Sunteți pe pagina 1din 1

ANIVERSÃRI

OMAGIU PRIETENULUI MEU,


VICTOR PÂNTEA,
La jubileul de 70 de ani
UNUL DINTRE PILONII NEAMULUI ROMÂNESC

„Pentru a reuși în viaţă este foarte simplu. caracterizează prin anvergură și profesionalism, iar
Lucraţi tot timpul. Să nu daţi niciodată atenţie orei. rezultatele obţinute devin concepţii, care, la rândul
Să nu aveţi pendulă la catedră sau în laboratorul lor, servesc drept imbold pentru noi studii. Este un
dumneavoastră. Să nu părăsiţi o lucrare specialist polivalent, care știe să abordeze problema
pe care nu aţi terminat-o.” patologiei infecţioase de pe diferite poziţii: epidemi-
T. A. Edison
ologice, virusologice, bacteriologice și imunologice.
Sunt bucuros că noi, „înrudiţii” cu patologia infecţi-
„Trebuie să ne facem cunoscuţi pe întreaga
oasă, împreună cu omagiatul aducem apă și măcinăm
Planetă prin realizări în știinţă și tehnică. La români
există premise istorice ale acestor domenii de viaţă.” aceeași ,,făină” la aceeași moară a sănătăţii neamului
Ion Ionescu-Argeș nostru.
Profesorul universitar Victor Pântea, care s-a
Pe Domnia Sa, Victor Pântea – șeful Catedrei Boli realizat pe deplin ca medic, savant și Om cu literă
infecţioase, Facultatea Educaţie Continuă în Medicină mare, se bucură de o mare popularitate nu numai
și Farmacie a USMF Nicolae Testemiţanu, președin- în R. Moldova, ci și peste hotarele ţării. La prezenta
tele Asociaţiei Obștești a Medicilor-Infecţioniști din omagiere, profesorul universitar Victor Pântea vine în
R. Moldova – îl cunosc de peste trei decenii de activi- faţa pacienţilor, medicilor, doctoranzilor, rezidenţilor,
tate profesională: de la asistent universitar la Catedra studenţilor, discipolilor săi cu un vast bagaj de cunoș-
Epidemiologie a USMF N. Testemiţanu până la profesor
tinţe, pe care le valorifică necondiţionat, urmărind un
universitar, doctor habilitat în medicină.
singur scop: fortificarea sănătăţii oamenilor.
Acest neobosit pilon al medicinei noastre,
Stimate domnule profesor universitar Victor
eminentă personalitate a renașterii naţionale, este
nu doar Om de omenie, medic-specialist de forţă în Pântea, la mulţi ani cu sănătate, cu noi realizări și
patologia infecţioasă, ci și un savant talentat, cu o împliniri! Dumnezeu să Vă aibă în pază.
vastă erudiţie și energie nesecată. De toate acestea
m-am convins personal pe parcursul activităţii noas- Constantin SPÂNU, profesor universitar, dr.
tre de pregătire a cadrelor, de cercetare-dezvoltare hab. med., Om Emerit, specialist principal în viruso-
și inovare. Activitatea știinţifică a Domniei Sale se logie și imunologie al Ministerului Sănătăţii

17