Sunteți pe pagina 1din 22

Pentru a descărca versiunea oficială a

Manualului de comunicare și vizibilitate 4.2 Alte activități de comunicare 11


pentru acțiunea externă a Uniunii Europene,
accesați următorul link: 4.2.1 Comunicate de presă 11

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/fil 4.2.2 Conferințe de presă 12


es/communication_and_visibility_manual_en_
0.pdf 4.2.3 Vizite de presă 12

„Această publicație a fost realizată cu ajutorul 4.2.4 Pliante, broșuri și buletine informative
Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații 12
este responsabilitatea exclusivă a Autorității
de gestionare a Programului operațional 4.2.5 Site-uri 13
comun România-Ucraina 2014-2020 și nu
poate fi luată în niciun fel pentru a reflecta 4.2.6 Panouri de afișare 13
opiniile Uniunii Europene "
4.2.7 Placi comemorative 14
1 INTRODUCERE 6
4.2.8 Bannere 14
2 COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE: UN PAS ÎN
GHIDUL PASULUI 7 4.2.9 Vehicule, consumabile și echipamente
14
2.1 Vizibilitate adecvată 7
4.2.10 Articole promoționale 15
2.2 Public principal și grupuri țintă 7
4.2.11 Fotografii 15
2.3 Planuri de comunicare și vizibilitate 8
4.2.12 Producții audiovizuale 15
2.3.1 Modelul planului de comunicare și
vizibilitate 8 4.2.13 Evenimente publice și vizite 15

2.3.2 Bugetul comunicării 8 4.2.14 Campanii de informare 16

2.3.3 Elaborarea și implementarea Planului 9 4.3 Vizibilitate pentru tipuri de acțiuni


specifice 16
2.3.4 Raportare 9
4.3.1 Furnizarea de consumabile și
3 ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE 10 echipamente 16

4 AJUSTAREA PLANULUI DE COMUNICARE ȘI 4.3.2 Acțiuni legate de infrastructură 16


VISIBILITATE LA ACȚIUNEA 11
4.3.3 Acțiuni și studii de asistență tehnică 16
4.1 Elementele de bază 11
1
4.3.4 Granturi 16 4 spate 28

4.3.5 Suport bugetar 16 5 Distanță 29

5 RAPORTAR 17 6 Situații interzise 29

6 INFORMAȚII SUPLIMENTARE 18 ANEXA 4: PLANE PENTRU PRODUSE DE


COMUNICARE 30
ANEXA 1: MATRIXUL DE COMUNICARE
1 Comunicate de presă 30
CUM ȘI CÂND COMUNICĂ CE CE? 20
2 Pliante 32
ANEXA 2: ELEMENTE DE IDENTITATE
VIZUALĂ UE 22 3 Broșuri 34

1 Steagul UE 22 4 Buletine informative 35

2 Descrierea geometrică 23 5 Panouri de afișare 36

3 culori 23 6 Bannere 37

4 Fundaluri 24 7 Panouri pentru vehicule 37

5 modificări și completări 24 8 Placi comemorative 38

6 Disclaimer 24 9 articole promoționale 39

7 legături de internet 24 ANEXA 5: DEFINIȚII ȘI DECLARAȚII


GENERALE 40
8 Vizibilitatea UE după finalizarea acțiunii 24
1 Declarații generale 40
ANEXA 3: ELEMENTE DE IDENTITATE
VIZUALĂ 2 Definițiile Uniunii Europene și ale instituțiilor
sale 40
PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA-UCRAINA 2014-2020 25 Uniunea Europeană 40

1 Denumirea și sigla programului RO-UA 25 Comunitatea Europeană 40

2 logo-uri în diferite limbi 26 Parlamentul European 41

3 culori 27 Consiliul Uniunii Europene 41

2
Comisia Europeană 41 dezvoltarea unei dinamice COMMUNICA
strategie TION , care va evidenția realizările
Curtea Europeană de Justiție 41 de sprijin al UE.

Curtea de Conturi Europeană 41 Acest manual conține cerințe obligatorii


pentru toți beneficiarii Programului RO-UA. În
Alte instituții 41 toate cazurile , prevalează prevederile
contractelor specifice, acordurilor de finanțare
6 și acordurilor de contribuție.

MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE De-a lungul și deasupra elementelor de bază


ale vizibilității statice și informații, și ținând
1 cont de contextul fiecărei acțiuni, contractori,
beneficiari, punerea în aplicare a ING
INTRODUCERE parteneri și organizații internaționale sunt
încurajate, acolo unde este cazul, pentru a
MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE dezvolta un com plan de municare și
PENTRU ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII vizibilitate , care se va evidenția în un mod
EUROPENE dinamic impactul sprijinului UE. Acest lucru
poate necesita angajarea de expertiză
externă.
Acest manual a fost conceput pentru a se
asigura că ac țiilor care sunt finanțate integral Toate activitățile de comunicare și vizibilitate
sau parțial de către UE ropeană a Uniunii trebuie să se desfășoare în strânsă cooperare
(UE) , prin intermediul 2014-2020 Programul cu omul structurilor programului
Operațional Comun includerea de informații Managementul duratei (Tech Joint
România- Ucraina activități de informare și Secretariatul nical, de Management,
comunicare rata semnat pentru a crește Sucursala Offic es STC). În acest sens toți
gradul de conștientizare a specifice sau beneficiarii vor solicita o aprobare ex-ante de
publicul general cu privire la motivele acțiunii la biroul STC re sponsible (așa cum sa
și sprijinul UE pentru acțiunea în con țara sau menționat în secțiunea 4.1) pentru toate com
regiunea cerned, precum și rezultatele și materialul municare Această măsură
impactul acestui sprijin. urmărește să ajute beneficiarii să folosească
în mod corect elementele de vizibilitate ale UE
Manualul acoperă în principal identitatea și ale Programului RO-UA.
scrisă și vizuală a UE și cea a Programului
operațional comun România-Ucraina 2014- 7
2020. Ea stabilește cerințe și orientări pentru
informări, materiale scrise, conferințe de MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE
presă, prezentări, Invita ții, semne, plăci
comemorative și toate OTH instrumente er -
Ucraina 2014-2020. În plus, acesta oferă 2
instrumente concepute pentru a permite
3
COMUNICARE ȘI VISIBILITATE Comunicarea și visi planul sibilitatea de
vizibilitate a programului.
UN PAS ÎN GHID DE PAS
2.2
2.1
AUDIENȚE CHEVE ȘI GRUPE TARGETE
CAZUL
Pentru a comunica în mod eficient, audi țintă
VIZIBILITATE ences ar trebui să fie identificate în mod clar
în comunicații planuri de vizibilitate și de
În toate acțiunile (proiecte , programe și așa cationi. Publicul va include formatori de opinie
mai departe), activitățile de comunicare ar și figuri influente, precum și cei dincolo de
trebui să fie planificate în mod corespunzător. guvern și mass-media, care au o acțiune în
Comunicarea ar trebui să se concentreze pe acțiune sau sunt afectați de aceasta. Contrac
dez voltare cu UE ca partener și pe a atinge tori, beneficiari, parteneri de implementare și
mente și impactul acțiunii, nu asupra adminis în organizațiile ternational se concentreze lor
TIVE sau repere procedurale. Pentru a com municare și un plan de vizibilitate pe
maximiza impactul eforturilor de comunicare: segmentele de public din țara beneficiară,
care sunt cei pentru care impactul acțiunii vor
Activitățile trebuie să fie în timp util fi cele mai evidente și cele mai relevante
imediat.
Informațiile utilizate trebuie să fie corecte
În măsura în care finanțarea este disponibilă,
Activitățile trebuie coordonate îndeaproape cu precum și de urgență, natura și contextul
structurile de management ale programului acțiunii va permite, organizațiile
(MA, JTS, BO) internaționale ar trebui să includă în publicul
lor de comunicare și planul de vizibilitate cu în
Publicul adecvat trebuie să fie direcționat UE, în special de opinie și segmente de public
„ de elită“ implicate în domeniul cooperării
Mesajele ar trebui să intereseze publicul țintă internaționale operare.

Activitățile ar trebui să fie adecvate în ceea ce


privește re sursele cheltuite, calendarul și MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE
impactul așteptat
2.3
Cu toate acestea, ar trebui să existe loc și în
orice plan pentru a profita de o ocazie bună. PLANURI DE COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE
Un reflex bun de comunicare și capacitatea
de a exploata neașteptate oppor tunities în 2.3.1
beneficiul acțiunii va fi de multe ori la fel de
important ca eforturile mai formale și pot fi , COMUNICARE ȘI VISIBILITATE
adesea , fără costuri. Acolo unde apar astfel
de oportunități, acestea ar trebui valorificate. PLAN DE PLANĂ
4
să se asigure că populația beneficiară este la
Un plan de comunicare și vizibilitate în buget curent cu rolurile partenerului și ale UE în
ar trebui să fie incluse în planul de lucru al activitate
oricărui UE-fond ed sau acțiuni co-finanțate,
subliniind activitățile de comunicare externă Sensibilizarea între țara gazdă popu regu sau
care trebuie să se desfășoare în etapele cheie în Europa , din rolurile partenerului și ale UE
în viața acțiunii. Nivelul de detaliu ar trebui să în furnizarea de ajutor într - un anumit
fie proporțională cu natura, ex - cort și costul context
activităților de comunicare en visaged.
Sensibilizarea cu privire la modul în care UE și
În cazul în care un plan de comunicare și activitatea partener împreună pentru a sprijini
vizibilitate este con apreciază că acestea educația, sănătatea, en vironment, etc.
sunt , următorul model poate fi util. În
principiu, ar trebui să se bazeze pe imple Activități de comunicare
secțiunea TION de vizibilitate ( a se vedea
anexa 1). Matricea de vizibilitate este un 4. Principalele activități care se vor desfășura
instrument simplu , care a fost proiectat în perioada acoperită de planul de
pentru a oferi orientări de bază cu privire la comunicare și vizibilitate Include detalii
principalele ELE ințele activități de despre:
comunicare la diferite burlaci es ale ciclului de
proiect. natura activităților

Strategia generală de comunicare responsabilitățile pentru desfășurarea


activităților
Obiective
5. Instrumentele de comunicare alese includ
1. Obiective generale de comunicare detalii despre avantajele anumitor
instrumente (media, publicitate, evenimente
2. Grupuri țintă etc.) în contextul local.

În interiorul țării (e) în cazul în care acțiunea Indicatori de realizare


este im plementare
6. Finalizarea obiectivelor comunicării
În cadrul UE (după caz)
Includeți indicatori de realizare pentru
3. Obiective specifice pentru fiecare grup diferitele instrumente propuse
țintă, legate de obiectivele acțiunii și de fazele
ciclului proiectului 7. Dispoziții pentru feedback (dacă este cazul)

Exemple de obiective de comunicare: Dă detalii cu privire la formulare de evaluare


sau alte mijloace utilizate pentru a obține
feedback cu privire la activitatea de la
participanților pantaloni
5
funcționarii din țările partenere, alți parteneri
Resurse ( de exemplu , alți donatori) ar putea fi
necesar să fie aduse în proces, pentru a se
8. Resurse umane asigura lor complementare tarities de efort.

natura activităților În elaborarea activităților de comunicare care


urmează să fie finanțate în cadrul acordurilor
responsabilitățile pentru livrarea Activi operaționale, UE și organe partener personal
legăturile dizare

9. Resurse financiare Metode de comunicare selectate și mes


înțelepți date trebuie să fie compatibile cu
Bugetul necesar pentru punerea în aplicare a prevala ing normele sociale sau religioase în
COMMUNICA activitățile AREA (în cifre locul în care activitatea de comunicare se
absolute și ca pe procen- tuale din bugetul desfășoară.
total pentru acțiune).
Activitățile ar trebui să respecte Environ locale
2.3.2 ment.

BUGETUL DE COMUNICARE În toate activitățile de comunicare, locală LAN


ecartament (e) ar trebui să fie utilizate cât
Fondurile rezervate pentru activitățile de mai mult posibil.
comunicare ar fi trebuit incluse în orice
contract și ar trebui să se reflecte în Expertiză din exterior poate fi chemat, să fie
documentul de lucru adecvat ument ( de finanțată din bugetul pentru acțiune, pentru a
exemplu , planul de lucru anual, etc.). efectua com activitățile municare.

Bugetul de comunicare ar trebui să fie În orice caz, resursele (umane, financiare,


suficientă pentru a avea un impact real, și să etc.) necesare pentru punerea în aplicare a
reflecte dimensiunea și, conse quently, specifice COMMUNICA activităților trebuie
impactul probabil al action.8 evaluate AREA cu atenție în etapa de
proiectare a planului de comunicare și
vizibilitate.
MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE
2.3.4
2.3.3
RAPORTAREA
PROIECTARE ȘI IMPLEMENTARE
Cerințele standard de raportare sunt incluse
PLANUL în contractul de grant. Aceste rapoarte ar
trebui să includă detalii despre evoluția
Deși planul ar trebui să fie de acord cu activităților de vizibilitate.9
programul de structuri me`s de conducere și
6
MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE Diferite activități pot fi adecvate în diferite
etape ale ciclului proiectului. În orice caz,
comunicații activități cationici se concentreze
3 pe realizările și impactul acțiunii, nu pe
etapele administrative și procedurale.
ORGANIZATII INTERNATIONALE Semnătura unui doc ument, chiar dacă se
referă la o cantitate mare de bani, nu va
atrage neapărat multă atenție mass - media,
Acest capitol se referă la aspectele specifice în special în UE.
ale com municare și vizibilitate în cadrul CE
co cooperare cu organizațiile internaționale. Următoarele secțiuni conțin o prezentare
Toate aceste informații pot fi găsite în generală a pos activități de comunicare bil.
Comunicarea un manual de vizibilitate pentru Aceste elemente pot fi utile la elaborarea
Uniunea Europeană. planului de comunicare și vizibilitate a
proiectului, precum și în absența unui plan
Legătură: formal.

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/fil 4.1
es/
communication_and_visibility_manual_en_0.p BAZELE
df 10
Înainte de a iniția orice acțiune de informare,
MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE comunicare sau vizibilitate, contractori sau
beneficiarii și organizațiile internaționale
REGLAREA COMUNICĂRII trebuie să contacteze În formarea,
comunicarea și selecție Officer la biroul STC
ȘI PLAN DE VISIBILITATE responsabil pentru regiunea lor.

LA ACȚIUNE JTS Suceava și sucursalele sale din zona de


acoperire Cernăuți și Odessa: regiunile
4 Suceava, Botoșani, Satu Mare, Maramureș din
România, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk,
INTRODUCERE Odessa și Cernăuți, în Ucraina.

Contractorii sau beneficiarii și internaționale Managerul de proiect al beneficiarului


de organe isations sunt responsabile pentru a principal ar trebui să colab căile să fie incluse
da publice adecvate itate acțiunii în care sunt în contactele cu informare, comunicare și
de punere în aplicare precum și la sprijinul selecție responsabilul de STC.
din partea UE prin intermediul Operațional
Comun al Programului România-Ucraina Contractori, sau beneficiari sau de punere în
2014-2020. aplicare Partea Ners sau organizații
internaționale ar trebui să folosească
papetărie lor normală în foi cu antet sau
7
antete foi de fax, dar ar trebui să adăugați
fraza „Acest proiect / pro gram este finanțat Vehicule, consumabile și echipamente (vezi
de Uniunea Europeană“ , precum și steagul pct. 4.2.9)
Uniunii Europene și programul logo - ul atunci
când COMU transmite mai cu privire la Articole promoționale (vezi secțiunea 4.2.10)
aspecte legate de acțiunea ( a se vedea
anexa 2). Identitatea grafică a UE (a se Fotografii (vezi pct. 4.2.11)
vedea anexa 2) și a programului (a se vedea
anexa 3) trebuie să se bucure de un loc și o Producții audiovizuale (vezi secțiunea 4.2.12)
dimensiune la fel de proeminente ca cea a
contractantului sau a partenerului de Evenimente și vizite publice (vezi secțiunea
implementare. Norme specifice se aplică în 4.2.13)
organizațiile ternational de contribuție a se
vedea Standardul, articolul 6.2 din Condițiile Campanii de informare (vezi secțiunea 4.2.14)
Generale).
4.2.1
Renunțarea la răspundere (vezi anexa 2.6)
trebuie inclusă în toate publicațiile, site-urile COMUNICATE DE PRESĂ
web și publicarea video.
Comunicatele de presă pot fi o contribuție
4.2 foarte utilă la activitățile de comunicare din
jurul unei acțiuni. Ca 11
ALTE ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE
MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE
Alte elemente ale planului de comunicare și
vizibilitate pot include: o regulă generală, un comunicat de presă ar
trebui să fie emis la începutul tuturor
Comunicate de presă (vezi secțiunea 4.2.1) acțiunilor.

Conferințe de presă (vezi secțiunea 4.2.2) Politica generală este aceea că beneficiarii nu
ar trebui să emită comunicate de presă și să
Vizite de presă (vezi secțiunea 4.2.3) facă declarații publice decât dacă sunt
clarificate cu structurile de management ale
Pliante, broșuri și buletine informative (vezi programului.
secțiunea 4.2.4)
Un comunicat de presă de actualitate trebuie
Site-uri web (vezi secțiunea 4.2.5) să conțină: un cap ing, un paragraf puternic
de conducere care rezumă faptele esențiale,
Panouri afișate (vezi secțiunea 4.2.6) corpul principal al poveștii, citate, unele
informații de fond, și datele de contact pentru
Placi comemorative (vezi pct. 4.2.7) informații suplimentare.

Bannere (vezi pct. 4.2.8)


8
Eliberarea trebuie păstrată pe o parte a unei
pagini A4 ori de câte ori este posibil; dacă Detalii de contact pentru informații
este mai lung, „mai multe urmări” ar trebui suplimentare (în textul comunicatului de
scrise în partea de jos a fiecărei pagini presă: nume, număr de telefon, fax, adresă
ulterioare. La sfârșitul documentului, de e-mail)
asigurați-vă că scrieți „End”. Af ter „End“,
comunicatul de presă ar trebui să furnizeze Logo-ul și datele de contact ale beneficiarului
numele de cel puțin o persoană pe care - în subsol
jurnalistul poate contacta pentru informații
suplimentare. Atunci când este posibil, «FIN» la sfârșitul documentului, dacă se află
trebuie să fie furnizate atât o lucrare, cât și pe mai multe pagini
un număr de telefon de acasă.
4.2.2
Elemente de identitate vizuală obligatorie:
CONFERINTA DE PRESA
Fraza «Acest proiect este finanțat de Uniunea
Europeană» Conferințe de presă organizate în contextul
planului de comunicare și vizibilitate trebuie
Steagul UE conform manualului de identitate să fie întotdeauna organizate în cooperare cu
vizuală programul de om structurile agement.
Invitațiile trebuie să poarte un steag al UE și
Logo-ul programului conform manualului de sigla programului în conformitate cu regulile
identitate vizuală generale aplicabile (a se vedea secțiunea
3.1).
Declarație generală a programului
În cadrul conferinței de presă în sine, ar
Pagina web a programului: trebui să fie afișat un steag UE dacă sunt
afișate alte steaguri sau simboluri.
http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/en/
4.2.3
Declarație generală privind UE
VIZITĂRI DE PRESĂ
Informații obligatorii care trebuie incluse în
comunicatul de presă: Vizitele de grup ale jurnaliștilor pe site-urile
proiectului pot oferi oportunități suplimentare
Numele și codul EMS-ENI al proiectului de vizibilitate. O astfel de vis său ar trebui să
fie oportune și să se concentreze pe realizări
Suma finanțării UE în euro și în moneda locală concrete. Acolo unde este cazul, grupurile de
vis iting jurnaliștii ar trebui să fie însoțită de
Data și locul zentanții repre ale AM, STC, Delegația UE etc.

Ora și data la care informațiile pot fi re - 4.2.4


închiriate (dacă este cazul)
9
PROSPECTE, BOSURI ȘI NEWSLETTERS hârtie, Capaci de distribuție ar trebui să fie
luate în considerare ty de corespondență).
Publicații precum pliante, broșuri și știri
scrisori pot fi utile în comunicarea rezultatelor Copii, inclusiv copii electronice ale PUBLICA
unei acțiuni pentru anumite segmente de țiile ar trebui să fie puse la dispoziția
public. corespund biroul ING se menționează în
secțiunea 4.1.
Pliantele pot furniza informații factuale de
bază și adresa (cum ar fi o adresă poștală sau Pliante și broșuri:
un site web) unde se pot găsi informații
suplimentare; Elemente de identitate vizuală obligatorie: 12

Brosuri pot intra în mai în detaliu, subliniind MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE


contextul, inclusiv interviuri cu Stakeholde
ERS, beneficiari, și așa mai departe; Fraza «Acest proiect este finanțat de Uniunea
Europeană»
Buletinele informative sunt caracterizate de
regularitatea lor și pot fi emise pentru a Steagul UE conform manualului de identitate
informa despre evoluția acțiunii. Acest lucru vizuală
este util, de exemplu , pentru infrastruc
proiecte turii, de formare, și așa mai departe, Logo-ul programului conform manualului de
în cazul în care impactul unei acțiuni poate fi identitate vizuală
appreciat ed -a lungul timpului.
Declarația generală a programului
Publicații ar trebui să fie întotdeauna
adaptate la audi riența în cauză, și să se Declarație generală privind UE
concentreze pe rezultatele scontate ale
acțiunii, nu detaliile financiare și act de renunțare
administrative. Textele trebuie să fie scurte și
simple, și Pho tografii utilizate în cazul în care Site-ul web al Programului
este posibil pentru a ilustra AC TION și de
contextul acesteia. În cazul în care fotografiile http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/en/
posibile ar trebui să fie ale persoanelor
implicate în acțiune, mai degrabă decât a Informații obligatorii care trebuie incluse în
oficialilor responsabili de gestionarea ma terials:
acesteia.
Titlul și codul EMS ENI al proiectului
În general, toate materialele produse sub
formă de hârtie ar trebui să fie puse la Detalii de contact și logo-ul beneficiarului
dispoziție și în format electronic, pentru a
putea fi trimise prin e-mail și postate pe un Buletin informativ:
site web. Pentru material sub formă de
Elemente de identitate vizuală obligatorie:
10
Dacă acțiunea este proiectat pentru a avea o
Fraza «Acest proiect este finanțat de Uniunea viață lungă, și va da naștere unor materiale
Europeană» semnificative care ar putea fi com Raportul
este comunicat pe un site (fotografii ale
Steagul UE conform manualului de identitate EVOLU TION acțiunii, scurte interviuri,
vizuală materiale pentru presa, etc.), se poate
conveni în planul de comunicare și vizibilitate
Renunțarea la răspundere (trebuie să se afle pentru a stabili un web independent , site
sub bannerul inferior din față) care are legătură cu acțiunea.

Logo-ul programului conform manualului de Site - ul ar trebui să fie stabilită în strânsă


identitate vizuală COOPERARE TION cu biroul STC responsabil
(astfel cum se menționează la punctul 4.1)
Declarația generală a programului care poate asigura coerența, și să ofere link -
uri la programul relevant și site - uri ale
Pagina web a programului Comisiei.

http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/en/ Ca un minim, link - uri ar trebui să se facă pe


web site - uri ale programului, iar EuropeAid
Informații obligatorii care trebuie incluse în Cooper ația Oficiul după cum urmează:
ma terials:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
Titlul și codul EMS ENI al proiectului
http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/en/
Detalii de contact și logo-ul beneficiarului
Elemente de identitate vizuală obligatorie:
Banner - ul de sus al buletinului ca este
deprotejat semnat ca și în anexa 4 (secțiunea Fraza «Acest proiect este finanțat de Uniunea
4) din manualul de identitate vizuală Europeană»

4.2.5 Steagul UE conform manualului de identitate


vizuală
SITE-URI
Logo-ul programului conform manualului de
Site - urile sunt din ce în ce o cerință de bază identitate vizuală
pentru comunicare, dar site - uri separate ,
nu sunt colaboratorii căile necesare pentru Declarație generală a programului
toate acțiunile din moment ce informații ar
putea fi pur și simplu puse la dispoziție prin Pagina web a programului
intermediul site - ul pro gramul sau site - ul
web al partenerului, de exemplu. www.ro-ua-md.net

11
Link - uri către paginile web: beneficiarii consideră că este necesar pentru
http://ec.europa.eu/eu ropaid / index_en.htm a adăuga logo - ul unei părți 13

act de renunțare
MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE
Informații obligatorii care trebuie incluse în
site-ul / pagina web: ner organizare pe panoul afișajului, acesta
trebuie poziționat în colțul din dreapta sus.
Numele și codul EMS ENI al proiectului Aranjamentele specifice ar trebui să fie
convenite cu organizațiile internaționale.
Detalii de contact și logo-ul beneficiarului
Elemente de identitate vizuală obligatorie:
4.2.6
Fraza «Acest proiect este finanțat de Uniunea
PANELURI DE AFISARE Europeană»

Acțiunile legate de infrastructură finanțate de Steagul UE conform manualului de identitate


UE prin programul Ro-Ua pot fi identificate ca vizuală
atare cu ajutorul unor panouri de afișare care
descriu acțiunea. Panourile de afișaj trebuie Logo-ul programului conform manualului de
să fie vizibile în mod clar , astfel încât cei care identitate vizuală
trece sunt capabili să citească și sub sta
natura acțiunii. Panourile de afișare ar trebui Denumirea completă a programului:
să fie ridicate pe lângă căile de acces către «Programul operațional comun România-
site-ul unde se desfășoară acțiunea și ar Ucraina 2014-2020»
trebui să rămână pe loc de la începutul
acțiunii până la șase luni de la finalizarea Informații obligatorii care trebuie incluse:
acesteia.
Detalii de contact și logo-ul beneficiarului
Contractorii sau beneficiarii sau internaționale
sau ganisations ar trebui să producă , de Titlul proiectului și Codul EMS ENI
asemenea , o tigaie de afișare el cu care să
promoveze acțiunea lor , finanțat de UE , la o Datele de început și de încheiere ale
expoziție sau un eveniment, sau la intrarea proiectului
unui centru de formare sau de recepție de
birou. Forma, dimensiunea și dimensiunile 4.2.7
panourilor variază în funcție de cantitatea de
informații care trebuie transmise și dacă PLĂCURI COMEMORATIVE
panoul este destinat să fie portabil sau
permanent. Lowcost Panourile pot fi realizate Plăcuțe permanente sunt un efec mod TIVE
noi ing litere autoadeziv și un steag bine de a recunoaște implicarea UE în construirea
poziționat UE în sus mâna stângă colțul și pro sau planificarea unor structuri permanente ,
logo - ul gram. Atunci când contractorii sau
12
cum ar fi case, clinici, fabrici, tuțiilor insti,
centre de formare, drumuri, poduri, etc. BANNERE

Ca parte a ceremoniei de deschidere a Bannere din plastic sau textile similare cu


structurilor permanente construite cu fonduri exemplul prezentat în anexa 4.6 ar trebui să
europene sau prin cofinanțarea, contractori, fie produse atunci când spec ified în strategia
parteneri de punere în aplicare sau de comunicare a unei acțiuni. Acestea sunt
Internation organizațiile AL destinate să servească drept fundal pentru
evenimente speciale, cum ar fi inaugurări și
Atunci când contractori, beneficiarii l appro conferințe.
considera oportun pentru a adăuga logo - ul
unei organizații partenere pe placa, acesta ar Elemente de identitate vizuală obligatorie:
trebui să fie poziționat în colțul din dreapta-
jos, iar steagul UE ar trebui să fie în scăzut Fraza «Acest proiect este finanțat de Uniunea
colțul din stânga-er. Europeană»

Elemente de identitate vizuală obligatorie: Steagul UE conform manualului de identitate


vizuală
Fraza «Această [școală .... etc ] a fost
finanțat de Uniunea Europeană ropeană Logo-ul programului conform manualului de
Uniunii» identitate vizuală

Steagul UE conform manualului de identitate Denumirea completă a programului:


vizuală «Programul Operațional Comun România-
Ucraina 2014-2020» sau situația generală a
Logo-ul programului conform manualului de Pro gramului, în cazul în care dimensiunea
identitate vizuală banner - ului permite

Denumirea completă a programului: Informații obligatorii care trebuie incluse:


«Programul operațional comun România-
Ucraina 2014-2020» Sigla beneficiarului

Informații obligatorii care trebuie incluse: Numele beneficiarului, dacă dimensiunea


bannerului o permite
sigla beneficiarului
Titlul proiectului și Codul EMS ENI
Titlul proiectului și Codul EMS ENI
4.2.9
Bannerul superior al plăcii, astfel cum este
prevăzut în anexa 4 (secțiunea 8) din VEHICULE, FURNIZII ȘI ECHIPAMENTE
manualul de identitate vizuală
Orice vehicul utilizat într-o acțiune finanțată
4.2.8 de UE ar trebui identificat în mod clar. Siglelor
13
escrocheriei tractorului, beneficiarul,
partenerul de implementare și alți donatori OBIECTE PROMOȚIONALE
pot apărea pe vehicule, deși pavilion și
programul de logo - ul UE ar trebui să fie Obiecte promotionale ar trebui să fie
afișate cel puțin la fel de vizibil ca și logo - distribuite atunci când spec ified în strategia
urile tuturor părților implicate în acțiune. de comunicare a unei acțiuni. Toate tipurile
de obiecte promotionale (cum ar fi tricouri,
Cu excepția cazului în care sa convenit altfel șepci și pixuri) pot fi produse de către
cu contractant Au thority, orice bunuri sau beneficiari, IM parteneri plementing, , ca
echipamente livrate în cadrul unei acțiuni material auxiliar pentru Infor activitățile de
finanțate de UE ar trebui să fie identificate în infor și de comunicare în cadrul activității lor
mod clar și ar trebui să figureze în mod vizibil de acțiune. Înainte de a lua orice decizie cu
elementele necesare de identitate vizuală în privire la producerea unor astfel de elemente,
limba engleză și în LAN locale ecartament. Informare, Com municare și selecție Officer la
Orice vehicul utilizat în acțiuni susținute de STC ar trebui să fie consultate.
UE ar trebui să poarte panouri pentru
vehicule (anexa 4). Pe anumite obiecte promotionale ( de
exemplu , stilouri și memo dispozitive riu), a
Elemente de identitate vizuală obligatorie: se vedea , de asemenea , anexa 4).

Fraza „Furnizată de Uniunea Europeană” Elemente de identitate vizuală obligatorie:

Fraza «Acest proiect este finanțat de Uniunea Drapelul UE


Europeană»
Logo-ul programului conform manualului de
Steagul UE conform manualului de identitate identitate vizuală
vizuală
Expresie „Uniunea Europeană”
Logo-ul programului conform manualului de
identitate vizuală14 4.2.11

MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE FOTOGRAFIILE

Fotografii care arată progresul tuturor


Informații obligatorii care trebuie incluse: acțiunilor ar trebui să fie făcute, după caz,
pentru a documenta progresul acțiunilor și
Sigla și numele beneficiarului evenimentelor legate de acestea (lansarea
lor, vizitele oficialilor UE și așa mai departe),
Bannerul superior al autocolantului, astfel astfel încât să poată fi utilizate în materiale de
cum este prevăzut în anexa 4 (secțiunea 7) comunicare.
din manualul de identitate vizuală
Următoarele secțiuni ar trebui să ajute
4.2.10 contractori, beneficiari, parteneri de
14
implementare și internațional organizații Structurile de management ale programului
ționale vor avea dreptul să utilizeze sau să reproducă
fotografiile trimise la arhivele de mai sus fără
4.2.11.1 a plăti redevențe.

Selecția imaginii 4.2.12

Acolo unde este posibil, planul de comunicare PRODUCȚII AUDIOVISUALE


și vizibilitate ar trebui să facă dispoziții pentru
utilizarea unui profesionist fotograf sională Materiale audio-vizual poate fi adecvată, dar
trate evoluția unei acțiuni. poate fi costisitoare pentru a produce, deci ar
trebui să fie pre numai pared atunci când
Fotografiile alese ar trebui să fie cele care vor există o șansă reală de a fi distribuite de către
ilustra cel mai bine rezultatele și impactul AC mass - media. Cu toate acestea, clipuri video
TION, și ar trebui să se potrivească orice mici pot fi produse foarte simplu pentru
informații scrise cu privire la acțiunea. Ca și în afișarea pe site-uri web sau materiale
materiale scrise, oamenii din volved în publicitare.
acțiune sunt punctul central, nu funcționarii
implicați în gestionarea acțiunii, în exploatație Elemente de identitate vizuală obligatorie:
întâlni Ings despre problema, și așa mai
departe. Fraza «Acest proiect este finanțat de Uniunea
Europeană»
4.2.11.2
Steagul UE conform manualului de identitate
Arhive de imagini vizuală

Fotografia ar trebui să fie utilizate pentru a Logo-ul programului conform manualului de


facilita re de producție de pe site - uri web și identitate vizuală
alte informații ma terial (pentru producerea
de materiale tipărite, 300 dpi este standardul Declarația generală a programului
de calitate minimă).
Disclaimer (numai pentru materiale video)
Fotografii relevante ar trebui să fie trimise la
Secretariatul Tehnic Comun Informa TION, Informații obligatorii care trebuie incluse:
Comunicare și Selecție Ofițer, împreună cu
următoarele detalii: Titlul și codul EMS ENI al proiectului

Numele organizației sau al persoanei care 4.2.13


deține dreptul de autor asupra imaginii;
EVENIMENTE PUBLICE ȘI VIZITE
Numele acțiunii la care imaginea re , în care a
fost luată Lates Organizarea unui eveniment public (sau
participarea la un eveniment organizat
15
independent de acțiune, de exemplu de către
delegația CE) poate oferi oportunități Acțiuni mari pot sprijini organizarea unei în
excelente pentru a genera interes pentru campanii de formare în timpul duratei de
realizările specifice ale unei acțiuni15. viață a AC TION. Astfel de campanii pot spori
vizibilitatea acțiunii și a UE prin promovarea
discuțiilor asupra problemelor din jurul unei
MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE acțiuni, cum ar fi sănătatea publică, siguranța
rutieră, mediul șamd.
Astfel de evenimente pot include conferințe,
ateliere, seminarii, târguri și expoziții. O astfel de campanie o necesită resurse
adecvate în ceea ce privește gestionarea, și
Cei care participa la cursuri de formare ar trebui să fie întotdeauna co-ordi nate cu
finanțate de UE, con conferin, seminarii, structurile de management ale programului.
târguri, expoziții și de muncă magazine ar
trebui să fie conștienți de faptul că UE, prin 4.3.
Programul Ro-Ua, este finanțarea
evenimentului. Steagul UE, sigla programului VISIBILITATE PENTRU
și declarația generală ar trebui să apară pe
toate materialele. TIPURI SPECIFICE

În funcție de circumstanțe, ar trebui să se DE ACȚIUNE


profite de posibilitatea de a afișa pavilionul
european și / sau bannere (a se vedea anexa Activitățile specifice pot fi mai potrivite pentru
4) în sălile de ședințe. anumite tipuri de acțiuni decât altele.

Vizite la nivel înalt de către funcționarii 4.3.1


Comisiei sau lideri politici reprezintă o
oportunitate potențială de comunicare prin DISPOZIȚIA DE FURNIZII ȘI ECHIPAMENTE
comunicate de presă, conferințe de presă,
evenimente, și prin intermediul diplomației Acest tip de acțiune se poate împrumuta în
publice , cum ar fi fotografia oppor tunities special pentru activitățile de comunicare,
atunci când vizitează un site al proiectului. având în vedere legătura clară fi Tween
fondul acțiunii și o îmbunătățire vizibilă în
STC și Oficiul pentru Sucursala din tari in funcționarea, de exemplu, o clădire sau o
ultimii ani a beneficiarului încerca să fie bucată de infrastructură.
implicate îndeaproape în pregătirea și
punerea în aplicare a unor astfel de În cazul în care impactul acțiunii este
evenimente, inclusiv con contactele la cu semnificativă într - o zonă de natură să incite
mass - media. interesul public, mass - media ar trebui să fie
avertizați cu privire la posibilitatea unei
4.2.14 fotografii oppor oportu atunci când produsele
ajung în țară. Multe oportunități vor apărea
CAMPIAJE DE INFORMARE
16
pentru a alerta mass - media de la Instalare
TION, prima operație, etc. Având în vedere dimensiunea redusă a multor
acțiuni subvenționat (în comparație, la, de
4.3.2 exemplu, ac infrastructura ții) activitățile de
comunicare pot fi mai mici la scară și / sau
ACȚIUNI PRIVIND INFRASTRUCTURA mai mult concentrat pe un grup restrâns de
persoane. Cu toate acestea, datorită
Acțiuni fizice de infrastructură (drumuri, apropierii lor de a populației beneficiare,
poduri, să construiască Ings, etc.) sau alte acestea pot fi extrem ajuta ful în
acțiuni care sunt tangibile în na ture (, demonstrarea valorii adăugate a sprijinului
silvicultura, managementul apei în UE.
agricultură, etc.) oferă cea mai mare
posibilitate de semnificative auto spec 4.3.5
activități nication, pe care este posibil să se
efectueze acțiuni pentru îmbunătățirea vieții SPRIJIN BUGETAR
oamenilor. Acest lucru este valabil indiferent
dacă UE oferă finanțare pentru construcția, Acest manual nu este conceput pentru op de
reabilitarea sau executați ning acțiunii. sprijin bugetar erations. Cu toate acestea,
informații și comunicații măsuri cationici să fie
În afară de activitățile de vizibilitate statice , prevăzută ca parte a măsurilor de însoțire. Se
cum ar fi semne și alte indicații vizibile, recomandă ca contractant sau punerea în
comunicare AC tivities poate fi menită să aplicare a partenerului implicat cu aceste
explice impactul acțiunii asupra îmbunătățirii măsuri de însoțire află în strânsă legătură cu
vieții de zi cu zi ale oamenilor - transport mai Autoritatea Contractantă pentru a defini un
sigur, locuințe mai cald, mai bine de appro strategy.16 de comunicare oportun
școlarizare, curat de apă er,

4.3.3 MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE

ACȚIUNI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ


5
ȘI STUDII
RAPORTAREA
Deoarece acest tip de acțiune poate fi de
natură foarte tehnică, implicând sfaturi de Beneficiarii și / sau partenerii de
politică sau poate necesita un anumit grad de implementare sunt re quired pentru a
confidențialitate, va fi necesară o atenție produce rapoarte administrative să
specială în selectarea activităților de actualizeze și să informeze de gestionare a
comunicare. programului struc mice cu privire la
progresele și rezultatele proiectului. Acestea
4.3.4 ar trebui să aibă o copertă frontală în stilul
UE, cu numele acțiunii și data depunerii
SUBVENȚII raportului. Coperta din spate a raportului
17
trebuie să conțină următoarea exonerare de
responsabilitate: MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE

„Conținutul acestei publicații sunt singura re


sponsibility a <numele autorului beneficiar / 6
contractor / partenerului de implementare> și
pot fi luate în nici un fel pentru a reflecta INFORMATII SUPLIMENTARE
punctele de vedere ale Uniunii Europene sau
ale Operațional Comun Programul Romilor Acest manual a fost elaborat de către MA al
NIA-Ucraina 2014 -2020 structuri de programului Ro-Ua, prin adaptarea
management ”. Manualului de comunicare și vizibilitate pentru
acțiunile externe ale UE publicat de Comisia
Există trei tipuri de rapoarte administrative Europeană și creat de Unitatea de informare,
acoperă ing diferitele etape ale ciclului de comunicare și frontieră a Biroului de
proiect: cooperare EuropeAid și include reguli
specifice aplicabile Programului operațional
Raportul inițial care definește planul de comun România-Ucraina 2014-2020.
operațiuni sau planul de lucru al unei acțiuni.
Pentru a descărca versiunea oficială a Com
Rapoartele periodice de progres care acoperă municare și vizibilitatea Manual pentru
activitățile unei acțiuni. european Un Acțiuni externe ion să accesați
următorul link:
Finalizarea raportului .
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/fil
Cerințele de raportare variază de la acțiune la es/
acțiune. Detalii privind contextul, frecvența și communication_and_visibility_manual_en_0.p
procedura de depunere sunt prezentate în df
condițiile generale ale tuturor contractelor.
Mai multe detalii privind condițiile specifice
Antreprenori, beneficiari și punerea în aplicabile Programului Ro-Ua pot fi obținute
aplicare Partea Ners ar trebui să se asigure că de la următoarele structuri de management:
cel puțin o secțiune a rapoartelor lor
(intermediare și finale) conține o descriere Autoritatea de Management
detaliată și evaluarea activităților lor de
comunicare (exemple concrete) și lor im pact Ministerul Dezvoltării Regionale și
( care ilustrează acest lucru cu un fișier de Administrației Publice, România
presă butași și transcrieri audiovizuale ori de
câte ori este posibil). 14 Avenue Libertatii, sectorul 5, Bucuresti

Dacă raportul trebuie să fie pus la dispoziția Tel.:0040372111332


publicului, coperta trebuie să utilizeze
modelul de prezentare a raportului. 17 Fax: 0040372111456

18
Email: info.ro-ua-md@mdrap.ro
ANEXE
Site web: www.ro-ua.ro-ua-md.net/ro/
20
Secretariatul tehnic comun Biroul regional de
cooperare transfrontalieră MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE

Strada Bistritei, nr 8A, clădirea de birouri ANEXA 1


DAE,
Matricea de comunicare:
Suceava, România
Cum și când să comunici
Telefon / fax: 0040230 530 049
Ce să faci cu cine?
E-mail: info.ro-ua-md@brctsuceava.ro

Filiala a Secretariatului Tehnic Comun din Comunicarea ar trebui să aibă loc pe


Odessa: parcursul ciclului de viață al acțiunii și ar
trebui să fie în timp util. COMU nication și
Asociația organizațiilor neguvernamentale vizibilitate eforturile ar trebui să fie utilizate
pentru tineret „Noi plus” pentru o nounce și să însoțească repere -
cheie.
3 Str Pirogovskaya, biroul 83, Odessa,
Ucraina Pentru a adapta activitățile de vizibilitate atât
la spe etapele acțiunii specifică de mai jos.
ngoweplus@gmail.com Această matrice prezintă tipurile de activitate
de vizibilitate adecvate diferitelor etape ale
ciclului de viață al unei acțiuni.
Filiala a Secretariatului Tehnic Comun din
Cernăuți: Trebuie remarcat faptul că etapele proiectului
cy CLE stabilite în matricea sunt propuse
Organizația publică regională din Cernăuți pentru PUR postura de planificare numai.
„Agenția de Inițiative și Dezvoltare Acestea nu sunt destinate să fie în centrul
Bukoviniene” atenției activităților de comunicare (accentul
ar trebui să fie realizări și impact). Matricea
20 O. Kobylanska Str., Apt. 10, Cernăuți este concepută ca un instrument flexibil și
Oblast 5800, Cernăuți, Ucraina poate fi actualizată și adaptată în orice etapă
a acțiunii, dacă este necesar.
baid.cv@gmail.com 18
Domeniul de aplicare al matricei de vizibilitate
19 depășește domeniul de aplicare al
contractelor individuale, contribuția de acord
MANUAL DE COMUNICARE ȘI VISIBILITATE murile sau acorduri de finanțare (acoperă , de
19
asemenea , pro gramming, identificarea,
finanțarea, evaluare și audit). Deși este utilă
în contextul elaborării planurilor de
comunicare și vizibilitate ( a se vedea
secțiunea 2.3 de mai sus), ar trebui , prin
urmare , să fie clar că nu toate AC tivities
propuse în matricea de vizibilitate pot fi
finanțate în cadrul contractelor specifice,
contribu acorduri AREA

21COMMUNICATION AND VISIBILITY


MANUAL

20
Etapa ciclului de
proiect /
Programare Identificare finanţare Punerea în aplicare
activitatea de Evaluare și audit
comunicare și
grupurile țintă

Evidențiați
Obiectiv de Anunțăm
Informații despre cantitatea de Sensibilizarea Demonstrarea impactului
comunicare sprijinul UE
starea acțiunii suport și
contextul CE

Nume Nume partener Nume partener


Responsabilitate
partener principal JOP RO-UA principal MA RO-UA
principal
„Cel mai
mare „Cel mai mare
Tipul mesajului donator din „Mai mult, mai donator din „Cooperarea care
„UE livrează”
cheie (exemplu) lume în bine, mai repede - lume în slujba contează”
slujba Europa îi pasă” Obiectivelor
Obiectivelor Mileniului”
Mileniului”
Conferințe Evenimente, vizite pe
Cele mai
de presă, Campania de conferinta de site, spoturi TV și
potrivite Videoclipuri, rapoarte
evenimente, informare presa radio, vizite la nivel
instrumente
interviuri înalt

21
Informați prin
Campania de
intermediul
informare Puneți la dispoziția
mass-media
Campania de Oportunități foto, vizite publicului rezultatele
Conferință atunci când
Populația informare pentru a comune la nivel înalt cheie
de presă în este
beneficiară însoți vizita misiunii pentru a marca repere Lucrează cu mass-media
urma gajului confirmată
de identificare Formarea comitetelor pentru a arăta impactul
finanțarea
de coordonare a pe teren
Ceremonia de
acțiunilor cu mai multe
semnare
donatori
publică

Informați prin
Oportunități foto, vizite Informați prin intermediul
intermediul
comune la nivel înalt mass-media, dacă este
mass-media,
Cetățeni din Conferință pentru a marca repere cazul
dacă este cazul
zona de de presă în Campanii ample de Faceți rezultatele cheie
- Lucrați cu
program urma gajului sensibilizare, folosind disponibile publicului și
presa
un anume program ca extindeți-le pentru a
specializată
ancoră include mesaje strategice
Evenimente
Evenimente tematice cheie
tematice

22