Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT

FOTOGRAF OVIDIU LEŞ AN

Data evenimentului ___________________________

Contract din data de ____________________________

Între,
Leșan Ovidiu PFA cu sediul profesional în Comuna Mitocu Dragomirnei jud. Suceava, avâ nd
certificat de înregistrare nr. 33781846 C.F. F33/1038/07.11.2014 avâ nd funcţia de
administrator

şi

Nume _______________________________________________ și __________________________________________________

Adresa ______________________________________________________________________________________________________

Telefon _____________________________________________________________________________________________________

Adresa e-mail ______________________________________________________________________________________________

Locaţie stare civilă ______________________________________________________________________ora ______________

Locaţie biserică ________________________________________________________________________ ora ______________

Locaţie resturant _______________________________________________________________________ ora ______________

Alte detalii _________________________________________________________________________________________________

Orice date personale oferite de voi rămân în proprietatea noatră. Ele nu vor fi oferite altor terţi.

Client Semnă tura ____________________________________________

Furnizor Semnă tura ____________________________________________


Leșan Ovidiu

1
1. Scop
Scopul acestui contract reprezintă furnizarea de că tre noi de servicii de fotografie pe parcursul
evenimentului desemnat de CLIENT în prezentul contract, precum şi a rezultatelor tipă rite şi a
altor servicii, conform anexei de preţuri contractată .

2. Preţuri
Preţul este exprimat în EURO. Plata se face în lei/euro, la cursul BNR al zilei plă ţii.
Avansul este în valoare de 20% (din preţul final) la semnarea contractului, urmând ca a
doua zi dimineaţă, după eveniment, să se achite restul de bani conform contractului.

Preţul final agreat conform anexei _______________ EURO


Avans plă tit la semnarea contractului _______________

3. Rezervare
Rezervarea serviciilor noastre are loc odată cu semnarea acestui contract şi plata avansului.
Avansul este nereturnabil. Orice schimbare ulerioară a datei evenimentului va necesita plata
unui nou avans, în mă sura în care suntem disponibili. Odată cu rezervarea noastră , ne obligă m
să fim disponibili în ziua în ziua/zilele şi orele rezervate prin prezentul contract. Fotograful
vostru va fi Leşan Ovidiu, însoţit sau nu de asistent (în funcție de necesitate). În caz de forţă
majoră (prevă zuă de lege), vă vom informa câ t mai repede posibil şi vom încerca fie să vă oferim
alt fotograf profesionist, fie vă vom returna avansul.

4. Responsabilitate
Vom depune toate eforturile pentru a realiza şi livra fotografii de cea mai înaltă ţinută . Noi nu
putem fi ţinuţi responsabili pentru aspecte ce ţin de estetica fotografică şi de conţinut explicit al
rezultatelor fotografice, avâ nd în vedere natura subiectivă a muncii de fotografiere. De
asemenea, nu putem prevedea şi nu putem ră spunde pentru evenimente ce ţin de natura
„electronică ” a echipamentelor utilizate. Orice daune pretinse de voi în cazul nelivră rii
materialului fotografic de că tre noi datorată furtului sau defecţiunilor de echipamente şi medii
electronice nu sunt îndreptă ţite.

5. Permisiuni
Cade în responsabilitatea voastră cererea permisiunii de fotografiere în diverse locaţii,
incluzâ nd biserica, restaurantul şi alte locaţii utilizate pe durata evenimentului.

6. Livrarea produselor
Fotografiile se vor livra în termen de maxim 90 de zile lucră toare de la data realiză rii ultimelor
fotografii. Livrarea acestora va fi în format electronic (1 exemplar). Se recomandă realizarea
unei copii suplimentare imediat după primirea fotografiilor.

8. Cheltuieli suplimentare
În condiţiile în care distanţa dintre locaţia/locaţiile din acest contract şi Suceava este mai mare
de 100 km, atunci este necesară cazarea pentru una sau două persoane si asigurarea/plata
aferenta deplasarii.

Client Semnă tura ____________________________________________

Furnizor Semnă tura ____________________________________________


Leșan Ovidiu

2
9. Model release
Avem voie să folosim fotografiile realizate în scopuri de promovare proprii: portofoliu tipă rit
sau online, mostre sau competiţii profesionale şi review-uri. Orice altă utilizare va fi posibilă
doar după permisiunea dvs. scrisă .

10. Semnare
Semnarea acestui contract presupune înţelegerea lui pe deplin de că tre ambele pă rţi. Orice
modifică ri ale contractului se va face în scris şi vor fi semnate de ambele pă rţi. Fiecare persoană
semnatară din partea clientului va fi responsabilă de efectuarea plă ţilor conform termenilor
contractului.

Menţiuni speciale
În spiritul contractului, noi ne obligă m să depunem toate eforturile necesare realiză rii unui
material fotografic de excepţie. Această obligaţie include utilizarea de aparatură fotografică
profesională , asigurarea de echipament de backup, pregă tirea înainte de eveniment a aparaturii.

Sunt necesare următoarele menţiuni:

1. Fotografia profesională de nuntă presupune un efort fizic şi psihic de lungă durată . De aceea,
pe parcursul petrecerii, sunt necesare atâ t hrană caldă precum şi lichide ră coritoare.

2. Fotografia profesională se realizează în prezenţa a două pă rţi: fotograful şi subiectul de


fotografiat. Trebuie înţeles că de condiţiile şi de mediul oferit de voi depind în mod direct
rezultatele serviciilor contractate şi plă tite de dvs. Toate detaliile evenimentului trebuie
cunoscute de noi astfel încâ t să putem reacţiona adecvat la desfă şurarea momentelor zilei. Dvs.
trebuie să ne comunicaţi orice cerinţă aţi putea avea privind subiectele fotografiei. Nu putem
presupune dorinţele dvs.

3. Vom discuta împreună detaliile necesare a fi stabilite vizavi de sesiunile foto (logodnă şi
nuntă ). Cade în sarcina dvs. notificarea noastră privind ziua şi orele în care doriţi să se
desfă şoare sesiunea foto de logodnă . Sesiunea foto din ziua nunții ar fi recomandat să se
desfă şoare într-un interval de timp de minim o oră . Această durată ne permite obţinerea de
rezultate bune, fă ră stres, de o manieră lejeră .

4. Nu putem fi ră spunză tori de situaţiile în care anumite persoane prezente la eveniment nu


apar în fotografiile realizate de noi. În situaţia în care doriţi să vă asiguraţi că respectivele
persoane vor fi fotografiate, vă rugă m să ne solicitaţi direct fotografierea lor. De asemenea,
estetica şi varietatea rezultatelor fotografice depinde de participarea voastră nemijlocită și de
dorinţa voastră de a coopera.

5. Prezenţa noastră la eveniment include mijloc de transport propriu şi vestimentaţie adecvată .


În situaţiile în care există un cod de îmbră căminte obligatoriu a fi urmat, vă rugă m să ne
notificaţi acest lucru.

Client Semnă tura ____________________________________________

Furnizor Semnă tura ____________________________________________


Leșan Ovidiu

3
OFERTA

Ne bucură m să vă putem oferi servicii de cea mai bună calitate. Am înţeles că fiecare client este

special, de aceea am realizat o ofertă flexibilă, astfel încâ t fiecare să îşi poată forma un pachet în

funcţie de preferinţe.

Pachetul standard este de 1450 euro

și include serviciul fotografic din ziua evenimentului.

Fotografiile vor fi retuşate şi predate într-un set de DVD-uri personalizate.

Servicii extra opţionale:

Sesiunea foto după eveniment (Trash the dress)............................................. 300 euro

Sesiunea foto de logodnă (Before)........................................................................... 200 euro

Cununie civilă realizată într-o altă zi (dacă este cazul)................................... 200 euro

Albume:

Album foto 30x30 cm, 20 pagini * ........................................ 210 euro

Album foto 25 x 25 cm, 20 pagini **..................................... 150 euro

Album foto 20 x 20 cm, 20 pagini *** ..................................... 70 euro

Paginile suplimentare pentru albume costă:


- *10 euro/fila
- **8 euro/fila
- ***aceste albume se pot realiza ca şi copie a unuia din albumele menţionate anterior. Fiecare filă suplimentară costă 5
euro.
1 filă = 2 pagini

Client Semnă tura ____________________________________________

Furnizor Semnă tura ____________________________________________


Leșan Ovidiu