Sunteți pe pagina 1din 8

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

REFERAT

CUM ESTE REGLEMENTATĂ TELEMUNCA ÎN LEGISLAȚIA


ROMÂNĂ

BUCUREȘTI,

2020
CUPRINS

I. Introducere...............................................................................................3

II. Cadrul legislativ și definiții de lucru .......................................................3

III. Elemente specifice și condiții necesare desfășurării telemuncii.......4

IV. Diferențe dintre telemuncă si munca la domiciliu...............................6

V. Bibliografie..............................................................................................8

I. Introducere

La nivelul Uniunii Europene "telemunca " s-a reglementat din anul 2002.
2
În acest context, s-a urmărit modernizarea relațiilor de muncă, incluzând stabilirea
unor moduri de lucru flexibile cu scopul de a crește productivitatea și competitivitatea
întreprinderilor, dar și de a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă. Drept urmare,
Comisia Europeană a invitat partenerii sociali de la nivelul Uniunii Europene să înceapă
negocierile cu privire la telemuncă, negocieri ce au demarat pe 20 septembrie 2001 și s-
au finalizat pe 16 iulie 2002 odată cu semnarea Acordului Cadru asupra Telemuncii.
În majoritatea statelor membre, cum ar fi Franța, Belgia, Luxemburg, Austria,
Germania, Italia, Acordul s-a implementat prin intermediul Contractelor Colective, la
nivel național sau sectorial, sau prin ghiduri, coduri si recomandări, iar nu prin acte
normative general obligatorii, cum ar fi legile, ordonanțele sau hotărârile de guvern.
Totuși, au existat state care au ales, la fel ca România implementarea prin intermediul
actelor normative, cum ar fi Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia sau Slovenia.

II. Definiții de lucru și cadrul legislativ

Telemunca este reglementată în legislația din România prin Legea nr. 81/2018.
În același timp, telemunca este expres prevăzută și în contractul individual de
muncă, fiind bazat pe acordul de voință dintre angajator și angajat.

Definiții de lucru:

a) telemuncă - forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și


voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o
deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună,
folosind tehnologia informației și comunicațiilor;
b) telesalariat - orice salariat care desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la
pct. a.

III. Elemente specifice și condiții necesare desfășurării telemuncii

3
Telemunca implică acordul de voință al părților și se reglementează expres în
conținutul contractului individual de muncă. Astfel, este vorba despre un contract
individual de muncă ce cuprinde pe lângă elementele prevăzute la art. 17 alin. 3, Codul
Muncii, o serie de elemente specifice tipului de muncă prestat, respectiv:
- Precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
- Perioada, respectiv zilele în care salariatul își desfășoară activitatea la un loc de
muncă organizat de angajator;
- Locul desfășurării activității de telemuncă;
- Programul în care angajatorul poate verifica activitatea telesalariatului și
modalitatea concretă de realizare a controlului (fără a aduce atingere dreptului la viață
privată a telesalariatului);
- Modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat.

Așa cum se întelege din definiție, telemunca poate fi desfășurată atâta vreme cât
activitatea desfașurată de salariat poate fi îndeplinită cu ajutorul tehnologiei. Angajatorul
este obligat să asigure condițiile necesare desfășurării muncii, astfel:
a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau
echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care
părțile convin altfel;
b) să instaleze, să verifice și sa întrețină echipamentul de muncă necesar, cu
excepția cazului în care parțile convin altfel;
c) să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și
adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub forma de informații
și instrucțiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de telemuncă și
utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de
desfășurare a activității de telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la
introducerea oricărei noi proceduri de lucru;
d) să asigure transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al
materialelor pe care telesalariatul le folosește în activitatea sa;
e) să se asigure că telesalariatul nu este izolat de restul salariaților care prestează
muncă la sediul angajatorului, asigurându-se că acesta are posibilitatea de a-și întâlni
colegii.

Telesalariatul are responsabilități similare cu cele pe care le-ar avea dacă ar lucra
de la birou, conform art. 8 din Legea 81/2018: „Telesalariatul trebuie să își desfășoare
activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile
primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau

4
îmbolnăvire profesională nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de
acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.”
În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin. 1, telesalariatul
are următoarele obligații:
a) să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate și la
condițiile existente la locurile desfășurării activității de telemuncă și să îi permită acestuia
accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii și realizării măsurilor de
securitate și sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de
muncă, ori în vederea cercetării evenimentelor;
b) să nu schimbe condițiile de securitate și sănătate în muncă de la locurile în care
se desfășoară activitatea de telemuncă;
c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru
securitatea și sănătatea sa;
d) să își desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor privind obligațiile
lucrătorilor, așa cum sunt ele prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr.
319/2006, cu modificările ulterioare, precum și în conformitate cu clauzele contractului
individual de muncă;
e) să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator cu privire
la rețelele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție.

IV. Diferențe dintre telemuncă si munca la domiciliu

5
Munca la domiciliu este prevăzută în Codul Muncii încă de la publicarea acestuia
și este o altă formă a muncii la distanță. Art. 108 al acestuia se rezumă la a defini
salariații cu muncă la domiciliu ca fiind acei salariați care îndeplinesc, la domiciliul lor,
atribuțiile specifice funcției pe care o dețin.
Principalele diferențe dintre munca la domiciliu și telemunca sunt:
a. Locația în care se poate desfășura activitatea:
- Munca la domiciliu - la domiciliu salariatului, declarat de către acesta printr-un
act adițional la contractul de muncă;
- Telemunca - oriunde poate avea acces la mijloace de telecomunicații și tehnologia
informațiilor;

b. Cine poate desfășura activitatea?


- Munca la domiciliu – orice tip de salariat în măsura în care activitatea permite
munca de la domiciliu;
- Telemunca – orice tip de salariat în măsura în care activitatea permite folosirea
mijloacelor de telecomunicații;

c. Contractul de muncă:
- Munca la domiciliu – încheierea unui contract de muncă la domiciliu și
înregistrarea acetuia în Revisal distinct;
- Telemunca – încheierea unui contract individual de muncă, cu precizarea expresă
a telemuncii și a locurilor de unde se desfășoară activitate, precum și a obligației de a
lucra cel puțin o zi în acest regim;

d. Programul de lucru:
- Munca la domiciliu – salariații își stabilesc singuri programul de lucru, cu
respectarea prevederilor din Codul Muncii și a celor agreate în contractul de muncă la
domiciliu;
- Telemunca – programul de lucru se stabilește de comun acord cu angajatorul, iar
orele suplimentare se pot efectua de către salariații cu normă întreagă cu acordul
acestora;

e. Pontajul:
- Munca la domiciliu - angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de
fiecare salariat în condițiile stabilite prin acord scris, în funcție de activitatea specifică
desfășurată de către acesta;

6
- Telemunca – modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat
va fi inclusă în contarctul de telemuncă, iar pontajul se va întocmi în conformitate cu
prevederile din contract.

7
V. Bibliografie

- Radu Răzvan Popescu, Dreptul european al muncii-legislație, doctrină,


jurisprudență - editura Hamangiu;
- Ana Ștefănescu, Munca la domiciliu și telemunca – editura Universul Juridic;
- Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003, republicată - Codul Muncii;
- Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

S-ar putea să vă placă și