Sunteți pe pagina 1din 6

&6E<8E846BE86Gû

într-o/într-un
EBŁHEû6H46G<I<GûŅ<

într-o /
într-un
½AŅ8?8:8@
<G8ŁG86H4G8AŅ<8HE@ûGB4E8?88K8@C?8
àBE<68?H?GEû<4într-o64Fû
û6HB:4HEûîntr-unC8E8G8
Într-oM<
8?IûMHC8BCB?<ŅûHA64Ł64I4?
HCû@H?G8ĝA68E6ûE<
într-unGüEM<H
E8HŁ<Fû4=HA:û
?45BŅH?:4?58A
ĝA@<E8F@4G

HI<AG8?8într-oŁ<într-unF8F6E<H
ĝAGBG784HA46H?<A<HŅû78HA<E8
[6E4G<@û\

&878FC4EGĝAF<?4584FG98? 
într-o = în – tr-o[rĝAq8FG8B
F<?45û
rGE Bq8FG8BF<?45û\
într-un = în – tr-un[rĝAq8FG8B
F<?45û
rGE HAq8FG8BF<?45û\
E4G<@4A84E4Gû6û68?87BHû
6HI<AG8F8EBFG8F6ĝ@CE8HAû

‘ &6E<ǨEǨǧ6BEǨ6GǶĝAGE B`ĝAGE HA
K8EFû@
<G8ŁG88AHAŅHE<?87<AC4:<A4‘Ł<FH5?<A<4Mû
GB4G86HI<AG8?8rĝAGE BqŁ<rĝAGE HAq
&6E<8ĝA64F8G8?86BE8FCHAMûGB4E8AH@ûEH?GBG4?78
6HI<AG8:ûF<G8C8AGEH9<864E87<AGE88?8

într-o într-un

½A68E6H<8ŁG8I4E<4AG4
6BE86Gû7<AGE86HI<AG8?8
FH5?<A<4G8 
½ACE<@8?87BHû8AHAŅHE<

rĝAGE BqŁ<rĝAGE HAqF8
9B?BF8F6C8AGEH4<A7<64
HA?B6`HAG<@C
½AHE@ûGB4E8?87BHû
Cratima se pune în
8AHAŅHE<
rĝAGE BqŁ< locul vocalei „u”:
rĝAGE HAqF89B?BF8F6C8AGEH întru + o = într-o
4<A7<64HA?B6`HAG<@C
întru + un = într-un

d’‘™GJ<AǪ? EB ’
K8EFû@ %ûFCHAFHE<
B@C?8G84Mû #4:<A4’ #4:<A4—
  într-o: 7BHû6HI<AG8 "5F8EIû@6û
ĝAGB4G8
într-un: 7BHû6HI<AG8 8K8E6<Ņ<<?88986GH4G8
4@
F6E<F789<864E874Gû
  #4:<A4“
6HI<AG8?8„într-o”Ł<
)4E<4AG878EûFCHAFHE<
într-o „într-un”6H?<A<HŅû78
într-o: 7<@<A84Ņû
 HA<E8[6E4G<@û\
64Fû
GB4@Aû
#4:<A4˜
într-un: F4G

7<@<A84Ņû GüEM<H
7H?4C HI<AG8?8„într-o”
Ł<„într-un”F8F6E<H
#4:<A4” ĝAGBG784HA46H?<A<HŅû
  &86I8AŅ46BE86Gû8FG8 78HA<E8[6E4G<@û\
într-o, într-un, într-o.

  #4:<A4•
într-un ~ ĝAGE HA ƒ ĝAGE B
 ĝAGE B „ ÎAGE B
€ ĝAGE B … ĝAGE B
 ĝAGE HA † ĝAGE HAĝAGE B
F4G ‚ ĝAGE HA ~} ĝAGE HA

“ &6E<ǨEǨǧ6BEǨ6GǶĝAGE B`ĝAGE HA d’‘™GJ<AǪ? EB ˜


8E68Gû@ K8EFû@
H@4@F6E<F6HI<AG8?8rĝAGE BqŁ<rĝAGE HAq ûF8ŁG8<8Ł<E847<A?45<E<AG
4?8:üA7
?4
ĝAGB4G88K8E6<Ņ<<?8C864E8?8 4@8986GH4G 9<864E8EûF6EH68
I4E<4AG46BE86Gû
&6E<8ĝA64F8G8?86BE8FCHAMûGB4E8AH@ûEH?GBG4?78
     
6HI<AG8:ûF<G8C8AGEH9<864E87<AGE88?8
     ‘ @C?864G ’ #87EH@
4@ “ ½AGE B`ĝAGE HA
într-o/într-un <AGE4Gîntr-o/ 684Ł6û78684<

     
7<@<A84Ņû într-un@4:4M<A 4@:ûF<GHA
?4C<4Ņû 6H786BE4Ņ<HA< 5<?8Ņ8?

într-o
àG<@ ‘ într-o ’
H@F8F6E<HĝAGBG784HA46HI<AG8?8rĝAGE Bq într-un într-un
Ł<rĝAGE HAq

     
într-un
     “
     
într
-o

— &6E<ǨEǨǧ6BEǨ6GǶĝAGE B`ĝAGE HA d’‘™GJ<AǪ? EB ”


K8EFû@ K8EFû@
B@C?8G84Mû6HrĝAGE BqF4HrĝAGE HAq &6E<8GE8<8AHAŅHE<Ł<9B?BF8ŁG8ĝA9<864E8
~ @:ûF<G4684FGûC<4GEû  EüH
68?CHŅ<AHAH?7<AGE86HI<AG8?8rĝAGE BqŁ<
rĝAGE HAq
 4@494686?ûG<G8  G<:4<8
€ !8 4@ĝAGü?A<G  7HCû 4@<4Mû într-o într-un
 !8 4@HE64G  4HGB5HM     
‚ #BŅ<4HM<I4?HE<?8@ûE<<  
     
@8?6
746ûĝ?CH<?4HE86;8
     
ƒ @6<G<G4684FGû:;<6<GB4E8 64EG8
„   M<
IB<I<M<G4:Eû7<A45BG4A<6û
7<A?H= !4CB64     

… @E8MB?I4G~}CEB5?8@878@4G8@4G<6û      
 F<A:HEûBEû     
† @:ûF<G4684FGûEB6;<8  6H9ûE
I86;<C864E8? 4@78F6BC8E<G  M<
     
ĝACB7H?5HA<6<<
~} )üAMûGBEH?44Ł8M4G?8:H@8?8  6BŁ     

     
• &6E<ǨEǨǧ6BEǨ6GǶĝAGE B`ĝAGE HA d’‘™GJ<AǪ? EB –