Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. PROMATEX S.R.L.

FIŞA POSTULUI

DENUMIREA POSTULUI (conform organigramei) : Inginer mecanic


COD C.O.R: 214401
SCOPUL POSTULUI/OBIECTIVE: titularul postului planifică şi construieşte motoare, maşini,
mecanisme, sisteme mecanice şi instalaţii industriale, avizează funcţionarea acestora şi supervizează
instalarea, operarea, menţinerea, întreţinerea şi repararea lor.
LOCUL DESFASURARII MUNCII: sectie
RELATII INTERNE:
 Relatii de subordonare: se subordoneaza Directorului general;
 Relatii de colaborare: cu personalul firmei şi partenerii (furnizori, clienţi).

Responsabilităţi şi sarcini:

a. Responsabilitati generale:
• În raport cu alte persoane (angajaţi, subordonaţi,colaboratori) dar şi persoane externe:
Onestitate şi confidenţialitate vis-a-vis de angajaţii firmei, precum şi de clienţi şi furnizori;
• În raport cu aparatura pe care o utilizează:Utilizează cu responsabilitate aparatura/ echipamente
/consumabile/autovehicule din dotare
• În raport cu produsele muncii:
1. Răspunde confrom legii pentru secretul şi securitatea datelor pe care le păstrează şi
manipulează;
2. Răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu
3. Conştiinciozitate vis-à-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit
• În raport cu securitatea şi sănătate în muncă, dar şi cu Regulamentul Intern
1. Respectă normele de protecţia muncii
2. Respectă normele stipulate in R.I.
3. Urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice
de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice;
• În relaţiile cu colegii de muncă, subordonaţii
1.Mentine relaţii colegiale şi colaborează cu colegii.
2.Menţine relaţii corecte cu instituţiile cu care colaborează.

b. Responsabilităţi şi sarcini specifice:


• Citeşte şi interpretează schiţe, desene tehnice, scheme şi rapoarte generate de calculator;
• Se consultă cu alţi specialişti pentru a implementa procedurile de operare, a rezolva defecţiunile
sistemului şi pentru a oferi informaţii tehnice;
• Verifică şi analizează propunerile de design ale clienţilor, specificaţiile tehnice, manualele şi alte date
pentru a evalua fezabilitatea, costul şi necesităţile de întreţinere ale proiectelor sau aplicaţiilor;
• Specifică componentele sistemului sau modifică produsele pentru a se asigura că acestea sunt în
conformitate cu planul sau schiţa tehnică şi specificaţiile referitoare la funcţionarea produsului respectiv;
• Studiază, schiţează, evaluează, instalează, operează şi se ocupă de întreţinerea produselor,
echipamentelor, proceselor şi a sistemelor mecanice pentru ca acestea să corespundă cerinţelor şi principiilor
inginereşti;
• Investighează erorile şi dificultăţile care apar în funcţionarea echipamentelor pentru a diagnostica
cauza acestora şi pentru a face recomandările necesare personalului care se ocupă cu întreţinerea acestor
produse şi echipamente;
S.C. PROMATEX S.R.L.
• Controlează şi verifică instalarea, modul de operare, de întreţinere şi de reparare al maşinilor şi
echipamentelor pentru a se asigura că acestea sunt instalate şi funcţionează conform specificaţiilor tehnice;
• Conduce operaţiuni de cercetare prin care se testează şi se analizează fezabilitatea, design-ul, operarea
şi performanţa (funcţionarea) sistemelor mecanice, componentelor şi a echipamentului per ansamblu;
• Recomandă diverse modificări ale design-ului pentru a elimina defectele sistemelor sau ale maşinilor;
• Creează şi testează modele de design-uri şi metode de procesare alternative pentru a evalua
fezabilitatea, efectele mediului asupra funcţionării mecanismelor, posibile noi aplicaţii şi necesitatea de a
face modificări;
• Aplică principiile ingineriei mecanice în domenii emergente cum ar fi robotica, managementul
deşeurilor şi ingineria biomedicală;
• Dezvoltă, coordonează şi monitorizează aspectele tehnice ale producţiei, inclusiv selectarea metodelor
de fabricaţie şi operare;
• Supervizează personalul din subordine pentru buna desfăşurare a lucrurilor;
• Stabileşte şi coordonează respectarea normelor de siguranţă a muncii, orarul de muncă şi necesarul de
materiale;
• Planifică şi urmăreşte activitatea de întreţinere periodică, reglajele utilajelor de producţie şi se asigură
că liniile de producţie funcţionează în parametrii normali
• Gestionează înregistrările referitoare la achiziţionarea, întreţinerea, mentenanţa, verificarea şi etalonarea
tuturor maşinilor, echipamentelor şi aparaturii din societate.
• Executa orice alte sarcini privind fluxul de productie din unitate – stabilite de conducerea unitatii.

Atributiile si responsabilitatile privind normele de sanatate si securitate in munca, ISU sunt


elaborare de Responsabilul SSM ISU si sunt anexate la prezenta Fisa a postului.

AUTORITATEA POSTULUI – LIMITE DE COMPETENTA:


Utilizeaza masinile, echipamentele si materialele puse la dispozitie de firma;
Realizeaza operatii tehnologice in conformitate cu documentatia tehnica si regulile de
firma documentate aplicabile.
Informeaza seful cu probleme in desfasurarea activitatii, neconformitati.

PROGRAM DE LUCRU:
8 ore/zi , in 1 sau mai multe schimburi – saptamana normala de lucru. Ore suplimentare
conform prevederilor legale la solicitarea Conducerii.
NOTA 1 Prin reguli de firma documentate se intelege:
 Regulamentul intern , manuale, proceguri si instructiuni;
 Decizii interne;
 Reglementari interne pentru calitate, mediu, prevenire si protectie, securitate si sanatate in
munca, ISU.
NOTA 2 Prin Cerinte de reglementare se intelege:
 legi, HG, ordonante ale guvernului;
 standarde, prescriptii si norme romanesti si internationale.
ANEXE:
 Atributiile si responsabilitatile privind normele de sanatate si securitate in munca, ISU;
 Fisa de evaluare periodica a personalului FEP specifica postului;
 Atributiile si responsabilitatile privind transportul si manipulare cu echipamenta de trransport si
ridicat ( daca este cazul).
S.C. PROMATEX S.R.L.
Director General Titular de post
(Am primit un exemplar si am luat la
cunostinta)
Numele si prenumele:
Data:
Semnatura:

S-ar putea să vă placă și