Sunteți pe pagina 1din 11

§4.

Locul şi rolul prevenirii şi contracarării corupţiei


în politica criminologică naţională
Proporţiile extreme şi impactul covîrşitor al corupţiei dictează reconceperea politicii
criminologice naţionale. În viziunea noastră, ea urmează a fi fundamentată pe următoarele
elemente cheie:
1) concentrarea eforturilor sociale şi guvernamentale anticrimă asupra prevenirii
şi contracarării corupţiei;
2) prevenirea şi contracararea prioritară a corupţiei în instituţiile de drept.
Atribuirea statutului de prioritate primordială acţiunii sociale anticorupţie va crea
premisele soluţionării problemei criminalităţii în ansamblu. Nici nu poate fi altfel în condiţiile
în care anume corupţia constituie principalul impediment în prevenirea şi contracararea
criminalităţii. Realitatea este că corupţia a paralizat efectiv organele de drept, adică
instituţiile chemate să apere societatea de atentate criminale, din care cauză ele n-au cum
să înfăptuiască cu succes contracararea crimelor de orice fel. într-o situaţie similară se află
şi celelalte instituţii de care depinde realizarea acţiunilor de prevenire. De aceea,
soluţionarea problemei corupţiei va face posibilă preveni rea şi contracararea criminalităţii în
general, în timp ce viceversa nu este posibilă în virtutea logicii cauzale a lucrurilor.
O serie de capacităţi au fost deja dezvoltate în acest sens: (1) Centrul pentru
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei - instituţie specializată, nesubordonată altui
organ de drept şi cu respon sabilitate delimitată; (2) Strategia naţională de prevenire şi
combatere a corupţiei - cadru normativ instituit de Parlament, concretizat prin tr-un plan de
acţiuni, monitorizat de un organ colectiv care include reprezentanţi ai societăţii civile,
implementat de autorităţi, societetea civilă şi mass-media, a cărui concepţie înglobează o
seamă de componente redutabile, capabile a asigura reuşita; (3) „Alianţa
anticorupție”-organism independent ce reuneşte intr-un parteneriat autorităţile publice şi
organizaţiile neguvernamentale
97 în domeniu (4) Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
prevenirea şi contracararea corupţiei

„Privind unele măsuti de prevenire a corupţiei şi protecţionismului în cadrul instituţiiloi pu


blice” nr.516 din 28.06.2005 - mecanism care impune instituţiile pu blice să întreprindă
acţiuni concrete în vederea prevenirii corupţiei din cadrul acestora, prin desemnarea unor
responsabili în persoana unui adjunct al conducătorului.
Se cere precizat că prin soluţionare nu înţelegem eradicarea (li eludarea,
combaterea etc.) criminalităţii şi, respectiv, a corupţiei, ci reducerea la dimensiuni
socialmente tolerabile şi stabilirea controlului criminologie asupra acestora.
O dată clar stabilită, politica criminologică naţională urmează a fi ferm şi consecvent
declarată, astfel îneît să fie bine însuşită de toate verigile aparatului de stat şi de fiecare
funcţionar aparte, să atragă sprijinul organizaţiilor neguvernamentale, mijloacelor de
informare în masă, mediului ştiinţific, organismelor internaţionale, precum şi să se prevaleze
de adeziunea cetăţenilor.
Realizarea cu succes a acestei politici criminologice presupune însă excluderea
ingerinţei in scop de corupţie a politicienilor în activitatea instituţiilor de drept. în stadiul
actual de existenţă a fenome nului, este chiar necesară voinţa politică, fermă şi
consecventă, de a numi la conducerea instituţiilor de drept persoane incoruptibile, de a
permite acestora să le cureţe de cei compromişi, precum şi de a le asigura independenţa.
Dacă condiţia indicată nu se va materializa, atunci va eşua chiar şi o politică criminologică
perfectă.

98
Bibliografie
Balan Vladimir şi Bejan Octavian, Gravitatea infracţiunilor de corupţie
după noul Cod penal şi implicaţiile ei în prevenirea şi contracararea fenomenului,
în „Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice
şi practice”, Chişinău, 2004.
Banriu Dan, Rădulescu Sorin M. şi Teodorescu Vasile, Tendinţe actuale
ale crimei şi criminalităţii in România, Editura Lumina-Lex, Bucureşti, 2002.
Bantuş Anatolie, Unele aspecte ale corupţiei şi democraţiei în
administraţia publică locală, în „Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica
Moldova: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Bejan Octavian, Evoluţia ştiinţei criminologice in Basarabia, in „Studii cri-
minologice şi juridice privind criminalitatea”, Chişinău, 2001.
Bejan Octavian, Perspectivele ştiinţei criminologice autohtone, în “Starea
actuală şi perspectivele ştiinţei criminologice în Republica Moldova”, Chişinău,
2002.
Bejan Octavian, Ponderea şi impactul corupţiei asupra criminalităţii,
Revista de criminologie, drept penal şi criminologie, nr. 1-2/2005.
Bejan Octavian, Trăsăturile definitorii ale corupţiei, Legea şi viaţa, au-
gust/2005.
Bejan Octavian, Ipostazele corupţiei, Legea şi viaţa, nr.3/2006.

99
prevenirea şi contracararea corupţiei

Bejan Octavian, Butnaru Gheorghe, Igor Ursan şi Valeriu Ţurcan,


Prevenirea corupţiei în instituţiile publice: ghid pentru funcţionarul public,
Chişinău, 2005.
Bujor Valeriu, Criminalitatea organizată şi securitatea naţională, în
„Strategia combaterii criminalităţii organizate în Republica Moldova”, Editura Arc,
Chişinău, 1997.
Bujor Valeriu, Cu privire la pericolul social al criminalităţii organizate, în
„Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova”,
Editura ARC, Chişinău, 1999.
Bujor Valeriu, Esenţa fenomenului crimă (criminalitate), Legea şi viaţa, nr.
10/1994.
Bulat Veaceslav, Guţuţui Veaceslav şi Spinei Ianina, Participarea
societăţii civile la procesul decizional de nivel local, Chişinău, 2005.
Butnaru Gheorghe, Educaţie anticorupţie a populaţiei - metodă eficientă
de prevenire a corupţiei, în „Progrese şi perspective in reprimarea corupţie”,
Chişinău, 2006.
Caraşciuc L., Ciubotarii M., Paţiuc N. şi Bejan I.., Corupţia şi evaziunea
fiscală: dimensiuni economice, Chişinău, 2003.
Caraşciuc Lilia şi Mîndru Valeriu, Corupţia în poliţia rutieră din municipiul
Chişinău: studiu sociologic, Chişinău, 2004.
Casian Sergiu, Viziuni asupra criminalităţii organizate, în „Strategia com-
baterii criminalităţii organizate în Republica Moldova”, Editura Arc, Chişinău,
1997.
Cibotaru Viorel, Fenomenul corupţiei în percepţia opiniei publice din
Republica Moldova, în „Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica
Moldova: aspecte teoretice şi130practice”, Chişinău, 2004.
Ciubotarii Maria, Reglementarea businessului şi corupţia, in „Prevenirea
şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice .şi practice”,
Chişinău, 2004.
Cuşnir Valeriu, Autoritatea publică, corupţia şi crima organizată, în
strategia combaterii criminalităţii organizate in Republica Moldova". I ilitum Arc,
Chişinău, 1997.
Cuşnir Valeriu, Incriminarea corupţiei în legislaţia penală a Republu u
Moldova, Autoreferat al tezei de doctor habilitat in drept, Chişinău 2005.
Cuşnir Valeriu, Politica anticorupţională in Republicii Moldova: aspecte
tea retico-normative, în „Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica
Moldova: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Cuşnir Valeriu şi Mejnschi Valentin, Răspunderea funcţionarilor publu i
după noua legislaţie penală, Revistă de criminologie, drept penal şi
criminalistică, nr. 1-2/2003.
Dalii Scoţi, Rolul Inspectoratului General: o forţă independentă spre
perfecţionare, în „Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova
aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Dumitraş Boris, Probleme actuale de combatere a crimei organizate, in
„Strategia combaterii criminalităţii organizate în Republica Moldova", Editura Arc,
Chişinău, 1997.
Durkheim Emile, Regulile metodei sociologice, Editura ştiinţifică,
Bucureşti, 1974.
Gandrabur Gheorghe, Aspectele deontologice de prevenire a corupţiei în
poliţia ţărilor Uniunii Europene. Evoluţie. Concepţii. Obiective, în „Prevenirea şi
combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice”,
Chişinău, 2004. 131
prevenirea şi contracararea corupţiei

Gheorghiţă Mihai, Criminalitatea organizată: probleme şi sugestii, în


„Strategia combaterii criminalităţii organizate în Republica Moldova”, Editura Arc,
Chişinău, 1997.
Gîscă Viorelia, Etica în sectorul public: mijloc de prevenire a corupţiei, în
„Prevenirea şi combaterea corupţiei in Republica Moldova: aspecte teoretice şi
practice”, Chişinău, 2004.
Gîscă Viorelia, Importanţa reglementării conflictului de interese la
prevenirea corupţiei in administraţia publică, în „Academia de Administrare
Publică pentru o guvernare transparentă, responsabilă şi democraţi că”,
Chişinău, 2005.
Gîscă Viorelia ş.a., Jurnalistului de investigaţie în combaterea corupţiei,
Chişinău, 2004.
Hawkins Dennis, Prevenirea corupţiei şi facilitarea dezvoltării voinţei
politice, în „Prevenirea şi combaterea corupţiei in Republica Moldova: aspecte
teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Ilie Sergiu, Corupţia şi unele măsuri juridico-penale de contracarare a ei,
in „Strategia combaterii criminalităţii organizate în Republica Moldova”, Editura
Arc, Chişinău, 1997.
Ilie Sergiu, Determinantele şi contracararea corupţiei, în “Criminalitatea
organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova”, Editura ARC,
Chişinău, 1999.
Ilie Sergiu, Corupţia: aspectul criminologie, in „Corupţia”, Editura ARC,
Chişinău, 2000.
Ilie Sergiu şi Bujor Valeriu, Corelaţia dintre „criminalitatea gulerelor albe”
şi alte tipuri de criminalitate, în Anale. Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului
Afacerilor Interne al Republicii 132
Moldova, adiţia a Il-a şi a III-a, Chişinău, 2002.
Jurnaliştii contra corupţiei, Chişinău, 2002.
Jurnaliştii contra corupţiei - II, Chişinău, 2003.
Lapteacru Vasile, Corupţia: noţiunea de infracţiune, subiecţi, măsuri
preventive, în „Strategia combaterii criminalităţii organizate în Republica
Moldova”, Editura Arc, Chişinău, 1997.
I.ungu Vasile, Unele probleme de combatere a corupţiei în lumina noului
Cod de procedură penală al Republicii Moldova, în „Prevenirea şi combaterea
corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Lupaşcu Zinaida, Corupţia - istoricul, evoluţia şi consecinţele ei la etapa
ac
tuală, în „Prevenirea şi combaterea corupţiei in Republica Moldova
aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Lupaşcu Zinaida, Infracţiuni contra statului fi infracţiuni săvîrşite de per
soanc cu funcţii de răspundere pe teritoriul Basarabia, in „Preveniu .1 şi
combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice”,
Chişinău, 2004.
Maimescu Sava, Contrabanda in domeniul relaţiilor economice externe fi
fenomenul corupţiei în Republica Moldova, în „Prevenirea şi comba terea
corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice", Chişinău, 2004.
Marschall Miklos, Costurile corupţiei, in „Prevenirea şi combaterea corup
ţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice", Chişinău, 2004.
Miculeţ Larisa, Privire generală asupra legislaţiei federale SUA despre
conflictul de interese, în „Prevenirea şi combaterea corupţiei in Republica
Moldova: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Mitrofan Nicolae, Zdrenghea Voicu şi Butoi Tudorel, Psihologic judiciara,
133
Casa de editură şi presă „Şansa”, Bucureşti, 1992.
prevenirea şi contracararea corupţiei

Miculeţ Larisa, Reglementarea juridică a răspunderii pentru infracţiunile


economice şi corupţie in SUA şi Republica Moldova: studiu comparat, Chişinău,
2005.
Moghiliova Irina ş.a., Viaţa fără mită: recomandări practice in domeniul re-
laţiilor cetăţenilor cu organele de control, Chişinău.
Mogoldea Ioan I., Corupţia iu România, Editura Majadahonda, Bucureşti,
1998.
Negrescu Sergiu, Combaterea corupţiei in Republica Moldova sub
aspectul combaterii crimei organizate, în „Prevenirea şi combaterea corupţiei în
Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Nouzille Jean, Moldova: Istoria tragică a unei regiuni europene, Editura
Prut internaţional, Chişinău, 2005.
Obreja Efim, Corupţia in sistemul achiziţiilor publice şi consecinţele ei, in
„Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi
practice”, Chişinău, 2004.
Obreja Efim, Independenţa sistemului judiciar -factor de bază pentru
asigurarea combaterii eficiente a corupţiei, în „Edificarea statului de drept”,
Chişinău, 2003.
Obreja Efim, Gâscă Viorelia şi Calenic Natalia, Activitatea vamala in
Republica Moldova şi fenomenul corupţiei, Chişinău, 2003.
Obreja Efim, Gîscă Viorelia şi Potîrniche Teodor, Achiziţiile Publice şi
Etica Publică: viziuni privind combaterea corupţiei, Chişinău, 2002.
Pavlovschi Stanislav, Corupţia - unul din elementele crimei organizate, in
„Strategia combaterii criminalităţii organizate în Republica Moldova”, Editura Arc,
Chişinău, 1997.
134
Pînzari Svetlana, Implementarea principiilor administrării corporative -
mijloc de prevenire a fraudelor, delapidorilor şi actelor de corupţie, în „Prevenirea
şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice"
Chişinău, 2004.
Pînzari Svetlana, Caraşciuc Lilia şi Spinei Ianina Diagnosticul mitei in
afaceri, Chişinău, 2005.
Plămădeală Mihai, Contracararea crimei organizate şi a economiei
tenebroase - necesitate obiectivă, în “Criminalitatea organizată şi economia
tenebroasă în Republica Moldova”, Editura ARC, Chişinău, 1999.
Popovici Tudor, Asigurarea accesului la justiţie in vederea prevenirii
corupţiei, in „Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte
teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Postovan Dumitru, Fenomenul corupţiei: problemele prevenirii şi comba-
terii, în „Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte
teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Roşcovanii Eugen, Corupţia pentru micul busiitess este un factor de
supravieţuire..., în „Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova:
aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Roşcovan Mihai, Rusu Victor şi Roşea Iurie, Studiu privind evaziunea /iu
ah) şi contrabanda cu produse petroliere in Republica Moldova, Chişinău, 2004.
Spinei lanina, Transparenţa şi dezvăluirea informaţiilor corporative - pre
misă a prevenirii şi combaterii corupţiei, în „Prevenirea şi combate rea corupţiei
în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice", Chişinău, 2004.
Stati Vitalie, Primirea miei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor
legate de deservirea populaţiei, în „Prevenirea şi combaterea corupţiei în
Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 200 I.
Smochină 135
Andrei, Intercolaborareapropriu-zisă ale celor trei ramuri ale
prevenirea şi contracararea corupţiei

puterii: condiţie obligatorie pentru reducerea corupţiei, în „Prevenirea şi


combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice”,
Chişinău, 2004.
Suveică Tudor, Rolul şi locul Procuraturii în activitatea de combatere а со
rupţiei, în „Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte
teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Toffler Alvin, Puterea în mişcare, Editura Antet.
Vidaicu Mihaela, Infracţiunile de corupţie în lumina legislaţiei naţionale şi
convenţiilor internaţionale, în „Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica
Moldova: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Wiseman Holly, Aspectele negative şi pozitive ale lobbysmului in cadrul
sistemului de guvernământ al SUA, în „Prevenirea şi combaterea corupţiei în
Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Zubco Valeriu, Controlul activităţii autorităţilor administraţiei publice -
măsură de prevenire a infracţiunilor de corupţie, în „Prevenirea şi combaterea
corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Вельчев Александр, Без общесвенного контроля борьба с
коррупцией не может быть успешной, în „Prevenirea şi combaterea corupţiei
în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Гырла Лилия, К вопросу о противодействии коррупции, în
„l’revemie.i şi combaterea corupţiei in Republica Moldova: aspecte teoretice şi
practice”, Chişinău, 2004.
Гуцуляк Виктор, Бужор Валериу, Коментарий к Уголовному кодексу
Республики Молдова, Кишинэу, 2005.
Лаптеакру В.Д., Коррупция: социально-правовые и
криминологические проблемы,
136 Кишинэу.
Федотова Наталья, Маркова Елена, Финансовый статистича кий
учет и проблемы финансовой коррупции, în „Prevenirea şi combaterea
corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2004.
Криминология, под ред. проф. Малкова В.Д., Издательство
Юстицинформ, Москва, 2004.

137

S-ar putea să vă placă și