Sunteți pe pagina 1din 2

TEST 27

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos.
Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Procesul demonstrativ reprezintă:
a. teza demonstraţiei
b. premisele folosite în demonstraţie
c. raţionamentele demonstraţiei
d. criteriul demonstraţiei
2. Într-o inferenţă deductivă imediată avem:
a. o singură premisă
b. mai multe premise
c. mai multe concluzii
d. întotdeauna o premisă universală
3. Termenii inginer şi profesor se află în raport de:
a. contrarietate
b. ordonare
c. contradicţie
d. încrucişare
4. Predicatul logic al propoziţiei ,,Unele opere literare sunt opere ale genului liric” este:
a. opere
b. opere ale genului liric
c. genul liric
d. sunt opere ale genului liric
5. Raţionamentul ,,Dacă unii oameni sunt judecători, atunci unii judecători sunt oameni” este:
a. deductiv imediat nevalid
b. deductiv mediat valid
c. deductiv imediat valid
d. inducţie completă
6. Din punct de vedere intensional, termenul nedreptate socială este:
a. absolut, negativ, compus, abstract
b. absolut, concret, pozitiv, compus
c. concret, compus, pozitiv, absolut
d. absolut, vag, negativ, compus
7. Inducţia completă:
a. este un raţionament cu o concluzie absolută
b. este un raţionament prin care se trece de la fiecare caz în parte la toate cazurile
c. este un raţionament prin care se trece de la toate cazurile la unele cazuri
d. este un raţionament prin care se trece de la unele cazuri la toate cazurile
8. Un exemplu de inducţie incompletă este următorul raţionament:
a. Dacă unii dintre colegii mei sunt realişti, atunci toţi colegii mei sunt nerealişti.
b. Dacă toţi oamenii sunt realişti, atunci unii oameni sunt realişti.
c. Dacă unii oameni sunt realişti, atunci alţi oameni sunt nerealişti.
d. Dacă unii dintre colegii mei sunt realişti, atunci toţi colegii mei sunt realişti.
9. O clasificare este completă atunci când:
a. apar toate speciile genului
b. apar specii care nu aparţin genului
c. apar doar speciile importante ale genului
d. apar speciile cunoscute ale genului
10. Propoziţia Puţine transferuri au fost aprobate este:
a. universală afirmativă
b. universală negativă
c. particulară negativă
d. particulară afirmativă
20 de puncte
B. Fie termenii A, B, C,D, E, astfel încât termenii C şi D se află în raport de încrucişare şi sunt totodată gen pentru
termenul A. Termenul B este în raport de încrucişare cu termenii A, C şi D. Termenul E este o specie a lui C, dar în
raport de opoziţie cu ceilalţi trei termeni.
1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni.
2
puncte
2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt
adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):
a. Unii B sunt D
b. Toţi C sunt A.
c. Niciun C nu este B.
d. Unii A sunt B.
e. Toţi D sunt A.
f. Unii A nu sunt C.
g. Niciun D nu este E.
h. Niciun E nu este C. 8 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Se dau următoarele propoziţii:
1. Niciun ministru nu este primar.
2. Toate scrierile filosofice sunt interpretabile.
3. Unele echipe de fotbal sunt finanţate de autorităţile locale.
4. Unii scriitori nu sunt faimoşi.
A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subalterna propoziției 1, contradictoria propoziției 2,
subcontrara propoziției 3 și supraalterna propoziției 4. 8 puncte
B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia
dintre propozițiile 2 și 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte
C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural conversa obversei subalternei propoziţiei 1 şi obversa
subcontrarei propoziţiei 4. 6 puncte
D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:
X: Dacă unii chimişti nu sunt laboranţi, atunci unii chimişti sunt nelaboranţi.
Y: Dacă toate legile sunt neclare, atunci nicio lege nu este clară.
Pornind de la această situație:
a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte
b. precizaţi corectitudinea/incorectitudinea raţionamentelor formalizate. 2 puncte
c. explicaţi corectitudinea/incorectitudinea raţionamentului elevului X. 2 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A. Fie următoarele două moduri silogistice: aaa-4, aoo-2.
1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în
limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte
2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date,
precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte
B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Unele
operaţiuni bancare sunt credite imobiliare. 6 puncte
C. Fie următorul silogism: Unii istorici sunt profesori, deoarece unii istorici sunt obiectivi şi toţi profesorii sunt
obiectivi.
Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi
propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):
1. Termenul major este nedistribuit în concluzie.
2. Subiectul logic al concluziei este reprezentat de termenul „istoric”.
3. Premisa minoră a silogismului este o propoziţie particulară negativă.
4. Termenul mediu este distribuit în premisa minoră, dar este nedistribuit în premisa majoră. 4 puncte
D. Fie următoarea definiţie:
Alchimia nu este o precursoare a chimiei.
a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte
b. Precizaţi o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie
care să o încalce, având ca definit termenul „ialchimia”. 4 puncte

S-ar putea să vă placă și