Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. înregistrare UAUIM 2403 / 11.05.

2020

INSTRUCŢIUNI GENERALE
privind desfăşurarea on line a activităţilor de predare, jurizare, examinare şi evaluare pentru
activitățile de atelier şi disciplinele teoretice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de
Administraţie al UAUIM din data de 11.05.2020
SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020
FACULTATE DE ARHITECTURĂ

Consideraţii cu caracter general

1. Date fiind restricţiile impuse la nivel naţional, jurizarea şi evaluarea proiectelor de atelier, evaluările la
disciplinele teoretice conexe activităţii de atelier şi examinările la disciplinele teoretice din planul de
învăţământ aferent semestrului II al anului universitar 2019-2020 se vor desfăşura exclusiv on line, în
baza orarului stabilit de Decanatul Facultăţii de Arhitectură şi postat pe site-ul Universităţii, în forma
finală, cel mai târziu în data de 2.06.2020.

Titularii de discipline

2. Se vor respecta Regulamentele şi procedurile în vigoare la nivelul UAUIM şi Facultăţii de Arhitectură,


excepţie făcând amendamentele aduse acestora şi comunicate studenţilor de către titularul de
atelier / titularul de disciplină după instituirea stării de urgenţă şi a restricţiilor la nivel naţional.

3. Procedura de predare şi modul de desfăşurare a examinării studenţilor sunt stabilite de fiecare titular
de disciplină sau, în cazul predării, jurizării şi notării proiectelor, de fiecare Departament de proiectare
din cadrul Facultăţii de Arhitectură (Bazele Proiectării respectiv Sinteza Proiectării de Arhitectură).

4. Procedura specifică de desfăşurare on-line a examinării la disciplinele teoretice sau conexe atelierului
de proiectare va fi adusă la cunoştinţa studenţilor de către titularii de disciplină până cel târziu în data
de 29.05.2020.

5. Procedura specifică de desfăşurare on-line a predării proiectelor de atelier precum şi procedura


specifică de jurizare on-line şi notare a acestora vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor de către
Departamentele de proiectare şi titularii de atelier până cel târziu la data de 15.05.2020. Procedurile
devin obligatorii pentru toţi studenţii şi toate cadrele didactice implicaţi/implicate în activităţile de
predare, jurizare şi notare a proiectelor.

6. În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind activitatea profesională a studenţilor


Facultăţii de Arhitectură în anul universitar 2019-2020, art. 21, fiecare titular de disciplină are
obligaţia să respecte regulamentul detaliat de evaluare şi promovare aferent disciplinei anunţat la
începutul activităţii (sau cel consemnat în fişa disciplinei aferentă planului de învăţământ în vigoare şi
postată pe site-ul Universităţii) şi, după caz, anunţat prin informare verbală la primul curs/prima
şedinţă de atelier. Excepţie fac amendamentele şi/sau modificările aduse regulamentului de
evaluare şi promovare aferent disciplinei aduse la cunoştinţa studenţilor de către titular după
instituirea stării de urgenţă şi a restricţiilor la nivel naţional. În acest sens, titularii de disciplină
vor adapta maniera de desfăşurarea a jurizărilor / examinărilor la specificul platformelor de
interacţiune on line pentru care vor opta. Prevederea este valabilă şi în cazul examinărilor în
regim de restanţă, chiar dacă metodele sunt diferite faţă de cele utilizate în sesiunea ianuarie-
februarie 2020.

DECANATUL FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ 1/3


7. Titularii de curs se vor asigura că au luat toate măsurile posibile pentru asigurarea echităţii. În
acest sens, vor fi luate măsurile necesare pentru evitarea fraudării. Este recomandată verificarea
identităţii studenţilor prin legitimarea acestora (carnetul / legitimaţia de student – în cazul examenelor
care se vor desfăşura în cadrul unor sesiuni audio-video, on-line), prin impunerea utilizării adreselor
instituţionale sau, după caz, a adreselor de e-mail declarate de studenţi titularilor de disciplină pe
perioada semestrului, în timpul desfăşurării activităţilor didactice sau prin orice alte mijloace de care
dispune titularul.

8. Dat fiind modul de desfăşurare în mediul virtual al jurizărilor proiectelor de atelier şi al examinărilor
la disciplinele teoretice, fiecare titular se va asigura că în cadrul procedurii anunţate studenţilor va da
indicaţii detaliate privitoare la orarul desfăşurării examinării, accesibilitatea la platforma utilizată,
condiţiile privitoare la predarea lucrărilor. Procedurile vor cuprinde în mod obligatoriu indicaţii
precise privitoare la cazurile în care, din motive tehnice, studenţii nu se pot conecta on-line cu
respectarea programărilor anunţate. În cazul în care conexiunea nu se poate realiza în limitele
intervalului de timp stabilit şi anunţat de titularul de disciplină, studentul va fi declarat
„absent”.

9. În cazul jurizării proiectelor de atelier sau a examinării disciplinelor teoretice conexe acestuia, fiecare
echipă de atelier în parte va gestiona, la nivelul propriei grupe, iniţierea şi desfăşurarea sesiunilor de
jurizare on-line, cu respectarea procedurilor stabilite şi comunicate de către Decanat şi Departamentele
de proiectare. Dat fiind modul de desfăşurare în mediul virtual al jurizărilor, se recomandă invitarea şi
participarea tuturor studenţilor aparţinând respectivei grupe.

10. Dat fiind modul de desfăşurare în mediul virtual al examinărilor, în cazul probelor de examinare
aferente disciplinelor teoretice (care nu implică prezenţa unui juriu) care se vor desfăşura în cadrul
unor sesiuni audio-video, după caz, se recomandă înregistrarea şi arhivarea fişierelor rezultate de către
fiecare titular de disciplină, singurul în măsură să dispună de utilizarea lor.

Studenţii

11. Fiecare student are obligaţia să se asigure că a luat la cunoştinţă condiţiile de susţinere şi de promovare
a proiectelor în faţa juriilor de notare stabilite de către Departament, aşa cum sunt acestea stipulate în
Regulamentele UAUIM şi ale Facultăţii de Arhitectură, cu amendamentele apărute şi comunicate
studenţilor după instituirea stării de urgenţă la nivel naţional. De asemenea, fiecare student are
obligaţia să respecte orarul şi programările decise de titularul de atelier, în acord cu programările
generale comunicate de către Departamentul de proiectare responsabil. Nerespectarea acestora,
precum şi imposibilitatea de conectare on-line în condiţiile impuse şi comunicate, conduce la
declararea studentului „absent”.

12. Fiecare student are obligaţia să se asigure că a luat la cunoştinţă condiţiile de predare, susţinere şi de
promovare examenelor la disciplinele teoretice aşa cum au fost acestea comunicate de titularul de
disciplină. De asemenea, fiecare student are obligaţia să respecte orarul şi programările decise de
titularul de disciplină. Nerespectarea acestora, precum şi imposibilitatea de conectare on-line în
limitele intervalelor orare alocate şi în condiţiile impuse de titularul de disciplină, conduc la
declararea studentului „absent”.

13. În cadrul jurizărilor proiectelor de atelier sau în cadrul examenelor la disciplinele teoretice care
implică interacţiunea în mediul virtual, fiecare student are obligaţia să se legitimeze (carnet sau
legitimaţie de student) şi să se conecteze la platforma indicată de titularul de disciplină audio şi video.
Imposibilitatea conectării video (cameră activă) a studenţilor conduce la eliminarea acestora din
examen.

DECANATUL FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ 2/3


14. Dat fiind modul de desfăşurare în mediul virtual al examinărilor, fiecare student are obligaţia să
utilizeze adresa de e-mail instituţională proprie pusă la dispoziţie de biroul IT al UAUIM sau, după
caz, adresa de corespondenţă e-mail pe care au declarat-o / convenit-o cu titularul de disciplină pe
perioada semestrului, în timpul desfăşurării activităţilor didactice.

15. Orice tentativă de fraudă sau fraudă dovedită, este sancţionată în conformitate cu reglementările în
vigoare.

Decan Facultatea de Arhitectură


conf. dr. arh. Horia MOLDOVAN

DECANATUL FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ 3/3