficuta d.e da.ta ~asta de eiUregenerahil GaJkin-Vras,sky, co. 001 ,~~ rni~d(t1(laJ'e amammte. "Pe d:nd eram eflter am vizitat manasnrea Sarov ~i dn pif exemplul celodal¥i pelertnl m-am dus sa tau hinecuvantare de la s.:rautul parinte Serafim. Pe corlderul din fsta ehiliei sale frio gul era patrunzator, lar eu tremuram de frig lmbracat In vesronul subtire, Vectou! san 1mi: spuse di nn moriah se ana Ia p'arintele Seraftm ~i ,ea vorbea ~11 eL Stand pe corldor; ron rugarn Prea Sf]nte:i Nlsrfl.toare de Immnezen, Usa se desduse; mona-

. "

hul ~,~i. Dupd, r~ltev;2l! mninlllteparfnteic Seraflm de:scbise usa

~j z:irse: «Ce buror~e bni face Dumnezeul» .Mit conduse in chi] ia sa} d:3lf tntruczt era pli nil. de diferite Incruri, map()ft~ sa stan peJragulchiliei sale, fa ttmp ce el irnsu~.i se ~:eza pepodea fala 1n fa:~a cu mine, fiD.dtndu-ma tot timpul de mfLna; st imi ~ol'bi atat de blind ~i ehtar inti saruta mana inrepetat~ rind uri. Atatt de mare n era dragostea fat:! deaproapele san. Eu stateam In pa~:tea opusa lui intr-o stare de ne.gdflta bucurie'~. Dupa 0; mdre~ull:gatit discutle, osspetele poment de boala sa - o,boalii[ de plamfioi. Pirlmele Serafun .. iI dddu sa bea puttn ulei din candela sa .. Boala se vindeea eomplee ~i pentru t~td.eau. na. lata, un alt exemplu,

. 0 moetereasa diu Smmb~rsk, Elisabeta Niko]aievlt<.'l Pasuhmnl1 vizUa pe parintele Serafim ~i dorea ca el s-o spovedeas~~, d~r un ,r~onah pe nume Damascbin ii spuse di era imposibtl ~1ll prscina ~i}lultlrnij vizitatorilot. OriCllm~ ea se proegaU teata n?aptea pentru spovedanle ~ru n ruga. pe Dumnezeu s-o ajute, "I:n drum] neata zilel urU1itO'J.~tej, ~ scrle es, '~ma (ilus~ la el. Iar dind sbiljitL!:lrnl moo deschise usa anteearnerei sale, 11 vazui p,e biUrnn mn\gasicriul san. V:1lzandnoma~ Sie ridfuca:~:i ma

SF. SERAPlM DE £4ROV - 0 BIOGRAFIlJ SPIRITUAL{ 115

conduse in chllia sa lmi porunet sa-.mi far semnul Sflntel Crud ~ de trei ori lmi didu sa beau agniasma .. punandu-mt ceasea la gura el jnsusl, Apoi imi ceru batisea, I·am dat un cri]~ din ~abd pe care-l purtam, i ar el puse acolo o maritw de pesmeti, Apoi~, co. teama ~i veneratie ,Cat nucunrea ~~:M neeij:esc pe dreplUI bffitl'M, mdra'mn sa-i spun dod n ta mea de a 111:11. spovedt la dansul ~H SpllSeJi: «SfilIte parinte, il1gadlui~i-:m~. ~,i Vi spun un cuvan t», El rsspunse: «fe rog, 1l1.ai,cA».

~i, deodata, spre surpnza *il U~.mirea mea, dar ~i spre bucurta mea de llcgl'§it" H}-:i lu~ de ambele miifli ~i tucepu s~; etteasca rngadI!.lllea: <<'OJ Doamne, miluie~te-ma ~i iarti-lIl[ p~catele mele cele de voie ,~i cele f:Ira de vole» etc, Am. rCIJem't aceesta rugadune dupi1 el, susp'~n{tnd zgonwtus; apoi am t::a~ zat in gennnchi, Iar el mgenundle langa.mjne~ ~ pc rot parcursul mgaciunii ma tinea de rnajni. Uupa rugachmea de Iertare a pacatelor, Imi dadu crucea sa de arama spre a 0' saruta, ~i luaudu-mr mana dreapta, zise: «Harul Domnului nostru IiSJJS Hristos ~i dragostea lui Dumnezen - Tatal ~[ Imp!a.rtil~ sire a Sfftnrului Dub. sa fie cu tine lntreaga viar~j ] a s:far~ltu~ vruelii tale ~i dupa moartea ta!:» Iml iesisem din flre de atitta bucurie ~i ti saruta-i maloUe;' .

Ev,erume.n;tele descnse mat sus apd;~u u,nei pedoaide llla~ tirZii. La tneeput mal ales in prtmii trei ani, sfin tul si-a pastra t tacerea In eontinuare, d.e~i usachtltel sale era deschtss permanent. Oricine putea s~ mtre ~i sa-l prtveasea, dar el se purta de parca a-at fi fost nimeni cu el, Vt7..i t-J.to:ri] erau adanc impr,e$iomlfi de atltta nepaumire, n cereau bineeuvantarea ~,~ plecau in tscere, Dar; treptat, sfan tul tncepu sa dea povete, instrucp.u:nt ~i iertarea pl~fate:~or; mlrula cu "lei din ca[1dela sa, oferea pesmen ou.spe~ilor s~H; etc. Pelertntt ii '~duceau darnri: lumanar[, ulei, uneori vin pe care-~ of ere a oas()epior sai

. dirutr·o lingunl E~ punea hlmanar:i1e dinainuca. ioo·anelor pell~ tm cei car'€. Ie ad;u ses:era.

116 1)'11 I!RH.fM~ LAZARaS MOORlJ

N. A. Motovtlov se tntseba odata ce fomos era in aprinderea acelor hrmanan ~i candele. Sf§l1Jtu~ ii el ti ~udoia~ at sl ii Sp1U~ se; "Am n:H!l~:9. munen~ ca,re·.mi :~uut dev'Oil:ati si rum:t bilflefidii.. tori atorfanelQr mele__(l1la.irile de Ia.])iYeie~hErll1ilLadJlC' ulei ~.[ luma:n;iri ~i ]Ini cer sa mil mg pent111 eL M-a!la.r~ diml1mi Citesc ca.nonul, ma.i int{ii i1 pr~mene;sc llUll] clte UO,ut Dar~ din cau_za. marelui n:uma,r de DUffie nu-j J1Ql :pomeni in fi,ecare ioc din cuprinsul ca.nooJIluL ?!{fa '~U11l se cere~" fiind,ci alund nn "as mal ruv;e@ .. tbnn sa-rui £'i:3iC canQnul, .,i in aoest Ump alp]"] nd toa~ ,aceSlf; luma:ua.ri pentc:n ei em Q ferrEli. cilitre..Dumnezeu -0 b]n::di· n~re nemr.u fieqlfe.Peotru tll!li.t" ],3; un 10e apdnd 0- lum:mar,e mafe.jl,entru altii ~tllrind totd!!emulla 0 candeHL lUI acoi0 unde este ca7.ul de a Dome-of numel~ rnor In cadrulcanGnulu(. spun:;, ~nflJUl1fJ!eja.llIlirrleSl&~~ de to-~[ ace§'ti nameni, ,de robii tal.. pen· OJ] ale CamI suHete am aprinRaces~H lumanirlJ;i candcle» ..

£e maj SWJ O£ in ]3Jblie ,cru Moise a ai!llztLg1as~[ Ilomnul ui ~w·nandu-i: ~Moise, Mojse! Spyne·i frnte]uUau Alillron sa :.lJldn.· dl 0- ,eaodeld di.natmea Mea ziua,§i .ooapt.ea~ acest b!lcnu~ste bh'J,e[iLacut in. w::hU Met ~i este 0- jenfa hine p.riInlliW. in aee[a~i Hmp. s.ffintu'[ Qbs,e.rvii felul in ca.n~ ~lrdeliu ~umanarne. ~aca efneva are 'CTe(li.nl:1 'in mtne, bietnl Sersflm" j spu ne el, "eu aprind o lumanare pentru persoana respecttva dinaintea S(illtei lcosne. Iar daca lnmsnarea cade ~ e un semn pentru mine c~ area persoana a CaZUll1'lltr'Ulll pacat de moarte,

Atund ifni plec genunchh ca Dumnezeu sil: se milostiveas,dl de el", intr-o astfel de insingurare sf1tntul a petrecut I;, ani ~i jumatate, Melnorabihd praznic al Intrarii in Blserlca it Mruh:ii Domnulni avusese loc pentru a 4,s·a oar! de 'cal1d stan· tuJ venise la Sarov Era. pe data de 25 noiembrle 1825~ ultima zl san "odovanla'' praznlcului. Tot In aceasta zi a lu at sfarsir ~i pustnicia sa. Maica Domnului i-a aparut intr-un vis sm~.tl~lu~ Ser:-aft m tm preuna cu Sfsntul Clement, papa al Romei s] Sffintul Petru, arlueptscop at A]exandrie:ij care sunt prazuni'ti

SF. SllR'AFIM J).E .£4ROV - 0- BI06R.A lifE SFlR£[VAI-A /17

in z;iualare~a ,~i l·a Ingadu1i.t s~ rem'ln~:e compler Ia insingu.rare. A!ceas;~a a fost vota tum Dumnezeu de data aceasta Od'adi en adQ;vania prazniru lui Imrarii in B'iseri.ci a Maicii Domnnhn se completase totodata ~i ciclul mantulrlt sale, in!" acum el trehula sa·L bueure pe Dumnezeu prin .sli1l~irea altora, Dar condilii1e monahale nil sunt tntotdeauna destul de prtelnlce arestul lucru. Orice manas-Ure vletnieste conform regulllor ei bine s~abilitej regult care sun t cele mal potrtvtte u']ajorita:pi monahiler ob~suuitt

, ,

Iar ortce exceJl'pe~ orice Incilcar,e a. regnlilor ~j ob~ceiu:d· for creeaza, de obmcei, 0 tulburare nu numal in viata exterroar~ a Itl{tnasti.rH1 em ~i in dultul Hluntric sl momlh.iJ~r.

iQ[l",e iimp, intrudit usa pnstnicnlul era deschtsa, oaspe~ii pi(rint:e1ui Sen~:fml se inmUlI~eau din cetn ce nta~ mult; uneorlerau mtre 1 (] 0 0 ~m 200.0 de oament ziln~.c.

TOot spatlul din eurtea mib1astttt~ era pUn deoament dot'· nici ca. macar si:'I~l vada pe sfan.tull ba:trliLu sau sa pnmeasca 0 binecuvintare de l'l, el; a purta -0 discutie ,eu el insemna 0 mare ~,ansi~i bncurle in acel~ timp, lata ~m descrle N. Aksakova episodul en parintele Seraf m dupa ce aeestapleca de fa Riserica dupa 0 Utn[gh~e matbmtlii. I~N ot tot], boga:r~ ~:i saract, il asteptam, In.gran~iIdindu . ne la in trarea illH~seridL AtmlGi cind r~i fa:cu aparltia in usa Btserldi, oehU tnturor se ftxara asupra sa. Incetisor; cobort treptele ~i, in cmda faptuhn cl ~chiopata u~or ~i cit era pntin aplecat de spate, parea ~i era ell adevarst extrem de .frumos 13. chip".

·:lUmbla in tacere ~l se parea di nu ebserva pe nimeni. .M~,dtimne de oamem care formasera parca dona zlduri, deabea Ii Iasau putln spatiu 'C'3l sa treaca in totda t?ieere, derlnd fa. mi:i:car sa.~i pnveasca chtpul huntnat de har, ~i door dupa aceea tncepea prunirea oamentlor in chilia sa". 0 alta vizftatoare cere a devenn mat apoi fiica sa dubovnice~ca devotatil ~i al cirei nUHl€: :: fost deja pomeni.t, A. P. Erop.k ina, descrte

118

Vii ARH/Ai. LAZARUS Al00llI1

ceea oe $4 i:ntil.mp,lfat aeolo. Sosi~a pentru prtma oua la manas· tlre,ea a fest uimitj, de mlll~mea de pelerini care seJn.gram~ dean mtre Bisertca AdormJrii M'ah:;jj Domnuhn ~,i casa in care se ana diilia p it:int~ui Seraflm, ~ M·am amestecat ~i -eu}J scrta aceasts mal apo~., "printre oamenii de ambele sexe ~i de toate ¥w:stele s~ starile sodale, ~Ii.anl eron drum prin mul~~me pina pe c~dd~ir acoto unde to)¥] se ingrim:ldeau. Co. cea mai mare greusate am ajllns in anteeamera ~l am Intrat prin usa des_chi- 5* chlar ill chilie, Pitrintele Seraflm em 1mbulzit de 0 muJ~ffile densa de-lnchin:;UorL Am tncercat 5a, rna apropH de el C:l top ceUalti si mi-am intins mdFIa pentru bineeuvamare Dindu·mi binecU~i11Ji.taJ"ea-sa st ,eameva 'hucaM de ]le'smet,zise:.~Roaba lu~ Dumnezeu A nna s~ f1Uparta~e~te 'de harul lui Dutnnezeu». Ce mare mi-a.fost utmirea atuncl ,c.an·d mi -am a uzl t numele pomenlr tntr-un loc necnnoscutl

D3!f atnnci cand l-am privtt pe parinl:ete Serafim drept In f~ttI4 l-am recunoseut pe acela~i. batri1lll care ma a::Viffti~'ase tn vIs eu privire la nefertetta Hie; casato.r1e. Dar' nu puteai ramille liuga el ntci luiiica r un minur, d.d oamenii dl J1 s:p atele men nti da:Uearu de-e parte pentru a Ina ei m~i~i biu.ecuvan· tare ~i pentru a auzl cateva cuvtnte depe buzele ~a~e. A~ fo~t mrnpinsi in antecameea, ~,i acolo ell pic]pare~,e mele 21~ Slm~,t cit se aflau dlf.iva busteni liirlga perete; c~tarindu-ma pe es, am in:ceptrt sa m:i IUU la pfujJ;H!tele Serafim pe deasnpra C.Ll1etelor oamentlor, Cudnd am obseevat di parlCa dorea sa termineen prhnlrea oamenilor, dici tncepuse sa le dea drumul tutnror, sjmniodq3e eu llmilinr~: ~Merge!11n paoe~.ln ace[la~l timp i~i faro drum catre usa deschisill .langa care rna aflam. Bl apuc,'a malllBnd u ~u ca 0 ruin i ~,i ~1l mod en totul neesteptat pentru mine) rna apuea de min.a cu cealalta m.ana a sa ~i mil conduse in chllie; ~~ far! sa tntrebe ceva, tneepu deodata sa -mi vorbeasJd: «He oe a1 veni[ la un biet pidltos (:it nrll.ne, comoara mea? Stitl! Dl1rerea t.a este 100Arte mare, dar DomI1ul

. . 1

SF. J'"ERAPIM 1)£ S:1:ROY - 0 BIOGRAFIE SPIR/1'U.t1LA-

119

-

te va ajuta S-Q duct»+ Dnpa aeeste cuvlnte de mangrulere ~j ala teie ca acestea, el Imi pornncl sa rna pregatesc pen tru Sfan ta tmparti(~ruliie ce trebuia $00' iau 'ell cei .din ob~t.e ~ sa '1Ra spovedesc la plrinte]e Ilation, duhovnicul manastirii ~i sa m:1 lm ]Jirt~es( ("13 Snntele Taine".

Iar reate cele deserlse mal sus se desfssurau In fiecare zj, de la Llturghta mattllali1! pina hl or-a. 8 ~i apoi pmla la. miezal nop~n. Parintele staret Ntfon spuse oda~a plm de 1ndoiaHi sl utmire; ~'fe vremea cand parlntele Seraflm vietnta in pusl~e, el a blocat orice fel dJea.eces c:litre el cu copac]., a~a uldU oamenii sli nu poata venl; dar arum, a ine,epuJt s~-i primeasG:l pe h)tt a.,a intlll' mi-e imposfbtl sa ifl,cMd porttle man.istirii

piln:l~a miezul noPlW. .

Si se poate in.;elege ca egumen ul _el,anastirii era tulburat de m~lthn~~e de oameni ~ot mai numerosse, carri el raspundlf'!:a nn nm~ai de disdplina ester oata dill cadrul ITi.itn:1~d.r.li,ru ~i de pacea muiltLtic~ a fnq:r!ot. Intre rlmp, J11Ld~ dmtre ei tnce]Jura sa s€ shu ta suparati, UnH erau tul1mra~i de d€~'ertil~iunea ~j gFiHrea in desert a mlrenllor, alpi SIC simt-ewu vexaJ~i de prezenta femeiler care se mgl'runadea.u permanent 1.n eurtea sl pe mridorulminasUtii.

, Aill~t erau ulmifi de eomp ortamenml pustnieulut care n u se dueea la Biserka, d se ana in chine eu oamenit, lJilli erau irttati de acavitatea sfantuhd.'~i probabtl ca erau blVjdio~i pe el, Un monah ii spuse pidntelui S~raf~m: ~E~tj deranlat de 03- ment de ambele sexe ~i le dal drumul :tutUFOf fJjr~. exceptte".

In raspunsul Sal] take acest monah, smeritul b~ilra~~ filCll refedre la exemplul Smntlliui Ilarion eel MIne care aporundt ca PQrli1e mfuldsHrii sa fie descnise permanent de dragnl pe~erinilor ~i ·apoi parintele Seraftm adiiug3: ~[sa pr,esu_pu~ll~ln ca Inchtd usa chinei. mde. '(;ei ca.re viIi din nev()ia unUI ICUvfutt de m a~grueI'e lila VOir rll:~a s:l descbjd.u ~j1 de urllbFfll ~,i W nunte~e lui Dnmnezeu ~i ueprimind :oid un r'Jspuns ,de la

1.2{)'

DE ARHlM. LAZARUS seooss

mine se vor intoarce acasa jn:tdsta~i. Ce fel de jusUfiCare U voi eferi ell .iui])umnezeu la infr,k()~JltoaJea Sa ]ndecata?'" Mal. mainte pustnicul rezolvase aceast;l indo:iala intr~un mod destal de dife.r.u~ amnct chnd ceruse binecnvantarea parin" te.~ui Isala de a le mterztce femeilor aceesul la ~Arhosul'; Iui. Dar atunct el se ana Inca pe drumul sau de urcus eatre nepatlruire. Acum venise vremea sa raspm.llieas(i 'in jur haru] pe eare-l dobandise, Dar eeea ee era limpede pentru sfftu.t HIll} p1)J. tea fj usor de jn~.eles ~i de aeeeptat de rilwe dUugarU ob~nui~i care venlsera Ia minastire 'cu. seopul de a rennn ~'li Ja lume,

Iar acum lum,ea insa~i didea. buzna dupa p,arimel.e SeraHm in plllsde. "Unti snnt supara~~ din prlc:i.n~ ta", ii s.pused el, "Eu nu S'unt snparat daca eei mal m~dti se @oh)sesc de mine '~i dl~va sunt suparati", raspunse calm batrafl!UL El :31 fost ehiar (jtajoerut pentru c~ mlrulse cu ulei de Iacaadels, Iaasemenea ofensa sfintu.1 raspunse, "CUim in Sfilnta Scriptura ca, Sfin~ Ap,oJSt{)li ungeau en n~ei ~j mul~ru bolnavt se vlndecau in acest fell. Clot! suntem not sa nu-l urmam poe Apos.toli?" Dar oamend se supatal'i mat ales Uunci cand el ~i-iL luat asupra sa responsabilftatea minastlrU de maid Dlveiev, Ac~tia mee pura el1i:rur sa~l urmareaSC:1l. Maicit Eup1raxia povesteste nrmatoarele: «ToP. .~t~ucit de nln~t era de dezavuat partntele Serafun de monahn de la Sarov din pucina noastraracesna chiar lau hatp.lit ~i Laupersecutat permanent din cauza noasta ~i i-an prtcl nu.n: multe batii se cap ~i supariri!

Dar el, partutele nostru, le ducea pe toate cu seninatate.

Uneori c.hhlf r:fidea; ~i ~tUnd aces! lueru, ne jura adesea dUe o fests; 00 data am venit ~a Parintele, In timpul viep.w sale el ne-a hri(nltj ne-a aprovizlonat ~i lntotdeallna ne-a tntrebar cu gm"ijal pirinteasca: «Avelt~ tot ce vl ~rebuie? Nll aveti n,ev:ole de ,oevru?». Prin mine ~i monahia Kapitti[ina e.] trimitea ul!lnastf· rji mi,e:f~j pfinzi; ~tlei, lumfutari, til!l1aie ~j vin ro-~u pent~u sluff .... ba. La fel s·a Intrullplat ~:i de data aCie asta. Am 'ajllfls la et El

SF. SJ111AE1M DE &1R'OV~' 0 B10GllAFIE' SPIBITUALA

12'1

t1111pluse () geanta mare ~i Sf facuse a:tlit de grea ljlcat de-abia (I pntu ridica clin sicdu.El cb~ar gifii in tnnp ce o rtdica ~i zise: ,data~ Ia-o, malcu~:J ~i trecl direct pnn slanta pear [:l Sa nn te temi de nimeni!»

Pe vremeaaeeea emu so]d:al~ in Sarov care stateau mereu de paz[ la poarta, Staretul m:lnast~rii ~~ iconomnl, dlmpreunil cu fra~n erau foarte suparafi pe parln tele Seraflm fUnd· eli ne dadea sa 11 ne trlmitea diverse lucrurt. Ac-cstia le pOl"UU-

,

cirii: soldastlor sa fie mereu cu ochii pe noi ~1 sa ne pl'lnd4. ~i bltfI cit m-am a propiat de poarur ~~ am. z:is rugaciunea, He Indam. dot soldati ma luara si md dusera la staret care se ana

~ I, I

in antecemera sa. Numde san era Nifon ~i era foarte sever; el

nu-l avea la ]:Ilim~ pe paxintde Serafim, tar pe n01im aUil mal pl1:1p,n. Hi tmi porund aspru sa desfac geanta. 11 asculrai, dar fl:liini1e Imi. rremursu A'nci'lit nu le pu team s"titpani 'in tim p ce el cauta, Dar Inauntru se aflau doar pantofi vedu., col] de prune veche, buca~i de lemn ~jpietre de diferite marhni, Totul ern bine inghesulr inauntru .. «.a, seraflm, SerafimJ» ~ipa Nlf:Qn «I)rivi~i numai, Ce fel de om estet Nu numal ,ea se tulharape sine, ,dt~r ~e mai fJ!edi:j:e~t.e '~~ pe surorile de Ia Diveiev». ~i m:'1

llisii sa plec", .

Odalii." chlar parilUd.e staret socoti .('.1 era cszul sa-1 VOI'beasca desehts sf:lntului cu privire 1:3: aceste scandal urt. Ia m. cum s-a inUlmplat P,@ f',:lnd sfftntul se dueea de b\ sihastria sa catre manastire, fu lint-;impinat de panntele Nifon care tncepn sa.i spuna dl el eracauza snpararii fratilor; ~'llEi sunt mal ales s:up ~lilra~I din pncina gdjii tale pli na. de dragoste fata de orfanele de la Divelev", Auzinfl aeesa lucru parintele SeraHm Ii caw [a pideare ~i apoi ii spuse smerit, dar ell autoritate: "Tu esti piistoruL Nu ilJlgadni nirnanui sa te tulbure poe rine ~i pe tav:u'a~U t~ij ill dl'unIul spre ve~nide. prin gratrea 1n de\iert. Ca,ei cuvintu~ bin este plin de putere,. ~ar autoritalea ta este 13. ifl de groza.va) l/~:::cum un b~ci""

1.22

lJJj ARHIM.LAZA.Rt1S MQOR.JJ

Parin tele Nifonrrunasle ~a.cut s~ lasa lucrunle asa cum erau QrIcum, mai t1tndu, juandu·se dupa niste rapoarte defaimatoare la adresa sfintulni, consismrtul din Tambov omoni sa se hll!vestighe;;;:e aeest caz. A£easta fu Incredin tat~ iconomului de pe v:retnea31ceea!,p~,dn tele :ID,$ahlL sf {lloile'a, Desigu.r ft BU s-a pntut gasi nhnic care s['l11wiImrn;asdi poe Srnbt Dar ei nu pnteau in~tege gradul ~mdt de nepatim~fe al Sfitltului. Noi~ pacito~ii~ I'm ne putem ridica laasemenea masurl, "Cel care este nepi(timilOf fata de toate obtectele care ne pot starni patimlle" j scrie ejl'iscopul Teofan Zilvorrutull "a devenit atat de: nepa:thna~ im;:fi.t aid un lncru nu poate exerct ta vreo inflnentit asupra lui, chiar dadi acesta s-ar afla dtnaintea ochtler sat A'oost lucru se intaolE,U.t deoarece el s-a unft comp~e~, cu Dumneze1Il. Chiar da~ un astfel d,e oml :arrn.Eltrn intr-un bordel.nu nurnai mml va ~im~ vreun imbold din partea trupulut dar dlia:r tl va Influeitta pc p'ar~ros sa duca 0 Yiata curat~, asce-

u ~" 0 ,. ~, 1

uca", umpurem nor oare mreiege acest I1!lCfU1 not oei atat de

p'atim~i? F~ecare se uWi prin fereastra propriet sale ftr] pacatoase si vede in alpi ceca ee sim teel in '~uIltrul sau

Tafanul E{]tcmh~ VasiHev din satul Lihaciova muncea lli mfift3stirea Sa.r6v; Odata, pe cand se il'prop~a. de. s,ihl(stde, 1lli vi'lzu P.I~ p fur'intelie Sera.:nm~vorbind (11 0 f~tii de m 6 ani bine lm,br:icata ~,i se gtnd~: flee putea oare pirinte~e sa-i spun:l? Ce fel depl()Yiir~lltl'i sunt oare necesare unei fete atilt de tinere?~ Pe cand se afl'r0p'ia~. vllzlltorld cu dnhul ii spusecalm; "Suut mort Ia toate, il1f eu la 'De te g~lnde~t-ifr TaraIlul ispitit n cazu la ptetoare ~i l~i (em tertare, 'f< Fii pepace'', spuse Parintele ... ~i sa. nu mal procedeztin fclul acesta", EI era deja ell adevarat mod fa~a de cele 11Jme~u,. dar cei[~I1l] nu putea.u 1ntelege aeest h.u;ru. P'irin.te:[e S~anll'l in rel,ese '~ceasrn ~j, d upa po,mora. MaicU DOJfll'Hllimi, 'el se lmHlr!3i s~,,~i paNjLseaSe~pusmida peotru an Hber sa luc.reZi[l in folosul mantuirii sI!lJle~el,or> ~j.~ mal ales, pentl'U olrganizarea. "Sihastdei Mrucli: Domnului~} - Divejev.

SF. SERAFIM.DE SAROV· 0 BJOGIlA:PlE SPIRlTUALA.

123

Pe lfinga aceasia, e] insu~j avea nevoie de smastrie en. loc de odnm~ dup~ ce primes z:iInie nenumsrap vlzitatori ~W'H,}fltrll :ru,gaciune In li n~te des:avarfi'ta,.

To {limineapi.zUei de 25 noie.mnhl'ile.1825, parlntele SeraJh:n t~~ plri:tsichilia ~ :!H;~; duse ~~, stDlrel p enrrn :al 1 ua bi neenmtal'e de a pleca en pe vremurt la lndefl(aJl~ta sihits:tdei. Pi· 6mtele NUon m btnecuvanta ~.i bil:tdnull~i indrepta p~mi (t:ah'e 1'1I:dure. Cam la dona verste de min.asUlI€; S€: arla un ie;vor numit ,rhvorul Teo~ogll)ui'} dupa Sf:mml~Oian Teologul3l citrui i,coHlna statea deasnpra ~ui. I~U' la un sfert de ora distanfa de acesta se afla cbtuapustuicului Dorotel care murise en doua lunl mat Inaillfe. Fe drurnnl san acolo, pirlntele $enfimavu o llIi,m:maHi. des([;()p'eTi~ care a fOS't Fe~atataln [urnalul Au~ MotovUov~ "Pe data de 2 5 notembne 1825 - asaprecum parru.n-

, ~ ,

te~.e Serafim jDSn~i mi-a p ovesnt, 'Pre'Cmn~i 11lulfi. s:l~ji. ~ se in,

drepta spre s1his1tfieprjntr·un desls de-a Inngul malulul rau· lui Sarevka, cand 0 vazu pe lbiclil Domnulut care i s-a rurata:t mai los de Jzvornl Teologuhli, apreape lan,ga malnl raulu! SaIV'vka. In spateJe ei pie 0 coHni'( stateau doi AposwU, S:ffintQl Petru ~i Sfantul lnan EvangbeHstnI: tar Maica Demnulni at~nse p41n:futtul 'CU seeptrul ei ~jl d\e<ld.atij un ruz'Vor t]~ni din P"ru.1l~~ - 0 fant~na ICO api ltmpede". Iar apllJ!£ ea i:i~a(~u piI~ r Intel ui instructiuni eu pr ivire 1ft org'aITlZarea.. mfin.:IStlrli Di¥e~ iev. C21re vor fi redate ,cew mal departe 10 C.ijprlasu] earpt

Fe locul undepreacuratele ei pletoare s-an odilmit ~i unde a t~sni:t 11.111 izvor de tamaduireliboUiol' atunet dnd ea a atins

, ,

P~lftutul ell seeptrul ei, ca un semn de amintlre pentru gene .. raltiHe viitoare, parlntele Seraftm a hotarats:I sape 0 .fanHb.ll.~. ill se inroarr:se fa. mii:uistire~ Iu;! uneltele neeesare ,~i timp de dOtl'i saptrunani fu ocupat cu sa parea pil:m,annmln:i., constru~ ]flea ])'ere1-ilor ~i consolidar,ea Jor c1l1p,1etre,

Be aceea ~ceasHt fall1tdna se 11IUlneste ·«.~a]ltina lui Sera·, Ihn", Mai arpoij dliar sfantu! ji spuse m~n.ahuhd. Anastasie 'ea

124:.

se rugase ea I"apa acestei filntitni sa ~I.iba pnterea de a vinde· ea bo~,Ue. "Iar Maim Uonmwui\', adauga e~, "promise sa, de:3!: acestor ape 0 binecuvanrars mal mare decat eea care se daduse asupra scaldiit.oil.n~i din Vitezda, Ia Ierusalim''. De fapt, multe minnni-au avut 10c cu aju torul acestei sf~]illite ape.

In ztua aceea, p~rinlle]e Seraflm a foot vizitar de dona ~umf! de Ia Diveirev- Paraskeva Stepsnovna ~j Maria SeminnOV1Ul. care era inca 0 cO)pd:iLEl se duse cu acestea la tndepartata silIa:strie. Pe drum, sftlntul le explica fapml c~, parit· slse d~ej a pusrnicia de 12 ani de dragul eamentlor care venea 11], la el, dar e~ inca nuvizitase loclDiri]ecar,e ii erau atilt de dr:ag,t

Ajunsertl la filntAna ~~ parintele le spunea povestea ei, Paraskeva Stepsnovna era bolnava si tusea lnconttnuu. "De

t "

ce tu~e~till? opre~te-te!E inutil", "Nu mil pot oprl, pidnter'~ tas-

pnnse ea .. Atunei, parintele Serafim lUi pnt,ina apa en ma~lU~a s~ de pie lie ~i i[ dadn surorli sa bea, Bo~a disparu de Indlata ¥i pen tru totdeauna, Apoi se d users Ia sihastria 1:ndep W''tati. Dar, din pacate" era prea ]ndep,lb'tata pentru picioarele slabtw .si pline de varlce ale bil:lJ!'~11tulw> asa l'ncit se iJls:ta~a la tn-

, ,

ceput in rhilia goalif a. parlnrelui Dorotes.

in primavara anulul 1829 el i~i relua munca in gradina de langa "'l~antana Teolsgului ", 0 m:ic:l C0.Ubi de lema fusese eonstrulta acoin pentru el avftnde 2; metrl lll.itltjme, 2 metr]

,

Iunglme ~i 1 metru ~,i j1l.1m{Uat€ ta.pme. E~ fin avea nic.i fere-

stre ~i n.id.lll~i, a.~a ']flcat se pntea intra tntr-lnsa prrntr-o gau~~;t f'Jcuta 'in p~m:anll chiar sub un perete, Aoolo sf'llntul1:~i a.na refugml de oamem ~i de vreme rea, Peste un an s-a eonstrutt (I nou'a chihe p emru e] avand 00 usa, da t tlra ferestre, lnsuntru seafla 0 soba, Intre soba ~j ferestre era un spatiu stramt, sufidenllt doarpentru 0 persoatna. ~ntr·un colt alehfliei s~ in

. -~ ~ ~

spatele sobel ata.mao Icomle .ell f'and,ele care hnRinau intune·

riculj Aoeastaer::t"sih~tria. apropiata:" sfflnt1l1~Uir care a. dev,enit 100cul sau prj IlIcj.p al in. prhuirea oasp e~HO'r.

-

J25

Cam pe la ora. patru dimineata, ~i·1 uneori, chtar pe la ora dou:llloapte aparintele Seraflm pleca d~ n millastjre ~i. se dlu· eea.1:1 nona sa ioudn~a, unde-s! petrecea timpul pana 1a 7-8 seara atunci rand se 'intorcea la manasnre, Dumintca sl in sat· bAwd el ~nlci se iUtpart;]j~ea en Preecuratele Taine tn chtlla sa, din ntinastire~ '~a indtt el se 'llfla in. felul acesta int-o star.e de semip'lJstn~.de. D at, curand, ,eI a. trebuit sa. renunte la acest ~uc('u cu totu!' .frarti erau s.candalizl'lti.. E[ voiau sa ~tie de '00 pustni,cul prtmea oamenfi atat ill 'chiU:! sa, cilt ~i la s:i.has~·i a sa, dar nu venea la biserlca nicl macar pentrua lua Sfanta Imp,art~ani,e, lEi Ii scrlsese episcopul ui At~[lasIe al Tambovul ui despre [nate acestea, ~ar acesta poruncl ca Smntul~enfim si.~i prlmeasca Sfintele Taine in vtitor IDI]WeUna cu frapi" in Biserica. Sfantul Sf supuse aeesteiporund fiir:"lezihu'ejfalCand door remarca; "Chiar dad! ar fl trebnlt sa rna tarnsc In genuncM pentru a-mi face asrulearea, totusi nu % fi renuntat la fulpirtas,irea ell Tainele ce~e dat~Hoare de viala ale Trupului sl SangeJ.ui lui Hdstosj,. Astfel, providenta darnnezeiasca it aducea jm.tr·nu contact mal strans ell oamenii care aveau nevoie de cuvln.tul, btnecuvanrarea *1 m1n.gdie.rea sa. sau maca)" sa-I priveasca sffultul chip,

ACUUl pelertnit li1 puteau vedea la ftecare si!Jirbatoare in Biserica SfinHlor Zosima sru Sava tie ~:i. de acolo tl pu teau Insoti la IchHi~ sa. Dar atunci cand se afla 111 slhastria din aproplere, oamenil se tmbnlzeau rucolo. Dear locul se schtmba, caci oamenU veneau in numar mare ~i ac010. U neor I, totusi, bauan ul (Usparea, complet, "La sihastria dlnpadure", scrie un pelerin, 'lsfin tul Ii pnmea pe oameni standp e 0 b:a.ncti alatlllfala de eoltba lui fiicutA din husteni, EI lua cativa oarneni in ehilia sa ~i se ruga. acoto en ei d.ina.lntea tcoanet Maidi Domnnlul. Se 1l1ai ruga 81 in p ~,dure di nai n tea. unet teoa:J.l€! a Maicli Domnnlui iixaU, de el pe un p~n biitr1ln. TO~J pelerinil 11lgen'unchiau ca. sa, Sf roage lmpr,eu~l:i eu pru'.in.tele Serrufiul.. Ce imagine ff'U' filOa.S.a\ pute a.l ad.rr.~"·iI aco~o! j'

r

I

126

DR ARHIM. LAZAJUJS MOORE

StiDd in prndoare in fava ll~~:i eolibei sale din paduttj" spune N. AksakQV'J., "batranuili se inclHna lJiJlceHsor in thnp ee i~i It0lJi.t4nua ~'Uigici.ulJea> fii;g~:l£:hjl1.e;l sa. ne1rncet~ta .. "

Oumenti 1~11·il t1r1blj!l'a:U~ hi. fel precum d~;scu~a sa permsne.n~a:. (11 Dunrtnel!l:€u l1U iJiltltea fi tulbulatit Ilnci de ·WJatu.i lem.' fldQT san de .sningen;u~ .famdWj de cil:ld1]d. san de fri:g, de zi orj de nOOJl.l<te. OamenH se ms:~u !?I et".

~ata ce sene un alt peler~n eare a. 'Vefi~t ~mpr€~!Hdi eu S()·~ia sa Ia pmr:inte]R S-e.rafim: "'t:Wm glsi~ p~ b~llran·la lr,e'a:ba, des'~e1en~a p~m[iJlltul cu o sapa, A tunci cfind ne-am alPmpi:ll,~ t1e el §,[ l-am .fa:cut pleeiciun.e} el ne-a b.inecuvanta,t ~.~~ p~n:lh1dlll-~i. miina pecapul meu dH treparul Adormh:j i Ma:kU Domn ului: ·({tt~tiri;J nastere ~e,rJuri.a aip3.zit». Apbi se ~,ezi pe 0 ddicatUJ;';l ide pan'1fiLnt ~i ne ~nvtta ~i pie not :iii ne a~ezihll, dar .!:ljoi, far~1 Sl~ v-remj, am ingl.:Ullnr;!liat d.inrunts$ Iut, ~i tn pozi~in. aceea ~ua.ram aminte la ,t~vinte~e sale'). Une{)ri~ s.mntul s€ ducea Is. si hastr~a lui ]nd~pa.ttalti de odinilllal'l} dar p!menH H g,:}seau ~~. a'CI>~o, ~Utbl~~ unBori, elle spuneil' oamen~for :sa. vina ehiar in loeul ~,(e]a:.

Er~ tecmat pevremea chnd e) tncepea sa se ocupe de or" gru.-Mzo;a,rea manis~iri] niiveiev:. ~ada.r,adlesea. pu[ealfuta]ui catev;w .snrofl la sih::ts:tda. lui, Ble munceau adesea pentruel, In unele cazu.ri ce&e rrunfu.le.alll chi ax peste noapte In siliastrfa. sa, intmc{i t el se ducea In: manasttre. Aooa.sta .il .J:flSieumat un :a~t izv()'r de s:c;md.alvenb'li sufletele slabe, (, D~i pad ntele 8'e:ralim duo!;la.o 'Viaff:i atit de sfaruta. §i de C].lr'at:l} fhnd nn ade"'arat S&f1t;llhli Dum",eiZey:"~ spunea bltrftl1l.il! ffi2\Idi Xenia Kuzmi nisna, "totU~i ~ trebuit $;11 Tr.lid nile perseeu ti t Oda.ta am ajlJnS Ia parin~elelul grup de sapte surori, lUll' lueraz acolo taati tina ~i, 1ntrudt eram @bosUe am ramus peste: noapte ]a sib ilStrie. Cam pe la (Ira 1 (> sora af]at~ de pazava:l.:u de [a fer:ea.stra, df venean n~t.e oameni pc caraTe cu q'fi'/[ Ian terne d:r.ept spre no.i. Noi an~ h~mjitca e.~~ icoruonlul Isa.ia ~ ne.alU

127

gra;b~t ~a~~~seMdem usa Ace;~t~::.t an intrat, dar nu ne-au certat. Nu~ s-au uitat la m)i su a:te.flpes.i~ In t~oere] au lnoeput sa .clutereva.

Apoi, ne-au ~ oruncit sa ne Im.b~:am s1 s~ pleeam i.:nn:e· d1at SlclrQri1e' se dnser~ ]a, Sa:rov~ l-a casa de oaspetl a man}is-u" ri1~. De mdati1i ce ClopOh?le hulurilpentt'u utreule la .ora dOQ.aj sora de servlclu se ditl:se~,a chrlta p~lt~nrehui ~i·[ spuse t'atu1. Ptfintele ~U~ totul, dar nu ul'ita aeesr Iueru ~~ par:e.a ,(;l:l:iar nctu:ulfu'lmit'de noi. (~«Areasm; s-a 1'0 titm:phl!t din pdd nit i.i;:l 1111J va purtap cum seeuvines J spuse el. ~l ne t,r'inrlse a~i.';I~O ,i apai

a IWlallastir-e (Diveiev).

Dar de,?i pru.lftteie in€err~ s:iH d1s€n~.pe (pe mo.naMi. de ],a Sarov" to~[ ~t1au cii el trehuia sa. p-ltimeai'§c.a mtd te diu toate p.iU'~i ~0 .fiindca. era bun. en not". Dar in ciuij];~ tu turor acestor luerurl, oameni'rn conttnuau si vtn ~ [a ,@.l in nu mar ~i m.ai mare, din tQutepli{r1iie, Fait'll:! sa se riSfl~ndise de~la 10: ttla,tili Rusial $tfe:~ meilt pellerin" dIn wate[J,iftpl€~i d:hl toate sitilrill~.e sectat1e se adunau Ht $a.l;'UV ~i la s:i.hastde~ ID:ioga¥ ~[ s:ara"U, ]nvira~i '?~ cei simpH,} monaht ,~ preo~i! >]dul~j ~OOpH - CUVQ~H eran atra~i de sm.illll.tu~ parinte.

In snul U325 el J-a prlmit: pri]][he alpi)pe ma:re]e dure Mihail Ijav'li0vic~. D:u.pit t.nl.di~e, I-a primlt tot carnl pe vremJOO. aceea fl e lmpMa~ul Al~x;a!:[[dru I ['D drumul arestuta rittre Siberi a. m avenit ca siuph.l peieri:m. ~], a cerur b~ ]1BCuv!lJ:l tarea sfanluhl~ de a d nee 0 Yia,td, de p(fm1Jen~a astlLU1~a) tn care el a 'Con timnat sa u:masr.a! panR Ia moarte sub n luncle de '~1'eQdpr Kl!Jzmh:i", Darparintele Ser:af~m pastri oeLe nmm stfin.9B leg-i. tnri cu "orfanel~r'J' sate, surori1e de Ia D~Vieiev.

In plnsele au a:vlltp.rivil~gi~l d!ea..:fimarwre Iamlsmnaml sp.iecfatrolal smntuhH JbiHrin eu ursu 1. hr~ID.itd.e mlo'fll lut, ~Oda.tle'.., spunea britdi.na .maicaM;rutrUll~ 1)1eSichelev~.m:11 aflam ImNJ' s~are .de mar~ incurr~lt[ir:\k ~i descul':a:Jare. d.~n prid:ll..a sanat~l!n de:fic.i tare ·~i a lmf3i tspite de A 11 diavol ut Ascubarea

128

11'11 AlUIIM.. LAZARg"_'MOOR/J

mea (nnmeea Ia huCi1tarie)mi se parea atii!t de grea, anevoioasa ~i die nesu portae rneat bot~d.sem sa paras:esc milnastiFea pentru roldeam1a in t.a.iHa ?~ fara. b~ necuvan nacre. Parinrele Serafim Ii v1zu ispita €U duhul ~i trtmtse dupa ea ca savina Ia manastire, 'iFiil:;irul ascultare .dup,a: porunca lul, m-am dus la el d u pa masa de pl'fuu: ~i am pUns tot drumul, Bra a trnirn zi dnp'a praznkrd Sfiintului Petru.

Psrintele Serattm 0 lui( de uiwa ~ o cond use in chilta sa spunandue «L'Jd;ruica, lacnmne tale nu ca.d pe pamiht degeaba»., Iarapot nla duse 131. tcoana imparltesei Cere~~ti a Iuhiri'i ~~. zise: «SMut-o, m:dca;. Imparateasa Cerurilor te va w!tngiia». S:U·[J~ t-ai ieoana, iar sufletul uti se umplu de ,~tita hueurte ind.t rna simpi p~in;;a renasfuta". gEl bme, maica, mergiaeum la arhondaric, iar matne vlno Ia slliastria cea in.de_lJ<artatlb, imi SpUSf

.ya.ntfJI Serq,fim .hrii'i~tnd :Ul''SU" ReetoMtldindu~ .(MfJmiinare{~ dut,tr;a i1~Cep.tilt:wi ell J)mmu!ZCU pe c{.u'() 0 anuses» Ad411'li ~?mnttiJ SemI-1m,

ca m;tdji a1fi marl .gi'tlfi, ,(l t1'iiit intr-o deptina art.nmJ,tecu fUU1.frtl"

intr-o st(l;J'C de 'lWVi.novt'tli()' jJm'adi.sia.ctl. ..

'SP.. SERAPlM DE SA,flOV ~ <0 l1.JOGRAFIE' SPIDlTUAI:.A

.12:9'

el. As,a .~~ fa,cui. In timp ce rna apifopmam de sthastrte, J-am va.zut de.o.dat:1 pe partntele Serafim sffi.nd. pe un truudH de eopac tn ap,ropier,e.~ chilie:i sale, tar Img~ el se ':ina un urs uria;;.

P'arrui'l:'<Lta de 'eam4 ~t tlpin(( diu toateputerile:<~Pirinte~ am d!"u: de moarte» ciZlli. la prunfint AuzindJij .. ml glasul, ptlri]]j~,eJeSerrafim ~ovi ursul *i. i faro semn m mana. far llrsul, de p:arrdl ar fi foot 0 ftm~a l"aponalar Sf duse detadata in dlireqia ee li fusese arijtatii de bfiUw, ill[NUl des~~ at piidudL Vazind:roa'OO a,oeste lucrurt, tremuram de idea, ~i ehiar atunei dind parlntele Seraflm vern fa mine spnnandu-me ~u te teme, nu te speria)}, en. am contlnuar sa strig ell JRai 1n::lin~e~ ~m dat de moatre, aeeasta-mi este moarteal-, Battamd spuse in replica: «Nu, matca, aceasta fUI este moarte, moartea este departe de tine; :1!.c,e;~'S~,~ este bucnrie», Apo~ maeendnse fa acela~i trunehi de eepac ~i} (\upa. ce filcll rugaeiune, imi spuse ~a rna asez, dup:3\ 'taTe se aseza si el.

. .. !i ' -~

De-abia ne asez.ar:run cand, deodata, acelastars ~e~i din desi~, ~~i se a~eza 1; picloarele p,arintelui Seraflm, Afldndn·ma a.tilt deaproape de .gvozava Oara'j la inCemHJt tremuram de frica, dar, matapot, vazfi.nd dl p arinrele Seraflm n trata ca pe 11n mielusel fad teama si TI dadea painecu proprnle sale m§Jni d~ tr-o sacosa, inc~tulli cu In,oetu~ Imi fe£apatar tacrederea, Atunct, chtpul marelui batl'ful mi se piil'U cu totul mip.unat; era Ill, je:~ de vesel ~i de suiHu,dtor ca. al unul inger, In !Ceie.din uI"m;a, dup:l ce m~ liEli~Usem eu totul J?i tea mai mare pa:rt,€ din p:aine fasese mincata~ ba.trlhul 100 d.a:du bueata . rmnasi ~ mit ruga s~~l hranesc em. tnsumi pe 0.1'8. Dar eu ii ris,unsei: «Mi,:e ~eama,. padnte; ca nu eumva sa mi muste de mallib, dar in acelast limp ma sim~ii feridtl gandilldu-ma: ~Dlc~. mil musca dCJUIitl11, nu V'O] mal pntea gwtix.. P~rin~ele Serafim se ui ia la mine, ;dknbi ~j spuse: iNu~maica, cred (.il nu te va musca de m!i..1lQ.». Atunct, Iual pilinea. pe care mt-o da-' ducse sf dind u-l ursului si)i W).1anillllce slmt:U 0' affit de mar.€" pofl-

. .

DE ARHI'M. LAZARUS MOORE

cere i:ncat ~ f1 dori t sa-I hrnnesc vreme m:~M 1w:tdelung,~d.i, cici

fiara era bUi!nda chiar ~i ell mine, paca.toasa. "

Vazandu-ma. Uni~tita pirintele Seraflm nui spuse «1!1 ~~thinte·sd; maiti1~ cum un leutt slujiea SflIDhfhl~. Ghera..~iIn la .rhl111.o~dWt? C~lt' despre bretw Se:r:tf~m? uUe ,,;~ Imi S'!nj este nn urs, "'ezi, ernar si :fiMele ni se supun 11m' tU,maici; te stroll desflll'a~atl .. De ce 'sa, firn. descuraJati? Daca as Ii luat niste 'oarfe· '00 Ia mine, i-a~. fi mirut pnpn par drept dovada. 'I1e I'Iug ln numele lui Dnmnezea, maiicul1, ·elm 1J:iciodat'i ~i sub mid. un motiv sa nu-trpierzi nadejdes, ci pururea sa iei acest exemplu smerenia Sf~ntei Isidora. in manastirea. et, ea era ultima in oehil taturor, dar b. Dnmnezeu ea era cea djnta~, fiindca e~:t accepta once ascuttue». l'ocMai ma gitltite'3llll;:uum le V'o~ spune suroriler despre aceashi uanitoare mtnune ! Dar, p'~rinte~e raspunse g~n.dului meu':«Nu~ maidt, sa au spui nlmanut nimmc dm relece ai vszut astaizi pinii ce var trece 11 ani de la moartea mea; ~i abila, atunci vola Domnu I ui te va llmpezt cui trebute sari spul" ..

·fu deeursal vremn, exact cu 11 ani: mat tarziu, SOfa Matrona Iii vor hi despre aeest ~uctu pentru prima oara ~ranldu:i Euf-emie Vassiliev, care, tocmat atunci, era deja angajat in pictarea unui portret at p3i["[ntelul Serwfim.. A ~tat dalta, s.rnrera A lexandra itnpreuna ell 0 ~oral pe num€ Ana, fUf"J: martere ale nn.ei. minunl asemanatoare,

"Fil'a at He oprl la mi'lnilStlte", sene ea, "ne-am dus de-a dreptnl Ia s~histr[a cea inuep:IrtatOC, *i apropttndn-ne de ea, f-am vazu t pe p1h:intele stand pe un bustean. DeodatA, un urs enorm ie~i din padure pe pietoarele de dindarat. Mainile ni se umezira} ochii ni se lmp.aienj eon-a. Atunctpsrtntele zi se: ~Mi~.a, de ce imt InspiH.trdbrl::ap. orfanr1e! M.:.d bine in toaree-te ~i adu-ne pupna m:lnga~e.re} cad nu am uimic sa ~e ofer», Ursul se tntouse s.~ se dmH~ direct in pidllre. Trecusera (am dona o.r.e de d~uhJe '~ll!versa,p.e ell parirrtele $erdim 1n ch.n ~a s.a~ clrui, deo·

SF. SERAFIM D/'~ROV • 0 1110GRAPlll SPIRFlVALl 131

d~W;,:we1~i urs a.RMU d:rnn nou, Sf tfu·a stlingad paI\la~a chille ~i Illormai. BI~Ul'amd. se duse.la el «Hi) ei, Mi~a, ·arata:.-mi ·00 ne· ai adus» .

. Ursul se rldi&i pe picioarele de dinapot ~i 1i dadu parintelu~ Serafim ceva jnra~ura[ in frunze, Con t,i nutu i pachetuluj_ s·p. dovedit a. nun f~gure de miere proaspatphn de miere curat~. BiUdmll Iml mierea ~i in tacere 'ar~aa spre Il~a. Fiara paJu Cit face -0 plecaciune, ia.rr,: batr§Jlrl~, Iuand 0 bueata de p;:iJ." ~e din saco~;I} I-n dadn ursulut, «lapa care aeesta sec duse in pidiilfe" .. Snrorfle mal fUri{ martore ~~ la alte eventmente. {~~bJ:r~ Em credinta surortlor in puterea rug~ciullHorpruriutelui Seraflm", l"e,marca autorul Cronidi 'I~i m'll!I~1i dintre eontemporani erau uimili deea

Mai.ea bolnava €alista povestea urmstoare a; s,[tua~~e, HIe s-au dus od.atala moara din Sarov; Ih~'Odata" calul se pOU,wi1 cazu si lsi s,Cfanti pietorul, Inc~t nu SCi: putea ridica. Surorile emu inspaiJllamate; nu ~thm cum si procedeze en caru~a ~i cum sa se tntoarca acasij. lncepura s~ pIlng::}: ~i si srrtge:

«Pannte Serafnn, ajuta-ne!». .

Auaind plansetele ~i }tpeteile ]OI; ¥euw:ra niste monaht ~i unul dintre ei lovt >talll~; acesta sart, pidon;,d trfisni, tnchetetufa pruc:i,orulu~ reveni In loeul ei ~i In tr-o secuudi. ID~111 treense, Un alt monah care vdzuse tot C€€.f11 ·00 seintampla:se~ zise: ~ El, fratUor nol nu avem atata cred~nta c.ati au maicile, De indatit

Ii -,. .~

ce au strigat: «Parinte Serafim, ajuta·ne~» e] a tac:nt 0 mlnune ~.i~e.alljutlt dupa ered~Jlr:dor"', Muk <:liB ceea ee esse extraoru] mu-, uinntol', 'aproepe I ncredibH pentru mi n tea, emeneasea ~Hl imamplat prin tlltermediul omulul lui Dnmnezeu in timpul organtzarh mJli1as:UrU n~veiev.~ Darvom povesit toate acestea mat tarziu,

Iar arum sa pomentrn doar scurta, dar foarte importanta stifle Hisata nou ill de sora Barbara de la Dive~.ev care ne sUi rn~rtur.ie in D€e3l ce I'd ve~~e grad~l [ d,e (lesava~~r~~.i d.e sfin-

J32

DIJ A:llHTM. LAZARUS MOORJJ

lenie al partntelui Serafim, "OdaHl am ajlUlS l~.l p:arinrele Seranm, la. s~biStria sa", P oiVesd ea, f(i~'r pe 1a~a lui Se aflau m.u~te~ asa incalt saRgele ill picHf'a pe ohraji. ~1i S~ fi:t:cut. milli ~i am vrut s.it le alung, du.r e~ spuse: «Nu te ;a,trn nge, ·bm:uria. mea; s:l ingiduim ca ortoe suflare Sa-~ laude pe Domaul» (>1». El este ~tit de ,iilidltor!"

Totu~,ml rl15daJ'le;a era oea care eenta alit de 'mu~l, rfit m:ila pUna de iubtt,cpentru once ereatura a lui Dnmnezeu care, du,pa Sfantui lIS-lac Siru~~ este un semn a'l C€~Of' desifv§rsit]. Oricum des! atlnsese asemenea ,mimi de ,desavarslre st

l ~ '" . - ~ I'

a@ta nepatlmfre, st.intul nu-si tnceta nevojnte~e.,

la revenirea de 1-21 sHilasU·ia. dln a.propiere inmatlIDlUI',e, 131 obi:~l1uia sa gusteputina hrana, dar numai 0 <taUt in zl, '~C§l des-pre somnul saulol t serie unnl dlntre M.ogntfii: sai, "acesta era lntotde-anna de scurti durata, iar in Hmpul ultimUor s.W ani devi~ri, p~lntele Sersfim hipta, mal ales, co. odibna

de JlLoap~e. .

Monalil.ii€'a:re venean sa-l vizileZ8 pe sffintul ascet n gaseau dOl'I1rind fie in ehilia sa, fwe m. anteesmera ill fe~ndte at~tudirn; uneort d.armea pe podea eu spatele la perete ~i eq pj. t:j,Oan!~e tnunse: cfiteodata l~i spriiinea eapnl pe un ])u~tea.n sau pe 0 piat~d.~ alteori se m,Unde.a pe bu.~~elJLi ~i pe saci umplu li eurnl'l1mizi ~i nisip care se aflau in chilla sa. Cu cit moartea se apfOJl;~a.} sfintuf incepu s:]i, doarma. intr-o atitudtne atat de in:comodi~incat: era impostbfl :sa n-o !plrive~U cu veneratie: el states "kEppn uneheat st dormea cu fata si eoatele pe podea

b~ ~ I ~ t !Y. ,

sust;i.n:andu-r.;i capul en main.ile. Nu nott simu alteeva decat

, Y v I' n

utmire flll iata. unet asceze aHil de fomudabtle''.

Sf1Ln tul Sel'M.irn ''11 tulbnta pe tulburator" chiar atunci dnd pu~edle sale omenest; slabisera, Sfin pi lni Dnmnezeu snnr en i3ldtElY~.ntt u-imi1t.o['i 5,i de uefm~ellies! Omul nu p oat.e dec~t sa

a) "s,uj~area loaM sit ltUl,de pe lJrtnMJd" 89m vercS1"u~u;a greaca

(Septuagfnta) a pSfl'lmului 150: 5. .

133

Sf uhne::ruscil, sa- L 'adore ~i silFL pF'Qis:~aveaS'ca\ p'e Dumnezeu Care 1i d~ cehn fwe-l mbeste arata. tmbelsugare de har {a).

oJ' Am pomenitkj4 de diteva orta.ttttui'ine(l; regr-etabi'l/t. ~tkJpt-aM jiMa de i/ant de Mer? unn din [mf,if de In SUr-Oil $I @ ,catr;e i1UtL,'!ii' sta. retui Nif()tt, in 11Wti intettJ£onat nO: m:l mt~ p:il$l'm,~ mctff'M (l;sy,pra U(tt,s· tor is}Jtte ;caresz.mt #:uwita{Jtle In vta(:q: tU,1/iui ifUn$. Qr.icu'm"!l lW~ 1HJl/1l s:cris de.~pre aceest« JMlurn Q4 C"t-iJic:a jUJ' eel C(J (Z:U1 Jost isplti~ A.sefnefrea terner! sunt UfOf' de· fnWles . .nimpotr'itJii~ ,ifitrfii tl1-$#1 1'lf:l p.ot fl in/elB# de mlrltea 'fuJ.ast1'ii, M"tlIt dup(f; moa.r:tea pitrinfeJui S"e.mflm~ $1J·om;u:i ,en p-rivi're ta IJlCompat.fbiJJ.tatea p ifumtleleger.ile dilum Qamellii SafOVWfJi §i ~a"'tnllJ Sei'afin; tl~$em~mu i~.tcii 0 tr.tidi/ie vie, .in tnud 1848 eelebrul peJerin ~'i mdor A .. N. j~lmiavrov a r"li.zlJat mlit.ui.suretl. HI fu uim# s:it aIle ac.estea ~i apela la ij't-a,1'ep:d de at1f,nci /saia .cd daiJett pen.rru a .clilxjmo f.xp1icalie cu privire fa atittuitnea tiU4aMfapi tIe ::.;/lin.t. ''l)uj},it voro lui: J)umuwzetl-, j}ot tfpitroa. miin:/-elp.gtfri Mire o,amenii (.-ei: -rnai ,ifinfi, (hlptl cmn aJ/tim din- vietile 1.Q.r~ sp,J,ne piit,It.ltele .staJ''et '1)ar s.ii flU. etli pr:edeceSfJrul :mei'!~ (smtEtm Niflm) a~.w 0 (I'fiPl#~d. Si1W.e:tlJ #,Pro' juudil s.umiijafii de JJlirlntcle Seraftttf"_ Nu ne epa linp.etle f).ou,(j· fllNtror m m'eme'tfl 1YJ$j)(:!ctivli, di In; 1$t$omai sli'fna, ci cea ma£' a4iJnci'i ven-

era~fe era 1:~ecesar(J fa/~ de ,U1'PUJ ditt,hw c(J:t mad mati sjtlJ(i oj ltti ,DuPl..n~i?t1, ear€? era ·m.in.unat tut.r<e tifi1$fti i'8tregii hum. 1ba~i1 aC"Q$te tuernri. aUfbst doar tfeptat rBlK4ate pe parcunn;d until -ttftreg sec-ot Prin Uf· Irt(1J'f3, sii nu.f: judec(i!fl$-j'tre.a aspru fie eel (}'(J-W 1,NUI pt.dut ev#a· a pfirere iumettscii CtI privire ltl. c()'fltetnporanullor. s.a Ie liLfj,am pe t(Jaw tn $6- Q;1,,({ lu.i Dtw.nezl:!tt. ~·t sa !Jomenim numele acestr.w,a: hI n.rgljci'U-nile 1l0'4S.trrJ odatii ,cu· ,mmele pari1l#Jor; fmfjlrJr ..$l prieteniJ()r ~'flinttdtli.~ 'P.~/um#e" lsffia. af doi!ea, .lost/. }.fa,rr,u tii.ct.f'tul, duhmmi(.'1d silt;. liar-ion, ejJt.w:.opui Atrtm'Jie .de Ttoroonej ~~f 0 »uU!.ime de aseft/i ,de ."In mv~iev (atat bil1-batJ, ail fifotMiJ C<u ru;giiciUflile l"Ot'" 6, DrH.l1n.nel" en mili'i tie' no~~ PitcatOfii:

S/ii.11l'll1 Semftm cu, ,eoptl.t, Acteare,{/i rtJafi;r:aId de arb-im. Ciprlan de fa mi#lt'ist.ire.tI Sf4:nt4 l'reime, ltmdanville, ."'lew }fork.

oS§: S}HMPIM DE SAROV· 0 lJIOGllAFJ11 SPllUTUALA 135

Capi'tolnl VIII

o minunata descoperire facuti lumii

Dar cea mat minunata, mat uimttoare, su.prdireasca revela!ie dumnezetasea ne-a fost oferita de fHidnteie Serafim in couvoroil'ea sa avuta ell N. A. Motovilov (a).

Aceastli descopertre, 3t:e$Sfi'f du mne?..eiaSfC~ revelane are neindolos 0 semnliftmpe cu caracter u.n~vers.al. Cn ad.ev-arrut no este nimtc nou, fundamental in ea, ciel tntreaga re¥ela,lic J.'!! fost nferita S.fintUor Apostolt mia:r in ziua Cindzectuni Dar acum dnd oamenii an uitat adevarunle esennale ale r~ligiei erestine Sl sunt cufundati In tntuneneal marerlaltsmnlui sau

;r I ~ .

1]1 lucrarea rutiniera '~[ exterioara a «n.evoin~elo:r ascettce",

r.e'velwtia parmtelui Seraftm este intr-adevar extraordinara, as a cum a eonstderar-o sl el C1l adevarat, "Nu- ti. este dat numat

. , ..

tie sa ]n~elegit acest Iueru", spuse p'alrintele SeraOm la sFar~itu~

rev:eI:1fiei~ ,I ~i prin U ne ea este dlruUa. in tregU &UlnW

Ca stralucaea fulgerului, aceasta mumnata conversape a Huminat Intrea.ga lume care s'c ana deja Clutundalta in letargie ~i moute duhovnlceascs, ell mai putln de u 1 secor imllintea

a) C#,Wr d~'COPtJ1"j)!rta m.antlscri,..'>tlltJ1 hd lVotomt()V f.fJprezintii >Q mn.re mittune. ''ri1?W de aproa/Je it)' de an~ aces! ff]Llll;u.scri.r; e~:t1'(Jtn de oatoros a fost ;1,m-u:wmih1tat 11.l't1'-o tltccre tottdii p n lost in _j)'(Jric.'oi de a Sf? dtstnJge; c-ad [usese deja aruncat # zacel/t f'f~t1'-Ult maidar de mv'f'tllri de n-imic, $Mb 1m S'tra.~ de pmf, Aici afost d.fl;SQVp?riJ ~n driP mJ-nu-n{,U de S. A. Nil1,l.S; ceJelwm au,to~ at ,edr#:i "Muihun. i.n .Paroa': ,eu v.e-iUlmti'e Giitltand frantm'j, din mara marelui piirinte. S'e1f4/im, Nitus scotocea Pti'ntm t'estu1'ile af,kltfJ in pori ~-t .tot:m(l,i era pe punct'l'll d,s' a-p p~ertk niidejdea tit ,(I tffm. ceca, dimJ.. deodatiJ un ea{eJcu Q :~Crier(!Joal'te IF-tearsi1 ii at:rase atfJnpa. Acesta !;·a ,(ja:vwtt 4 cuprlnde lne:t:rJ;oriit,{Q htt Moto:.)'tii!iJv -?i in jelul ttcestae/e au ajutiS sii po,(J,tjj fi ofor{.te ortlSltirli. MemQrifle au lost llasftc it~ «,.ud 19'02.fi aufost tipc'lr'itrl in "{iNTi m6SCOy/te I' i11 antd 1 j)fJ3~ ,aprfY(lpe lJ~ mod'S.i1:mdtan a (1.vw. toe ¢ e.r1)ZI.-'fUn'ed moa~teJor ~d:nhllui Smifirn.

1~6

,-

DE ARH1M. LAZARUS MOORE

luptel ll11lpotr:iva iC..,e~un~smulUi dtn Rus.ia *ru ~n~f-O vr,erne ciod 'credh1ta cre~tlna se afla intr-un prommtat declin in Occ.iJdlent. Aiei Sfli.nt:nl lui Dumneseu ne apare co nimiC mad pre] (!IS de mant prooroci prln care tnsu~i Duhul Sifmt a vor'bit Noi red[bn mat jOtS cuvmt Cllll cJtv:int io.treaga coJilversatie fihl'a sa farem vreo intef[il1rem(fe personala,

Conve:rsatia Sfantuhti Sera:fim

,.

eo N~ A9 Motovilo-v

Erajoi. Ziua em posOiI!Tloratii. Zapada. se asternnse tam de 2 () de ceo Umetri ,pepdimint ~,i fulgi marl de zap·adac~ de-au din abun:denti din cer dlnd parlmele Serafim a tuceput c!).n:versa.pa sa cu. mine pe UJ]! ,cmp' de lmng,"i, sib:[stm.'ia Iu]} din apropiere, in p'atrtea opusa rltdui Sarovka, Ia poalele deaJ:ului care cQlkH)fo:~ri ill paaa spre malul mului lUll spnse sa rna asez pe ttunchiul mud COp~31C pe care :cocmai Ii (toool'ase, ~i el 'in. S.UlS~ se asez~ pe vine in fata mea

" ,

'fUomnnl mt-a deseoperlt", spuse marele biUrItn.~ "faptul

di.ln oopiHiria fa al avtu marea ,dorinta dea afla SC(lIPU ~ vietH noastre crestfne ~i c~ till mereu ai mtoobat numernase persoane de mare finQta dubovniceasca despre acest lucru", Tt'ebute sa: spuna:ki ca de 1'11. y{\rsta. de j 2:. ani acest g:ilnd Uti preoeupase mereu. De fapt, cescetasem 0. mulnme de elerid cu privJre 13,1 aeeasta, dar raspunsurtle lor nU'J!~ dUdusem'l nid o satisf3lq:ie. Aoest lueru nu-l era recunoscut b~tr:lnub[d. "Dar niment" ~ conUm:ui plrin~ele Sendint", nu ~",a dat un raspnns exact Ei li-au spus. «Mergi in. Biser'idi, ~.·oa:g:a-te la Dnmnezeu, ~);astrexl,l~, p.m;'!Illfl.cile lui Dnmnezsu, [~t blnele - acesta este

- scopul vie~U crestine». Unit au fost ehtar indigtllap. de faptul .c~ e~ti preocupat de curiozUa~] JprofiUte: ~i l~i spuneas: «Nu c:tuta luerurl care te depasesc-, Dar acestia fill vorbe .. au dU[PH cum saruvenea. lax ~CU1U~ bietul Seraflm i'p va expliea in ce consta en adevarat acest seop, "Rugaciunea, postul, prtveghe-

SF. SERAFIM DE S.:4.ROV - 0' BIPfilMFl11 .iYPIRI1VALA

137

rea ~i teate celelalte fapite ,r,re~title~tijtndi(tlent di't de bune [l,..,t fl ele in sine; nu constitute scopul vietti noastre erestlne, de'~i e~.e servescdrept .m~jmoa\Ce .~ ndispensabile de a aUnge .atest ~el. Adevaratnl scop al vwetU noastre cresnne CQllsdl in dobandirea Duhulu! Sfint al .hlti Dumnezen, dUll despre postori, rugadunl)pri vegber.i~mUostenU ~i orice fapta buna facutit itll numele lui Hristos, ele reprezmta dbar mtiloace pentru dobftndirea Dutmlui S:fant Dar ia amime, flul meu, numai f:tp· ta buna in numele hn Hristos ne of era darunle 5fantulllli' Duh.

PQr.tr-etm /nl N.A.MQtovtlov

Fin duhotmicosc at sjltntului ~er(JftlN lie $4rov ~,i c:r()R,UYU .tilJ imJ.af/ftttiifor sale all prirJir€ Ia doblfmih~ea Sfontului Dun.

138

DE ARHIM. LAZARUS MOORE

Tot eeea ce mr este facut din dragos~e pentru Hris:tos1 cb:war Gaea poate fi bun" nu ne aduce nicl raspbt~ in viata cealalta ~j nicl harul lnl Dumnezeu ill aceasta, De' aceea fromnul nestru Usus Hrlsros a spus: "Cel ee na aduna cu MAne, d5ip,e~te" (Luca lW; 2(3), 0 faptl:~ bnna nupoate fi flumiMa.ltfel, deoarece, ,rniar' data nu este ficutii ill mnnele DO:nIDllllind, totu~l ea esse buns, s:m." til Seriptura spnne. '~in orice neam, eel ee se teme de ill ~. face dreptste est€. primil de El~ (F:rpre 10: 35). "Dup!l cum vedem din siant':} i.stOris.ijre! omul care luereaza dreptatea este atilt de fl~acut ~ui Dumnezeu mdt, de exemplu, mgerul Domnului I-a aparut Ia ceasul .m,g~cllUln Jui Cornelia, snta~ul drept ~t temitor de' Dumnezeu ~i a spus: ~Tdmite :barbati .b. lope" la S~mon ~1])ikaruJ; acolo i~ vet M~~ pe Petru, tar ellli V31 spune cuvi uteEe viep~ ceicive~ltce~ prtn care tu ,~i to-ali.i, casa ta vil[ vep ma:m:ttUID:} (a). Astfe'l, Dommul fMe u~ de toa te mijloac.eIe Sale dumbeze~e~ti ca rnsplata pentru .aptele ude bune; oeazta de a" nu-ti pierde rasplata In viat.a ce va silfie. Dar ingadu~uta din partes lui Dumnezeu a fapoolor bune ce nu sunt tacnte fu numele lui Hnstos Sie Umiteaza Ia aeeasta: Creatonu ofura mfjloacele de a .le fuce vim (cp, Evt. ,6: :I.). SUi ill pn tetea omului sa, IDe fa;.ca vli sau nu,

De aceea Dumnezeu le-a spus illlde:Uon "D,wcl atl fi erbi n -a'tl avea pl1i'C:lt. Dar aeum ;d,ef!: N ot vedem. De aeeea pttcatul rtmfiifie asupra voastra" (lO"1l 9:41)_ D~ci UJl om preaun Comeliu se bucurs de. aLlen lia. lui Dnmnezeu pentru faptele sale, de~I aeestea nu sum facute in numele lui. Hristos, ~i apoi erede in R~ astlel de fapt€: 11 vor fl seconte ea :fiind filcute din dragoste pentru Bristol), doar prlncredmta InEl Dar in sJ!lua· tia opusa omul nu are dreptul sa "Sf plinga (;a binele sam nu are met un .. folos,

. NiIJ are tnU"-adevilr nkl0,data -vreun folos, doar cu exceppa ~ind em est@' .fa:,tut in nnmele Silu, i:nUuc~ll biuele ffun pen~

a) ~n.ttd Serafim o[erii rioat' inf.eiesui di,i Fap,te to; 5 # flU cih!azii ad U-tfet'am.

SF. SERAFIM OIl SAROV - 0 BIOGRAFIE SPIIllIVAk(

139

tru Bl nu numat cd merjtao cununa a c,f,edinCiQ~iei tn veaenl 00 va sa fie, dar ~:i itt aeeasta vm,ata ne umple de harul Duhufni stant. in phis, ~a cum se spnne "Dumnezeu DU da: Duhul CI!l J11asuri1. TaliJ iu beste p,eFiul ~ii toate le-adat in mAna LUt"1 (ID.Olll1 3~ 34-- ;$).. Asta este, e:reeJ:en tao

In dobandtrea aeestui [hlhrn ~ui Dumnezeu c.{)1):Stai ad.e: var.atu~ pel am viepi noastre crestlne, in. timn ce rug;uiunea~ pdve sherea, pestul, mllestenia ~i alte virtu~ Cl>e~tine$,t~ lucrate in mnnele ltd Hristos sunt dear mijleocele pentru dobsndt rea Duhului hri Dumnezeu", ~ae lfilelegi dumneata prtn do" bindire?'l l-am mtrebat ~u pe p'ifinteme Seraflm, "Nu lntefeg ihUl1 totul aceasta", "Dobandirea este aeelasi lucru en a. obtine ceva'', raspuase el, (~lnfe1egi~ desigur, ce ]n,sean;!Il)la ,sa deJ;l:iu· desti bant, nobind~re1t DubmJui lui Dumnezeu este exart ace-

t •

]~~ ~uc__ru. sm destnl de bine ee tnseamni in sens lumese, ex-

, , -

GelenUf~ a doba,nd:i. Scopul vieUi o:nnenilor Inmestl o'bils:nniti

, II ~ ~ ~

este de a dobandi sau de a face bani, mar pentru nobtltme in-

seamna m "plus de a, primi. onorun, dlstincpt ~i alte l,'~pHltid pentru serviclde aduse de ei gJuvermdllli. nobilnd:trea Duhului hi~ Dumnezell1 este de asemenea un 1 ucru de 0. i1npoJtIlan.ti C2- piEah::; dar e. dita~or de bar ~j v:e*ruc ~i este dohand~t aprda,p-e to. a.eelea~~ modurica ~,i capltalul mUfI,e(ar social ~i politic.

"Dumnezeu Cnvftntul~ n'Umne~eu-OmuWI~ IDo.mn.ul nostru Iisus Hrlstos compara viala noaslra 'CU 0 pia~~ iar Iuerarea viep.i noastrepe p,am:mt EI 0 num~te neguliUode ~i ne spune Doni tu~uror: !'Ne,gu~~Uoritip~ni ce voi venij, (Le. 19: 13) "ras-t1ll11pl:irlind vremea, caei zilele rele sunt" (ifes. 5: 16). Adici, fi in as-a Eel ;meat sa caneti bmnecuvantaIi eeresti in aproape lOt

~ r' , 'I' _.

timpul vietti tale prin bunnrl pambtefti. B nnurtle pamsn . ~stir sum v.i!rtunle lucral€e in nmm.eJle lui Hriswsc $i revarsa:rea aS1~Pp.l noastra a h1l\ruhili Atotsfiutulm Dub. ~~in' parah ols fectoarelor celor inre1ept-e ~i a ,eclor nejnt,eJepte~ atlullci cfmd 'I.xdor IIlem~elepte Ie Upsea ulei~ s.a spus: d1ergeli ~i va cumpa·

14()

DE ARHlM. .LAZARUS MOORE

fa,!1 inplaJ!a». Dar, pe r§Jnd e[te eran duse s~ cumpere.usa cruna" rii de nunts era, deja Indlisi:1, iar e~e nuau mai putut Intra", Unfi spun lei U]liSR untdelemnulu i din candelele .feeioarelbr celor nehI~~epte semnifica Itpsa fa ptelor bnne.m viata'lor. 0 astfel de in terpretare nu este prea bu.na. De ce sa le fi J.i:pl5it faptele hune daca ele sunt nummte feeioare, chlar d:aci nelate--

,

lepte? F,ecio:.uil:! reprean Ui suprema vlrtute, 0 stare tngerea:sca

~i ar putea in10cui toate eelelalte virtuti, Ell cred cit ceea ce

- ~

le ltpsea era harul Atotstantulni Dub allut Dumnezeu,

Aceste fie,c:ioare practican virtutile, dar In tgnoranta for duhovnteeasca ele presupuneau ,ei viala ,cre~tina consta doar in luerarea vtttulilor" tucrsnd.o .fapta buna ele crede au cit tmpUnean vota lui Dumnezeu, dar 1m le p~s:a prea pu lin. d:ati dobmdeau prlnaceasta hand Duhului SfiWt Aceste modnrl de v~le'~uir'e birz:ate do:ar pe facerea btnelut Htra 0 atentl eercetare daca ele aduc harul Duhului Srunt sunt pomenite in caqHe patrl.stiCe: «Exista nn alt mod de via~ 'care esse socont bun Ia moepu t, dar el sfar~e~~e in fundul jruiul'ui».

Sf1Lnnil!. Amanie eel Mare ill sensonle, sale ,c:1[tre monahi sflune despre astfel de fecloare:: «~Iu~d .~n:onaM st fecloare nu au nid 0 idlee despre djferiteietl purl 'de vQlin~a eare ac~iootea· zA in: om, sit nn gUU fuptal ca nol snntem inflne:nta:tl de trei

~ , • . 'I I

voin~:e: cea dintal este desavir~it"a1 si manJl:uitoJl!rea vointa a

lul DwnneZ'e"u; cea de-a dona estep'~p~ia rtoa~),~f';t "ninta umana caret chiar dad: nu este d:iistruLtiva! nu este n~ci .lllintui· toare-, Iar at:ieasta a treia voitl~a a vritJmaflului it invata pe om fie sa nu faea nid 0 fapta buna, fie s.a le fam din orgoliu" san sa Ie fuca de dragul virtutii in stne ~,i mr de dragu~. lui Hristos, Cea de-a doua, 'propria Jloastnl voj,nlu, ne inv3'ti{. sa facem totnl spre a ne. nata patimne" sa u ne inHra,J~i. ea ~fu vrljma;n.dr ~~ faoem blne de' dragul bine]ui ~t sa nu ne Ingrijlm. de .ha.rul care este dobandit prin lucrarea bine.~ui. Dar (ea aint~i, voin· t:a. mautuit.oare a. [u[ Dumuez,eu consUl in ~ucrarea binelu~ doar

SF. SERAPIM DE SAROV· 0 Bl0GRAFltJ SPlKITUALA

141

pentru dobandirea Sftintuluj Dub, ca pe 0 comoara neseeata, v:e~nic~ ee nn poate fl cerect evalua.ta Dobandirea Sran tulni Dub este, 1Cil1 sa spunem asa, untdelemnul c:are Ie Iipsea fedoarelor nelnpelepte.Ble au fost numite asnel fUndca ele uitaser;;ffi de rodul necesar al virtutli, harul S.fa!l1 tulni Duh, fitru de JCaI['(~ uimeni nu este ~i niCi nu poate n mi1i.rtnjl~ cad; «01'«e suflel este lntk-U de Stantul Duh, Inflacatat de purhate sl Uuminat

mi,sUc de ;{:,atre Unita~ea Trehni,cil». '

Acesta este untdele.mnul din candelele fecioarelor celor lRtetepte care putea stl1arda mult timp ~i stralueitor; war aceste fectoare en candelele lor aprtnseputeau sa~· L inmmpine pe Mire~e Care a vente la mtezul noptli ~i puteau tntra in cwnara. de I1Iumta. a bneurtet im;plreUJ];,~ Ctl EJ. Dar cele neintelepte, desi s-a,u d.us la prua,tI s[ cum pere un tdelemn anmcl cand au vamt ell Ii se stln,geau eandelele, nn S-i}U putut llrk)~n:e Ia tl mp, d,(::i usa ern deja im::uiata.

Plata este vtapa noastra. usa camifrii de nnnta care a fost inch:i.s~l ~i care a impiedicat drumul Mjreiui este moartea omeneasca; fecioarele eele ln~elepte ~i came nell1J¥eiepre sunt suflet.e~e erestlne; untdetemnnl nu reprezjntil faptele cele bune d harul ,A~:o~fftnndu]. Dun. al lui Dumnezeu care este dob~ndit pFin mtermediul lor sw care sC:Mmbi sufletele.de Ia o stare la aJta - ooi,c:'i ,de la stricicinne la nestdciciune, dela moartea d tlhovniceasd .b. via!a duhovntceases, de la tntnneric 13. lumini, dmn grajduI vietH noastre (acolo unde patnnlle sunt legate preeum anh,nale]e mute ~~ Harele salbatice) 1n1;r4lrlTemp.~u a[ Dumneseirit, in camara de nun til stralucitoare a vesuieei bucurii lntm H rlstos Itsus, Domnul nostru, Cr:ea tpnu~ ~ Man:t!l.dtOfu1 st

ve~ntc~ll Mire al sufletelor noastre: '

(:at de mare este compaslunea .Lu:l. lI)utttnezeu .fSlta de miZetia noastra, adica neatentia noastra far.a de pnrtarea Sa de gri j::l pen tru nOl, alunci cmd ])umn.ezeu spune; ~ In t~l, stau la u~a ~l hait" (Apoc .. 3: 20), ifl~egand prin "u~ajj 'mrsu~vie~j noas·

142

DB ARHlM. LAZARUS MOORE

tre, us,a care OU a fost 1nC~ inchisa de ,cjtre moartel 0, cat de mult as dorl, exce.llent;f ca in aceasta viatl sa te poti ana me-

~ r ! t1ti;t I 1

reu in J)un1.d lUi Dumneseu l.i:ln, 0063: 00 V'l voi afhl, irUr-3ceea,

va voi judeca» zlee Domnul. Vai noui dac'l EI ne va afla phni de necazurtle ~i grijUe ~srUfi veacl Cki etne-t vaputea suporta neeazul, Cine va rezist.a miniei de pe ehipul SiU? De aeeea s-a SP1Js: "Prtvegheati ~i vi rugati, ca sa. IlU intrati in ispita" (Marco 14: 3S}, anita &a nu cumva sa vi( lipsj,ti de Duhulhii Dumnezeu, cki prtvegherea ~i rugrleiune:a ne aduc harul San.

Desigur, orlce.fapta buna farum m numele lui Hrlstos ne oferl harnl S.ffin.tuhrl Dub, dar rugadunea ni-l ofed. mai -mult ca orice, cacl ea fie este intokieauna la :indemilnit, ca sa spunem asa, ca un instrument de dobandtre a harului Duhnl:ui. De e:xremplu, ai vrea sa mergi Ia rn serje:il, dar au ail oiel 0 Biserica pe aproape san slujba s-a termlnat, a1 vrea sa. facimUostenu "nul cersetor, dar nu gase~U nici unul, saa nu ai .nimic de dat.; ai vrea d4i pastrezi feeioria, adfca s,a Tarnai neclSil:tLOfit, dar nn ai {aria aeeasta din p,rjeina temperamernulul, S'aU dinprtema violentei v'ic.1e~gurUor v~A~3§ldui dirora .nu le

P0ti face fat'l drn p. ricina slabiciunilor tale omenesU: ai vrea

:t '. , ,

sa f'aci mice alta fapru. buna 1n numele Domnulut, dar fie ca

i~ ljpse~l6 puterea, fie ocasta de a 0- face. Aoest Iueru IIU se potriv.~te in cazul rugaciunil.

RJug.achmea este Intotdeauna la indeman~ orleut, bogat san saroc1 nebill sau oameai simpli, puternlel S':lU slabi, sinaro~i san bolnav], drep!-i san pkil:to~t Putuetl jndeea cit de mare e')te pnterea rugarnrn.mil diiar ~ in 'cazu[ nnw om 11{ld1tos, atnnd cand este facula dti.n toata tntma dupa urmateml exemplu din S.fAnta 1'radifie. Atunei eand Ja mgamintea unel mame deznada~dujt~ careia Ii mnrise unicul ei flu, 0 prostimata pe care ea a; avut ~a:nsa ,5·0 in tame asciI, Inca: necuratil dupa s:avru:~irea llitimumui ei p~ca~ mnd adanc mt~cat de profunda intrismve a mamei, a strigrut cu 1acrimi~ rugandu-se DomnUlht1i: «N1U pen~

Sll. S'BlMFIM Dl'i S"A1WV - >0 BIO'GRAJ?fE SPJRll"lJAI .. f

143

tru 0 biara pac-iiooasa ca mine, cit pentru bcrimil:e unei mame iln.trjstate dupa fiul ei ,i ell wi e mcrezmdu-mi in bWl~l$let4 fa eea pUna.de ·iubire ~i in puterea Ta eea nemarginiti11 Hristease Dnmnezeule, 'inviazl-i flnl, 0, Doamnel», Jar Domnnl l-a invilat. Vezi, exoelent:;U Mare este puterea rug~ciWlji, iar ea adnee en sine mal ales Duhul lui Dnmnezeu ~i p'Oate Ii practi~.l;el mat simplu de absolut ondne, NOj. VOID fi binecuvantali dadJ: DomlluM Dumnezeu rte mId trejl ~i plini de darurtle Sfintului S~l1 Dub. Atund not putem rutdiijdui p1ini d.e indrazneala ~~clIi vom fi ripi~i._ illlJlorij ca sa fntampinam pe Domnnl in md uh 1'l (l'Tesal 4~ 17). ~'.Care :vine pe norl, cu putere mnJm sl en sblm" (Me. 13: 26) "pentru a: Judeca viii ~i mortit" (1 P€,t, 4: 5) ~ I(va rasp. aU ftecaruia dupa faptele sale" (Mate:! 16: 27).

Exreiema voastri binevoieste sa creana cs e 0 mare fert eire de 9; dis~uta 01 bietn1 serafi~lt crezand ca el nu e Itpslt de harul DUmD.ulJ!Ji Ce sa spunem 110i atunel de Domnul Insu ~il. ~~vond nesecatal tuturor binemvantihi:ior, atilt cerestt c:lt ~i p~lnte~ti? Cu adevarat, in rugaclnne putem vorbi ,cu Ell' eel plin de iubire ~i de via:td dtt;lt01"ul Dnmnezeu ~ Mint.niwr LlSUSi. Daf cluar sl wei noi trebuie sa. ne mgim doar paw dind Dumnezeu D~ul Stant pogonra asupra 00&'1r:a cu barul ~'j1il1 in m~ura pe care nnma! 111 0 stie, ~i a tunei csnd £1 hinevoieste sa, ne vizlteze, noi treblli'e sa ne oprim rugaelanea 'De ce s~ ne mal rugam atnnci c~ltre HI: «Vino ~i te sal~l11ie~te huru llO~ ~i ne curat~te pe nol de toatE intinAdun,ea ~.i mantuh;ste, Bunule, suHe~ele noastre-, atunci cand El deja a ve:uit la n~i sa ne mintuiasdt pe cet ce ne-am mcredtntat Lull §i en adfeviU'at chemam Num.eLe Siu eel Sf1.n:tj ra pUni de smerenle ~i dra.gosre sd-t putem prlmi pe El, Man.gru.etorul} in casele sufletelor' noastre, rue celor ce infomeUim ~i tnsetam dupa venlrea .Lui. f tl V()i explica a.ceasta, eX£:eiente1 tale, pri ntr"un exemplu. inch'ipui"€tU.e-~i ci m-ai invitat sa-p. fac 0 vizita: ~i cI la hWitafia, ta eu 'fln ea sa discut ell tine .. Dar till t::onHnui s.a rna invw'ti,' splllnand; «Intra! te fog, Te r'Og s:1 intdh>.

11i4

DE ARHIM. MZAIU1S MOORE

AtJUac~~ eu ~ fi obHg3\t sa gfilThd"es;e: «Ce se 'i!mtitnrpla ,roe~.?

Si-a ~~$;[t din nltinti?» La fel se 1nm~Ip.la. SI 1.0, call1ul DiOlliluulu:i

,~ ~. ,,~

llnmoez€uluh nostru, Smn.wl Duh. D€ aeeea se spune: ~~Op!':ili"¥a

~1 rUl\lo~te~i ca 'Eu SUlIJJ:t Dumoezeuj. irna1la-MQ>voi pepamwt" trs. ~5, ]0).

AcUca~ m~t V0~ ar~.ta ~i vol conUnna sa mc~c:-e.astn adcu~ erode ill "'tine ~i M;I. cheanla~ ~;i vQri '\~rbj (.;.1) et ~a precum ditl:d.~ va Mil vorbit cu Ad:am trt tat, ell Av:ramn. sf: fa0o¥ st on alti SlUfi·

~ I ~]I

tori ~! robi a1 M~jJ en M.oisie ~i E{lv ~i 'CuDei' ~€menea 101~ Mul~i eXfllira fa:pt:ul ci1aifeasta:aa.cere se 'refBrtl. numai la cele lumesti. Dar eu tp Yoi spune in. nuIilleb;,~ In ~ DumnezeI! .c1 on este doar neeesar s:a fhn mor~. mp: de acestea ~ai rugaCiilJ.fle" dar atuncl t;jnd prim! atotpmernida ,tredifllei~i rvgadullU, DllIln:i!l S:ffil1t b~Hevoieste Sit ne vizi teze &i vine 1:31. not in t~Hnairo)t.ea bun:itiltii

~ - ~ Jt:",. ~

Sale 0Bilei negF~itc~ noi t'rebu ie sa fim luorl!l ~~fa~j de rugac~u. ne, SufAetul \'Oi'he~te ~:i. conye;rsie:arz'i in nmpul rngmaJUilliii~ dar la coborsrea Dnlmhn Sftint noi iti"ebuie si ramanoeul mn-o laoere: t(.ua.li:1i) pentru a a.Hzi limp~de ~i inre~~bi~. teste cuvfn· te~e v~etii celte,l vesnke p~ e care ElvJ... binevot ~ltunci s~l [iii le

I' ~.

oomQn~re.

Absollin ta sobriet:uead.t a sune:tulut~ cit ,~i a trupu[U] ~~ a~olyt~ tura~~e tnap'easti este necesara ~n aoeb~~ timp. Axe'le~ ,oorinte ~D fost re~evate~i Jle muntele Q01"eb~ atuncrcind. Ii s-a spus is'l1aeli~jloT ca nki niitCttt sit nu se atlnga de: s!Q,i~~me IDr tim.]? de trei. ztle lnamte ca. ]i)umnezeu . .sa·~[ f~C'a trp~ri ti~ :pf MIUlteie Sillai. ~'Cilci Dnmnezeul DOStl'U este un foc care srde tot I~ea ce este neeurst 81 nlfilJlen~ dintte ce:IDi'II,mgJar[ti tru-

~ .t" " ,

peste san suf]ete~te UU pot intr1l tn .comnnhme cu Bl", ~'Da}

pad[1te,tt'.:1lt ce [])e ~oti ~iu.ne despI'ie alte .rnpte hnne s,ivar*i~ in mluJlele tUi lid stos p'entru a. dobrtndJ. Harul S:rnn tul oj Dull? . Nu :M\"orbit d~fit des:pn~ ]n~gJcjl!l1:re!7' Sa dw,balld~~ti hand Sfimtnlui Dull ~i ,prin prau;ic~rea mturor celorlaUe virtufti in o.il,ullele luI Hristol5: Negntit'()l',e~te duho:v]J~ce:~1Je cnele s,1' mai

SF. SERAPfM: oe 3.4B;OV' - a B1QG'RAFl'E SP1Rll'UALA

145

lodes en eelsde Ia care capet1cel rnai mare f:~tig. Acnmulea.za c~pital dip. iInbeill_~lga(rea: Jutrulnul dumnezesesc, depune-l in vt',;,,?nica banca it I u~ Dumnezeu care va adnce profn nematerl~lfiic) nu parru san $,as!e la suti} ci 1010:% pentru 0 ruM)! duhQvntceas("a. c~icMa.:r Infln~t mat mnlt dedlt -arttt. Doe eJ:!emplll, d'l{;:{l .rug'actunea ~~ pl'ivegh~rea 4i oOfer~ mal m~J~t har duwfl€zeie:sc} p.riv,egheaza~i te maga; daca postul ip o.k:r~ mai m;ul t ita,r aJ ml~i'lillJlu~ 1Joste~Ce;w~ci mtlostema iti otel'a mai malt fa milostenti. Can:HInr~te fleeare virtute .Luc]:13.!t:) in numsle lui Hrtstes ~n acest ;eel Acnm iti voi. vorbi despre mine

, 1C \.!!.,

Metal Seraflm.

r'm,"'jn d~ntr-o famille de negnstort d]t~ Kursk. Ded, pc ·caml ell} nu ma aHam I_flca in uifumlstrre ob~~fllliam sa fac€m negof en bnnutUe eare ne adu~eailil Cellll~i malic proftt, POOte· dea~~ in fehi] acesra, flul men .. ~.~.at?ap'recum fnafaceti luerul de bazi nu este dear s~ fad ]]eg0~ c[ $iii £tobftnde~U ua p~"Ont cat rn.aj. mare, la ~e.I. 5i- n afaoerca' vieUi cresnne, lnrrul de haza nueste doar sa te T{;gJ wan s:a sttvars'esti o~ice.~ti .fapr:a buna. ne~n AposwlnJ spune; '1tlltgap.va tH!~fu~etar) '(11 Ths. 5: If), totu~i~ dTup~ cum ltii rumn te~U, el adaugru: "Dar iu Biserica vreausa griliesc c] nci mviJ]!~eru m~nCe a mea, ca :sa 'ID,,'!.tal ~j p,e~dtii.j decit zee] de m]161.e ruvintecu hmha'~ (lCM. 14: 19). Jar Domnul :s:prurte: "~N)l tot tel ce-Mi spune: Doamne, Doamne se va maHru:t~ ci acela care lmpHne~1te VOll1J. laf;l[ui M.en din ceeuri'', adicll eel '00 Imp HllJJe~ve luc~rea ~.ui DWJ1i1Je:zeb. ,~~~} 'ttl pius, '00 thee en V1Bfl@raVJ.€:) cl'lici "blestemateste Del ee face lurrarea lui Dumnezeu sJ]plB1'ficial~} (lei'. 48: lI.'OJ 11'[1: lnrrarea lui Dumnezeu aceas:m sste: :«Cn~d.e:ti ill Dumneseu ~i In A"Ce'b pe Cate ,Ei ] ... a. titiU[is Iisus I1dsto&'~ ([n-D: 29)- ))ac:)Ji ]1Q~ inJlelegem poruncile bri' n'ristos si ale ApostolHor corect, trea.ba noastri de cre~Hn 00~tTh au m lnmulttrea frup te!lR-.r bune care sunt doar In:ijlola(:e d.e spdjin~re a SI(;JOl;lldui vietii i'Hjlastre ~re~tiDe, ct a S()or.!:te d~n e&ema:ximm& de profit) adic£t in dQbandrrea rel:or ma\~ 1mbe1· ~llg:;llte danui ale Duhulul Sfint

146'

IJtl ARHIM.' LAZA.RUS MOORIJ

Cat u§, don, ex;eeient~, ca tuinsu li sa p 0t~, dob:mw izvorul nesecat al ~m.ru~.ni. divin, ;~i s,~ te po\i in treba jntotdeaunai Sunt eu in Duhnl lut Dumnezeu san nu? Iar dad ,~U in, Dun, binecuvantat sa fie Dumnezeul Nu ai de ce s{l te maiintrtsteal, Estj eata sa te prezlntt dlnaintea intticosatei ), udecati a

I- iO ~ • 2

lui Hrlstos de indatil. Cad ~in ceea ce y[ VO~ all-a, in aeeea va

vol judeea», D at {h~ci not au ne aflam in Duhul, not trebuie sa :aflam de ce ~i penrru care metiv Domnul nostru Dumnezeu, Dmlml Sfllll.ta volt sa ne psraseasca, iar not trebuie 8a·l ,di\utam din nou, ~i tre huie s,il eontinuam cercetareapana oe Sfintul nostru Duh va fi afhu din non siva ft din noucu ned

,

prillbllln~ta:llea Sa. Iar ooi trebuie sa-t atacam pe vtij masil

care ne indev'artea:zl de £1 pana cand praful se va alege de ei, a~a C1Ilm a spus pfeorocul Davld: "Urm:lri·voipe Vdjnt~ii mel ~i-I voi pnnde pe dan~ii ~i nu rna vot Intoarce prula ce se vor sf:fir'~i. Z.d.robH-vui pc .8jj, ~j nu vor pu tea s ~ steal Ic:adea-vor sub picioarele mele" (Ps. 17:41: 42). Asta e, nul meu lata cum uebule sa negu~ato.re~ti d\lhovru{e~te in virtute.

Imparte darurile Dublllui Slant ale harulnt celor ce au nevote de ele, asa precum. 00 candela aprinsa ce arde en Ene: paman tesc stritluce~te ~i aprinde alte candele pentru Ilumlnarea tu tnror :in alte locuri, fira s,ai se mkscresepropria sa lumini. ~,i daca astfel sa intilmpla £11 focul eel panrn.ntes,c, ca VOlD spune noi despre €u cul harului Awmsfa.J1 tnlut Duh al lui Immnezeu? Cad boga~Ue p:amante~ti scad 0 data ell implrp.· rea lor, dar CIIl cat comorile cer~~ti rue harul ul .lui Dumnezeu sunt mat mult rmpal'tite, en atat mai mult e1e se mmultese in eel Ice le IDllp:ute. Astfel, Domnul IDsn~i s-a hucurat Sit-.i'spulla femcli samarlnence; "Oricine bea din apa aceasta va tnseta iara~i. Darcelce va b ea din apa pe care ~-o voi da Eu nu va maw tnseta in year, caci apa pe care j-o voi da Eu se va face ~n el izvor de apl curgatoare spre via 1i ve~nidi" (In. 4, 13-14). ~'Pi;rimejj ~ splllsei. eu; ~vorbe~ti tot timpul despre dob:lndirea

SF. SI!R~P1M DB SABOl" - 0 B10GRAFIE S'P£RITUAL{

147

ha,rului Sfintului Duh drept seop al Vie!j'~ cresttns. Dar cum ~i unde 11 pot vedea En? LlIlcrarUe lui Dumnezeu stint vlzibile, dar poate fi v~i'zut Duhul Sflnt? Cum pot ,~ti eu da.ca Bl se ani in mine sau nu?" '''In momentul de mtit~' ~ raspunse batra-nul" ~~4~n prielna ricelli noastre aproape universale de sfllnUi noastf:';t cfoedinf3, in Domnul nostru Iisus Hrlstos ~i din prtdna indimrentei ncastre fata de Iucrarea Dumnezeiestlt Sale .Pro.vi· dente in noli. ~i a eomnniunti omulul ell Dunme:zeu, noi am mers pin.! aeolo incfit~ Sf poate spune cit aproape ca am parislt adevarata vma.ta crestina,

; ,

Mirturille Sflntei Scrlpturl ni sepal' acum ciudate anmct

dud, de exempln, pdn bnzele lw Moire Duhul Smut grajt!~te:: «~i Adam La v;1(,Zut pe Domnul umbland in raj" (Cap. Gen. 3: 10)~ S3'U alund cand dtim cuvintele S[ Apostol Pa:v;el: "Ne·am dus in Abaia sl Duhul lui Dumnezen n-a fost CI!l Hoi; ne-am inters in Ma.cedollia ~i Duhul lni Immnezeu ne-a insoPt». De m,ai multe on in alte pasaje ale Sfintei Scripturi este zugrlvlta InfitisaJ:'ie.a.lui Dumnezeu osmemlor, De aeeea unii oameni spun:

, .

«Aces'lJe pasaje sunt de nellI~~es. Este oare en plltin~. oamenllor s:1-l. vaiIii pe Dunmezeu atit de Hwp'ede?» Dar nu-l nh;nic d~e netntelesaiet, Aoeasti ]ipsa de 1nlelegere extsta ell adevarat din pricina ,ci1 Dol ne-am indepartat de simplitatea cunoastern crestme originate. Sub pretextu ~ educatiei, Hoi am ajuns la un Intuneric abU de mare al ignorautei indt ceea ce in~~e· gean atit de limpede eei de 00 dl ill oara, nona, nt se pare aproape de neconceput, Chiar ~i in dialogul obisnuit, Ideea apart tle~ lui Dumnezeu primre oameni nu li se parea un lu ern emdat; ASltfe~.) atunci cand pnetenii I-an dojenit pentru hula aduS![ lui Dumnezeu, 1011' le raspunse: ~CUmpo,3)te oare sa fie )\~a c{lnd ell sim~, Duhul lni Dumnezeu In n~dle meler" (Cap. Jov 27~3). Cu alte cuvinte: «Cum pot eu sa-l, hulesc pe Dumnezeu ("And Du.hu~ stant salasluieste in mine? Dac~ L-as Ii hllUt pe Dunmezeu) Duhtd Sf'mtar fi pi.ecat de la mine;' dar pdv i;i~ n slmt risuHarea 1n nirile me~e~'.

148 lJ'E ,ARHftJ/. LAZARUS MOORB

in exact acema*~ fel se spune despre Avraam si Iacov ca teau vaznt pe Domnnl ,~i c~ au discutat cu Bl, ~i c.~l Iacov ch~ar s-a Iuptat cu I_H. M()mse ~i to~] cet dimpreuna ell el Lau vawt pe Dumnezeu atunc~ clnd is-a ingadu it sa p.rimeasca de la Dumnezen tablele legli. PiC munreie Sinai. Un stalp de nori ~i unul de foe, sau, en alte euvinte, hand evtdent al Sfantului Duh au servir drept ,cal~'uze oamentlor lui Dumnezeu in pus tie. Oamemt t-au 'vazut pe DUIDllCZ,eU ~i n31ru~. Sfautu1:ui Si'iu Dun" nu in somn san in vise sau din priclna unet jnl!agina~.i: tulburate, ,ei in adevar ~i ~n mod deschis, N 01 am. devenitatfU de JlIepa:sa· tori la hxrare a rntintuil'ii noastre meat not inlel'pretM'11 gFe~it ~i. mnlte alte cuvtnte din Srdntru Scriptura, totul din pricina faptului ca noi nu c-aJl!l't~m harullul Dumnezeu ~i dill! pridna mandriei mintilor noastre nu-l mgaduhn. sa se s:a~~ltdas'cl in sufletele noastre. De aceea noi suntem Ups-ttl de adevsrata Iluminare dela Domnul, pe fare El 0 trinnte in .inbnile celor care ,]flfo:fueteaz:i $] illseteaza: dhltoat?i infni:a dupa dreptatea ~ui Dumnezeu, MultI ex;plica. faptul dl atune! rand se spune ]11. .Bib~ie: «Dwnnezeu a suflat suflare de viaf:i in ftlta lui Adam, eel di'atlli creat, care a foot creat de HI dill ~ranapam!lJltuhH, «imeamml cit pana atund nu era. nici sutler omenesc s.i nici dub in Adam} ci doar trnpul crest din ladlna pa.mantului.

Aceasta Interpretare este gresita, (':ltd Domnul Dumnezeu l-acreat pe Adam din titrana pan\lunto]ui avaod aiciUuiF'ea, pe care 0' sene Sfamol Apostol ravel: ';~i mtreg duhul vostrn, ~i sufletul, $[ trnpul sar Sf. pazeasca far-it de prihana, intru venirea DOnufll]ui nostru Usus Hristos" (ITesal 5,; 23). ~.i toate aceste trel pif-11i ale .firii. noastre eu fosr create din ~a10ftna pan:lfint1ll1ui~ Iar Adam nn a J;ost creal mort, et {)I< Wntii vie sl :lctiva, ca toate celelalte creatun vii ale lui Dumnezeu care traiesc pe yam{i.n 1.

Adevamlesteacela ca dgca Domnul DunmezelLl fiU ar fi suflat maj apoi in f-ata sa. ace:lsHl suflare {k via~a (adicl1, barnl

SP SlJRAFIM D£ SABOiV - a BJOGJl:AFlE SPlRJlVALA 149

.

VOllumhmj Dumnezeu 1)uhul S:flnt Care puroede din 'faUil, se G drnfu.·

Jlf~re 1n Fiu~ ~i este trlmis In lame de dragul lPiuhli), A,dam ar fi ramas fara sa aiba in sine Sfintul Dnh Care-l inalta Ia demnital1ea aSiemifnaru en Dumnezeu. IndUc:ren t cat d~ desftvarn~t at' fi fost el ereat ~i mai presus de toate .celel al te rreanm ~le ~ui Dmnnezeu, drept cununa a crea~~ei pe pamant) ar fj ramas ca reate eelelalte c'r~atud care, desi all trup, sunelt ~[ dub. fie€al'B dupa f~'hl] et, totusi nu au pe Sf[uuul Duh i11Hh~nt1'u[ lor;

Dar arunei cand Domnnl Dumnezeu a. suflat 1n fata 1 ni Adam suflare de vfa:~a., atuncl, dupa ruvantul ,~ui MQis,e "Ada~ s-a tarnt suftet'Viu" (Gen. 2: 7)~ adica mtru totU} 'aseu:tan~Uor hd Dumnezeusl tot ca m, pururea nemuritOl". Adam era imun la Illcli1ltlea elementelor tntr-o asemenea ml:surj. ul![a.t apa nu-l putea lnnCct!}rocul nu-l pntea arde, JI),runllntul nu-~ putea ioghl1i III -s,triff"'!Uldu,rHe sale, iar aerul nu-l ,putea, vatilma 'in ntci un fel, Toate i SiC supunean ca. fUnd preferat:ul ~i iubitul lui Dtunn.e· Z€:llj ea imp,arat ~i ,dOJlUl alic.rea~ei ~i reate 11 constdesau drept cunnna desilvar~itj a rteattU!'j]or lui Dumnezeu. Adam a fost in~eleplit de aceasta suflare d.e Ybt~ii care l-a fost suHati in mt.a dfn buzele creatoareale I'll] Dumnezeu, Ofea:roru~ ~l EUapauld tuturor, asa 1:ndit n-a exisrat om pe .pamant rnaj iutelep~ scan mal in tellgent dedit ei ~i en greu se poate tmagina ,c:a va mal extsta,

Atunci cand Domnul j~ poruncit s:1 dea flume tumror c.r:eat!UJH.0f; el a dar fieciwi creanm cite nn nume care :U exprtma complet toate ralit:a!ile, putertle ~iU'::lsatur:ne date em de DUT.rllleZeu Ia crearea ei, Datorita acestul dar special al harului supraflresc al lul Ducnmezelll care t-a fost datui[ prin sufle.re,a vle~n, Adampnrea vedea ~:i illfe,~ege cuvintele Sale, conversalia s:fin~lor mgeri, limbalul tuturer flarelor, pasarilor ~~ reptlJeillor st tot ceea ce ne este ascnns nona creaturilor plica· t0ase ~i ca;ute~ daIcru~'e era a:tit de ]lmpede iui Adam il1!ajnte de cadere. ~i Ev<ei i-it darnjt J)omnul IDJilLmUlezeu aceea~~ iure-

1':;0

1)11 .ARHIM. LAZARUS MOORE

~epciune~ ~tlr,~i ~i nesfa~Ua putere ~i toate ,ool~lalte darurt tnme si sf:i:me. ID.arE~ a creat-e nu din t~lr1lna p~wt1illtlj. cl

!' ~ E

dln roasta ~ni Adam Em Raiul desfatru-i~~ in pamd:~stll pe care

E~ n asezase in central l~anm:lltuiut

~ .. . . r .

Pe,ntru. ca ei sa~8i p0a~a nsor T;iastra inlaunih'ullorc~li ta·

!. ~ 1~

tile desavm·~i te, vesniee ~i dnllm~zde~u a:1~ acestet s:ufH'iri de 'Wi'~*'ii) DUI)!1ne:lEU a. planfhllt '~fi. m~j.].ocul gradinU pemnl vie~~i ~.~. a 'wnzestral fruetele sale en hi treaga esen~. ~i pllnatate a suf1a" di. Sa~e dmIDJTheze.rn.e~[i na;cael. lIDU ar f]I p:\jj.catrut) Adam ~.~ Eva m~~I~ preedm ~i W~ unn~i~ lot ar ftpurut mereu msnca din. madele pcmului 'Vietirn s:i ~u felnl aces~a $i .. ar n nistwat vesnte

~. u ,IV ~

pll terea neltmitat}i a harulut divil1. Eli ~j-a:.r f.i plll.l.[ut~ d,{~. aseme-

nea, p~:;mrra ia vec~ de vectp:nL1OOrUB ilepline ale ttupnhwi, sune" tnll~1]!i s,~ rdu'bu hd .EOf WntJ:"(i stare de ne.muril'e si de vesnic.l tine .. ref.e~ vu~bd astfel continua in acoosta stare ,binecu'vtlntam. ~] nemurftoare a lor pentru tOt~ ~UI1la,. In momen~lJIl de facta, to!t:u~i~ De este greill ea macar s,a ne ~.rna:g:in:[m un aslful de har. Dar afiu],ci ~md ptin gustarea: din pomu~ Clu1JJOIa~OOtH hinelui ~m a raru.l1lui - I ucru ptematillf ~i im.p()trivJ., poruucU ~!ui. D1J111l),ec 7.eU, - -ei illllJ ruflat dlferenta wnt:re bine si ritu si all fesrlncer-

~ 'I· '.

G'ati,prin tot felul de ~m.m:lmri ~][ dnreri ca.reruulllnnft[t1\:qi it

incil~c1u~ea puruncii lui Dum.n.£zeu, decl, a~~il illLUl:ru €1i aupierdut darul aeesea de nepremlt al D~lhil.'dui IOi ID}umnezBuasa WU~ eat) pam.a~a '\lenJrea in' hnne a Dunmezeu-Omului Usus H;is:ros H])uhlU~ inc~ nu era. d&lt in lume, penern cit Usus Hrtstos int'l nu fusese p('eQsliiVie' On. 7: 59). Or1CI:.U1\ aceasea 'flU l:nseamna cit Duhullui Dumnezen nn se afla deloc 1:n lurne, dar prezenta Sa .nII1 era rut:1[ de evidenti ca la .Ada:rn sau ca~rru.cazul nostru ~ aWcre~U:nj~lH· o.rtodo~~. Se m.anJfesta dour in. afaril; totu~j sem nele prc.ze:fltei .sde in hmie emu cunesouejrr omemre, Astfel~ de exemplu, numeroase taine lega te de vi.itwream!iJl.1:i1LliJ'e a rasei umane au fost revelate atfut.lui A,daLnt crut si Evei dUp'a~ caclere. ~i ifl cazrd lai Cain,. in duda impietii.p~ ~{ a paca,tulul

'SF.. Sl]llAPIM DE SAROV J 0 J310GRAFIB SPlRl'l'UALJ 151

sau~ .a> fi()i~t user de inle~es glasul care s-a pasua.tmilosUv ~.~. d:um.nez:e1csc, de~i ~n:tr-0 dis;cutie de os~lndire a tI:t1l. Noe a vorbit tuI DUIDliIe.zeu .. AVl'a~ Isa vit.zut pe Dumnezeu S1 ziua lui ~i s-a bnrurrut (In. 8: 56). Harul SfantuInrn ijUll aC_f1on{1;]d ~nafari s-a fieflectat in "."ijzul tnWror ,oofe~Uor Vee]} ildlJi 'Iestament s:.i:

~d Slin .. tUo:r lui Israel I

~ ,- . - .

Ma.i a,poi, iudeil an infUntar ~ooH de pfllfep.i speclale unde rui preorocllor erau 'i'nvatap sa. reennoases .s'eimle~e mm~fes:'ta~ rn 1:Ull: Dmnne7c:eu sau ale i~gerilot ~i sa fad dife!l-ent~etea.intn~ Jlifcrnrne Sffuttulni [)uh.~i fenomenele n~!U1'aiJ!e oblsnui te a~c vie}]! no~stre pamin~~t~ 1 ip:site de hal', ,81Tfie(;,£1, care l-a purtat pe D~!Ulllne21eU in ~,rat;el~ sale, bumdt ~uj Hrilis'Vl'JI5" IO$JtlHm ~i J....u~ ~] [).enUl'pMa~. ar1li sluj.it.0.ti ~d lui Immnezeu ltq IolV1l!ll merj';~ parte de .(i[feI!·ilte. a;pa:fi~i dun\]Ln0zerue~Ut ¥od ·~,i revela;~]i CI:1:.f:'e 'In fest :adevel'ite illl'rin evtden ~e.ev€n4 fU€BVe minunate, De~:i. nu cu aceeast f(,)ftft ell in ca.zul f);all1enilt!:r lu~ DUDUleZJ!ffU~ t"(Jij;u~i, Utlhul Sfant ~i~a fihtut slm p.~a pltezen~a ~i rn cazul p~il g:amIHor care OJ.1"L oono~~eau pe aUQ'varatu1 Dumnezeu, fIi ndca dliar printre e~ Dumnazeu ,~i·a anal oamem ide~L Astf'e]~ de €:xe:Q1I)}u; eE1l caz~d. Pl:Oof,Qcifelol' -rejdQ(.a.n~ all mite S~bile care WI]: jurat 8:l.~i pffstteze [e(:io:ria di naw [I tea unut Dumnezeu ne,tllfIJQSGLlLj da{ totu~iDu,nJnezeu - CrBalOt:ul nuiversului, Atotpn~erniooill Stapihl S!~ Iumjj}®:~" emu era el i~narg[nat de. p~gfuH. De~li filQso§U pag.tni u,mb.b1!l~i..ei ~ll negura necnnoastern lui DtJ.mneze1lll, totu~n el f~mau ad~v;}.rul care este iiIJb~t de DHm~ nezeu, ~i datorha acesteicantarr htnepl%c'lu.:e lui Dumnezeu; ,ei seprU!te1tu impilil'~j de Duhnl lld Dunmezeu ,c::l!m se spune cii iU)f{Yroele pagd.ne care nu-L cunosepe Humnezeu "~i care nu au. 1,ege~ diu fire lac: are l~gH~i fae eele bineplaune lui Dumll~ze!l1~~ (Roruru.ll 2~ 14;).

.~ Domrml buda asdeJ adevarul d.@Sllfe care vorheste lE,I, lnsu~i prin Duhnl SrMll; "Adev;1irul din pl.l.nan t a rasirit ~i dreptite:£ din oer <'l privif' (P.s. 84: 12:). A~a.dar, veczJ, excelen~a

152

HE ARl:lIM. _LM:AJUJ'S .MOORE

c'l ,i\tit 1n cazul s:f:3J]1 ltd 11i neam iudeu, un popor iubit de DU1Une:ZBU, cat ~iwn 'C~l1~ pagdnihJll" (:are nu il Cll!ln:o~[ean pe Du.mne· zeu, se pisu:a. o cunoa~tete-"a liU~. Immneeeu - a.dic'ai, flul meu, o 1n¥-Clcgere Umpede ~~. l'al~ionaHi a. felufui Etl.l"'a!.re Domnut Dumnezeu, ]l)nM:ml 8f~tnt a.cpoilleruzru in om. ~i lldn .mij locirea d1iror simtamlme la.ll[ilUiCe~iexl1t.edoarB putem n s.~gurI ca acessta este intr·rudJtv~ actiunea Uomnulu.i Dumnezeulul nos-tru Dnhul Sfftnt ~i nu o in~elm-e a vr~m1{in~ui. A~,a. a fost de

la Nderea. lui Adam p~n~ In tntruparaa Domn.ului nostru Iisus i~111lJme. Fru:a aceasta inte~e@er:e p,ercel,UbUa a. ~c¢urulor $f:llntu Lui Dub care a £os:t mereu present 1111 flre"J omens asca, o:amen:ii lUI M n putu t sti. cu siqur~auta dafalbod1ll[ seml n. tel fe-

r ;B! ~ '~

melt [~r~ fusese prom]s,?£ lui. Adam ~~ Hvej veJ1ise pe [ume

~mru a sfar~a capul ,~airpelu;j (Gen. ~: AS). lneele dln unna, s.rantu[ D1l1h ,i~a. prezis Sf~nt1iJlui. Si m.eO.flf CHTe av:e:a P'€ atunci vftrst« de ,65 ~e ami, tama eonceperil ~~. na~t€,jri~ fedore.~nice a. lut Uri:swsmnPrea£ufatru ~~. Puturea Felc:lo,ara Maria. Ma:i. a]:Joi~u·a~.nd prln harnl Aw~sf'ml~tdlu] Duh a. lui IDJnm.ne:zel!1 treisnte d-e ani, in eel de-all 36)~fuea. an al vie~H sale ,~;d a afir- 1].1~.t desehts in Templul DOmn;ullll\ faptl!d cal el ~da en .sig,l.um~a~ prin darul Sfail1Ul~llj Duh, c~ Acesta era cu adevamt Hristos} Mfh1tultOn~1.1l]m.il, a Guru.i. concepere ~] n~tere su.praHre.asca de. la S£B!ntul Dub ]'i fusese prez.[s~ de carre un Tng.er cu 300 de ani mai.1nait1:te. 81 mflli era 4C:O]0 sl Sf. Ana', 0 proorotiti.~Ft;ica It)[ Famlell tare citn vaduvia. ei Ii c~lujis€ Dontnulni 'Du~ne'Z€u in rm.ptlll 'Sil'U timp - de 80 de an]. sfcare se s,ti:<! d. ·este 0 vaduva. dreaptti, ;0. roabaeurara ~,i s:faiJ!1ti it lu~ ID)umnezen daterita darUirtlor speciale ale harulut pe care ea Ie primlse.

~] ea afll'ma, co'! m erade fap~, Mesia, Ce~. ce fusese w:gjid ui t hlinH, {ldeV'~ra.tu~H ristos, uumneeeusi Om, Regele lui ~s;ta.ei, Ca re venise S:3· 1 m~n1Ju hasca pe Adatll. ~i fJltr,erug-a ome" nim. Dar aHlnci cillld Domuul I~ostn.l IiSillS a binevoit sa, $lnpHneasca iutrea.g_'ll luc:ml"e a mat)tuiriij dU]J'a luv:i.e;rea Sa]. Eli a·

sufl~t asupra a!pootoli1or~a res£a~mt suflareade via~aph~tut!t:I de cajtte. Adam ~1 le-a damit ace1ru,ii half i~JI AtotsffuItnltll Duh a~ tui Dumnezeu de care se bueurase Admn mal lDainite.

Dar aceasta nu a1 rust totu], Bl le-a mai spus c~ era nine pSllE;tiI1 ei ca. HI sa se duca la Ta;tl1~ clci daca nu Soar 11 dus, 'DU!ruul hd Dunme~eu nu ar fl p'Gl~or~t In hwme. Dar da,c.a !Elf HiFis:~o.SiUl1 se va duee la -'fa~aJ.j all-unci trw trillmite in lume, iar. El~ MiWfgilie~.ruI ii va diHiuzi pe el ~tpe top cei ce le-sn urmat w¥irtaJurrule Sm1lfre tot :.u.ilG:yjtml 51 le ·va:awnintl de rot ceea 100

~ or' '.

Ie-a iSpUS El P e d.nd, Se ,ana 1m:;;}. ~n lume,

Ceea ee .~i s-a prosnis ·a:tund a, fust'~.h.ar'- peste h!!r'~ (loati. 1.;>];&). Atn:oci,. in zlna Cindzeerumil E~ le-a trimis ill mod solemn 1Prjrfitr~11IJl 'v:fiol puternlc DullilUl Sfihlt sub- forma Iimbtloe ,de ~oc care s-au ,ogorat asupra 'fi.eC:IllilLd.a ~i a. tntmt :Mn ei s,i t-a umplot de mda. gmza,vj a. harnlni divin care suf1a.~ awl0' uode Y(Kires~e si ~ucre:az!ll cubu,~nde. ifTh SjElnEW~e care se ID1I.I)art~e,sf

~ 'I ~

de purerea ~lde: lucrarlle Sale (Cap, Fap'te :2 ~ 1-4}.

l~t acest har de foe iflstlfl~tor al Duhntui Sf&nt tare, ne este dUllld-r .flo'Uit tummr celnr '00 Cr.ed'eUl in Hrlstos, prin Faina Bmrnl~ul!Urn" ;w3otez. este peieetbl~tp.riR taffia Minmgerii pe prtneipia~ele part,i ale trupnlui nostru W}::'I.CllIU s.ahotitrat de cake ~f!Mm .Bh~ericaj ve~nicru pastrilO:a1re a are,:;fUwi har. Se spnnet (':;Pecetea Darului Dnhulni Sfinb. Pelle anume rte p.uoem peeet-He neastre, extelen~aj' dac:a. nu pe n.i~te vase ce cO'npn 0 prea _pre~~roas,~ mmoarruf Dar ce p~~te f~ ,S'uperi@r ~~. mat de pl'€tr ~~cat darurlle Sffinwl ul' Duh care ne su n.t date de Sus: prin ta;in.a Sfan tulat Hotez?

A>ces.~ haral Botezului. este llta:t de mare ~j. de mdispensabiL, adt de vitalpentru om, in.tit ehiar ~i nn eretle .nu este Itpsif de et pana 'Ia moartea sa; arHcl p~~In a Ia ~;,mr~ttul perloa dei desenmate lui de S'IlS illlrin Proni~ dunmezeJ!a5Ca. ca {) rmlJ.letcn.re liDulga. de () vc~ata a. olnu~ui pe. pamJfnt~ rut S:i s.e poa!t[ wed,ea ce v:a U el ca.pa!Ml s~ rea]jzez;e {p0: tiIDP1I:d ,aloeste! pedoade

154 .DB ADHIM: ~AlnJ~ MOofYl

II II 1

~ib'ui:re Wut de .'Cit:H~ DlU'.Il11ezeu) en ajutorul pu~U harului dtt'ut~ ~u4 de sus. ~,i daca {Him fIpaciUuit mctodati dnpru bflteZl!!lt nostru~ am fi rihnas sfin,p; ai Iul Dumnezeu, (;uratm, n.evi,novati ~i lira vreo neOtlril~e a. tru,mJui sau a duhulut.'

Dar necasnl este d[ ~oi ,cre~tem In statura" dat nu cres, t~D'1: ~j, 'in bar$i in cUun~refoi;;m :~ui 'Ul!Lmezeu ~a ~um n'(IImnUi oostru Usus. IrlrtStfls a: en-eseut; d, dimpotrivtl\ n6,l d~cvenun trep. ta~, dim. ce 'fn ee mai ti&aIo~ ~.i pier'~!em harul A~otsfmmi~li ~~uh ~1 hJli. munne~en, d.evenindpiieato~i in felUJ'lre luasUri ~,f lmeod rDlalil' cu Coull pacam~i. Dar dad: mnul e~u~ mi:sC'at de Uite1e:pciunea lUi Dumncz'ffU eare e-auti sa' ne. 'mm'tni~s,ca si cQt,€cupifindewtul ~ieste il'otar§.1f; de dtagol e:i sa-sj lncbJi1i~ o~asil.lrile ;dinUUale, vmc'pi lUi D~nezeu ~1 sa; veghez~ spre a-~i ana ~e~mGa ·mintwpe" aJtllncl~ JlSClllltitid de gIDasull[es~eta, el h:ebu;c sal se g~ab::mca; spre .2 ofe.ri .0 adevru-a;ta ,p{)€iin~i pentRl. 'pacatele sale ~l trebuie s,a praence 'Vi!rtu~ile 100. suat .. opuse p:l€a.telor connse, Atu~cm), prtn .practicarea virtutlIorin nume~e lUI Hrts;t~os) elwdobindi Sfililtul Duo. Care lti,Cteaza: inHltlll~ ~l n08trll ~i aduce m Hoi. lmparipa ~ni Dunmezeu. Ouvantrii lui D!umn.eze:u. nu este rosEiI_ in Q'e4ert: ~iJlflp~rra lui DtUIW,e,. zen se dIa, iiUiuntrul vostru" (tuca 17: ~Jl) ~i (~ij_e' ia prin staro~ br~fl ~ eel ee .s~ sdesc pun mana IH:'. €3( ~ (Maret 11 ~ 12), Aceas~tt lnseamn.~ car cei eare, ill ciuda lali~1Ufnor i)ilLta,tu~ui ~:are~J. lndt~ ttt~ealZ,a ~'i, .care, jJrin f!irl~ lor ;Ii tItdeanma Ia noi pitoate sun! Im:}JledkalJj sa a,Jnng:a la Ei, Mantl!l:iltol"uinostru, tetusi se sUesc Sa ~pa imturile ~i ~itu~eJe p~atu~ui,dlspretul nd illtreaga f(J,£'ta a arrestol' ,lega turi '_ as~fui de, oament, hi eele di n urm~t, YOI" ap;ire~, Ink~adeviE dinaintea £e~ei lui Dunmezeu 1nalbi ti maf,revaliceit Za'pftM, prin l-wrid'Siiu. 'Vemti, spune D{lmn.ui: de vor f1 ,:pacatele voastr'eprecum d!rmi:zu,t~ le voi face albe cw zaiP'ada~~ (ls. 1: 181).

Asemellca ooinem an fbst odat~ vi12;uti de catm 'Sfa:ntlll~ vlzit()f cu. dubht dtm1n8Zeiescul Eoan'feologul ~mbraca~m 1n

SF. SERAFIM .DB $A.R,O'V· 0 JJlOCRARlIJ SPJRFlVALf 15,5

v-eSJDJ n W albe (a.c1l1,ca if.! v~m.lnteme mdr,ept~rii) ~i cu f3Jmnlfi de pIrie in mruni eta semn al b:iJ.·win~ei); c~mtilndu·:i lui, Dumnezen un efilnt,ec ,mninl-mat; AlUuhl-. ~i niment nu putea sa imU.e frutJIuse$ea c11ntemlui lor, Despre ei un Inger al DOlnQ.tI~uizic~a: ~Afesrla sunt Dei ce Yin din :strimtorarea, rea ID3ire §i si.au sp'Wl~t ve~ntde ~Of' ~i le.;~, ~ut «mhe ~n Singele Miet~lur (Apoc. 1: 9·14).~b:~au fest spala te prin suferintele lot ~i albUe prfn tumine~~rea ru prearuf-art,ele' ~i de viala diUlt'Qare~ 1~iDe ale fl'upului ~i Sing,eluip,realfurandui ~,i nel),atatuiui Mi,el - Bristos «carea fost jertfit mal itnwinW de top ve~ii diu; Iflropria Sa voie pentru mA~'tWrol~a lrunll ~i Care este mereu [ert-Fill: :S~ n:nlil,arrtas:llt p. aniil acum, d,p .mcjo-:t'" ~i Dill se sf:hrsesre,

f'L ~ .!If'' ." 1 • ~ p ~

Prill Sfinl:ele Taine Hi se of era mintldl'ea n.oast(i vesnl-

. ': '. I

dl ca 0 asigurare spre viaJVl· de V"e£l drept un, riSpul1:sa'£Cep~-

btlla infr~co~ilit()are:a Sa j;udecatil ~i d:f'ep[ un p'vet.ilos iuiQ'Clli~or dinC6~o di2 ill ~legeJj,e:a .Doo;:stri pentru ,rodm]. ,cop:l!CUJui vie~U fie care vrajm~]d om"enir,mjl I;\lcif-er" care a ciZut !Un eer ar n dOF~t s,il ne Jtpseasdi pe no~,kl1it in trega omenlre, ne*l v.rilj. masul ~idlia;voiul a ~~pUit-() pe Eva; ~i Ad,a.,:n a C"dz~lrt ifnp~',eu~a eu ea, tOtlll&l Dtnnneilleu nu ntJ!mai cit le-'~ qan,t'ilt un 1l:iscmnpa. r1Uor prin eel care a, €atCiIt (!,U mcartea pe moarte dar ne-:'~ ~i d~tuit·o noua tntufo{)rrp e Purur~ei1Fecjoruia Marla, Mab::a D.OD.llnuJuit care sttive~,te capul sarpelut sJjl're !lruttlltuirea, rntregU 0JlWlliri,. 00 perman:enti ~~locitoalie ~itre Fi~1 Siju ~i Dumnez;eu~ nostru, pnwum ~~. () i'ugWtoape newnwtati ~:i de me biruit 'ch~1i~ ~i In ca~d pii4to~nOF c'e~.or mat dezn~dijduilL Be' aceea, Maica ]JaI.Qnti~ui este numt tw ~i "izWJIlIi toares d~mo:nitor, cad nu Sf poate ca vreun demon' s(H dmstrug~ pe, ow atlta Moop t~jt omul msu~i f'e,mrge ~a a~utorul M:a.ciiDoJnnultli.

- l'fle:buie sil ex.pUc in eonnnuare, ,eNCelenfi!" d~ierent~ diOtre luacatile SfdntUlm])uh. (~are sWa~uies,t~ in chi~ misTic' 'ID jnlmiie ,~loJ· ,care eood in llomnut DUlllUe7.e111 ~i MantuU.of:Ild nOSlru lisna: Hri-sws ~i hl,cril"H{: intrU:j:erirului pac8itull1i ,ea(@;i

J)JJ ARHlM.' lAZARUS MOOKE

ma ~oap~ ~i ispiHrea ,oel·ui· ran, aqiOlle,aza, distrll1.gator In not Duhid lui Dumnezeu neaduee aminte ,decuvimtc.le DomooJlli nestru Usus Hristos ~,i purnrea acponeaza biruitor dimpreUlla en e~~ ~se.Undu-n€ r~imi1e ~j 1ndreptindu-nep~ii pe ,c!!rwrUe pi.ell" :m ttmp ce rattunile cele gre~ite ale duhulni cellllirAIJi] soot pllne de r{lzvtatu·,e ~i de inritpat§na\l'e, precnm ~i de dorm. 't,e tro;pe.'?ti} pofta. ochik)]T ~f de trnfia vieJit

'~;~i orieine trlU,e~~e ~l crede in Mine nu '\'1\ mud:in wac" (Woan 11: J6). eel Il:'e are harul, Duhulni Sf-lnt drept r:Ispl~tA pentrn . dreapta credjjn~:i{ in Hristos, clliar dadi din pricina slim'iciunii f)lnel1~d suf letul san ar fi runoo_'_mtat eLL moartea din priclna pac.atLelor:j totU~i el Hill va muri in ~eac, si el va f~ lnvlwt pnn harul Domn ului nostru ilisnsflristos :Cel Care "dd~cl placatu~ ImnrnF' Ooonl: 2~) ~i in .mod graluit ne da har peste !bM~ Despite aeesr har, care s-a ;~riil'~alt IntregU lumi prim DUDInie:z.<ru- OHliUl Usus Hristos;, se spune, in Evangheli.ill:: '"'Intru Bl era ¥ia.ti! ~,i via~u era ~]um~na oamenilor" ([0.00. ll: 4) 81 mal departe; ~~~i lumina lumineaza hi in tuneric s1 intune:ri~ nu

a euprins-o" (loan 1: 5). '

Aceasta ]'nseamna ~ harul Dtrhulni Sfant care este da· mit la B'O~e.;z In runnels Twtruui ~i al Fiulni ~i al Sfamtului Dnh, In ciuda cad.erUor in pscat ale osmentlor san a 1ntumecuuU ca~e Inoon.joo;ra. suflerul nostru, straluce~te ronl~t in ~iIlima pflU dnmnezeiasca lumina (care a existat de la 'i[lceputillmrUe vremudlOr) a lui; Hm;:istos. In ,cazllll1n care UllpldUos nu Sf poe rueste, aCl\lastll lumwna a lu~ Bnstos striga catre T~ta1: «A:vva, pi~ dnte!~d nu te ma.hne~ti dtnprlctna acestei hpse de poci11nli pinl Ia sf~iJt (at vie~ti pjeito,sl}lul)>>" Insa, in eazul in. care pacatosul se converte~te pe ealea poc-itin:~~w~ aceasta n ~terg,e eu tlQtul man\ urma vechiler pacare ~i ·11 :unbralci IDea 0 data p e csl.ee fusese mal lntU at~t de pacatos in'vesmctltltul nesrridatmil '~esnt din harul SfilrItului Duh, despre 'a dlrui dobsndhre ca. flind, ~e~ul vietii cre~tine, ~-fmt vorbU atilt de muU)

.:::v. S,BRAPlM DE SAROV· 0 Bl!OGRAFIE SPflllTI.IALlf 157

~'.Jf.', ~'

-;_;;len111. Itl vol spune alt(,e:il, ~ainc~t gil. ~o~ in~,elege~i ttl$i uropede ce se inte1ege . prm harul bu Dunm~ezeu} ':nm sit·~

-cunosti sm nun se manifesta aetmnea sa, m~.u ales III cszul reJor c~ s.~n.t ilum~nali de c~tre el Hand Smntulul Dull este

~~Dlj]la ca.re·llujUineaza pe olU. Sffinta Scrip tura in :mt[legl~e ,rql'be~~e despre acest lncru, Asdel, dantul nosau panrntef: Dsvid spunea.:, I~FacU.e picloarelof. n~ele este _1egea:. Ta ~i, llUUJUa." €~. r31"llor mete" (ils. 118: 10'5), ~l "De n .. ar f~ fost ~eg;ea 'fa gfutdlrea meal atund a~ fi pi.ertt 'intru necazu] meu' (r~. 118~ 92:). .

Gu alte cuvinte, haml Sfftntu~ui Duh care este expnmat·

in: Lege prin ruvintele porunellor Dmnnnlui esie ftrUe ~i lumina. 81 daca nce~t hat al S£an tului Huh (pe care eu tneeec s:l-

l d.ob:IOdesc co at'ftta grij:a ~i raVll~ tru::at Inoo.i!ezllia.. judedJ\:.u.e TaI~ de saptte ori pe zi) no m-ar lumina in mijlom~ IDtun~c:ilnn gnjn0~ de care n u rna pOll Hben~ dhl_!l,rici ~a i1iudtei c~em~·i. a l'angului men 1mpil'are~C, de unde sa doban4~sc.o.~.calltete de lumina care si-mi Iumineze calea pe dtnre-a. vle¥l~ careeste intu:neca.ta de reana voiutli a v.rajlm~ilot 1i11ei? *i~ de fapt, Donmu~ a a.ritat adesea tnatntes, multar martori felnl in care harul S:rnnmlui Duh lucresza asupra celor pe care E1 i-a snn~t si. ihJm~na:t prln mare a Sa bunavoin~iL Amilite~te-p de Moise dJilpl d.l&,c:u,pa sa eu Dumnezeu de pe muntele Sinai. ~l stralueel. mtr.n lumini ~.tfilt ,de grozava indlt oamenn 1lU d puteau prtv]. m a fos~, chrar obllgat sa. poarte un v~l atum::.i cind a

aparut tn pub~i:c.

AmintUi-va die Sch]m:barea. La. Fa~a ill DOllJUuiu:i pc mun-

tftl~ Tabur. 6 lumina min! l,-a inconjurat: H~l ve,~mintele Lui s-an ~ClIlt stri.lucitourej albe foarte, ca z~pada'" (M.arnl 9: 3). l-au apru:ut in acea LUmini, un nor l-a umbrit peJltru a as'~~mde stra\ucirea inmi nii b.arului dUlmle:zei-e:sc care orbea oc.h .. il uos .. nidlor. Astfe~" hsrul Atotsf;mtuluiDuh al lui Dumnezcu apare Intr-o li.umina lnefu:hmt uuuror celor dU'Ol'a Dunme:zeu le descopera lucrarea sa~', f'D af Cllml~ 1 11 intr,ebai ell pe pari n tde

158

DE'ARIlliJl. LAZARVS MOORE

SerOO1m "pot ~ti eu ca mill sflu nmbrit de harul Sfin[ului Dub?;1 ~'Ilste foarte sffil\p~.u, exce~en.ll" j ratSplJnse el, "De aceea DomnUl spunee «Toate Iuerurile sunt simple pentru cei ce aflil. cunos, tinta». N ecazul este ell not nn cluti111 aceasta eunoastere d[vi~a care ~ste smeriti., eaei nu apartine acestel lund. 'AreastA ennoastere care este plina de dragoste lata de Dumnezeu si de ap~o:ape.iie nostru zideste or ice om spre min tutrea sa. ne~ pre-aceasta cunoastere Domnul spunea cil Dumnezeu "voie~,~e ca toti oamenU sif se milUuias'ci st la cunasttnts adevaruhn

- ~ I ~:r -

sa vina," (ITim. 2: 4). lar despre lipsa acestei eunoasterl El le

spunea AposmWnor sal: ~Acl1m ~i "oi suntcti neprlceputi'' (Matei B: 16)7 euprivire la aceasta intelegere tie spune in ]lvrun..ghe... lie despre ApostoU: "Atunci le-a desehis minrea ea sa pneeapa ScripturUe" (I.uca 24: 45), tat ApostoHi ~~. (il~eau intotdeauna. seama daea Duhul I ul Dumnezeu saHisluia 111 ei san DiU; si

. ~ '.

fUnd plini de ifi~elegel'e, ei observau pre~enla. Sfilltului Duh

~i aftrmau dllucrarea lor era sUntl ~ 'intru totul btneplaeuta Domnulu:l Dumnezen,

Aoe'llSt:a. explieade ,De anume ei scnau ast~eID in Episto]ele lor: "lllrutu-s-a Duhulut stant ~i nou~" (fapte~ 15,: Ml). DUal" pe aceste temeiuri ~~-a.u ()~erit et eplstolele ca un adeva-r de nesttrunlUrut spre folosinta tnturor credind osilor, Asdel, Sftn lii Apostolt erau pe deplin con~den~i de prezenta in ei in~i~i a Duhnlui lui Dumnezeu. A~ada:r~ fnte]egi, eJ{celell~i cat de simplu este!" "Oricum", spnseieu, "nu tnteleg cum oare pot fj eu sigur ca rna sflu in Duhul Ini Dumneeen, Cum oare pot ell ebserva in. mine tnsurnl adevarata Sa maul festare?"

Parintete Seraftm raspunse: "T,i-am spus deja, e}.1celenra) til este foarte simplu ~I am povestlt ']D amamrnt cum se pot ana oamenu i[) Dulml lut Dumnezeil.l ~i cum purem no! recur noaste preeen ta sa in not Asadar, ce dorestt, ftul men?". ~!Vreau

I I ,."

$-0 tmeleg bine", spusei en. Atund partntele Seraflm mi apu-

·c-l bine de umeri ~i zise "Nel Be af[im amando~ acnm In Duhul

SF. SERAFlM DE SA.ROV· a Bl()'GRAPli! SPlRl1VA1J 159

--1< D· ... nnezeu f:iule. De ce nu te uiti la m~ll:.'e?jt,.Ra:sp. uos.'ei:_. "Nu

01 . IoU· . '1 . , •

te pot prrvi, parilflte; £Undd ()cbU tiii straluces.c c~ fulgeru~:

Chipul tau e acwn mai striludtor d&iit sOjue~e ~,l rna d~l' ochu priVHldu·te". Parintele Seraftm Zi::iefe: jllSda nu t;. ~~t mezi, e~ceMenfai.! Acurn tu insuli ai devenit la fel e strolllllCl' 01' ca nune,

.'>'ja1J.,tuJ, S~rafim~:a cum ajost viizuJ in "lUmifJ;(i..lteCntatii" de

• MotQviloo fn. timpul celehrei sale comJO'rinn tkspre'

[)obiitldired Vtthtdui sfont.

16l)

D,fi ARBljJ..t- l:AZARUS MOORE

ACl\lm te afli in plinaratea Duhulu~ lu~ Dumnezeu, altndnt,er] n-at putea sa ma vezi ~a cum sunt". Apolr aplecindu1icapul spre tiline, ill!}! ~opti tnureche. '~Sa·I rnuhumirn Domnnlut pen. tru rona Sa de negraU fata de noH Aj observat ca nici macar nu m-am lnchinat, ci d~mtr en mlntea m-am mgat ill bllima Thu~ Dumnezeu ~j, am spus asa lui Dumnezeu: (~DOaIllneJ fil·l sa vada Hmpede caoehii sruh,1Il~'H:~~t:i. pogodirea l)utullui Tau pe eare 'fu n dat sIufirorHor TiH atunci caRd Tu binevolesti sa Te araU 1n: hunht a slavei l'a~e marete-. ~i, fati, flu I men, 'cit Domnul ~l impUnit ,l..ie 1ndaUi rugsdunea smerlta a bietulul Seraflm. Cum oare :sa n u-I m:ulrumim pentru acest dar de file gritit ce nl l-a fieur amanduIura2 GMar ~i eelor mai marl pustntci, ftule, Domnal Dumnezeu nu-~I antt'& in totdeaum mila Sa in acest :&1. Ace-s.t ha,rr al lui Dnmnezeu, precnm 0, malca mbnoare, s-a bueurat sa,-li manga'h:! inima ta intri:s£ati ta ins€~i rugaciunUe 'Maidi DOUlIlJI"duL D ar d!€ fie I flule, FlU ma prlvesti In of:M.? Prive.~te·ma dean ~i nu te teme! DOlUOU] este cu l~e'i!"

Dupaa!ce~1l.e cuvtnte, i-am privU din nou dlil)U~ ~i am s~mfit ~,i 0 ma~ mare evlavie f1ltli de el.inchlpuip.-va ca vedetl in centrul soarelui, In hnuina erbieoare a amiezi.i, clupul unui om care va. vor!be~te. Mi vest nnscarea buzelor st schtmbarea expres,iei 0 chilo!', il aUZT vocea, s:i.~p. cit cmeva te ~ine de umeri; totu~,i nu-i vez'i mfii.nUe, nu re v,ezi nici macar pe' ttne san ftgufa lUi} C[ &oar 0 hnnina 01"[1)[ teare ce se ris:pande~te pe 0 supra. fala. de citiva metrj ~i care 8tri(:1uce~t~ at§t peste stratal de zapada ee acopera polana diu paduf,e) c~t ~i peste fulgf de z[pa, daoe cideau peste mine s,i marele bitrfm. Va pute-fi incb.ipuJ starea ttl! care m.al aftam! "Cum te sim.l!i ,arum'?'" m:1 hitrelba parlnjele Seraftm, "Extraor.dinar de billie! spusel. "Dar in ce fe~.? Ce anume simtir Am litspuDS; "Simt 0 pare ~i un sentiment de lini~te in su.Hemt meu inc:lt aid un C'uvitu.t au le peate exprima". "Ace:asta, ,excelenla", 5puse pi1l'lntel,e :)"eraFim, '~estepa,(jea despre car,~ DQumul ~e vorbea. ncenkHor Sii: d)-area Mea 0

SF. SlillAFlM DE' &1JRm'" - 0 lJIO(;:RAFJE SPIR11VALA 161

dau vou~ nu precam da: lnmeava dau Eu» ([oao .14! .27). «nacai ad fi din lume, Iumea ar iubi ce este ru. s'aui dar pentru dl nu sunteti din lume, d Eu v-am ales pe voi din lume, de aeeea 1l1'mea va ura~re» (loan i 5,: ]9). «I[lIaT indrtrunti. En run birutt ~umea» (l09.nI6: 33). far acelora pecare lumea n ur~lte, dar eare sunt a1~i de Domnul, aoe~Ua primesc "de Ia DOmIllUI aeeasta pace pe care ttl 0 simp aeum rnHtuntrul tal.l,,. pacea care, dupa cuv,inte1e ApostolulUi "fu treee orlos j'D:teleget,e~ (FUlp 4:7). Apostolul 0 descrie tn acest fel, tiiudca este imposlhU sa ~pl'imi in cuvlnte bnrrastares duhovnioeasca,pe care ell 0' ad ucela cei 1n infmileci.rof:a. Domnu~. Dnmnezeu a insuflat-o. Mintu.ttoru] Iir:istos 'I') numeste pace care vine din proprla, Sa blma· ta"te ~i generoz~tare ~i nu ap,wrp.lleaoos(ei lum'i~ ,c:lti nki lUI fel de bumlstare pml1!nteasl.a trecateare nu 0 poate rutruJ. irul11ii omu1Ui; rea este d-3:ruiti de 'sus de Insusi Damnul Dnmnezeu ~i ~ aoeea. lea se numeste pacea lui Dnmnezea. Oe altre¥a mal sim.p.?" y lUll intrebitpa,lI'int.e[e Serafi.m.

"O ,ex,(raordinarru desIQta.re~~, raspunsei, Iar el (lOn'Moua:

"A:cea,sta este dukea~a ,~i d.esfatarea de ,care se 'lliorbe~te In SiAn ta Scrip'Eutit: "Saturacse-vOIl: dingrasime~ easel Tale, ~i din izvorul desfilta:riw. Tale 11 v,ei adap.a pe ei" (ps- 35,: 8). i ar acum ac:easta; dulceata, acea:st~ d.esfatare De eopleseste immile ~i Glu:rge prln vinelte noastre Cjlll 0 bneurie de nltgr~U.t

Inimile noastre sunt scildalte in aceasta desfitare *, pufie de 00 asemenea fericire lfiC{tt Irmba nu (I ponte reproduce, Ce altce:vw mai simti?' ·~O bucurie extr'ltOl'dinara 'in l\tOata ini· rna mea.'). Iali padnieJ.e Setajfim C0l'ltinua; "Anmci cand Duhnl 1m Dumnezeu pogoara peste om ~i n umbreste cu plinaratea bun;aihl~li Sa.le~ailt.und sufletul omeaesc este cupr.lns. de o bucurie de negr:ru.t} 'dId Duhul lui Dumnezeu umple de bueurie tot eeea ce atinge. Aceas.ta est£, bucuria de, care Douloui VOJ;'~ 'b~(e m: Evangheltia Sa: '~Femcl.,a.. rood e si llilStCi, se Itltristt.eazi; fj;indca ;a sosit ,ceasu~ e~,; dar dup':! cea niiscnt copUuI, ml~i

}(f2

mail aduee amtute de dnrere; pentril, bueurta cil s-a naseut om ib blmf;. nBtl $j vol arum ~leti trJisti dar iatcls1 vi va! vedes ..

.~. ,~~, ~ R

~i seva bUCUI"A inima Vl)'.tStra ~i ~uCd~ia voastrn nimeni nu 0.

va luade la vol" (lOOn. Hi: ,21-22).lotll~i, ol'iclt de m:mg~ietoa& re poate fil aceasti buc:ude pe care 0 sjJD~ aeum ill inimata, ea nu 'iJ!lseanuiii' xiimjc in compa.tal!ie eu tea, de care vorbe$ie 'nnmnulIDsu;~ prill gura Apl.l~to;}llllui Siu: "Cele oe odnul ~-a yjznt ~i ureehea h-a ap:zit~ ~i b,i;ntma Qr~JlIUi Dll s-a,n suit" pe ~eSfllf:a te-al!!1~lit DrnDl1e~eM. eeler ee-l, iaJi)esc pe ill"' >(1 C\')r. 2: 9).

. 0 pFegustat~ a acelel~'cUrii he este diruita; nona aeum ~i daca ea ne umple snf iet'€!1e ca aOOlta des:tntalle' bmIastal~ ,s,l

._ • " _ I'

£erid!oo, ce ·sa. sp'lblem ,despre bucurlaca:re le-a fos.t pr.e:gjltitii

in oeruri oelor care plin..$ aid pe pa:min:t? Iar tn" HUl meu, ai plans MSEld fit viatta. ta;, sivezi al d.tit fuucurie 00: mAmgiie Domnul cliif.iJf, in ac:ea~lff v~fa,! ACUm; e de d:atQFia" DoastC4 fiule~ ~~ adauglru nevointe peste ne'Voiote pentru a merge !'dinplI= ter:e 1n pu~;i'e» (PS~ 8~: 7} ~~ S"& at~n1 "'b stal'el barhatJUlui desj~ir~tt. lao m,asura 'Varstdc\ 4e~iinita~j lui J.tristos'l (Efes, 4.; 1.3), ~a intlit sa se ,'oatil1 .. inlpliflil hI not ,cl.l~vil[~.e Ddm10.1d1lit «Dat eei ce;.l a.~teall~ pe D()dund i~i '¥>or tonai puferile; l(lit le VOl Cl"'~te ati;pil€{l ale VlIdttlrulu~; ~,j. vor mlergm ~,il on vo:r obost" (Is. 40: -5'l~l ·~Merge·vor ,din p1l1!tere tn, pUitel'ie.; aIf'lta-SiB-va DlIlmRezeul dumnezelfur in Sion~> (es:' 83: 8) Calle este SionuJ. mt~ gwU ~,i ..u ~SCOi)if~Firilor cere~ti. ~@:r ~tund bucurta ooa~:ti;,i de arum. (care.ne apare pentru pu.~ntimp' ~i amreQ~O va fi restm1i:ta in pUila:tateat ei, ~ mmem &0 V:a loa d.e Ja ROi, did vomfipUoi de nem.atit'lif:imemre desfitari cerestt, Ce altceva

~ .r ~ .

maJ, simU; e:xcelenta?"

. . ~ r~p1J.lOS~~O exttaord.i;nar[ caWd~ur@ ", "Cum p'o~ tu sit simti ,ca~dQr,:'~ Rule? Prive~tej, stlm tnpi{dure. E birna, za:pada ~e sub pidmlre $] uite cum cad fulgii de ,zapada pesW DOi. 'Ce .fu]. de citd.na poate fi aceas~?". ruts,punseii: '~a culfJ e la baie 3.ltullc.ii dtnd se warna apa ~,iabudi se r.idkfi in act

SF. SERAi'iM DE SAlWV - 0 BIOGllAFIQ SPIR11'U.ALA

163

pre-cum nmrU", "Dar mwrosol~"~ rni inlrei:Hiel .lEste aQfil~i ea Is b~de?" "NQ" , rlspunse~. '"'Nmuc de pe pinlftnt n11 se ase~a~ nl 'cuacea limreas,Ola. Atund mnd tr:Ua dlraga mea mama bni pliWea sa dmSiez ~. Qb4nnia:m sa. ma due ~~. balun ~petm~ ted, ma~a ma strepea cu pijfifu:mu][ pe care ea it rumpara, de tacele mat bnne parfHEQ,e:dl dill l{azan. Dal pID'fu:mur~ ace[Ie-a .QIU raspftQdeq;n O-;J~"Bmenea Blifeasmi'~ .Iar "irip.reIe Serap fim, zimbind' frumos, zise "~tiiU ~ieu ,~~le,~i lucruri Ia ~l d~ biIII~ ea tine, fju[e; ,Qflr te 1ftJtreb sa ¥I'd 4a~ ~ tn sim¥ cees C€ simt eu Bste ahsob~t ad.,e'Vffr:'a't, excelenfl~

Gett mai pl'lwta miJI.easma de pe p4.mfint Dill se poore compara. cu nti1'ea$Plap~ ~ali,e 0 s:im.$im acnm, Glci ru:um. flf,)j suntern iftVitJuip m Ulive~ma Sm~tulill Duh, Ce po~te fi oare pe p~t a5ent~ltOif Cl!1 ~'eastlmj~feasmili? Ai o;b$e~t exte~ fen~a, dupa eumalspus, ci in ,jurul nostfu e la &1 de cald :€;l intr'Q baie, diar, pri¥e~,el IUd pe ttne ~i mel Fe :mine nu S4 topit zipada ~i md. sub plc1oQcf,me !lQaStre:; pdll UfPl:lre1 a~a~ ti ',ild1Lfta ml :seafla in aer, ,ei in nol. Hue chiai: rMdura aeeea despre care Smntul Uuh prim ciuviDtcle ruglcilil.lt~l ne Eue $:J[ st:dg3,im eatre Donmul;JDcillie~te-mil eu qildura Du~ubd Tau Ceiui' SfwtP;. in. ate~m. ciidm-l pustniefi se desfitlU ~i nu Sf ~'emem de gend ieroii, .fiip.'" 1mbra~ap) pre tum in h,aine ~~ blan~. mvesmiHtele haruillitesure de Dwbul Sfant. Si Ja leI

• ,. :r :r " ,"

se mdm,lill ~:j[ seuna, c~d. b,arQl lui Dunmez@'lJ sil~luie~te lt~"

liunrrul nostru, in inbna noastta, precnm a spus Damnu~ ~~par'alia 1m DuDple',ztlu se aflS: m.Tiluntm1i voStrll~' (Luea 17': 21). Prin 'iml.l'l~tia lui DQJOUIe.zell, I)~lPnul inte1ege band Sffllf tulUi pub.

Areasta lmopatr:-lpe a Jui, Dli1m1n~eu SJB af~ tnljuntrJul nosnu, m.r Ila:rul SfQ,ntulul Duh str:~u~~e asupra :n()astri ~i ae fncruZ€§te ~ diu afui.t, Ell umpJe aerul mCQ~j:Ji]rator dte mwJ,te mire~JUe bi1!lelltiJrositoore~ me rnoulGe~te siJDtul'Ue ·,ell ocere$'Ci{ desBtare ~i ne innndl jrumUe de () negrliti bucu:rie. :Sq;-

164

DE AIWIM: lAZARUS MOOIlI!

f,ea nOGstta 'Ic0031[. este sceea de care ne vorbeste Apostolul: <lEad ioapara.pa lui Dumnezeu nu oeste maneare ~i bautnraj ci dreptste ~i pace "8,1 bucune in Duhul Sfant~ (Rom. 14: 17). Crerilin~ noastra UU con~ti inn cuviatele de tnduplecafJ6: ale in tele.pciunii omenesti, d in adeverlrea Duhulut ,ita putenl (I C~r. 2: 4). Aceasta este exact starea In 'PlTe' ne afHim notacum .. Desp.re aeeasta stare Donmul 3 spus: "Adevarat gralesc voua cit sunt ajj,ej unit, din. cei ce stan aiel, C3J;"e nu vor gusta moartea, pan::1 De nu vor vedea I1nparJ;pa 1m Dumnezeu vemnd intru put ere" (Mareu 9: 1).

Ve2i~ fmle, ce bucurle de aegri.i:t ne-a daruttnoua Domnul Dumn.ezeu acuml Aceasta mseamna s~ te afU In pUnata.. tea Sfantuhti Duh despre care Sfantu~ Macuie al Egivtnlui scde: vzEu msumi m-am ailat ill pltnatatea S.fii:.rutub1i nUll» .. Cu aeeasta pUnatate a Sfantu1u.i Duh, DOilnnU~ ne-a umpfUi: pe nol, Iii*he biete creatnri, ~adar" .flU mm e nevose de 'aoom~ sa in· trebi cum ajung oamenti sa se aflle;:n plinatatea harulul Sfan· tulnl Duh, ttl, vei amintt tu (lam mereu de a~east:I manlfestare a neg,rmrei :m;].i!e dumnezeiesti eare a- venit asupra uoastri?" "Nu ~tiup~.rinte", spusei, "d.ac:! Domnul 1.ml va daru~ mereu adneereaamtnte de aceasta milOC a Sa 1~ fel de vm si die limpede asa cwn 0 shut. aeuai". "Cred", lmiwpunse 'pildntele Serafha, "ca D'OIDmul te va ajuta '5-0. pisttezi in mtnte pentru totdeanaa, ahminterl .bnna tatea Sa n-ar fi fost induplecat~ llned~.at in acest mod ia smerita mea. rugacame, anticipand alat de lute cererea 'bie~ul:u~. Serafnn; eu atit mai mud t cu cit ea.nn iti este dam, p,e spre a oinlelege,. el prin tine ea este dami t1 intre:gii lumi ~i pentru ea tu tnsuti sa pop ft iotirit in luerarea luru DUPlnez.ell st sa poti n de folos. 80l al tora.

Faptu~ ca eu sunt n~onabl' iar U1 esti mir~an este co totul .~~psitt de impoFtan.tl. Ceea ce neeere Dumnezeu este (} ad& v:1ra til eredin la in El ~i in Unu~. nascut Fiul swu .. Drept r~l)lata pen:tm a.ceasta ne es[e dal'uU din bel~ug de SliIS 1111,.lftd Sfintu-

SF; S:BRAllJM DE SAROV - 0 BI!OGRAF1E splRn'uAlti

165

l]t]i Dull. Danmul,ta.lut[ 0 Inima pllna de. dragoste (alit de Dumnez;eu si de' aproapele nostru, acesta este tronul pecare Lui it p,l:we ~[ stea slpe car,€ El 'af,a;'re in plinatatea shwei &~e. ceF'esU. «F-~Ulle, dil-Mi inlma 'fu», spune E~ «~i toate celelalte se '!I(Jr adsnga vou~ (Manci. 6: 3,3). caci ~mpal"a~ia lui IDmnnezen po ate fi tuprinsa In. in~ma omulul. Domnul le-a porundt neenidlor 8m: '~Cautap mal intiU tmplr'apa bd Dumnezeu ~i toate ~ves~.ea. se VOl! a.d.iuga vnrui~;clct ~rie dmu'" Thta~ vostru eeJ €eresc dl aveU nevoie de ele" (Matei 6: 32, ~B).

. DOIDlllul 'nu ne dojlen~j[.e pentrufolosirea bunurflor pitInAA~ti) ,cad Ellnsu~ spune clI; datodta condilillOl' 'vie'pi noastr:e patlUint!~ti nol svem nevoie de toate aceste lnerurt; ad:idl waIte lucrud.le l~re Be fac via:~ mat 1ini~'{i fa '~.i dnJ.mu~ nostru eittre In&uinlLa no-astra rea cereasea mai luminos ~i mal U~Of'. l)'e aceea Sfantul Apostol Pavel spunea ,ei dupil p{iJ'erea. sa ntruic; nu e '~llal bun pe pifm.~nt decar I~wlavia ~i tndestularea in teate spire a prisosi .catlre tOlt luerul bUD (iI Cor. 9: 8; I 'lim. 6r. 6). Iar S.flW taB;ise:.rici se rcr~a ca toate acestea s'i ne fie darufute de Dmu_md Dumnezeu~ ~ide~i necaznrUe1 stffu11toravne~i feIurltele nevoi snnt nelipstte dtn vlata noastra de pe pan1Lint, totnsi Domnul J)rtlmn.ezelll nid nu a dorit *i nlci nu doreste ea Hoi sa avem parte doar de necazuri ~i.lmpotriviti. De aceea, EJ ne p'()inUiH)e~te pt~l1 ApostQlU S(ti: ~~Purtltt~·vi saretntle un.1i altora si asa v:.etfu impUni legea lui Hrlstos" (Gat 6: 2).

n~l,~ul Ii~llS ne du. persona'l pornnca de a ne nub~ und pe 'ru~i'i, asa ind.l~ prtn a ne ma:n,giia unn pe al~H ell dragoste frat,e~ca~ sa; ne put-em usura ealea rea s:t.rwnta ~i plin'.1l,de neoaz:llr~. catre patria.,rerH:lSC:l. D,e. ICe a. pogorkt 'EI diD cer ~.a nol, d,aca nu eu scopul de a. lna asupra Sa sarada. no:aSU·i\ ~t de ane jmbogiPt pB not ell bogafi~le 'bllnatatii Sale ~i eu :neg_raita '&1 gene:lrozi titte? '12'1 fiU ':_JJ) venit spre a fl. slujU de oan.rumi, ci spre a.i sb1.ji Eltnsu~i ~i pentru a,.~i da. viafapentru mlntuirea mu~mra. Fa ac.wasi ~UCtilLl, exr:e.len~ ~i dupioea:i vizut :mila

.' .

166

lui Dumnezeu ill chip evident d3:rnibl t:h~; vorbeste despre ea mturareelor ce doresc mannnrea. "Sece.risul este .mult _. -z.ice. Domnul - dar Incritorii sunt putin.if" (Luat'lO~ 2).

DOllnllll~ Dumnezeu ne-a sees ~a lncm ~i ne-a umplnt de darurlle bar.ulum Siu astfel indLt, cnlegand .spieele mautwrU semenilor nostrt s~ aducandu-t pe cit mal multi en pUltifltil in

. 1 11 , ' I

impi.rJipa lui Dumnezeu, s~~I pusem sdnce roada- uDlil 30~ aJltii

60 ~ unu tnsn tit. S,a fun veghetor], !iule; spre a nu fi o6andili ,iltm,prel:mru (u sluga rea ~ene~a~i vide'Wn.~t care si-.il ascun:-s talantnl jn p:l:m§nt~ ci sa hnWlm pe tot[ acei Slujiitori bruni sw c;tedindi.)~iai Domnulut care auadus Stip,muluiJ lor patru talwlii in 10 C die dol ~i sece in loc lie dnd (M;tel 2 $: 14-31OJ. Despre nula Dommdui Dumnezeu nu exisUi. nici 0 umbra de i'n.dQ· j'uUt. Te-at coavtns singur~ ex(;~len~l, c[ toatecuvtneele Domnulnt rostlte prin guru proletului s-au Implirdt In noi ~ine: ~Eu nu sune un Dumnezeu 1ndep,adat, ct un Dumnezeu aproplM ¥ou.a, la indem.an,a voastrs" (Jeremia 2$: 3~), tar "~.mmtu.irea (a se a.fta pe lanba tat (Deut 30: 12-14; Rom. 10: 8-13). Nu am avut untp l1Ihi macar Sa nm j[![chbilJ ci dour mm-am doit'it, 'in. ~.nima ca DOIDJIl!d sa-ti dauu,iasca sa-I v.:ezil butmtatllea in toati( pHnatatea ei ~i llEls.u bucurat sa Se gr'.mea5ca spore a~mi impUln dorinta, Nu ma laud spunand acestea, nlci Dll.l le spun spre aw rla importan~a ~i a devenr.tnvidtos pe mine san s,a te fae sa crest ca\ eu sunt mensh, frur ttl doar U111. mirean, Nu, nu ,e:xce!en:tiH

{'Aproape este Dommd de top cei ee-L eheama peRlt de ttlfi eet ee-l, cheama pe Ei tntru 'i!lOOV3:r:<O (Ps. 144: ]l8~~ I~sicil la lit nu incapep'~tinire~ O~fes" 6, 9). FiHldci <cITa~an ~ub~te pe Ph.d ~i toate le-a datIn DIana Lui" (Ioill,fl $; 35). D:a!ca macar noi in~ine Lam mbt pe El1 pe Tara] nostru eel eeresc ca niste adevaratifH iU Sfn! Donuml n asculta in mod ,egal ~i pe ~ilugatr, ~i. pe s].mplul mirea.n cresHn en cond.ltia m amiindo.i s~ fie eredillcio~t Ortodoqi~ si(,·J~ i~beasc[ Jl)e ~mnezeu. din ad:inc,ul ini· milor ~i sa aiba cf'edi_n~a in Eli lllacarcat un gralllnte d'e mu~,'

SF. SERAPlM DE &4RQV·· o LJIOGIMP/E SPllUTUALA

Uj7

tar; si atundamandoi VOl muta mUll.til dln loe, «Haul va muta mil ~i donazeci de mil» (Deut. 32; 300). Dunmul insu~i spune: "De poll erede, toate sunt eu puttnta ce.llui ce crede" (MarCil 9: 23).

Iar Sfantul Apostol hvelexc1run:a cu voce tare "Ioate Ie pot intru Hristos eel care ma intiWe~te" (FiU. 4: 13). Dar nu vorbeste Que Domnnl nostru fiSus Hrtstos llndi 801 mat frumos

, , r

decal ald despre eel care cred in Et «Gel ee erede in Mine va

face st el lucrartle pe care le fac En si mal mart dedit acestea

! ' ,

va face, pentru fa Eu Ma due la Tll1tihl. ~j Eu Ma vol mgt! pen-

tru vci lea bucurfa voastra .sa fie dep,HuiL Pana aeam n-1lli oerut nblli~c in numele Men. Dar acum ceren sl yeti ~:'IriuIi .... '"

~, Ii f""

(loon 14: 12, 1..6; 16; 24).

As,aita:l!, flul meu, tot ceca ce vet cere de la Domnul, vet

,. .

pr:iMi~ daca ceea ce ai esse spre sbtvatui Dnmnezeu san spre biiOe~eaproapeluw. nostru, diei' tOit ceea ce faeem spre blnele apreapefnt nostrnBl il IJdtnf'-{ite in tru slava Sa. ~j) ptin Ul'm.mreo "IE). sp une: "IntrudU au fa.cnt unuia dlntr-acesti ffad ai M'ei

. ~ . ~

prea midI !\lite Mi4* facut" (MatE.>;] 25: 40). ~ad~l.f~ s;! nu va in·

odti fa Demnul Dumaezeu va va 1mplhrl~ cered le, mnnsi daca ~le sunt fa,cl~te spre slava lui Vumne:zcu san spre bmele ,~i zidieea aproapelnl nostru, Dar, Ch~a.f dl.cit eeva este neeesar spre fOlusul sau in nvantajtul vostru, la tel de lute ~i ell dragoste se va bucura Domnul s,a v:l tdmj;tith~ar si acel lucru, CI] conditia '€:~ sa .fie de extrema nevoie san necesi tate. Ga.d Domnul 'iii ilJ.be~te pe cei ee-L Iubesc, DomnnI este bun en foli oamenti; El of era Win belsug tu turor celor ee-L cheama tntrueju tor ~i m.lri nl rnia Sa se observa in toate Iuerarile Sale ... fl va tmpltnl dorinta celor ce se rem de Bl, iar Ellie va auzl rugaduntle ~i le va i'mplini toate d9rjn~el,e: "Voiacelo.r ce s.e tern de ill 00 va fa£0 ~i rug~ciunea ~or 0 va a.uzi ~i~i va min tui pe dan~mi'~ (I>s. 144: 19). Numai sa. iei runim.e~ e1«:elen~a, sa nu-i ceri Dotnnnlll1:~. reva pentfll care ou €.xista. () nevoie urg,entiL Dll.mnezeu nu te va refuz;ru ni.d in acest caz ca .rcmulpensil. pentflll credii.f.l fa. ta

1(i8

DE .tJRH1M. LAZARUS MOORE

Ortod!o:xa in M:antuitorul nostru Iisus Hnstos; '~Ca nu va lasa Damnal tohtg:uli ]?acaoo~i1or peste soarta drreptHoF, ea sa. nu·~i intind'a drePtU intTu faradclege mrunile lor~~ {Ps. 1.24: 3), iar EI va 1:tllpUni i~tlI1ediat vola robului Siu David; dar E,l'll va ehema spee a -j 'cere S9cot:c:Ua pentcu en: La Btl plrat tara ea acesta :sa awba vreo nevote anume ~ de a-l fleerut ceva fara de care s-ar f1 putut descurea ~oQ1'te bine, in fe~ul aeesta, exc,el.errp, fi·am spns acnm ~ip>aUl o~erit Or demoastrape pf'actlca ell 'privh',e la tot ceea ce Domnul ~:i Mruirca Domnuhri au dOl'it sa-ti spuna s~ S"l_·li arate prtnmine, bietu'l Seraflm,

l I' Y.

AienIn, mergi in pace, Domnul ~i M~dca Domnulut sa fie

en tine tnmtdeauna, aeum st purnrea ~i in wei vedlor. Amin, ACl1m, .mergi in. pace", Iarm tot aeest ttmp, din momentul in eare ehlpnl plrIn.tel'ui Seman s-a luminat, aceasta iluminare s-aeonttnu at ~i tot ceea ce ml-a spus el de la mcep:lLut.nl povestirn. p,fula aeum, mi~e·a spus ramfunilutd hut-una ~i sceeasl pozitle. Stfaluctre.a inel:abila at luutinil care emana d.ill el am v~'Zut·o cu 'P(Oipr it met ochi. ~i sunt gata Qridlud Sa depun jn· rlma.nt pentru aeeasta.

SF. SERAFIM DE SAiRO¥· 0 lJ10(;OAFIl! $PIRlTIlAI..A

]69

Capit~lul JX

Sunt cbinurile iaduIul .0 reaIitat.e?

Lu~ Nwco~.ai Alexandrovlci Mowvilov}l4robullui Seraffm", 05i31 (;Un1n pillacea sa se numeasca, i se diruls1e .0 vmdecare in d~jp' minunat ,~i, ill plus, privilegful de a vedes en proprit] MU ochi cb i pul luminat de lumina Ta boruhii 81 Sffintulu,w Seraf m saucu ai te cuvinte, de harul Duhulnl Sfiut iFUndt un om sincer ~i plin de .rft:vni, el a dortt sa!. transmi t'a mai departeamtntlrile sale despre partntele Seraftm, Ded, S-at h()tarat sa vizlteze qr~uJKu:rsk (10 ad de nastere al sffi1nndui) pentru a eulege informatii despre copilarta si tineretea sa; el mat vola sa viz~teze m~asurea -F~orovsl\i de langaKiev,. CuHltoria. a avut conseelnte foarte triste pentru Nicolai A ~exan.df\mr:ici. Prin bunavointa lui Dumnezeu, vrajm~ul a adns asupra lui '0 hoa.la) drept If'~zbunaf\e pentru nevoinrele sale ltterare, cad scriedle sale slujeau la eresterea renumehd unuia dlntre $n.nt1~ lui Dumnezeu - padme·~.e Seraftm - tntr-o maniel'-I considerablla, AnuIllite Imprejurari care au preeedat boala tui N. A. Motovilov ad uc lumina asupra muudi sale.

Odata, tn timpul unei converblrl eu panntele Serafim, a fooit pus:l problema reanti{~ ataeurflor demoniee asupra oamentlor. Mot.ovHO'v), care avusese parole de .0 educatie lumeasca, Se MIUioia, design r; de existenta fortelor ri'UulnL Atunci) sHntul i-a povesnt despre lupta sa teribilal cu dementi tlmp de 0 mle de- ztle ~i n9P~-~] prin puterea cuvfiwtullli Sill~ pnn am:orU~tea sfinreniet sale care ezdudea orlce posiblla, orl mlcar nrma de lnin~]Una sa,u exagerare, el 11 convtnse pc Moto:vilov de existenia demonilor OU ca niste fantome san ca niste reprezen-

, ';tt, ~

tfri ale imaginatiei, dca 0 realitate dura si amara Nivalnicul

Motovilov fu atlit de tulhurat de cele spuse de b atrall. 'ineRt stdgru dln sttaftmdul sufletului sau: "Parinte, ce-ss mal dori

f70

DE AKHIM LAZARUS MOORE

sa am 0 confmmareeu d,emon~i! j, P:lri ntele SeraJim,alar11l1alL, i:odie din scurt "Ce spnl tu acolo, exeelenpl Nu ~Ui ce vor, be~lti. Dadl ai ~ti cft eel mal m~c dintre e~ Jl oate rastnrna In. JITl1ea ell gheara sa, au 1-ai mal provoca la ~upti·'. "Dar, p!1rfnte, au diavolii Cll!l adevarat ghearei" "Ah, exc:elenta, ce 1mratatl vot la uni¥erslt:lte? Nu ~tii oare cd demonh nu au. gheare? El. sum in.mti~,atl en copitef coarne ~i cott, fUndra 1:; este impos~bn i1nla· ginatlei omene~ti 8ii eonee apa ceva mai hidos,

Jar ,ei sunt intr-adevar hidQ~i, CaCt faptul ca Lau para8it pe Dnmnezeu in mod voU ~i n-an aeceptat.harul dtvin, ~-a fa· cut pe et care inainte de csdere erau tngerl ai Iuminlt, m,geri al unul astfel de mtunerk ~,i ororl incftt .1l11pOt fi fufatJif}a.~i prln nici 0 asernanare omeneasca, Totu~j, este neeesara 0 anume asemanare, de aceea ei sunt infaUsalti ca mud negrt si urati. Dar fi:itod creatl ell pu terea ~i mli~~ile' tngertlor, ei poseda '0 putere a.tfut de grnzava lmifOtriva omufui ~i a. tot ceea ce este pi1mantEsc inca t. asa Cll m ~i-am spus dej a" eel mad marun t dinU'e ei poate rasturna lumea CIIl susnl tn [os numai en varful. unghiel, Doar dnmnezeleseul hal' at Sfllltubd Duh care ne-a fose darutt nona, c.re~UnUor 01' todo ~i; ca un dar gratnnal dragostei damnezetestt a Durnnezeu - Omului, Domnul nostru Iisus Hristos - doar acesta ne aipara de toate vlelesugurile ~i rautatHe vl'ajma*uh.d". Un sentiment de teama se furi~i in Inirna sa. Pe vremea dilld -iu,c::t se afla sub protectia sfanrulnl el putea sfida l'antatea satanei, Oar, prin bunavoir'e a lui Dumnezeu, provocarea sa nu a ramas fitra raspnns .. A fost aeceptata

AtlLlI!ldcandlMowvHov s-a dus la Kursk dupa moartea pitnntelut Serai'imj fin a ob~hmt prea multe htfonna!i~ despre 00· pilar.iLa. ~i tineretea sfantulut, Dintre rudele apropiate care-l cunoscusera pe parlntele Serafim de pe vremea cand em coptl, unele erau moarte, in. vreme ce altele uitasera orlee fe~ de amanun:te legate de copilar[a sa. Chiar casa m. care se fiaSCO· s-e ~i fuse'se cresHl1t. sffuuul" fusese distrusa ~i .noi didiri se 11laJ.~era in foetll eL Orimm, tot s-a anal un batran de pe

SF. SERAFlM DE SAROV - 0' JJIOGRAFfE SPJRlTUAJA

171

vreUilea p'irintelui Sersfun ~i care t-a of erie lui Motovi1ov 0 mu~~Jme de amammte legate de viata sFanwIui ~~ care au fust induse rn toate editiUe hiogr:alUlor acestuia, C~Hlloria.la 'Kursk si sederea sa acolo au deem's normal. Purtuna lzbucnl tn drum~l sau Inapoil spre Voronejl .. MotoviJov fu obligat sa~i petreaca noaptea la una din po~tele aflate pe drumnl de la Kursk Deoareoe se ana singur in camera pentru oaspeti, i~~ scoase m:muscrisele din bagaj ~i incepu sa, le trieze la lumina slaba a unei Lumitnari ri!lF'ed~a:bta. lumina camera cea spaJioasa. Pdntre cele d~.ntlli insemnart descoperite se afI~ deserierea vindecarli unel doamne demonizate, de vit,A iIlobil~ pe nume Empkina, la moa~.tele Sf'mtulu:i! Mitrofa:n din Voronej,.

~Mi{ intrebamj) ~ serie MotovHov, «emu oare putea fi posi· bU ea un cre~un orwdo~ ca re se imparta~e a en preacuratele si de viata dala:toare~e Tatne- ale Domnulut sa ajung~ a fi deodatff posedat de lin demon ~iJ mal mult decat arLit, pentru 0- p.erioada: atat de lndeLungarit- de peste .3,0 de ani. ~i rna gandeam; P:rosttl.'! E cu neplltilnla! Ai? vrea sa vad cum vr:1jm~L'?ul ar indrazni sj-sifad salas in mine, mai ales anmci cand a.t~t

, ,

de adesea ma impru·ta~es(! cu Prea Curatele Talne''.

Chiar In dipa aceea e) fu m.conjur:at de un nor erihtl, rece ~~. urat mirosuor care tneepu sa pan:unda in gnra sal' in amp, Of el filoe:~ efutturlmari sa e tinti fuchisi. Nekricltul Mowvtlov lnpta cu disperare; inoerd~d sa se apere de mtrosul _udbil ~i de frigul norulut care i*i fuoea loc treptat intr-insul. In einda t,u turor eforturtler sale pauunse ell IEOtuUn el, MainUe aproane ca. n paraltzasera ~i n.u-~putea face Ilia miCar semnul erueh; miutea U In.ghe~ de spalma ~I nll,J~i putea aminti mmtuUorul nUllle al Iui Usus_ Ceva cumpllt ~i lnsp:limfuntltor se intim· p~ase) jar N1cola..w AlexandrovicI treeea prtn ckinud grozave,

Un manus,cris de-aJ 811u He oferl descrierea chhmrUor pdn. care a trecut ('Dmn_md mi--a: dat sa swmt in prop.rhull meu trup ,Sf nu in vis san in veden~e, ce~e tr·ei ,chinuri ale iadnlui P.rimul a fos.t ce~ al focului care flU da: nic.il oWum~n[ ~m care

172 DE ARHIM. LAZARUS MOORli

poate fi stins doar prfn harul Prea Sftlntului Dub. Aceasc~ grozavle a du rat [rei zile,

Ma simteam arzsnd ~i totU~f nu.ma consumam. De zece sau de unsprezece om pezt trebuia sa Bu eu rlr:'J!t de funinginea iadului care-mi acoperea tor truputsi care era vizihn~ p entru ~oa:ta 1 nmea Aces! chin a. intetat door dupa Spovedanie ~i Sfanta Impa.rt~mlwe ~i d'~U()ritif rugaernatlor arhJepiseopulul Antonie de Vo,rnnej care a porundt sa! se faca, slujbe pentru robul lui Dumnezeu Ni~olal - gmv bolnav - in 47 de bisericlst manastiri din cadrul eparhiei sale.

Apoi, am fust chlnnit timp de do~if zUe de msuporrubilul frtg al Tartarului, 111 asa ,Fel inelt fond s:i mil ma poate arde 81. nruci luclizt Du'pa dormta I'n:alt Prea Sfintiei Sale arhi-

~ n' t ~,' ..

episcopal Anronie de Voronej~ mi-am tinut n~afla deasupra nnei lummad. limp de 0 jnmatat,e de ora s,i, de!;ii era irrve1Uii. cu un strat gros de funingine, nu S·U ~l1I.ifih:;]t cfttusi de pllltin. Am deserts acestea pe o Intl'eagi coma de .h~rUe' s;i am semnat-o ~i stamptlat -o en mana mea pl ina -de fnningine. Aceste dona chinurl fura vizibUe pentru tcatalumea ; totusi, en ajutorul Sfintei 1mparta~~t1lli, pute am gusta pU1ina hrana ~i bS:utura ~i puteam dorml intrU!ditva.

Bar eel de-a! treileaehin al gheenei, de~w a fost mai scurr ell 0 jumatate de z~~ cad a dnrat d0'41" 0 zi. ~~ jumMta~e (poare (eva mal mnlr), mi-a provocat eea mal grozava teroare ~i suferlnta, mndr.~, era ceva de nedescris ~i de nein teles, E o m tuune .faptul (a am ramas in vla~i'U Aoest thin, a disparnt ~i el dupa Spovedanie ~i SFama Imp i1rt~anle. De data aceasta insu~i arhiepiscopu 1 A.n tonie imi. di1dn Sfanta im:par,~anile C1[J peopriile sale maim, Acest chin era viermele eel nepientor al gheenet

Viermclle in acest caz era vI:dhI] doar arhieptscopn hli A ntome ~i mie, Dar tot trupul men era munch de acest vterme viWlmi'ilor care se Hi.rt!. prln tot trupul meu ~ intr-un chip tngroznor, de nedeseris, irn;i ro des organele mele vi tale. Desi iml iesea pnn nas, gura ~i urechi, totust revenea din nou in

Sf!. SEIlAPIM DB MROV - 0 lUOGRAPlE SPlRlTUALIf 173

tru'P. Totu~~, Dumnezeu lm~ da:dn oarecare pntere asuprs Ini, pucindl si-I iauin m~,in t ~i. sa -[lln ti.n~, .pl'ecum guma~. Ma~il~t obligat sa fac aeeasta dedara,tl€) can Domnul nu nu-a darU1~ ~ceacSti deseopertre degeaba,

Sa nu-si inchipl.l~e elneva cil'indrazllesc sa ian numele

Domn ului in desert, Nu~ .

In ziua tnfricos atei Judec:a.ti a Domnulni, "E~. Insu~~ - numnezeul meu, Ajutorul ~i Ap~'atorul meu - va da marturte ea nu am minti; Impctrfva Sa, a Dou:u:udui mea ~i unpotnva luctirU uumnezetestu Sale Pronii care s-a impUnit cu mille". La- pu tina vreme d:up~ aceas Hi curnp Hta me'eflca,re care depsses:W. orice ala experienta a oamentlor obi~n:lli.ti" ~ui Motoviaov i s-a a:ratat p,alro:llul ~au, Sf. Serafun care l-a mfingfdat pe eel ,00 patirne~ p1"Omi~lncllu-i cit va fi v tndecat odata It'll expunerea moastelor Sfantulul T]hon din Zadoflsk ~:i ci pfura atunci ahlVO~ul care se sfla "ill. el .. nu-l vacl1iinui eu prea mare eruzime.

~ii'd'Ul Tili(Jndi.'1t Zlltkmsk. Ot/aNi cu. e;xfiU1~er-ea mott$telor Sftt,nttdttl l'ihml; Motov#ov a, lost vin.ilecat dt~pli 30 de am de atac:uri demonice, (t1lPi; pre$l:cerea ,'ifiJ,utului Ser-u[im de SaTmJ.

174

DE ARlllJI. LAZARU:S: MOO1U1

Espnnerea moastelor Sfantului Tlhon a awl intr-:adev:Ir loc 30 de ani. mal tiirziu iar MotovHov a traH ca sa 1e vadi s1 a ~OSlt Intr-adevat vindecat d.atodta. marfi sale credinte, In zh{a expunerit moastelor Sfa:ntului 'filIOn din ZadoDsk (l865); Moto. vilov se afta 'In biser]d rugandu-se ~i pHiugitnd amarmc Wnd. c:l Domnn! nu.-i daruise vtndecarea pe ,caI'€ sufletul sau chi. mnt 0 tot astepta dura promisiunea ficuta de Sfantu~ Seraftm die Sarov ln umpul Heruvicului, el arunea 00 privtre t:~ltre tronnl episcopal din naos ~i n vazu pre Sfilntul Tihon de acolo, Sf:lntul prelat tl binecuvantdt pe M.otovUov care pHingea ~i dispa:ru d.in vedere, Motovilov fu vlndecat pe loe.

Icm/7,l*~,U'ulu.i; Sera/imde Sa:rov 111rt.a~ti· de pr'ctOtui icov,ograf furl Simmmko.

Sll. j'l!JlAFL4f.DE 8AROV - 0 BIOf;lVIFIE SPIRlTUALA J 75

Capitolul X

Pirinte sl starer (avvi) duhovnitcesc

" 1

Parinte1e Seraftm it fost un mlnunat staret duhovntcesc.

Ce paca£ 'cit Informattlle ell pri vire loa pevetele lasate de el j'O,lI!C parte in special din ulUmU ani al vielH sale. D~uchirur ~i asa ele SltOJ at'1t de mnneroase inc.\r nu pot fi Induse mtr-o slngura bi.6gwafie. Le vom seleeta door pe cele mal ~,nsemuate, Mulli f;l:U fnst1Ll~mi~~ de patrund,cl'ea duhovniceasea s,i. de inleIepdu ~ nea p'Mintelu~ Serafim. Candval staretul dtn VlsogOrsKl arhtmandritui Antonle, impreuna cu un negustor dill Vladimir au in,trallu chtlla sa. Parintele l-a rugar pe starer sa ia loc ~i sa ~teplte ~i a mceput sa. discute en negustorul, IJITnat,e gf'eutiiple ~.i necazurlle tale sunt eanseelnte ale vie~H pnima~e pe cam fj duel. Renunra Ia 0 astfel de viata si 'indreoteaza-ti 'r~jJe vie-

~ " r ,

~]i'J. Jar mal apoi en umiliut[~i blandete a tnceput s.a·~ ~nfiti~e-

se picMele, dar en atfita di.:ldura a inimH inc.a.t eel dN. care-l aseultau, plangeau varsi1J.d multe ~m::rimi. In cele din urm:l~ p'iii.r~]"I; tele Seraftm li spuse negustorulul sa se pregateasca de Sf&ma Lnpan~anie la Sarov ~i l-a inttlrit spurtandu-i di d~,a se va c.{b sincer, DomnuL nu-l va lipsi de harul ~i de nliib. Sa.

Negustorul mdurerar cazu la pidoarele sale pn:nni~iln.d\u·i sa ImpHneasril toate Indrumartfe sale ~~ a plecat cu lacrimi in odd, dar si eu suftetul usurat, Prutliltcle Antoni€! fu uimit de fort~ de p:[!rund.ere dUhovniwasci a bitdtnuwui ~i ]] spuse mat Ui:rztu: ~Pi11'inte! Sufletul omenesc ~i se arata pre-rum chtpul in ogUnda. Dinaintea ochilor mei f·ai apus pelerinulut totul far! sii :rnUh~ astepti si1:'i ascnlti necazurtle s] nevoile sale duhovnkesti". P'a-lt'i~tel~ Serafim nu seoase un 'cuv{tnt Staretul continu~: ~Acum in~eleg! Miotea i1i este alit de curata incftt ntnue diu lnima aproapelui ]]JI..;~i rrunine aseuns". Parintele Seraftm 1,] puse mana dreapta pe gura arhtmaudrfrulut ~f zise; "Nu ai

176

1):11 /JRH1M. LAZARUS MOORll

perfecta dreptat,e~ bucuna mea. Intma omnhn ii este deschi;;' doar Domnului 9i numai Dumnezeu ne cunoaste inimUe· Si n mnai EI '{patn.mde mHfuntrul omulul si mn ad:l~cm~nea Ini;nii [ni~' (~. 63,: 7), Apo~, parintde p'Ovesd, d~ felul in care SfantlJI ~r18;on~ TOOl0gu.~ f~sese mnstrar de unu oament j)'entru cd: l:tr fl ~vonzat pe MaxJ1I1lUS Cymcus (a}. Dar SFaHlEU] spuse. "Nu!'iIIa,l bunnl DUmne7.i(!U cuno~lte tai.nele tntmu omenesn. Ell ~i.ln v[~ut nl. eli un om care s-a.1Jl;tors de Ia p agrumsm .la ;c~eSfin. issn, mea ce pentru mine Inseamn:i ua mare luau". Stal:en]] iflr_reb~ din, n~u: "Dar cum se face parinte, ca nu i-.ai pus llla: car 0 smguri mtr,ebare ueguseorulul ~i l-ai vorblt de tot ceea ce il:viea el H0voJ,e?'" Par Imele Serafim ,sxplkaa]10i lucturUema] pe l.af&,: ~m a venit fa mine asa cum be $,i a[ilii, asa preeum a~ venn ~l dumneata, r:.a: la nn rob al ~ui. Dumneaeu, Ceea ce tm[ sp~lle D~mnul, en ]e spun mat dep arte celor care 101i eer aj I!Jtorul, Pnml!l:l stmd ,ewre·mi vine in. mtnte 11 prtmese ea venn de la Dumnezeu ~i vorbesc tarru sa. ~Uu ce este tn mtntea celei]a.lte persoane, pur~.i sjmplucn~d ca in acest fel ni searata care este vota hJ1 Dnmnezeu, spre binele acehsi om. Uneori oamenH imi spun eeva ~i fara sa. apelez la vola luI Onnmezeu, n:a . iJl~f:d in propriUe mele IClmO~tin~e~ crez,rulld c~ e poslhil sa. hot'JI",asc acest lncru en p(l:opriameil, min te, fibii sa fer aJlu. tornl 1 Urn. DUJIDlez:;eu. jn as~fiel de situapi cOlrnit mtij,td.eaunu( greselt". naltd.nultermina aeeasta db('11~je Instl!'ucUva si zjdi. toare prin urmitoar,eJ.e cuvint,e: "Precum fiend fata de' fiera.r a~a m-am predat eu ~ip.copria!-mi YQin~a Domnuiw Durnneze~L ~a preeum vQie~te ill, asa procedez ~i eiLEu nu mal am vOl~~aJJiroprie, ci tot eeea ee voleste Du:mnezeu eu daruiesc mal departe altora".

. . Aceasta estep'fopria expHra1ie a paIlll1itelui Seraftm en pl'lVlre la povetele ~i indrumarHe sale,.M:()t~lt:iitoru] Dumne-

d) Etf inceput Maximu,s a kf).cutt ia pakU'lll ej)isMpal din Cou.shmti~~OPO_~1:lIprr:n.l.:~r1 a~,UJn,tuJ, ria,. mai apoi 4! i1u:ermt StU tu:apar.~e lnmawtnpa j)1'~1], nuj.toace jhl.1<tduIQt1SlrJ d§'tt i'rlCIM Sfiutu! I-a tim tif'arti.

SF. SFJlAFJj'jJ' .DE £4RO'V - 0 BIOGR.'APIE SPIINTlJALA

177

zen vorbea prln el, De aeeeael no statea si se gfu:H1easCJ, d, de ebicei,l'ispmldea de indata ~i mil retinere, sauchiar spunea Jueruri care nu H se ffitfunplasera celoreu care statea de voribu, dar care jj erau descoperite de SfantuIDub,. J,.Urea· nul Bogdanov, care venise la el en un *ir i:ntteg de intrebitri, zlse dupa aceea: 1m!. scrisesem dtnainte toate ln trebartle pc o ft':lale de barUe spre adncerea amlnte, ~t de-abla terminasem sa: i le dtese b~UrMului. dil\d p:&'imii de 1tl:data. ~i rilspunsurile, V:o:rbea extrem de iute». in ac.ela.J:i. limp, ".in timpul tntregU noastre dis,cu,tU, parinte!'e Seraftm fu extraordmar de vesel, E~ s'Ca[ea tn pidoa,rc" spdjinindu-se pe un skrtu de stejat pe care-t p,regatisep,entnil sine ~.~ tinea 0 lumanare de feara tn ill.fHni. R.aspunzandu·mi ht intreli)ari el mi seadresa adesea cu ,cuvint.ele: «Excekmta Vo~tlra». eind iuli ura: l'~ma.:S

, - . ~ ., ~

bun, el Imi muhuml ca l-am vizitat pe ,el,. 0- biata. 'creatur3 ee se afb.L~ ell sa-i folosesc expresja. BHleCUVanral1du.-m~ a vrut chia.r sa-m~ ssrnte miUnUe ~i de cateva uri mi s-a. ple,ca.t paRa la pcrman f' .

Este, de asemenea, un lucrubi necunoseut Iaptul 'c~ o bisnuia sa. dea Y$pulilsuri la scrisori p'ina sa, ~e dieschida. ~i spunea: (~lata ce spune b~etul Serafim ... " ~ .. a". ill. d .. D'up3: moartea sa au ~ost gasite multe scrisort nedeschlse ill dtiHa sa, scrisod carora ~e-a dat raspunsul oral, prtntr-nn mesager, Acesra era un dar mtnuuat 51 extraordinar al Sflr.l.tulut Dnh, Dar inIUlellga sa via~i i~ condusese Sij~'e darul pitrunderU duhovnicesn si at discerna1U,an.tn~uL Iectnra permanents a. SH n tei S,~jpt~lfi ~~ mcdUa.t]i\ adfuldt asupra cuprinsului ei" smdierea I u,cr'd.rUor SHntilor PibrIntl ~i ~Jte vietilor Sfillplor, experienta vasta cipitarit! din propria sa via.ti d'uhovnioe'asca ~i chlar darurile sale in telectnale na mrale - rowte acestea 11 p:r;,egittisr era pe Si,ant pentru harunle extraordinare ce t-au f:ocst daruite. Daf'~ mai presus deorice, asc.eza propri:e pregaUse dIurrm~ - 1tlllcepand eu asculta.rea. ~i terminand eu rugadUll€.a ~i contenlplapa.

178

.DB ARHIM. LAZARUS MOORfl

'9Je ee nu .wnai. existA adeyara.li p'lrhl'ti duhovnicestl acum?~l '3, fost tntrebat candva unaseet, tl'Hindca nu mal exista adeva, rala aseultare", fu raspunsul, Sfantl!ll Serafim spouse ace1a~i luCFU!; "I'rebuie si te Sl!l~}U~ ~~ sa faro asenltare fali:de superiorH tai! dtd eel ascnltator face un mare progres spre zidirea snfle. tului SaUl in plus, el dobi.mie~te ~H"in aceasta 0' mf.eW~g~rea lucrurllor ~i ajunge ~a frangerea de iniimu'f, Sfantul Seraflm

P~ise pe aceasta cale caire \desav:ru-s,ire. Povetele sale oterite

I' , ~ '.

Stare~Uol' pot ft pe deplla apUca.te sie~i in calltate de duhov-

me ~[ avva. "Staretul", spune e~ "trehule s~ ftiba datu! dis:cernamilntului~ca sa poata fi tUlle-me auna gata de a da povete orieul are nevoie de indrum.area sa".lnsa. darul discernamfln· mint este oferit in difertte felurf

"Staretul h"ebuie s~ He cunoseator bunal Sfintei Scripuui; el tre bule sa medneze asu}Jra Legn Demnulut zt ~] noapte .. Prin astfel de pra.ctki el vapurea sa dobande·asdl darul de a. discerns blnele de rau". III trebule si fie ~desavaq,It tn brice lueru bun (Eli'l'e.I. 13: 21') ~i s:! :-db! slrnturtle inva~:a:~e prlntr-o ind~lru.mga. obi:snuinHi si experlent::I ea sa deosebeasca blnele ~.i raul'; (Evr.ei 5: 14). na.'r; ill acel~i ump, dliscernmn~ntl!ll este un dar a lui Dumnezeu, f' N u orlcine" - citeazi elcuvintele smntuJui Petru D-arnasd;ainul - "poate ofert pove~.e celor ce au nevote de die; .fi HUfl1a<I. acela care a primit de Ia Dumnezeu darul discernamantului ~i a dobandtt patrundere duhovni<;eaSicl prtntr-o ~ndleluflgat:1 practicil as,ceHca". Farl aeesta, a:d.1cit. "inainte de a deosebr biaele si r~ul, omul nu e in stare sa hraneasea oile rationale, ci doarpe cele nerauonale, nina· ca noi nu putem intelege Iuerarea celui rail :utdi cunoasterea binelUl ~ r:aulnf'. PMht~de Serafim vorbea din propria sa expeTient{t. Ajlung,ind la nepatimire, el primea descoper~ri in mintea sa curata, direct de ~i} Domnnl Clmia. el ~i predasecu totul mintea ~i 'Voin~. Sa Inf'a~am. acurn cateva exemple dIn adfuucal sa traire duhovnlce asca s~ 111 teleal)ta ~'ov,a,tuire.

~ i ,fol' I

sr. SERAFIM DE &tROY - .0 lJI0GRAPi£ SPIRITUALA

1"79

4\. Qespre Dumnezeu si atit.udinea

, .

noas-ira fati de El

,

.. pari11U~ au scris atuneicand au fost Th'ntr:ebati'; Cautatl-I,

1M '1 ~ I'

pe Domnul, dar nu inoercat~ s'a aflati unde tra.ie~~e"

" l'Ac-oto unde se afla Dumnezeu, nu ex:ista Hid un ran. Tot ceeru ee vine de Ia Dumnezeu este plin de pace ~~ de tot binele s~·n conduce pe om la smerenie s.i tnvlnutrea de Slue"

, "Aumc.i cando un om pnmeste ceva dmnnezetesc, el se i:lUC'ur:a, in Imma sa, dar atund cwd vine de ~a diavelul, el se stmte tnlburat".

~ Dupa ce a primi t nn dar dumnezelesc, inima Cfe~tina nu are nevoie de vreo asigurare dinafara daca. acesta e.Sot€: en adevar:a.fde la Domnul, clprin ins il;H I ucrarea sa, cmul este ronvi us ,c~ darul este cerese, It~d el stm te in si ne roadele dnhovnieestl: dragostea, bueuria, pacea, ~. a. m.d. (Gal 5: .22.) .. Pe de al~a pane, ,chiar dlac,a satana se preface in luger al Iumtnft Oleor. 11: H) san sngereaZ'a ,gfuldurI verostmtle, mt'u~j inima simte 0 amun.Ua: neincredete ~i gandllrUe sunt mlhurate",

~Ce1 ee se fubeste pe sine nu It poate iubi pe Dumnezeu". '~Cr:e.d:in~a este meeputul unfnt neastre cu Dumnezeu", ('Adeva·rata nadej:de cauta dour Imparatia lui Dumnezeu

~,i est,€ slgura ca tot' ceea ce este panl~ntesc ,~i este necesar pentru aeeasta viata trecatoare De va fl fira. indoirua qaruttill.

"Omul care ~~a ales drept lCl sa urmeze calsa aten~.ei UlUntr:i'ce~ trebuie mai presns de orice sit aJhil Erica de Dumnezeu",

~ll'o.atl sfortarea vtaj masnhn nostru este (le a ne indeparta: gand"l d~ 120 ad ucere~ amin te, frica ~w dragestea de DUIDuezeu" (Sf'antul Macarie: c.elM~re).

"Pentru a putea contempla Sffinta Treime [lot trebuie sa Ue rugam pentru aceasta Sflntilnr Vasile eel I\IUl.fie} Grigode l'eolg,,gQ{ ~i loan Hrtsostom care ne-au hi/sat invil~aturj cu prj-

180

DE ARHIM. .tAU,DUS MOORE

vire la Sfanla Treime si a carer m.:ij~Qcire poate aduee unel persoane binecuvmHmea. Prea Sfintei. Treiml .. Dat not t.rebiuie sit ne pazim de 'a 0 couteu!.pb din propria noastra voie".

.~ 0 aten~J]e specl,aHi e necesara aid mndc~. "mares ace asta" l adica lnima cuzandurtle si dortntele ei, "este mare si lar.

0' I I. ~ ~

,g% acole se gasesc tfuittoore~ carom nu este munitr~ vieiliti mici

51 mari' (Ps, 103: 25) .. adica multe g' ··.and\urW desarte rele si neeu-

~ ,. '" , , "'

rate, v Iastare ale duhnrllor rele", VQm lu a to. consideratte aiel

[l'l1OMem@gfundurHor huUtoaf\€L Mw i'nta:i;parintele Serafim sabUnhlza. regula gensrala obi;muiti care ne cere Sa nu De tnlburam aumc.t dlnd acestea ne a taca in. ciuda uoastra ~1 ehiar tmpotdva vointei noastre; ~i "daea noi nu conslmtim sa prtmtm gflndurUe relece ne sunt sugerate de dlavolul, bins facem".

Slftn tul 'S eraflm a putut insufla d lll~ ul cre(lin~ei unor oameateare erau ahsohit 'l.Ddj.feren~i fa,t~ de reltgie. OdaU{. SQ~ii l\fledi llti a~ W;[]l'~ sa.-~ v3.d{[.. Parintele le-a vorbi t multdespre V]<lta ee va sa fi€l despre sfin~~ ~i despre felu! in care Malca DOIllnuhn are gdj:l de noij padl1o~H. "Are:lst~ disctllie 1lU a durat mal mult de 0 ora. Dar ce odJl' scrte sotul. '~Nu mi s-a mat 'illtfimp.iat eeva asemanstor niciodatJi in ~i1l!t~. Dealungul disculje:i. am sii.mlit tn lnlma o dulceata cereasca inexplicahtls care venea numal Dumnezeu sue de undue si care nu se P' utea

, ,

eompara ell ninuc de pe p:1mfintPana tn ztua de azi 1111 pot s·[ nu mi-o amtntesc f~iri Iacrfmt de dlin.ta: s.i un sentiment cilt se poate de viu ~i plin de bucune ce i~i' cupnnde tnrreaga fiin~i1, Pana! atunot, de~i ]111. negasem nimlc din eele sfinte, 11ici n u afirmasem totusl ceva; totul din ~umea, dubovntoeasca ind era egsl ~] lnu era i ndiferem absolut orice lu crp legas de viata spirituala.

Psrintele Serafhn m-a fa:cut aCUHl Sa. simt pentru prima dat~ atocputerntcta Domnulul Dumnezeu sl nesfarslta Sa mill ~i 'des.av9i.r~.ire]·'. l<Mal malnte, din pricin~ dceHi ~ele s:ufle· te~t:i Falta de tot 're era sfan t *i mndica~ imi pia.cea. s a far glume

SF. SEKAPIM lJ'E SAROV - 0 B1Q.GKAFIE SPIKl"lVALA

181

proste~ti,. dreptul Dumnezeu ingaduise lea ,dluhul scarbos illl huwI sa puu'a st:lpc~nire pe gandurile mele, ~~ aceste gandurl .de b.uhi pe care ~i 3:CU11l1 mt Ie amtn leSC ell cea mat mare oroare, au conrin nat sa ma tulbure trei ani ~a rand~ mal ales la vremea rugaciunji,~ itl Biser.idii! ~~, mal presus de orice, atunci dlnd rna rugam Imparatesei CemrUof.

De~a :rna gandeam deznadijduitci ntci un chin "AU inssmna opedeapsa p.otrivitaj< dupa judecata p,amru:l.te.a,sca~ !;Of IZa numai chinunle vesntee ale ladului ar reprezenta r:asp-Iata

. .

dreapta pentru hulele mele, DarlparIntele Seraflm m-a llnts-

tit complet in discutta avuta ttl mine, spunand en un zamhet pl in de 0 inexprhnabila bucune, zim bet care ]i era speeiflc di eu nu trebute s~ nl:ru tem de aceasta «tulburare a ga.mlu~ rtlor-, cit aceasta eraeonsecinta lucrsrtt vrajrn~ului canzata de fnvidte ~l ca en trebuie sa~mi Jar in connnnare rugidunile f:lra t.eruna, indiferesu de ga.ndurUe hulitoare ~i urate pe care mtle-ar trumte vrajma~ut Deanmcl aeeasta tnlburare a gandurilor a tnceput sa dtspara Incetul-cn mcetul ~.I a tncetar en ,]Lotu} in mal IJupn de o luna". D::ul'WleOl"]'r sceasta ispWi. a gandurRor hulitoare este Ingidu'i.t:lpentru a doM.nd! expe .. . (ien tii rluhevmceasea.

, Arhlmanddtul Nikon sene ca, indl pe cand 81e arIa in seminar; s-a dus la sfantnl batr~ln ru 0 rntrebare refernoare ]31 menahtsm. ParinteI.e l-a bmecuvantar 911~a .o.9.t povete, Dupa cea de-a dona vi.z]t~, jp'31'intele Sersftm i-a spas: "Ia revedere, Vino~a mine peste sase zite'. "'A.ce.asUi perloada de tim]?" scrte parmtele Nlkon "a fost plina de tulburare, fllndca glndurUe huhtoare m~ atacau tntr-o asemenea maniera inclU lUI ml p;uteam duce Ia Biserica. A~ fl plecat din m.a:£It.asUre; dar am fost opnt de p~kin tele Ilarion (dll~hm'ni:cuI) care a. spus: (:{Ba trft.· nul stie ce face». La smr~itul celor sase z]h~ eram complet epu izat diu pridaa a.ta.clllfHor vrajma~n~ui ~i de~ah~a m-am putut i'd.,rl lrudliHa sa. Am ajuns la u~a ~i ma.inte de a spune fUga-

D'E AllHIM~ lAZARUS MOORJ]

dnnea, parbltele Seraffm deschlse lll~a .~i ,ehu Ia ptdoarele mele, spunand; datta·mi pestru tsplta pe care ai patimtt·o. lEa a fosi tngaduUI .,~. sil anw ca v,ei intamp'Lna astfe.~ de neeazurl intrand in monahlsm: dar Uti te Idesctu~~llb ..

Apo] 1~1 puse epitrahilul, mii spovedi. ~iimi porunei Sa mi im.part~esc],a. 'Smr~Uul SfiQ.ooi lJturghH. De ihdata ce pro. mdai asa, totceeace era tntuneeat se retrase de la mine ill int,ulleriirP• "llara ajl.ltoI'nl111~ D'llmnezeu.'~) ztse pa:rinte'b~ 's,era· fim~ ~~este ooposibil sa m 1l1un:nliJ:. AtUll.,€i cand [)mtlJilul illa,Sa pe om Ia vow~ sa, atunci diavolul este gata si-! maclne precum o mo:ruri .madna gr~l'unrele de grin",

B. Uespire rngiiciune

r'irinte~e S.eraflm tr~ia el iu'Su~i in. .rugacium! Ji1Je.incetllta ~~V"1nV'~l,ta ~~ pe mlpi sa procedeze la fel, (~Pd~l ea'', spunea e~ ~'d'afi iti paBtrez] pacea JCol~tiin~e~ e cu pudnta sa. te aproptl de Damnezeu ~i sa te unesti eu EP Pl'm n urmare, e~ mi sill-a win ne oamenl sa perslste in neince(ata. aducere aminte a N'umeInl lui Dumneseu ~i sa spuna I'ug~t[urtea l~j Iisus.

:Mldlr oament s:imp.u]j spuneau ,ea din prtcina faprulu! ca erau nestiutorl de carte sau difi~tpsa de timp nl1~i puteau ati canonul de rugaclune, HOQr astfel de oameni ~a.rime.!!e Seraftrn IDe dadea 0 regula ce putea fi tinpHnna destul de. u~ur: ~~Orioe erestin atunci ci_lld se s'C0a~a din somn sa stea 1UfiftW·

. \ . . . - ..

tea k:oaneio:r~i ·sIt citeasc~l r.ugadunea '~'r~trul nostril" de trei ori 1h einstea Prea Sfintei Treiml, apo! catre M;ak~a Uonmuiui "'Glllvine-Sl€ en adevara,t sa te fericim.." ~ tot die [rei nri si la Srn.l~it Ct!B"lld, 0 data. j). ~Rugai;Lunlle de mai sus" ~ ,expUta p~rin. tele Serafim "sunt ~emeUa. cre:~tin:iSilluului. Cea w.ntii, 'C'31, fUnd rngachme d:aruUa de Domnul lnsusi, reprezinta un mode] de l"lfJgaclunej cea de-a doua a fost a.rLnsa din Cer de eltre arhangh.eIDnlGavriH cavenerJ3!t~e adns:a Feeioard Mari.a~ M~jfa DOon1- nului, tar Crezul cupriude pe scnft tQI:Ue ,dogmeLe mintu[toar,e

SF SBH11..FIM DB SAROV - (J BIOGRAFlE SPIRrrUALA

183

,.le ceedtntei crestlne, '~Dltpil. ce si-a imp, linit acest canon" oriee

~ . .,.. . ttl

~e~t~n Hoole merge. la 111lll111!C:a pe Care Q are d.e impUnmt sau

p,entrt!. care este ehemat, DiU In tim.pullucruhli., acas[ san pe tlrU!Ul e bine sa spun~ Wncetisor: ~Doanme Ii SUSie HrIsroase, Flu] lul p'u~~zeu, nln~ie~wmii1 '~}e mine, [J'iCatosuh, Dar d~ca este iJ:J!lconjunlt de lurne j hi timp ee fac eeea ce au de fi,cut s:a spuna cumintea, doar {f. D:.Ouml1.€ mt!ui.e*t.e·mil:I)) ~i ~icollUnu,~ p1lna la prinz. l:rHdnle de pranz sell mai fadl o cl,aUi cannnul1'9stind rugadunqe (de trei ort). DU'P!~ mass de pr;jnz tot (:f~~tinul, merg,and la ~ucrlJ~ sitlLl; s~. spuHill 'iuceti~f}r: «P'tea Sffitlta. Na~c.i· toare de 1Juff,ll1€Z,eU, mantIlJ.~e-~t:e-ml'P'e. mine, p~dtosub.l ~1 sa OOi[tinne tot a~~ paDi la cuJ[,c,ilre.,llattrw'Si! inmmpHI C~ ernul sa fie s:ingur~ sa. spun a: «Deamne Ilsuse Hdstoase, pentrunl~ nnnile M,awcH Do.mnnlui, mUui,~te·lU'i'lipe miae, pjca~Q.sub .. La culca,re tot cresnnu] e dawl!' s~ cneasca din non canonul fireut de dimineal.a. Apoil. acesta poate merge la culeare, dupa ce s,e V"J fi tnsemnat cia semnul Spntei Crud,1' "pastd.nd aceasta regubi. si.-np~a/ lise pa~'intde, "e cu putin~a s~ ajungi ]:a 0 anume initS't]F~ a qesillvfirsjrU cresaine si a dragestei {~umnez,e:ie~U},Dar d~cil £iB~~a1l-U poate ~i;[e m~ar aceasta regu~,ili dtn pridnt biue tm,euw"rute-d,e piJdt'i1 un servitoF-Sfanwl $erafim f\OOOmanda en. ea sa fle spusa Wn once s]lua·ve~ Iamunea, pe drum 8a~l: ctli~ in p~tj anuntindu .. i ,cuyinte1e Domo:u~ui: ·{'Ori(:ine va ¢penta n~t1ie~e Domnul nt se va man tui jJ 000]] 2:3 2; RO~JJ. Hll:J 3). ~'«1'e rogi, buenrla mear?»j m-a Inttebat odata parhltele/\ serie X:en~a Vasiliev.n;a, ~O, dupa cum. am u[;!Qc;at, parin~j dar ee fel de Wug~.dUlie poate fi aceasta! Sunt 0' p'c;ltoasa! Ades1eod, cu alJdevarat nu am. vreme», r~Sllunsei." ««Nu·] nbllic!1> zlse parint~l~~ «Voiam doas si-!i spun ca s~t nu-tl Fad griji tn prfvinta aeeasta. Atunci cand ai nmp, nu re ~eFtHVi, d p'astrea:za to~ll regula. s~ roagi-te. Dar d:a.ca nu at timp, bucuria mea, spune (loar ,c'~,omJJ eel illite djTl]tnea:fa.~ 13 p('a]}~ ~i noaptsa ~~ ctwla;r (la~~e 'afH la lucru. Oata. e C~J puUnla, pastrea2'a, ~~ ,ooahdti

.184

tE:guHi t~O. Dar dac~ nu e en putinta-eru btne, proccldcaza asa Gum re va ajium Domnul. Numa.:.i BU cumva sa-p scepe in vreun f~l. S:i.1.\11 alrul sea, Fad me;ta.t~i ct,l~re M§.nlwtornl ~i MaLca Dom. m.dut Fi"le ell orice pre!, mawt::a.. "./' Surorrlor deb.manastirea DiV~EfV) p~T~ntcle (s-a oferit ch~\a\r 0 fi0U'ill regll~,a de £li1!lj'b~ zn· Rice @druptata Ia v:renl.1.~rUe ,[lO!~tre atat de 11QPu~natt: 'in ereffimn~n~cum 8i s],jbicillI1M~ftneje6ti.

'!~.F ~ ~

"'Pfe:vestind Yrem~t\i Ide slj]jfure a credta tel, de oament

molateci ~i dee s~~biciNne.;g1:,n:el'lJ,.Ht a putertlor omene~tr" scde paJrIn~~ V;.Jsili Sadovski~ ,~ partntele Serafim.le·a, povamir (pe maidle de Ja I)1,"dev) Sir!1DlUTh!e]"t!1 regula mfunastirH San)Y care dcp~ea fragUele pureri femc·i~ti ~~llste greu cluar ~i penteu un barbat s-or~nif) I ]mil!. spuse [l:arinte1e Serafim. «Prlin urmare» ~ imj~.pliitiieTI!> «aiIII1 dat -0 .reguJi'U noua ~j n}a~ v~o~rj~cestei ~nM-msdrl dlllpa IJoruncaoe run primit-o eu, bieml Serafilll~ die ]l~ tmpa.ra~ea"slol; Gemi"Uof. Urmatoarele rngikiuni trebule .spase de trei orl Fie zi, .(~ Cl.llylDe-se ca a{[evar:-ait" 0 datai,} "Iatal nosti'U" 4~ trel orl, ~Nas.catO'ilire de DliUllIl1IeZ€!U, F,eciaa[i, bueura·t~" de ~l"ei or-i, 'ICrezpl" j apO'i "Doamne Iisuse Hristoase milu,~e~t.e--ma pie mine) par~wsul» de dQII!1~ ori, ~i "Doan:me lisuse Hrisrease, nuhneste-ne pe nOi, pacam~H"'j Q dla,ta,ij)arte acestea IC:U :hllchjnarilulil panjl'!a talie; apoi. "[loaml)Le []SllS:e, Hristoase pentru ruga;cLtmile Stapanei noastre, I! ecloara Mada" MaiC::Jll Domnnlul, milit1ie~Jffi·ma, pe m~ ne, pi(,j.tosul~d.e dona. or'~'j .~:li "D(~WmWle Iisuse Hristorase, pentru rugjQh:ulLilt Stapl1f1lei nosstre, fecioa;.l'a Maria, Maica Domnului;miJuie·~te;. rue pe noi ~ padho~ii'! 0 d:~l,ta, de asemenea eu .DnrluI.J:ii:dum p~na lao ~ajie; apoi de m 2: or! "Doamne Iisuse I:Trisroaset Dumnezeul nostru, m]Juie~te- nepe Hoi~') ~](le l2! ad ~'Stl]:p,ina mea) Prea Sfbta N dsc[toare die Dumnez~iU j man tnieste-nepe noi, pa.Ciilto~~Hj', toate en I11d:tin~c,iuni. pana la tahe .. De asemenea rug.aciu:nH.e de dimlne ala s] de seara si eei 12 P s:i1illm.i alesi a1. SfinUlor

,Ii ~ .. ~ •• ~

SF. SERAFfM DE S,:.4ROV· Q lJ;lOGRAFJE SPIRITUAL[

185

parimli. A,poi lWO de ~ne~anti pentl'u Domnu:t nostru m~sus m:IriS,IDS si moo de metanftcatre Nli'aica i[)omnulm. ~Al1est. canon ttl est€: ~lndenT »r zise parintele SetafiID. ,,«Dac~ 11 v:or respect~J se vor mantut», ,lAtat era de simpHf l'egula,~e. rug'a~iune" calr~ era In Indemftna odcui. ,«Toatecrudal~ s~uJ ~ esu~ltme?tare, Cit de exemplu, un :~catID;s't~ tr~ehuie sa se fuea tdjh~t+onn $Ub mdrumarea meal' dM in EO d. voluntrur»}j. In ~ela~:l t.]m~~ S.f\lntui SeraHin punea aecent mal ales P e dubul rugifC~Jlrnli, deca.lIt pe respeetare a fonnaHi a canmndui de ru.g:lic.i:unL E~ ;it ]llllrt~t 0 discw~~e import'aln.ta poe ll!re:as~j tem~ f1W fratele ~.'Q~l~ p~t:rov cue era. Ja vrtm.tYd:a1Ccea dret, .~a.r ll'la~ apoi pa['a.ch.sl~ Ia Sat01!. Pettov scrie '~P~rintele Ser.a.nm vola ca toate eele dm af'rur& ale, canonulut de. fijgiachme sa se irmbiue cu ru~iciune,a d-~hoVllliC€,ascajhil~ntricaJ fHndca doar siml)~~ ln~lil1arg dtnafaI:i nu este blneliiarum lui 1Jul11lIl(}ZeU .Ei ~ll1isl$ a spus dll ~l1i~~emat este eel ee face lncrarea Doummlillli fo~" (Im'~ 4~:1O), Ap011ru:epu &a ma mnstre Mandl, spunilltk« UD.U,. o!J1l,eru. oft ~sc bin€: in OIp:arenta, dar nu in~eg sensu} celor crtlte. ~u}~~ BP~lO ca roll fost< ~a. IJmrghie s au Ia Iftrenie, sao la Vec(~tn~e ~~l se m~~a1a II e ei irn,;i~:i ell falsa nadej de .ca .. s,ruu~ ru:1al, acoio ~u , ade; v:::traJt; dar, de mpt) pe uade 1~ umbla fi'1~ atea m tot ~c:est tim~. Ei S"'~U afbt doar trupeste 1n easa h~i lJlunnezeu. Dar tu ,to Cn 'Mati te-al mtors de la l.it!Jr.ghi~ maUnail,{t, Ce A:pij'S~()l ~~ ee peri~opa evsnghelica s-au dtit? lIrH?cori~ d;in .,ca.l!lza. ~lpse~ de aren~e UQ pu:tJeani uia vreun r~ii:spuns. Atm~c~:l .. Tm~ spunea exact eeea De Sf ettlse," Fe de alta parte, Btl m1tata Sfan tul Seraiim, «ut!JlThci cand mlntea ~i.inilna se unesc m :rug«~une~ mar gAn.dud~.e sufletulni n 11 sunt raspandite., ~n:jm:a. este .a:prms~ '~6 .0 ,clldura, duhovfliqea:scil. din care str:aluoe~t€ lumina hu

• . - . r-I' . ~ 'j x ..' -, .• - n<O· de-a -I' n tre:gul cu iI1I.'aoe

Brtstos care lJIlupte omnl eel .mJJ.ntnc ~~ '-". ~"" ,. -. .... ~ ."

:s~ en bueurie. Dar daca in n:rnilplLd rug;ocjumll[nl[llea~ti este

acap~rati lie ~l tteva !?lL gd:odlurile iti sarff im.pl"~~tia~~,. attmci treb1llJ~,e sa te sme,resti d[:I1u:intea nomnul ui ~i sa Cell ler ta.re),

- - .. ~

DE A.RHIM,-lA.ZARVS MOORE

spunand: (<Am Ilrucatuwt, 0, Doamne, 1n cuvant, In faptii, in oftnd s~ CfU toate slmturtle mele ~/' .

"', ,

VHtorllWui monah, parwntele Nikon, e~ i-a dat cluar SfJ.tllfi

ell privire la metodele cele d~ nafara ale Rugaciunn lui Iisus, "i.nv'a.!a 51 spui :rugJ1(clIDlea respirsnd pe nascn buzele i:rncbise. Areas1:,1 arta. este un bid tm potrtva trupuluisi a dodnreinr trupesti;' Dar atenpa trebuie sa fte tndreptata in special 10 duh, '~Si.mpb. l1lglciune ex~edom'a nu e suficienta~, 1i mai spuse parintc[e. "Dumnezeu se uita lfa mtnte, ~i, ,de aceea monahJi care nuunese rl1ga.dulleadii nafara ell eea .Iauntrica, nu SUl1[ monahi adevarati, ei au doar Jnfil~~uea acestora"

"Praeticatl rugaemnea mintii In inima. asa (11m ne invatit Sfin~ii Parinp in Pilncalie, fUJldc~ Rugkilllnea lui. Usus este C"A 0. filclie pe c'irarile noastre ~i 0 stea c:a]im:iware spre Cer," "A!c:esta este sfatul de prer pe care mi l-a dat insptratul biitran" ~ mcheie p,:l1intele NIkQJl. f>Esre era mal de pret comoara ce 0 am pe I);amant/' Mireanulni Bogdanov, padn~de Se.rafim Ii diidu sfaturi dupa cnvintele Bvangheliei: '(lCfund va rngatil nu SpUtle~h mJl.llte€apagftmi~ ca ~tie Ta.rnl vostru pe eele ce aV€~i voi trebulnta mal inainte ca sa cereti vol de Ia Et Veri vol asa s~ va rug~li «Tatal nostm-s.a.m.d. (M~tei 6:7-13). In rugaclunea domneas(:i se aWl h:lJlrullDomoului. Tot ceea ce a. fest vall dst de Biserica ~i datu~.t nQua mal departe trebuie sa fie lucru de pre! pen tru inlma unuicresti n. N u nita zllele de sarbatoarc j m cum.pata.t ~j da-te la Bis,erb:ai daca i11 este bine," ~Roagi)A,e pentru toti, Vei fa.ce mult bine in acest fel, Of era lumanari,

. t ..,111 len ilI)' ..• _ •• ,.,

YIn g, un we . urn II.Jlse.ncn .

, '

Des-pre .ortodoxie

Bxperienta propriei sale viep ~i chlar ma~ mult cunoa~' terea Cuvantului lui D:I!JJfIlIllCZe1ll, a lucrartlor Sfin~nor PariI1ll si a vtetilor Sfinti ~OK i ·allJ O'r€rit 0 increder'e; nestrihnuta ti in

I I r I

;-

SF. SERAFIM DE ,s:.4lROV - 0 BIOGl1AJlIE SPJRFlVAlA 187

. a.deyaru~ Ortodoxiel. Acest luceu a ~ostexprilillat foarte lim· pede in mlnunatul sau dlalogcu N.~:,MotovUOV. ,?al:el. a VO~hit dies pre acest haem ~i ell all~.e ocazu. Pamr credtndost de m vledl! (a) au venit odata la el pentru a-l tatreba cu privlre la ~emllul Sftntel Cruetfacn m ell dona degete ~f voind sa vada Q minune drept dovada a adevaralut, De·abia pri;iis1ed: pe pntg,ul chiliei. sale ~l Sfintul Seraflnl le ~ ci.~ git~durne; Iml I'd mul om de mana, it 'in:mU1ufl.che degetele in chip Ortodox 5~ iucand as~Jel semnul Sfln tei Grudl spuse: ~ Acesta este semfiul crestt nat cruciil RoagtHe in acest chip ~i spune-le ~t eelor[al~i sa. procedeze asa, Ac'Cst mod de a He inchina ne-s fost tits:at de catre SfinrH Apostoli; dar indlinarea en dona degete este Impotriva Sfintei Traditii." ~i apoi adaugl CD putere: t<Vil rog ~.i va bltplor sf mergeti la Bisenea G.rec0-EuseaSrc1li, ,~a se lila in Itoa.ti puterea ~i s~a va lui Immnezeut Ca. (I corabie en mnlte catarge, panze ~i ell 0 carma mare) ea este condusa de ,ea tre [hl~uli Sfant. Bunil SID d.rmad sunt doctor~i Btsertclf. Arhmp:astorH ei sunt urmasii ApostolUor. Dar capela voaslra este ad. 0 barcuta fara carme ~i tad. vatSle; ea se af~a la adapostul corablel BisedcU noastre ~i p,I,UI:e.~te inapoia ei, ValurHe o m~'Utura ~1 cu siguranta s-ar fi seufundat dadi nn at fi fost Ia a.dapostu~ corabiei Biserlcd".

A]la data.. un credineios de tit veehi l-a in trebat; "Spune-

uil, omule al lui Dumnezeu, care credin~~ este eea mal buni, aetualacredinta a Hisedcij sau De a veche ?lj (~N u mai spune peosta", raspunse brusc partntele Serafim, eontrar felu~ui san obtsnuit de a fl. ['Via~ noastra este ca 0 mare, Santa, Blserica Ort~doxa este corabta noastl'~, iar Carmaciul este M.OOl.tultorul

a) Membri ai umli gn,~) csre s-ft dezlipil de Bisel'ica .Ortodoxii R1J~ii tnceea crt prltN~r;;te niformeie Ufurgioe initiatr!! depa,~·~rlud. }:tk~1t m s;ecolul al XVll-le,a. Cmwscu/Ji ~~ ;sub ltttmele de t~hj$ ritu.a~ti~ n soan ()rgcu~i%at in l;at-?lJagrup~ unele piistrand itls#tutt~e . !ffmte .a.i~ Episc61MUtJJuJ p Prear-iei, 1a1' alfii an reml;ntat ta ifinfftui clef" ~l ta Sfiutele iaitW.

188 Dlf ARl1JM: lAZARUS seooe«

tnsu~i. naca avbd un astfel de Caw-mad, din priclna SJ:Abicill,l. ntlor ~i a. pki11o~,enl.ei .Ior, oamenti vislesc pe mares vtettl en greutate ~i nu sunt toti salva~i de la mec, unde credetl V~)~ d. veri ajiun:ge eu barCU!ta voas,tr~!' ~~. cum pme~i vot nadljdui s~ va mantui.!i firf! Cfirmac~?" Odata ii aitusera 0 femese a~e t~lrei membrc erau a tat de llieformate 1nc~1l genunchft 11 era u tndo~ti panl la plept, A'1at matme fusese orrodoxa, dar, casator~J1dn-seru un credincIos de rir vecfn, ea DIU s-a mat dus Ia B~8el'h;a. Sf~ntnl Seraftm a vindecat-o dinahlte at tutnror oantenUor ungandu. i pleptul ~i nliinile cu untdelemn de Ia candela. sa afla.t:l dtnalntea Icoanet MakU Domnulni, ~i spot 'll pomnci :~i ~i nfdelor Salle s,it se mage in. dilp oRtodox. ~S-a. rugae etneva dln tre rudele tale scum decedate ficindlH;t Semnul Crucii cu doua degeter". "Spre marea mea, dure~ ton s-an

rugat a~a fn faruma. noastr:a." '1

Pirin.te~e Serafun 'med:mtipulron~ iar spot spuse: "Chiar daca aufost oameai pfhri de virtuli~ el vor fi foot pedeplsiU; Sf An ta Bis,eri<cif Ortodoxa nn :llccepta aeest fel de a se luchina, ~ Apot, p{uri.nteie lntre'ba: "~tH nude Ie sunt monni!J1tele? Im-te matidl1amormintele lor, f:llrei metanii ~i roaga-te D0111- nulul C11 El Sa,- i elihereze pe vecie", M ai apot, rudele ei aflate in viatta au urmat tnteu totul poverele parin~e~ui Slenlfim. Un alt 1C,iU: edUica~or a fost acela al unei feme! care fusese adoptata de cei de r1t vecht, pe caud era 0 biata orEana, in virstai. de ~re~ ani, DtJpiii moartea lor ea a intrat mai 'intli.i in comu~il:atea acesteia, dar mal apoi a inceput 0 via1t.a. de pe;ierlnaje ~] se ducea de la un sta rel la altul, "Stngura me 31 grij a era seeea de a galS:i. pe cineva care pu tea s:fmti in vete pie mine, 0 p.adttoas~ji~ cum s:l-mi m~ll:tuies,c sufletul, Aveam sw 0 indohlli'i. Er<tID, indoiti'(. in prfvtnts hinef!c4todi!or mei si 'anume dac:a Bis,erica Ortodox~ se purea. r1l1gapentru ,ei,,') in ',rete dha Ul'm.:1 ajunse La Sarov .. Ve{itt despre par}ntele Sera:fim ser:aspandisel'~ deja in. i:ntreaga Rus~e. «Amv3.zut .0 mu1time de oWlleni

SF. SEI(Al!JM HE SAROV - 0 IJlOG:RAJ!JE SPIRITUAIA' 189

pregitin.d nose sitmearg~ undeva, Mll eercetat ~i mt s-a S~IIlS .d! toti se duceau la sihastrla parin.r·e1ul Seraflm, De~i eram Joart.e obosfta dupa ca.Hf:~o:rie, totusl am uitat de. odihnast m-amdus impri@iH1!::lcn ei, VOl:am sao] vadpe 1iJatdln. ,c,it mai degraba en pu'tiut:l Trecand de m{irna.s'fwre,. mergesm pe 0 carare dm p~dure. Am mers cale de aproxtmativ dona verste; cei maiputernid se aflau in frunte, dar en ziboveam in nrma, urmlndu·,i tncensor la eoads, Deodam,. m-am lJ!lUait lutr-o parte S;i am vatut un batra:n ell dlip hrmtnat; eu par alb ~i adus d~ ~patle, imbtical[ cu 0 .filSa ,a1ba~i fare strangea nuiele .. M·am dus Ia el ~:~ ~-a.m tn trebat doctt mat era mnlt pilla la S.~hm.tfia parintelni Serafim. Hatriinul ~i puse jos sarcina de ouiC!l,e,. ina pr:ivi pHn de seninatate ~i m~ intI··eba tl~Ol':«Ce doresu de Ia bietul Serafim, bucuria mea?) Boar atunci am In teles en ade"Vilrat el vorbeam cu stareml i"SU~i ~i m-am aruneat la p~.t::lioorele sale, rugindu.l sa lUijloceasc.a pe hillga Dunmezeu 'CD rugaciunHe sale, pentru mine, nevrednica ~i p.a.dUoasa." "'Ridii..c:l..te, file:! Irina'', spuse aseetui ~i se :rplecaiie! tnsusrca si1 awa tllju:re 153 ma, ridic.«Tocma~ te asteptam, N-~ fi vrut ca tu sit n ventt aid pentru nmnc pe lnme, fund atilt de obositi'i» Am ramas 'll~miti .a:nzindu-m~ dlem.at~.pe nume, de vreme Of nu .mi ma! v'Uznse niciodati piinil atunct, ~i tremuram maUl de frica; nid nu puteam spune vreun cavsnt, d doar 1m prtvesm ,chlpul.fngeresc,' P,ariuteie Sersfim Ii tnmanunehe degetele in chip oetodox si 0. 1nchini el 'luSUS! ell propria el m!ina. 'q!llchina~·te a~a", rep~ta el de. dona. ori, "asa fie ponmceste Dnmnezen,' ~i dupa 0 scurta tacere continua; '~CAt despre binefiilCatorU taI, daca ai oumvao copeica da-o e:.nl teams la m.serIdi penfro a fl pomenttila proseomkhe, Nu este picat!" "'Dupa ce m·a billeCl!lvanta~ Si{iOase ,crncea de ararna can.~· Ii a:tarna la piept P'eDtru a.o saruta. *i 1mi da:du mtiva biscui~i din. saco~a. «&.'Um», spune e~ «mergi I'n. Rnmele Domnul:uit~, A pot, Sie gr~,~ s~ intre in padure.,. Im~ 'tanH pici:om:·ele racet, lnapoi sp.re mauls tire ..

C:'it despre tOiVara~il mri de dr1l}me~ie1 ,e{ mat umblara lncd mlldt timp, dar!' DU-J vtlzura pe staret, Nici macar nu m-au er'e· zut atunel dtad Ie-am spus ci :n v-knsem." Dar dadt pl~intele Serafim vorbea de superlontatea Ortedexlei fa~{t de credtn. do<;iii d[€ pe stil vechi, 'OJl ahit mai mnlt 0 eensidera el supen, oat a Roma:no"eatoHcismulu~. "Bl De 1ndemna''';, dUm nol 1n [l'(uIDica de la D~veie¥" j~sit ~p'lram cu titrte ade\~i!l'~ dogmelor Bi~erldi Ortodoxe, d~,lld drept ~emplu pie SfmmlMarou al Efusului care a demonstra t 0. Jivna :tl~din:ti m in apirnrel OrtodQxiei la Sinodul de Ia Florenta (1\). El insusi a oferit dife·

"

rite lndf'umiId eu p.r~vire Ia Or~Qdoxie~ explli.randn-i, esensa ~rn

sioolfind in eviden1afaptul e~ numat . ea euprindea adevsrul de cred~Jl~ ill Hds~s in tctalltatea ~i in puriw.tea sa. HI ne-a nmi orent indrllmiri ~i en privlre la modul de a o ,"para. «Pl· ,rintde Seraftm'', serte autorul Cro~dcH "avea I) dragoste rut 0

. ,

evbtvie deos,ebita penrru a"cei sfinp care ell ravna au apllrat ,cl'edhJ~13!. Or'lOdoxi\prerum an fost sfiIl~j;; Clement, p apti at ROmei'j loan lliisostom, Va.sHe ,001 Mate, Grigore Teologul, AtaRltsie al AlexaRdriei, Chiril al Ierusalimuhu, Epifuni.e al Ciprulwl Ambrozlem lfiIanului ,~i cet d~impl'euna cu dan~li numtndu-i sdlpi ai B.iserictt m a: facutadeset refenri Ia vie!Ue ~i nevoin~e 10([ drept example de credinpt tare ~i necllndUi.Willt i'i f~cea 1-l,~a,ce:F.'e sa vorbeasct despre sfimp. at prop,de! noastre Bisel"ici - Petru, Alexe, rona, FlUp,; Sf. _Dilnitrie a] RosWvu]ui., Sf. ~:te;funj Sf. Serghie din Radone] ~~ al~ sfinti rus,i ~j. recomande vietile acestora drept modele pe calea man· tuitU. Ell cunostea viet:Ue sftntllor din Paterlc si di n .1ucrhiJe

~ t l :i

rnultorparinfi ai Biserifim alal de bine iocdt put:ea'sa clteze

pasaje ifilregi pe dinafara l~Vom introduce aid povestea unei

a) Obiecttfmi aC6s,tut Sinod afast acela de a reufiza 0 ~unlro" intre lJ/;seridle Orteao-x'lJ :ri Ro:mano-ca.totic'ii S'/ffl mai iIe8n~bii, o suoor dOfUlr:e II Mtei dintl# fafii de c-eala.IM. Dat' ,($.cem;tit lucram .rorlifii e.yec"IJi,11i, nu (J. fwt 4cce.ptatli nk't degreci fi 1#C1 de rU¢.

,sF. SERAFlM DE £tROV . 0 .8JQlGtlAFlE SPllllTUALA 1.91

ext~ordinare descoperirt oferWl unm protestant, in care este cerdfilcati superiorUa,tea Bisericii Ortodoxe chiar unul aseet

at mser~cU apusene,

Sfintul S,erafim

si Sfintlll Frandsc de Assisi£venimentul pe csre-l ]['ehtt~m mai jos ne-a fost comunlcat verbal in august 1931 de 'I(:tln,e ut K .. care £llai ap e,i nt I-a stds 1ntr·() sctisowre.1'ocmai de aoeasdi scrlsoare vom~ace l~Z aid. Bste un lueru pe depliIl cnnoscut ell Sfintul Seraffm ~ua in me d. pracnc ~.i "a spus-o de .mat mnlte o.~i dl.. adevarat~l cre~UDisjn se pastra in ttliata plenitudinea ~J. punt-a.tea._.,sa .~. cadrul Biseridi Ortedose. ~i ceea ce este mal surprmzaofor ,~~ mai convtngstor in cazal 8flntnlui S1l11l.t mirumatcle sa~e~u~ tutl sipHniltatea harnlm care s{Ua~luia tntt-insul ell atata "p~t~re" (Mareu 9::lt) a~a lndllt rar s-a 'ffi~mp~at .l;bi:1r ~i i~ cazul sfinUlo.r de odinioara. Este suflcleat sa smtnum doar de convurbirea lut N.A. MolOvilQv lCU Sfintul (in tim pul dlr~ja el a :fos~ in chip minunat transfigurat precum Domnul pe muntele 'Iabor) POOt1U a dovedi rffrit ceq mat .micj urr.mi de W~d?~ala fap'tu.lC{i Ortodmd'a lsi pastreat;a ill fapt punta1ea~V1tatlta~ea, phnatatea s~ desiv{trstrea sa. ot~gi nara Dar sa citampfopriUe sate wvinre: <'iAvem 'credlinta OrUJooxa care nu ar~ old cem roR~ mic :ne~jttmS." "~~a rog ~lni Dunmez,e~ ~.i va rog nerb~~te ~.ifle. VQi" le spuse- el cu 0 a~ti m:a"Zi'e unor credlnci~i de nt vechi~ /'sa, mergeti laBiserica Grew-Ruseasea. Ea se a~l~ ill depUna s~ava st putere a lui DumneZ€u. Ea: este dWluZJffi de. sfa:ntul Duh .. '-oest lucru a IOlSt atestat ,~l de un p'ra.cticant al unei alte oon1esillut lati faptele. "Un pr.~et,eH de-al m~"~.~e~l~ nl~K: "ml-a trtmts o scrlsoare s(:risii In Umba: fr:ancez:a ~w m care mu cemuntea faptul ca '€I doamna(Un Aisa:cta 11 roag~ s~i-i t~i ~:dr~ ceva despre lUserlca OrtodOiXi Rus~ - .0 carte de rugauluu sam. rev-a 1111. legituri ell aeeasta, l)aci nn gre~esc, era in annl

192

DE ARHIJW. LAZARUS .MOORE

1925. "l-a fost tdmis ceva drep t raspuns La scrlsoarea et 81 ~ucrurUe Will ramas asa catva vreme, In 19'27 rna aflam ill aceI lor slam tneercat s-o cunosc, dar ea era plecata in vacanta de vara ~i am cunoscu t-o doar pe soacra ei, o doamna in. va.rsta extrem demilostiva; 0 bun.:l eresnna, de 0 mare: flmlUe a. ~ni~ ;mit Ea Imtspu8Je dI familia 10.1' era de vLt:l veehe si n~bihl din Alsacta ~i ei erau protestand, Trebnte spus ,c:1 in provincia Alsacia s~teruj au eredfnte diferite, jlmn~tate dmtre el Hind romano-~a~lid" ~i cealalts jl!.lmittate fiind pm:testallp..Ei merg la aeeeas; Blsenca In care partkip;:t pe rsad la slujbele lor. La. capatul Bi.sericU se a:liHi. un altar ro:man cu statui si alte 0 bieo t~ de cult, Atu~d cand protestann] l~i fac propriiie lor s.~ujbe} ei :trag. o perdea in fata :altaluII\!l~ catoltc, isi in.tin.d masa ih mij.iocul blsericlt ~i S{~ roaga, De cursnd it a~ut foe 0 miscare in rsndul plmrestrul.liiOl' alseeient In favoarea cultulni sflnti. ior. Ace'alSta s-a itmtmnpw.t d..JJpa apari~~a car~ii lQi Sabatier de'spre Sf: FranCi.sc de Assi.SL De~~ protestant, ela fost cucertt de felul de via.ta a1 acestut sfam. dupa 0 vizita: la Assist Familia pnetenllor met a rust ~j ea cuf,crilta de aceasta carte, Desi au ramas Ia reUgia protestanta, au simtlt e iIlLSaJusfilcp.e ell privire la ea ~i) milli ales, au Iuptat pentru reconsiderarea Sfwtelor 'f~ine ~i a \1eneral'U sfintiIo~'. in v[us,altnrn.d cand pasterul Ior slujea ceremonial ma trtmomala, e:i I·an ruga t:&a nu iUa~ tr:agil perdeaus peste altarul cafOU.lca~a ind.t sa.poa,t::l macaradmira statu He sfmnlor. Irnma lor cauta deja adevarata Bis.edca.

. ~Odata r{fu~a s0tieerabom:a.v~ ~i ststea tn gdidin.a, ei-

tmd 0 carte despre v~:a.t.a1 SfllnudUi Pranctsc de As:sisl Gradina e~~ ill pHn~ f~a~e!! Ltntstea de Ia lara 0 cuprmse, In timp ce eitea cartea, aflpl. «Nu stfu cum s-a 1nt;}mplab;.~ inti spuse ea dupa·aceea.«Doodat.a l-am vsznt pe Sfflntul Franclsc insusi venind spre mine, ?~ imprenntt co el un bitraneicrure araw. ea patriarhit de odTh nloara, adus de spate, dar strlltJII:it:or la, mip.»:~. splilse ea~ indic;wd asdel vlrsta si rnflidsa.rea sa "l,ene. l>a..bUiL EI era 1mbra'cat coropletin alb .. Ea se si~rj insp~imilD~

SF., SliRA,PIM DE &tROY - 0 BJQ,GRAFlfJ S'PlIUIVALA 193

mta, dar d SIB apropiara de ea ~i Sfantul Prancisc zlse. «Fiica meal) tu cautt sdevarata Biseriea.Ba se afla acolo, unde se ana. el Ea ii susttne pe toti ~i nu cere sus~.inere de In nlmens-. Staretul eel tmbraca t in alh ramase tiirUit ~i zambl dear apro bator la cuvlntele rosnte de Sfannd. Prandse, Vedenia lui sffir· sitEa isi (event in sine, Si ,deodat! ii vern 11111 9'in.d: «,t\Gest

,~ ~ t)

[ncru e legat de.Biserlca russ», ~i tndatl pacea pogon m snfle-

tul ei, Du pa aceasta vedenle ~ fost seris.a srrisoarea pomenna lao tnceput, Peste aI te dona luni Ina aflam d~ n nou In casa torr ~j de data aeeasta am aflar de la ins~i femela respecnva ID¢"l un detallu, ::E.i angfl.jaSel'~ un mundter rus, Atunci cand a mtrat in camera acestuia 'Sa vada: dad! era ~ nstalatconfortabtl, v~zu aeolo <0 itQm~a, ~1.1 reeunoscu mtr·ins:ru pe b:ltdinnl pe care it viiznse impreuu.a ell Sf. Era.ndsc~ atunc.f cand al[pise. Uimit'd. ~ialarmata intreba: «Cine este biLt,ri.nelu~ acela?» «Sf~ntu] Serafun, srnntul nostrn ortodox», raspunsemuncitorul, Atund. ea inlelese sensul euvintelor' Sfii.:i.ltului Prancise despre adevarul care se aHa 1111 Bis€rica Ortod.oxa." en s.igUl'a![l~a, (.a Ortodoxta s-a mani fust'Ollt in toa.tai mat'epa ~i pn terea e[ in s.finpi dar noi, o~todocsii, am doband~t acest nnme ell nevrednide. Viata uoas-

I •

tra nu e in concordanta cu 1naltimea 8i plinaratea credintet

noastre, ~i hierul acesta, de e%emp,Iu; l-a tulburat pe N. 'A. Motovi!ov, cenfldentul Sf~Jltul ui Seraftm,

"Odata", serie. el in remareabilete saleamtntlri, ".m~ aflam intr·Q stare de mare tntrtstare, intn~bandu-ma ce s-ar putea inta.mpla in Biserica noastra Ortod,(Xxa:: dla,ea raul vremunlor noastre urma Soli se rasp!tnde.asdl din ,00 in ce mat mull FUnd'ca eramconvtns ca Btserica noastra se afla in mare perieol aW,t din prtdna pacatelol' trupesti ~i, la fel demult, da!Ca nu ehiar mat mnlt deeM aceasta, din pricina necredin leI riIsp :1:nd:i te de s-edeThe nenunHtra W, invenlU ale unor sofisti moderni. Doream. foa.rte mu~t sa. ~tiu ce·nn ~a spune parlntele Sernfim desp'rean~ashl. In timp1lJ~ inde~ung"ll~ei ~i amill1unritei sale {liscU"~i.i d.espre Sfful tul prool"oc Ilie (a~a cum am pomenU mai

194

DE ARNIlil. L1ZAR(J$ MOORE

lnainte) el imi spuse printre aUele:«Atunci cand me 'I'ezvi. teanul i s-a p~iIis Domnehri despre poporul Lui Israel, de pa.rci el to~i l~i plecasera gea uaclui lui Baal, ~i a spus in rugadunea Sa1 ca [lI!lmai el, Ilie, rim~sese credineios DO:nlIDl nlut, lar ei deja dD tau si- i ia v.i::a.l:l\, ce t-a rsspuns Domn uI? Mai run sapte fn_fi de bar]:m:p in Israel care 111.0 ~i~~u plecat genun.chij lui BaaiJ" ({II Regi 1 SH 8~. ~adru\ daclr In regatul lui ISf:"M:;!l care se illdep:irtase ~ regatulhu Iuda (c-are nlmasese credineios lui rlumnezen) sf care 2.J·unsese intr-o stare de ,tomla coruptie lnca

I ., )

se mal allan sapt€ mii de barbati care ramasesera eredlnclosi Domnului~ ~ 'sa spunem despre Rush? Cred ci.t tn Israel n~ erau mai mult de treiL mtltoane de oament pe vremea aceea, S:i diU sum, acum 1n Rusia?» «C am saizect de mlheane», ras-

.., ~ 'I ~

pun:rei en. far Ell contt fH:l,t. «De douazeci de ort m~rui .. mul ttl Ded,

~udeca ~i dnmneata scum dip: oamenl avera care snnt eredtndo*:il lui Dumnezeu. Cei pe care l-a cunoscut de mai tnainte, pe acesna t-a ~ predesttnat; pe cet predestinati de E17 pe ace~· ti.a i-a ~i chemat, pe eei chemarl EL Ii va ~i 'pistra ~i 1m va prosrJi\ri. Prin urmare, de ce sa ne pierdem en firea?' Dumnezeu este 'ell noi, eel ce se mcrede in Domnul e ca muntele SionuLui. eel ce locuieste in I!e~rusa~lm nu va fi nlelodata alun gat. Sun! man li impfiejnrul l,erusaU.m'lldui, ial' Domnul H in con - joad. pe poporul Situ. Domnul te va futarL Domnul itl este $'CJ] tul din marut ta cea dreapta, Domnul m va p azi ~esirHe sl intrartle de arum ~i pan9. in veac, Snare le nu te va ardezi ua, nici luna noaptea-.

"Iar eand l-am mtrehat Of voia sa spun! pri n aceste lucrurl ~i de ce mi le-a spus tocmal nne, parintele Seraflm raspunse: AA.m vrut 8::l-p. ariit ca in acest fel, ca pe lumina echilor SID, Domnn) i~l plstreaz~ poporul Sil1l, 4ldjci pe cresttnn ertod,oc~i" care-L l,Ube:sc din toat:t inima ~i eu tor sufletul lot ~i fare ii slujesc :z1~i noapte prin vorbe ~i fapte, in aceasts situape se aHa cet care resp ecta toa te regulile, dogrnele ,~i tradi fitle Biseridi noastre riisarirene unlversale sieu limba lor mar"

SF. .!>"'ERAPlM I;)E .SAROV • 0 BIOG1M.FIB SPIRn~UA.L.J

iP5

turiSiesc predanule et ~icare lD toate suuautle v~etii mor actiolIeaza dup~ sfintele poruncl ale Domnului nostru usns HdSt05.» confir mand faptul eM. in Ru sia sun t inca mul p. ortodocst cue ~ sunt credi ndost Domnului nostrn Usus Hristos ~i due -0 viatl. cuoorn~rA, plri~u~Ie Seraf~m l-a spus dtndv~ unui prietell de-a! :men (fie parintelui Gu:rie, :001 care s-a erupat de casa de caspetl dtn Sarov, f:ie' parintelui Simon Calle raspundea de fermat de la Maslisenk) d! a vd:rut odata in duh tneregul pimant al Rusiei aeoperit de fumul subnre a~ rugsetunilor :ina1t9.te de credtndosii Domnuhn,I .

J;t;or:tnilntuJ Sjant4'ilat Sunjlm (k, sttrov ala rum {mira acesM

iuainf:qa izbtK7ttr·fi revolutiei' bo/fevice.

196

DE A1?l:IIM. LAZAJUIS MOORE

,A/lo.re;u moa.,'ii£J01' SJ'/t1fhlhd Se,rofi"~ 1 !J91. Redrucoj}e.ritc £11 arll.~t'elc lnuz.ea.:te ~e C.atedral;tf dill Kazan, .acolo WIde ftlseserii asezate de .",ecredmct()~~1. l1Wrlfteie ~ Ser.(lj1tn mtfo-st inca'!) datii 1'(J(/.(.lte ortodoc#J?r. De~l'u: .m:aaftek pU.rfa.te fn cadfflt u..1Iki.!f fJl'ocesilu'li solem'1uJ, mto1~tbuJtH(j' imlle pt1;.sctill~ rle Ia Moscow la :M-rtta Dft.Jeteu,

SF. SBRAFIM D'E &1ROV- 0 BIOGRAFlE SPTRrrUAlA

197

C,apitoiul XI Monahismnl si Iumea

,

Prtntrepovetele ofertte de psrintele Sermi tn, existi ~i unsle ce se refe.dl la felul de a trai cres rineste 10 lnme. CU adev:arat, inflaci1l'atu[ Serafim a mbit ~j a pretnil Incomparabfl mat mult dedit orke feclorta inge.reascit ~i} ea atare, monaIus-mul, de dragul (:Uruia a pamsMt Iumea, Adesea, in di..sw~He sale cu monahil, ellsuda plt n de en tuziasm via~a monahals;

Odad" C:lfilva neguston din Kursk l-iliu vizitat la siilastrwa. lui in drumul Ior spre casa- dinspre Nijni Novgol"od.. lnainte tif ~F~i lua raIntliS bun l-au Int~ebat pe pi:1ri:lltele Se:rafim: (~Oe VFei sa"i trausmitem fratelui tau (AJexie)?" Slantl.d. raspunrse:

"Spune-~ ca- mi{_ rog pentru ella Dcmnul nostru USllS Hnstos ~i la Prea Curata Sa [f.·laica zi ~i noapte," Iar atunci dind acesd~ an ple1r:a't, sfan,tw ~ktlrna.ltat miinUe la cer ~i pHn de burnrile duhovniceasca repeta de ,citevu(Jri tn prezenta surer Ii Paraschiva Ivanovna de La Dtveiev, care Sf affaacolo, aceasta qoxologie la.adresa monahlsmuluf 'lNimi,c nu e mat bun ca via.~a Ulo.n.ah:a1~U Nimk ]1 U 13., mal bun! ", Cu aha ocazte, atunei eand un admtrator aJ. sfantulu ~" [y, Kara:taie-\~, SEl in torcea 1]1 or,a~'Ud san natal, Kursk, ~i l-a tntrebat, de asemenea, dac:i avea sit-i dell vreun mesa] pentru rudele sale, Sffintul Seraftm spuse, aratsnd spre ~ooanele Mantuitol'u ~uI ~i a Maim Doran u!ni: ~I attli rudele mele, Cit despre rudele meleatlate tn 'via~a ell nu sunt pentru ele decllt un cadavru viu,' mbea mmi..,Urea 81 vtata menahala alilt de lllult ineat nidodaUi!, nlci m~f:mr

, .

in gaud I DU a regretat ca parasise lumea ~i nici n u a. volt sa

se lnID'.udf 111 lume, tar atnnel dUld sora Par.aschiva sMa. gin· dit sa pa_faseasdl m§.mlsUrea Dtveiev tntr-un moment de s.Bi· bidune sufleteasca, parintele Serafim a vazur acest Iucru in duh ~i a. chemat-o la sihastrla ~lli.

IfN!

DE AIUUM. l.AZARl/8 MOORE

. . A inc~pnt S-{) ~a"grue ~~ siJ:-~ vorbeasca despre s~ne Sj VHI~ sa dm mtlnas~u·e. Tar inreie din urma .adiiugl: ~~m tr~c~t. pdn to~te ~c~ttarUe :Vi,e~i monahale, matcJ:;. ~i niciodata, mel maesr m gand, nu am parasU nlanasUrea.'i "In timpul dis. cUlie1~" povestea sora Pa rasehtva mai tirz~u, "toa te g:m.duFile mele s-au ~i ru~tit treptat, far atundcind p~rl n tele Se:ra!irn a termlnat am sim!it 0 asemenea u$,llrare~ de palei vreun madular bolna'" ar Ii fost uliat ell un ,cnlit." ¥om vedea mat depar, te, pe pareursul cartii, caa d.ta:goSl.e arata s:filnrul ~orfa_nejor'; Sll~e de la Div.eiev ~j cu etta hlande~ ~i blw;ttate vorbea el despre acesrea chiar fi s·trainilor. P.I ~ avut multe de sufent din prk.ina lor. "Ele vin l:a mine, majC'l>i t 11 spuse el surorii Xenia V~_Silievll.a ,(du,pa cum s.crie ea in amintlrlle sale), ~i bombane la bietul Seraflm pentm Ga eu unpltnesc perunclle MaieK DOomnuluf. AtullJd~· nUlia, am deschis "Proleagele' si le-am aratat dfn vllial:l Sfllntului Vasile eel Mare cum oamen'U erau ind-oiU de frateJe s~u., Petru; dar Sfantul VasUe le-a demonsrrar lread~. vru'~l banuieU1ur JOf ~i puterea lui Dumnezen. Iar eu am spus: \{~t futele. ~e1e sunt ]nconjurate in Bisermc:I de o intf~aga ceata de ingen ~l de catre toate puterlle cere~t~.,» ,~~ uite ~a"ma:j~ au p.fecat de la mine rusmate, Vezij bucnrta mea, ele sum nemulmmne de bierul Seraftm; ele se p:ling fiiudca el usrulUf si tmpUne~te p{lruncile impif"ifesei Cerurilor.~ .0 conversatie de~sebit. de fni.~catrutre in eeea se pdve~te dragostea sa fat~l de maid ne-a fost relatata de bittrana maidi Maria VasUievna Ni]rusi.ua. (Ire cfind eram ,cilsatorita si inca mireanca obtsnuiam sa m.a due impltewmit eu s0!UI ~.eu laparintele 'Serafjm. Odata m-a illtrebat:({Ai v~zut DivelevtU si fetele mele de acolo, maictl?») «Da, lam vazut, pil:'tin:te)), raspunsel eu, «.8il ai vaz~t albtnele, nl1idca?»~ mit intr:eba el dinnou. «nesigtU'jparinte, dl fu~Hilnl y!Ztfb ir-run nlspuns ,eu. «lEi bine, 1llaic:1i»; spme el~ «a~bin~le frean~r~ me~eu in jurul reginei Ior~ iar r,egina fiU Ie pa"rase-~te fiI:clOdata. lar fetele mde de l:l Dmveiev sunt exact

SF. SRR.APJM /),11 ~:.4ROV ~ 0' BIOGIMFIE SPJRlTUALA

199

ca albineIe;. ele vor ft mereu cu M:ruiru Domnuhn» .. ((Ah»l am. e~aroat en. «Cit t e de blne Siit fii mereu asa, piri.nte» .. fur eu Ina, tntrebam in smea mea: De c.e oars ill -am c:[si'iilorl t? «N u, O1aical• sa nu mai gande~U astfel», hni raspunse el de 'indata gftndul'i1o.f mere. «Silt nu le Invtdtezl pe fetele melet Nu e bme, De ee sa ~e inviw.ezi? E bine ~i pentru viduve acolo, fi1,ajd!E bine ~i pentru vaduvc! ~l ele. vor fi acolol ill amintesti dep'foor-ociJa Ana; ai citit despre ea, nu-l ru,;a.? Hi blue, ea a fost v~aU/va; dar ce va:duva,n1f1Jcih" Acoosti t'o~ba .~ lui Dnmnezeu a devenit mai apoi vh:dnva ~i ~i-a im:plinit dormta de 'a. j n tra in manastirj;a Diveiev. Illlbind monahtsmal, sf{tntulll secotea ade.varati monahi 3m adevarate monahii doar pe aeeia si ace-

"I ,'I

lea care intrasera in. vlata monahals pentrn dragostea lor fwta

de Dumne zen ~ pen tru manmirea sufletului lor. In plus, rm era sufident si treci pri n vlata monahala door Ia ex:tetrior, cj trebuia sa dcbandestt si rezuitate bune duhovnicesti. Penteu

• t ,

a ilustra aces! lucru trebuie amintit eazul unui aaume semi-

narist. "In tineretea mea", avea el sa noteze mat t:ilmuj '·'rna.inte de'termhla;rea seminamlui 110 l827) am trait sub obladun~ea pru-intelui Serafim vreme de aproape trei s~p,t~mihli din luna august In mauastirea Sarov, Ma gln,deam la monahism," Odata~ p:ilr:int€le Seraflm if I intrefJa: "De ee vrei s~ :ajImgi monaht Probsbil c! itL displace idees :disitQrtet" Seminadstlll r·aispunse:"NU am avut nieiodata ganduri rele en privire ~a Sfallta Taina a Cilsltodei. Dar a~ dori sa ftu monah pentru a- L SIlll~i mat bine pe Domnnl," Aumet Mitrfullul spuse: '~:Bin:ecuvantata sij- Li fie caleal Dar ia aml nte, scrleti aceste cuvt n te ale mele

I I

nu P e hlrtf.e ct in inima-; invata rueacmnea mtnni In lnlma

r' l 0 '

DO!u' rugldunea dinafara, nu e 8ufiLienta .. Dumnezeu se uitit.

la Jfuinte. Be oceeu:r monahii care n n tm brn n a.. rug~dnnea, dj ru~ fari ell cea iitmltrica nu s,unt 11l1onahi .dcc~U ell. numele .. Amin· te~te·~I ,ea adevarata manue monabaHi MUl;lceea de a purta cu bm:ul'ie Icalomniile ~i fa[sefe acuzatU. Dad, fIU ai necazuri

2()()

lUI at parte nid de m~.nruir,e.)'j Mai apoi acestt~nit:1' ~,f-os[ tuns in rn»na!i)ismm numele de Nru leDn ~j ~:kl sfir~it via~ C<l1 arhimandril $n cadrul m.in~sririi Ba1akl~vSl~.cy dln {1rinreea. Mul~ ~-0:Q ceru tpkintelni Serafim 'binel(;uvan~area de. iili se retrage in S~tu~ Muete Atho:s spre HJ:intlllirea sufletelor lOf1 dU,l;' el ta sftuu~t sa-si lucreze JijJaututrea ta Rllsia o.fwdrn::a. "!ESite fear-

, . .

ts dUkU amlo~~ obi~mum el sa spunu. ~~lJaca not (monahH) pldln-

geJ11! !iici, a ~I!:e,rg'~ 'acoto Insealn_na sa pla:IJ:_gi iUS'QtU; dar clara not FlU plfillgmn aid} e inutns~ te g,{!tnd€~tn [~ sffulro. comuns tate"'~Cel ce >"ij)rnbrara. haina momdla]:i aI.$:1 clL"im se tuvi.ne ~i dupil veta lui Dumnezeusre parte de mulr hal' prem nndenea Aswb:~lli ru.C'fut~ bm,;urie Hll vorbi t sfitntlJl Elel1ei VasUi;evna Mallllltovru despre imbracarea ve~lru.nt'elol',_ t::om.p,ar'Itnd acest 1ucru ell nun ta- '001 mal ferid'f ~i mal sarbIUoresc Ul.oment din v.1a.ta omnlni; ~'Acumi bucnria mea'', l~ spuse pa1'1n tele Se:rafim <In pa. ee 0 dle.tn3's'e de la Div:eiev~~t sihas:tria, Sf3.I, "este ttmpul sa te logode~Uru, Mwrele tau" .. Elena V~~Hevna 1.l1!cepu sa suspine ~t s:kigl aIarm~t~~ '~Nu vreau s:1[ IDa c~fs,tt(Jret''''::) pa:rint!e!}l '1nca nu mil in~e;~eg:i. ,~e!o e, maiCil~ j raspullse: pir] ntele Serafim mblfind,e~B. "'Spllln.e:-i doar nraicH scar-gee Xema M~haHO:~f·

, ,

aa cit parinrele SeraJim i~l ~l,()rIUilce~te Sa U! liogotklsti cu Mirele

t~ui; sa: tm brae.i. 'ad:tc~ man na cea neagr::;[, Ast'a! am vrut sit spun prln eito/.1wr~e'j maicil! Ce mtre :a"ru )b;umrta tnea! Mirere tiu este absena Nu te lutrista, ct veseleste-re ~i fl1·ti eura], ~a cOC pl~~gate s,te tetul pri n rugiaalme) prj n neincetata l'ugaciune. 1'imp de fi'e~.an~ iSH.te p.f"egite~dj bururia rn.ea, pentru (:a in aoo~ti [rei am siI p'Oi~i fHgat~ pregitti1ii. 0, ce bueurte de negriUt va fl atunei, mJ!icfu! VorbeS'C- de tundereata in mo:mlh.is:m, maica. ~ide indaffi ce vei: fi tunsa 1]] monshtsm, harull!i va urnpIe inima db!. ce In ce maimult. C;lt de minnnar va Ii atuncd AtllThct cfind arhaJiJJ:gheli1ll~ Gavdil a aiparut drunalnte,a Maidi Don.lullIlu'[ ~i ]-a. dat vestea cea b:tma, ,ea. 0:11 sim.pt 0: u~oar~ tiLd" but'are, dar a spus d.e i'udl:u~: !llat::1 r.oaba Dmmu1iluH Fie mie

SJ1. S1JRA,PIM DB SAROV - ,0 J3fOrGRAFlE 5.'PtRITllAJ.A

20.1

dupa olllvantul ralf (Iuea 1 ~$8) . .,I\ce~tw este nun ta ~i M~jI"ele: de calre~~ vorbesc, maica. ~ A ~dpli1r] n te],e Serafinl oomprura. tnnderea i:n monahism en eel mal mare ~i feric1l eve.n~menJ:- ~ntrtl~ 'pnroL lui Dumnesen in l1~iueoele Fed:o~ret T'e CUpdll1.d fjQl'i~ n;tn1l1{li vorblnd despre aceasta, Dar piri1l1L1Jele SeraflnlVorbe:li! ~jn proprle experient~. Mireni~ ttebu~'e, 00 asemenea, s~ elnsltBa:sc3 monahismul 'in ~nilna ~i tn ll'apta~ in. asa Ieill iru~:{lt sa se bU!mrej eel p"tlpn.~ wntr·() oarec:.we masnf"l, de harul monruUsUMI' [],d prin in. termedinl altora, 1m. a:re'jt SC.OPI parintele Se:r:afim ii R-U!.I1V3fuia pe oameni s:~ [lira rmlo6tenn ls mittThIs'tirli san s~ manGeas<;a. pentru ele,

lar ,pe derut~ par te, el spnnea eli oamenlieare-t i ~gne-sc pre mona.bn~i monattH v'O~ fi aspru pedepsip de citre D0nnl\~1. lvan Semionovh::i MeHnkov,. fratele Marici~ mlaunasul shl]].t de car,e 'Yom vorbt mal tncolo, a dHVienit spre sffl:r~iWl vie~;[i sale momaih, la SamV'. Avea asmltare deportar ~~ oh~nuia sit spuna ~.Pe cand €l"anl imlca mran .81 mfrean lncramadesea pentru puintele Se.r:afim. ~i ~] Ini-~ p;r.ezis multe luc.md. minunate dr.ts,pre Diveiev. in.totdealU'Jca. el ::q)ullea: «Darn einevaimt jignet re (;)uanele (mateile) e~ va prim] 0 mare peoo~psa ~e la Don1nul; d.a:r mama mMA a 1\11 Dl::tmn.ezeu se va revarsa de Su.s· ~supra Oricui ]e~a; apararea ~i le aj u 11 la :nevu.ie, Or~~tne suspina macar ~i le compattmeste 111 inlma sa) va fi riasphltit de Domllut :8i :am sa viI mal spnnc.'CV:$}d~ care siva ~\J]nint[fi: mrjcrt este ,~1 ce st~ 24 de ore jn Diveievnl bietului Serattm, de diml ne$ti plUaa dirnin.ea~a~ rictMaiDl Domj])nhl~ illmparJle:as;~t Cerud~~r~ vnz:iteata minasHrea il)iw~.ev illl Hocare zi," Dar rei ee ~i. ali lnchhut en rotul viata Domnului, adica: mOll.ahii. si monshiHe) trebuie s,a d:sphtte~cuwtbineb~prin rugiiciunt ~.~ (ceea ce. este mati. s1Dl1'pdnZ;;11or)pirinre~e Sereffm le-a spns chiar sa NY Thl,ld~.umeaSirl cebr ce Ie-au ofer[.t danu]. 'tRuga:tl-va,. ruga., Jicv~ 111m p.resu:$ .de ('idee fJ en tru wt-rn cd ce, vi. lac hine" 1 Ie l.:m:y,a~ e.tp1e odane.le sale, ~dar nicl{;dat~. ni.dodata JJu-i U1U~·