Sunteți pe pagina 1din 2
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 399/15.V.2020 MINISTERUL EDUCATIE! §1 CERCETAR ORDIN pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale, interimar, nr, 4.916/2019 privind organizarea $i desfagurarea evaluarii nagionale pentru abselventil clasei a Vill-a in anul scolar 2019—2020 ‘Avaind in-vedere: — prevederiia ar. 4 alin. (2) lie) gi ale art. 361 alin, (3) lit b) din Lagea educatel nafjonale nr. 1/2011, eu modificarle si completarile ulterioare; pprevedorio Regulamoriuil (UE}2016/67Spxivind protocfia persoanclorfzion in cuca ce privegledyrthucraroa datolor eu caracter Personal pl privind litera circulajie a acestor cate si de: abrogare a Dinectivel 9546CE (Regularentul gecteal privind pratectia datetor. prevederile Ordinubui ni trulul educatici, corcetini, inerctulul gi sportulul nr. 3.753201 yprivind aprobarea unor rnésuri tranzitosil in sisternul national de invatém&nt, cu modifiBrile ulterioare prevedoriie art. 2 din Hotirdrea Comifetului National pentru Situatii Speciale de Ungéna nr. 6/2020; — prevederile art. 49 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 185/2020 privind instituirea stA(iedle urgent pe-teritoriul RomAniei si ale Hotirdri Parlamentuiai Roménie’ nr. 3/2020 pentru Incuvintarea masuril acloptate de,®)eedintele eomaniet privind instituirea starii de urgent pe Intreg teritoriul Romi prevederile Decretului nr 240/2020 privind prelungirea stiri de urgent pelteritorial Rorndniel, In tomeiul prevederiior art. 15 alin. (3) din Hotirtrea Guvernulul nr. 24/2020 pyind organizarea gi funclionarea Ministers Educatic’ gi Corcettril, ministrul educatlel gl cercotaril emite prezentul ordin ‘Art. |. — Ordinul ministrulul educatiol nationale, intorimar, ne ABIG2019 privind ocganizaren si desfigurarca evaluat najonale pentru absolvenficlase a Vila in anul génlar 20192020, publicat In. Monitorul Oficial al Rominial, Partea |, nr, 712 din 28 august 2018, se modifica gi se eompleicaza dupd cum urmeaza Jupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatonul cuprins: JM. 31, — Programelé pontru:discipinels de examen valabile penina evalunrea nayionala pertru absalventi clase ‘Villa in anul scolar 2018-- 2020, sunt cole aprobate prin Ordinul ministrului educatiel gi vercetara nr 4.115/2020 privind aprobarea propramelor pentru evaluarea nationala pestns absolventi clasel a Vill-a'si pentru probele-scrise ale exany-ruit de bacalaureat national, in ani gcolar 20192020.” 2. La artieolu! 4, dupa alineatul (2) se introduc yous not alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprtis: (3) Elewil aflal! in iZolare/continnal) pazitiv @COVID-1%» sus probele de evaluare natlonala pentru absolvenb clasel a Villa conform unei proceduri speciale elabortie de Ministerul Educatiot gi Corcotar ie) Portra lov care solic gi primesexf cazurjusitcate aprobarea Comisici Nationale de Orgenizare a Evaluéri Nationale de sustinere a probelor cu svoleetul do razorva so ‘erganizoeza proba scrisd/probele sexiel dupa finalizaree ullimel probe prevazuie In Calendarul de-destagurare a eyaluari nationale pentru absolventii clasei a Villea In anul scalar 2018—2020, previzul in anexa la prezenbul ordin” 5, La arti¢olul § alineatul (4), terete a) $1 b} se modifica sivor avea urmatorul cuprins 2) #ampila-tip peniny unitatile de Invaiamanticentrote de ‘examon In care so organizeazé probe scrise pentru ovaluarea nationalé: ¢Evaluare Nafonala 2020 —C.E.», ») gtampila-tip pentru cantrele zonale de evaluare: «E valsare Nationiala 2020 —<, 4, La articolul 6, avea urmatorul cuprin: .{P)Trogerea la sor) se efeckicaz@ th sistom de videooantesinta bu participarea reprezentantior organizatilor sindicale afliate la ‘ederafila sindicalo reprazontaiive din invaimantul prouniversitar, ai organizatilor de parinti reprezeniative, ai consul judetecmunicipal al elovilor gi ai mass-mediol, (fiy Repartizarea pe comisii a cadrolor didacticn se ‘egrigemneaza Inti-un proces-verbal In care se mentioneaze 9} e/Soanola apartinand societal civde care au participat la ‘yideeconterinia organizata pentru trageraa la sory. 5. La articolul 9, alineatul (1) se modifi ‘urmatorul cuprins: Art, 9. — (1) Candidapi nare depurvtransmit prin mijoace sierironice contestati —completeaz, — semnnaza al depurvtransmit prin mijloare electronice © deniaratie-ip in care 86 Menfionaza faptal GB au luat Cuinogtinja c@ nota accedata ca Lurmare a solutiondrii conestatici poate modifica, dupa caz. nota inifiala, prin cregtere sau descrestere, In cazul candidotulul minor, declaraija-tip este semnatS gi de cAtre parinti! reprozontanti logal ai acostuia.” 6. La articolul 11, dupa alineatul (9) se introduce un now aalineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins: {10} Supravegherea probelor scrise este asigurata, pentru ‘iecare sala, de minimum un asistent, cadn didactic de alta specialilate decal cea corespunziloare discipline! la care se sustine proba,” 7, La articolul 12, allneatul (2) se abroga, 2. Ani nidarul de destagurare a ovaluarii nayional pontry absolventiiclasel a Vill-a, in anul gcotar 2019 —2020" 86 madificd $1 86 Inlaculegte ou anexa éare face parte Integranta din prezamil odin, Art. I. — Directia generalé Invatamdnt preuniversitar, ‘Contrul National de Palitial si Evaluare In Educatie, Birectia generalé minoritati si relatia ou Parlamentul — Bie ninoritali, precum yi Directia generala economic duc la ‘ndepliniro prevederile prezeniulu ordin. Art, Il, — Prozentul ordin se publics In Monitorul Oficial al Romdniel, Partea | gl va avea Ministrul educatiei gi cerretari Cristina Monica Anisie Bucuresti, 13. mai 2020, Nr. 4.248. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTIES 1, Ne. 398/15:.V2020 5 ANIA (Acena fa rabid od IG 26 Le CALENDARUL de dostapurare a evaludril nationale pentru absolventil clasol a Vill-a in anul scolar 2019—2020 2—5 hunie 2020 Inscriorea la evaluarca nations 15 lunie 2020 Limba gi literatura romand — proba serisa 47 junle 2020 Matematica — proba seris 18 junie 2020 Limba $i Heratura mater’ proba serisd 22 lunie 2020 (pana la ora 14,00) Atigaroa rezultatolor Ippitea conicetatidor 22 lunie (ora 16,00—ora 19,00) — Depunerey Gentestapitor 23 junie (ora 8.00—ora 12,00) 4 23-26 lunie 2020 ‘Solution ima Gontestapilor 27 junie 2020 “Afigarea rezultatelor ‘late dupa sotutionarea contestatilor Nora La solicitaraa comisilor judotonciGomisiel municiphia Bucurast da orpayizara @ evaludrl national penins absolventi asei a Vill-asau din propa initiative, Comisia Natonala de Organizare a Evalute Nationale poate apraba, in situalé excepfionale, prelungirea perioadelor de evaluare a hcrdnlor scrise-ori de afigare a reaulgfor, procum $i reducerea perioade! de aftgare & rezultatelor. s

S-ar putea să vă placă și