Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare sumativă la geografie în clasa a IX -a la modulul,,Industri grea,industria ușoară și

sectorul serviciilor,,

Numele,prenumele......................................................................................................................

I.Încercuește varianta corectă de răspuns:


1. În structura producției industriale a Repblicii Moldova predomină industria:
a) alimentară b)ușoară
c)energetică d)constructoare de mașini
2.Rolul principal în traficul de călători din țara noastră revine transportului:
a)feroviar b)auto c)aerian d)fluvial 2p.
II.Scrie î casetă DA sau NU

1.Balanța energetică este raportul diferitor resurse de energie calculat în % din totalul energiei
consumate.

2.sectorul serviciilor – totalitatea unităților economice destinate deservirii populației și


procesului de producție. 2p.

III.Apreciză importanța transportului rutier pentru economia națională indicînd:


a)rolul transportului rutier în economie; b)doi factori de dezvoltare a transportului rutier;
c)două drumuri magistrale care traversează teritoriul țării.
a).....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................2p

b).....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 4p

c).....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................4p

IV.Descriere țeaua de telefonie mobilă,indicănd:

a) Cauza principală care a determinat sporirea considerabilă a numărului de abonați la rețeaua de


telefonie mobilă în ultimele
decenii ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 3p
b) Două avntage ale telefoniei mobile
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 6p.
c)principalele două două companii de telefonie mobilă din țara noastră:
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 2p.