Sunteți pe pagina 1din 2
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTE), Nr. 390/15.V.2020 5 ane miata Croton d.2t6aote CALENDARUL de destigurare a evaludtil naionale pentru abs olventil clasel a Villa in anul geolar 20192020 25 unio 2020 15 hunlo 2020 ‘47 junie 2020 ‘18 unio 2020 22 lunie 2020 (pana la ora 14,00) 22iunie (ora 16 00—ora 19,00) — 123 iunie: {ora 8,00—ora 12,00) 23-26 lunie 2020 27 lune 2020 work Inserioroa ia evaluarea national Limba gt Iteratura romana — peebd sorts Matematica — proba seris8 Limba 4 Hteratura maternd!— proba sens ‘Atigaroa rezultatolor topitea contostatidor Depunerey pintestaor ‘Sot ciiioa comestabilor ‘Afarea rezultatclorPlate dupt sokstionarea contestapilor La solicitaroa comisilor judejana/Gomisiel municipiulul Bucuresti de orafien a ovaludrli nationale pentru absolventi dase a Villar sau din propa iniiatve, Comisia Nationald de Organizaro a Eval prelungirea perioadelor de evaluare a kicrdtilor scrise: or de afigare @ rezul rezultatelor. MINISTERUL EDUCATIEI $1 CERCETARII as Jonale poate apraba, in situnté excaptionalo, procum 9i reducerea perioadei de afigare & Moin pentru modificarea si completarea a unitatilor de invagimant preuniversi gi cercet Aviind In vedere — provodarile art. 64 afin. (2). g) din mentulul-cadru de organizare si funetionare probat prin Ordinul ministrului educatie| nationale ‘ptiingifice mr, 5079/2016 [ea educatiel nationale nr. 1/2011, cu modificarile ¢i complotarile ulterioare; — provedariio art. 2 din Hatirdraa Coxpitetulul National pontru Situatli Spocialo de Unganta nr. 6/2020, revedariio art. 49 din anoxa rn ale Hotaranti Parlamentu Romaniet ne. stini de urgenta pe Intreg teritorsal — prevederile Decretulul nr. 2 Decratul nr. 195/2020 privind instituiraa stani do urgoRta pe teritoriul Romani gh :D pentru Incuviinjarea masunl adoptate de Pregedintate Romanial privind instituirea 2020 privind prekungirca stani de urpenta pe teritoriul Romane, In-lemedil prevederilor art 1fihin. (3) din Holirfirea Guvernules ne. 24/2020 privind omanizarea si functicnarea Ministerufui Educate’ gl Corcotirs ministrul ducal ¢ coreetiril omito prozentul odin Art. |, — Rogulamontul-cadny de organizare gi furscfonare a unitation de Invafamant preuniversitar, aprobat prin Ondinul ministrului educaticl najionale gi cereetinii —ptiinffice 1. 5.078/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, he. 720 din 19 Seplamibsie 2016, cu modiicarte si complotanito ullorioaro, se modificd gi se complatoazh dup cum urmoazt 1, La articotul 9, dupa allneatul (3) se Introduce un nou alineat, alincatul (31), cu urrmatoral cupy (31) Pe durata stiri de alert, actvitatie didactice ce imoun prazena fizied a antapregcolarilor, pragcolanior gi alavilor In ‘unite gl itil da inva imndint 0 pol suspenda th perioada slabilta, prin holarérea Comitetulul Nalional pentru Situata Speciale de Urgenia, prin ordin:comun al ministrukti educatici ‘$1 corcetit gi al ministruful sonata” 2, La articotul 9 alineatul 4, litera a) se modificd gi wa avea urmitorul cuprins: 2} la niveiul unor formaijiuni de studi — grupeiolase din ‘cadrul unitafi de Invatamant, precum gi la nivetul unitaii de Tneajamant — la cerarea directorulul, in baza hotarati conesiliatul do adminiatrage al unititi, cu informaroa inspectorului gcolar general/al_municipiuiul Bucuresti, respectv cu aprobarea inspectorului scolar general si informarea Minesterului Educatei ‘si Cercetari. 3 La articolul 9, dupa alineatul (5) se introduc doua nol alinoato, allneatele (8) gi (7), cu urmatorul cuprina: AG) In situayi exeeptionale, Inclusiv pe perioada declararl stini de alertd, ministrul educafci $i cercetarii stabaeste masuri ‘specifica in vederea continuarli procesuful educational, 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr 380/15,V.2020 (7) Pe perioada suspendiri cursurilor. consiluil de _adeninistratie al unittit de Invvlfim Ant, consis! de ackinistratio al inspactoratul gcotar judefoanial municipiuéa Buicure gt sau iministnul educates §l cercetani, dupa caz, poate decide cu prone: la continuarea prooesulus didactic prin activitat-suport asistate de tehnologe, danumite in continuare activtati an-Ane,” 4, La articolul 115, dupa allneatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul euprins: £3) Prin derogare de ta pravedarite alin, (2), in arval gootar 20192020 evaluarea elevilor prin lucrare sorisa pentru Semestrul al H-4ea (teza) nu se option.” 5. Dupa articolul 118 se Intraduco un now articol, articolul 118°, cu urmatorul cuprins; Art, 1181. —In situa oblective, cum ar f calamilaf natwrale, lintemperil, epiderii, pandemi, alte situafi excepfionale care limpun suspendarea cursurilor peniny o perioada de timp care nu permite Inchelorea situated poolare pe semestrul al Illea, In \conformitate cu provederito art, 118 alin, (1)—(8), aceasta wo poate Incheta dup cum urmeaz: a) Nu $6 vor nial sustine luerdiile serise pentru semestrul al lle (teze). iar mestile vor fi incheiate cu minimum doud calficativalniote; 1) pentru invatarndintul primar 1. dacd elevul are cel putin doud cali.cative pe sernestrul al Iiea §i ni 58 poate valoniiea activitatea onding, stun situatia seolara semestiald se poate Incheia doar oy aoeste doua ‘calticath 2. daca elevul are cel putin doua calificative pa somostrul al IJaa 2 2 poate valoritca activiatea on-tine, atune! situatia ‘feolard semestiala be ponte Incheln eu mal mult de-doua callve 3. daca olevul aro doar un caliicaty po semestnul al \imey Gereiaaeran 1 Treinen ‘nw 80 poate valorifica actvitatoa destigurata onlin, atunc doilea calficaty va fi considerat califcativil caro reprezinti ‘media clevus din primal semesiny; 4 “4: daca elevul are doar un calficatv pe sernestr al 1423 3 se poate vakcrtica act vitaten desffigueata on-liva alune! sata feolar® somestralB. we poate Incheia ox ol puis” dus Calificalive 5. daca clewul nu ore niciun calicaty in sree lea nu se poate valorifica activdatea ondne, sting media semestulil bdevine rhedka anual: 6 daca elovul nu are niciun califraty in se poate valorfica activiatea on-ine, atupe’ situa geolara semesttiala se poate Inchoia ou cei putin upd califcative ) panna invajarnantul ginnazal,"iteal, profesional = posthceal: e 1, dea elevul aro ook putin « spi ru ae valoritica actvtatea ondine, atuna stuape gookard Semestlala se poale inehoia doar ou acgsie doud note, 2. daca elevul are cet putin dous note pe semestul a ies #0 poate valontica actwitatoa on-line, atunel situatla goctara Semestiald ee poate Inchoia yi cv mai mult de doua note; ‘3. dacé olowul aro doar o nota pe somosinu a Ilo ¥ nu 80 poste valorfca activitatea destigurata on-line, atunci @-doun not va # consideraté nota care reprezinia media elevuka die [prmul semerins al thea i 4. dact clevul are doar o not pe semostrul al Il poate valorifica activitatea destigurat’ online, situatia gcolard semoxtrialé ne poate Inchoia cu c doua note: 5. daca elovul mu are nicio nota in semestrut al thlea ginuse poate valorifica activitates on-line, atunci media semestrul | devine media anual’; 6. dacd clewul nu are nicio nota in somontrul af Hloa gi se poate valorifica activitatea on-line. atunci situatia yoolord Semestrialé se poate Incheia 6 cel pur dowd note 7. dacd media primulil semesiny ste mal micd decat 5 si nu 86 poate valorifica activitatea ondine, atunci cadrul didactic decide impreund cu olevutipa Undtorul legal data la Setar roan nai olay sseris/un protect prin care fie notat, iar nota de fa ar evaluare devine medie anual 8 dacd media primului semesiny este mai mica decilt 5 i se poate valoritica Sent ‘atunc media semesiniui ol Ile poate fi Inchela thd en! putin dowd note: ) valovificarea a online prin calificativinot se face cuacondul elevulul se cu acordul printelul/sustinatorulul legal ‘e} pentru elesty din invajimantul profesional gi tehnic, Iinchoierea i oolare la modulate studiate doar in somostrul at I\-fpa, por care nu poate fi valorificatd activitatea ondine, se ar’ astfel: cadrul didactic deckde Impreun cu elewilparertele/sus{natorul legal data la care acesta poste susfine Oijpcrare scrisd/un proiect prin care #8 fenotal, jar nota dala afbastd evaluare devine modie anuati.* articolul 120, dupa alineatul (8) s6 Introduce un now alineatul (9), cu urmatorul cupeins: ) Prin derogare de fa prevederie alin. (4) ¢1(5), pentru anul aici scolare se face conform lor art. 198." 7 La articolal 152 alineacul (1), litera a) se modifica gl va avea urmittorul cuprins: .a) in cadrul inva 4mantului liceal, elev din clasa a IX.a se pot fransfera numal dupa primul semestru, dacé media lor de admitere este cel putin egala cu media ultimuits admis la spocializoroa la care no solicith tronsterul; In sétuafi madicale: deosebite, pe baza avizului comisiel medicale judetene/a municipiului Bucuresti, acolo unde existi, sou @ documentelor medicale justificative, clevii din clasa a Xa a Invatiméntului liceal pot f franstora} iin cursul primutul saniesity sau Thainto de Inceporea acestuia, cu rospoctarea condigjel de medio mm te anterior” @ Laarticolul 155, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cupein 45) Pentru anvl gootar 2020—202 1, transtenul copillor elewlor #0 va realize In peroada 25 auguat—7 ciples 2020." An. II, — Directia general invatamdnt preuniversitar, Directia yonerald minoritat si rolatia cu Parlamentul — Directia Minorita}i, inspectoratole gcolare judetona/al _municipiulut Bucuregti gi unitiijio do Invi{imént prouniversitar duc la Indglnice prevedelie prezandut ord Art. Ill, — Prezentul ordin se publica In Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I Ministrul educatiel pi cercetal Cristina Monica Anisio Bucuresti, 13 mai 2020, Nr 4.249.

S-ar putea să vă placă și