Sunteți pe pagina 1din 5

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Facultatea de Relatii Economice Internationale

Cazul FFG Werke GmbH

Firma FFG Werke GmbH, cu sediul în Germania, produce şi comercializează utilaje și


echipamente electrice. Firma realizează 10% din cifra de afaceri din livrările în ţările Uniunii
Europene. În vederea pătrunderii pe noi pieţe externe, firma FFG Werke GmbH a realizat o serie
de acţiuni de prospectare a pieţelor extracomunitare.
Ca urmare a unei cereri primite din partea unei firme cu sediul la Casablanca,
responsabilul de export a transmis cumpărătorului un proiect de contract de vânzare
internaţională (Anexa 1).
Cerinţe:
1. Analizați clauzele contractuale ale proiectului de contract (aspectele pozitive şi
aspectele negative ale respectivului proiect de contract);
2. Adăugați alte clauze contractuale proiectului de contract
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Facultatea de Relatii Economice Internationale

Anexa 1
Proiect de contract

FFG Werke GmbH


Stuttgarter Straße 169
Germania PARMEC
Str. F. n. 6
Casablanca, Maroc

Vă confirmăm primirea comenzii dumneavoastră din 10/11/nnnn şi vă transmitem condiţiile


noastre de vânzare.

Contract n. 5462

Obiect
Obiectul contractului:
5 echipamente electrice model VDF- BOEHRINGER DUE 560 Center Lathe
6 accesorii model VDF - BOEHRINGER V 5
Ambalarea mărfurilor: mărfurile vor fi ambalate în containere tip FCL.
Preţul: preţul global este de 20.000 euro.
Documentele furnizate de către exportator:
factura comercială
conosamentul
lista de colisaj
certificatul de origine
Asigurarea şi transportul: asigurarea şi transportul mărfurilor sunt în sarcina vânzătorului
până în momentul încărcării mărfurilor pe vas, în portul de expediţie. Vânzătorul va notifica
cumpărătorul , cu 15 zile înainte de expedierea mărfurilor, numele şi vechimea navei, data şi
ora de plecare, data şi ora de sosire a mărfurilor în portul de destinaţie.
Modalitatea de plată: acreditiv documentare confirmat.
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Facultatea de Relatii Economice Internationale

1. Aspecte pozitive ale proiectului de contract:


 Obiectul contractului bine detaliat;
 Precizarea tipului de ambalare a marfurilor (containere tip FCL);
 Faptul ca marfurile vor fi ambalate in containere si acesta va reduce timpii de încărcare şi
descărcare, va avea o securitate mai bună a bunurilor, va reduce avarierea mărfurilor de-a
lungul manevrării şi tranzitului.

Aspecte negative ale proiectului de contract:


 Daca asigurarea şi transportul mărfurilor sunt în sarcina vânzătorului doar până în
momentul încărcării mărfurilor pe vas, în portul de expediţie, acesta trebuia sa precizeze
si coordonatele expediţionarului care va prelua mărfurile în portul de destinaţie;
 Nu este precizat regimul vamal, care indică dacă (şi în ce condiţii) marfa va fi supusă
controlului vamal si dacă şi unde vor fi plătite taxele vamale, dar si cine le va suporta
(cumparatorul/vanzatorul);
 Alaturi de documentele furnizate de catre exportator lipsesc: licenta de export, certificatul
de calitate, certificatul de sanatate, certificatul de greutate, documentul de transport.

2. Clauze contractuale:

1. Părțile contractante
 Prezentul contract se incheie intre:
-FFG Werke GmbH, cu sediul în Germania, Stuttgarter Straße 169
-PARMEC, cu sediul in Casablanca, Maroc, Str. F. n. 6

2. Obiectul contractului
 Prezentul contract stabilește condițiile generale în care vânzătorul se obligă să producă și
să vândă și Cumpărătorul se obligă să cumpere produsele comandate de el.
 Toate produsele specificate în aceste comenzi se vor executa conform
desenelor,documentațiilor tehnice, normelor sau altor documente acceptate de ambele
părți.

3. Preturi
 Prețurile vor fi exprimate în Euro.
 Prețurile convenite între părți vor fi specificate în comenzile sau corespondența scrisă,
acceptată de ambele părți.

4. Ambalare și marcare
 Produsele comandate de cumpărător fi livrate ambalate.
 Tipul ambalajului folosit va fi stabilit de comun acord, în funcție de tipul produselor și de
cantitățile ce urmează a fi livrate.
 Marcarea ambalajului se va face conform instrucțiunilor Cumpărătorului.
 Tipul ambalajului și marcarea vor fi specificate în fiecare comandă.
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Facultatea de Relatii Economice Internationale

5. Termene și condiții de livrare


 Termenele de livrare vor fi înscrise în comenzile anexă la prezentul contract, după ce au
fost stabilite de comun acord între părți.
 In cazul în care Vânzătorul nu poate respecta termenele de livrare convenite, va anunța
Cumpărătorul despre întârziere cu cel puțin 15 zile înainte.
 Documentele care vor însoți marfa sunt: Factura, Lista de colisaj, CMR Certificat de
calitate

6. Transportul
 Transportul mărfurilor va fi asigurat de către Cumpărător, cu mijloace de transport
agreate pentru transportul internațional.
 La cererea Cumpărătorului, Vânzătorul poate accepta asigurarea transportului, cu
suportarea cheltuielilor aferente de către Cumpărător.

7. Modalitatea de plată
 Acreditiv documentare confirmat.

8. Recepția mărfurilor, reclamanții


 Pentru produsele restante- care nu au fost livrate conform termenului de livrare stabilit
între părți – cheltuielile de transport vor fi suportate de Vânzător.
 Cumpărătorul va aviza în scris, prin e-mail, Vânzătorul asupra eventualelor
neconformități cantitative sau calitative în termen de 15 zile de la data sosirii mărfurilor
la Cumpărător.
 În cazul reclamațiilor calitative, aceste vor fi însoțite de documente justificative (proces
verbal, fotografii, alte documente provenite de la terți etc.)
 Mărfurile/ partea de marfă necorespunzătoare cantitativ sau calitativ vor/va fi puse/ă la
dispoziția vânzătorului urmând să se stabilească un termen de înlocuire a cantității de
marfă reclamată calitativ, respectiv modul de rezolvare a lipsurilor cantitative.

9. Forța majoră
 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de
executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.
 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte parti, în termen de 3
zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecințelor lui.
 Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au
dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre
ele să pretindă daune-interese.

10. Arbitraj
 Ambele părți vor depune maximum de efort pentru soluționarea pe cale amiabilă și în
spiritul prevederilor contractului a litigiilor de orice natură care ar putea apărea.
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Facultatea de Relatii Economice Internationale

11. Dispoziții finale


 Corespondența va fi redactată în limba engleză.
 Toate modificările la prezentul contract se vor face numai prin acordul scris al ambelor
părți (adendum).
 Completările sau modificările aduse prezentului contract nu sunt valabile și opozabile,
decât dacă rezultă din aceste acte semnate de ambele părți contractante.