Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN nr.

626 din 28 iunie 2018privind aprobarea Planului național de acțiune pentru


specia Canis lupus
EMITENT  MINISTERUL MEDIULUI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 10 iulie 2018
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 101.593 din 13.06.2018 al Direcției
biodiversitate,
în temeiul art. 31 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și
pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Planul național de acțiune pentru specia Canis lupus, prevăzut în anexa*)
care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 bis, care se
poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome
„Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grațiela Leocadia Gavrilescu

București, 28 iunie 2018.


Nr. 626.

ANEXĂ

PLAN NAȚIONAL
de acțiune pentru specia Canis lupus