Sunteți pe pagina 1din 1

ANIVERSÃRI

CEL MAI COMPLICAT LUCRU


E SĂ FII OM CU VIZIUNE LARGĂ,
CU ERUDIŢIE VASTĂ Omagiu la 70 de ani

L-am cunoscut pe domnul Victor Pântea în medicale și știinţifice de înaltă calificare, organizării
perioada celor mai rodnici ani de manifestare a ta- și conducerii activităţii manageriale, didactice și
lentului său de administrator, organizator, cercetător perfecţionării continue.
știinţific și educator al cadrelor știinţifice, didactice și Domnia Sa este un om admirabil, cu poziţie civi-
medicale. Și-a consacrat întreaga sa viaţă dobândirii, că fermă, prompt și hotărât în acţiunile sale, obiectiv,
sistematizării și propagării cunoștinţelor medicale, în sincer, corect în relaţiile cu colegii, prieten fidel.
special în domeniul bolilor infecţioase. Profesionalis- Simţi o mare satisfacţie conlucrând cu Domnia
mul înalt, sârguinţa, erudiţia, responsabilitatea, tena- Sa, discutând diverse probleme. Caracterul generos îl
citatea sunt trăsăturile de caracter ale profesorului face receptiv la nevoile altora, întinzându-le o mână
universitar Victor Pântea – un specialist de calificare de ajutor tuturor celor care îl solicită în rezolvarea
înaltă, cu o experienţă bogată de viaţă, înzestrat cu diverselor probleme. Cunoscându-i aceste calităţi,
forţe creatoare, cu talent organizatoric, un iscusit oamenii vin la el, îi cer sprijinul și sfatul.
coordonator al activităţii educaţional-instructive și Cu ocazia acestei frumoase aniversări, sunt
știinţifice, o personalitate distinsă, cu un înalt nivel nespus de bucuros să Vă doresc multă sănătate, să
intelectual, un om mărinimos și binevoitor. aveţi parte de longevitate, căci, cu toate suișurile și
Fiind o autoritate incontestabilă, demonstrând coborâșurile ei, viaţa e lumină, e soare, e floare, e tot
un mare curaj în acţiunile sale, în ultimii ani a exerci- ce nu moare.
tat o puternică influenţă asupra gândirii intelectuale Să Vă dea Domnul prieteni buni în preajmă, să
și dezvoltării știinţei medicale. Vă vedeţi realizat în nepoţi, nepoţele, să aveţi bucu-
Activitatea de cercetare a profesorului universi- rie în familie și mari succese pe viitor, întru binele
tar Victor Pântea s-a soldat cu publicarea a numeroa- neamului pe care îl serviţi cu abnegaţie.
se monografii, manuale și articole știinţifice privind
problemele sănătăţii omului, pregătirii cadrelor Victor GHICAVÂI, profesor universitar

18